Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse"

Transkript

1 PRIS2006 VINDER AF DE STUDERENDES Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse Tabita Maria Christensen, B.Pt., Kompetencecenteret i Fuglebjerg kommune, konsulent i City fys. Kristina Hauge Smith Hansen, B.Pt., Omsorgscenteret Tofteparken i Ølstykke kommune Kamilla Kastfelt, B.Pt., Bachelor i Ernæring og Sundhed, Ringsted Sygehus Christensen TM, Hansen KHS, Kastfelt K (2006, 23. marts) Lav samstemmende validitet mellem Forskning i Fysioterapi (online), (4. årg.) s: URL: htpp///sw8387.asp Perspektivering Der er i dag et øget krav til kvalitetssikring og evidensbaseret behandling inden for alle fagområder. For at kunne opfylde disse krav er det helt afgørende, at der fi ndes valide og standardiserede målemetoder. Det er i Greve Kommune politisk besluttet at screene alle kommunens 4½-årige børn for deres motoriske færdigheder med den Sansemotoriske Undersøgelse (SU). Denne screening er prisværdig på mange områder, men det må påpeges, at et mere præcist måleredskab bør anvendes for at sikre, at de rigtige børn identifi ceres. Den samstemmende validitet mellem SU og Movement Assesment Battery for Children (M-ABC) er i dette studie fundet lav. Det er derfor vigtigt, at SU opnår øget validitet og sensitivitet, så det sikres, at alle børn med motoriske vanskeligheder identifi ceres. For at kunne sikre dette, kræves en række ændringer af SU. Nødvendigheden af, at disse ændringer foretages, understreges af, at SU blandt andet er solgt til 29 kommuner, hvilket betyder, at mange børn formentlig screenes med denne undersøgelse. For at forbedre validiteten anbefales det, at der udformes skriftlige retningslinier for de kvalitative observationer, så det derigennem sikres, at vigtige områder berøres. Generelt vurderes det, at det forringer validiteten af SU, at items spænder over et alt for stort aldersspektrum. Derfor bør nogle items fjernes fra undersøgelsen, idet disse ikke bidrager til at kortlægge færdigheder hos netop de 4½-årige. Dette studie har ikke undersøgt reliabiliteten, men da testen er meget subjektiv, formodes reliabiliteten at være lav (21). Det anbefales derfor at gøre testen mere objektiv ved blandt andet at opstille og indføre retningslinier for en kvantitativ scoring i de forskellige items. Derudover bør der opstilles standarder for antal af testforsøg samt retningslinier i forbindelse med udgangsstillinger, valg af materialer m.fl. Greve Kommune er opmærksom på SU s svagheder og har påbegyndt en kvalitetsudvikling. Screeningen har mange fordele, idet en stor gruppe børn i Greve Kommune bliver hjulpet til at udvikle sig motorisk. Herved kan det forhåbentlig undgås, at disse børn bliver ramt af følger af DCD som f.eks. mobning og indlæringsvanskeligheder. Ligeledes forebygges det, at disse børn senere i livet bliver ramt af de, for samfundet, kostbare livsstilssygdomme, som følger af inaktivitet. Set fra et sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende perspektiv må vi på baggrund af den nuværende viden på området klart anbefale, at fl ere kommuner følger Greve Kommunes initiativ om screening. 1

2 Baggrund Nogle børn har vanskeligt ved at udføre dagligdags aktiviteter, som stiller store krav til motoriske færdigheder (1,2). De har for eksempel svært ved at skrive, gribe en bold eller cykle. Disse vanskeligheder kan ikke forklares ved fysiske handikap, neurologiske sygdomme eller mental retardering (2). The American Psychiatric Association opstillede i DSM 1 III-R i 1987 diagnostiske kriterier for denne gruppe og gav denne den samlede betegnelse Developmental Coordination Disorder (DCD) (3). DSM-IV-TR angiver, at prævalensen af børn med DCD er 6 procent (4). Studier har fundet, at indlæringspotentialet hos børn med DCD er signifi kant dårligere sammenlignet med jævnaldrende. Dette på trods af at begge grupper yder samme arbejdsindsats. Børnene med DCD opnår desuden sjældnere videregående eller akademisk uddannelse (2). Ligeledes har studier påvist, at der er stor risiko for, at børn med DCD senere i livet får dårligere sociale kompetencer og lavere selvværd end jævnaldrende. Longitudinelle studier (2,4) har desuden fastslået, at de fl este børn fortsat har motoriske vanskeligheder langt ind i voksenlivet (4). Børn med DCD er i kraft af deres begrænsede motoriske færdigheder tilbøjelige til at undgå fysisk aktivitet (4). Med inaktivitet følger på sigt øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme (5). To metaanalyser (6,7) konkluderer, at der er evidens for, at behandling af børn med DCD har en effekt. Det kan dog ikke påvises, at forbedring på det motoriske område medfører fremgang på andre områder som for eksempel indlæring (7). Ovenstående indikerer, at det er nødvendigt at identifi cere børn med DCD tidligt, så unødvendige følger i børne- og voksenlivet forebygges. I forbindelse med denne problemstilling rettede vi opmærksomheden mod Greve Kommune, hvor det er politisk besluttet at foretage en motorisk screening af alle børn i 4½-års alderen. Til dette benyttes SU, som er udviklet af sundhedsplejersker, pædagoger og én fysioterapeut i kommunen (8). SU er bl.a. solgt til 29 kommuner og 34 institutioner 3, og i 2004 er 697 børn i Greve Kommune blevet screenet med SU 4. SU besidder mange fordele i forhold til andre børnetest og undersøgelser. Den er udformet som en leg og udføres af barnets pædagog i kendte rammer. Dette kan give barnet en øget tryghedsfornemmelse, og måske giver dette et mere realistisk billede af barnets motoriske udvikling. Problemet med denne undersøgelse er, i lyset af øgede krav til kvalitetssikring og evidens, at den ikke er standardiseret, validitets- eller reliabilitetstestet. Det vurderes, at SU er meget subjektiv og stærkt afhængig af hvilke personer, der observerer, udfører og drager konklusioner på baggrund af undersøgelsen. SU indeholder 23 items, som børnene skal igennem, men disse er ikke operationaliseret. Undersøgelsen har ingen standarder med hensyn til kategoriseringen af børnene, hvilket udelukker muligheden for en kvantitativ konklusion. På baggrund af ovenstående kan der stilles spørgsmålstegn ved, om undersøgelsen er valid og sensitiv nok til at identifi cere børn med motoriske vanskeligheder. Formålet med studiet var at foretage en kvalitetsvurdering af SU, så den motoriske screening kan ske på et sikkert grundlag, og en tidlig intervention kan iværksættes. Dette skete ved at sammenstille SU med M-ABC. Movement ABC M-ABC udkom i 1992 og er standardiseret på nordamerikanske børn (9). Den indeholder en motorisk test med kvantitative og kvalitative dele, en manual, en tjekliste samt retningslinier for behandlingstiltag (9). Der er udarbejdet amerikanske og danske standarder i forhold til kvantitativ kategorisering. M-ABC er en diagnostisk målemetode, der har til formål at identifi cere børn i alderen 4-12 år, der har motoriske vanskeligheder, som ikke skyldes neurologiske dysfunktioner, fysiske handikap eller mental retardering (9,10). Se tabel 1 for yderligere karakteristika. Efter målingen 5 beregnes skalascorer og percentiler, og der drages en samlet konklusion på barnet med lige vægtning 1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 2 The American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. 3 Kilde: Administrator af SU: Therese Pejtersen, tlf: Kilde: Ledende sundhedsplejerske i Greve Kommune Kirsten Sandersen, tlf: Ordet test bruges i det følgende om M-ABC, da denne er en specifi k og standardiseret målemotode. Måling bruges om selve handlingen, hvor M-ABC anvendes som måleredskab. 2

3 af kvantitative resultater og kvalitative observationer: motorisk alderssvarende, i risikozonen, motorisk usikker (9,11). Test-retest reliabilitet er i et amerikansk og et kinesisk studie vurderet at være henholdsvis høj (ICC = 0,95) (12) og moderat til god (ICC = 0,77) (13), ligesom interrater reliabiliteten i det kinesiske studie er vurderet til at være høj (ICC = 0,96) (13). Den Sansemotoriske Undersøgelse Undersøgelsen tager udgangspunkt i en opdigtet jungletur, hvor leg og aktiviteter danner grundlaget. SU er, ligesom M- ABC, en diagnostisk målemetode, hvor formålet er at identifi cere de børn, der har lettere eller sværere sansemotoriske vanskeligheder, og herefter iværksætte relevante tværfaglige hjælpeforanstaltninger (8). I Greve Kommune har Den Kommunale Sundhedstjeneste det organisatoriske ansvar for disse undersøgelser, som foretages i børnehaverne (8). Den pædagogiske del af undersøgelsen udføres af to pædagoger, imens én sundhedsplejerske observerer barnets motoriske færdigheder. Screeningsmaterialet består af en manual samt en instruktionsvideo. Undersøgelsen tager ca. 1 time, og maksimalt fi re børn deltager samtidig, dog udføres items på skift (8). SU indeholder 23 items, som kan grupperes i følgende 5 hovedområder: Håndmotorik, grovmotorik, statisk balance, dynamisk balance og boldfærdigheder (8). SU er i modsætning til M-ABC standardiseret i forhold til instruktioner, men er ikke operationaliseret, hvad angår antal af prøve- og testforsøg. Dog benyttes følgende defi nition i forbindelse med kategorisering af børnene (8): 1) Ved fuldt automatiserede bevægelser. 2) Ved ikke fuldt automatiserede bevægelser. 3) Når barnet ikke kan. Tabel 1. Skematisk oversigt over forskelle og ligheder mellem M-ABC og SU. Tabel 1 Movement ABC Sansemotorisk Undersøgelse Målemetode Diagnostisk Condition specifi c Diagnostisk Condition specifi k ICF- niveau Primært activity Impairment og activity Teoretisk tankegang Dynamisk systemmodel Hierarkisk tankegang Aldersgruppe 4-12-årige 4 ½-årige Antal items 8 23 Hovedområder Håndmotorik (3), boldfærdigheder (2), statisk (1) og dynamisk balance (2) Håndmotorik (2), grovmotorik (10), statisk balance (3), dynamisk balance (6) og boldfærdigheder (2) Brug af redskaber Datatype I 7 items. Alle redskaber er standardiserede og er samlet i en testkuffert. Kvantitative og kvalitative Ratiodata Ordinaldata Nominaldata I 8 items. Ingen standardiserede redskaber. Kvalitative Ordinaldata Nominaldata Kommandoer/Instrukser Anbefalede retningslinier Standardiserede i nogle items Standarder for kategorisering, prøve- og testforsøg Reliabilitet- og validitetsundersøgt Ja Ja Nej Nej 3

4 Ingen items er operationaliseret i forhold til, hvad barnet skal yde for at score 1, 2 eller 3. Under nogle items er der dog eksempler på, hvornår barnet kan udføre det pågældende item korrekt, eller hvornår bevægelsen er automatiseret. Der udregnes ikke en totalscore, hvilket medfører, at kategoriseringen i de enkelte items ikke kan bidrage til en kvantitativ vurdering af barnet. Konklusionen på undersøgelsen drages derfor udelukkende på baggrund af kvalitative observationer. Pædagogens daglige opfattelse af barnet inddrages i denne vurdering. Se tabel 1 for yderligere karakteristika. Der er ikke udført nogen former for validitets- eller reliabilitetsundersøgelser af SU. derfor udvalgt randomiseret, indtil det ønskede antal børn var fundet. Det medførte et antal på 43 børn fordelt på 11 børnehaver. Manglende forældresamtykke, sygdom eller barnets modvilje mod deltagelse medførte et endeligt antal på 30 børn (jævnfør tabel 2), inklusiv 4 børn til pilotforsøg. Tabel 2. Oversigt over frafald af børn. Tabel 2 Børn Samlet antal 43 Manglende forældresamtykke 6 Metode Dette studie er eksplorativt og empirisk med brug af et observationelt design. Litteratursøgning er foretaget i PubMed, Cochrane Library, Cinahl og Pedro. Der blev indhentet overordnet godkendelse af studiet fra Børneog Kulturdirektøren samt ledende sundhedsplejerske i Greve Kommune. Greve Kommune ønsker ikke at fremstå anonym. Vi udførte måling med M-ABC, og børnenes pædagoger og sundhedsplejerske udførte undersøgelsen med SU. Efter endt måling med M-ABC blev resultaterne fra SU indsamlet mod forevisning af underskrevne samtykkeerklæringer. Tjeklisten fra M-ABC benyttes ikke i dette studie, da målgruppen for denne er 5-11 år (9). Desuden benyttes de amerikanske standarder for kategorisering af de kvantitative data, da de danske standarder er udarbejdet på et begrænset datamateriale. For at få et repræsentativt udsnit af børn fra Greve Kommune, der var undersøgt med SU, og for at undgå at drage konklusioner på baggrund af kun én børnehaves undersøgelsesmetode, blev samtlige 39 børnehaver 6 i kommunen kontaktet. 26 børnehaver var interesserede i at deltage. Af disse blev 12 ekskluderet, idet de ikke opfyldte inklusionskriteriet om, at børnene blev undersøgt med SU maksimalt 4 uger før screeningen med M-ABC. For at sikre et tilstrækkeligt antal deltagere ønskedes ca. 40 børn udvalgt. De resterende 14 børnehaver blev Syg ved SU 2 Syg ved M-ABC 1 Modvilje mod at deltage 3 Børnehave meldte afbud 1 Endeligt antal 30 Én børnehave trak sig, da man på stedet alligevel ikke mente at have tilstrækkelige ressourcer til at deltage. Derfor blev der trukket lod mellem de tre fravalgte børnehaver. Inden målingerne med M-ABC blev igangsat, fi k forældrene udleveret et informationsbrev samt en samtykkeerklæring. Heri skulle de godkende barnets deltagelse i studiet samt godkende, at resultaterne fra børnenes undersøgelse med SU blev indhentet. I informationsbrevet blev det understreget, at forældrene til enhver tid kunne trække samtykket tilbage, at barnet både før og under målingen kunne trække sig samt, at alle data blev anonymiseret og opbevaret fortroligt. Børnene fi k lov til at se hinanden blive testet, og i mange tilfælde var der en pædagog til stede, så barnet ikke på noget tidspunkt var alene. Desuden blev det understreget både overfor børnehaverne og forældrene, at dette studie er et metodestudie, og at det derfor ikke var muligt at konkludere noget på det enkelte barn. 6 Nogle var integrerede institutioner andre rene børnehaver. Specialbørnehaver blev ikke inkluderet. 4

5 Tabel 3. Oversigt over overensstemmelsen mellem konklusionerne i M-ABC og SU. Tabel 3 M-ABC Alderssvarende Risiko Motorisk usikker S Alderssvarende U Risiko Motorisk usikker Børnene blev in- og ekskluderet efter følgende kriterier: Inklusionskriterier Raske, ikke-diagnosticerede børn. Børn som kan tale og forstå dansk. Børn som er villige til at deltage. Børn som har fået skriftligt samtykke fra forældrene. Eksklusionskriterier Børn med akutte eller kroniske bevægeindskrænkninger, der forhindrer dem i at gennemføre M-ABC eller SU. Børn som er syge ved undersøgelse med SU. Børn der er undersøgt med SU mere end fi re uger før målingen med M-ABC. I forbindelse med et tidligere studie blev der foretaget en måling af 20 børn med M-ABC. Alligevel blev der i dette studie foretaget et pilotforsøg med 4 børn for at tage højde for eventuelle nye justeringer. Der blev i pilotforsøget ikke foretaget ændringer i forhold til sidste testperiode, men målemetoden blev repeteret. Under hele perioden var der en fast rollefordeling, der tog hensyn til de enkeltes ressourcer. Opgavefordelingen var som følger: 1. Én instruerede (testudøver). 2. Én registrerede antallet af forsøg og tog tid. 3. Én observerede kvalitative observationer. Efter målingen blev alle resultater/observationer sammenlignet. tilbydes en ekstra indsats i børnehaven, sidestilles med børn i risikozonen i M-ABC. Nogle items i SU var ikke besvaret, blandt andet fordi barnet ikke ville udføre pågældende item. I disse items blev barnet tildelt en score svarende til gennemsnittet af barnets totalscore. Det skal desuden bemærkes, at data fra de 4 børn fra pilotforsøget er medtaget i de samlede datasæt. I databearbejdningen gøres brug af ordinaldata. Det vil sige, at der fra M-ABC benyttes skalascores. Det medfører, at der bruges non-parametrisk statistik, det vil sige Spearmans Rho, til at udregne korrelationskoeffi cienten (r). Portney og Watkins` (2000) værdier for korrelationskoeffi cienter benyttes (14). 7 P-værdien fastsættes til at være statistisk signifi kant ved 0,05. Ved tolkning af likelihoodratio (LH+ og LH-) benyttes standarder jf. Jaeschke et al 8 (15). I den forbindelse skelnes mellem at være motorisk alderssvarende og motorisk i risikozonen/motorisk usikker. I databearbejdningen af konklusionerne i henholdsvis SU og M-ABC bruges kun de konklusioner, som er baseret på både kvalitative og kvantitative data. Resultater I det følgende bearbejdes resultaterne med henblik på bestemmelse af overensstemmelsen mellem de to måleredskaber. For at gøre datasættene sammenlignelige blev der udregnet en totalscore for SU ud fra kategorierne 1, 2 og 3. De børn, som ud fra SU er vurderet ikke-alderssvarende, sidestilles med de børn, som er fundet motorisk usikre med M-ABC. De børn, som ud fra resultaterne fra SU Tabel 3 angiver i hvilken grad, der er overensstemmelse imellem konklusionerne. Ud fra tabellen er der udregnet en overensstemmelsesprocent på 80, hvilket imidlertid også betyder, at SU afviger fra M-ABC i 20 procent af tilfældene. Ud fra konklusionerne er sensitiviteten beregnet 7 0,00 0,25: Little or no relationship, 0,25 0,50: Fair degree of relationship, 0,50 0,75: Moderate to good, >0,75: Good to excellent (14) 8 LH+ > 10 og LH- < 0,1 generate large and often conclusive changes from pretest to posttest probability. LH+ på 5-10 og LH- på 0, 1-0, 2 generate moderate changes from pretest to posttest probability. LH+ på 2-5 og LH- på 0, 2 0, 5 generate small (but sometimes important) changes from pretest to posttest probability. LH+ på 1-2 og LH- på 0, 5 1 alter probability to small (and rarely important) degree. (15) 5

6 Figur 1 Figur 1. Korrelationen mellem M-ABC og SU. 45 y = 0,2532x + 30, SU M-ABC Figur 2. Figur 2 Bland-Altman plot. Scorer for SU - scorer for M- ABC Gennemsnit mellem scorer for M-ABC og SU. Figur 3 Gennemsnit Øvre grænse, +1,96 SD Nedre grænse, -1,96 SD y = 6,1801x - 23,439 Figur 3. Korrelation mellem totalscoren i M-ABC og alder for alle 30 børn. Score ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder 45 Figur 4 y = 2,7691x + 19,097 Figur 4. Korrelation mellem totalscoren i SU og alder for alle 30 børn. 40 Score ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder 6

7 Figur 5 Score y = -2,695x + 17, ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder Figur 5. Korrelation mellem totalscoren i M-ABC og alder uden barn nr. 29. til 0,57, specifi citeten til 0,91, prædiktiv værdi af positiv test (PPV) til 0,67 og prædiktiv værdi af negativ test (PNV) til 0,88. LH+ er 6,3, hvilket svarer til moderate ændringer fra prætest til posttest. LH- er 0,5. Dette medfører små, men nogle gange vigtige ændringer fra prætest til posttest sandsynlighed (15). For at kunne vurdere den samstemmende validitet mellem M-ABC og SU udregnes korrelationen mellem totalscoren i disse. Figur 1 viser korrelationen mellem M-ABC og SU. Ved udregning af Spearmanns Rho fås en korrelation på r = 0,36, hvilket svarer til en fair degree of relationship. Denne korrelation er signifi kant med en p-værdi på præcis 0,05. Herefter udregnes determinationskoeffi cienten (R2) til 0,13. For at analysere om der er systematik i afvigelserne i totalscorer mellem de to måleredskaber, benyttes et Bland-Altman plot med indsatte limits of agreement (jævnfør fi gur 2 side 6). Af fi gur 2 kan afl æses, at der er højere overensstemmelse mellem SU og M-ABC, når børnene scorer lavt, end når de scorer højt. Der er altså større overensstemmelse mellem de to måleredskaber, når børnene scorer godt, end når de scorer dårligt. Sammenhængen mellem totalscore og alder for SU og M-ABC er ligeledes undersøgt og kan afl æses af fi gur 3 og 4 på side 6. For SU ses en tendens til, at jo ældre børnene er, jo højere er deres totalscore. Det samme gør sig gældende for M-ABC, når alle børn er inkluderet. Barn nr. 29 jf. fi gur 5 har i M-ABC en markant højere totalscore end de andre børn. Udelades dette barn, ses i stedet en tendens til, at jo ældre børnene er, jo laver score har de. Diskussion For at undgå at eventuelle forskelle i resultaterne kunne skyldes en naturlig udvikling af børnenes motoriske færdigheder, skulle målingen med M-ABC og undersøgelsen med SU foretages inden for kortest muligt tidsinterval. I inklusionen af børnene kunne det have været relevant i stedet at inkludere de børn, der var tættest på de 4½ år, da de blev undersøgt med SU, for at følge retningslinierne for screening med SU i Greve Kommune. Dette blev ikke prioriteret, da det formentlig ville have medført et større tidsinterval mellem undersøgelsen med SU og målingen med M-ABC. Det blev overvejet, i hvor høj grad M-ABC er den mest hensigtsmæssige test at anvende til at vurdere den samstemmende validitet for SU, da validiteten og sensitiviteten i fl ere studier er fundet henholdsvis moderat og lav. Dette blev taget til efterretning, men det vurderes, at M-ABC på nuværende tidspunkt er den bedst egnede til dette studie og den er ligeledes den mest anvendte test i lignende studier. Dette skyldes blandt andet, at reliabiliteten er fundet høj (12,13), vel vidende at der ikke er ligefrem proportionalitet mellem validitet og reliabilitet. Desuden er M-ABC som nævnt standardiseret på en stor gruppe børn. Det blev ligeledes vurderet, hvorvidt det er muligt at overføre amerikanske standarder til danske forhold, men der er under standardiseringsprocessen testet børn både i Canada og England, hvilket ikke viste nogen forskelle i resultaterne (9). Desuden påviser Rösblad & Gard (1998) i et svensk studie med 60 børn på 6 år, at der er en god overensstemmelse mellem de svenske børn og de amerikanske børn fra standardiseringsundersøgelsen bortset fra i gribe ærtepose, hvor de svenske børn scorede signifi kant bedre (p < 0,002) (16). Det vurderes derfor acceptabelt at anvende M-ABC under danske forhold. For at undgå usystematiske fejl i forhold til manglende kalibrering testerne imellem, var der under hele målingsperioden som nævnt fast rollefordeling, hvilket styrker troværdigheden af resultaterne. Det kan ikke udelukkes, 7

8 at vores relativt begrænsede erfaring med at analysere 4-5-åriges bevægemønstre, kan have haft en effekt på resultaterne. Det var dog en fordel, at vi var tre med en fysioterapeutisk grunduddannelse til at observere. Dette bidrager til et mere nuanceret billede af det enkelte barn, end hvis vi havde testet alene. For at kunne foretage optimale målinger blev maksimalt 4 børn målt pr. dag. Det kunne have været yderst relevant at undersøge intertester reliabiliteten i dette studie, da SU i høj grad er baseret på subjektive vurderinger. Da intertester reliabiliteten ikke blev undersøgt i dette studie, ville det have været optimalt, hvis vi havde foretaget hele undersøgelsen med SU. Dette blev dog fravalgt, da vi, modsat pædagogerne, ikke har modtaget undervisning i at undersøge med SU samt for at undgå Rosenthal effekt 9. Det antages samtidig, at når resultater fra SU er indhentet fra 11 børnehaver og 9 sundhedsplejersker, er risikoen for usystematiske fejl minimeret. For at undgå Rosenthaleffekten blev resultaterne fra SU først indhentet efter måling med M-ABC, og pædagogerne blev ligeledes bedt om ikke at give information om børnene inden målingen. Der er opstillet et Bland-Altman plot (jf. fi gur 2 side 6) på trods af usikkerheden i forbindelse med blandt andet at tage gennemsnittet af ordinaldata. Ud fra dette ses en tendens til dårlig overensstemmelse blandt de børn, der scorer højt, og god overensstemmelse hos de børn der scorer lavt. Dette er uhensigtsmæssigt, da det netop er de børn, der scorer højt, der skal kunne identifi ceres med SU. Specifi citet på 0,91 vurderes at være høj, da det betyder, at SU i 91 procent af tilfældene identifi cerer de samme børn som M-ABC som værende motorisk alderssvarende. Sensitivitet på 0,57 vurderes at være lav, da SU kun i 57 procent af tilfældene stemmer overens med M-ABC med hensyn til hvilke børn, der er i risikozonen eller er motorisk usikre (jf. tabel 3 side 5). PPV er 0,67, og PNV er 0,88, hvilket svarer til, at der kun er 67 procent sandsynlighed for at være motorisk usikker, hvis SU er positiv, og der er 88 procent sandsynlighed for at være motorisk alderssvarende ved negativ SU. Dette understreges ligeledes af LH+ på 6,4 og LH- på 0,5, som er et mere pålideligt resultat end PPN og PPV, da likelihoodratio ikke er afhængig af prævalensen, idet den kombinerer fordelene ved både specifi citet og sensibilitet i én enhed (18). I denne sammenhæng, samt set i forhold til defi nitionen af screening 10, som benyttes i dette studie, vil det være ønskværdigt med en høj sensitivitet, en høj PPV samt en høj LH+ for at sikre, at alle motorisk usikre børn identifi ceres. Det har større konsekvenser for et barn, hvis det identifi ceres som falsk negativ end falsk positiv, da dette medfører, at barnet ikke modtager hjælp i tide eller slet ikke modtager hjælp, for eksempel i form af motorisk træning. Det negative ved høj sensitivitet og øget mængde af falsk positive er risikoen for stigmatisering af barnet. Dette vurderes imidlertid til at være af mindre betydning i denne sammenhæng, da konsekvensen for barnet i Greve Kommune blot er, at barnet tilses af en fysioterapeut, som vurderer barnets motoriske færdigheder. For at gøre det muligt at sammenligne resultaterne fra SU og M-ABC på andet end de nominelle data (konklusionerne), blev kategorierne 1, 2 og 3 i SU brugt til at udregne en totalscore. Der er dog fl ere problemer knyttet til dette. Det var tydeligt under gennemgangen af observationsskemaerne fra sundhedsplejerskerne, at de nominelle data ikke altid stemte overens eller var direkte modstridende med de kommentarer, der var knyttet til. Derudover fi ndes der ikke nogle standarder for, hvordan barnet scorer, hvis barnet ikke udfører et item. I et sådan tilfælde er der som nævnt givet en score svarende til gennemsnittet af de udførte items. Én årsag til, at barnet ikke vil udføre et item, kan være, at barnet ved, at det ikke kan. Dette medfører, at barnet scorer bedre ved at lade være med at udføre et item end ved at fejle det. Ovenstående medfører en vis usikkerhed i de resultater, der er baseret på totalscoren. Det vurderes dog som acceptabelt at anvende denne totalscore i resultatbearbejdningen, da der ses en sammenhæng mellem totalscorerne og de endelige konklusioner. Korrelationen mellem SU og M-ABC er signifi kant og svarer til en r-værdi på 0,36, hvilket som nævnt henfører til en fair degree of relationship. Derudover er determinationskoeffi centen udregnet til 0,13, hvilket vil sige, at 87 procent af variationen i totalscoren i SU ikke kan forklares 9 Rosenthal-effekten henviser til Robert Rosenthals eksperiment, hvor læreres forventninger alene viste sig at forbedre elevers akademiske færdigheder; altså hvor lærerne forventede succes, var der succes (17). 10 Enhver aktivitet, som ved hjælp af en enkelt undersøgelse i en formodet rask befolkning skiller personer ud til nærmere undersøgelse (19) 8

9 ved totalscoren i M-ABC. Ovenstående resultater kan skyldes, at SU ikke undersøger det samme som M-ABC måler, eller at SU ikke egner sig til at kortlægge 4½-årige børns motoriske færdigheder. Den lave korrelation mellem de to måleredskaber er ikke overraskende, da der, som nævnt ovenfor og som anført i tabel 1 side 3, ses store forskelle mellem de to måleredskabers indhold og opbygning. Det er hermed tydeligt, at M-ABC og SU undersøger forskellige aspekter af den motoriske udvikling, hvilket kan være en af årsagerne til den lave korrelation. Det kan ej heller udelukkes, at brugen af totalscoren i SU har haft indfl ydelse på korrelationen. Det forventes, at totalscoren vil falde omvendt proportionalt med alderen i de to undersøgelsesredskaber. Dette er tilfældet for M-ABC, hvis barn nr. 29 udelades (jf. fi gur 5 side 7). Det var dog ikke tilfældet for SU (jf. fi gur 4 side 6). Det kan derfor tyde på, at SU har en lavere detaljeringsgrad samt er mindre nuanceret og sensitiv, idet den ikke er i stand til at registrere forskelligheder i de motoriske færdigheder blandt de 4- og 5-årige. Dette kan pege i retning af, at SU indeholder items, der ikke er alderssvarende for de 4½-årige. Det kan ligeledes skyldes, at kategoriseringen i SU ikke er operationaliseret, hvilket gør det sværere for sundhedsplejerskerne at give en detaljeret beskrivelse af barnet under observationen. Nogle af de problemer, som resultaterne i dette studie tydeliggør, kan forklares ved, at SU, som tidligere nævnt, primært er baseret på subjektive vurderinger. Dette skyldes blandt andet, at der ikke fi ndes nogle kvantitative scorer, som kan anvendes i forhold til kategorisering, men også at ikke alle items er operationaliseret i forhold til prøveforsøg, tidsgrænser eller hvad der helt præcist skal til for at opnå 1, 2 eller 3. Dette medfører et mindre nuanceret billede af barnet gennem denne registrering. tæt op ad overensstemmelsen mellem M-ABC og SU fundet i vores studie. Den overordnede konklusion på ovennævnte studie sammenholdt med vores studie er, at ingen af de nævnte måleredskaber alene kan identifi cere børn med DCD. Standardiserede test kombineret med et kvalitativt billede af barnets funktionelle præstationer vil øge præcisionen med at identifi cere børn med DCD. Ovenstående resultater bekræfter ligeledes, at der endnu ikke er, og formentlig aldrig vil være, en guld standard til identifi ceringen af børn med DCD. Derfor kan ingen test erstatte en terapeuts kliniske ræsonnering i forhold til vurdering af barnets funktionelle færdigheder. Konklusion Det kan hermed konkluderes, at den samlede korrelation mellem M-ABC og SU svarer til en fair degree of relationship (r = 0,36), hvilket medfører en lav grad af samstemmende validitet. Dette kan blandt andet forklares ved, at SU undersøger andre aspekter af den motoriske udvikling end M-ABC. Derudover er SU baseret på subjektive vurderinger. Før der kan drages endelige konklusioner, bør der udføres et lignende studie med fl ere børn. For samlet at kunne vurdere SU som måleredskab, bør der ligeledes suppleres med uddybende undersøgelser af blandt andet specifi citet og sensitivitet samt undersøgelser af reliabiliteten. I et case kontrol studie af Smits Engelsman et. al. (1998) (20) vurderes den samstemmende validitet mellem M-ABC og Körperkoordinations Test für Kinder (KTK). Studiet involverer 208 randomiseret udvalgte børn, hvoraf 74 børn var henvist til fysioterapeut på grund af motoriske vanskeligheder. Korrelationen mellem M- ABC og KTK blev fundet statistisk signifi kant for begge grupper; for de ikke henviste børn var korrelationen 0,62 (p < 0,0001) og for de henviste børn 0,65 (p < 0,0001). Den samlede overensstemmelse mellem de to test blev også fundet statistisk signifi kant med en enighed på 78 procent, hvis datasæt fra alle 208 børn blev inkluderet (p < 0,0001). I dette studie er der altså uenighed i 22 procent af tilfældene, hvilket ligger 9

10 Referenceliste 1. Poulsen AA, Ziviani JM. Can I play too? Physical activity engagement of children with developmental coordination disorders. Canadian Journal of Occupational Therapy 2004;71(2): Losse A, Henderson SE, Elliman D, Hall D, Knight E, Jongmans M. Clumsiness in children do they grow out of it? A 10 year follow-up study. Developmental Medicine and Child Neurology 1991;33: Rasmussen NH. Børn med motorisk udviklingsforstyrrelse. Ugeskr. læger 2004;166(23): Fox AM. Lent B. Clumsy children Primer on developmental coordination disorder Canadian Family Physician 1996;42: Klarlund Pedersen B, Saltin B. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling. Kbh.: Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse; Pless M, Carlsson M. Effects og Motor Skill Intervention on Developmental Coordination Disorder: A Meta-Analysis. Adapted Physical Activity Quarterly 2000;17: Mandich AD, Polatajko HJ, Macnab JJ, Miller LT. Treatment of Children with Developmental Coordination Disorder: What Is the Evidence? Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2001;20(2/3): Børne- og kulturforvaltningen, Social- og sundhedsforvaltningen. Sansemotorisk undersøgelse af børn i alderen 4½ år. Greve Kommune; Henderson SE, Sugden D. Movement Assesment Battery for Children manual. København: Dansk Psykologisk Forlag; Wium AM. Vurdering af Movement Assesment Battery for Children (M-ABC). Tilgængelig fra: ler/ Maaleredskaber/MABCNiveau2.PDF. Set marts 4, Henderson SE, Sugden D. Movement Assesment Battery for Children manual. Norm- og omsætningstabeller, scoringsvejledning og dansk afprøvning. Kbh..: Dansk Psykologisk Forlag; Croce RV, Horvat M, McCarthy E. Reliability and Concurrent Validity of the Movement Assesment Battery for Children. Perceptual and Motor Skills 2001;93: Chow SMK, Henderson SE. Interrater and Test-Retest Reliability of the Movement Assesment Battery for Chinese Preeschool Children. American Journal of Occupational Therapy 2003;57: Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research applications to practice. 2nd edition 2000 by Prentice-Hall, Inc. Printed in USA. p and Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL. Users Guides to the Medical Literature. JAMA 1994;271(9): p Rösblad B, Gard L. The assesment of children with Developmental Coordination Disorders in Sweden: A preliminary investigation of the suitability of the Movement ABC. Human Movement Science 1998;17: The Expectation Effect. Tilgængelig fra: Set juni 1, Riddle DL, Stratford PW. Interpreting Validity Indexes for Diagnostic Tests: An Illustration Using the Berg Balance Test. Physical Therapy 1999;79(10): Kamper-Jørgensen F, Almind G. Forebyggende sundhedsarbejde. 4. udgave, 1. oplag. Kbh.: Munksgaard Danmark; s Smits-Engelsman BCM, Henderson SE, Michels CGJ. The assesment of children with Developmental Coordination Disorders in the Netherlands: The relationship between the Movement Assesment Battery for Children and the Körperkoordinations Test für Kinder. Human Movement Science 1998;17: Beyer N, Magnusson P. Opsummering på reliabilitet og validitet. I: Beyer N, Magnusson P. Målemetoder i fysioterapi. København: Munksgaard Danmark; s

11 Abstract Tabita Maria Christensen, PT, Kamilla Kastfelt, PT, B.Sc. in Nutrition and Home Economics, Kristina Hauge Smith Hansen, PT Low, concurrent validity between Movement ABC and the Sansemotoriske Undersoegelse Introduction: In Greve Kommune, all children are screened with the Sansemotoriske Undersoegelse (SU). This examination is subjective and is lacking standardization and examination of validity and reliability. Purpose: Examining concurrent validity between Movement Assesment Battery for Children (M-ABC) and SU. Materials and method: 30 children were measured with M-ABC, and results from SU were collected. The results were compared on conclusions and totalscores. Results: A signifi cant fair degree of relationship (r = 0.36), ( p= 0.05) between SU and M-ABC. For SU, sensitivity is 0.57, specifi city 0.91, LH+ = 6.3, and LH- = 0.5. Discussion: It is assessed that the low, concurrent validity between M-ABC and SU is due to the fact that SU examines other aspects of the motor development. SU contains items, which do not correspond to age and SU lacks sensitivity towards nuances in the motor skills of children. Keywords: Validity, M-ABC, Greve Kommune, sansemotorisk undersøgelse. 11

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2)

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2) Sheila Henderson, David A. Sugden, og Anna L. Barnett. Harcourt Assessment,

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker Fysioterapi til motorisk usikre børn Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme. Fysioterapeuter

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker

Fysioterapi til motorisk usikre børn. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi til motorisk usikre børn Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme.

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse

Etibaprojektet. Design,problemstillinger og analyse Etibaprojektet Kjeld Høgsbro, AKF Betty Nørgaard Nielsen, MC ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children (M-ABC)

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) Motorisk udvikling og motorisk funktion hos børn. Vurderet af Anne-Marie Wium, fysioterapeut,

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Validering af kunders udsagn om behandlingsdata. KUNDE Dansk Center for Neurocoaching Direktør, neurocoach Michael Kjærsgaard

Validering af kunders udsagn om behandlingsdata. KUNDE Dansk Center for Neurocoaching Direktør, neurocoach Michael Kjærsgaard KUNDE Dansk Center for Neurocoaching Direktør, neurocoach Michael Kjærsgaard VALIDERINGSRAPPORT udarbejdet af Dorte Rasmussen Svend Alsted-Jensen Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS Validering

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Folkesundhedsdage 2008, Hotel Nyborg Strand 24. september 2008 Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Tre hovedemner

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder

Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder Forventninger og krav til screening af børn for motoriske vanskeligheder 6 oktober 2016 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Tina Borg Bruun, Specialist i Pædiatrisk Fysioterapi, Master i Sundhedspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015 Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse Formået børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os : Intervention

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere