Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15"

Transkript

1 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende naboorientering december 13/januar 14 formulerer vi herunder en række indsigelser, som har det klare formål at begrunde, hvorfor den af kommunen udstedte dispensation til Torslunde Bygade 17 bør trækkes tilbage. Den altoverskyggende årsag er, at projektet på Torslunde Bygade 17 overskrider bebyggelsesprocenten fastlagt for området så meget, at det på ingen måde kan betegnes som mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, som er det, Byrådet kan meddele dispensation til (Lokalplan 1.15, side 9). Derudover er materialet i Naboorienteringen ikke korrekt (bilag 16), og vi mener også, at en række andre punkter medfører betydelig risiko for præcedensdannelse, der for alvor kan ændre de helt karakteristiske træk ved Torslunde Landsby. Vi forventer svar på enkelte konkrete spørgsmål, og slutteligt ønsker vi at gøre opmærksom på og eksemplificere inkonsekvente afgørelser over for borgerne i Ishøj Kommune. Borgmester Ole Bjørstorp skrev i Sydkysten 28/22014, at lokalplanen for Torslunde skal administreres restriktivt for at sikre bevarelsen af et smukt og hyggeligt landsbymiljø. Ishøj Kommune fører endda sag omkring byjordene i Torslunde Landsby for at sikre overholdelse af lokalplanen. Vi står derfor helt uforstående overfor, at Teknik og Bygningsudvalget har godkendt det fremsendte projekt på Torslunde Bygade 17, der er langt fra at overholde lokalplanens bestemmelser. Nedenstående tabel lister en række forhold, som vi forventer bliver overvejet og besvaret, og som begrunder, hvorfor dispensationen til nedrivning og opførelse af fremsendte projekt bør trækkes tilbage. Vi står meget gerne til rådighed for en uddybning af punkterne. Med venlig hilsen LarsGeorg Rödel og Rikke Sørensen Torslunde Bygade Ishøj Venstre kolonne: Fortløbende nummerering af punkter Midter kolonne: Primært citater Højre kolonne: Vores kommentarer til punktet BR: Bygningsreglementet L1.15: Lokalplan 1.15 TB: Torslunde Bygade T&B: Teknik og Bygningsudvalget NO: Naboorientering

2 1 L1.15, side 2 Hensigten med lokalplanen er af bevarende karakter, således at hensynet til byens nuværende og fremtidige funktion afvejes med hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og således at de kulturhistoriske spor ikke går tabt. Med de kulturhistoriske spor tænkes på de træk ved landsbyens oprindelse og udvikling, som stadig fremtræder den dag i dag. Hensigten med lokalplanen er således at fastlægge rammerne for såvel eksisterende som ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens udformning, materialevalg, beplantning m.v. Flere dele af projektet på TB17 medtager i vores øjne ikke hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og vi mener ikke, at det lever op til at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens udformning, materialevalg, beplantning m.v. L1.15 lægger vægt på en række træk som værende karakteristiske, hvorfor vi ikke finder det tilstrækkeligt, at en ny bebyggelse mod vej fremstår meget lig det oprindelige hus. Dette begrundes af flere af de følgende punkter. NO Facaden mod vej vil have et facadeudtryk og proportioner meget lig det oprindelige hus. Derudover vil ansøger gerne forlænge huset ud mod havesiden med et mere moderne udseende. 2 L1.15, side 9 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter ad det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3 L1.15, side Boligbebyggelse skal opføres i en etage med udnyttelig tagetage. BR10, bilag 1: B Beregning af etageantal Stk. 1. Hver af bygningens etager inklusiv stueetage medregnes i etageantallet sådan som det fremgår af BBRregistret. Til etageantallet medregnes desuden: Vi mener, at projektet på TB17 hører til i kategorien væsentlige afvigelser fra lokalplanen. Vi mener derfor, at nærværende projekt kun kan godkendes ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Ifølge lokalplan er nybyggeri tilladt i 1½ etage. I projektet TB17 indeholder bygningen mod vej 1½ etage og tilbygningen 2 etager. Ifølge BR10 indeholder det samlede projekt 3 etager: udnyttelig tagetage, stueetage og kælder.

3 1) udnyttelige tagetager og 2) kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 m over terræn. NO: Huset vil kun fremstå som to etager mod have. Nabohuset på Torslunde Bygade 15 har tilsvarende udgang til have fra kælder, dog er huset opført før Lokalplan 1.15 blev vedtaget. Alle 3 etager fremstår tydeligt mod Lille Vejle Å, de 2 i gavlen på tilbygningen og hertil kvisten i tagetagen, hvorfor vi mener, det er misvisende i NO, at huset vil kun fremstå som to etager mod have. Torslunde Bygade er karakteriseret ved relativt kompakte boliger tæt på vejen. Boliger i 1½ plan understøtter dette, fordi huset ikke breder sig ud over grunden. Projektet TB17 er helt anderledes ved det, at husets tilbygning strækker sig cirka 18m ned i haven, så tilbygningen virker som et hovedhus, både i udformning og indretning. Denne markant anderledes måde at udforme huset på, mener vi, der herigennem er risiko for at danne præcedens for, hvilket for alvor vil ændre landsbyens karakteristiske træk. 4 L1.15, side Ny bebyggelse samt om og tilbygninger skal tilpasses landsbyens struktur og skal placeres og udføres med et materialevalg, der harmonerer med helhedsbilledet i landsbyen. Dette gælder særligt i relation til bevaringsværdige bygninger. Vi mener, det er misvisende at benytte henvisning til TB15, netop fordi TB15 er opført før L1.15, og derfor ikke er opført under L1.15 s krav. TB15 har ikke loftplan, da det er udført med lavt tag, hvorfor TB15 har 2 etager. NO orienterer ikke om 6.2, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/12014 (bilag 1). Vi mener ikke, at projektet på TB17 harmonerer med helhedsbilledet i landsbyen, konkretiseret primært ved bebyggelsesprocenten, men også hele projektets tilbygning med en gavl i to etager mod Lille Vejle Å, med skrånende tag fra vest mod øst og cirka 18m lang facade, der delvist følger den skrå hæk nord/syd mod TB15 (jf. forrige pkt.). Det er en skærpende omstændighed at udelade denne paragraf i netop dette tilfælde, da dette gælder særligt i relation til bevaringsværdige bygninger, og TB17 er en bevaringsværdig bygning. Der bør derfor søges dispensation fra 6.2.

4 5 L1.15, side Bebyggelsesprocenten fastlægges til 25, men skal beregnes af det areal der fremkommer ved fra ejendommens areal at fratrække det areal nærmest åen, der begrænses af den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunktet målt fra åen til vejen. Ad. 6.3 For delområde Al, området mellem Lille Vejle Å og Torslunde Bygade l Lille Bygade gælder at grundene er meget lange, nogle har en meget lille udstrækning ved bygaden men stor udstrækning ved åen andre det om vendte forhold. Når dette ses i sammenhæng med den traditionelle placering af bebyggelsen tæt og intimt ud til bygaden vil der fremkomme misforhold om man fastsatte en bebyggelsesprocent af en ejendoms totale areal se eksemplet efter "Ad. 6.4". Lokalplanen foreskriver en bebyggelsesprocent på 25. Vi mener, der er fejl i beregningen af arealet for projektet på TB17, som anslået er minimum 27m2 mere end oplyst (bilag 16). Projektet på TB17 har en bebyggelsesprocent på mere end 44, hvilket giver projektet en overskridelse af 6.3 på mere end 76%. Vi gør opmærksom på, at der er yderligere minimum 50m2 i kælder som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Udgangspunktet for størrelsen af en bolig på grunden på TB17 er for at overholde bebyggelsesprocenten max ca. 175m2 (bilag 5). Vi har af Ishøj Kommune fået oplyst, at der ikke tidligere er dispenseret fra bebyggelsesprocenten på 25 inden for L1.15 s område (Bilag 15). TB11 var et bevaringsværdigt hus, som blev revet ned, og der er opført nyt hus. Her er bebyggelsesprocenten 16,5 (bilag 2). I Dispensation til nedrivning af bygning på TB11 af 23/52011 (bilag 3) fremgår det, at en ny bolig skal overholde lokalplanens bestemmelser vedrørende størrelse og højde, således at proportionerne svarer til byggestilen i Torslunde landsby. 6 L Mod Lille Vejleå fastsættes en byggelinie svarende til den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunkterne målt fra vejen til åen. Dette er ganske enkelt ikke tilfældet i projektet for TB17. Vi mener ikke, at det er korrekt som anført i NO, at byggelinjen jf. punkt 6.4 ikke bliver overskredet (bilag 16). Der bør derfor søges dispensation fra 6.4.

5 7 NO: 6.3: Bebyggelsesprocenten fastlægges til I henhold til kommuneplan 2009 er bebyggelsesprocenten for området 30. Der er få gange tidligere dispenseret til en højere bebyggelsesprocent i tilfælde, hvor det blev vurderet, at den højere bebyggelsesprocent ikke udgjorde en væsentlig synlig forskel, fx hvor en tagetage, som ikke var mulig at udnytte, skulle medregnes i bebyggelsesprocenten. L1.15 side 7 Denne beskrivelse af Torslunde landsby danner det direkte oplæg for den vigtigste del af denne lokalplan, nemlig afsnittet om lokalplanens bestemmelser, idet det er disse værdier, som ønskes sikret ved hjælp af dette regelsæt, uden dog at blive alt for restriktivt. Af NO fremgår det: I henhold til kommuneplan 2009 er bebyggelsesprocenten for området 30. Lokalplaner kan fastsætte andre regler. Når 6.3 anviser en bebyggelsesprocent på 25 for Torslunde, understøtter det bl.a. L1.15, side 6, at det er et fint træk, at man bevarer kontakten med landskabet gennem mange små udkik mellem bygningerne. Med en lavere bebyggelsesprocent fremstår grundene ikke fyldt eller som administrationen formulerede det til TB11, en ny bolig skal overholde lokalplanens bestemmelser vedrørende størrelse og højde, således at proportionerne svarer til byggestilen i Torslunde landsby. Vi har af Ishøj Kommune fået oplyst, at der er givet følgende dispensationer fra bebyggelsesprocent på 25 (bilag 15): Friggasvej 1A, B og C fra 25 til ca. 27%. Ellekilde 2,4 og 15. Der er dispenseret fra 25 til 30 % til dem, der bygger i 1½ plan. Ingen af disse dispensationer er givet i de historiske dele af Ishøj og Torslunde Landsbyer. Ishøj Kommune giver således ikke, som ellers beskrevet i NO, eksempler på, at der er dispenseret til mere end kommuneplanens 30%. Selv hvis man udelader særreglen om beregningsgrundlag i 6.3 og benytter grundens fulde areal til at beregne bebyggelsesprocenten, har projektet på TB17 en bebyggelsesprocent på minimum 32,8 (jf. bilag 16). Vi mener dog ikke, at det kan begrundes at henvise til kommuneplanens bebyggelsesprocent på 30, da projektet på TB17 er underlagt L1.15, hvor den lavere bebyggelsesprocent på 25 forekommer at have baggrund i lokalhistoriske årsager, der understøtter landsbyens karakteristiske træk.

6 8 NO: I dette tilfælde gør hensynet til facadens proportioner mod vej, at denne del af huset ikke kan udnyttes optimalt, det medvirker derfor til behov for en større bolig. Huset vil være på i alt 275m2 og dermed have en bebyggelsesprocent på 40. Den 23/12013 fremsendte mulige købere udkast til nyt hus, såfremt de kunne opnå tilladelse til nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bygning (bilag 5). Fremsendte forslag overskred ikke bebyggelsesprocenten på 25. I fremsendte forslag blev hus mod vej udnyttet til værelser, toilet og bad. Fremsendte forslag indeholdt ikke udnyttelse af tagetage, da der var lav rejsning. I nuværende projekt på TB17 indeholder huset mod vej bryggers, 2 badeværelser, samt entre, med loft til kip i over halvdelen af arealet. Vi mener, at det tidligere fremsendte forslag viser, at bygningen mod vej godt kan indrettes til boligformål. Vi mener derfor ikke, at der er belæg for i NO at skrive, at denne del af huset ikke kan udnyttes optimalt, det medvirker derfor til behov for en større bolig. Vi savner et sagligt grundlag for udtrykkene ikke kan udnyttes optimalt og behov for en større bolig. Afsnittet i NO indikerer, at dette behov skulle begrunde en overskridelse af bebyggelsesprocenten på 25. Det mener vi ikke er korrekt fremstillet. Vi gør igen opmærksom på, at der er yderligere minimum 50m2 under tag i kælderetagen, som ikke medtages i bebyggelsesprocenten, men som kan benyttes til at udfylde et behov. Derudover er beregningsarealet ikke er korrekt (bilag 16). 9 NO: I henhold til lokalplanen beregnes bebyggelsesprocenten ud fra et reduceret areal, da 1/3 af arealet nærmest Lille Vejle Å Det er derfor ikke retvisende i NO at skrive, at huset er på 275m2. L indeholder 2 retningslinjer: bebyggelsesprocent på 25 beregningsareal på 2/3linje

7 skal fratrækkes. Dog kan hele grunden medregnes, hvis byggelinjen mod åen overskrides og bebyggelsesprocenten for det nye hus ville dermed blive 30. I dette tilfælde overskrides byggelinjen dog ikke. L1.15, side Mod Lille Vejleå fastsættes en byggelinie svarende til den rette linie fra naboskel til naboskel trukket mellem 1/3delspunkterne målt fra vejen til åen. 6.5 Byrådet kan dog i særlige tilfælde, hvor en overskridelse af byggelinien kan være påkrævet af hensyn til opnåelse af en god helhedsløsning, fravige bestemmelsen i pkt L1.15, side Der fastsættes en byggelinie til Torslunde Bygade og lille Bygade på 2,5 meter fra vejskel. L henviser til bestemmelsen i pkt. 6.3 en tydelig indikation af ental. Hvad mener administrationen, der kan dispenseres fra? Bebyggelsesprocent på 25 eller beregningsarealet på 2/3linje? Vi mener ikke, det virker logisk, at man kan blive belønnet for at overskride 1/3dels byggelinjen ved at få lov at beregne bebyggelsesprocenten ud fra grundens fulde areal, som ellers beskrevet i NO. Og vi mener som førnævnt, at overskridelsen af bebyggelsesprocenten langt overskrider de mindre væsentlige lempelser, Byrådet kan dispensere til. Vi er enige med administrationen i deres vurdering, som vi mener, er i overensstemmelse med hensigten med L1.15. NO: 6.6: Der fastsættes en byggelinje til Torslunde Bygade på 2,5 m fra vejskel. Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at placere det nye hus på den nuværende placering, både i forhold til grundens udformning men også for at bibeholde et vigtigt og bevaringsværdigt træk ved det nuværende hus. 11 L1.15, side Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel, sti eller vej end 2,5 meter. NO orienterer ikke om denne paragraf, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/ (bilag 1). at placere det nyt hus på den nuværende placering overtræder L1.15, side Bebyggelse skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. Det bør fremgå af materialet, at denne placering betyder, at der skal dispenseres fra 6.7, uagtet vurderingen om det mest hensigtsmæssige ved denne placering af et nybygget hus. Det fremsendte materiale indeholder ikke koter. Projektet på TB17 ligger på en skrånende grund. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt projektet på TB17 i princippet placeres

8 på eksisterende terrænniveau, når nuværende og fremtidige højder ikke fremgår af materialet. Vi ønsker dette belyst for at vurdere, hvorvidt der kræves dispensation fra L1.15, side Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang placeres så nær vejbyggelinien som muligt og med facaden parallelt med denne, således at facadehøjden mod Lille Vejleå minimeres mest muligt. Naboorientering: ( ) vil ansøger gerne forlænge huset ud mod havesiden med et mere moderne udseende. Mod havesiden vil huset fremstå som i to etager, da der er direkte udgang fra kælderen til haven pga. grundens niveauspring. Facaden mod vej vil fremstå i filtset mur, vinduer med sprosser og tag med tagsten men uden skorsten. Gavlene vil fremstå med træbeklædte gavltrekanter og et rundt vindue. Facaden mod vej vil have et facadeudtryk og proportioner meget lig det oprindelige hus. Mod haven vil der være et større glasparti og tagfladen vil have en kvist. Se fig. 1 facade mod vej og fig. 3 facade mod have. Vi henviser til den omfattende debat af terrænregulering i akterne i sagen om Torslundevej 133 og opfordrer til stor fokus på netop dette forhold. NO orienterer ikke om 6.9, ligesom den, ifølge referatet, ikke fremgår af materialet forelagt T&B 16/12014 (bilag 1). NO oplyser, at facaden mod vej vil være meget lig det oprindelige hus. Mod haven vil huset fremstå mere moderne og i to etager. Ansøgningen viser, at man fra vejen, udover et hus der svarer til det nedrevne, vil kunne se tilbygningen nord/syd mere end 3,5m øst herfor. I dag fremstår området fra hus til skel grønt og let bevokset, hvorved kontakten med landskabet/skoven bevares ved kig ned gennem bygningerne. 6.9 tydeliggør, at L1.15 også lægger vægt på landsbyens karakteristiske træk mod Lille Vejle Å og ikke kun mod vej. Ved kig fra Lille Vejle Å mod huset fremstår projektet på TB17 tydeligt med 2 etager i tilbygningen og 1 etage i loftplan med kvist, dvs. i 3 etager. 6.9 beskriver, at facaden skal ligge parallelt med vejbyggelinjen, således at facadehøjden mod Lille Vejle Å minimeres mest muligt. Vi har målt projektet på TB17 til at være ca. 15m mod vej og ca. 18m (ekskl. svalegang) mod TB15. Tilbygningens facade er altså længere end facade mod vej, og den har en fuld gavl i to etager mod Lille Vejle Å.

9 Disse forhold viser, at projektet på TB17 ikke minimerer facadehøjden mod Lille Vejle Å mest muligt, hvorfor der bør søges dispensation fra L1.15, side Mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. NO: 6.11: Mod nabo, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. I henhold til husets overskridelse af højde og afstand til skel er overskridelsen kun min dre og ikke væsentlig. Se de orange hjørneafskæringer på fig.3, som angiver overskridelsen. Det noteres, at der blev ansøgt om at vende nybygget hus på TB11 med gavl mod vej, og at 6.9 blev brugt som begrundelse for at afslå dette (bilag 3). Jf. NO at placere det nye hus på den nuværende placering betyder, at det nordøstlige hjørne af bygningen ligger i skel, og 6.11 overskrides herfra og et stykke sydover på grunden. Dette bør fremgå af materialet, uagtet vurderingen om det mest hensigtsmæssige ved denne placering. NO forholder sig udelukkende til overskridelsen ved bygningens sydlige ende. NO beskriver overskridelsen som mindre og ikke væsentlig. Vi savner en faktuel angivelse af, hvor stor overskridelsen er? Vi måler overskridelsen til at være mellem ½1m. Da taghøjden det pågældende punkt er mere end 5m, opstår der en ikke ubetydelig skyggevirkning mod TB15, som ligger stik øst for bebyggelsen. 15 L1.15 indeholder under 6 to generelle punkter og ni specifikke punkter for bebyggelsens omfang og placering for delområde A1, hvor TB17 ligger, dvs. 11 punkter. Deraf mener vi, det er misvisende i NO at betegne overskridelsen som mindre og ikke væsentlig. Vi mener som ovenfor beskrevet, at projektet på TB17 kræver dispensation fra minimum 8 af 11 punkter (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9 og 6.11) for bebyggelsens omfang og placering, svarende til 72% af bestemmelserne. Generelt stiller vi spørgsmålstegn ved, om det fremsendte projekt er det rigtige til grunden på TB17. Det er en relativt stor grund, og der forekommer at være rig mulighed for at udforme et projekt, der overholder lokalplanens hensigter og bestemmelser.

10 16 L1.15, side 16 Ad 7.1 Torslunde landsby udviser ikke nogen typisk byggetradition, men kan karak teriseres som bygningsmæssigt meget sammensat. Der er derfor ikke fastsat snævre grænser for bebyggelsens ydre, men alene bestemmelsen om t at der ved byggeri skal tages hensyn til den omkringliggende bebyggelse. BR10, Afstandsforhold Stk 2: Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1 skal det i øvrigt sikres, at: 1) Tagvand holdes på egen grund. 2) Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde. 17 L1.15, side 9 Lokalplanen indeholder i 9 bestemmelse om, at bebyggelser, der er fundet bevaringsværdige ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Vi mener, at opførelse af to etager tæt på 1/3 byggelinjen ikke tager hensyn til den omkringliggende bebyggelse og giver væsentlige indbliksgener i forhold til TB15. Vi har på tegningerne i ansøgningen målt den projekterede svalegang til at være 2,6m over jorden. Vi mener ligeledes, at denne svalegang ikke tager hensyn til den omkringliggende bebyggelse og giver væsentlige indbliksgener i forhold til TB15. Vi henviser til forslaget fra tidligere mulige købere til TB17 (bilag 5), som vi mener er flot udformet i forhold til at minimere gener for naboer. Ishøj Kommune risikerede at skulle overtage TB17 mod erstatning, såfremt afslag på dispensation til nedrivning gjorde, at huset ikke kunne sælges. TB17 til salg siden Kontinuerligt interesserede købere, alle med forudsætning om nedrivning 4/22013 i mail indikerede administrationen til mulige købere, at man formentlig ville indstille negativt til nedrivning. 18/42013 på T&B møde blev sælgers ansøgning (bilag 6) om nedrivning behandlet. Brevet fra 12/22013, gjorde opmærksom på, at sælger ikke længere kunne vedligeholde ejendommen. Ejendommen var i 2007 udbudt til ,. Sælgers brev beskriver at have en købsaftale på , forudsat tilladelse til nedrivning. 18/42013 på T&B møde indstillede administrationen til, at der ikke skulle gives tilladelse til nedrivning (bilag 7). T&B valgte at udsende naboorientering og udsætte punktet til næste møde. 21/52013 på T&B møde blev det vedtaget: at være positive

11 18 Svar på indsigelser på naboorientering (bilag 10): Der har siden 2001 været i alt to nedrivninger af bevaringsværdige bygninger: Torslunde Bygade 11, Torslundevej 133. Der er givet tilladelse til nedrivning på baggrund af husenes tilstand. Der kan være nedrevet andre bygninger, som ikke var bevaringsværdige og derfor ikke krævede tilladelse efter lokalplanens bestemmelser. overfor nedrivning under forudsætning af, at der udarbejdes et konkret projekt, der kan godkendes og som passer til landsbyens særpræg. (Bilag 8) Ole og Pia Beckmann Skourup tinglyste skøde (Bilag 9) den 16/42013 med en købssum på ,. Vi undrer os over, hvorfor der efter 5 års konsekvent afslag på nedrivning af TB17 ændres holdning 21/52013? Begge nyopførte huse på Torslunde Bygade 11 og Torslundevej 133 overholder L1.15 i forhold til bebyggelsens omfang og placering. Vi er som udgangspunkt ikke imod en nedrivning af TB17 og havde derfor ikke indsigelser til den tidligere naboorientering. Vi havde en formodning om, at nybyggeri skulle overholde L1.15 ligesom tidligere interesserede købere af TB17 formentlig også har formodet, hvilket understøttes af mulige køberes spørgsmål til administrationen om størrelse på evt. nyt hus (bilag 5). Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der er 8 ejendomme inden for delområde A1 I L1.15 opført i perioden , der bebos og løbende renoveres og adskillige flere i hele Torslunde (Bilag 11). Vi er bekendt med en anden forespørgsel til administrationen om TB17 primo 2013, som modtog orientering tilsvarende førnævnte. Vi kunne ikke se dette i kommunens tilgængelige dokumenter på matriklen. Er den digitale journalisering for de enkelte matrikler ufuldstændig? 19 Svar på Kroppedals indsigelse på naboorientering på tidligere ejers ansøgning om dispensation til nedrivning (Bilag 10): Administrationen har i 2013 foretaget en gennemgang af alle bevaringsværdige Vi har forespurgt administrationen om bevaringsværdien for TB17 for at få indblik i baggrunden for beslutningen om at give tilladelse til nedrivning.

12 bygninger i Ishøj Kommune og kan konstatere, at nogle udpegninger har en meget lav bevaringsværdi og andre med høj bevaringsværdi, f.eks. landsbyernes gårde ikke er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanerne. 20 Indsigelse på naboorientering fra Bylauget på tidligere ejers ansøgning om dispensation til nedrivning (Bilag 10): ( ) ser en stor risiko for at nybyggeri ikke bevarer landsbyens karakteristiske træk. 21 Eksempler på forskellige håndtering af dispensationer: TB15 fik 15/62009 afslag på opførsel af carport nærmere vejskel end 2,5m (bilag 12). Begrundelsen lød: Udvalget har valgt ikke at meddele dispensation til det ansøgte udfra et ønske om at fastholde bestemmelserne i lokalplanen. Torslundevej 123 fik 15/92009 afslag på dispensation om at opføre et haveskur nærmere end 10m til ejendommens sydskel (bilag 13). Begrundelsen lød: Udvalget har valgt ikke at meddele dispensation til det ansøgte udfra et ønske om at fastholde bestemmelserne i lokalplanen. Ansøger klagede til Naturklagenævnet og Borgmesteren, men fik afslag igen. Torslundevej 133 opførte nyt hus efter reglerne i L1.15, men opførte en garage nærmere nabo end 2,5m. Dette skete på baggrund af fejlagtig rådgivning fra kommunen. Ejeren søgte om dispensation efter opførelsen, da der blev klaget over garagens placering. Kommunen meddelte dispensation 23/ (bilag 14)med begrundelsen: Opførelse af garager og småbygninger i Torslunde har hidtil været administreret efter bygningsreglementets bestemmelser, hvilket betyder, at mange ejendomme har opført småbygninger som ikke overholder lokalplanens 6.17, i det højden på småbygningerne mod skel overstiger Administrationen vil ikke udlevere denne oplysning. Kommunens svar henviser til L1.15 1, 6.2, samt lokalplanens krav om placering og højde, herunder at huset skal være i 1½ plan. Vi mener ikke, at projektet på TB17 følger kommunens eget svar på Bylaugets tidligere indsigelse. Vi mener, at kommunens afgørelser fremstår inkonsekvent over for borgerne. På Torslunde Bylaugs hjemmeside (www.torslunde.dk)kan man læse et eksempel, hvor tilflyttere til Ellekilde ikke fik tilladelse til at bygge karnap til tagryg. De to sidste huse på Ellekilde er nu bygget med karnap til tagryg. Vi mener, at inkonsekvent sagsbehandling kan have stor betydning for den enkelte borger, også i økonomisk henseende. I sagen om TB17 er prisen over 5 år ændret fra en udbudspris på , til en salgspris på ,. Der har løbende været mulige købere, men på betingelse af dispensation for nedrivning af huset. Som modtager af afslag har vi på TB15 måttet flytte carport til et mindre ønskeligt sted. Såfremt vi havde opnået dispensation, kunne vi have disponeret vores grund anderledes. I sagen om Torslundevej 123 havde ansøger opnået forhåndstilsagn fra alle naboer til dispensation. Kommunens afslag har medført betydelig forlængelse af opførelsen af nyt haveskur, som ikke ligger som ønsket. I sagen om Torslundevej 133 ville ejer føre erstatningskrav på baggrund af

13 lokalplanens bestemmelse om at mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. Kommunen ønsker at fastholde landsbyens udtryk, med tæt bebyggelse, som er karakteriseret ved mange småbygninger som hidtil er opført efter reglerne i bygningsreglementet og som derfor ikke har været administreret efter lokalplanens bestemmelser om højde mod naboskel, sti og vej. Dette blev meddelt klager og blev brugt som svar på indsigelser i sagen. Administrationen meddelte T&B 16/42013 følgende: Opførelse af garager og småbygninger i Torslunde har, som garagen, hidtil været administreret efter bygningsreglementets bestemmelser, hvilket betyder, at mange ejendomme har opført småbygninger tættere på skel end 2,5 m. Vælger udvalget at meddele afslag på dispensation til garagen, skal garagen fysisk lovliggøres med en nedrivning. Dette vil danne præcedens i de sager, hvor der er opført garager og småbygninger tættere på skel end 2,5 m efter 1994 (dvs. lokalplanens vedtagelse) og frem til dags dato. Det vil kunne udløse et betydeligt erstatningskrav fra de berørte lodsejere. fejlagtig givet tilladelse, såfremt man blev pålagt at nedrive garagen. Administrationen angav, at man havde administreret opførelse af småbygninger og garager efter BR og ikke L1.15, hvorfor krav om nedrivning kunne danne præcedens og udløse et betydeligt erstatningskrav fra de berørte lodsejere. Denne udmelding er fuldstændig modsat begrundelsen for afslag på dispensation på TB15 og Torslundevej 123 givet 4 år før. Kan vi i TB15 og andre der har fået afslag på dispensationer for småbygninger med begrundelse i at L1.15 skulle overholdes søge om erstatningskrav for eventuelle merudgifter forbundet med afslaget, da begrundelsen for dispensation for placering af garage på Torslundevej 133 indikerer, at administrationen skulle have brugt BR i disse sager? Må der disponeres generelt efter BR, når en lokalplan sætter strengere krav, fx 2,5m til skel? Vi forstår i øvrigt ikke administrationens udmelding om erstatningskrav i sagen om Torslundevej 133, da byggetilladelse af 5/ i sagen angiver, at både hus og garage skal overholde bestemmelserne i L1.15 (bilag 4). Vi mener, at ovenstående beskrivelse af forløb på henholdsvis TB17 og Torslundevej 133 viser, at Teknik og Bygningsudvalget og dettes bagland ikke administrerer L1.15 konsekvent. Hermed modtager borgerne, herunder eventuelle tilflyttere, ikke den nødvendige og forventede ensartede og fagligt begrundede rådgivning og beslutningstagning.

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Strøby Egede Sommerhusområde

Strøby Egede Sommerhusområde Strøby Egede Sommerhusområde 1 stevns kommune Hvad forbinder I med et SOMMERHUSOMRÅDE? Et karakteristisk sommerhusområde: Små enkle huse af træ Store naturgrunde Grusveje Rekreative og fritidsmæssige formål

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere