Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin"

Transkript

1 Landsrapporter Rapport fra Danmark Vedrørende lovgivning Lovændringer 1. juni 2007 vedtoges lovforslag nr. LF 201A Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (højere bøder i narkosager). Formålet med loven var for det første, at bødestraffen ved ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug skulle skærpes. Dette skulle understrege, at ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer har klare strafferetslige konsekvenser. Bødeniveauet for besiddelse af hash og lignende stoffer til eget forbrug skal således være på kr. eller mere, og bøderne for fx heroin, kokain, amfetamin og ecstasy til eget forbrug aldrig mindre end kr. Desuden forhøjes bøderne med 50 procent i andengangstilfælde og 100 procent ved senere gentagelsestilfælde. Man var fra forslagsstiller opmærksom på, at disse forhøjede bødetakster kunne indebære, at personer, der er stofmisbrugere, kan oparbejde en stor gæld til det offentlige i form af skyldige sagsomkostninger og bøder. Den endelige lovtekst lød: Ved udmåling af straffen, herunder ved fastsættelse af bøder, skal der lægges vægt på skadevirkningerne af de pågældende stoffer. Advarsel kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre sociale forhold taler for at meddele en advarsel og besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Forslaget blev tiltrådt af et flertal af folketinget, dog var Enhedslisten imod de forhøjede bødestraffe; de mente ikke, der var behov for en øget kriminalisering, men for en social og pædagogisk indsats. Kritikere af forslaget fx Dansk Retspolitisk Forening, fremhævede at lovforslaget i sin udformning var besynderligt, den minimalistiske lovtekst understregede blot, at der skal lægges vægt på stoffernes skadevirkninger ved strafudmåling, mens de ganske omfangsrige bemærkninger til lovteksten udtrykker substansen i loven nemlig bødeforhøjelser, som Dansk Retspolitisk Forening skriver: Der er her således tale om en omfattende lovgivningslignende regulering gennem bemærkninger til et lovforslag, der ikke i sig selv indeholder et ord om bøder eller om administrationen af den forudsatte ordning. Endvidere udtrykte Foreningen skepsis overfor den kriminalpolitiske stramning som lovforslaget er en del af, bl.a. fordi tidligere lignende lovbestemmelser ikke har afstedkommet fald i forbruget af euforiserende stoffer. Endelig fremhævede foreningen, at det vil blive et åbent spørgsmål, hvem der vil være i stand til at vurdere, hvorvidt den enkelte er stærkt afhængig, som lovteksten skriver, netop fordi dette ikke skal vurderes lægeligt. Loven rummer herved muligheder for en stor grad af vilkårlighed. Offentlige debatter Lægeordineret heroin 25. maj 2007 arrangerede Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg en høring om lægeordineret heroin til hårdt belastede stofmisbrugere. Denne høring omfattede oplæg fra både udenlandske og danske eksperter samt repræsentanter fra bruger og pårørendeforeninger (høringen findes i referat på p07_hoeringsrapport_laegeordineret_heroin.pdf). Forud for høringen oplyste den daværende sundhedsminister Lars Lykke Rasmussen (Venstre), at man havde iværksat en udredning, der skulle skabe overblik over status og udfordringer i en sådan behandlingsindsats (udredningen beskrives nedenfor under Publiceringer). Tidligere har Venstre og De Konservative (regeringspartierne) samt Dansk Folkeparti (regeringens støtteparti) været imod forsøg med lægeordineret heroin. Ligeledes afvikledes der under den tidligere Socialdemokratiske regering i 1998 en høring om lægeordineret heroin, uden det dog betød, at man kom et egentligt forsøg eller behandlingstilbud nærmere. Men i forlængelse af høringen i maj N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 meddelte Dansk Folkeparti, at de endegyldigt havde ændret holdning og var klar til at indføre forsøg med lægeordineret heroin. På dette tidspunkt var regeringspartierne stadig skeptiske overfor at bruge heroin i behandlingen af stofmisbrugere, men det lagde unægtelig et vist pres på dem, at Dansk Folkeparti ændrede holdning. 5. oktober 2007 fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget: Om forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særligt hårdt belastede stofmisbrugere.i denne forbindelse opfordrede Folketinget regeringen til senest 1. april 2008 at fremsætte lovforslag og/eller foretage ændringer af administrative forskrifter, der kan danne grundlag for indførelse af en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særligt hårdt belastede stofmisbrugere. Forslaget illustrer den holdningsændring, der har fundet sted blandt danske politikere vedrørende lægeordineret heroin som en mulig behandling til belastede stofmisbrugere. Således udtalte den daværende sundhedsminister i november 2007, at Sundhedsministeriet, på baggrund af den før omtalte udredning, vil gøre lægeordineret heroin til et permanent tilbud. Og i de netop (februar 2008) overståede SATS-puljeforhandlinger er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om at bruge 70 mil. kr. til etablering af et forsøg med lægeordineret heroin i 2008 og Man forventer, at de første stofmisbrugere kan modtage denne ydelse allerede i slutningen af Festturisme til debat i Danmark sommeren 2007 Hvert år rejser millioner af unge fra vestlige lande til udlandet i kortere perioder. Mange af disse vælger feriedestinationer med gode og billige festscener. Blandt unge fra Skandinavien er bulgarske festdestinationer blevet stadigt mere populære ikke mindst pga. den billige alkohol. I 2007 kom dette fænomen for alvor på dagsordenen i Danmark og flere andre nordiske lande. Årsagen var i første omgang et dødsfald i den bulgarske ferie- og festby, Sunny Beach. En 17-årig dansk mand drak sig ihjel under en pub crawl med et dansk rejseselskab. Senere blev en ung svensker tævet ihjel af en lokal sikkerhedsvagt, og et særdeles højt antal kvinder og mænd blev udsat for voldtægter, voldelige overfald og tyverier. Tragedierne førte til heftige diskussioner i Danmark blandt andet om, hvilket ansvar danske forældre og ikke mindst rejseselskaber bærer for den umådeholdne druk blandt de unge rejsende. Det er også blevet diskuteret, hvorvidt man helt burde forbyde festrejser for folk under 18 år. Center for Rusmiddelforskning har i maj 2007 påbegyndt en undersøgelse af festturisme. Sundhedsrum Den årelange danske debat om etableringen af sundhedsrum/fixerum/brugerrum har særligt udspundet sig i København og handlet om situationen på Vesterbro, blandt de lokale også kaldet Danmarks største fixerum. Aktive beboerforeninger og forretningsdrivende har i samarbejde med brugere i årevis presset på for at finde pragmatiske og værdige løsninger på de problemer, som plager bydelen. Allerede i 2001 satte Københavns kommune midler af til et social- og sundhedsfagligt bemandet tilbud til de hårdest belastede stofafhængige; men til trods for at udenlandske erfaringer har vist, at sundhedsrum redder liv, forbedrer sundheden for stofbrugerne, skaber bedre kontakt og dermed forbedrede muligheder for behandling samt aflaster lokalsamfundet, er projektet gang på gang blevet bremset af landspolitikerne. Selvom modstandere i regeringspartierne begyndte at ændre holdning, stod daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen så sent som i efteråret i 2005 fast på sin afvisning med henvisning til signalværdi og glidebane argumenter. I april 2006 lød der imidlertid nye toner fra ministeren og i august 2006 gav han endeligt tilsagn om støtte til et forsøg med sundhedsrum på Vesterbro, dog med den begrænsning, at der alene måtte indtages lægeordineret medicin og dermed altså ikke illegale stoffer. Ifølge den oprindelige plan skulle det før- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 ste sundhedsrum starte op i løbet af 2007; men efterfølgende borgerhøringer og NIMBY problematikken har bevirket, at processen er trukket i langdrag. Seneste melding er, at der er fundet en acceptabel løsning for placeringen i Den Brune Kødby ved Halmtorvet. Det forventes således, at sundhedsrummet under varetagelse af Københavns Kommune og et dertil knyttet værested, drevet af Dugnad foreningen kan tages i brug i slutningen af Se mere på Vejledninger og anbefalinger Klagevejledning 25. juli 2007 udsendte Indenrigs- og sundhedsministeriet og Socialministeriet en Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling. Den fælles klagevejledning er en sammenskrivning og en oversigt over de allerede gældende klageregler for stofmisbrugere i behandling på det sundhedsfaglige og det sociale område. Målet er at tydeliggøre den enkelte stofmisbrugers muligheder for at klage over den lægelige og den sociale behandling. Anbefalinger til gravide I 2007 skærpede den danske Sundhedsstyrelse sine anbefalinger i forhold til gravides indtag af alkohol. De begrundede skærpelsen med, at der ikke forskningsmæssigt kan påvises en sikker nedre grænse for, hvornår indtag af alkohol er skadeligt for fosteret. Hvor tidligere anbefalinger havde lydt på højst en genstand i døgnet og ikke hver dag, så anbefalede Sundhedsstyrelsen i februar 2007, at kvinder, der planlægger at blive gravide eller som er gravide til helt bør undgå at indtage alkohol. Notat fra Statens Institut for Folkesundhed dannede blandt andet baggrund for den skærpede anbefaling: Strandberg-Larsen, K. & Grønbæk, M. (2006): Notat vedrørende alkohol og graviditet, Center for Alkoholforskning. Publiceringer vedr. danske forhold Benjaminsen, L. & Christensen, I. (2007): Hjemløshed i Danmark Socialforskningsinstituttet, 163 sider På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor sociale tilbud og myndigheder har udfyldt et skema for hver hjemløs, de har haft kontakt med eller kendskab til i uge , er hjemløshed i Danmark for første gang blevet kortlagt. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i den pågældende periode var mere end hjemløse i Danmark, hvor mange udover fysisk og psykiske vanskeligheder er afhængige af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Ud af de mere end registrerede hjemløse overnatter over halvdelen enten på gaden eller hos familie og venner. Bonke, J. (2007): Ludomani i Danmark II. Faktorer af betydning for spilleproblemer. Socialforskningsinstituttet, 92 sider. Rapporten belyser en række karakteristika ved problemspillere sammenlignet med ikke-problemspillere. Rapporten ligger i forlængelse af Ludomani i Danmark (omtalt i NAT 2007, nr. 1) og bygger på geninterview med 453 af de problemspillere og ikke-problemspillere, der indgik i denne undersøgelse. Rapporten viser, at flere af dem der karakteriseres som problemspillere har haft en utryg og usikker opvækst, flere oplyser at have dårligt helbred, flere ryger og har prøvet at tage amfetamin, end ikke-problemspillere. Samtidig har problemspillerne sammenlignet med ikke-problemspillere en mere urealistisk opfattelse af vinderchancer ved forskellige pengespil. Deres bud på gevinststørrelse og tilbagebetalingsprocenter er således mindst 10 procent forkert, og de har ikke så meget styr på gevinstsandsynlighed som de selv tror. Problemspillere er også mere tilbøjelige end andre spillere til at mene, at dygtighed kan øge deres vinderchancer. Endelig er der en sammenhæng mellem at være problemspiller og have venner og bekendte, der regelmæssigt spiller for større beløb. Godt hver anden problemspiller har sådanne venner og bekendte mod kun godt en tredjedel af ikke-problemspillerne. Rapporten kan downloades fra Sundhedsstyrelsen (2007): Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere. Sundhedsstyrelsen, 20 sider. (Download: Sundhedsstyrelsen iværksatte i foråret N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 en udredning af den eksisterende viden om heroinordination til stofmisbrugere. Denne udredning havde til formål at vurdere, om den foreliggende evidens omkring lægeordineret heroin til særligt belastede stofmisbrugere kunne vise tungtvejende grunde til at tilbyde injicerbar heroin som en behandlingsmulighed frem for substitutionsbehandling med metadon. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at der kan være grunde til at supplere den eksisterende substitutionsbehandling med oral metadon med injicerbar heroin og/eller injicerbar metadon som 2. valgs behandling. Behandlingen skal tilbydes klienter, der trods langvarig substitutionsbehandling (med oral metadon) vurderes ikke at profitere af denne. Målgruppen er de sværest belastede stofmisbrugere, der, trods behandling med oral metadon, har et næsten dagligt brug af opioider, og som er psykisk og fysisk belastede. Der skønnes at være omkring 600 personer i denne gruppe. Svært belastede stofmisbrugere der er udenfor behandlingssystemet er ikke målgruppe for denne behandling. Det understreges, at muligheden for at tilbyde injicerbar heroin som behandling ikke umiddelbart vil kunne reducere antallet af narkorelaterede dødsfald i Danmark. I udredningen understreges det endvidere, at det anses for at være problematisk ikke først at sikre kvaliteten af 1.valgs behandling (substitutionsbehandling med orale buprenorfin eller metadon), før man iværksætter en 2. valgs behandling. Sundhedsstyrelsens udredning er baseret på en nedsat ekspertgruppe samt en systematisk litteraturgennemgang af den eksisterende viden forskning om lægelig ordination af heroin til særligt belastede stofmisbrugere. Litteraturgennemgangen (Hansen, A.B.G. & Grønbæk, M. (2007): Litteraturgennemgang til redegørelse om heroinordination. Statens Institut for Folkesundhed; Syddansk Universitet) kan downloades fra Juel, K. & Sørensen, J. & Brønnum-Hansen, H. (2007): Risk factors and public health in Denmark Summary report. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 63 sider. Rapporten er et engelsk resume af en række dansksprogede rapporter. Den er en udførlig analyse af betydningen af forskellige risikofaktorer for den offentlige danske sundhedstilstand. Rapporten forholder 19 udvalgte risikofaktorer knyttet til biologiske, sociale og adfærdsmæssige aspekter (herunder alkoholindtag, stofforbrug, og rygning) til 18 mål for sundhedstilstand og økonomiske forhold (fx forventet levetid, langvarige sygdomme, hospitalsindlæggelse). Målet med disse kvantificeringer af forholdet mellem risikofaktorer og sundhedstilstand er at give myndighederne bedre udgangspunkt for at planlægge indsatser, ved bl.a. at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser for samfundet af forskellige risikofaktorer. Rapporten viser tydeligt, at rygning, uddannelsesniveau, alkohol forbrug, fysisk inaktivitet, usund diæt og overvægt har stor betydning for de fleste parametre for mål for sundhed og økonomiske konsekvenser. Forekomsten af mange af de undersøgte risikofaktorer har ændret sig dramatisk de sidste 50 år, og rapporten vurderer, at det er sandsynligt, at rækkefølgen af de vigtigste risikofaktorer vil forandres indenfor det næste tiår. Rapporten kan downloades fra Pedersen, M.U. & Nielsen, M. K. (2007): Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling. Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, 77 sider. Rapporten er en evaluering af og status over behandlingsgarantien for stofmisbrugere og en opgørelse over, hvilke ydelser denne specifikke gruppe får tilbudt af det offentlige. Der er alene tale om en undersøgelse af behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling før strukturreformen pr Undersøgelsen bygger på interview med centralt placerede medarbejdere samt 443 tilfældigt udvalgte cases. Stort set alle amter/kommuner, der deltog i undersøgelsen mente, at de levede op til behandlingsgarantiens bestemmelser om, at en stofmisbruger skal have et behandlingstilbud i løbet af de første 14 dage fra henvendelsestidspunktet. Baseret på analyse af de udvalgte cases viser rapporten dog, at be- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 handlingsgarantien ikke blev overholdt for 41,5 % af klienterne. Dette tal dækker dog over, at overholdelse af behandlingsgarantien var meget ujævnt fordelt, hvor nogle amter fuldt ud overholdt garantien i henhold til lovgivningen, mens andre overholdt garantien for mellem 30 og 80 % af klienterne. Rapporten konkluderer, at samtidig med at langt de fleste institutioner rent faktisk tilstræber at leve op til loven som de forstår den, så fejlfortolker en stor del af institutionerne vejledningen, hvorfor det medfører fejl i indberetning til Socialministeriet. Således fremgår det af de indberetninger Socialministeriet har modtaget fra kommunerne vedrørende deres overholdelse af behandlingsgarantien, at 14-dages kravet kun blev overskredet for 5 % af klienterne. Samtidig viser rapporten, at 42,2 % af de stofmisbrugere der er indskrevet i behandling enten slet ikke modtager behandlingssamtaler eller kun har en enkelt samtale om måneden. Pedersen, M.U. & Lodahl, L. (2007): Evaluering af indsatsen på fem kontraktafdelinger. Center for Rusmiddelforskning, 158 sider. Indenfor de seneste år er der etableret en række enheder i Kriminalforsorgens institutioner med særlig fokus på indsatte med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Kriminalforsorgen oplyser, at ca. hver 10 plads i de danske fængsler er en behandlingsplads for folk med alkohol- og stofproblemer. I rapporten evalueres en type af disse tiltag: kontraktfængselsafdelinger. Generelt tilbydes der på disse afdelinger ikke egentlig behandling, men den indsatte underskriver en kontrakt om at være stoffri, og tilbydes i stedet forskellige typer af undervisning, herunder kognitive adfærdsprogrammer, udvidede kulturelle aktiviteter, øgede socialpædagogiske indsatser, samt friere rammer. Rapporten gennemgår afdelingernes organisering og ydelser, og undersøger effekten af behandlingen på baggrund af interview med 82 indsatte 6 måneder efter de har forladt afdelingen. Resultaterne viser, at frafaldsprocenten (51 %) stort set er som i stoffri døgnbehandling udenfor fængslerne. De behandlingslignende tiltag inden for fængsles rammer formår således ikke reducere frafaldet. Rapporten viser videre, at man allerede ved starten af afsoningen kan identificere bestemte grupper af højrisiko-afsonere. Således er det de afsonere, der op til afsoningen var opiatafhængige eller multibelastede (stærkt psykisk, socialt/kriminalitetsog stofbelastede), som helt tydeligt klarer sig dårligst. Rapporten vurderer, at denne type viden er vigtig at inddrage i selve indsatsen, således at man kan tage individuelle hensyn. En sådan identifikation foregår dog ikke systematisk på kontraktafdelingerne i dag. Bjerge, B. & Selmer, B. (red.) (2007): Det sociale arbejdes daglige praksis. Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. Aarhus Universitetsforlag, 133 sider. Denne redigerede bog undersøger, hvordan lovgivningens krav om brugerinddragelse og retssikkerhed omsættes i praksis i forhold til udsatte grupper, herunder misbrugere. Bogens bidrag bygger på etnografiske feltarbejder af mødet mellem socialarbejdere og borgere, fx på væresteder og bo- og behandlingstilbud. Herudover stilles skarpt på retssikkerhedslovens bestemmelser om brugerinddragelse ved behandlingen af egen sag. Bogens forfattere peger på en række forhold, der vanskeliggør brugerinddragelse i praksis. Fx medarbejdernes faglighed, det store pres på at løse her-og-nu problemer, institutioners indgroede traditioner, og ikke mindst borgernes evner og interesse til at lade sig inddrage. Bogen sætter således fokus på debatten om det magtfulde møde mellem system og klient, og mulighed og grænser for brugerinddragelse for udsatte grupper. Dorte Hecksher, adjunkt Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nobelparken bygn. 1453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C, Danmark E-post: Torsten Kolind, lektor Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nobelparken bygn. 1453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C, Danmark E-post: 62 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige i Danmark VIBEKE ASMUSSEN Fra fixerum til sundhedsrum den danske situation og debat Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige Norden kendes som sprøyterom, har siden midten af 1990erne været

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling i fængsler

Stofmisbrugsbehandling i fængsler Formidlingsdag - Onsdag den 18. juni 2008 Stofmisbrugsbehandling i fængsler Behandlingsgarantien 2007: Sikrer indsatte med minimum 3 mdr.s restafsoning ret til stofbehandling indenfor 14 dage Danner udgangspunkt

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler va@crf.au.dk Baggrund Deltagere: 2 lukkede og 2 åbne fængsler Øget behandlingsindsats siden 2003 Behandlingsgaranti for indsatte stofbrugere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede

Forslag til folketingsbeslutning om ret til behandling til selvmordstruede 2008/1 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF), Line Barfod (EL) og Per Clausen (EL)

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 27. september 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail

Læs mere

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Alkohol og de kommunale konsekvenser Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Program Verden Danmark og andre lande Danmark (og kommuner) Alkohol i forhold til andre risikofaktorer

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan?

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan? STOF nr. 23, 2014 Der er 13 fængsler i Danmark, 5 lukkede og 8 åbne fængsler. Der er ca. 4.000 indsatte i de danske fængsler. Ca. 60 % af alle indsatte har haft et forbrug af illegale stoffer og/eller

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage arbejdsgruppens forslag til indsatsområder til efterretning.

3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage arbejdsgruppens forslag til indsatsområder til efterretning. Side 1 Pkt.nr. 4 Indsatsområder vedr. sundhedsredegørelsen 1998 2001. 275998 Indstilling: 1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at kommissorium for arbejdsgruppen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Oplæg om politik og behandling af Sophie Hæstorp Andersen, MF - sundhedsordfører for Socialdemokratiet

Oplæg om politik og behandling af Sophie Hæstorp Andersen, MF - sundhedsordfører for Socialdemokratiet Oplæg om politik og behandling af Sophie Hæstorp Andersen, MF - sundhedsordfører for Socialdemokratiet Hvilken rolle spiller den politiske debat for behandlingen af stofmisbrug i Danmark? Hvilken rolle

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Social behandling og heroin

Social behandling og heroin STOF nr. 18, 2011 Social behandling og heroin - Myndigheder, brugere, behandlere og offentligheden har det med at fokusere på stoffet heroin. Den ledsagende sociale behandling ser imidlertid ud til at

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere