Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Danmark. Landsrapporter. Vedrørende lovgivning Lovændringer. Offentlige debatter Lægeordineret heroin"

Transkript

1 Landsrapporter Rapport fra Danmark Vedrørende lovgivning Lovændringer 1. juni 2007 vedtoges lovforslag nr. LF 201A Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (højere bøder i narkosager). Formålet med loven var for det første, at bødestraffen ved ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug skulle skærpes. Dette skulle understrege, at ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer har klare strafferetslige konsekvenser. Bødeniveauet for besiddelse af hash og lignende stoffer til eget forbrug skal således være på kr. eller mere, og bøderne for fx heroin, kokain, amfetamin og ecstasy til eget forbrug aldrig mindre end kr. Desuden forhøjes bøderne med 50 procent i andengangstilfælde og 100 procent ved senere gentagelsestilfælde. Man var fra forslagsstiller opmærksom på, at disse forhøjede bødetakster kunne indebære, at personer, der er stofmisbrugere, kan oparbejde en stor gæld til det offentlige i form af skyldige sagsomkostninger og bøder. Den endelige lovtekst lød: Ved udmåling af straffen, herunder ved fastsættelse af bøder, skal der lægges vægt på skadevirkningerne af de pågældende stoffer. Advarsel kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre sociale forhold taler for at meddele en advarsel og besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Forslaget blev tiltrådt af et flertal af folketinget, dog var Enhedslisten imod de forhøjede bødestraffe; de mente ikke, der var behov for en øget kriminalisering, men for en social og pædagogisk indsats. Kritikere af forslaget fx Dansk Retspolitisk Forening, fremhævede at lovforslaget i sin udformning var besynderligt, den minimalistiske lovtekst understregede blot, at der skal lægges vægt på stoffernes skadevirkninger ved strafudmåling, mens de ganske omfangsrige bemærkninger til lovteksten udtrykker substansen i loven nemlig bødeforhøjelser, som Dansk Retspolitisk Forening skriver: Der er her således tale om en omfattende lovgivningslignende regulering gennem bemærkninger til et lovforslag, der ikke i sig selv indeholder et ord om bøder eller om administrationen af den forudsatte ordning. Endvidere udtrykte Foreningen skepsis overfor den kriminalpolitiske stramning som lovforslaget er en del af, bl.a. fordi tidligere lignende lovbestemmelser ikke har afstedkommet fald i forbruget af euforiserende stoffer. Endelig fremhævede foreningen, at det vil blive et åbent spørgsmål, hvem der vil være i stand til at vurdere, hvorvidt den enkelte er stærkt afhængig, som lovteksten skriver, netop fordi dette ikke skal vurderes lægeligt. Loven rummer herved muligheder for en stor grad af vilkårlighed. Offentlige debatter Lægeordineret heroin 25. maj 2007 arrangerede Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg en høring om lægeordineret heroin til hårdt belastede stofmisbrugere. Denne høring omfattede oplæg fra både udenlandske og danske eksperter samt repræsentanter fra bruger og pårørendeforeninger (høringen findes i referat på p07_hoeringsrapport_laegeordineret_heroin.pdf). Forud for høringen oplyste den daværende sundhedsminister Lars Lykke Rasmussen (Venstre), at man havde iværksat en udredning, der skulle skabe overblik over status og udfordringer i en sådan behandlingsindsats (udredningen beskrives nedenfor under Publiceringer). Tidligere har Venstre og De Konservative (regeringspartierne) samt Dansk Folkeparti (regeringens støtteparti) været imod forsøg med lægeordineret heroin. Ligeledes afvikledes der under den tidligere Socialdemokratiske regering i 1998 en høring om lægeordineret heroin, uden det dog betød, at man kom et egentligt forsøg eller behandlingstilbud nærmere. Men i forlængelse af høringen i maj N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 meddelte Dansk Folkeparti, at de endegyldigt havde ændret holdning og var klar til at indføre forsøg med lægeordineret heroin. På dette tidspunkt var regeringspartierne stadig skeptiske overfor at bruge heroin i behandlingen af stofmisbrugere, men det lagde unægtelig et vist pres på dem, at Dansk Folkeparti ændrede holdning. 5. oktober 2007 fremsatte Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget: Om forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særligt hårdt belastede stofmisbrugere.i denne forbindelse opfordrede Folketinget regeringen til senest 1. april 2008 at fremsætte lovforslag og/eller foretage ændringer af administrative forskrifter, der kan danne grundlag for indførelse af en dansk forsøgsordning med lægeordineret heroin som behandlingstilbud til særligt hårdt belastede stofmisbrugere. Forslaget illustrer den holdningsændring, der har fundet sted blandt danske politikere vedrørende lægeordineret heroin som en mulig behandling til belastede stofmisbrugere. Således udtalte den daværende sundhedsminister i november 2007, at Sundhedsministeriet, på baggrund af den før omtalte udredning, vil gøre lægeordineret heroin til et permanent tilbud. Og i de netop (februar 2008) overståede SATS-puljeforhandlinger er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om at bruge 70 mil. kr. til etablering af et forsøg med lægeordineret heroin i 2008 og Man forventer, at de første stofmisbrugere kan modtage denne ydelse allerede i slutningen af Festturisme til debat i Danmark sommeren 2007 Hvert år rejser millioner af unge fra vestlige lande til udlandet i kortere perioder. Mange af disse vælger feriedestinationer med gode og billige festscener. Blandt unge fra Skandinavien er bulgarske festdestinationer blevet stadigt mere populære ikke mindst pga. den billige alkohol. I 2007 kom dette fænomen for alvor på dagsordenen i Danmark og flere andre nordiske lande. Årsagen var i første omgang et dødsfald i den bulgarske ferie- og festby, Sunny Beach. En 17-årig dansk mand drak sig ihjel under en pub crawl med et dansk rejseselskab. Senere blev en ung svensker tævet ihjel af en lokal sikkerhedsvagt, og et særdeles højt antal kvinder og mænd blev udsat for voldtægter, voldelige overfald og tyverier. Tragedierne førte til heftige diskussioner i Danmark blandt andet om, hvilket ansvar danske forældre og ikke mindst rejseselskaber bærer for den umådeholdne druk blandt de unge rejsende. Det er også blevet diskuteret, hvorvidt man helt burde forbyde festrejser for folk under 18 år. Center for Rusmiddelforskning har i maj 2007 påbegyndt en undersøgelse af festturisme. Sundhedsrum Den årelange danske debat om etableringen af sundhedsrum/fixerum/brugerrum har særligt udspundet sig i København og handlet om situationen på Vesterbro, blandt de lokale også kaldet Danmarks største fixerum. Aktive beboerforeninger og forretningsdrivende har i samarbejde med brugere i årevis presset på for at finde pragmatiske og værdige løsninger på de problemer, som plager bydelen. Allerede i 2001 satte Københavns kommune midler af til et social- og sundhedsfagligt bemandet tilbud til de hårdest belastede stofafhængige; men til trods for at udenlandske erfaringer har vist, at sundhedsrum redder liv, forbedrer sundheden for stofbrugerne, skaber bedre kontakt og dermed forbedrede muligheder for behandling samt aflaster lokalsamfundet, er projektet gang på gang blevet bremset af landspolitikerne. Selvom modstandere i regeringspartierne begyndte at ændre holdning, stod daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen så sent som i efteråret i 2005 fast på sin afvisning med henvisning til signalværdi og glidebane argumenter. I april 2006 lød der imidlertid nye toner fra ministeren og i august 2006 gav han endeligt tilsagn om støtte til et forsøg med sundhedsrum på Vesterbro, dog med den begrænsning, at der alene måtte indtages lægeordineret medicin og dermed altså ikke illegale stoffer. Ifølge den oprindelige plan skulle det før- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 ste sundhedsrum starte op i løbet af 2007; men efterfølgende borgerhøringer og NIMBY problematikken har bevirket, at processen er trukket i langdrag. Seneste melding er, at der er fundet en acceptabel løsning for placeringen i Den Brune Kødby ved Halmtorvet. Det forventes således, at sundhedsrummet under varetagelse af Københavns Kommune og et dertil knyttet værested, drevet af Dugnad foreningen kan tages i brug i slutningen af Se mere på Vejledninger og anbefalinger Klagevejledning 25. juli 2007 udsendte Indenrigs- og sundhedsministeriet og Socialministeriet en Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling. Den fælles klagevejledning er en sammenskrivning og en oversigt over de allerede gældende klageregler for stofmisbrugere i behandling på det sundhedsfaglige og det sociale område. Målet er at tydeliggøre den enkelte stofmisbrugers muligheder for at klage over den lægelige og den sociale behandling. Anbefalinger til gravide I 2007 skærpede den danske Sundhedsstyrelse sine anbefalinger i forhold til gravides indtag af alkohol. De begrundede skærpelsen med, at der ikke forskningsmæssigt kan påvises en sikker nedre grænse for, hvornår indtag af alkohol er skadeligt for fosteret. Hvor tidligere anbefalinger havde lydt på højst en genstand i døgnet og ikke hver dag, så anbefalede Sundhedsstyrelsen i februar 2007, at kvinder, der planlægger at blive gravide eller som er gravide til helt bør undgå at indtage alkohol. Notat fra Statens Institut for Folkesundhed dannede blandt andet baggrund for den skærpede anbefaling: Strandberg-Larsen, K. & Grønbæk, M. (2006): Notat vedrørende alkohol og graviditet, Center for Alkoholforskning. Publiceringer vedr. danske forhold Benjaminsen, L. & Christensen, I. (2007): Hjemløshed i Danmark Socialforskningsinstituttet, 163 sider På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor sociale tilbud og myndigheder har udfyldt et skema for hver hjemløs, de har haft kontakt med eller kendskab til i uge , er hjemløshed i Danmark for første gang blevet kortlagt. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i den pågældende periode var mere end hjemløse i Danmark, hvor mange udover fysisk og psykiske vanskeligheder er afhængige af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Ud af de mere end registrerede hjemløse overnatter over halvdelen enten på gaden eller hos familie og venner. Bonke, J. (2007): Ludomani i Danmark II. Faktorer af betydning for spilleproblemer. Socialforskningsinstituttet, 92 sider. Rapporten belyser en række karakteristika ved problemspillere sammenlignet med ikke-problemspillere. Rapporten ligger i forlængelse af Ludomani i Danmark (omtalt i NAT 2007, nr. 1) og bygger på geninterview med 453 af de problemspillere og ikke-problemspillere, der indgik i denne undersøgelse. Rapporten viser, at flere af dem der karakteriseres som problemspillere har haft en utryg og usikker opvækst, flere oplyser at have dårligt helbred, flere ryger og har prøvet at tage amfetamin, end ikke-problemspillere. Samtidig har problemspillerne sammenlignet med ikke-problemspillere en mere urealistisk opfattelse af vinderchancer ved forskellige pengespil. Deres bud på gevinststørrelse og tilbagebetalingsprocenter er således mindst 10 procent forkert, og de har ikke så meget styr på gevinstsandsynlighed som de selv tror. Problemspillere er også mere tilbøjelige end andre spillere til at mene, at dygtighed kan øge deres vinderchancer. Endelig er der en sammenhæng mellem at være problemspiller og have venner og bekendte, der regelmæssigt spiller for større beløb. Godt hver anden problemspiller har sådanne venner og bekendte mod kun godt en tredjedel af ikke-problemspillerne. Rapporten kan downloades fra Sundhedsstyrelsen (2007): Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere. Sundhedsstyrelsen, 20 sider. (Download: Sundhedsstyrelsen iværksatte i foråret N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 en udredning af den eksisterende viden om heroinordination til stofmisbrugere. Denne udredning havde til formål at vurdere, om den foreliggende evidens omkring lægeordineret heroin til særligt belastede stofmisbrugere kunne vise tungtvejende grunde til at tilbyde injicerbar heroin som en behandlingsmulighed frem for substitutionsbehandling med metadon. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at der kan være grunde til at supplere den eksisterende substitutionsbehandling med oral metadon med injicerbar heroin og/eller injicerbar metadon som 2. valgs behandling. Behandlingen skal tilbydes klienter, der trods langvarig substitutionsbehandling (med oral metadon) vurderes ikke at profitere af denne. Målgruppen er de sværest belastede stofmisbrugere, der, trods behandling med oral metadon, har et næsten dagligt brug af opioider, og som er psykisk og fysisk belastede. Der skønnes at være omkring 600 personer i denne gruppe. Svært belastede stofmisbrugere der er udenfor behandlingssystemet er ikke målgruppe for denne behandling. Det understreges, at muligheden for at tilbyde injicerbar heroin som behandling ikke umiddelbart vil kunne reducere antallet af narkorelaterede dødsfald i Danmark. I udredningen understreges det endvidere, at det anses for at være problematisk ikke først at sikre kvaliteten af 1.valgs behandling (substitutionsbehandling med orale buprenorfin eller metadon), før man iværksætter en 2. valgs behandling. Sundhedsstyrelsens udredning er baseret på en nedsat ekspertgruppe samt en systematisk litteraturgennemgang af den eksisterende viden forskning om lægelig ordination af heroin til særligt belastede stofmisbrugere. Litteraturgennemgangen (Hansen, A.B.G. & Grønbæk, M. (2007): Litteraturgennemgang til redegørelse om heroinordination. Statens Institut for Folkesundhed; Syddansk Universitet) kan downloades fra Juel, K. & Sørensen, J. & Brønnum-Hansen, H. (2007): Risk factors and public health in Denmark Summary report. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 63 sider. Rapporten er et engelsk resume af en række dansksprogede rapporter. Den er en udførlig analyse af betydningen af forskellige risikofaktorer for den offentlige danske sundhedstilstand. Rapporten forholder 19 udvalgte risikofaktorer knyttet til biologiske, sociale og adfærdsmæssige aspekter (herunder alkoholindtag, stofforbrug, og rygning) til 18 mål for sundhedstilstand og økonomiske forhold (fx forventet levetid, langvarige sygdomme, hospitalsindlæggelse). Målet med disse kvantificeringer af forholdet mellem risikofaktorer og sundhedstilstand er at give myndighederne bedre udgangspunkt for at planlægge indsatser, ved bl.a. at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser for samfundet af forskellige risikofaktorer. Rapporten viser tydeligt, at rygning, uddannelsesniveau, alkohol forbrug, fysisk inaktivitet, usund diæt og overvægt har stor betydning for de fleste parametre for mål for sundhed og økonomiske konsekvenser. Forekomsten af mange af de undersøgte risikofaktorer har ændret sig dramatisk de sidste 50 år, og rapporten vurderer, at det er sandsynligt, at rækkefølgen af de vigtigste risikofaktorer vil forandres indenfor det næste tiår. Rapporten kan downloades fra Pedersen, M.U. & Nielsen, M. K. (2007): Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling. Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, 77 sider. Rapporten er en evaluering af og status over behandlingsgarantien for stofmisbrugere og en opgørelse over, hvilke ydelser denne specifikke gruppe får tilbudt af det offentlige. Der er alene tale om en undersøgelse af behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling før strukturreformen pr Undersøgelsen bygger på interview med centralt placerede medarbejdere samt 443 tilfældigt udvalgte cases. Stort set alle amter/kommuner, der deltog i undersøgelsen mente, at de levede op til behandlingsgarantiens bestemmelser om, at en stofmisbruger skal have et behandlingstilbud i løbet af de første 14 dage fra henvendelsestidspunktet. Baseret på analyse af de udvalgte cases viser rapporten dog, at be- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 handlingsgarantien ikke blev overholdt for 41,5 % af klienterne. Dette tal dækker dog over, at overholdelse af behandlingsgarantien var meget ujævnt fordelt, hvor nogle amter fuldt ud overholdt garantien i henhold til lovgivningen, mens andre overholdt garantien for mellem 30 og 80 % af klienterne. Rapporten konkluderer, at samtidig med at langt de fleste institutioner rent faktisk tilstræber at leve op til loven som de forstår den, så fejlfortolker en stor del af institutionerne vejledningen, hvorfor det medfører fejl i indberetning til Socialministeriet. Således fremgår det af de indberetninger Socialministeriet har modtaget fra kommunerne vedrørende deres overholdelse af behandlingsgarantien, at 14-dages kravet kun blev overskredet for 5 % af klienterne. Samtidig viser rapporten, at 42,2 % af de stofmisbrugere der er indskrevet i behandling enten slet ikke modtager behandlingssamtaler eller kun har en enkelt samtale om måneden. Pedersen, M.U. & Lodahl, L. (2007): Evaluering af indsatsen på fem kontraktafdelinger. Center for Rusmiddelforskning, 158 sider. Indenfor de seneste år er der etableret en række enheder i Kriminalforsorgens institutioner med særlig fokus på indsatte med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Kriminalforsorgen oplyser, at ca. hver 10 plads i de danske fængsler er en behandlingsplads for folk med alkohol- og stofproblemer. I rapporten evalueres en type af disse tiltag: kontraktfængselsafdelinger. Generelt tilbydes der på disse afdelinger ikke egentlig behandling, men den indsatte underskriver en kontrakt om at være stoffri, og tilbydes i stedet forskellige typer af undervisning, herunder kognitive adfærdsprogrammer, udvidede kulturelle aktiviteter, øgede socialpædagogiske indsatser, samt friere rammer. Rapporten gennemgår afdelingernes organisering og ydelser, og undersøger effekten af behandlingen på baggrund af interview med 82 indsatte 6 måneder efter de har forladt afdelingen. Resultaterne viser, at frafaldsprocenten (51 %) stort set er som i stoffri døgnbehandling udenfor fængslerne. De behandlingslignende tiltag inden for fængsles rammer formår således ikke reducere frafaldet. Rapporten viser videre, at man allerede ved starten af afsoningen kan identificere bestemte grupper af højrisiko-afsonere. Således er det de afsonere, der op til afsoningen var opiatafhængige eller multibelastede (stærkt psykisk, socialt/kriminalitetsog stofbelastede), som helt tydeligt klarer sig dårligst. Rapporten vurderer, at denne type viden er vigtig at inddrage i selve indsatsen, således at man kan tage individuelle hensyn. En sådan identifikation foregår dog ikke systematisk på kontraktafdelingerne i dag. Bjerge, B. & Selmer, B. (red.) (2007): Det sociale arbejdes daglige praksis. Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. Aarhus Universitetsforlag, 133 sider. Denne redigerede bog undersøger, hvordan lovgivningens krav om brugerinddragelse og retssikkerhed omsættes i praksis i forhold til udsatte grupper, herunder misbrugere. Bogens bidrag bygger på etnografiske feltarbejder af mødet mellem socialarbejdere og borgere, fx på væresteder og bo- og behandlingstilbud. Herudover stilles skarpt på retssikkerhedslovens bestemmelser om brugerinddragelse ved behandlingen af egen sag. Bogens forfattere peger på en række forhold, der vanskeliggør brugerinddragelse i praksis. Fx medarbejdernes faglighed, det store pres på at løse her-og-nu problemer, institutioners indgroede traditioner, og ikke mindst borgernes evner og interesse til at lade sig inddrage. Bogen sætter således fokus på debatten om det magtfulde møde mellem system og klient, og mulighed og grænser for brugerinddragelse for udsatte grupper. Dorte Hecksher, adjunkt Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nobelparken bygn. 1453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C, Danmark E-post: Torsten Kolind, lektor Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Nobelparken bygn. 1453, 3. Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Århus C, Danmark E-post: 62 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige

Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige i Danmark VIBEKE ASMUSSEN Fra fixerum til sundhedsrum den danske situation og debat Kært barn har mange navne! Det fænomen som i det øvrige Norden kendes som sprøyterom, har siden midten af 1990erne været

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 Misbrug Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 1 Hvad er misbrug Der er tale om misbrug, når n r man ikke kan lade være v med at indtage noget, som er skadeligt for én. Misbrug af diverse stoffer

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Så lad os komme i gang!

Så lad os komme i gang! Så lad os komme i gang! Meningen med at give opiatafhængige adgang til lægeordineret heroin bør primært være at give dem en ny mulighed for at leve et liv med mere livskvalitet og ikke blot en kostbar,

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere