Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af budget. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Målsætninger for den kommende sæson. 7. Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen. På valg: Morten Haugaard (kasserer), modtager genvalg Erik Trøigaard, (næstformand), modtager ikke genvalg Christina Andersen, (rochef ungdom), modtager ikke genvalg 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant 11. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår Søren Gøtzsche, konsulent DIF, som dirigent. Bestyrelsen indstiller følgende kandidater til bestyrelsen: Anna Veng, som nyvalgt til kasserer posten Kell Petersen, som nyvalgt bestyrelsesmedlem Rasmus Jørgensen, som nyvalgt bestyrelsesmedlem Indkomne forslag der er til godkendelse på generalforsamlingen: 1. Vedtægtsændringer, Bestyrelsen foreslår at vedtægterne opdateres og ændres så de er tidsvarende til Roklubbens nuværende situation. Bestyrelsens ændringer til vedtægterne ses på bilag 1 (Forslaget til ændringerne skal læses sådan at gul markering af tekst er nyt forslag, og den overstregede tekst er den gamle formulering) Forslag stillet af Bestyrelsen 2. Forslag om hjertestarter i nærheden af træningslokale Nogle deltagere i fitness træning har talt om det betimelige i at få opsat en hjertestarter i nærheden af det lokale som anvendes til denne aktivitet samt til gymnastiklokalet.

2 Så vidt vi er orienteret findes der en hjertestarter i sejlklubben men vi kan sikkert ikke komme ind i efterårs/vintersæsonen så vi tilbage igen og mange minutter som er vitale er forløbet. Det samme gælder det når man forsøger kontakt med 112 mulighederne for hurtigt indgreb er blevet forringet med nedlæggelse af Falck stationen i Store Heddinge. Vi håber på en god behandling af forslaget der er som bekendt mange ældre deltagere i de aktiviteter. Forslag stillet af Ole Bruhn 3. Forslag om omlægning af lån taget ifbm. den nye tilbygning, Jeg foreslår at bestyrelsen efter denne generalforsamling arbejder på at få omlagt lånet taget i forbindelse med den nye tilbygning, så klubbens lån er uafhængige af private personer i Roklubben Stevns. Forslag stillet af Kirsten Andersen, medlem i Roklubben Stevns siden Forslag om at bestyrelsesmedlemmer / formand højst kan sidde i Roklubbens bestyrelse max 4 år i træk, og kan først genindtræde ved 3. ordinære generalforsamling dvs. min. 2 år uden for bestyrelsen. Forslag stillet af Finn Møller 5. Forslag om at der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen blandt motionisterne Begrundelsen for dette forslag er, at vi har medlemmer, som kun kommer i klubben for at dyrke motion i motionslokalerne og derfor skal have indflydelse på livet i klubben. Forslag stillet af Else Tornhøj 6. Forslag om minimum 4 romaskiner i motionsrummet Jeg foreslår at der i motionsrummet som minimum altid skal være 4 romaskiner placeret. Det giver den mest optimale udnyttelse af hele rummets kapacitet, og mener jeg flest tilfredse brugere. Forslag stillet af Peter Hansen 7. Forslag om at de nedlagte offentlige toiletter reserveres til en fremtidig tiltrængt modernisering og udvidelse af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter Forslag stillet af John Leo Andersen

3 Bilag 1 NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben er hjemmehørende i Rødvig, Stevns kommune. Klubben er tilsluttet Dansk forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idrætsforbund og Præstø Amts Gymnastikforening (P.A.G) DGI Storstrøms amt. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB IND- OG UDMELDELSE, UDELUKKELSE OG KONTINGENTER 02.0 Enhver person kan optages i Roklubben Stevns, med mindre der foreligger uafklarede forhold til andre foreninger/klubber, eller anden motiveret begrundelse er til hinder herfor. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, før end det fastsatte kontingent er betalt. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse og fødselsdato. Det påhviler medlemmet at meddele adresseforandring. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter, således alle medlemmer er bekendte med disse. Ved indmeldelse henvises der til at klubbens vedtægter skal gennem læses. Vedtægterne forefindes på roklubbens hjemmeside 02.2 Udmeldelse kan ske skriftligt til klubbens kasserer, senest 14 dage før den l. i hver måned. Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet ved udmeldelse. Er et medlem i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen udelukke det pågældende medlem med 8 dages skriftligt varsel Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor. Det pågældende medlem skal forinden have mulighed for at afgive forklaring overfor bestyrelsen Kontingentets størrelse for alle aldersgrupper såvel aktive som passive medlemmer, forfaldterminer og samt betaling i øvrigt fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsdato afhænger af indmeldelsesdatoen samt den ønskede betalingsperiode. PLIGTER OG RETTIGHEDERANSVAR OG INDFLYDELSE 03.0 Som aktiv medlem af Roklubben Stevns nyder man godt af alle klubbens aktivitetstilbud. Det er klubbens mål, at medlemmerne gennem klubbens aktiviteter engagerer sig i klubbens virke og udvikling, samt at give det enkelte medlem ansvar og medindflydelse Ethvert medlem skal overfor bestyrelsen, forinden der tilstedes adgang til klubbens både, afgive skriftlig erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømme færdighed, herunder at kunne svømme 300 meter. Medlemmer under 18 år skal ved forældres eller værgers underskrift bekræfte denne færdighed. 300 meters svømmeprøve skal aflægges af alle medlemmer efter nærmere bestemmelser fastsat af bestyrelsen. Vedtægter - Roklubbens Stevns - side 1 af 4

4 ÆRESMEDLEMMER UDNÆVNELSE 04.0 Som æresmedlemmer kan indstilles enhver person, der har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for klubben. Enhver indstilling skal skriftligt forelægges bestyrelsen. KLUBBENS MYNDIGHED LEDELSE OG HÆFTELSE Klubbens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. Bestyrelsen er forpligtiget til at klubben drives som en helhed, der lever op til klubbens formål. Bestyrelsen er som sådan ansvarlige for, at klubben drives på et økonomisk forsvarligt grundlag Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle formål. Kasseren har tegningsret på arbejdskonti, medens formuekontoen tegnes af formand og kasserer i forening. Såvel klubbens medlemmer som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens respektive formue Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, rochef, materialeforvalter og husforvalter der alle vælges som nævnt i paragraf Alle valg er for 2 år. I lige år vælges formand samt 3 medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Formanden vælges af og på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesposter fordeles på det konstituerende møde Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen afholder møder efter behov og er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt, evt. ved bestyrelsesmøde-referat på foranledning af formanden/næstformanden med mindst 8 dages varsel. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra indkaldelses-varslet Sekretæren drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde. GENERALFORSAMLING INDKALDELSE, DAGSORDEN, VALG 06.0 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned, dog således at den afholdes forinden Sjællandskredsens generalforsamling under Dansk Forening for Rosport Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages 4 ugers varsel gennem annoncering i lokaleaviser /ugeblade og /eller klubblad, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage 14 dage forinden. Vedtægter - Roklubben Stevns side 2 af 4

5 Dagsorden samt eventuelle indkomne forslag udsendes via hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Målsætninger for den kommende sæson. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg. 8. Eventuelt På generalforsamlingen vælges de i 05.2 nævnte personer, der alle skal være fyldt 16 år. Dog skal henholdsvis formand og kasserer være fyldt 18 år. I lige år vælges formand samt 3 medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Formanden vælges af og på generalforsamlingen. Alle valg er for 2 år. Desuden vælges årligt 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer bilagskontrollanter samt 1 revisorsuppleant billagskontrollant suppleant Der føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Senest 14 dage efter generalforsamlingen tilsendes dette til alle bestyrelsesmedlemmer Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, som har været medlemmer af klubben i mindst 3 måneder i pågældende sæson. Større indgreb i klubbens økonomi kræver generalforsamlings godkendelse. Hertil har kun medlemmer over 18 år stemmeret Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved relativt flertal. Dog kræves der til vedtægtsændringer en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer Ved personvalg skal såvel forslag som afstemningerne være skriftlige. Der kan dispenseres fra denne regel, såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE OG AFHOLDELSE Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen skønner dette påkrævet eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Ensådan anmodning skal være bilagt forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning og skal indvarsles som nævnt i paragraf 06.2, dog kun med 8 dages varsel. Der skal udfærdiges referat som nævnt for den ordinære generalforsamling. REGNSKAB REVISION BILAGSKONTROL OG FREMLÆGGELSE Klubbens regnskabsår er perioden 01. januar til 31.december. Kassereren skal senest en måned inden afholdelse af klubbens generalforsamling afgive driftsregnskab og status for det aktuelle regnskabsår til revisorerne bilagskontrollanterne. Vedtægter - Roklubben Stevns side 3 af 4

6 08.l Revisorerne Bilagskontrollanterne udfører almindelig bilagsrevision af klubbens regnskaber, af stemmer regnskabet og kassebeholdning og afstemmer likvidbeholdning. Revisorerne Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn bilagskontrol Revideret Bilagskontrolleret regnskab skal forelægges bestyrelsen senest en uge forinden generalforsamlingen og herefter fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, som nævnt i KLUBBENS OPHØR REKVISITTER OG FORMUE 09.0 Klubbens ophør kan kun finde sted med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 højest 4 ugers mellemrum Såfremt der på sidstnævnte generalforsamling ikke opnås den nævnte ¾ majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter denne generalforsamling til en ny, hvor almindeligt stemmeflertal vil være gældende I tilfælde af klubbens ophør tilfalder klubbens rekvisitter Dansk Forening for Rosport. Klubbens eventuelle formue stilles til rådighed for idræts og ungdomsarbejdet i Stevns kommune. Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet. Således vedtaget på generalforsamlingen den 28.oktober Og ændret på generalforsamlingen den 12. februar Vedtægter - Roklubben Stevns side 4 af 4

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere