Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15"

Transkript

1 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende naboorientering december 13/januar 14 formulerer vi herunder en række indsigelser, som har det klare formål at begrunde, hvorfor den af kommunen udstedte dispensation til Torslunde Bygade 17 bør trækkes tilbage. Den altoverskyggende årsag er, at projektet på Torslunde Bygade 17 overskrider bebyggelsesprocenten fastlagt for området så meget, at det på ingen måde kan betegnes som mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, som er det, Byrådet kan meddele dispensation til (Lokalplan 1.15, side 9). Derudover er materialet i Naboorienteringen ikke korrekt (bilag 16), og vi mener også, at en række andre punkter medfører betydelig risiko for præcedensdannelse, der for alvor kan ændre de helt karakteristiske træk ved Torslunde Landsby. Vi forventer svar på enkelte konkrete spørgsmål, og slutteligt ønsker vi at gøre opmærksom på og eksemplificere inkonsekvente afgørelser over for borgerne i Ishøj Kommune. Borgmester Ole Bjørstorp skrev i Sydkysten 28/22014, at lokalplanen for Torslunde skal administreres restriktivt for at sikre bevarelsen af et smukt og hyggeligt landsbymiljø. Ishøj Kommune fører endda sag omkring byjordene i Torslunde Landsby for at sikre overholdelse af lokalplanen. Vi står derfor helt uforstående overfor, at Teknik og Bygningsudvalget har godkendt det fremsendte projekt på Torslunde Bygade 17, der er langt fra at overholde lokalplanens bestemmelser. Nedenstående tabel lister en række forhold, som vi forventer bliver overvejet og besvaret, og som begrunder, hvorfor dispensationen til nedrivning og opførelse af fremsendte projekt bør trækkes tilbage. Vi står meget gerne til rådighed for en uddybning af punkterne. Med venlig hilsen LarsGeorg Rödel og Rikke Sørensen Torslunde Bygade Ishøj Venstre kolonne: Fortløbende nummerering af punkter Midter kolonne: Primært citater Højre kolonne: Vores kommentarer til punktet BR: Bygningsreglementet L1.15: Lokalplan 1.15 TB: Torslunde Bygade T&B: Teknik og Bygningsudvalget NO: Naboorientering

2 1 L1.15, side 2 Hensigten med lokalplanen er af bevarende karakter, således at hensynet til byens nuværende og fremtidige funktion afvejes med hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og således at de kulturhistoriske spor ikke går tabt. Med de kulturhistoriske spor tænkes på de træk ved landsbyens oprindelse og udvikling, som stadig fremtræder den dag i dag. Hensigten med lokalplanen er således at fastlægge rammerne for såvel eksisterende som ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens udformning, materialevalg, beplantning m.v. Flere dele af projektet på TB17 medtager i vores øjne ikke hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og vi mener ikke, at det lever op til at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens udformning, materialevalg, beplantning m.v. L1.15 lægger vægt på en række træk som værende karakteristiske, hvorfor vi ikke finder det tilstrækkeligt, at en ny bebyggelse mod vej fremstår meget lig det oprindelige hus. Dette begrundes af flere af de følgende punkter. NO Facaden mod vej vil have et facadeudtryk og proportioner meget lig det oprindelige hus. Derudover vil ansøger gerne forlænge huset ud mod havesiden med et mere moderne udseende. 2 L1.15, side 9 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter ad det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3 L1.15, side Boligbebyggelse skal opføres i en etage med udnyttelig tagetage. BR10, bilag 1: B Beregning af etageantal Stk. 1. Hver af bygningens etager inklusiv stueetage medregnes i etageantallet sådan som det fremgår af BBRregistret. Til etageantallet medregnes desuden: Vi mener, at projektet på TB17 hører til i kategorien væsentlige afvigelser fra lokalplanen. Vi mener derfor, at nærværende projekt kun kan godkendes ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Ifølge lokalplan er nybyggeri tilladt i 1½ etage. I projektet TB17 indeholder bygningen mod vej 1½ etage og tilbygningen 2 etager. Ifølge BR10 indeholder det samlede projekt 3 etager: udnyttelig tagetage, stueetage og kælder.

3 1) udnyttelige tagetager og 2) kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 m over terræn. NO: Huset vil kun fremstå som to etager mod have. Nabohuset på Torslunde Bygade 15 har tilsvarende udgang til have fra kælder, dog er huset opført før Lokalplan 1.15 blev vedtaget. Alle 3 etager fremstår tydeligt mod Lille Vejle Å, de 2 i gavlen på tilbygningen og hertil kvisten i tagetagen, hvorfor vi mener, det er misvisende i NO, at huset vil kun fremstå som to etager mod have. Torslunde Bygade er karakteriseret ved relativt kompakte boliger tæt på vejen. Boliger i 1½ plan understøtter dette, fordi huset ikke breder sig ud over grunden. Projektet TB17 er helt anderledes ved det, at husets tilbygning strækker sig cirka 18m ned i haven, så tilbygningen virker som et hovedhus, både i udformning og indretning. Denne markant anderledes måde at udforme huset på, mener vi, der herigennem er risiko for at danne præcedens for, hvilket for alvor vil ændre landsbyens karakteristiske træk. 4 L1.15, side Ny bebyggelse samt om og tilbygninger skal tilpasses landsbyens struktur og skal placeres og udføres med et materialevalg, der harmonerer med helhedsbilledet i landsbyen. Dette gælder særligt i relation til bevaringsværdige bygninger. Vi mener, det er misvisende at benytte henvisning til TB15, netop fordi TB15 er opført før L1.15, og derfor ikke er opført under L1.15 s krav. TB15 har ikke loftplan, da det er udført med lavt tag, hvorfor TB15 har 2 etager. NO orienterer ikke om 6.2, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/12014 (bilag 1). Vi mener ikke, at projektet på TB17 harmonerer med helhedsbilledet i landsbyen, konkretiseret primært ved bebyggelsesprocenten, men også hele projektets tilbygning med en gavl i to etager mod Lille Vejle Å, med skrånende tag fra vest mod øst og cirka 18m lang facade, der delvist følger den skrå hæk nord/syd mod TB15 (jf. forrige pkt.). Det er en skærpende omstændighed at udelade denne paragraf i netop dette tilfælde, da dette gælder særligt i relation til bevaringsværdige bygninger, og TB17 er en bevaringsværdig bygning. Der bør derfor søges dispensation fra 6.2.

4 5 L1.15, side Bebyggelsesprocenten fastlægges til 25, men skal beregnes af det areal der fremkommer ved fra ejendommens areal at fratrække det areal nærmest åen, der begrænses af den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunktet målt fra åen til vejen. Ad. 6.3 For delområde Al, området mellem Lille Vejle Å og Torslunde Bygade l Lille Bygade gælder at grundene er meget lange, nogle har en meget lille udstrækning ved bygaden men stor udstrækning ved åen andre det om vendte forhold. Når dette ses i sammenhæng med den traditionelle placering af bebyggelsen tæt og intimt ud til bygaden vil der fremkomme misforhold om man fastsatte en bebyggelsesprocent af en ejendoms totale areal se eksemplet efter "Ad. 6.4". Lokalplanen foreskriver en bebyggelsesprocent på 25. Vi mener, der er fejl i beregningen af arealet for projektet på TB17, som anslået er minimum 27m2 mere end oplyst (bilag 16). Projektet på TB17 har en bebyggelsesprocent på mere end 44, hvilket giver projektet en overskridelse af 6.3 på mere end 76%. Vi gør opmærksom på, at der er yderligere minimum 50m2 i kælder som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Udgangspunktet for størrelsen af en bolig på grunden på TB17 er for at overholde bebyggelsesprocenten max ca. 175m2 (bilag 5). Vi har af Ishøj Kommune fået oplyst, at der ikke tidligere er dispenseret fra bebyggelsesprocenten på 25 inden for L1.15 s område (Bilag 15). TB11 var et bevaringsværdigt hus, som blev revet ned, og der er opført nyt hus. Her er bebyggelsesprocenten 16,5 (bilag 2). I Dispensation til nedrivning af bygning på TB11 af 23/52011 (bilag 3) fremgår det, at en ny bolig skal overholde lokalplanens bestemmelser vedrørende størrelse og højde, således at proportionerne svarer til byggestilen i Torslunde landsby. 6 L Mod Lille Vejleå fastsættes en byggelinie svarende til den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunkterne målt fra vejen til åen. Dette er ganske enkelt ikke tilfældet i projektet for TB17. Vi mener ikke, at det er korrekt som anført i NO, at byggelinjen jf. punkt 6.4 ikke bliver overskredet (bilag 16). Der bør derfor søges dispensation fra 6.4.

5 7 NO: 6.3: Bebyggelsesprocenten fastlægges til I henhold til kommuneplan 2009 er bebyggelsesprocenten for området 30. Der er få gange tidligere dispenseret til en højere bebyggelsesprocent i tilfælde, hvor det blev vurderet, at den højere bebyggelsesprocent ikke udgjorde en væsentlig synlig forskel, fx hvor en tagetage, som ikke var mulig at udnytte, skulle medregnes i bebyggelsesprocenten. L1.15 side 7 Denne beskrivelse af Torslunde landsby danner det direkte oplæg for den vigtigste del af denne lokalplan, nemlig afsnittet om lokalplanens bestemmelser, idet det er disse værdier, som ønskes sikret ved hjælp af dette regelsæt, uden dog at blive alt for restriktivt. Af NO fremgår det: I henhold til kommuneplan 2009 er bebyggelsesprocenten for området 30. Lokalplaner kan fastsætte andre regler. Når 6.3 anviser en bebyggelsesprocent på 25 for Torslunde, understøtter det bl.a. L1.15, side 6, at det er et fint træk, at man bevarer kontakten med landskabet gennem mange små udkik mellem bygningerne. Med en lavere bebyggelsesprocent fremstår grundene ikke fyldt eller som administrationen formulerede det til TB11, en ny bolig skal overholde lokalplanens bestemmelser vedrørende størrelse og højde, således at proportionerne svarer til byggestilen i Torslunde landsby. Vi har af Ishøj Kommune fået oplyst, at der er givet følgende dispensationer fra bebyggelsesprocent på 25 (bilag 15): Friggasvej 1A, B og C fra 25 til ca. 27%. Ellekilde 2,4 og 15. Der er dispenseret fra 25 til 30 % til dem, der bygger i 1½ plan. Ingen af disse dispensationer er givet i de historiske dele af Ishøj og Torslunde Landsbyer. Ishøj Kommune giver således ikke, som ellers beskrevet i NO, eksempler på, at der er dispenseret til mere end kommuneplanens 30%. Selv hvis man udelader særreglen om beregningsgrundlag i 6.3 og benytter grundens fulde areal til at beregne bebyggelsesprocenten, har projektet på TB17 en bebyggelsesprocent på minimum 32,8 (jf. bilag 16). Vi mener dog ikke, at det kan begrundes at henvise til kommuneplanens bebyggelsesprocent på 30, da projektet på TB17 er underlagt L1.15, hvor den lavere bebyggelsesprocent på 25 forekommer at have baggrund i lokalhistoriske årsager, der understøtter landsbyens karakteristiske træk.

6 8 NO: I dette tilfælde gør hensynet til facadens proportioner mod vej, at denne del af huset ikke kan udnyttes optimalt, det medvirker derfor til behov for en større bolig. Huset vil være på i alt 275m2 og dermed have en bebyggelsesprocent på 40. Den 23/12013 fremsendte mulige købere udkast til nyt hus, såfremt de kunne opnå tilladelse til nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bygning (bilag 5). Fremsendte forslag overskred ikke bebyggelsesprocenten på 25. I fremsendte forslag blev hus mod vej udnyttet til værelser, toilet og bad. Fremsendte forslag indeholdt ikke udnyttelse af tagetage, da der var lav rejsning. I nuværende projekt på TB17 indeholder huset mod vej bryggers, 2 badeværelser, samt entre, med loft til kip i over halvdelen af arealet. Vi mener, at det tidligere fremsendte forslag viser, at bygningen mod vej godt kan indrettes til boligformål. Vi mener derfor ikke, at der er belæg for i NO at skrive, at denne del af huset ikke kan udnyttes optimalt, det medvirker derfor til behov for en større bolig. Vi savner et sagligt grundlag for udtrykkene ikke kan udnyttes optimalt og behov for en større bolig. Afsnittet i NO indikerer, at dette behov skulle begrunde en overskridelse af bebyggelsesprocenten på 25. Det mener vi ikke er korrekt fremstillet. Vi gør igen opmærksom på, at der er yderligere minimum 50m2 under tag i kælderetagen, som ikke medtages i bebyggelsesprocenten, men som kan benyttes til at udfylde et behov. Derudover er beregningsarealet ikke er korrekt (bilag 16). 9 NO: I henhold til lokalplanen beregnes bebyggelsesprocenten ud fra et reduceret areal, da 1/3 af arealet nærmest Lille Vejle Å Det er derfor ikke retvisende i NO at skrive, at huset er på 275m2. L indeholder 2 retningslinjer: bebyggelsesprocent på 25 beregningsareal på 2/3linje

7 skal fratrækkes. Dog kan hele grunden medregnes, hvis byggelinjen mod åen overskrides og bebyggelsesprocenten for det nye hus ville dermed blive 30. I dette tilfælde overskrides byggelinjen dog ikke. L1.15, side Mod Lille Vejleå fastsættes en byggelinie svarende til den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunkterne målt fra vejen til åen. 6.5 Byrådet kan dog i særlige tilfælde, hvor en overskridelse af byggelinien kan være påkrævet af hensyn til opnåelse af en god helhedsløsning, fravige bestemmelsen i pkt L1.15, side Der fastsættes en byggelinie til Torslunde Bygade og lille Bygade på 2,5 meter fra vejskel. L henviser til bestemmelsen i pkt. 6.3 en tydelig indikation af ental. Hvad mener administrationen, der kan dispenseres fra? Bebyggelsesprocent på 25 eller beregningsarealet på 2/3linje? Vi mener ikke, det virker logisk, at man kan blive belønnet for at overskride 1/3dels byggelinjen ved at få lov at beregne bebyggelsesprocenten ud fra grundens fulde areal, som ellers beskrevet i NO. Og vi mener som førnævnt, at overskridelsen af bebyggelsesprocenten langt overskrider de mindre væsentlige lempelser, Byrådet kan dispensere til. Vi er enige med administrationen i deres vurdering, som vi mener, er i overensstemmelse med hensigten med L1.15. NO: 6.6: Der fastsættes en byggelinje til Torslunde Bygade på 2,5 m fra vejskel. Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at placere det nye hus på den nuværende placering, både i forhold til grundens udformning men også for at bibeholde et vigtigt og bevaringsværdigt træk ved det nuværende hus. 11 L1.15, side Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel, sti eller vej end 2,5 meter. NO orienterer ikke om denne paragraf, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/ (bilag 1). at placere det nyt hus på den nuværende placering overtræder L1.15, side Bebyggelse skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. Det bør fremgå af materialet, at denne placering betyder, at der skal dispenseres fra 6.7, uagtet vurderingen om det mest hensigtsmæssige ved denne placering af et nybygget hus. Det fremsendte materiale indeholder ikke koter. Projektet på TB17 ligger på en skrånende grund. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt projektet på TB17 i princippet placeres

8 på eksisterende terrænniveau, når nuværende og fremtidige højder ikke fremgår af materialet. Vi ønsker dette belyst for at vurdere, hvorvidt der kræves dispensation fra L1.15, side Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang placeres så nær vejbyggelinien som muligt og med facaden parallelt med denne, således at facadehøjden mod Lille Vejleå minimeres mest muligt. Naboorientering: ( ) vil ansøger gerne forlænge huset ud mod havesiden med et mere moderne udseende. Mod havesiden vil huset fremstå som i to etager, da der er direkte udgang fra kælderen til haven pga. grundens niveauspring. Facaden mod vej vil fremstå i filtset mur, vinduer med sprosser og tag med tagsten men uden skorsten. Gavlene vil fremstå med træbeklædte gavltrekanter og et rundt vindue. Facaden mod vej vil have et facadeudtryk og proportioner meget lig det oprindelige hus. Mod haven vil der være et større glasparti og tagfladen vil have en kvist. Se fig. 1 facade mod vej og fig. 3 facade mod have. Vi henviser til den omfattende debat af terrænregulering i akterne i sagen om Torslundevej 133 og opfordrer til stor fokus på netop dette forhold. NO orienterer ikke om 6.9, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/12014 (bilag 1). NO oplyser, at facaden mod vej vil være meget lig det oprindelige hus. Mod haven vil huset fremstå mere moderne og i to etager. Ansøgningen viser, at man fra vejen, udover et hus der svarer til det nedrevne, vil kunne se tilbygningen nord/syd mere end 3,5m øst herfor. I dag fremstår området fra hus til skel grønt og let bevokset, hvorved kontakten med landskabet/skoven bevares ved kig ned gennem bygningerne. 6.9 tydeliggør, at L1.15 også lægger vægt på landsbyens karakteristiske træk mod Lille Vejle Å og ikke kun mod vej. Ved kig fra Lille Vejle Å mod huset fremstår projektet på TB17 tydeligt med 2 etager i tilbygningen og 1 etage i loftplan med kvist, dvs. i 3 etager. 6.9 beskriver, at facaden skal ligge parallelt med vejbyggelinjen, således at facadehøjden mod Lille Vejle Å minimeres mest muligt. Vi har målt projektet på TB17 til at være ca. 15m mod vej og ca. 18m (ekskl. svalegang) mod TB15. Tilbygningens facade er altså længere end facade mod vej, og den har en fuld gavl i to etager mod Lille Vejle Å.

9 Disse forhold viser, at projektet på TB17 ikke minimerer facadehøjden mod Lille Vejle Å mest muligt, hvorfor der bør søges dispensation fra L1.15, side Mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. NO: 6.11: Mod nabo, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. I henhold til husets overskridelse af højde og afstand til skel er overskridelsen kun min dre og ikke væsentlig. Se de orange hjørneafskæringer på fig.3, som angiver overskridelsen. Det noteres, at der blev ansøgt om at vende nybygget hus på TB11 med gavl mod vej, og at 6.9 blev brugt som begrundelse for at afslå dette (bilag 3). Jf. NO at placere det nye hus på den nuværende placering betyder, at det nordøstlige hjørne af bygningen ligger i skel, og 6.11 overskrides herfra og et stykke sydover på grunden. Dette bør fremgå af materialet, uagtet vurderingen om det mest hensigtsmæssige ved denne placering. NO forholder sig udelukkende til overskridelsen ved bygningens sydlige ende. NO beskriver overskridelsen som mindre og ikke væsentlig. Vi savner en faktuel angivelse af, hvor stor overskridelsen er? Vi måler overskridelsen til at være mellem ½1m. Da taghøjden det pågældende punkt er mere end 5m, opstår der en ikke ubetydelig skyggevirkning mod TB15, som ligger stik øst for bebyggelsen. 15 L1.15 indeholder under 6 to generelle punkter og ni specifikke punkter for bebyggelsens omfang og placering for delområde A1, hvor TB17 ligger, dvs. 11 punkter. Deraf mener vi, det er misvisende i NO at betegne overskridelsen som mindre og ikke væsentlig. Vi mener som ovenfor beskrevet, at projektet på TB17 kræver dispensation fra minimum 8 af 11 punkter (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9 og 6.11) for bebyggelsens omfang og placering, svarende til 72% af bestemmelserne. Generelt stiller vi spørgsmålstegn ved, om det fremsendte projekt er det rigtige til grunden på TB17. Det er en relativt stor grund, og der forekommer at være rig mulighed for at udforme et projekt, der overholder lokalplanens hensigter og bestemmelser.

10 16 L1.15, side 16 Ad 7.1 Torslunde landsby udviser ikke nogen typisk byggetradition, men kan karak teriseres som bygningsmæssigt meget sammensat. Der er derfor ikke fastsat snævre grænser for bebyggelsens ydre, men alene bestemmelsen om t at der ved byggeri skal tages hensyn til den omkringliggende bebyggelse. BR10, Afstandsforhold Stk 2: Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1 skal det i øvrigt sikres, at: 1) Tagvand holdes på egen grund. 2) Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde. 17 L1.15, side 9 Lokalplanen indeholder i 9 bestemmelse om, at bebyggelser, der er fundet bevaringsværdige ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Vi mener, at opførelse af to etager tæt på 1/3 byggelinjen ikke tager hensyn til den omkringliggende bebyggelse og giver væsentlige indbliksgener i forhold til TB15. Vi har på tegningerne i ansøgningen målt den projekterede svalegang til at være 2,6m over jorden. Vi mener ligeledes, at denne svalegang ikke tager hensyn til den omkringliggende bebyggelse og giver væsentlige indbliksgener i forhold til TB15. Vi henviser til forslaget fra tidligere mulige købere til TB17 (bilag 5), som vi mener er flot udformet i forhold til at minimere gener for naboer. Ishøj Kommune risikerede at skulle overtage TB17 mod erstatning, såfremt afslag på dispensation til nedrivning gjorde, at huset ikke kunne sælges. TB17 til salg siden Kontinuerligt interesserede købere, alle med forudsætning om nedrivning 4/22013 i mail indikerede administrationen til mulige købere, at man formentlig ville indstille negativt til nedrivning. 18/42013 på T&B møde blev sælgers ansøgning (bilag 6) om nedrivning behandlet. Brevet fra 12/22013, gjorde opmærksom på, at sælger ikke længere kunne vedligeholde ejendommen. Ejendommen var i 2007 udbudt til ,. Sælgers brev beskriver at have en købsaftale på , forudsat tilladelse til nedrivning. 18/42013 på T&B møde indstillede administrationen til, at der ikke skulle gives tilladelse til nedrivning (bilag 7). T&B valgte at udsende naboorientering og udsætte punktet til næste møde. 21/52013 på T&B møde blev det vedtaget: at være positive

11 18 Svar på indsigelser på naboorientering (bilag 10): Der har siden 2001 været i alt to nedrivninger af bevaringsværdige bygninger: Torslunde Bygade 11, Torslundevej 133. Der er givet tilladelse til nedrivning på baggrund af husenes tilstand. Der kan være nedrevet andre bygninger, som ikke var bevaringsværdige og derfor ikke krævede tilladelse efter lokalplanens bestemmelser. overfor nedrivning under forudsætning af, at der udarbejdes et konkret projekt, der kan godkendes og som passer til landsbyens særpræg. (Bilag 8) Ole og Pia Beckmann Skourup tinglyste skøde (Bilag 9) den 16/42013 med en købssum på ,. Vi undrer os over, hvorfor der efter 5 års konsekvent afslag på nedrivning af TB17 ændres holdning 21/52013? Begge nyopførte huse på Torslunde Bygade 11 og Torslundevej 133 overholder L1.15 i forhold til bebyggelsens omfang og placering. Vi er som udgangspunkt ikke imod en nedrivning af TB17 og havde derfor ikke indsigelser til den tidligere naboorientering. Vi havde en formodning om, at nybyggeri skulle overholde L1.15 ligesom tidligere interesserede købere af TB17 formentlig også har formodet, hvilket understøttes af mulige køberes spørgsmål til administrationen om størrelse på evt. nyt hus (bilag 5). Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der er 8 ejendomme inden for delområde A1 I L1.15 opført i perioden , der bebos og løbende renoveres og adskillige flere i hele Torslunde (Bilag 11). Vi er bekendt med en anden forespørgsel til administrationen om TB17 primo 2013, som modtog orientering tilsvarende førnævnte. Vi kunne ikke se dette i kommunens tilgængelige dokumenter på matriklen. Er den digitale journalisering for de enkelte matrikler ufuldstændig? 19 Svar på Kroppedals indsigelse på naboorientering på tidligere ejers ansøgning om dispensation til nedrivning (Bilag 10): Administrationen har i 2013 foretaget en gennemgang af alle bevaringsværdige Vi har forespurgt administrationen om bevaringsværdien for TB17 for at få indblik i baggrunden for beslutningen om at give tilladelse til nedrivning.

12 bygninger i Ishøj Kommune og kan konstatere, at nogle udpegninger har en meget lav bevaringsværdi og andre med høj bevaringsværdi, f.eks. landsbyernes gårde ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanerne. 20 Indsigelse på naboorientering fra Bylauget på tidligere ejers ansøgning om dispensation til nedrivning (Bilag 10): ( ) ser en stor risiko for at nybyggeri ikke bevarer landsbyens karakteristiske træk. 21 Eksempler på forskellige håndtering af dispensationer: TB15 fik 15/62009 afslag på opførsel af carport nærmere vejskel end 2,5m (bilag 12). Begrundelsen lød: Udvalget har valgt ikke at meddele dispensation til det ansøgte udfra et ønske om at fastholde bestemmelserne i lokalplanen. Torslundevej 123 fik 15/92009 afslag på dispensation om at opføre et haveskur nærmere end 10m til ejendommens sydskel (bilag 13). Begrundelsen lød: Udvalget har valgt ikke at meddele dispensation til det ansøgte udfra et ønske om at fastholde bestemmelserne i lokalplanen. Ansøger klagede til Naturklagenævnet og Borgmesteren, men fik afslag igen. Torslundevej 133 opførte nyt hus efter reglerne i L1.15, men opførte en garage nærmere nabo end 2,5m. Dette skete på baggrund af fejlagtig rådgivning fra kommunen. Ejeren søgte om dispensation efter opførelsen, da der blev klaget over garagens placering. Kommunen meddelte dispensation 23/ (bilag 14)med begrundelsen: Opførelse af garager og småbygninger i Torslunde har hidtil været administreret efter bygningsreglementets bestemmelser, hvilket betyder, at mange ejendomme har opført småbygninger som ikke overholder lokalplanens 6.17, i det højden på småbygningerne mod skel overstiger Administrationen vil ikke udlevere denne oplysning. Kommunens svar henviser til L1.15 1, 6.2, samt lokalplanens krav om placering og højde, herunder at huset skal være i 1½ plan. Vi mener ikke, at projektet på TB17 følger kommunens eget svar på Bylaugets tidligere indsigelse. Vi mener, at kommunens afgørelser fremstår inkonsekvent over for borgerne. På Torslunde Bylaugs hjemmeside (www.torslunde.dk)kan man læse et eksempel, hvor tilflyttere til Ellekilde ikke fik tilladelse til at bygge karnap til tagryg. De to sidste huse på Ellekilde er nu bygget med karnap til tagryg. Vi mener, at inkonsekvent sagsbehandling kan have stor betydning for den enkelte borger, også i økonomisk henseende. I sagen om TB17 er prisen over 5 år ændret fra en udbudspris på , til en salgspris på ,. Der har løbende været mulige købere, men på betingelse af dispensation for nedrivning af huset. Som modtager af afslag har vi på TB15 måttet flytte carport til et mindre ønskeligt sted. Såfremt vi havde opnået dispensation, kunne vi have disponeret vores grund anderledes. I sagen om Torslundevej 123 havde ansøger opnået forhåndstilsagn fra alle naboer til dispensation. Kommunens afslag har medført betydelig forlængelse af opførelsen af nyt haveskur, som ikke ligger som ønsket. I sagen om Torslundevej 133 ville ejer føre erstatningskrav på baggrund af

13 lokalplanens bestemmelse om at mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. Kommunen ønsker at fastholde landsbyens udtryk, med tæt bebyggelse, som er karakteriseret ved mange småbygninger som hidtil er opført efter reglerne i bygningsreglementet og som derfor ikke har været administreret efter lokalplanens bestemmelser om højde mod naboskel, sti og vej. Dette blev meddelt klager og blev brugt som svar på indsigelser i sagen. Administrationen meddelte T&B 16/42013 følgende: Opførelse af garager og småbygninger i Torslunde har, som garagen, hidtil været administreret efter bygningsreglementets bestemmelser, hvilket betyder, at mange ejendomme har opført småbygninger tættere på skel end 2,5 m. Vælger udvalget at meddele afslag på dispensation til garagen, skal garagen fysisk lovliggøres med en nedrivning. Dette vil danne præcedens i de sager, hvor der er opført garager og småbygninger tættere på skel end 2,5 m efter 1994 (dvs. lokalplanens vedtagelse) og frem til dags dato. Det vil kunne udløse et betydeligt erstatningskrav fra de berørte lodsejere. fejlagtig givet tilladelse, såfremt man blev pålagt at nedrive garagen. Administrationen angav, at man havde administreret opførelse af småbygninger og garager efter BR og ikke L1.15, hvorfor krav om nedrivning kunne danne præcedens og udløse et betydeligt erstatningskrav fra de berørte lodsejere. Denne udmelding er fuldstændig modsat begrundelsen for afslag på dispensation på TB15 og Torslundevej 123 givet 4 år før. Kan vi i TB15 og andre der har fået afslag på dispensationer for småbygninger med begrundelse i at L1.15 skulle overholdes søge om erstatningskrav for eventuelle merudgifter forbundet med afslaget, da begrundelsen for dispensation for placering af garage på Torslundevej 133 indikerer, at administrationen skulle have brugt BR i disse sager? Må der disponeres generelt efter BR, når en lokalplan sætter strengere krav, fx 2,5m til skel? Vi forstår i øvrigt ikke administrationens udmelding om erstatningskrav i sagen om Torslundevej 133, da byggetilladelse af 5/ i sagen angiver, at både hus og garage skal overholde bestemmelserne i L1.15 (bilag 4). Vi mener, at ovenstående beskrivelse af forløb på henholdsvis TB17 og Torslundevej 133 viser, at Teknik og Bygningsudvalget og dettes bagland ikke administrerer L1.15 konsekvent. Hermed modtager borgerne, herunder eventuelle tilflyttere, ikke den nødvendige og forventede ensartede og fagligt begrundede rådgivning og beslutningstagning.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 01. juli 2014 J.nr.: NMK-33-02433 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ishøj Kommunes tilladelse til nedrivning af bevaringsværdigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5

Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Gundsø kommune LOKALPLAN NR. 5.01 Herringløse landsby INDHOLD Indledning 3 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens forhold til 15-rammerne...... 4 Lokalplanens tekst med kommentarer... 5 Kortbilag til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 Den 12.november

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-02726 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere