Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse"

Transkript

1 PRIS2006 VINDER AF DE STUDERENDES Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse Tabita Maria Christensen, B.Pt., Kompetencecenteret i Fuglebjerg kommune, konsulent i City fys. Kristina Hauge Smith Hansen, B.Pt., Omsorgscenteret Tofteparken i Ølstykke kommune Kamilla Kastfelt, B.Pt., Bachelor i Ernæring og Sundhed, Ringsted Sygehus Christensen TM, Hansen KHS, Kastfelt K (2006, 23. marts) Lav samstemmende validitet mellem Forskning i Fysioterapi (online), (4. årg.) s: URL: htpp///sw8387.asp Perspektivering Der er i dag et øget krav til kvalitetssikring og evidensbaseret behandling inden for alle fagområder. For at kunne opfylde disse krav er det helt afgørende, at der fi ndes valide og standardiserede målemetoder. Det er i Greve Kommune politisk besluttet at screene alle kommunens 4½-årige børn for deres motoriske færdigheder med den Sansemotoriske Undersøgelse (SU). Denne screening er prisværdig på mange områder, men det må påpeges, at et mere præcist måleredskab bør anvendes for at sikre, at de rigtige børn identifi ceres. Den samstemmende validitet mellem SU og Movement Assesment Battery for Children (M-ABC) er i dette studie fundet lav. Det er derfor vigtigt, at SU opnår øget validitet og sensitivitet, så det sikres, at alle børn med motoriske vanskeligheder identifi ceres. For at kunne sikre dette, kræves en række ændringer af SU. Nødvendigheden af, at disse ændringer foretages, understreges af, at SU blandt andet er solgt til 29 kommuner, hvilket betyder, at mange børn formentlig screenes med denne undersøgelse. For at forbedre validiteten anbefales det, at der udformes skriftlige retningslinier for de kvalitative observationer, så det derigennem sikres, at vigtige områder berøres. Generelt vurderes det, at det forringer validiteten af SU, at items spænder over et alt for stort aldersspektrum. Derfor bør nogle items fjernes fra undersøgelsen, idet disse ikke bidrager til at kortlægge færdigheder hos netop de 4½-årige. Dette studie har ikke undersøgt reliabiliteten, men da testen er meget subjektiv, formodes reliabiliteten at være lav (21). Det anbefales derfor at gøre testen mere objektiv ved blandt andet at opstille og indføre retningslinier for en kvantitativ scoring i de forskellige items. Derudover bør der opstilles standarder for antal af testforsøg samt retningslinier i forbindelse med udgangsstillinger, valg af materialer m.fl. Greve Kommune er opmærksom på SU s svagheder og har påbegyndt en kvalitetsudvikling. Screeningen har mange fordele, idet en stor gruppe børn i Greve Kommune bliver hjulpet til at udvikle sig motorisk. Herved kan det forhåbentlig undgås, at disse børn bliver ramt af følger af DCD som f.eks. mobning og indlæringsvanskeligheder. Ligeledes forebygges det, at disse børn senere i livet bliver ramt af de, for samfundet, kostbare livsstilssygdomme, som følger af inaktivitet. Set fra et sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende perspektiv må vi på baggrund af den nuværende viden på området klart anbefale, at fl ere kommuner følger Greve Kommunes initiativ om screening. 1

2 Baggrund Nogle børn har vanskeligt ved at udføre dagligdags aktiviteter, som stiller store krav til motoriske færdigheder (1,2). De har for eksempel svært ved at skrive, gribe en bold eller cykle. Disse vanskeligheder kan ikke forklares ved fysiske handikap, neurologiske sygdomme eller mental retardering (2). The American Psychiatric Association opstillede i DSM 1 III-R i 1987 diagnostiske kriterier for denne gruppe og gav denne den samlede betegnelse Developmental Coordination Disorder (DCD) (3). DSM-IV-TR angiver, at prævalensen af børn med DCD er 6 procent (4). Studier har fundet, at indlæringspotentialet hos børn med DCD er signifi kant dårligere sammenlignet med jævnaldrende. Dette på trods af at begge grupper yder samme arbejdsindsats. Børnene med DCD opnår desuden sjældnere videregående eller akademisk uddannelse (2). Ligeledes har studier påvist, at der er stor risiko for, at børn med DCD senere i livet får dårligere sociale kompetencer og lavere selvværd end jævnaldrende. Longitudinelle studier (2,4) har desuden fastslået, at de fl este børn fortsat har motoriske vanskeligheder langt ind i voksenlivet (4). Børn med DCD er i kraft af deres begrænsede motoriske færdigheder tilbøjelige til at undgå fysisk aktivitet (4). Med inaktivitet følger på sigt øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme (5). To metaanalyser (6,7) konkluderer, at der er evidens for, at behandling af børn med DCD har en effekt. Det kan dog ikke påvises, at forbedring på det motoriske område medfører fremgang på andre områder som for eksempel indlæring (7). Ovenstående indikerer, at det er nødvendigt at identifi cere børn med DCD tidligt, så unødvendige følger i børne- og voksenlivet forebygges. I forbindelse med denne problemstilling rettede vi opmærksomheden mod Greve Kommune, hvor det er politisk besluttet at foretage en motorisk screening af alle børn i 4½-års alderen. Til dette benyttes SU, som er udviklet af sundhedsplejersker, pædagoger og én fysioterapeut i kommunen (8). SU er bl.a. solgt til 29 kommuner og 34 institutioner 3, og i 2004 er 697 børn i Greve Kommune blevet screenet med SU 4. SU besidder mange fordele i forhold til andre børnetest og undersøgelser. Den er udformet som en leg og udføres af barnets pædagog i kendte rammer. Dette kan give barnet en øget tryghedsfornemmelse, og måske giver dette et mere realistisk billede af barnets motoriske udvikling. Problemet med denne undersøgelse er, i lyset af øgede krav til kvalitetssikring og evidens, at den ikke er standardiseret, validitets- eller reliabilitetstestet. Det vurderes, at SU er meget subjektiv og stærkt afhængig af hvilke personer, der observerer, udfører og drager konklusioner på baggrund af undersøgelsen. SU indeholder 23 items, som børnene skal igennem, men disse er ikke operationaliseret. Undersøgelsen har ingen standarder med hensyn til kategoriseringen af børnene, hvilket udelukker muligheden for en kvantitativ konklusion. På baggrund af ovenstående kan der stilles spørgsmålstegn ved, om undersøgelsen er valid og sensitiv nok til at identifi cere børn med motoriske vanskeligheder. Formålet med studiet var at foretage en kvalitetsvurdering af SU, så den motoriske screening kan ske på et sikkert grundlag, og en tidlig intervention kan iværksættes. Dette skete ved at sammenstille SU med M-ABC. Movement ABC M-ABC udkom i 1992 og er standardiseret på nordamerikanske børn (9). Den indeholder en motorisk test med kvantitative og kvalitative dele, en manual, en tjekliste samt retningslinier for behandlingstiltag (9). Der er udarbejdet amerikanske og danske standarder i forhold til kvantitativ kategorisering. M-ABC er en diagnostisk målemetode, der har til formål at identifi cere børn i alderen 4-12 år, der har motoriske vanskeligheder, som ikke skyldes neurologiske dysfunktioner, fysiske handikap eller mental retardering (9,10). Se tabel 1 for yderligere karakteristika. Efter målingen 5 beregnes skalascorer og percentiler, og der drages en samlet konklusion på barnet med lige vægtning 1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 2 The American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. 3 Kilde: Administrator af SU: Therese Pejtersen, tlf: Kilde: Ledende sundhedsplejerske i Greve Kommune Kirsten Sandersen, tlf: Ordet test bruges i det følgende om M-ABC, da denne er en specifi k og standardiseret målemotode. Måling bruges om selve handlingen, hvor M-ABC anvendes som måleredskab. 2

3 af kvantitative resultater og kvalitative observationer: motorisk alderssvarende, i risikozonen, motorisk usikker (9,11). Test-retest reliabilitet er i et amerikansk og et kinesisk studie vurderet at være henholdsvis høj (ICC = 0,95) (12) og moderat til god (ICC = 0,77) (13), ligesom interrater reliabiliteten i det kinesiske studie er vurderet til at være høj (ICC = 0,96) (13). Den Sansemotoriske Undersøgelse Undersøgelsen tager udgangspunkt i en opdigtet jungletur, hvor leg og aktiviteter danner grundlaget. SU er, ligesom M- ABC, en diagnostisk målemetode, hvor formålet er at identifi cere de børn, der har lettere eller sværere sansemotoriske vanskeligheder, og herefter iværksætte relevante tværfaglige hjælpeforanstaltninger (8). I Greve Kommune har Den Kommunale Sundhedstjeneste det organisatoriske ansvar for disse undersøgelser, som foretages i børnehaverne (8). Den pædagogiske del af undersøgelsen udføres af to pædagoger, imens én sundhedsplejerske observerer barnets motoriske færdigheder. Screeningsmaterialet består af en manual samt en instruktionsvideo. Undersøgelsen tager ca. 1 time, og maksimalt fi re børn deltager samtidig, dog udføres items på skift (8). SU indeholder 23 items, som kan grupperes i følgende 5 hovedområder: Håndmotorik, grovmotorik, statisk balance, dynamisk balance og boldfærdigheder (8). SU er i modsætning til M-ABC standardiseret i forhold til instruktioner, men er ikke operationaliseret, hvad angår antal af prøve- og testforsøg. Dog benyttes følgende defi nition i forbindelse med kategorisering af børnene (8): 1) Ved fuldt automatiserede bevægelser. 2) Ved ikke fuldt automatiserede bevægelser. 3) Når barnet ikke kan. Tabel 1. Skematisk oversigt over forskelle og ligheder mellem M-ABC og SU. Tabel 1 Movement ABC Sansemotorisk Undersøgelse Målemetode Diagnostisk Condition specifi c Diagnostisk Condition specifi k ICF- niveau Primært activity Impairment og activity Teoretisk tankegang Dynamisk systemmodel Hierarkisk tankegang Aldersgruppe 4-12-årige 4 ½-årige Antal items 8 23 Hovedområder Håndmotorik (3), boldfærdigheder (2), statisk (1) og dynamisk balance (2) Håndmotorik (2), grovmotorik (10), statisk balance (3), dynamisk balance (6) og boldfærdigheder (2) Brug af redskaber Datatype I 7 items. Alle redskaber er standardiserede og er samlet i en testkuffert. Kvantitative og kvalitative Ratiodata Ordinaldata Nominaldata I 8 items. Ingen standardiserede redskaber. Kvalitative Ordinaldata Nominaldata Kommandoer/Instrukser Anbefalede retningslinier Standardiserede i nogle items Standarder for kategorisering, prøve- og testforsøg Reliabilitet- og validitetsundersøgt Ja Ja Nej Nej 3

4 Ingen items er operationaliseret i forhold til, hvad barnet skal yde for at score 1, 2 eller 3. Under nogle items er der dog eksempler på, hvornår barnet kan udføre det pågældende item korrekt, eller hvornår bevægelsen er automatiseret. Der udregnes ikke en totalscore, hvilket medfører, at kategoriseringen i de enkelte items ikke kan bidrage til en kvantitativ vurdering af barnet. Konklusionen på undersøgelsen drages derfor udelukkende på baggrund af kvalitative observationer. Pædagogens daglige opfattelse af barnet inddrages i denne vurdering. Se tabel 1 for yderligere karakteristika. Der er ikke udført nogen former for validitets- eller reliabilitetsundersøgelser af SU. derfor udvalgt randomiseret, indtil det ønskede antal børn var fundet. Det medførte et antal på 43 børn fordelt på 11 børnehaver. Manglende forældresamtykke, sygdom eller barnets modvilje mod deltagelse medførte et endeligt antal på 30 børn (jævnfør tabel 2), inklusiv 4 børn til pilotforsøg. Tabel 2. Oversigt over frafald af børn. Tabel 2 Børn Samlet antal 43 Manglende forældresamtykke 6 Metode Dette studie er eksplorativt og empirisk med brug af et observationelt design. Litteratursøgning er foretaget i PubMed, Cochrane Library, Cinahl og Pedro. Der blev indhentet overordnet godkendelse af studiet fra Børneog Kulturdirektøren samt ledende sundhedsplejerske i Greve Kommune. Greve Kommune ønsker ikke at fremstå anonym. Vi udførte måling med M-ABC, og børnenes pædagoger og sundhedsplejerske udførte undersøgelsen med SU. Efter endt måling med M-ABC blev resultaterne fra SU indsamlet mod forevisning af underskrevne samtykkeerklæringer. Tjeklisten fra M-ABC benyttes ikke i dette studie, da målgruppen for denne er 5-11 år (9). Desuden benyttes de amerikanske standarder for kategorisering af de kvantitative data, da de danske standarder er udarbejdet på et begrænset datamateriale. For at få et repræsentativt udsnit af børn fra Greve Kommune, der var undersøgt med SU, og for at undgå at drage konklusioner på baggrund af kun én børnehaves undersøgelsesmetode, blev samtlige 39 børnehaver 6 i kommunen kontaktet. 26 børnehaver var interesserede i at deltage. Af disse blev 12 ekskluderet, idet de ikke opfyldte inklusionskriteriet om, at børnene blev undersøgt med SU maksimalt 4 uger før screeningen med M-ABC. For at sikre et tilstrækkeligt antal deltagere ønskedes ca. 40 børn udvalgt. De resterende 14 børnehaver blev Syg ved SU 2 Syg ved M-ABC 1 Modvilje mod at deltage 3 Børnehave meldte afbud 1 Endeligt antal 30 Én børnehave trak sig, da man på stedet alligevel ikke mente at have tilstrækkelige ressourcer til at deltage. Derfor blev der trukket lod mellem de tre fravalgte børnehaver. Inden målingerne med M-ABC blev igangsat, fi k forældrene udleveret et informationsbrev samt en samtykkeerklæring. Heri skulle de godkende barnets deltagelse i studiet samt godkende, at resultaterne fra børnenes undersøgelse med SU blev indhentet. I informationsbrevet blev det understreget, at forældrene til enhver tid kunne trække samtykket tilbage, at barnet både før og under målingen kunne trække sig samt, at alle data blev anonymiseret og opbevaret fortroligt. Børnene fi k lov til at se hinanden blive testet, og i mange tilfælde var der en pædagog til stede, så barnet ikke på noget tidspunkt var alene. Desuden blev det understreget både overfor børnehaverne og forældrene, at dette studie er et metodestudie, og at det derfor ikke var muligt at konkludere noget på det enkelte barn. 6 Nogle var integrerede institutioner andre rene børnehaver. Specialbørnehaver blev ikke inkluderet. 4

5 Tabel 3. Oversigt over overensstemmelsen mellem konklusionerne i M-ABC og SU. Tabel 3 M-ABC Alderssvarende Risiko Motorisk usikker S Alderssvarende U Risiko Motorisk usikker Børnene blev in- og ekskluderet efter følgende kriterier: Inklusionskriterier Raske, ikke-diagnosticerede børn. Børn som kan tale og forstå dansk. Børn som er villige til at deltage. Børn som har fået skriftligt samtykke fra forældrene. Eksklusionskriterier Børn med akutte eller kroniske bevægeindskrænkninger, der forhindrer dem i at gennemføre M-ABC eller SU. Børn som er syge ved undersøgelse med SU. Børn der er undersøgt med SU mere end fi re uger før målingen med M-ABC. I forbindelse med et tidligere studie blev der foretaget en måling af 20 børn med M-ABC. Alligevel blev der i dette studie foretaget et pilotforsøg med 4 børn for at tage højde for eventuelle nye justeringer. Der blev i pilotforsøget ikke foretaget ændringer i forhold til sidste testperiode, men målemetoden blev repeteret. Under hele perioden var der en fast rollefordeling, der tog hensyn til de enkeltes ressourcer. Opgavefordelingen var som følger: 1. Én instruerede (testudøver). 2. Én registrerede antallet af forsøg og tog tid. 3. Én observerede kvalitative observationer. Efter målingen blev alle resultater/observationer sammenlignet. tilbydes en ekstra indsats i børnehaven, sidestilles med børn i risikozonen i M-ABC. Nogle items i SU var ikke besvaret, blandt andet fordi barnet ikke ville udføre pågældende item. I disse items blev barnet tildelt en score svarende til gennemsnittet af barnets totalscore. Det skal desuden bemærkes, at data fra de 4 børn fra pilotforsøget er medtaget i de samlede datasæt. I databearbejdningen gøres brug af ordinaldata. Det vil sige, at der fra M-ABC benyttes skalascores. Det medfører, at der bruges non-parametrisk statistik, det vil sige Spearmans Rho, til at udregne korrelationskoeffi cienten (r). Portney og Watkins` (2000) værdier for korrelationskoeffi cienter benyttes (14). 7 P-værdien fastsættes til at være statistisk signifi kant ved 0,05. Ved tolkning af likelihoodratio (LH+ og LH-) benyttes standarder jf. Jaeschke et al 8 (15). I den forbindelse skelnes mellem at være motorisk alderssvarende og motorisk i risikozonen/motorisk usikker. I databearbejdningen af konklusionerne i henholdsvis SU og M-ABC bruges kun de konklusioner, som er baseret på både kvalitative og kvantitative data. Resultater I det følgende bearbejdes resultaterne med henblik på bestemmelse af overensstemmelsen mellem de to måleredskaber. For at gøre datasættene sammenlignelige blev der udregnet en totalscore for SU ud fra kategorierne 1, 2 og 3. De børn, som ud fra SU er vurderet ikke-alderssvarende, sidestilles med de børn, som er fundet motorisk usikre med M-ABC. De børn, som ud fra resultaterne fra SU Tabel 3 angiver i hvilken grad, der er overensstemmelse imellem konklusionerne. Ud fra tabellen er der udregnet en overensstemmelsesprocent på 80, hvilket imidlertid også betyder, at SU afviger fra M-ABC i 20 procent af tilfældene. Ud fra konklusionerne er sensitiviteten beregnet 7 0,00 0,25: Little or no relationship, 0,25 0,50: Fair degree of relationship, 0,50 0,75: Moderate to good, >0,75: Good to excellent (14) 8 LH+ > 10 og LH- < 0,1 generate large and often conclusive changes from pretest to posttest probability. LH+ på 5-10 og LH- på 0, 1-0, 2 generate moderate changes from pretest to posttest probability. LH+ på 2-5 og LH- på 0, 2 0, 5 generate small (but sometimes important) changes from pretest to posttest probability. LH+ på 1-2 og LH- på 0, 5 1 alter probability to small (and rarely important) degree. (15) 5

6 Figur 1 Figur 1. Korrelationen mellem M-ABC og SU. 45 y = 0,2532x + 30, SU M-ABC Figur 2. Figur 2 Bland-Altman plot. Scorer for SU - scorer for M- ABC Gennemsnit mellem scorer for M-ABC og SU. Figur 3 Gennemsnit Øvre grænse, +1,96 SD Nedre grænse, -1,96 SD y = 6,1801x - 23,439 Figur 3. Korrelation mellem totalscoren i M-ABC og alder for alle 30 børn. Score ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder 45 Figur 4 y = 2,7691x + 19,097 Figur 4. Korrelation mellem totalscoren i SU og alder for alle 30 børn. 40 Score ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder 6

7 Figur 5 Score y = -2,695x + 17, ,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 Alder Figur 5. Korrelation mellem totalscoren i M-ABC og alder uden barn nr. 29. til 0,57, specifi citeten til 0,91, prædiktiv værdi af positiv test (PPV) til 0,67 og prædiktiv værdi af negativ test (PNV) til 0,88. LH+ er 6,3, hvilket svarer til moderate ændringer fra prætest til posttest. LH- er 0,5. Dette medfører små, men nogle gange vigtige ændringer fra prætest til posttest sandsynlighed (15). For at kunne vurdere den samstemmende validitet mellem M-ABC og SU udregnes korrelationen mellem totalscoren i disse. Figur 1 viser korrelationen mellem M-ABC og SU. Ved udregning af Spearmanns Rho fås en korrelation på r = 0,36, hvilket svarer til en fair degree of relationship. Denne korrelation er signifi kant med en p-værdi på præcis 0,05. Herefter udregnes determinationskoeffi cienten (R2) til 0,13. For at analysere om der er systematik i afvigelserne i totalscorer mellem de to måleredskaber, benyttes et Bland-Altman plot med indsatte limits of agreement (jævnfør fi gur 2 side 6). Af fi gur 2 kan afl æses, at der er højere overensstemmelse mellem SU og M-ABC, når børnene scorer lavt, end når de scorer højt. Der er altså større overensstemmelse mellem de to måleredskaber, når børnene scorer godt, end når de scorer dårligt. Sammenhængen mellem totalscore og alder for SU og M-ABC er ligeledes undersøgt og kan afl æses af fi gur 3 og 4 på side 6. For SU ses en tendens til, at jo ældre børnene er, jo højere er deres totalscore. Det samme gør sig gældende for M-ABC, når alle børn er inkluderet. Barn nr. 29 jf. fi gur 5 har i M-ABC en markant højere totalscore end de andre børn. Udelades dette barn, ses i stedet en tendens til, at jo ældre børnene er, jo laver score har de. Diskussion For at undgå at eventuelle forskelle i resultaterne kunne skyldes en naturlig udvikling af børnenes motoriske færdigheder, skulle målingen med M-ABC og undersøgelsen med SU foretages inden for kortest muligt tidsinterval. I inklusionen af børnene kunne det have været relevant i stedet at inkludere de børn, der var tættest på de 4½ år, da de blev undersøgt med SU, for at følge retningslinierne for screening med SU i Greve Kommune. Dette blev ikke prioriteret, da det formentlig ville have medført et større tidsinterval mellem undersøgelsen med SU og målingen med M-ABC. Det blev overvejet, i hvor høj grad M-ABC er den mest hensigtsmæssige test at anvende til at vurdere den samstemmende validitet for SU, da validiteten og sensitiviteten i fl ere studier er fundet henholdsvis moderat og lav. Dette blev taget til efterretning, men det vurderes, at M-ABC på nuværende tidspunkt er den bedst egnede til dette studie og den er ligeledes den mest anvendte test i lignende studier. Dette skyldes blandt andet, at reliabiliteten er fundet høj (12,13), vel vidende at der ikke er ligefrem proportionalitet mellem validitet og reliabilitet. Desuden er M-ABC som nævnt standardiseret på en stor gruppe børn. Det blev ligeledes vurderet, hvorvidt det er muligt at overføre amerikanske standarder til danske forhold, men der er under standardiseringsprocessen testet børn både i Canada og England, hvilket ikke viste nogen forskelle i resultaterne (9). Desuden påviser Rösblad & Gard (1998) i et svensk studie med 60 børn på 6 år, at der er en god overensstemmelse mellem de svenske børn og de amerikanske børn fra standardiseringsundersøgelsen bortset fra i gribe ærtepose, hvor de svenske børn scorede signifi kant bedre (p < 0,002) (16). Det vurderes derfor acceptabelt at anvende M-ABC under danske forhold. For at undgå usystematiske fejl i forhold til manglende kalibrering testerne imellem, var der under hele målingsperioden som nævnt fast rollefordeling, hvilket styrker troværdigheden af resultaterne. Det kan ikke udelukkes, 7

8 at vores relativt begrænsede erfaring med at analysere 4-5-åriges bevægemønstre, kan have haft en effekt på resultaterne. Det var dog en fordel, at vi var tre med en fysioterapeutisk grunduddannelse til at observere. Dette bidrager til et mere nuanceret billede af det enkelte barn, end hvis vi havde testet alene. For at kunne foretage optimale målinger blev maksimalt 4 børn målt pr. dag. Det kunne have været yderst relevant at undersøge intertester reliabiliteten i dette studie, da SU i høj grad er baseret på subjektive vurderinger. Da intertester reliabiliteten ikke blev undersøgt i dette studie, ville det have været optimalt, hvis vi havde foretaget hele undersøgelsen med SU. Dette blev dog fravalgt, da vi, modsat pædagogerne, ikke har modtaget undervisning i at undersøge med SU samt for at undgå Rosenthal effekt 9. Det antages samtidig, at når resultater fra SU er indhentet fra 11 børnehaver og 9 sundhedsplejersker, er risikoen for usystematiske fejl minimeret. For at undgå Rosenthaleffekten blev resultaterne fra SU først indhentet efter måling med M-ABC, og pædagogerne blev ligeledes bedt om ikke at give information om børnene inden målingen. Der er opstillet et Bland-Altman plot (jf. fi gur 2 side 6) på trods af usikkerheden i forbindelse med blandt andet at tage gennemsnittet af ordinaldata. Ud fra dette ses en tendens til dårlig overensstemmelse blandt de børn, der scorer højt, og god overensstemmelse hos de børn der scorer lavt. Dette er uhensigtsmæssigt, da det netop er de børn, der scorer højt, der skal kunne identifi ceres med SU. Specifi citet på 0,91 vurderes at være høj, da det betyder, at SU i 91 procent af tilfældene identifi cerer de samme børn som M-ABC som værende motorisk alderssvarende. Sensitivitet på 0,57 vurderes at være lav, da SU kun i 57 procent af tilfældene stemmer overens med M-ABC med hensyn til hvilke børn, der er i risikozonen eller er motorisk usikre (jf. tabel 3 side 5). PPV er 0,67, og PNV er 0,88, hvilket svarer til, at der kun er 67 procent sandsynlighed for at være motorisk usikker, hvis SU er positiv, og der er 88 procent sandsynlighed for at være motorisk alderssvarende ved negativ SU. Dette understreges ligeledes af LH+ på 6,4 og LH- på 0,5, som er et mere pålideligt resultat end PPN og PPV, da likelihoodratio ikke er afhængig af prævalensen, idet den kombinerer fordelene ved både specifi citet og sensibilitet i én enhed (18). I denne sammenhæng, samt set i forhold til defi nitionen af screening 10, som benyttes i dette studie, vil det være ønskværdigt med en høj sensitivitet, en høj PPV samt en høj LH+ for at sikre, at alle motorisk usikre børn identifi ceres. Det har større konsekvenser for et barn, hvis det identifi ceres som falsk negativ end falsk positiv, da dette medfører, at barnet ikke modtager hjælp i tide eller slet ikke modtager hjælp, for eksempel i form af motorisk træning. Det negative ved høj sensitivitet og øget mængde af falsk positive er risikoen for stigmatisering af barnet. Dette vurderes imidlertid til at være af mindre betydning i denne sammenhæng, da konsekvensen for barnet i Greve Kommune blot er, at barnet tilses af en fysioterapeut, som vurderer barnets motoriske færdigheder. For at gøre det muligt at sammenligne resultaterne fra SU og M-ABC på andet end de nominelle data (konklusionerne), blev kategorierne 1, 2 og 3 i SU brugt til at udregne en totalscore. Der er dog fl ere problemer knyttet til dette. Det var tydeligt under gennemgangen af observationsskemaerne fra sundhedsplejerskerne, at de nominelle data ikke altid stemte overens eller var direkte modstridende med de kommentarer, der var knyttet til. Derudover fi ndes der ikke nogle standarder for, hvordan barnet scorer, hvis barnet ikke udfører et item. I et sådan tilfælde er der som nævnt givet en score svarende til gennemsnittet af de udførte items. Én årsag til, at barnet ikke vil udføre et item, kan være, at barnet ved, at det ikke kan. Dette medfører, at barnet scorer bedre ved at lade være med at udføre et item end ved at fejle det. Ovenstående medfører en vis usikkerhed i de resultater, der er baseret på totalscoren. Det vurderes dog som acceptabelt at anvende denne totalscore i resultatbearbejdningen, da der ses en sammenhæng mellem totalscorerne og de endelige konklusioner. Korrelationen mellem SU og M-ABC er signifi kant og svarer til en r-værdi på 0,36, hvilket som nævnt henfører til en fair degree of relationship. Derudover er determinationskoeffi centen udregnet til 0,13, hvilket vil sige, at 87 procent af variationen i totalscoren i SU ikke kan forklares 9 Rosenthal-effekten henviser til Robert Rosenthals eksperiment, hvor læreres forventninger alene viste sig at forbedre elevers akademiske færdigheder; altså hvor lærerne forventede succes, var der succes (17). 10 Enhver aktivitet, som ved hjælp af en enkelt undersøgelse i en formodet rask befolkning skiller personer ud til nærmere undersøgelse (19) 8

9 ved totalscoren i M-ABC. Ovenstående resultater kan skyldes, at SU ikke undersøger det samme som M-ABC måler, eller at SU ikke egner sig til at kortlægge 4½-årige børns motoriske færdigheder. Den lave korrelation mellem de to måleredskaber er ikke overraskende, da der, som nævnt ovenfor og som anført i tabel 1 side 3, ses store forskelle mellem de to måleredskabers indhold og opbygning. Det er hermed tydeligt, at M-ABC og SU undersøger forskellige aspekter af den motoriske udvikling, hvilket kan være en af årsagerne til den lave korrelation. Det kan ej heller udelukkes, at brugen af totalscoren i SU har haft indfl ydelse på korrelationen. Det forventes, at totalscoren vil falde omvendt proportionalt med alderen i de to undersøgelsesredskaber. Dette er tilfældet for M-ABC, hvis barn nr. 29 udelades (jf. fi gur 5 side 7). Det var dog ikke tilfældet for SU (jf. fi gur 4 side 6). Det kan derfor tyde på, at SU har en lavere detaljeringsgrad samt er mindre nuanceret og sensitiv, idet den ikke er i stand til at registrere forskelligheder i de motoriske færdigheder blandt de 4- og 5-årige. Dette kan pege i retning af, at SU indeholder items, der ikke er alderssvarende for de 4½-årige. Det kan ligeledes skyldes, at kategoriseringen i SU ikke er operationaliseret, hvilket gør det sværere for sundhedsplejerskerne at give en detaljeret beskrivelse af barnet under observationen. Nogle af de problemer, som resultaterne i dette studie tydeliggør, kan forklares ved, at SU, som tidligere nævnt, primært er baseret på subjektive vurderinger. Dette skyldes blandt andet, at der ikke fi ndes nogle kvantitative scorer, som kan anvendes i forhold til kategorisering, men også at ikke alle items er operationaliseret i forhold til prøveforsøg, tidsgrænser eller hvad der helt præcist skal til for at opnå 1, 2 eller 3. Dette medfører et mindre nuanceret billede af barnet gennem denne registrering. tæt op ad overensstemmelsen mellem M-ABC og SU fundet i vores studie. Den overordnede konklusion på ovennævnte studie sammenholdt med vores studie er, at ingen af de nævnte måleredskaber alene kan identifi cere børn med DCD. Standardiserede test kombineret med et kvalitativt billede af barnets funktionelle præstationer vil øge præcisionen med at identifi cere børn med DCD. Ovenstående resultater bekræfter ligeledes, at der endnu ikke er, og formentlig aldrig vil være, en guld standard til identifi ceringen af børn med DCD. Derfor kan ingen test erstatte en terapeuts kliniske ræsonnering i forhold til vurdering af barnets funktionelle færdigheder. Konklusion Det kan hermed konkluderes, at den samlede korrelation mellem M-ABC og SU svarer til en fair degree of relationship (r = 0,36), hvilket medfører en lav grad af samstemmende validitet. Dette kan blandt andet forklares ved, at SU undersøger andre aspekter af den motoriske udvikling end M-ABC. Derudover er SU baseret på subjektive vurderinger. Før der kan drages endelige konklusioner, bør der udføres et lignende studie med fl ere børn. For samlet at kunne vurdere SU som måleredskab, bør der ligeledes suppleres med uddybende undersøgelser af blandt andet specifi citet og sensitivitet samt undersøgelser af reliabiliteten. I et case kontrol studie af Smits Engelsman et. al. (1998) (20) vurderes den samstemmende validitet mellem M-ABC og Körperkoordinations Test für Kinder (KTK). Studiet involverer 208 randomiseret udvalgte børn, hvoraf 74 børn var henvist til fysioterapeut på grund af motoriske vanskeligheder. Korrelationen mellem M- ABC og KTK blev fundet statistisk signifi kant for begge grupper; for de ikke henviste børn var korrelationen 0,62 (p < 0,0001) og for de henviste børn 0,65 (p < 0,0001). Den samlede overensstemmelse mellem de to test blev også fundet statistisk signifi kant med en enighed på 78 procent, hvis datasæt fra alle 208 børn blev inkluderet (p < 0,0001). I dette studie er der altså uenighed i 22 procent af tilfældene, hvilket ligger 9

10 Referenceliste 1. Poulsen AA, Ziviani JM. Can I play too? Physical activity engagement of children with developmental coordination disorders. Canadian Journal of Occupational Therapy 2004;71(2): Losse A, Henderson SE, Elliman D, Hall D, Knight E, Jongmans M. Clumsiness in children do they grow out of it? A 10 year follow-up study. Developmental Medicine and Child Neurology 1991;33: Rasmussen NH. Børn med motorisk udviklingsforstyrrelse. Ugeskr. læger 2004;166(23): Fox AM. Lent B. Clumsy children Primer on developmental coordination disorder Canadian Family Physician 1996;42: Klarlund Pedersen B, Saltin B. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling. Kbh.: Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse; Pless M, Carlsson M. Effects og Motor Skill Intervention on Developmental Coordination Disorder: A Meta-Analysis. Adapted Physical Activity Quarterly 2000;17: Mandich AD, Polatajko HJ, Macnab JJ, Miller LT. Treatment of Children with Developmental Coordination Disorder: What Is the Evidence? Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2001;20(2/3): Børne- og kulturforvaltningen, Social- og sundhedsforvaltningen. Sansemotorisk undersøgelse af børn i alderen 4½ år. Greve Kommune; Henderson SE, Sugden D. Movement Assesment Battery for Children manual. København: Dansk Psykologisk Forlag; Wium AM. Vurdering af Movement Assesment Battery for Children (M-ABC). Tilgængelig fra: ler/ Maaleredskaber/MABCNiveau2.PDF. Set marts 4, Henderson SE, Sugden D. Movement Assesment Battery for Children manual. Norm- og omsætningstabeller, scoringsvejledning og dansk afprøvning. Kbh..: Dansk Psykologisk Forlag; Croce RV, Horvat M, McCarthy E. Reliability and Concurrent Validity of the Movement Assesment Battery for Children. Perceptual and Motor Skills 2001;93: Chow SMK, Henderson SE. Interrater and Test-Retest Reliability of the Movement Assesment Battery for Chinese Preeschool Children. American Journal of Occupational Therapy 2003;57: Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research applications to practice. 2nd edition 2000 by Prentice-Hall, Inc. Printed in USA. p and Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL. Users Guides to the Medical Literature. JAMA 1994;271(9): p Rösblad B, Gard L. The assesment of children with Developmental Coordination Disorders in Sweden: A preliminary investigation of the suitability of the Movement ABC. Human Movement Science 1998;17: The Expectation Effect. Tilgængelig fra: Set juni 1, Riddle DL, Stratford PW. Interpreting Validity Indexes for Diagnostic Tests: An Illustration Using the Berg Balance Test. Physical Therapy 1999;79(10): Kamper-Jørgensen F, Almind G. Forebyggende sundhedsarbejde. 4. udgave, 1. oplag. Kbh.: Munksgaard Danmark; s Smits-Engelsman BCM, Henderson SE, Michels CGJ. The assesment of children with Developmental Coordination Disorders in the Netherlands: The relationship between the Movement Assesment Battery for Children and the Körperkoordinations Test für Kinder. Human Movement Science 1998;17: Beyer N, Magnusson P. Opsummering på reliabilitet og validitet. I: Beyer N, Magnusson P. Målemetoder i fysioterapi. København: Munksgaard Danmark; s

11 Abstract Tabita Maria Christensen, PT, Kamilla Kastfelt, PT, B.Sc. in Nutrition and Home Economics, Kristina Hauge Smith Hansen, PT Low, concurrent validity between Movement ABC and the Sansemotoriske Undersoegelse Introduction: In Greve Kommune, all children are screened with the Sansemotoriske Undersoegelse (SU). This examination is subjective and is lacking standardization and examination of validity and reliability. Purpose: Examining concurrent validity between Movement Assesment Battery for Children (M-ABC) and SU. Materials and method: 30 children were measured with M-ABC, and results from SU were collected. The results were compared on conclusions and totalscores. Results: A signifi cant fair degree of relationship (r = 0.36), ( p= 0.05) between SU and M-ABC. For SU, sensitivity is 0.57, specifi city 0.91, LH+ = 6.3, and LH- = 0.5. Discussion: It is assessed that the low, concurrent validity between M-ABC and SU is due to the fact that SU examines other aspects of the motor development. SU contains items, which do not correspond to age and SU lacks sensitivity towards nuances in the motor skills of children. Keywords: Validity, M-ABC, Greve Kommune, sansemotorisk undersøgelse. 11

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen

- en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn. University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Motorik i børnehaven - en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½-årige børn University College Lillebælt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen Udarbejdet af: Gitte B. Hansen, Jannie Vium og Gitte Nissen

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 BILAG TIL MØDE I: SU 2006-12-04, pkt. 3,1 SU 2007-01-22, pkt. 4 Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 Udarbejdet af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden Rideergoterapi til motorisk usikre børn Et pilotprojekt, der undersøger om motorikken forbedres og børnenes dagligdagsvanskeligheder mindskes Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere