Kvantitative metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitative metoder 5.3.2010"

Transkript

1 Kvantitative metoder

2 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data

3 Sidste gang Kvalitative metoder giver indblik i folks tanker, holdninger og følelser Den kvantitative version af af validitet og reliabilitet giver ikke mening, når man arbejder kvalitativt. Fokusgrupper: Afdækker en gruppes dynamik og interaktion Enkeltmandsinterview: I dybden med den enkeltes tanker og holdninger Udvælger de personer, man interviewer Inviterer dem til at deltage Udarbejder spørgeguiden Og udfører interviewet

4 I dag skal vi snakke om hvordan man arbejder med kvantitative metoder. Hvordan gennemfører man en spørgeskemaundersøgelse? Hvordan man forholder sig til kvantitativt data.

5 Kvantitativ metode Handler typisk om at observere og forklare folks holdninger og adfærd. Handler ikke om at forstå, hvorfor folk mener eller gør, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade med at forstå deres overvejelser. Antagelse: Det er muligt at måle og afdække sammenhænge i folks adfærd og holdning kvantitativt. Afsæt i en mere positivistisk/naturvidenskabelig tradition.

6 Kvantitativ metode Data vil ofte være i form af observationer eller besvarelser af såkaldte lukkede spørgsmål, hvor respondenterne har kunnet vælge mellem flere prædefinerede svarmuligheder. Hvad ville du stemme, hvis der var Folketingsvalg i dag? På en skala fra 0 til

7 Kvantitativ metode Spørgeskemaundersøgelser med lukkede svarmuligheder, registerdata ol. Oftest et større datamateriale end ved kvalitative undersøgelser. F.eks. En meningsmåling med respondenter Hellevik: Et ekstensivt oplæg med mange enheder, men få oplysninger om hver Systematisk præsentation af stimuli og registrering af data

8 Kvantitativ metode I kvantitativ metode handler det om ved statistiske analyser at finde sammenhænge og mønstre i data kausalitet og generalisere resultaterne Det er styrken ved kvantitativ metode, at man kan det!

9 Hvornår er en spørgeskemaundersøgelse det rigtige redskab? Når man gerne vil indsamle mange besvarelser Når man gerne vil arbejde med kvantificerbare data Når man gerne vil kunne generalisere sin resultater fra undersøgelsen til en større population

10 Hvornår er en spørgeskemaundersøgelse det rigtige redskab? Overvej dog.

11 Hvad giver det mening at spørge om? Er det særligt validt at måle folks adfærd ved at spørge til den? Holdninger ><adfærd. Adfærd vil vi helst observere os frem til Folk ser altid DR2 og stemmer aldrig DF

12 Hvad giver det mening at spørge om? Ikke hypotetiske spørgsmål. Hvad ville du gøre, hvis? Alle ville altid gerne gøre en masse godt for miljøet, børnefamilierne og hinanden, hvis de bare havde mere tid og flere penge... Er det en gratis omgang?: Bør der efter din mening bruges flere penge på at forberede den offentlige service?

13 Hvad giver det mening at spørge om? Tænk over følsomme emner. Hvordan kan jeg spørge, så folk svarer ærligt? Eksempelvis: Kinsey s spørgsmål om dyresex Mulige indirekte holdningstests

14 Validitet og reliabilitet En ultrakort reminder

15 Validitet og reliabilitet Centrale begreber, når vi skal vurdere en undersøgelses kvalitet Er forbundne og kan være svære at adskille Forbinder det teoretiske plan og det empiriske plan Siger noget om, hvor godt undersøgelsen besvarer det spørgsmål, man har stillet sig selv.

16 Validitet Måler vi det vi gerne vil måle? Hvor relevante er data? Er der sammenhæng mellem det teoretiske begreb, vi vil måle og den måde, vi måler det på? Er det f.eks. den rigtigt gruppe, vi spørger? Er spørgsmålene formuleret rigtigt? Indsamler vi data, så resultaterne afspejler det, vi vil måle? Eller er der skævheder i stikprøven?

17 Reliabilitet Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne vil måle? Hvor præcist har vi defineret de begreber, vi undersøger? Er der noget i vores undersøgelsesdesign, der mindsker præcisionen Tilfældige fejl, f.eks. menneskelig påvirkning. Hvis vi eller andre skulle gentage undersøgelsen på præcis samme måde, ville vi så få det samme resultat?

18 Metodiske overvejelser ved kvantitative undersøgelser Udvikling af spørgeskemaet, så det er validt (Dvs. at det faktisk måler det, vi gerne vil måle). Dataindsamlingen: Hvordan indsamler jeg data, så jeg får en repræsentativ stikprøve Databehandling: Forholde sig til det indsamlede data. Er det i orden? Hvad kan jeg sige med det indsamlede data i hånden?

19 Udformning af et spørgeskema Spørgeskemaet er jeres redskab til at indsamle viden Centralt, at det er gennemarbejdet I spørgsmålsformuleringerne operationaliserer i jeres variable og værdier

20 Udformning af et spørgeskema Overvej allerførst: Hvad undersøger vi? Hvad er det for en teoretisk variabel, jeg vil operationalisere i spørgeskemaet? Hvilke dimensioner indgår, der i variablen? Dækker jeg dem med mine spørgsmål?

21 Udformning af et spørgeskema Stil gerne flere spørgsmål om det samme emne Giver et mere nuanceret og dækkende billede Et mere validt og reliabelt resultat f.eks. Ved at konstruere indeks

22 Udformning af et spørgeskema Tænk over, hvem målgruppen er. Det har blandt andet betydning for: Det sprog, I kan bruge i skemaet. Hvilke spørgsmål I meningsfyldt kan stille Hvor mange spørgsmål, I kan tillade jer at stille

23 Udformning af et spørgeskema Hvor langt må skemaet være? Så kort som muligt Hvad er need to know og hvad er nice to know. Et kort skema øger svarprocenten Afhænger af spørgsmålenes emne og undersøgelsens målgruppe Som hovedregel bør det ikke tage mere end minutter at besvare. Herefter falder folk fra

24 Udformning af et spørgeskema Sørg for at gøre det let for respondenterne at besvare det: Skab et godt flow i spørgsmålene Gør det let for respondenterne at overskue skemaet og strukturen i skemaet F.eks. Ved at samle spørgsmålene i grupper efter emne, bruge de samme svarkategorier og indsætte tekst, der guider respondenten igennem skemaet Folk springer fra, hvis det er for besværligt

25 Udformning af et spørgeskema Rækkefølgen på spørgsmålene: Vigtigt at tænke den godt igennem. Et spørgsmål kan påvirke respondenternes svar på et andet spørgsmål (Konteksteffekter) Tænk derfor over, hvad respondenterne præsenteres for, hvornår.

26 Udformning af et spørgeskema Rækkefølgen på spørgsmålene: Gå fra det overordnede/generelle til det mere specifikke. F.eks. Start med overordnet tilfredshed og spørg derefter til tilfredshed med konkrete elementer.

27 Udformning af et spørgeskema Rækkefølgen på spørgsmålene: Start med de lette/ukontroversielle spørgsmål. Gem de mere svære spørgsmål. Man starter f.eks. Ikke med at spørge til folks indkomst.

28 Udformning af et spørgeskema Rækkefølgen på spørgsmålene: Hvor skal baggrundsspørgsmålene placeres? De kan være en god blød start varmer folk op. Igen må de ikke påvirke folks svar på holdningsspørgsmålene Folk må heller ikke føle sig gået for nær så start ikke med at spørge til folks indkomst

29 Spørgsmålstyper: Åbne spørgsmål Ingen prædefinerede svarmuligheder F.eks. Hv-spørgsmål. Respondenten får lov til at komme med sin spontant og ustyrede holdning. Skal ikke presses ned i svar-kategorier. Begræns brugen af det. Data svær at behandle Brug det som et supplement til de lukkede spørgsmål. Har du yderligere kommentarer, Uddyb evt. din besvarelse her. Ellers overvej kvalitative interviews i stedet.

30 Spørgsmålstyper: lukkede spørgsmål Prædefinerede svarmuligheder Respondenten kan kun vælge mellem bestemte svarmuligheder. Man tvinger respondenten Giver andre muligheder i databehandlingen Derfor meget vigtigt, at svarmulighederne er dækkende.

31 Spørgsmålstyper: Halvåbne spørgsmål Prædefinerede svarmuligheder og en åben svarmulighed De respondenter, der ikke føler sig dækkede af de prædefinerede svarmuligheder, kan notere et svar i den åbne. Er ofte en god løsning

32 Spørgsmålsformuleringer Det er vigtigt for undersøgelsens validitet, at vi spørger rigtigt. Som man spørger, får man svar. Hvis vi spørger forkert, måler vi ikke det, vi gerne vil måle.

33 Generelt om spørgsmålsformuleringer! I skal bruge ord, der ikke kan misforstås Formuleringerne skal være korte og præcise Skriv i øjenhøjde med respondenterne Lange spørgsmål er forvirrende og svære at svare på Undgå fagudtryk og indforståede begreber Undgå ord som f.eks. forfordele.

34 Spørgsmålsformuleringer Nu kommer nogle eksempler på dårlige spørgsmål og en forklaring på, hvorfor de ikke fungerer. Gør ikke de samme fejl!

35 Eksempel 1 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Efterspørgslen efter energi vil i de kommende år blive så stor, at det er en god idé at indføre atomkraft i Danmark, da A-kraftværkerne nu er meget sikre. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt Enig Ved ikke/vil ikke svare

36 Kun én dimension i ét spørgsmål Spørgsmål bør kun have én dimension. I det spørgsmål er der 3 dimensioner. Der må kun være ét udsagn i hvert spørgsmål. Ellers ved man ikke, hvad folk svarer på. Spørgsmålet er ledende: Lægger ord i munden på folk

37 Eksempel 2 Det diskuteres for øjeblikket, hvordan vi får råd til fremtidens velfærd. En af mulighederne er at forebygge ulykker, sygdomme og nedslidning, hvilket måske kan spare det offentlige for mange milliarder kroner. Bruger vi penge nok på forebyggelse? Ja Nej Ved ikke/vil ikke svare

38 Spørgsmål må ikke være ledende Den spørgsmålstekst er ledende Man kan næsten ikke svare nej Det er meget vigtigt, at spørgsmålene er formuleret så neutralt som muligt. Undgå ladede ord Tænk nøje over de ord, I bruger! Ellers påvirker vi respondenterne til at svare noget bestemt Hvor enig er du i følgende udsagn

39 Eksempel 3 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Der er behov for grundlæggende reformer af det danske velfærdssamfund. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt Enig Ved ikke/vil ikke svare

40 Én holdning = én svarmulighed Det er uklart, hvad respondenterne erklærer sig enige eller uenige i Hvad er grundlæggende reformer? Der må ikke være forskellige holdninger og bevæggrunde for samme svar Ellers er respondenterne ikke sikre på, hvad de svarer på Og fortolkningen af svarene bliver svær.

41 Eksempel 4 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De stramme regler for asyl og familiesammenføring bør fastholdes. Kræfterne bør fremover bruges på bedre integration. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt Enig Ved ikke/vil ikke svare

42 Igen flere udsagn i ét spørgsmål Der er to udsagn i det samme spørgsmål. Man kan sagtens være enig i det ene og uenig i det andet. Hvilket af dem svarer folk så på? Det er svært for folk at svare på og svært at fortolke bagefter. Jeg ville også undgå ordet stramme.

43 Eksempel 5 Sæt kryds ved de udsagn, du mener passer på Kanal Y (Sæt gerne flere kryds) Kanal Y er vigtig for mig Jeg vil nødig undvære kanalen Min partner eller andre i husstanden vil nødig undvære kanalen

44 Dækkende svarmuligheder Hvad med dem, der ikke bryder sig om kanal Y? De har ingen svarmuligheder Svarmulighederne skal være dækkende Alle skal kunne finde en svarmulighed, som passer på dem. Ellers tvinger man folk til at svare noget, der måske ikke reelt dækker deres holdninger

45 Dækkende svarmuligheder Skal folk have mulighed for at svare Ved ikke? Folk skal have mulighed for ikke at have en holdning eller være uafklarede Der skal være en god grund til at tvinge folk til at tage stilling. F.eks. Ved baggrundsspørgsmål som køn, alder ol.

46 Eksempel 6 Hvilke af de to udsagn er mest i overensstemmelse med din holdning? Tyrkiet bør blive medlem af EU en gang i fremtiden, hvis landet gennemfører de nødvendige politiske og økonomiske reformer Tyrkiet bør aldrig optages I EU på grund af landets kulturelle og religiøse forhold.

47 Balancerede svarskalaer Her nævnes kun et begrænset udvalg af svaralternativerne Enten nævnes alle eller ingen svaralternativer Ellers risikerer man at påvirke svarene

48 Mere om svarmuligheder Sørg for, at de er tilstrækkeligt findelte og præcise Vi vil jo gerne have så meget information som muligt. Man kan altid slå svarkategorier sammen bagefter, men man kan ikke gå den anden vej. Spørg f.eks. til partivalg i stedet for blok. Dog må spørgsmålet heller ikke blive for langt og uoverskueligt Generelt max 7 svarmuligheder

49 Generelt om svarmuligheder De skal opleves som relevante og dækkende Betydningen skal være klar, og det skal være let for respondenten at placere sig selv Spørgsmålet skal være let for respondenten at overskue Skal være gensidigt udelukkende Husk også at overveje, om det kan være relevant at lade respondenterne vælge flere svarmuligheder

50 PAUSE!

51 Dataindsamling Vi indsamler ofte et udsnit af den population af enheder, vi gerne vil sige noget om. Populationen kan være alle danskere, alle medarbejdere på ITU osv. Det udsnit vi indsamler: en stikprøve Hvis stikprøven er repræsentativt for populationen får vi samme resultat, som hvis vi havde undersøgt hele populationen

52 Dataindsamling Skal tilrettelægges, så vi får en så repræsentativ stikprøve som muligt Undgå skævheder = generaliseringsproblemer Generaliseringsproblemer mindsker undersøgelsens validitet Tilfældighed i udvælgelse af enhederne i stikprøven er afgørende

53 Sandsynlighedsudvælgelse Idealet er sandsynlighedsudvælgelse: Alle enheder i populationen har en kendt sandsynlighed for at blive udtrukket Fordel: Resultaterne kan generaliseres med en kendt statistisk sikkerhed Dette sikres gennem tilfældighed i udtrækningen af de enheder, der kommer med i stikprøven

54 Sandsynlighedsudvælgelse Simpel tilfældig udvælgelse: Alle enheder har lige stor sandsynlighed for at indgå i stikprøven Stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: enhederne kan have forskellige, men kendte sandsynligheder for at indgå i stikprøven.

55 Sandsynlighedsudvælgelse Foregår i praksis ved hjælp af en liste over populationen, f.eks. Et CPR-udtræk fra en kommune, en liste over medarbejdere fra en virksomhed. Herfra udvælges enhederne, der skal indgå i stikprøven: Det sker tilfældigt Evt. indenfor klynger eller strata.

56 Sandsynlighedsudvælgelse Kræver mange ressourcer Er ofte et uopnåeligt ideal mere end praktisk virkelighed Meget andet kan gå galt Så bare fordi man har sendt spørgeskemaer ud til et tilfældigt udtræk, er man ikke sikker på kvaliteten Systematisk bortfald kan f.eks. fjerne tilfældighedselementet

57 Sandsynlighedsudvælgelse Er i nogle situationer ikke en mulighed: Mangel på ressourcer Hvis vi ikke kan skaffe en liste over populationen og lave udtræk fra Hvis vi ikke kan afgrænse populationen præcist nok Eks. Survey blandt voldsramte kvinder og homoseksuelle mænd

58 Ikke-sandsynlighedsudvælgelse Indsamling, hvor vi ikke kender den enkelte enheds sandsynlighed for at indgå i stikprøven Derfor kan vi ikke med kendt statistisk sikkerhed generalisere resultaterne Det behøver dog ikke være ødelæggende for generaliserbarheden af resultaterne (vi ved det bare ikke) Tilfældigheden i udvælgelsen er afgørende

59 Ikke-tilfældig udvælgelse Skønsmæssig udvælgelse: I udvælger de enheder, der skal indgå i stikprøven Selvselektion: Enhederne vælger selv, om de vil indgå i stikprøven Stor risiko for systematiske skævheder i stikprøven Over- og underrepræsentation af grupper

60 Tilfældig ikkesandsynlighedsudvælgelse Udvælgelse på slump: Både I og enhederne er med til at afgøre, om de indgår i stikprøven (Voxpop) Kvoteudvælgelse: Udvælgelse på slump med opfyldelse af kvoter (Sådan laves de fleste undersøgelser) Tilfældighedselementet bidrager til at mindske skævheder Kræver dog en del omtanke, og man kan aldrig være sikker på, om der er skævheder

61 Dataindsamling Skal tilrettelægges, så vi får en så repræsentativ stikprøve som muligt Definer målgruppen for undersøgelsen Hvordan får jeg indsamlet en repræsentativ stikprøve af besvarelser fra denne målgruppe? Både validiteten og reliabiliteten

62 Dataindsamling Forskellige dataindsamlingsmetoder

63 Elektronisk dataindsamling Respondenterne besvarer undersøgelsens spørgeskema på nettet Typisk modtager de en mail-invitation med et link til undersøgelsen Alternativt skal de f.eks. klikke sig ind til undersøgelsen vha. et link Web-paneler bruges mere og mere

64 Fordele: Elektronisk dataindsamling Let, simpelt og billigt Man kan styre respondentens vej igennem skemaet vha. spring, betingelser ol. Giver data af høj kvalitet uden huller.

65 Elektronisk dataindsamling Ulemper/udfordringer ved mailudsendelse: Kan I skaffe en populationsliste med -adresser på alle? Hvem undlader at besvare undersøgelsen? Systematisk bortfald? Hvem er med i et web-panel (Selvselektion)

66 Elektronisk dataindsamling Ulemper/udfordringer ved link på hjemmesiden: Kan vi se, hvem der besvarer? Kender vi populationen? (Undersøgelse blandt Tjeck-læsere) Risiko for selvselektion

67 Fordele: Dataindsamling vha. papirspørgeskemaer Alle kan være med Billigt (Medmindre vi taler om postal indsamling)

68 Dataindsamling vha. papirspørgeskemaer Ulemper/Udfordringer: Logistisk krævende Svingende datakvalitet. Skemaer går tabt og huller i besvarelserne

69 Dataindsamling vha. papirspørgeskemaer Ulemper/Udfordringer: Ved dataindsamling i marken: På hvilke tidspunkter af dagen og ugen uddeles der spørgeskemaer? Dem man får fat på om tirsdagen, er måske anderledes, end dem man fanger om torsdagen. Skemaerne skal også uddeles til et tilfældigt udsnit. Ikke kun til dem, der ser søde ud

70 Svarprocenter En høj svarprocent er vigtig for undersøgelsens kvalitet Mindst 50 % og gerne mere Hvis muligt send en rykker ud Gør det let at deltage (F.eks. Ved udformningen af spørgeskema) Incentives: Sørg for, at det ikke påvirker, hvem der har lyst til at deltage i undersøgelsen Brug noget, der er neutralt

71 Følgebreve og forklarende tekst Et godt følgebrev, mail eller intro-tekst kan løfte svarprocenten ved at motivere folk til at deltage Vigtigt, at det ikke er ledende! Må heller ikke påvirke nogle gruppers lyst til at deltage

72 Inden I går igang Lav en pilottest! Det fanger evt. problemer, misforståelser ol. Få enkelte fra undersøgelsens målgruppe til at forholde sig til spørgeskemaet. Forstår de spørgsmålene på den rigtige måde? Er det for kort, langt eller andet?

73 Og nu hvor data er samlet ind.. Hvad så? Inden I starter databehandlingen og analyserne: Kast et kritisk blik på stikprøven. Er den af en tilfredsstillende kvalitet? Gør rede for jeres observationer og overvejelser

74 Er der besvarelser nok i stikprøven? Har I nået det samlede, ønskede antal besvarelser? Har I nok besvarelser I hver af de undergrupper, som I gerne vil sige noget om? Husk: Jo større behov for at nedbryde resultaterne jo større stikprøve skal I bruge

75 Hvis stikprøven er for lille Usikkerheden stiger I bliver mindre sikre på resultaterne I kan måske ikke udtale jer, om enkelte undergrupper, som I ellers gerne ville sige noget om Man kan generelt blive bekymret for, om der er systematiske skævheder

76 Svarprocenten Hvor stor en andel af dem, man har inviteret til at deltage i undersøgelsen, har besvaret den? En lav svarprocent skaber bekymring om systematisk bortfald En generel kvalitetsindikator Bør være mindst 50%

77 Er stikprøven repræsentativ? Er stikprøven et mini-univers af den population, I gerne vil sige noget om? Hvad ved I om populationen? Har I evt. noget data på populationen, som I kan holde stikprøven op imod? Er der skævheder i stikprøven? Hvem har fravalgt undersøgelsen? Er der systematik i det?

78 Er stikprøven repræsentativ? Og hvis man ikke kender populationsfordelingerne? Svarprocenten er en god generel kvalitetsindikator Tænk undersøgelses-designet igennem: har jeg virkeligt tænkt på alt? Evt. input fra eksperter, der kender populationen. Ser stikprøven fornuftig ud?

79 Og hvis stikprøven er for lille Vil jo ofte skyldes en lav svarprocent Har I mulighed for at lave en rykkerunde? Det er en dårlig løsning bare at sende undersøgelsen ud til flere Alternativt: tag forbehold i fortolkningerne

80 Og hvis stikprøven ikke er repræsentativ Nogle grupper er overrepræsenterede og andre underrepræsenterede Hvor slemt er det? Systematisk frafald Hvis svarprocenten er lav rykkerrunde Ellers må der være noget galt med det undersøgelsesdesign, man bruger Overvej at skifte taktik Ellers: tag forbehold i konklusionerne

81 Efter kvalitetssikringen af stikprøven Databehandlingen og analysearbejdet kan begynde.

82 Opsamling Vær opmærksom på, at lave et velfungerende og validt spørgeskema, der måler de ting, I gerne vil måle. Tilrettelæg dataindsamlingen, så I ender med en stikprøve, der er repræsentativ for den population, I gerne vil sige noget om Forhold jer til kvaliteten af det indsamlede data og vær bevidst om jeres begrænsninger, når I konkluderer

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

Putting a smile on people s faces

Putting a smile on people s faces Fag: Receptionsteori og analyse, CLM (prøve V3/V4) Putting a smile on people s faces - Forslag til analysemetode og respondentudvælgelse samt generelle overvejelser mht. metodevalg i forbindelse med lancering

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere