Indtægter. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægter. Budget 2014-2017 35"

Transkript

1 Indtægter Budget

2 Finansieringsgrundlag Kommunens primære finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Renteindtægter Derudover er Økonomiaftalen via puljer, balancetilskud osv. med til at give finansieringsmuligheder. Det samme gælder realiseringen af besparelsen på 300 mio. kr. I nedenstående tabel vises de budgetterede indtægter fra Forventede indtægter for perioden kr. løbende priser Indkomstskatter Øvrige skatter Tilskud og udligning Renter Indtægter i alt Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. Fordeling af indtægter i 2014 Renter 0% Tilskud og udligning 34% Indkomstskatter 60% Øvrige skatter 6% Budget

3 Indkomstskatter Økonomi- og Indenrigsministeriet har i juni 2013 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og garantiprocenten for kommunerne. Her garanteres en vækst på 11,4 pct. i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 ligger for Odense Kommune på 28,2 mia. kr., hvilket giver et skatteprovenu på 6,9 mia. kr. Budgettet for 2014 er baseret på valg af statsgaranti. Dette skyldes primært den usikkerhed der forsat knytter sig til konjunkturudviklingen i Odense og på landsplan. Odense har i de foregående fem år valgt statsgaranti. Forventede indtægter fra indkomstskatter i perioden priser kr Indkomstskatter Udskrivningsgrundlag, statsgaranti Skatteprovenu ved 24,5 pct Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. Sammenligning med Budget 2013 I forhold til overslagsårene i Budget 2013 ligger skatteprovenuet 17,7 mio. kr. lavere i 2014, 17,4 mio. kr. i 2015 og 12,9 mio. kr. i Forskellen ved de enkelte år er ikke store sammenlignet med områdets størrelse. Det viser dog, at Odense fortsat ligger under landsgennemsnittet for indkomstudviklingen. Forskel mellem nye skøn for Budget 2014 og vedtaget Budget 2013 Indkomstskatter 2014-priser kr Skøn skatteprovenu, juli Vedtaget Budget Forskel i skatteprovenu til vedtaget Budget Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med Dette skyldes, at overslagsåret ikke indgår i Budget Skatteprovenuet er i overslagsårene budgetteret på baggrund af KL s vurderinger af væksten i udskrivningsgrundlaget og egne skøn for indkomstudviklingen. De baserer sig bl.a. på Økonomisk Redegørelse pr. august 2013 for dansk økonomi fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budget

4 Skønnede vækstprocenter for udskrivningsgrundlag i Odense Procent 2011/ / / / / / 2017 Vækstskøn, august ,3 6,0 2,5 3,1 2,6 2,4 Vækstskøn juli 2012, (vedtaget Budget 2013) 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5 - Forskel -0,5 0,4-0,7 0,3 0,1 - Skattesanktion Sanktionslovgivningen på skatteområdet fortsætter i Det er indkomstskatter, grundskyld og dækningsafgifter på erhvervsejendomme, som er omfattet af en evt. sanktionslovgivningen. Den indeholder en bestemmelse om, at hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen. Sanktionen fungerer både kollektivt og individuelt og gælder kun for merprovenuet. Kommunen mister 75 pct. af merprovenuet i det første år, 50 pct. i de to efterfølgende år og 25 pct. i det fjerde år. Efter det fjerde år sanktioneres den enkelte kommune ikke individuelt. I alle årene modregnes den resterende del af merprovenuet i det samlede statstilskud til kommunerne, som fordeles efter kommunens andel af bloktilskuddet. Skattepuljer Som en del af udligningsreformen blev der afsat to skattepuljer i 2013 til skatteforhøjelser og skattenedsættelser. Disse to puljer fortsætter i Puljerne skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne, uden at den samlede skatteudskrivning stiger. Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelse. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en ramme på 250 mio. kr. og samtidig blive fritaget for en evt. individuel sanktion. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af puljen lægge vægt på følgende forhold ved ansøgerkommunerne: Driftsmæssig ubalance i økonomien, udgiftspres fra demografiske forskydninger, udgiftspres på overførselsområdet, udfordringer på indtægtssiden eller strukturel ubalance. Der er fem kommuner, som har fået tilsagn om at kunne sætte skatten op. Tilskud til skattenedsættelse For at skabe plads til eventuelle skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. Der gives et tilskud til provenutabet ved de kommuner, som sætter skatten ned. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskuddet til den enkelte kommune. Sidste år omfattede tilskudsordningen kun indkomstskatter. I 2014 omfatter tilskudsordningen også grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme, hvilket betyder, at Odense Kommunes nedsættelse af dækningsafgiften kan indgå i ordningen. En opgørelse viser, at kommunerne samlet set har sat skatten ned med ca. 350 mio. kr. i Budget Det betyder, at tilskuddet formindskes for den enkelte kommune. Budget

5 Øvrige skatter Øvrige skatter omfatter selskabsskat, grundskyld, dækningsafgift for erhvervsejendomme og offentlige ejendomme samt provenu for dødsboskat. Området har været og er fortsat præget af eftervirkningerne fra finanskrisen og den afmatning, som har fundet sted i dansk økonomi de seneste år. Der knytter sig derfor usikkerhed til udviklingen på de enkelte områder. I nedenstående tabel vises de forventede indtægter på øvrige skatter i Budget 2014 og overslagsårene Forventede indtægter fra øvrige skatter for perioden priser kr Øvrige skatter Provenu af selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld Dækningsafgift på erhvervsejendomme* Dækningsafgift på offentlige ejendomme** I alt Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud * Tilskud fra skattenedsættelsespuljen indgår i tilskud og udligning og er derfor ikke medtaget her. ** I 2014 indgår en forventet tilbagebetaling til OUH på 20 mio. kr. Der forventes et samlet provenu på 669,0 mio. kr. i 2014 stigende til 775,3 mio. kr. i Sammenligning med Budget 2013 Sammenlignet med overslagsårene i Budget 2013 forventes indtægterne fra øvrige skatter at falde med 19,7 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015 og 7,9 mio. kr. i De faldende indtægter er sammensat af flere indtægter fra selskabsskatter og færre indtægter fra dækningsafgifter for erhvervsejendomme, hvor promillen sættes ned til 4 promille i 2014 og aftrappes herefter med 0,2 promillepoint. I 2014 er der derudover indregnet et forventet tab på 20 mio. kr. ved dækningsafgift på offentlige erhvervsejendomme vedr. klagesag fra OUH. Budget

6 Forskel mellem nye skøn Budget 2014 og vedtaget Budget 2013 Øvrige skatter 2014-priser kr Provenu af selskabsskatter Dødsboskatter Grundskyld Dækningsafgifter erhverv Dækningsafgifter offentlig I alt Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med Dette skyldes, at overslagsåret ikke indgår i Budget I nedenstående afsnit gennemgås de enkelte indkomsttyper: Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2012 (skat der vedrører indkomståret 2011), der efter viderefordeling mellem kommunerne og udligning afregnes til kommunerne i Skattepligtige selskabsindkomster bliver beskattet med 25 pct., heraf tilfalder 13,41 pct. kommunerne. I den vedtagne Vækstplan DK indgår en sænkning af selskabsskatten med 1 pct. point årligt fra 2014 til En sænkning af selskabsskatten vil først have kommunaløkonomisk virkning fra 2017, i det indtægterne fra selskabsskat afregnes 3 år bagud med kommunerne. Vækstskønnene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet varierer meget fra år til år. Området er karakteriseret ved at være meget konjunkturfølsomt og svært at skønne på. Afregningen fra indkomståret 2011 er færdigopgjorte. Indtægterne fra selskabskatter i 2014 er derfor endelige for Odense Kommune. Indtægterne i overslagsårene 2015 til 2017 baserer sig på statslige skøn og er væsentligt mere usikre. Vækstskøn for selskabsskatter, juli 2013 Procent 2014/ / /2017 Vækstskøn, juli ,4 2,9 1,6 Vækstskøn juli 2012, (vedtaget Budget 2013) 15,89 10,29 - Grundskyld og dækningsafgift Kommunerne modtager i 2014 grundskyld og dækningsafgift af de afgiftspligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober Der er fortsat et loft over den årlige stigningstakt for den kommunale ejendomsskat. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget tillagt 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct. Budget

7 Vækstskøn for ejendomsværdien, juli 2013 Procent 2014/ / /2017 Vækstskøn, juli skønnet landsudvikling 5,0 4,5 4,0 Vækstskøn juli 2012, (vedtaget Budget 2013) - skønnet landsudvikling 5,0 4,8 - Der er stor forskel på, hvordan grundværdierne udvikler sig i landet. KL har derfor ligesom sidste år udarbejdet to scenarier for udvikling i grundværdierne fra 2014 til 2017, som kan anvendes i budgetlægningen. Dels en skønnet udvikling i reguleringsprocenten og dels en skønnet udvikling i grundværdierne på landsplan, som ligger under reguleringsprocenten. Odense Kommune valgte sidste år at anvende det lave skøn landsudviklingen i budgetlægningen. Dette skyldes, at Odense i flere år i træk har kunnet konstatere ubalancer mellem de budgetterede indtægter på grundskyld og dækningsafgifter og på de faktiske indtægter på områderne. Ubalancen skyldes, at der er flere krav fra borgere og virksomheder om tilbagebetaling af for meget opkrævede skatter. Det kan både henføres til ændrede vurderinger af fradrag for forbedringer og til ændrede vurderinger af grundog ejendomsvurderinger. Når klagesagerne færdigbehandles, tilbagebetaler kommunen for meget betalt grundskyld/dækningsafgift for flere år tilbage. OUH har klaget over fastsættelse af dækningsafgiften i 2010 og Skatterådet har endnu ikke taget stilling til denne klage, og beløbet er endnu ikke kendt. Der er indarbejdet en tilbagebetaling på 20 mio. kr. på området i 2014 for at imødegå dette ikke længere gives fradrag for grundforbedringer. Det gælder dog kun nye grunde. Gamle grunde kan fortsat få fradrag i de kommende 30 år. Det betyder, at der forsat vil være en vis budgetusikkerhed på området. Ved fremskrivning af grundskyld og dækningsafgifter for Odense er der igen anvendt det lave skøn landsudviklingen. Aftrapning af dækningsafgift på erhvervsejendomme Odense Kommune nedsætter dækningsafgiftspromillen på erhvervsejendomme fra 5,2 promille i 2013 til 4,0 promille i I 2015 og frem fortsættes aftrapningen af dækningsafgiftspromillen årligt med 0,2 promillepoint. Den ekstraordinære nedsættelse i 2014 skal være med til at øge erhvervsvenligheden i kommunen og tiltrække nye virksomheder samt fastholde gamle virksomheder. Derudover inviteres erhvervslivet til at indgå et forpligtigende partnerskab med Odense Kommune med henblik på at aftrappe dækningsafgiften yderligere. Dette kan ske ved, at erhvervslivet bidrager til fællesskabet ved at skabe flere jobs og ved at ansætte flere i fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskud og i lærerpladser. I regeringens skattereform tages der delvist højde for denne budgetusikkerhed, idet der fra Budget

8 Dødsboskat I 2014 modtager kommunerne dødsboskat for dødsboer og afsluttede ansættelser i Indtægter fra dødsboskat varierer meget fra år til år. Provenuet udgør dog kun en lille del af øvrige skatter, hvorfor usikkerheden ikke har så store konsekvenser. Indkomståret 2011 er endelig slutlignet. Odense Kommune får et provenu på 2,8 mio. kr. fra dødsboskatter i Det er godt 3 mio. kr. mindre end hvad der var forventet i Budget 2013 i alle overslagsårene. Skattesatserne i 2014 I nedenstående tabel vises skattesatserne i Budget Skattesatser i perioden Skattesatser Skatteprocent 24,5 24,5 24,5 24,5 Grundskyldspromille 21,71 21,71 21,71 21,71 Dækningsafgift på erhvervsejendomme, promille Dækningsafgift på offentlige ejendomme, promille Dækningsafgift på produktionsjord, promille 4,0 3,8 3,6 3,4 10,855 10,855 10,855 10,855 8,75 8,75 8,75 8,75 Budget

9 Tilskud og udligning Kommunernes indtægter reguleres årligt i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Aftalen betyder en justering af bloktilskuddet. Fordelingen af tilskuddet består af flere elementer: Udligningsordninger mellem kommuner, statstilskud inkl. det betingede statstilskud, og en lille resterende del går til øvrige ordninger. Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige indgår også på indtægtssiden. Til beregning af kommunens indtægtsside anvendes KL s tilskudsmodel. I modellen er økonomiaftalen indarbejdet, ligesom KL s skøn for pris- og lønudviklingen indgår. Dertil kommer ændringer som følge af konjunkturudvikling eller reformer. Ved udarbejdelsen af skøn for indtægtssiden tages udgangspunkt i Odenses egen befolkningsprognose i overslagsårene For 2014 er tages der udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med dertil hørende befolkningstal. Indtægterne fra tilskud og udligning er på godt 4,0 mia. kr. i Sammenlignet med Budget 2013 er det en stigning på 147 mio. kr. i Derefter falder indtægterne i både 2015 og Ændringerne skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære finansiering i 2014, ændrede skatteindtægter og de reservationsposter, der er lagt ind vedr. anlægsudgifter. Forskel mellem nye skøn for Budget 2014 og vedtaget Budget 2013 Tilskud og udligning 2014-priser kr Vedtaget Budget Budget Forskel Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med Dette skyldes, at overslagsåret ikke indgår i Budget Budgetlægningen har taget udgangspunkt i Vækstplan DK, og Økonomiaftalen vedr. Budget 2014 har bygget videre herpå. For det første blev regeringen og KL enige om at videreføre den ekstraordinære finansiering, som kommunerne også fik ved sidste års budget, på 3 mia. kr. på landsplan. For Odense betyder det en merindtægt på ca. 104 mio. kr. i Den ekstraordinære finansiering er dog kun aftalt for 2014, hvorfor der er væsentligt fald i indtægterne fra 2015 og frem. Dertil kommer en lånepulje på 500 mio. kr. For det andet er udgangspunktet for aftaleniveauet faldet til det budgetterede niveau, ligesom vi så det ved Budget Kommunerne havde ikke med Budget 2013 budgetteret med så høje serviceudgifter som de måtte ift. økonomiaftalen. Det betyder et fald i indtægter på 2,6 mia. kr. på landsplan fra 2014 og frem. For Odense udgør det godt 90 mio. kr. Budget

10 Dette skal dog ses i sammenhæng med anlægsniveauet. Som kompensation for det faldende serviceniveau indgik det i Vækstplan DK, at kommunerne i 2014 kan hæve anlægsniveauet svarende til faldet i serviceudgifter, dvs. fra 15,5 mia. kr. til 18,1 mia. kr. For Odense betyder det merindtægter på godt 90 mio. kr. i Der er ikke i overslagsårene fra 2015 og frem aftalt et tilsvarende løft af anlægsudgifterne, hvilket også er medvirkende til, at indtægterne samlet falder fra 2015 ift. sidste års budgetlægning. På anlægssiden er det yderligere valgt at lave en reservationspost. Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt et af KL højere skønnet anlægsniveau end basisniveauet i overslagsårene kommer kommunerne til gode. Dertil kommer ændringer vedrørende kvalitetsfondsmidler. Der er i 2014 afsat 2 mia. kr. på landsplan indtægtsført som noget nyt under statstilskuddet svarende til godt 70 mio. kr. for Odense. Ændrede deponeringsregler og usikkerhed igen om, hvorvidt der er midler til området i overslagsårene betyder, at der er lavet en reservationspost. Midler fra de 2 reservationsposter vil være til disposition i budgetforslag 2015, hvis ændringerne fra 2014 fastholdes i Budget Særtilskudspuljen er endeligt udmeldt og Odense Kommune modtager 26,7 mio. kr. i tilskud mod forventet 23,4 mio. kr. I Budget 2014 er det valgt at sætte dækningsafgiften ned. Odense Kommune kan dermed komme i betragtning til den landsdækkende skattepulje, der giver en delvis kompensation til kommuner, der sætter skatten ned. Det er anslået, at Odense Kommune kan få tilskud på ca. 14 mio. kr. i 2014 faldende til 5,6 mio. kr. i Endelig betyder reformen på skoleområdet, at indtægtssiden justeres. Der gives et varigt løft af kommunernes indtægter på 0,2 mia. kr. i 2014 stigende til 0,4 mia. kr. fra 2015 og frem. Dertil kommer et varigt løft vedrørende udfasning af 60-års reglen (lønløft). I 2014 udgør det 0,1 mia. kr. stigende til 0,2 mia. kr. fra 2015 og frem. Der gives midlertidigt implementeringsmidler for 0,3 mia. kr. i 2014, stigende til 0,6 mia. kr. i 2015 og Derefter falder indtægterne til 0,3 mia. kr. i 2017 og bortfalder herefter. Fordelingen af tilskuddet sker på baggrund af en fordelingsnøgle med objektive kriterier, der skal tilgodese kommuner med økonomiske udfordringer. Fordelingsnøglen blev endelig udmeldt ultimo september Dertil kommer en række kompentenceudviklingsmidler, som ikke er medregnet på indtægtssiden priser kr Skolereformen Udfasning af 60 årsreglen/lønløft (varig) Folkeskolereform (varig) Folkeskolereform, implementeringsmidler (midlertidig, udløber 2017) Samlet Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. Budget

11 En række øvrige justeringer af indtægtssiden består af: Markant nedjustering af pris- og lønskønnet med 3 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 104 mio. kr. for Odense. Faldet vil modsvares af et lavere udgiftsniveau. Løft til sundhedsområdet på 0,3 mia. kr. fra 2014 og frem. Budgetgaranti og øvrige overførsler samt medfinansiering på sundhedsområdet Opdaterede udgiftsskøn også i forhold til ny lovgivning. Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) Ændringerne drejer sig primært om flytning af myndighedsansvar for høreapparater, samt en række korrektioner ift. ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet. Lavere skatteskøn, hvilket betyder et højere bloktilskud og dermed øgede indtægter fra tilskud og udligning.! Tilskudsmodellen bygger på opdaterede sociale kriterier og nye prognoser for aldersindekset. Odense Kommune opnår højere indtægter som følge af en befolkningsfremgang. Dertil kommer øgede indtægter som følge af, at det socioøkonomiske indeks er forværret i forhold til sidste år. Det skyldes hovedsageligt, at Odense har flere årige uden beskæftigelse end sidste år, mens det tilsvarende tal på landsplan falder. Det samme gælder for Familier i visse boligtyper (familier i ældre lejeboliger), her har Odense en stigning, men stigningen på landsplan er ikke nær så høj. I modsat retning trækker enhedspriserne. Enhedspriserne er faldende blandt andet pga. det negative pris- og lønskøn. Budget

12 Forventede indtægter fra tilskud og udligning for perioden priser kr Tilskud og udligning Udligning Landsudligning (inkl. overudligning) Udligning højt strukturelt underskud Udligning vedr. udlændinge Udligning vedr. selskabsskat Tilskud Statstilskud Betinget statstilskud Tilskud til ældreområdet Tilskud ældrepulje Tilskud dagpasningsområdet Øvrige indtægter Regionalt udviklingsbidrag Kvalitetsfond Beskæftigelsestilskud Momsafregning Særtilskudspulje Folkeskolereform - implementeringsmidler Tilskud fra pulje til skattenedsættelse fra 2013 til Reservation vedr. kvalitetsfondsmidler Reservation vedr. anlægsløft I alt Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. Budget

13 Udligning Landsudligning Alle landets kommuner er med i landsudligningen, hvor kommuner med et strukturelt underskud modtager et tilskud fra ordningen, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager til ordningen. Kommunens strukturelle underskud eller overskud er differencen mellem beregnede udgifter og indtægter. Udgiftsbehovet er en sammenvejning af det socioøkonomiske indeks og det aldersbestemte indeks, hvor Sundheds- og Indenrigsministeriet udmelder enhedspriser til beregning af begge indeks. Dermed opnås et skøn for kommunens udgiftsniveau, som ikke afhænger af den faktiske udgiftsudvikling. Derefter beregnes på tilsvarende vis en gennemsnitsindtægt fra indkomstskatter og øvrige skatter. Der anvendes en landsgennemsnitlig skatteprocent på 24,9 pct. Beregnede indtægter og udgifter sammenholdt for Odense betyder, at kommunen modtager tilskud fra landsudligningen. Der udlignes 58 pct. af det strukturelle underskud. Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud På landsplan beregnes et landsgennemsnitligt underskud pr. indbygger, og hvis en kommunes strukturelle underskud overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, modtager kommunen tilskud på 32 pct. af forskellen. I 2014 er Odense Kommunes strukturelle underskud pr. indbygger på kr., mens det landsgennemsnitlige underskud er på kr. pr. indbygger. Odense Kommune modtager derfor tilskud fra puljen til kommuner med højt strukturelt underskud. Udligning vedr. udlændinge Kommunerne udlignes under ét ud fra merudgifterne til integration, sprogundervisning og andre socialt relaterede udgifter på integrationsområdet. Der beregnes en gennemsnitlig merudgift pr. indbygger på landsplan, som derefter fordeles til kommunerne ud fra befolkningstallet. Odense Kommune modtager tilskud fra ordningen. Tilskuddet er steget i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes, at Odense har en stigning i antallet af indvandrere og efterkommere. Stigningen er på 0,8 procentpoint ift. stigningen sidste år. Dog er der samtidig i Odense et fald på over 4 pct. i aldersgruppen 6-16 år, mens aldersgruppen 0-5 år er stort set uændret. Dermed opnås også flere indtægter til at dække flere udgifter. Udligning vedr. selskabsskat Ud over indtægter fra selskabsskat under øvrige skatter er der også en udligningsordning, der søger at udligne, at ikke kun kommuner, hvor en virksomheds hovedsæde er beliggende, får selskabsskatteindtægter, men også kommuner med filialer mm. får del i provenuet. Der udlignes 50 pct. af forskellen mellem provenuet af selskabsskat pr. indbygger i kommunen og på landsplan. Odense Kommune modtager tilskud fra ordningen. I 2014 opnår Odense en højere andel af indtægter fra selskabsskatter ift. 2013, og dermed falder indtægterne fra udligningsordningen. Dette sker, selvom det samlede udligningsbeløb på landsplan stiger. I 2014 falder indtægterne med 4,5 mio. kr. Faldet forøges til 10,5 mio. kr. i Budget

14 Tilskud Statstilskuddet og det betingede statstilskud Når den del af bloktilskuddet, der anvendes til landsudligningen, udlignes til kommuner med højt strukturelt underskud og øvrige mindre ordninger, udgør restbeløbet statstilskuddet. Statstilskuddet tildeles kommunerne ud fra befolkningsandel. Statstilskuddet er yderligere opdelt, således at 3 mia. kr. på landsplan udgør det betingede statstilskud. For Odense udgør det 104 mio. kr., hvor udbetalingen i første omgang er betinget af en samlet overholdelse af Økonomiaftalen for kommunerne under ét. Grundet de senere års opstramninger fra regeringens side i forhold til økonomistyring i kommunerne er sanktionsmuligheden skærpet yderligere, da det betingede statstilskud skal tilbagebetales, såfremt kommunerne under ét ikke ved regnskabet overholder rammerne for økonomiaftalen. Odense Kommune budgetterer med indtægter fra det betingede balancetilskud. Der er ikke budgetteret med eventuelle sanktioner. Udvidelse af det betingede statstilskud - anlægsloft I Budget 2013 blev det betingede bloktilskud udvidet til også at gælde anlægsområdet. Sanktionen blev fastsat til 1 mia. kr. på landsplan og udgør godt 34 mio. kr. for Odense. Der er ikke ved Budget 2014 aftalt en sanktion på anlægssiden. Der er dog en klar forventning fra regeringen om, at kommunerne overholder det samlede anlægsloft på 18,1 mia. kr. I tilskudsmodellen er der budgetteret med, at sanktionen på anlægsloftet fortsætter i overslagsårene. Tilskud til ældreområdet og ældrepulje I 2002 indførtes særlige tilskud til ældreområdet, der skulle give et generelt løft på området, f.eks. til frit valg af ældrebolig eller personlig og praktisk hjælp. Ældrepuljen gives som et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Kommunerne får tilskuddene på baggrund af særlige fordelingsnøgler på ældreområdet. Tilskud til ældreområdet og ældrepulje Der blev med Finansloven i 2012 og efterfølgende i økonomiaftalen for Budget 2013 afsat ca. 500 mio. kr. til at styrke dagtilbudsområdet. For Odense giver det en indtægt på omkring 18 mio. kr. Budget

15 Øvrige forhold Efterregulering ved valg af selvbudgettering Odense Kommune valgte i 2011 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der ingen efterregulering er vedrørende selvbudgettering. Udviklingsbidrag til regionerne Regionerne modtager et bidrag, som angår regional udvikling (udviklingsbidrag), dvs. kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Over halvdelen af budgettet anvendes til kollektiv trafik. I 2014 udgør udviklingsbidraget 125 kr. pr. indbygger. Kvalitetsfond Der er igen i 2014 givet kvalitetsfondsmidler til kommunerne på 2 mia. kr. For Odense udgør det ca. 70 mio. kr. I år er kvalitetsfondsmidlerne flyttet til statstilskuddet og har derfor ikke længere en selvstændig post på indtægtssiden. Kvalitetsfondsmidler er øremærket til at forbedre de fysiske forhold på børne- og ungeområdet og ældreområdet samt til forbedrede idrætsfaciliteter. Beskæftigelsestilskud Til finansiering af forsikrede lediges forsørgelse (A-dagpenge) samt til den virksomhedsrettede aktivering af de forsikrede ledige får kommunen et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet tildeles efter ledighedsudviklingen relativt set i forhold til de øvrige fynske kommuner og landet som helhed. Beskæftigelsestilskuddet er faldet som følge af et lavere ledighedsskøn. Særtilskudspulje Som led i justeringen af udligningssystemet blev der med virkning fra 2013 oprettet en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer har en høj andel af borgere med sociale problemer. Kommunerne skal ansøge puljen om midler. Odense modtog sidste år 23,4 mio. kr., og i år modtager Odense et tilskud på 26,7 mio. kr. Folkeskolerefom - overgangstilskud (Nyt til B2014) Kommunerne modtager som led i folkeskolereformen et overgangstilskud fra 2014 til Tilskud fra pulje til skattenedsættelse (Nyt til B2014) Odense Kommune modtager tilskud fra landsækkende skattepulje, der giver en delvis kompensation til kommuner, der sætter skatten ned. Indtægten skal ses i sammenhæng med faldende indtægter på Dækningsafgiften for erhvervsejendomme. Kommunen anslås at få tilskud på ca. 14 mio. kr. i 2014 faldende til 5,6 mio. kr. i Reservation vedr. kvalitetsfondsmidler (Nyt til B2014) Der er ikke med regeringen aftalt videreførsel af kvalitetsfondsmidlerne fra 2015 og frem. KL har dog ligesom tidligere år forudsat indtægter til kvalitetsfondsområderne også i 2015, 2016 og Grundet usikkerhed om både størrelsen af og deponeringsreglerne for Kvalitetsfonden er det forudsat i Budget 2014, at Odense ikke tildeles kvalitetsfondsmidler i Det er gjort ved Budget

16 at lave en reservationspost på indtægtssiden. Ændringen påvirker ikke kassebeholdningen i forhold til tidligere, da kvalitetsfondsmidlerne i tidligere var forudsat deponeret, da vi i Odense ikke opfylder de tidligere medfinansieringskrav. Såfremt Kvalitetsfonden fortsætter i 2015, og den stadig er uden deponeringsregler, vil midlerne på ca. 70 mio. kr. være til disposition i budgetforslag Reservation vedr. anlægsløft (Nyt til B2014) KL har i tilskuds- og udligningsmodellen forudsat et anlægsniveau på 16,7 mia. kr. i 2015, 17,4 mia. i 2016 og 17,6 mia. kr. i 2017, hvilket ligger over basisniveauet på 15,5 mia. kr. på landsplan. Det er usikkert, i hvor vid udstrækning kommunerne får del i et eventuelt højere anlægsniveau fra 2015, hvorfor det er valgt at lave en reservationspost herpå. Reservationsposten vil kunne udmøntes til anlæg til Budget 2015, hvis det forudsatte anlægsniveau fastholdes ved næste års økonomiaftale. Budget

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2015 budgetteret til 2.367,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat. Budget 2015 - indtægter. Indledning. 15. august 2014. Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018.

Notat. Budget 2015 - indtægter. Indledning. 15. august 2014. Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018. Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - indtægter 15. august 2014 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2015-2018. Sagsid. Konsekvenserne af kommuneaftalen -

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2014 budgetteret til 2.367,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægter. Budget

Indtægter. Budget Indtægter 21 Indtægter INDTÆGTER I det følgende afsnit redegøres for kommunens generelle indtægtsside. Kommunens finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18 Bilag 4 Skøn for skatteindtægter 2015-18 8. april 2014 Sagsbeh: JTP Sag: 2014/0012483 Dokument: 11 Økonomiafdelingen Notatet opgør det seneste skøn for skatteindtægter til brug for 1. finansielle orientering

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 1. september 2015 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:

NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt: NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

1. BUDGET 2015-18 TAL OG GRAFIK

1. BUDGET 2015-18 TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2015-18 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2015-2018 Det godkendte flerårsbudget for 2015-2018 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 327-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BUDGET _ Indtægter og udgifter

BUDGET _ Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter 18 Indtægter INDTÆGTER I det følgende afsnit redegøres for kommunens generelle indtægtsside. Kommunens finansieringskilder består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering LBK nr 797 af 27/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1101896 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2015-2018

Bilag til teknisk budget 2015-2018 Bilag til teknisk budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 13 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 13 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægter. Finansieringsgrundlag. Derudover er økonomiaftalen via puljer, balancetilskud osv. med til at give finansieringsmuligheder.

Indtægter. Finansieringsgrundlag. Derudover er økonomiaftalen via puljer, balancetilskud osv. med til at give finansieringsmuligheder. Indtægter Finansieringsgrundlag Kommunens primære finansieringskilde består af: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Renter Derudover er økonomiaftalen via puljer, balancetilskud

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Kommunal udligning. - en kort præsentation

Kommunal udligning. - en kort præsentation - en kort præsentation Indenrigsministeriet Juni 2001 - en kort præsentation Udgiver: Tryk: Indenrigsministeriet, Økonomisk afdeling Slotsholmsgade 6, 1216 København K. Juni 2001 Tlf.: 3392 3380 Fa: 3311

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2012 Renter, tilskud, udligning og skatter

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2012 Renter, tilskud, udligning og skatter Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter I mio. kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelse 2012-3.913,700-29,521-3.943,221-3.947,410 4,190 På hovedkonto 7 registreres: Renter

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Aftalen i sin helhed kan ses på KL's hjemmeside, på adressen

Aftalen i sin helhed kan ses på KL's hjemmeside, på adressen Aftale om kommunernes økonomi for 2015 DATO 5. juni 2014 SAGS NR. Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015. I dette notat er hovedpunkterne i aftalen beskrevet,

Læs mere

Det er derfor staten og ikke kommunen, der får gavn af stigende grundskyldsindtægter.

Det er derfor staten og ikke kommunen, der får gavn af stigende grundskyldsindtægter. Notat 15. oktober 213 Økonomiafdelingen Faktaark om grundskyld og skattelettelser Opsummering Grundskyld: Betales af grundens værdi med en andel svarende til grundskyldspromillen. Betales af alle grundejere

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 og konsekvenserne for Helsingør Kommune

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 og konsekvenserne for Helsingør Kommune Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 10.06.2014 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte tabeller i KL s tilskudsmodel og tabellerne i den tilhørende lands- og hovedstadsdatabank nærmere.

I det følgende beskrives de enkelte tabeller i KL s tilskudsmodel og tabellerne i den tilhørende lands- og hovedstadsdatabank nærmere. N O T A T Tabellerne i KL s tilskudsmodel Kommunen kan ved hjælp af KL s tilskudsmodel udarbejde skøn for de generelle tilskud i årene 2009-2012. Udgangspunktet for beregningerne er bl.a. oplysninger om

Læs mere

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Århus Kommune juli 2005 Indhold Indhold... 2 Analyse af en skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift...

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Den økonomiske vejrudsigt De statslige rammer Budgetprocessen Hvordan ser basisbudgettet ud? Særlige udfordringer Videre forløb Budgetorientering, den 26. august 2015 Et skifte

Læs mere

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 04.02.2016 Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 Af tabel 1 fremgår en dekomponering af vurderingen af den offentlige saldo i årene 2014-16 i Prognoseopdatering, februar

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Bedre Balance: Afskaf hovedstadsudligningen...

Bedre Balance: Afskaf hovedstadsudligningen... Bedre Balance: Afskaf hovedstadsudligningen... Side 1 af 10 Eller sagt på en anden måde: Bedre Balance vil udbrede hovedstadsudligningen, så det høje udligningsniveau gælder for alle landets kommuner.

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

1.000 kr

1.000 kr INDTÆGTER Finansieringsgrundlag Indtægtssiden dækker indtægter fra: Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Renter Derudover er økonomiaftalen via puljer, balancetilskud osv. med

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8- korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere