Almen medicin Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen medicin 2010. Misbrug og behandling. Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen"

Transkript

1 Almen medicin 2010 Misbrug og behandling

2 dagsorden De forskellige stoffer/symptomer Brug misbrug afhængighed Psykiatri/Misbrug Hvem er det der søger behandling Cases Lidt paragraffer Organisation/Struktureret behandling Behandling/Indsats

3 6 hurtige Hvor mange stofmisbrugere er der i Danmark? Hvor mange indtager kun hash? Hvor mange injicerer? Hvor mange er i behandling? Kan der udleveres heroin som led i behandlingen? Hvad koster misbrugsbehandling?

4 Opioider Alkohol Benzodiazepiner GHB (Fantasy) Nikotin THC

5 PCP Alkohol Benzodiazepiner

6 LSD Psilocybin MDMA (ecstasy) MDA Amfetamin

7 LSD Psilocybin MDMA (ecstasy) MDA Amfetamin

8 Drugs and the brain Pædagogisk tilgængeligt værktøj fra sundhedsstyrelsen

9

10 Brug Misbrug Afhængighed WHO (Verdens Sundhedsorganisationen) har følgende definition på, hvornår et brug bliver til misbrug: Forbrug bliver til MISBRUG, når forbruget har et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører legemlig, psykologisk og / eller sociale skader for personen og / eller vedkommendes omverden.

11 Brug Misbrug Afhængighed Brug -Ikke dagligt -tidsmæssig afgrænset - sporadisk og eksperimenterende Ikke afhængighedspræget - forbruget giver intet fysisk/psykisk syndrom Fungere godt i skolen på arbejdet, i familien i fritiden Ingen social uacceptabel adfærd /skader på andre

12 Brug Misbrug Afhængighed Misbrug Gentagende anvendelse Nedsat fysisk sundhed Mærkbare psykiske forstyrrelser Mønster af social uacceptabel adfærd - Kriminalitet - Skader familie og venner - Mister arbejde - Udelukkelse fra samfundet

13 Brug Misbrug Afhængighed Afhængighed ICD10 Mindst 3 af følgende kriterier samtidigt i mindst 1 måned eller gentagne gange inden for 1 år: Trang (psykisk afhængighed) Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse Toleransudvikling (større og større doser til for at opnå samme ruspåvirkning) Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug Vedblivende brug, trods erkendt skadevirkning

14 Brug Misbrug Afhængighed Hvorfor bliver vi afhængige af rusmidler? Belønningssystemets opgave er at sikre vores overlevelse Når vores drifter ikke tilfredsstilles oplever vi ubehag Når drifterne tilfredsstilles forsvinder ubehaget og vi oplever velvære rolig og afslappet Dette er belønningen som udløses af belønningssystemet. Rusmidlerne aktiverer belønningssystemet! Når systemet aktiveres udløses velvære

15 Misbrug og psykiatri Projekt bedre udredning Erfaringer fra Projekt Bedre Udredning kvalitet i den psykiatriske udredning af sindslidende misbrugere Ved Jens V. Tomsen Afdelingsleder Center for Misbrugsbehandling Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

16 Nøgletal (2007 tal) for Center for Misbrugsbehandling: Antal brugere i behandling på årsbasis 821 personer Ny-indskrevne i 2007 personer 390 Budget mio. 33,4 Antal medarbejdere fuldtidsstillinger 63

17 Baggrundsinformation 1/3 Ny-indskrevne: Antal i 2007: 390 Køn: (N=305) Alder: (N=305) Nationalitet: (N=224) Andel mænd: Gennemsnit: Yngste: Ældste: Danskere: 73,8 pct. 31 år 18 år 59 år 85,7 pct.

18 Misbrug forbrug seneste 30 dage (n=146) Substitutionsmedicin (ordineret): Illegal metadon: Heroin: Andre opiater: Illegal buprenorphin : Benzodiazepiner: Amfetamin: Kokain: Ecstasy o.lign.: Hallucinogener: Hash: Opløsningsmidler : Andet: Alkohol: Mindst to af ovenstående stoffer/alkohol: 9,6 pct. 20,5 pct. 37,7 pct. 12,3 pct. 18,5 pct. 39,0 pct. 39,0 pct. 35,6 pct. 0,3 pct. 2,7 pct. 77,4 pct. 0,7 pct. 3,4 pct. 68,5 pct. 87,0 pct.

19 Misbrug hovedstof seneste 30 dage (n=146) Substitutionsmedicin (ordineret): Illegal metadon: Heroin: Andre opiater: Illegal buprenorphin : Benzodiazepiner: Amfetamin: Kokain: Ecstasy o.lign.: Hallucinogener: Hash: Opløsningsmidler : Andet: 3,6 pct. 3,6 pct. 30,7 pct. 1,4 pct. 2,1 pct. 0,7 pct. 8,6 pct. 8,6 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 40,0 pct. 0,0 pct. 0,7 pct.

20 Højeste uddannelse 8. klasse eller lavere: 18,3 pct. 9. klasse: 27,5 pct. 10. klasse: 21,1 pct. Efterskoleuddannelse: 0,0 pct. Studentereksamen el.lign.: 10,6 pct. EFG-basisår: 7,7 pct. Erhvervsfaglig: 6,3 pct. Kortere videregående: 4,9 pct. Mellemlang videregående: 2,1 pct. Lang videregående: 1,4 pct.

21 Økonomi. vigtigste indtægtskilde Lønindkomst: SU: Arbejdsløshedsdagpenge: Aktiveringsydelse (løn med tilskud): Sygedagpenge: Kontanthjælp: Revalideringsydelse: Pension/efterløn: Anden indtægt: 19,9 pct. 1,4 pct. 2,1 pct. 0,0 pct. 5,5 pct. 46,6 pct. 0,7 pct. 15,8 pct. 8,2 pct.

22 Fysisk helbred Andel, der har kroniske fysiske skader/sygdomme, der ofte påvirker den daglige livsførelse (n=147): Andel, der har været indlagt på et hospital pga. fysisk sygdom inden for de seneste 6 måneder (n=146): Andel, der regelmæssigt tager lægeordineret medicin for et fysisk problem/sygdom (n=145): Gennemsnitligt antal dage med problemer med fysisk helbred inden for de seneste 30 dage (n=145): 54,4 pct. 14,4 pct. 26,9 pct. 8,8 dage

23 Psykisk helbred Andel, der har: haft alvorlige selvmordstanker (n=139): forsøgt selvmord (n=138): haft symptomer på svær depression (n=142): haft symptomer på angst og anspændthed (n=139): haft hallucinationer (n=137): haft problemer med hukommelse, koncentration eller forståelse (n=140): haft besvær med at kontrollere voldelig adfærd (n=140): Mindst en af ovenstående (n=125): 61,1 pct. 38,4 pct. 58,5 pct. 67,6 pct. 24,1 pct. 68,6 pct. 53,6 pct. 91,2 pct

24 Lidt Jura Lægelig behandling for stofmisbrug Sundhedslovens 142. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jfr. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

25 Forvaltningsret/ sagsbehandling Typisk sagsforløb eksemplificeret ved en ansøgning om behandling efter Servicelovens 101 Ansøgning indgives/ første henvendelse om misbrugsbehandling, jfr. SL 101 Bisidder/partsrepræsentation, jfr. FVL 8 (Habilitet/kompetence) Den almindelig rådgivnings- og vejledningsforpligtelse, jfr. RSL 5, FVL 7 og SL Notatpligt, jfr. OFFL 6 Tavshedspligt, jfr. FVL 27 Oplysning af sagen RSL 10 m.fl. Indhentelse og videregivelse af oplysninger, jfr. reglerne i RSL og FVL (Dialogprincippet, jfr. RSL 4) Aktindsigt, jfr. FVL og OFFL (evt. lidt om partsbegrebet) Partshøring, herunder partens ret til at få udsat sagen, jfr. FVL Afgørelsen, herunder hjemmelskrav Begrundelse, jfr. FVL Klagevejledning og klage, jfr. FVL 25, RSL Kap. 10 og Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling Jane Røll

26

27 Formål i behandlingsafdelingen Ved misbrugsbehandling, at støtte den enkelte i processen mod et værdigt liv, i overensstemmelse med egne værdier, optimere dennes livskvalitet og selvværd, på en måde, der både er personligt og samfundsmæssigt Forandring Faglig kvalificeret indsats Edukation Recovery Misbrugsbehandling Struktureret Målbart Ambitiøse Realistisk Tidsbestemt Evaluerbart

28 Organisationsdiagram Centerleder Udenrigs. Sundhedsfaglig Leder HR/ Udvikling Administration Familieindsats Modtagelsen 2 sundhedsfagl. - Udlevering og anden somatik ½vejshuse, Efterbehandling Madam Grøn Indsats for dobbeltbelastede Kontakthuset Sygeplfagl Leder 2 sundhedsfagl. - Udlevering og anden somatik Behandlingstilbud tidsafgrænset, ad hoc og misbrugsrettet 2 sundhedsfagl. - Udlevering og anden somatik Faglig leder for den sundhedsfaglige indsats: Den tværgående faglige udvikling af SOSU erne og sygeplejerskernes indsats Behandling med ord. heroin

29

30 Struktureret behandling Handleplan Behandlingsplan Ambulant nedtrapningsplan Kognitiv gruppe behandling Døgnbehandling

31 Handleplan eks Mål for denne indsats i perioden - X ønsker at seponere metadon 15 mg. - Deltage i CFM ambulante nedtrapningsgruppe. Aktuelle situation ift oplevet livskvalitet 61 årig mand med lang misbrugshistorie bag sig. Været i misbrugssystemet igennem flere år pga. opioid afhængighed. Møder med behandlingsønske om på sigt at få seponeret de sidste 0,4 mg. temgesic. Finder det angstprovokerende at skulle slippe de sidste 0,4 mg. temgesic. X ryger hash og ønsker at fortsætte med det. En urinprøve viser markante spor at metadon og opiater. X er derfor opstartet i metaton 15 mg. den 3. februar X bor nu på 6 mdr. i en kælder lejl ved en rigtig god kammerat. Angiver at have et godt netværk igennem nogle gamle gode venner. Ellers ingen kontakt til den øvrige familie. Mor og far er begge døde. X angiver at der ikke er tale om problemer og er i det hele taget et positivt menneske på de fleste områder. Ønsker på et tidspunkt i foråret 2009 at rejse til Indien, hvor han har været flere gange. Mål Seponering af metadon 15 mg. Borgerens indsats X deltager i den struktureret kognitive misbrugsbehandling hos behandler. Arbejder med den psykiske afhængighed. Personalets indsats Støtte X i seponering af metadon gennem samtaler og på sigt motivere ham til ambulant nedtrapningsgruppe. Mål Deltage i ambulant nedtrapningsgruppe foråret Løbende. Borgerens indsats X deltager i nedtrapningsgruppen 2 gange om ugen i alt 6 uger. Personalets indsats Behandler støtter og minder X og at deltage i gruppen.

32 Behandlingsplan Behandlingsplan (i forlængelse af handleplan) Navn: Cpr.nr.: Mål med indsats:stoffrihed Delmål: (eks. optræning af sociale substitutionsmedicinse eller ophør af sidemisbrug, aktivering m.v.) At X regelmæssigt afhenter sin substistutionemedicin ved Århusklinikken. Begrundelsen for dette er, at det er hensigtsmæssigt at X er stabil i dosis når han trapper ud af medicin. Metoder til realisering af mål: (eks. individuel- eller gruppebehandlinundertegnede.ret kognitiv motivations- eller tilbahøjrisikosituationer.v.) Deltagelse i nedtrapningsgruppen. Indtil da, individuelle samtaler hos undertegende. Der skal arbejdes med motivation og højriskosituationer efter kognitiv metode. Praktisk tilrettelæggelse: (sted, hyppighed, forløb, varighed) Nedtrapningsgruppe 2 gange ugentligt. Individuelle samtaler efter behov Evaluering: (form,hyppighed, herunder specifikke krav til kontrol for metadonister, tilbagemelding i misbrug.il handleplan) Løbende evaluering. Endvidere ASI, handleplansevaluering behandlingsplansevaluering. Behandler og bruger har i samarbejde indgået ovenstående kontrakt: (Behandlingsplan/kontrakt underskrives af begge parter) Behandler Evaluering af mål, delmål og metode: Dato:

33 Nedtrapningsplan Eksempel 25/2: 45 ml 28/2: 40 ml 4/3: 35 ml 7/3: 30 ml 11/3: 4 mg Subutex 14/3: 3,2 mg 18/3: 2,4 mg 21/3: 1,6 mg 25/3: 0,8 mg 28/3: 0 1/4: 0

34 Kognitiv/ACT behandling Hash Udredning afklaring/individuel Forberedelsesgruppe Motivationsgruppe Hash gruppe

35 Døgnbehandling Eks Minnesota Terapeutisk/ Kognitivt Demokratisk samfund Kristent fundament

36 Behandlings mål Straf Medicinsk/ Sundhed Socialt Skades reduktion Bedre livskvalitet Minimering af skadelig adfærd/beskyttelse af omverden Stoffrihed

37

38 Get knowledge cfm

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lena Nansen tlf. 8755 1941 lenn@viauc.dk og Elsa Munch Carlsen, tlf. 8755 1975 emc@viauc.dk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere