Kvalitative metoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitative metoder"

Transkript

1 Kvalitative metoder

2 Dagsorden Kort opsamling fra sidste gang Validitet, reliabilitet og kvalitative metoder Hvad er kvalitative metoder Enkeltmandsinterviews>< Fokusgrupper Udvælgelse af interviewpersoner Invitation af interviewpersoner Udarbejdelse af spørgeguides Interviewteknik Opsamling Mini-evaluering

3 Opsamling fra sidste gang Metodiske overvejelser sikrer undersøgelser af høj kvalitet. Nødvendigt for at vi svarer korrekt, på de spørgsmål, vi vil besvare Man skal forholde sig til følgende: Vil man arbejde kvantitativt eller kvalitativt? Hvordan indsamler man data? Har vi med en repræsentativ stikprøve at gøre? Stikprøvestørrelse, svarprocent osv.? Hvad med validiteten? Spørger vi rigtigt

4 Validitet, reliabilitet og kvalitative undersøgelser Validitet og reliabilitet - typisk noget, man forholder sig til i forbindelse med kvantitative undersøgelser Overvejelser omkring validitet og reliabilitet forudsætter, at der er en objektiv observerbar kerne af sandhed, som man kan afdække I forhold til holdningsundersøgelser, vil det f.eks. sige, at respondenterne har en holdning, som man som undersøger kan afdække Positivistisk tankegang Ikke begreber, man bruger, når man arbejder kvalitativt

5 Kvalitative metoder Kvalitativ metode handler om at forstå de tanker, følelser og overvejelser, respondenterne gør sig. Hvordan de forstår forskellige begreber, og deres forklaringer på, hvorfor de gør, som de gør. Bagvedliggende antagelse: Menneskers handlinger, samfundselementer, sociale relation ol. får mening igennem vores fortolkning og forståelse af dem. Eks. Forklar ord som velfærdsstat, stress, ledelse osv. Kommer ud af en humanistisk/hermeneutisk tradition Kvalitativ data indsamles typisk vha. fokusgrupper og længere interviews.

6 Kvalitativ metode Oftest mere begrænset data-materiale med færre cases. Til gengæld mere i dybden med den enkelte case. Begrænsede muligheder for at generalisere.

7 Kvalitativ metode Man bruger åbne hv-spørgsmål. Hvordan?, hvorfor? Osv. Data vil ofte være i form af lange interviews/ samtaler med en eller flere personer Databearbejdningen består af at fortolke og analysere Eksempel: Fokusgrupper med vælgere om, hvorfor de har stemt på et givent parti. Eller hvad de tænker om partiets valgmateriale/plakater.

8 Fokusgrupper >< Enkeltmandsinterview Vil man arbejde med fokusgrupper eller enkeltmandsinterviews? Vigtig overvejelse Begge tilgange kan noget, som den anden tilgang ikke kan Giver forskellige resultater Enkeltmandsinterview: Genstandsfeltet er den enkelte persons tanker og holdninger Fokusgrupper: Genstandsfeltet er en gruppes forhandlen og interaktion omkring et emne. Hvad vil man opnå? En mulighed er at kombinere de to tilgange

9 Enkeltmandsinterview Kvalitative enkeltmandsinterviews: giver indsigt i den enkelte persons holdninger, tanker og følelser. Man kan gå i dybden med den enkelte får indblik i den enkeltes livsverden Den enkelte får tid til at forklare og man har tid til at spørge ind

10 Enkeltmandsinterview Ingen påvirkning fra andre (modsat fokusgruppen) Måske lettere for interviewpersonen at være åbne og ærlige Man kan måske lettere tale om lidt mere følsomme og personlige emner

11 Enkeltmandsinterview Er velegnede, når man har brug for at komme ind under huden på den enkelte Hvis man har brug for at afdække, hvordan enkeltpersoner oplever noget bestemt Hvis man skal tale om noget, der er lidt følsomt eller personligt

12 Fokusgrupper En fokusgruppe er ikke bare flere enkeltmandsinterviews gennemført på samme tid Man får ikke det samme ud af den enkelte interviewperson som i et enkeltmandsinterview Med fokusgruppen kan man til gengæld afdække noget, som man ikke kan med enkeltmandsinterviews: Gruppedynamik

13 Fokusgrupper Med en fokusgruppe kan man afdække: Hvad kan en gruppe af mennesker blive enige om? Hvad kan de ikke blive enige om? Hvad er kontroversielt, og hvad er der konsensus om? Hvordan argumenterer og forhandler de med hinanden? Hvilke argumenter er gyldige? Hvad kan man sige?

14 Fokusgrupper >< Enkeltmandsinterview Kan sagtens bruges til at belyse det samme emne De to tilgange vil blot give viden om forskellige aspekter I nogle tilfælde er den ene tilgang dog mere velegnet end den anden (Nogle emner egner sig f.eks. ikke til at diskutere i grupper) Valget afhænger af, hvad I vil vide noget om: Hvad er jeres problemstilling Det kan også være en interessant mulighed at lade de to tilgange supplere hinanden

15 Udvælgelse af interviewpersoner Først og fremmest: Fastlæg præcis, hvem der er undersøgelsens målgruppe Hvis holdninger, tanker og følelser vil jeg gerne vide noget om? Hvilke muligheder har jeg for at komme i kontakt med medlemmer af undersøgelsens målgruppe og invitere dem til at deltage? I nogle tilfælde giver det sig selv, hvem interviewpersonerne er, f.eks. Nogle bestemte medarbejdere på en arbejdsplads

16 Udvælgelse af interviewpersoner Hvilke fordele og ulemper har de rekrutteringskanaler, jeg har til rådighed? Der stilles ikke samme krav som ved indsamling af en stikprøve til en kvantitativ undersøgelse. En seddel på opslagstavlen i supermarkedet kan sagtens fungere. Dog stadig vigtigt at overveje, hvilke type mennesker, jeg får fat i.

17 Udvælgelse af interviewpersoner Vær varsom med netværksrekruttering. Venner, familie ol. I har en forhistorie med vedkommende, og forhåbentligt også en fremtid De har et forhåndsindtryk af jer, og I har et forhåndsindtryk af dem Det kan påvirke interviewsituationen, og de resultater, der kommer ud af det. Jeres interaktion med interviewpersonen repræsenterer en potentiel fejlkilde

18 Udvælgelse af interviewpersoner I fokusgruppesammenhænge kan det være forstyrrende, hvis en del af gruppen kender hinanden i forvejen Det kan føles ubehageligt for andre deltagere de kan føle sig udenfor Overvej desuden om folk vil tale åbent om et emne, hvis deres venner er til stede. Nogle gange er det nemmere at være ærlig overfor fremmede mennesker, som man ikke skal se bagefter Overvej alternativt enkeltmandsinterviews ved følsomme emner eller i situationer, hvor undersøgelsens målgruppe består af mennesker, der også skal interagere med hinanden bagefter, f.eks. På en arbejdsplads.

19 Udvælgelse af interviewpersoner Hvor mange interviews/fokusgrupperskal jeg bruge? Afhænger helt af, hvad I gerne vil? 1 dybdegående interview med en person kan være nok. Flere interviews giver mulighed for at sammenligne outputtet fra interviewene Nødvendigt med flere interviews hvis I gerne vil finde mønstre indenfor en bestemt gruppe mennesker. Undgå dog at falde i den kvantitative fælde Det er bedre at gå i dybden med få interviews End at lave en masse semi-kvantificerede overfladiske interviews

20 Udvælgelse af interviewpersoner Hvad med deltagersammensætningen i fokusgrupperne? Det afhænger igen af, hvad man gerne vil. I rene grupper grupper hvor alle deltagere er ens på den variabel, man gerne vil sige noget om bør man gå efter spredning på øvrige variable. Hvis man gerne vil holde en fokusgruppe for at sige noget om f.eks. unge, så bør fællestrækket for deltagerne i gruppen være, at de alle falder indenfor den alderskategori, man har defineret som ung. På andre variable som køn, uddannelse ol. bør der være spredning. Med en sådan gruppe vil man altså kunne sige noget om, hvordan en gruppe unge forholder sig til et bestemt emne. Hvis man ikke sørger for en vis spredning, har man måske lige pludseligt en gruppe af unge højtuddannede i stedet for bare en gruppe unge.

21 Udvælgelse af interviewpersoner Man kan også have et analytisk sigte med at blande bestemte grupper. Meget vigtigt at overveje, hvem man blander Akademikere sammen med jord- og betonarbejdere kan være en opskrift på fiasko Alternativt kan det skabe den dynamik, man er ude efter Blandede grupper gør det sværere at sige noget særskilt om en af de undergrupper af deltagere, der er med i gruppen. Akademikerne vil f.eks. Påvirke jord- og betonarbejderne til at forholde sig til ting, der måske ellers ikke ville komme på bordet og omvendt. Det er gruppedynamikken, man kan sige noget om

22 Invitation af interviewpersoner Når man har fastlagt, hvem man vil invitere til at deltage i undersøgelsen, kommer næste skridt: Invitationen: Overvej, hvordan den første kontakt gribes an: Telefon, eller ved kaffeautomaten Man får kun en chance for at lave det rette indtryk! I dette tilfælde vil det sige: Motivere folk til at stille op til undersøgelsen uden at påvirke de svar, de senere kommer med.

23 Invitation af interviewpersoner Overvej derfor følgende: Hvad må de vide om undersøgelsen? Hvad er den passende dosering af information Hvis vi vil afdække folk spontane reaktion på et eller andet, kan det ikke nytte noget, at de får mulighed for at tænke over det inden interviewet Nogle emner kan også virke afskrækkende: Kom til en fokusgruppe om skattelovgivningen Jo mere information, vi giver jo større er risikoen for, at det påvirker dem i den ene eller anden retning

24 Invitation af interviewpersoner Overvej tonen! Hvad er emnet? Hvem er målgruppen? Send de rette signaler. Vi vil typisk gerne opnå, at folk føler sig trygge nok til at komme og fortælle relativt åbenhjertigt om deres holdninger og følelser

25 Pause!

26 Spørgeguiden Overvej: Hvad er det præcist, interviewet skal afdække? Hvad vil jeg gerne vide? Sørg for at have tænkt det 100 % igennem, inden i går i gang med spørgeguiden

27 Spørgeguiden Hvor mange spørgsmål, kan vi nå? Hvor lang tid må interviewet vare? Skal I naturligvis have overvejet i forbindelse med invitationen af interviewpersonerne Det er svært at sætte en bestemt grænse for varigheden: Afhænger af emnet, hvem man interviewer ol. Sørg for at have god tid. Typisk bruger man en del tid på at tale sig ind på emnet I må ikke skynde på interviewpersonerne undervejs - folk skal have tid til at forklare sig

28 Spørgeguiden Spørgsmålene i guiden kan være en blanding af helt åbne og mere lukkede spørgsmål Ofte vil man gerne kende interviewpersonernes holdning til nogle meget konkrete spørgsmål, men man vil ikke lede dem eller påvirke deres stillingtagen Derfor kan det være en fordel at operere med en blanding af spørgsmålstyper

29 Spørgeguiden De åbne spørgsmål: Typisk hv-spørgsmål Hvad, hvorfor, hvordan osv.? Tvinger interviewpersonen til at forklare sig og fortælle med sine egne ord Bruges eksplorativt, når man bevæger sig ind på et nyt emne

30 Spørgeguiden De opfølgende/konkrete spørgsmål: Bruges typisk til at følge op på og uddybe de mere åbne spørgsmål Når interviewpersonen har sat scenen kan man følge op og udfylde hullerne i sin viden med de mere konkrete spørgsmål.

31 Spørgeguiden Meget vigtigt at overveje rækkefølgen på spørgsmålene Rækkefølgen på spørgsmålene kan påvirke svarene på spørgsmålene Når først interviewpersonerne er blevet præsenteret for et emne eller et ord kan det ikke tages tilbage Man kan ikke spørge om en persons umiddelbare holdning til noget, hvis man allerede har sporet dem ind på dele af emnet via sine spørgsmål. Forsøg så vidt muligt at få interviewpersonens egen uhjulpne udlægning og/eller prioritering af emnerne i guiden.

32 Spørgeguiden Tænk på spørgsmålsrækkefølgen som en tragt, hvor I bevæger jer fra det mere overordnede niveau ned til det mere specifikke. Start f.eks. Med at spørge om: Hvad synes du om at arbejde her? Og Hvad er vigtigt for din arbejdsglæde? Spørg først derefter til tilfredsheden med løn, ledelse el. Hvis I går den anden vej rundt risikerer I at få et misvissende billede, hvor I påvirker interviewpersonen til at tænke på faktorer, som han/hun måske ellers ikke ville have tænkt på. Igen: Vi vil så vidt muligt have interviewpersonernes uhjulpne holdningstilkendegivelse

33 Spørgeguiden Rækkefølgen i en spørgeguide skal dog ikke følges slavisk Spørgeguiden rummer de emner, som I vil behandle i løbet af interviewet og et forslag til en rækkefølge, som kan fungere Vær klar til at springe i emnerne og følge interviewpersonen vægtning af emnerne og associering

34 Spørgeguiden I forhold til fokusgrupperne kan det være værdifuldt at inddrage forskellige øvelser i spørgeguiden Giver dels et afbræk for deltagerne kan være tiltrængt i en 3 timer lang fokusgruppe Kan også fungere godt i forhold til at sikre en god gruppedynamik Øvelser kan også være et redskab til at afdække gruppens holdninger på en ny måde Der er et utal af forskellige øvelser, man kan inddrage. Her er lidt inspiration:

35 Spørgeguiden Skriveøvelser: hvor deltagerne f.eks. Skal angive deres holdning, skrive en associering ned, tildele point el., som man så efterfølgende diskuterer i fællesskab Giver noget at diskutere ud fra Forpligter folk på deres position

36 Spørgeguiden Projektive teknikker: De klassiske: Hvis du var et dyr, hvilket dyr var du så? Hvis x parti var en bil, hvilken bil ville det så være? Værdifuldt som en måde at få folk til at beskrive og fortolke et emne Lidt fortærskede får folk til at trække på smilebåndet

37 Spørgeguiden Projektive teknikker: Sorteringsøvelser, hvor deltagerne f.eks. Skal sortere nogle produkter, billeder eller lignende i forskellige grupperinger. Giver indblik i, hvordan deltagerne opdeler og kategoriserer verden Hvad hænger sammen og hvad definerer forskellige grupper i forhold til hinanden

38 Spørgeguiden I forbindelse med øvelserne får man hele tiden deltagerne til at begrunde deres valg og deres handlinger Hvorfor er nøgleordet

39 Interviewteknik Det er derfor vigtigt, at I overvejer, hvordan I kan forholde jer, så I påvirker interviewpersonerne og fokusgruppedeltagerne mindst muligt I skal så at sige tilstræbe at være et blankt lærred, som de interviewede kan udtrykke sig på

40 Interviewteknik I skal så vidt muligt forsøge at etablere en tryg og tillidsfuld atmosfære Interviewpersonerne og fokusgruppedeltagerne skal føle, at de kan være ærlige, og at der er tid og rum til, at de kan fortælle og forklare Derfor er det også vigtigt, at der er sat tilstrækkeligt tid af til interviewet

41 Interviewteknik En god ice-breaker kan være at lade interviewpersonen eller fokusgruppedeltagerne præsentere sig selv ganske kort. Hvem er de? Hvad laver de? Har de nogle hobbies/fritidsinteresser? Husk dog at overveje, om det er noget, der kan påvirke det videre forløb Hvis en deltager i en fokusgruppe om politiskøkonomiske spørgsmål afslører, at han har en phd. i nationaløkonomi kan det intimidere de andre deltagere

42 Interviewteknik I skal fremstå oprigtigt interesserede i det, den interviewede fortæller Vær venlige, åbne og imødekommende Underspil evt. jeres egen viden Det er dig, der er eksperten Jeres fremtoning skal naturligvis også tilpasses den eller de personer I interviewer og interviewets emne. Der er forskel på at interviewe nationalbankdirektøren og på at lave en fokusgruppe med en flok skoleelever

43 Interviewteknik Men vær også bevidste om jeres egne fordomme og forventninger til den person I skal interviewe Vær eventuelt eksplicit omkring dem og skriv det ned I kan med jeres egen opførsel selv fremkalde den adfærd hos interviewpersonen, som I på forhånd forventer Hvis I behandler nationalbankdirektøren som en nationalbankdirektør, vil han sikkert også opføre sig som en nationalbankdirektør. Men hvis I behandlede ham som en skoleelev, ville I måske få et andet resultat. Ved at være bevidste om jeres egne fordomme og forventninger kan I tage højde for dem i forbindelse med interviewet og i det efterfølgende analysearbejde

44 Interviewteknik I skal så vidt muligt glemme jeres egen forforståelse af interviewets emne, inden I går i gang Dette er noget af det sværeste Mentalt skal I lade som om, I intet ved om emnet Interviewpersonen er eksperten, der udlægger og forklarer emnet for jer I skal være ligesom børn, når de kommer i spørgealderen Alle udsagn skal så vidt muligt følges op med et Hvorfor? Også selv om det føles latterligt og fjollet

45 Interviewteknik Vær bevidste om jeres eget kropssprog og fremtoning Det kan også påvirke interviewpersonerne Små ubetydelige ting kan have stor betydning Overdreven nikken, ja-sigen eller andet kan påvirke

46 Interviewteknik Husk at tale er sølv og tavshed er guld. Det er interviewpersonen, der skal tale ikke jer I skal sige så lidt som muligt Alt hvad I siger, kan påvirke interviewpersonen og det er grundlæggende spild af tid at høre jer tale De folk, der elsker at høre sig selv tale er dårlige interviewere Tavsheden kan også være et trick til at få folk til at tale Tavshed opleves ubehageligt og folk vil for at bryde den begynde at tale og måske sige ting, der ellers ikke var kommet på bordet

47 Interviewteknik I fokusgrupper er det en særlig udfordring at styre samtalen uden at blive for styrende Samtalen skal have mulighed for at udvikle sig relativt frit og folk skal have mulighed for at reagere på hinanden Kast et spørgsmål på bordet og lad samtalen køre Husk at sørge for, at alle kommer til orde og alle får sagt noget

48 Interviewteknik I fokusgrupper vil der ofte ske det, at der er nogle få dominerende individer, der taler hele tiden hvis de får lov Derfor kan det være nødvendigt at slå ned og trække de mere stille typer ind i snakken med et Hvad synes du om det her? Overvej også at starte med at spørge de mere stille typer. Snakkehovederne skal nok selv sørge for at komme på banen efterfølgende Hvis man I en periode ignorerer de mere snakkende typer, når de markerer, plejer det også at de stille typer mere på banen

49 Interviewteknik I nogle ekstreme tilfælde kan et individ være så dominerende i en gruppe, at man må gå videre for at lukke det lidt ned Her kan man sige ting som Nu vil jeg også gerne høre lidt fra de andre eller Nu har du allerede snakket meget Et andet fif er at stille sig hen bag ved vedkommende det plejer at give ro

50 Interviewteknik Det sker også nogle gange, at interviewpersoner eller fokusgruppedeltagere stiller spørgsmålstegn ved hele præmissen Hvorfor skal vi det?, Hvorfor spørger du på den måde, Hvem laver du denne her undersøgelse for Nogle gange er et ærligt svar det rigtige: Jeg skal skrive en rapport om dette emne I andre situationer kan man tilbyde at svare på den slags spørgsmål, når interviewet eller fokusgruppen er afsluttet. En sidste mulighed er et modspørgsmål Hvem kunne du forestille dig, at denne undersøgelse kunne være for? (Det skal man dog være varsom med)

51 Opsamling Kvalitative metoder giver indblik i folks tanker, holdninger og følelser Validitet er vigtigt I repræsenterer selv en potentiel fejlkilde, når I arbejder kvalitativt Fokusgrupper: Afdækker en gruppes dynamik og interaktion Enkeltmandsinterview: I dybden med den enkeltes tanker og holdninger Vi vil gerne have indblik i interviewpersonernes upåvirkede holdninger, tanker. Dette skal man være opmærksom på, når man: Udvælger de personer, man interviewer Inviterer dem til at deltage Udarbejder spørgeguiden Og udfører interviewet

52 Til sidst minievaluering Hvad synes I?

Kvalitative metoder

Kvalitative metoder Kvalitative metoder 23.2.2011 Dagsorden Kort opsamling fra sidste gang Giver det mening at tale om validitet i kvalitative undersøgelser til dels Hvad er kvalitative metoder Enkeltmandsinterviews>< Fokusgrupper

Læs mere

Kvalitative metoder 12.9.2011

Kvalitative metoder 12.9.2011 Kvalitative metoder 12.9.2011 Dagsorden Kort opsamling fra sidste gang Validitet, reliabilitet og kvalitative metoder Hvad er kvalitative metoder? Enkeltmandsinterviews>< Fokusgrupper Udvælgelse og invitation

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Repition. 7. november 2011

Repition. 7. november 2011 Repition 7. november 2011 Hvad skal vi bruge metodiske overvejelser og regler til? Hvad er samfundsvidenskabelig metode? Forskningsmetoder, der benyttes til at indsamle viden om personers holdninger og

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Repitition. 25. november 2013

Repitition. 25. november 2013 Repitition 25. november 2013 Dagsorden Jeg stiller spørgsmål I svarer (forhåbentligt) Vi diskuterer. Hvad skal vi bruge metodiske overvejelser og regler til? Metodiske overvejelser Overvejelser og valg

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

5.3: Rollespil til det gode interview

5.3: Rollespil til det gode interview 5.3: Rollespil til det gode interview Formål Formålet med øvelsen er at give eleverne en forståelse af, hvilke retningslinjer, der gør sig gældende for et godt interview, dels i forhold til forberedelse

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Repition. 21. maj 2012

Repition. 21. maj 2012 Repition 21. maj 2012 Nu følger forskellige centrale metodiske begreber Vi skal diskutere dem ikke lære dem udenad Brug dem AKTIVT diskutér dem i jeres opgave Hvad skal vi bruge metodiske overvejelser

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

BIBDOK Dag 2. Kursus i effekt og dokumentation

BIBDOK Dag 2. Kursus i effekt og dokumentation BIBDOK Dag 2 Kursus i effekt og dokumentation Baggrund Hvorfor Hvad Hvordan Program kl. 09:00-09:30: Kl. 09.30-11.00: Kl. 11.00-11.15: Kl. 11.15-11.45: Kl. 11.45-12.30: Kl. 12.30-13.15: Kl. 13.15-13.30:

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation

Læs mere

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger Spørgeskema Undersøgelse af vaner og holdninger Målet med undersøgelsen er, at eleverne får indblik i andre personers trafikadfærd og de holdninger og vaner, der ligger til grund herfor. Med undersøgelsen

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Metoder og produktion af data

Metoder og produktion af data Metoder og produktion af data Kvalitative metoder Kvantitative metoder Ikke-empiriske metoder Data er fortolkninger og erfaringer indblik i behov og holdninger Feltundersøgelser Fokusgrupper Det kontrollerede

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Sådan gennemfører du en advarselssamtale

Sådan gennemfører du en advarselssamtale Sådan gennemfører du en advarselssamtale 09.06.17 Heldigvis er advarselssamtalen en samtale, ledere sjældent har med medarbejderne. Men det betyder også, at få ledere ved, hvordan de skal gribe samtalen

Læs mere

FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode

FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode Konkrete kvalitative øvelser til elever i interviews og observation, og introduktion til kodning af kvalitative data og brug af display. Vibeke

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Procesværktøj om trivsel

Procesværktøj om trivsel Procesværktøj om trivsel www.samarbejdefortrivsel.dk Procesværktøj om trivsel Introduktion Det kan styrke dagtilbuds arbejde med børns trivsel, hvis I som personalegruppe, legestuegruppe eller bestyrelse

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Metodehåndbog til VTV

Metodehåndbog til VTV Metodehåndbog til VTV Enheden for Velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN 1. udgave, maj 2017 Kontakt og mere info: velfaerdsteknologi@sof.kk.dk www.socialveltek.kk.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver. Hvorfor interviewe? Tekniske krav

LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver. Hvorfor interviewe? Tekniske krav LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver Forfattet af Else Gade Gyldenkærne Hvorfor interviewe? På arkiverne vil vi rigtig gerne have fortællinger om, hvordan det var. Livserindringer, beskrivelse

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Sådan afdækker du problemer i en gruppe

Sådan afdækker du problemer i en gruppe Sådan afdækker du problemer i en gruppe Det er ikke alltid let at se med det blotte øje, hvad der foregår i en elevgruppe. Hvis man kan fornemme, at der er problemer, uden at man er sikker på, hvad det

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

1. Hvad er det for en problemstilling eller et fænomen, du vil undersøge? 2. Undersøg, hvad der allerede findes af teori og andre undersøgelser.

1. Hvad er det for en problemstilling eller et fænomen, du vil undersøge? 2. Undersøg, hvad der allerede findes af teori og andre undersøgelser. Psykologiske feltundersøgelser kap. 28 (Kilde: Psykologiens veje ibog, Systime Ole Schultz Larsen) Når du skal i gang med at lave en undersøgelse, er der mange ting at tage stilling til. Det er indlysende,

Læs mere

Akademisk Idégenrering. Astrid Høeg Tuborgh Læge og PhD-studerende, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, AUH

Akademisk Idégenrering. Astrid Høeg Tuborgh Læge og PhD-studerende, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, AUH Akademisk Idégenrering Akademisk projekt Seminar T Idégenerering Seminar U Akademisk skrivning Seminar V Akademisk feedback Præsentation Læge i børne- og ungepsykiatrien Laver aktuelt PhD om tilknytnings

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Formidling i de åbne og selvbetjente biblioteker 1. møde, 20. januar 2017

Formidling i de åbne og selvbetjente biblioteker 1. møde, 20. januar 2017 Formidling i de åbne og selvbetjente biblioteker 1. møde, 20. januar 2017 Program formiddag: Kl.09.00-09.45: Kl.09.45-10.45: Kl.10.45-11.00: Kl.11.00-11.45: Kl.11.45-12.30: Velkomst, check ind og introduktion

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Undersøgelse af. Udarbejdet af: Side 1af 9 Studerende på Peter Sabroe

Undersøgelse af. Udarbejdet af: Side 1af 9 Studerende på Peter Sabroe Undersøgelse af Udarbejdet af: Side 1af 9 Problemformulering...3 Teoriafsnit...4 Undersøgelsen...5 Repræsentativitet...5 Interviewguiderne...5 Begreber...6 Metode...7 Konklusion...8 Litteraturliste...9

Læs mere

FOODLAB DEFINITION. Se på jeres produktion af indsigter og følg nedenstående tre steps: ØKOLOGI. Skriv verber

FOODLAB DEFINITION. Se på jeres produktion af indsigter og følg nedenstående tre steps: ØKOLOGI. Skriv verber DEFINITION FOODLAB TEMA ØKOLOGI Se på jeres produktion af indsigter og følg nedenstående tre steps: Step 1: Find verber(udsagnsord) der er følelsesladet og som du/i ser går igen på tværs af jeres indsamlede

Læs mere

LÆRINGSSTILSTEST TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald.

LÆRINGSSTILSTEST TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald. TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / LÆRINGSSTILSTEST Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald. 1 LÆRINGSSTILSTEST / Når du kender dine elevers måde at lære på, kan

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse Datainformeret ledelse FU Aarhus Kommune Aarhus Hvem jeg er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Malene Skov Dinesen Indehaver af Ineva Udvikle og udfordre evalueringsfeltet Understøtte evalueringskapacitet Ny

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger

Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger Mange gymnasier bruger konsulentfirmaet Ennova, når arbejdsmiljøet på skolen skal undersøges. Men de trivselsundersøgelser, der kommer ud af det,

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER

MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER PROGRAM: Kl.09.00-11.45: Velkomst og check in Øvelse med udgangspunkt i hjemmeopgaven Oplæg: Når vi kommunikerer i en organisation Oplæg:

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Anvendelse af interviews som instrument i trafikplanlægning

Anvendelse af interviews som instrument i trafikplanlægning Anvendelse af interviews som instrument i trafikplanlægning Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2003 1 Indledning COWI har anvendt interviews i forbindelse med mange

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kickoff praktik 3 - dag 2

Kickoff praktik 3 - dag 2 - dag 2 At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program 8.30 9.00 Velkommen og formål med dagene 9.00

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål?

Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Det professionelle kulturmøde: Hvordan sikrer man ligeværdige faglige samtaler med borgere, som ikke har dansk som modersmål? Vingsted den 5. december 2017 Hver gang vi begynder en faglig samtale med et

Læs mere

Temadag om de studerendes

Temadag om de studerendes Gør tanke til handling VIA University College Temadag om de studerendes refleksioner v/ Oktober 2019 1 Formålet med temadagen At sætte fokus på, hvordan man som praktikvejleder kan medvirke til at igangsætte

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 15. November 2011 Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION 08.30-09.00:

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser REAKTIONER OG KONSEKVENSER LEKTION #3 Et undervisningsmateriale udviklet af 2 Digitale sexkrænkelser lektion 3 Reaktioner og konsekvenser Digitale Sexkrænkelser Reaktioner og konsekvenser

Læs mere

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 7.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Ungdomsromanen Hul i hovedet handler om, hvordan det er at være ung og ramt af afasi, som betyder, at man

Læs mere

Calgary-Cambridge Guide

Calgary-Cambridge Guide Indlede samtalen Forberedelse 1. Lægge den forrige opgave væk 2. Fokusere opmærksomheden på og forberede sig til denne konsultation Skabe initial kontakt 3. Hilse på patienten; sikre sig patientens navn

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere