Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!"

Transkript

1 Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give eleverne de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig til dygtige, robuste og livsduelige børn og unge. I alle klasser og på alle årgange prioriteres trivsel og mangfoldighed i undervisningen og skoledagen sådan, at flest muligt får de bedste muligheder dette arbejde finder sted hver skoledag og for alle elever, fx gennem undervisningsdifferentiering og holddeling. Vi forventer at dette arbejde bliver en større og større del at skolens aktivitet, ikke mindst på baggrund af et poli- Elev tisk ønske om at ekskludere færre elever fra almenundervisningen til specialklasser eller specialskoler 1. Forældre Lærer/skole For nogle elever er indsatsen i klassen og undervisningen ikke nok. Det kan dreje sig om faglige eller trivselsmæssige udfordringer, der kræver en specialpædagogisk indsats, der ligger udover det, der kan tilbydes i klassens daglige undervisning. For alle elever, både de der klarer sig uden specialpædagogisk støtte, og dem der i kortere eller længere tid har brug for en sådan indsats, er videnskaben tydelig i sine anbefalinger skal eleven lykkes i skole og uddannelse er forældrene en vital og afgørende faktor. Eleven selv og lærerne har naturligvis også betydning, men samarbejdet mellem elev, forældre og skole er helt afgørende især når en specialpædagogisk indsats sættes i værk. I det følgende kan man læse om Viby Skolens muligheder og tilbud i forhold til specialpædagogisk indsats, samt få et overblik over hvordan vi har organiseret indsatsen. Sidst i denne folder findes en oversigt over skolens samarbejdspartnere i Børn & Unge samt link og henvisninger til viden eller hjælp. 1 Den pædagogiske forskning har gennem de sidste år vist, at eksklusion ud af folkeskolens almenklasser hverken er godt for de elever, der ekskluderes eller for faglige og sociale udvikling tilbage i klassen.

2

3 Indhold Specialpædagogisk støtte på Viby Skole... 1 Indledning:... 1 Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats... 4 Specialcenterudvalget:... 5 Læsecenter... 5 Resursecenter faglig støtte... 6 AKT lærer:... 6 AKTén... 7 Viby på Tværs sprogstøtte... 7 Eksterne samarbejdspartnere... 8 Hvad er et netværksmøde?... 8 Tilbud i Aarhus kommune:... 8 Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen... 8 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen...10 PPR psykolog, telepædagog...10 PPR - Specialpædagogik og specialklasserne...10 Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år...10 Børn & ungelæge...11 Basisteam...12 Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V...12 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J...13 Privatpraktiserende læge...13 BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov...13 UU Aarhus...13 Hvis du vil videre mere:...14

4 Trivsels udfordringer Faglige udfordringer Undervisningsdifferentiering, holddeling, lektiecafé, etc. Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats Klasselærer/klasseteam 2 sprogsvejleder 2 sprogstøtte 2 sprogs undervisning Faste medlemmer: Pædagogisk leder SFO FPL for H-team PPR psykolog PPR læsekonsulent Specialcenterudvalg Koordinering og visitering AKT koordinator Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator (læsning) Kick på Sproget Læse Center Resursecenter faglig AKT lærer Reading recovery Støtte ifm. alm. undervisning AKTén IT rygsæt Små hold Viby på Tværs

5 Ligesom i alt andet samarbejde omkring et barns trivsel og læring på Viby Skole er den primære samarbejdspartner altid klasse-, kontaktlærer eller kontakt pædagog. Dette gælder også i forhold til en specialpædagogisk indsats, men her ofte suppleret med en tæt dialog til speciallæreren. Husk, at uanset hvor omfangsrig en socialpædagogisk indsats måtte være, hører eleven altid hjemme og har sin primære tilknytning til sin klasse og klassens lærere. Forældre Elev Spc. lærer Lærer Specialcenterudvalget: Udvalgets primære opgave er at afholde interne konsultative møder, hvor lærere/pædagoger fremlægger udfordringer/problemstillinger for en elev eller elevgruppe. Formålet med udvalgets arbejde er at rådgive og vejlede lærere/pædagoger, samt koordinere og visitere til Viby Skoles egne specialpædagogiske tiltag. Elever behandles kun på et udvalgsmøde, efter tilladelse fra forældrene og på baggrund af en skriftlig henvendelse fra klasselærer/pædagog. Det er ligeledes Specialcenterudvalget, der tager stilling til om en elev skal indstilles til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på undersøgelse/udredning eller indstilles til kommunale tilbud. Udvalgets fastemedlemmer er: Pædagogisk leder Fritidspædagogisk leder fra SFO, H-team. Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator AKT koordinator PPR psykolog PPR læsekonsulent (2 gange årligt). Læsecenter Læsecenteret har sit fokus på læsning, læseindsats og læsetestning, se i øvrigt Viby Skoles læsepolitik. Alle børn skal have en chance for at komme godt i gang med at lære at læse og skrive allerede fra skolestarten. På Viby Skole sikrer læsepolitikken, at flest mulige børn får en god læsestart. Reading Recovery er en del af læse indsatsen og henvender sig til de elever i 1. klasse, der for at blive dygtige til at læse og skrive har brug for individuel undervisning, der i høj grad er tilrettelagt, så den passer til det enkelte barn. Disse børn tilbydes 30 minutters daglig intensiv undervisning i en periode på uger. De fleste børn vil indhente gennemsnitslæseren inden for den fastsatte tid.

6 På klassetrin og evt. senere i skoleforløbet tilbydes læsekurser i intensive forløb med individuel undervisning eller på små hold evt. med inddragelse af kompenserende IT. IT rygsæk kan tildeles elever, der skønnes at have gavn af og motivation for at bruge IT som kompenserende værktøj. Skolen råder over et antal IT rygsække, ligesom Aarhus kommune har frikøbt en række kompenserende IT programmer til alle kommunes skolebørn, (www.tjektaskennu.dk) Den særlige læseindsats forudsætter, at eleven er i besiddelse af god motivation og en vis bevidsthed om egne faglige udfordringer, hvorfor der skal være et tæt og forpligtende samarbejde mellem elev og forældre. Det er forudsætningen for indsatsens lykkes, hvorfor der stilles krav herom fra skolens side, når en særlig læseindsats bevilges og sættes i gang. Resursecenter faglig støtte En eller to lærere i de selvstyrende lærerteam (indskoling, mellemtrin, udskoling) har til opgave at give faglig støtte til elever i forskellige fag som dansk, matematik og engelsk. Den faglige støtte kan ske i forhold til enkeltelever, grupper eller hele klasser. Resursecenterlærerne kan også deltage i holddannelser, hvor to klasser f.eks. deles op i tre hold med hver deres lærer. Støtten tilrettelægges ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov. Eleven kan have bedst af at blive i klassen. Så kommer resurselæreren og støtter eleven der i det samme stof, som resten af klassen arbejder med. Det kan også være, at læreren og resurselæreren vurderer, at eleven får størst udbytte af eneundervisning, hvis eleven har behov for støtte i et særligt fagområde. Endelig kan der være flere elever med samme faglige problemstillinger, som kan have stort udbytte af at arbejde sammen i en mindre gruppe. AKT lærer: Adfærd, Kommunikation og Trivsel. Viby Skoles AKT lærere arbejder både forebyggende og aktivt handlende i forbindelse med trivselsudfordringer for enkelt elever, grupper eller klasser. Der arbejdes efter metoderne i samarbejdsorienteret problemløsning og sætter især fokus på adfærd og kommunikation, da erfaringen viser, at det meget ofte er attituder og sprogbrug mellem elever, der ligger til grund for mistrivsel på skolen. Forældrene er den tredje elev i klassen, og derfor er samarbejdet med forældrene og forældrenes engagement i at løse trivselsproblemstillinger som mistrivsel og mobning helt afgørende. AKT-lærerne arbejdet tæt sammen med Børn og Unges kommunale AKT team, blandt andet gennem Viby på Tværs.

7 AKTén For nogle elever kan det at være en blandt 24 i en klasse og én blandt 500 elever i skolegården i sig selv være en ekstrem stress belastning. Forandre er muligheden for ro og meget overskuelige omgivelser et afgørende løft til at løse op for faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Derfor tilbyder AKT én et roligt og overskueligt miljø, hvor tilknyttede elever i samarbejde med klasselærer får specialtilpasset et skoleskemaet for en periode. AKT én har åbent dagligt mellem 7 45 og også i frikvarter fredag dog til Viby på Tværs Viby på Tværs er et samarbejde mellem Viby Skole, Vestergårdsskolen, Akva 2000 og socialcenter syd, hvor der skabes individuelle undervisningsforløb for elever, der er i risiko for at blive tabt i det normale skolesystem. Det kan skyldes personlige og hjemlige forhold, der gør at eleven ikke kan være i et normalklassesystem. Dette særlige tilbud kan suppleres med praktikker, arbejde, fritidstilbud m.m. Viby på Tværs er tæt koordineret med skolens øvrige AKT indsats, og for langt de fleste elever vil det være sådan, at de først tilknyttes Viby på Tværs et godt stykke inde i en AKT forløb. 2 sprogstøtte Tilbydes til elever med andet modersmål end dansk, for at understøtte sprog - og begrebsudviklingen. Elever visiteres til sprogstøtte enten sprogscreening på Visitationscenter Ellekjær eller via Modtagelsesklasserne på Læssøesgades skole. Tosprogede elever følges og testes løbende med Aarhus kommunes materaile Kick på Sproget. 2 sprogstøtten organiseres via Resursecenteret i forhold til sprogscreenings resultaterne og følges tæt af skolens 2 sprogsvejleder. Ofte undervises eleverne i kursus forløb på mindre hold i tæt relations til hjemklassen øvrige undervisning. Fokus lægges på sprog- og begrebsdannelse. 2 sprogsvejlederen fungere også som vejleder og inspirator for lærernes i deres arbejde med tosprogede elever.

8 Eksterne samarbejdspartnere Viby Skole har en langrække samarbejdspartnere i og uden for Aarhus kommunes Børn og Uge. Herunder findes en kort beskrivelse af nogle af dem, vi oftest arbejder sammen med. Samarbejdet tager sit udspring i et Netværksmøde Hvad er et netværksmøde? Et centralt samarbejdsinstrument i Aarhus Kommune er netværksmøde et netværksmøde er et samarbejdsforum hvor du som forældre mødes med relevante professionelle for at arbejder sammen om dit barns behov for hjælp og støtte. Har dit barn behov for særlig støtte og hjælp, er det ofte en effektiv hjælp at holde et netværksmøde med for eksempel barnets skolelærer, jeres socialrådgiver, en klubmedarbejder eller sundhedsplejerske. Her kan I sammen drøfte mulighederne for hjælp og støtte til dit barn og jeres familie. Problemerne kan for eksempel være skolefravær, at barnet ikke trives i dagtilbuddet, skolen eller klubben eller at den unge befinder sig i risikozonen med hensyn til kriminalitet eller misbrug. I netværksmøder er det de voksne både dig selv og de professionelle der tager ansvar, så barnet ikke skal kæmpe alene med problemerne. Efter konkret vurdering kan elever i udskolingen deltage i hele eller dele af et netværksmøde. Aarhus Kommune prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Med en fælles indsats og i samarbejde med forældrene hjælper vi bedst barnet og familien. I det tværfaglige samarbejde får vi belyst barnets eller den unges udviklingsmuligheder fra flere sider, og vi styrker koordinering af indsatsen. Tilbud i Aarhus kommune: Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen Familieskolen Syd er et 16 ugers tilbud til familier med børn på 0. til 6. klassetrin, der ikke udnytter deres ressourcer i skolen. Måske er der tillige vanskeligheder i samarbejdet mellem familien og folkeskolen. Familieskolen kan være starten på en proces, der vender denne udvikling. Børnenes udfordringer kan eksempelvis være, at de - er urolige i skolen - er meget stille og nervøse for at sige noget i klassen - har koncentrationsbesvær

9 - har meget fravær - har problemer med at samarbejde i skolen eller har problemer med kontakten til klassekammeraterne - har problemer med at følge de voksnes anvisninger - har problemer med at overskue og planlægge opgaverne i skolen Tilbuddet er frivilligt. Det er en forudsætning, at en af barnets forældre eller en anden primær voksen omkring barnet ønsker at deltage i Familieskolen Syd. Tilbuddet henvender sig til elever, der forventes at kunne fortsætte i deres hjemklasse efter forløbet. Vi har gode erfaringer med at have søskende indskrevet; derfor har nogle få elever også har været ældre end 6. klassetrin. Vi løser ikke specifikke faglige problemer, men ofte opleves der i forbindelse med deltagelsen i familieskolen også forbedringer i elevens faglige standpunkt. Barnet går sideløbende i familieskole og i sin hjemklasse. Hvem henviser og hvordan? Henvisning til Familieskolen Syd foregår via klasseteam i samråd med Special- Center Udvalget (og eventuelt PPR) eller via en familierådgiver. Familien behøver dog ikke at være i kontakt med Socialforvaltningen for at kunne deltage i Familieskolen. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at såvel familien som klassens lærere er indstillede på det medfølgende samarbejde i form af møder, daglig pointgivning og angivelse af det faglige stof, eleven skal arbejde med i Familieskolen. Den, der henviser, tager som oftest den indledende snak med forældrene; her oplyses der om, hvad Familieskolen er, og hvordan visitationen og forløbet foregår. Herefter får den, som henviser, familiens accept til at gå videre med visitationsproceduren. Det er nødvendigt, at henviseren er i kontakt med Familieskolens personale; dette bl.a. af hensyn til holdsammensætningen og mulig tolkning. I visitationsfasen har vi også gode erfaringer med selvfølgelig med familiens samtykke - at være repræsenterede til et netværksmøde, en skole-hjem samtale eller lignende, hvor det vil være naturligt at præsentere Familieskolen som en mulighed for familien. Familieskolen træffes bedst via koordinator Anne Møllers:

10 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen Kompetencecenteret er et tilbud til elever der har behov for en IT rygsæt, for i en 8 til 10 ugers periode at gennemfører et intensivt IT kursus forløb på Rosenvangskolen hvorefter de sluses tilbage i deres klasse. Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever med svære læsevanskeligheder/ordblindhed samt til elever, der er i risiko for ikke at tilegne sig brugbare læsefærdigheder. Formålet med centeret er, at eleven gennem en specialiseret undervisning får øget læsekompetence og genvinder tro på egne evner og formåen. Det sker gennem samarbejde mellem forældre, skole/lærerne og kompetencecentret. Kompetencecenter for læsning er et tilbud til normaltbegavede elever i folkeskolens klasse. Der inddrages nye kreative tilgange til læring som f.eks. krop og bevægelse, kost og læringsstile og der lægges stor vægt på, at eleverne bliver selvhjulpne i forhold til at anvende IT -værktøjer i den fortsatte skolegang og uddannelsesforløb. Undervisningen på Kompetencecentret foregår som udgangspunkt på hold med 6 elever og timetal svarende til årgange og der undervises i alle folkeskolens fag. PPR psykolog, telepædagog PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) arbejder tæt sammen med skolens personale for at rådgive og vejlede lærer og pædagoger i arbejdet med udfordrede elever. Lige som PPR inddrages ved udredninger og pædagogisk/psykologisk undersøgelser. Som forældre er man altid velkommen til at kontakte PPR direkte. PPR - Specialpædagogik og specialklasserne For elever, der trods en bred indsats på Viby Skole, kan specialklasse eller specialskole komme på tale. Visitation til en specialklasse/skole er en længere udredningsproces der sættes i gang via henvendelse til PPR. Der er ikke krav om en diagnose for at komme i betragtning til specialklasse tilbud. Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år Alle skoler i Aarhus kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil. Indskoling ( klasse)

11 0. klasse: Børnene bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet. Sammen med jer vurderer sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling. 1. klasse: Børnene bliver igen målt, vejet og synsprøvet klasse: Børnene undervises i emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. Midtskole ( klasse) Sundhedsplejersken arbejder sammen med skolens lærere om børnenes trivsel og sundhed. Der kan undervises i emner som pubertet, sund livsstil, trivsel og mobning. Børnene lærer, at de har indflydelse på deres egen sundhed. Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov. Udskoling ( klasse) Fra 7. til 9. klasse arbejder sundhedsplejersken sammen med skolens lærere om at sikre at alle skolebørn modtager undervisning om seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. I slutningen af 8. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og - undersøgelse (højde, vægt, syn og hørelse) af sundhedsplejersken. Børn & ungelæge Aarhus Kommunens Børn og Unge-læger har særlig ekspertise i forhold til at hjælpe børn og unge med alvorlige psykiske og sociale problemer. Dette kunne være: Børn og unge som har alvorlige trivsels- eller adfærdsproblemer (for eksempel er meget urolige eller meget stille, etc.), hvis almindelige tiltag ikke har løst problemet. Børn og unge, som er aggressive eller voldelige. Børn og unge, som markant ændrer sig, for eksempel psykisk, socialt eller somatisk, får svært ved at lære, eller andet. Børn og unge med alvorligt bekymrende fravær. Som forælder kan du ikke kontakte Børn og Unge-lægerne direkte. Kontakten foregår via henvisning fra sundhedsprofessionelle, og det er altså dem, du i første omgang skal henvende dig til. Følgende kan henvise til Børn og Ungelægerne: Sundhedsplejersker Praktiserende læger, sygehuse og specialinstitutioner Sagsbehandlere, SSP og socialchefer Skoleledere, dagtilbudsledere, FU ledere samt pædagogiske ledere i disse tre områder

12 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), faglige centre og Områdechefer Det er de sundhedsprofessionelle, der vurderer, om der skal laves en henvisning til Børn og Unge-lægerne. Der bliver aldrig henvist til Børn og Ungelægerne, uden at du, som forælder, er indforstået hermed. Børn og Ungelægerne samarbejder altid med forældre og andre voksne omkring barnet og den unge. Basisteam Nogle af de børn og unge, har svært ved at indgå i de almindelige tilbud. Her er det væsentligt at kunne foretage udredning og rådgivning på basis af den bedste tilgængelige viden, der skal omsættes til konkrete arbejdsredskaber og procedurer. Dette kræver en tværfaglig indsats, hvor kendskabet til den internationale forskning på området og aktuel praksis på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kombineres med bred opsamling af erfaringer fra direkte arbejde med børn/unge og deres familier. Ud over at støtte de lokale professionelle i deres arbejde i de konkrete sager, er sigtet lige så meget at medvirke til bred videndeling. Dette arbejde er samlet i fire basisteams, der er etableret i samarbejde mellem Sundhed og Trivsel og PPR og Specialpædagogik. De fire basisteams er organiseret som én enhed, men arbejder i det daglige med fokus på hver deres del af Aarhus (Centrum, Nord, Syd og Vest). Henvisningen af konkrete problemstillinger, med henblik på udredning, sker primært fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men i særlige tilfælde kan henvisning også ske fra en Børn og Unge-læge eller socialforvaltningen. Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V Århus Byråd besluttede i 2006 at alle elever med dansk som andetsprog, som skal starte i skole, søger om skoleskift eller er tilflyttere til Århus Kommune skal sprogscreenes ( lov 594: " lov om styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen" ) Visitatationscenter Ellekær har ansvar for koordinering af - og indkaldelse til sprogscreening for skoleskiftere og tilflyttere samt efterfølgende sagsbehandling med henvisning til et skoletilbud. Visitationscenter Ellekær sikrer et midlertidigt undervisningstilbud i visitationsklassen på Ellekærskolen for tosprogede tilflyttere og for elever der er udmeldt af privatskoler og står uden et skoletilbud.

13 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Viby Skole har et godt og udmærket samarbejde med Socialcenter Syd, dette samarbejde er ofte vigtigt når elevernes udfordringer ikke stammer fra forhold i skole eller SFO. Privatpraktiserende læge I forbindelse med mistrivsel er det meget ofte egen læge, der kan være vejen til hjælp eller støtte. BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov Det er via BUC børn og uge kan blive udredt og få stillet evt. diagnoser som fx ADHD. UU Aarhus Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø vejleder unge fra år om uddannelse og erhverv. UU arbejder i grundskolen med uddannelsesplaner og information af elever og forældre om uddannelse og erhverv. UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med: - skift til anden uddannelse - afbrudt uddannelse - påbegyndelse af uddannelse Læs mere på:

14 Hvis du vil videre mere: Her følger en lille oversigt over steder på nettet hvor mere information kan findes: og Aarhus kommune: (på siden findes en god søgefunktion, som gør det nemt at finde information om indsatser og muligheder i Aarhus kommune). ADHD foreningen: Undervisningsministeriet: Kvalitets- og tilsynsstyrelsen: (information bl.a. prøver og test i folkeskolen). Indgang til det offentlige: Download af kompenserende IT værktøj (IT rygsæk): (gratis for elever i Aarhus kommunes folkeskole via Uni login) Samarbejdsorienteret problemløsning, se mere på:

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Beskrivelse af specialklasserne

Beskrivelse af specialklasserne Beskrivelse af specialklasserne Tema Organisering Grundoplysninger Specialklasserne på Holme skole er i princippet aldersmæssigt fordelt over alle årgange på 6 klasser. Vi har for tiden tre 4. klasser

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR INDSATSOMRÅDER 2012 2014. Kommunikationsstrategi ARBEJDSMILJØ ØKONOMI NY STRUKTUR 95 % MÅLET ELEVTRIVSEL INKLUSION FAGLIGHED

STRATEGIPLAN FOR INDSATSOMRÅDER 2012 2014. Kommunikationsstrategi ARBEJDSMILJØ ØKONOMI NY STRUKTUR 95 % MÅLET ELEVTRIVSEL INKLUSION FAGLIGHED STRATEGIPLAN FOR INDSATSOMRÅDER 2012 2014 FÆLLESSKAB FORSKELLIGHED Kommunikationsstrategi INKLUSION ELEVTRIVSEL NY STRUKTUR 95 % MÅLET ARBEJDSMILJØ ØKONOMI FAGLIGHED Et ledelsesoplæg november 2012 Kommunikationsstrategi

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Indhold: Understøttende undervisning/læring Motion og bevægelse Lektiehjælp faglig fordybelse Organisation: Skoledagen Understøttende undervisning/læring

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet Nordagerskolen september 2016 TRIN-undervisningen i mellemtrinnet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre aldersintegreret undervisning med

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere