Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!"

Transkript

1 Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give eleverne de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig til dygtige, robuste og livsduelige børn og unge. I alle klasser og på alle årgange prioriteres trivsel og mangfoldighed i undervisningen og skoledagen sådan, at flest muligt får de bedste muligheder dette arbejde finder sted hver skoledag og for alle elever, fx gennem undervisningsdifferentiering og holddeling. Vi forventer at dette arbejde bliver en større og større del at skolens aktivitet, ikke mindst på baggrund af et poli- Elev tisk ønske om at ekskludere færre elever fra almenundervisningen til specialklasser eller specialskoler 1. Forældre Lærer/skole For nogle elever er indsatsen i klassen og undervisningen ikke nok. Det kan dreje sig om faglige eller trivselsmæssige udfordringer, der kræver en specialpædagogisk indsats, der ligger udover det, der kan tilbydes i klassens daglige undervisning. For alle elever, både de der klarer sig uden specialpædagogisk støtte, og dem der i kortere eller længere tid har brug for en sådan indsats, er videnskaben tydelig i sine anbefalinger skal eleven lykkes i skole og uddannelse er forældrene en vital og afgørende faktor. Eleven selv og lærerne har naturligvis også betydning, men samarbejdet mellem elev, forældre og skole er helt afgørende især når en specialpædagogisk indsats sættes i værk. I det følgende kan man læse om Viby Skolens muligheder og tilbud i forhold til specialpædagogisk indsats, samt få et overblik over hvordan vi har organiseret indsatsen. Sidst i denne folder findes en oversigt over skolens samarbejdspartnere i Børn & Unge samt link og henvisninger til viden eller hjælp. 1 Den pædagogiske forskning har gennem de sidste år vist, at eksklusion ud af folkeskolens almenklasser hverken er godt for de elever, der ekskluderes eller for faglige og sociale udvikling tilbage i klassen.

2

3 Indhold Specialpædagogisk støtte på Viby Skole... 1 Indledning:... 1 Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats... 4 Specialcenterudvalget:... 5 Læsecenter... 5 Resursecenter faglig støtte... 6 AKT lærer:... 6 AKTén... 7 Viby på Tværs sprogstøtte... 7 Eksterne samarbejdspartnere... 8 Hvad er et netværksmøde?... 8 Tilbud i Aarhus kommune:... 8 Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen... 8 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen...10 PPR psykolog, telepædagog...10 PPR - Specialpædagogik og specialklasserne...10 Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år...10 Børn & ungelæge...11 Basisteam...12 Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V...12 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J...13 Privatpraktiserende læge...13 BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov...13 UU Aarhus...13 Hvis du vil videre mere:...14

4 Trivsels udfordringer Faglige udfordringer Undervisningsdifferentiering, holddeling, lektiecafé, etc. Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats Klasselærer/klasseteam 2 sprogsvejleder 2 sprogstøtte 2 sprogs undervisning Faste medlemmer: Pædagogisk leder SFO FPL for H-team PPR psykolog PPR læsekonsulent Specialcenterudvalg Koordinering og visitering AKT koordinator Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator (læsning) Kick på Sproget Læse Center Resursecenter faglig AKT lærer Reading recovery Støtte ifm. alm. undervisning AKTén IT rygsæt Små hold Viby på Tværs

5 Ligesom i alt andet samarbejde omkring et barns trivsel og læring på Viby Skole er den primære samarbejdspartner altid klasse-, kontaktlærer eller kontakt pædagog. Dette gælder også i forhold til en specialpædagogisk indsats, men her ofte suppleret med en tæt dialog til speciallæreren. Husk, at uanset hvor omfangsrig en socialpædagogisk indsats måtte være, hører eleven altid hjemme og har sin primære tilknytning til sin klasse og klassens lærere. Forældre Elev Spc. lærer Lærer Specialcenterudvalget: Udvalgets primære opgave er at afholde interne konsultative møder, hvor lærere/pædagoger fremlægger udfordringer/problemstillinger for en elev eller elevgruppe. Formålet med udvalgets arbejde er at rådgive og vejlede lærere/pædagoger, samt koordinere og visitere til Viby Skoles egne specialpædagogiske tiltag. Elever behandles kun på et udvalgsmøde, efter tilladelse fra forældrene og på baggrund af en skriftlig henvendelse fra klasselærer/pædagog. Det er ligeledes Specialcenterudvalget, der tager stilling til om en elev skal indstilles til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på undersøgelse/udredning eller indstilles til kommunale tilbud. Udvalgets fastemedlemmer er: Pædagogisk leder Fritidspædagogisk leder fra SFO, H-team. Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator AKT koordinator PPR psykolog PPR læsekonsulent (2 gange årligt). Læsecenter Læsecenteret har sit fokus på læsning, læseindsats og læsetestning, se i øvrigt Viby Skoles læsepolitik. Alle børn skal have en chance for at komme godt i gang med at lære at læse og skrive allerede fra skolestarten. På Viby Skole sikrer læsepolitikken, at flest mulige børn får en god læsestart. Reading Recovery er en del af læse indsatsen og henvender sig til de elever i 1. klasse, der for at blive dygtige til at læse og skrive har brug for individuel undervisning, der i høj grad er tilrettelagt, så den passer til det enkelte barn. Disse børn tilbydes 30 minutters daglig intensiv undervisning i en periode på uger. De fleste børn vil indhente gennemsnitslæseren inden for den fastsatte tid.

6 På klassetrin og evt. senere i skoleforløbet tilbydes læsekurser i intensive forløb med individuel undervisning eller på små hold evt. med inddragelse af kompenserende IT. IT rygsæk kan tildeles elever, der skønnes at have gavn af og motivation for at bruge IT som kompenserende værktøj. Skolen råder over et antal IT rygsække, ligesom Aarhus kommune har frikøbt en række kompenserende IT programmer til alle kommunes skolebørn, (www.tjektaskennu.dk) Den særlige læseindsats forudsætter, at eleven er i besiddelse af god motivation og en vis bevidsthed om egne faglige udfordringer, hvorfor der skal være et tæt og forpligtende samarbejde mellem elev og forældre. Det er forudsætningen for indsatsens lykkes, hvorfor der stilles krav herom fra skolens side, når en særlig læseindsats bevilges og sættes i gang. Resursecenter faglig støtte En eller to lærere i de selvstyrende lærerteam (indskoling, mellemtrin, udskoling) har til opgave at give faglig støtte til elever i forskellige fag som dansk, matematik og engelsk. Den faglige støtte kan ske i forhold til enkeltelever, grupper eller hele klasser. Resursecenterlærerne kan også deltage i holddannelser, hvor to klasser f.eks. deles op i tre hold med hver deres lærer. Støtten tilrettelægges ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov. Eleven kan have bedst af at blive i klassen. Så kommer resurselæreren og støtter eleven der i det samme stof, som resten af klassen arbejder med. Det kan også være, at læreren og resurselæreren vurderer, at eleven får størst udbytte af eneundervisning, hvis eleven har behov for støtte i et særligt fagområde. Endelig kan der være flere elever med samme faglige problemstillinger, som kan have stort udbytte af at arbejde sammen i en mindre gruppe. AKT lærer: Adfærd, Kommunikation og Trivsel. Viby Skoles AKT lærere arbejder både forebyggende og aktivt handlende i forbindelse med trivselsudfordringer for enkelt elever, grupper eller klasser. Der arbejdes efter metoderne i samarbejdsorienteret problemløsning og sætter især fokus på adfærd og kommunikation, da erfaringen viser, at det meget ofte er attituder og sprogbrug mellem elever, der ligger til grund for mistrivsel på skolen. Forældrene er den tredje elev i klassen, og derfor er samarbejdet med forældrene og forældrenes engagement i at løse trivselsproblemstillinger som mistrivsel og mobning helt afgørende. AKT-lærerne arbejdet tæt sammen med Børn og Unges kommunale AKT team, blandt andet gennem Viby på Tværs.

7 AKTén For nogle elever kan det at være en blandt 24 i en klasse og én blandt 500 elever i skolegården i sig selv være en ekstrem stress belastning. Forandre er muligheden for ro og meget overskuelige omgivelser et afgørende løft til at løse op for faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Derfor tilbyder AKT én et roligt og overskueligt miljø, hvor tilknyttede elever i samarbejde med klasselærer får specialtilpasset et skoleskemaet for en periode. AKT én har åbent dagligt mellem 7 45 og også i frikvarter fredag dog til Viby på Tværs Viby på Tværs er et samarbejde mellem Viby Skole, Vestergårdsskolen, Akva 2000 og socialcenter syd, hvor der skabes individuelle undervisningsforløb for elever, der er i risiko for at blive tabt i det normale skolesystem. Det kan skyldes personlige og hjemlige forhold, der gør at eleven ikke kan være i et normalklassesystem. Dette særlige tilbud kan suppleres med praktikker, arbejde, fritidstilbud m.m. Viby på Tværs er tæt koordineret med skolens øvrige AKT indsats, og for langt de fleste elever vil det være sådan, at de først tilknyttes Viby på Tværs et godt stykke inde i en AKT forløb. 2 sprogstøtte Tilbydes til elever med andet modersmål end dansk, for at understøtte sprog - og begrebsudviklingen. Elever visiteres til sprogstøtte enten sprogscreening på Visitationscenter Ellekjær eller via Modtagelsesklasserne på Læssøesgades skole. Tosprogede elever følges og testes løbende med Aarhus kommunes materaile Kick på Sproget. 2 sprogstøtten organiseres via Resursecenteret i forhold til sprogscreenings resultaterne og følges tæt af skolens 2 sprogsvejleder. Ofte undervises eleverne i kursus forløb på mindre hold i tæt relations til hjemklassen øvrige undervisning. Fokus lægges på sprog- og begrebsdannelse. 2 sprogsvejlederen fungere også som vejleder og inspirator for lærernes i deres arbejde med tosprogede elever.

8 Eksterne samarbejdspartnere Viby Skole har en langrække samarbejdspartnere i og uden for Aarhus kommunes Børn og Uge. Herunder findes en kort beskrivelse af nogle af dem, vi oftest arbejder sammen med. Samarbejdet tager sit udspring i et Netværksmøde Hvad er et netværksmøde? Et centralt samarbejdsinstrument i Aarhus Kommune er netværksmøde et netværksmøde er et samarbejdsforum hvor du som forældre mødes med relevante professionelle for at arbejder sammen om dit barns behov for hjælp og støtte. Har dit barn behov for særlig støtte og hjælp, er det ofte en effektiv hjælp at holde et netværksmøde med for eksempel barnets skolelærer, jeres socialrådgiver, en klubmedarbejder eller sundhedsplejerske. Her kan I sammen drøfte mulighederne for hjælp og støtte til dit barn og jeres familie. Problemerne kan for eksempel være skolefravær, at barnet ikke trives i dagtilbuddet, skolen eller klubben eller at den unge befinder sig i risikozonen med hensyn til kriminalitet eller misbrug. I netværksmøder er det de voksne både dig selv og de professionelle der tager ansvar, så barnet ikke skal kæmpe alene med problemerne. Efter konkret vurdering kan elever i udskolingen deltage i hele eller dele af et netværksmøde. Aarhus Kommune prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Med en fælles indsats og i samarbejde med forældrene hjælper vi bedst barnet og familien. I det tværfaglige samarbejde får vi belyst barnets eller den unges udviklingsmuligheder fra flere sider, og vi styrker koordinering af indsatsen. Tilbud i Aarhus kommune: Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen Familieskolen Syd er et 16 ugers tilbud til familier med børn på 0. til 6. klassetrin, der ikke udnytter deres ressourcer i skolen. Måske er der tillige vanskeligheder i samarbejdet mellem familien og folkeskolen. Familieskolen kan være starten på en proces, der vender denne udvikling. Børnenes udfordringer kan eksempelvis være, at de - er urolige i skolen - er meget stille og nervøse for at sige noget i klassen - har koncentrationsbesvær

9 - har meget fravær - har problemer med at samarbejde i skolen eller har problemer med kontakten til klassekammeraterne - har problemer med at følge de voksnes anvisninger - har problemer med at overskue og planlægge opgaverne i skolen Tilbuddet er frivilligt. Det er en forudsætning, at en af barnets forældre eller en anden primær voksen omkring barnet ønsker at deltage i Familieskolen Syd. Tilbuddet henvender sig til elever, der forventes at kunne fortsætte i deres hjemklasse efter forløbet. Vi har gode erfaringer med at have søskende indskrevet; derfor har nogle få elever også har været ældre end 6. klassetrin. Vi løser ikke specifikke faglige problemer, men ofte opleves der i forbindelse med deltagelsen i familieskolen også forbedringer i elevens faglige standpunkt. Barnet går sideløbende i familieskole og i sin hjemklasse. Hvem henviser og hvordan? Henvisning til Familieskolen Syd foregår via klasseteam i samråd med Special- Center Udvalget (og eventuelt PPR) eller via en familierådgiver. Familien behøver dog ikke at være i kontakt med Socialforvaltningen for at kunne deltage i Familieskolen. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at såvel familien som klassens lærere er indstillede på det medfølgende samarbejde i form af møder, daglig pointgivning og angivelse af det faglige stof, eleven skal arbejde med i Familieskolen. Den, der henviser, tager som oftest den indledende snak med forældrene; her oplyses der om, hvad Familieskolen er, og hvordan visitationen og forløbet foregår. Herefter får den, som henviser, familiens accept til at gå videre med visitationsproceduren. Det er nødvendigt, at henviseren er i kontakt med Familieskolens personale; dette bl.a. af hensyn til holdsammensætningen og mulig tolkning. I visitationsfasen har vi også gode erfaringer med selvfølgelig med familiens samtykke - at være repræsenterede til et netværksmøde, en skole-hjem samtale eller lignende, hvor det vil være naturligt at præsentere Familieskolen som en mulighed for familien. Familieskolen træffes bedst via koordinator Anne Møllers:

10 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen Kompetencecenteret er et tilbud til elever der har behov for en IT rygsæt, for i en 8 til 10 ugers periode at gennemfører et intensivt IT kursus forløb på Rosenvangskolen hvorefter de sluses tilbage i deres klasse. Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever med svære læsevanskeligheder/ordblindhed samt til elever, der er i risiko for ikke at tilegne sig brugbare læsefærdigheder. Formålet med centeret er, at eleven gennem en specialiseret undervisning får øget læsekompetence og genvinder tro på egne evner og formåen. Det sker gennem samarbejde mellem forældre, skole/lærerne og kompetencecentret. Kompetencecenter for læsning er et tilbud til normaltbegavede elever i folkeskolens klasse. Der inddrages nye kreative tilgange til læring som f.eks. krop og bevægelse, kost og læringsstile og der lægges stor vægt på, at eleverne bliver selvhjulpne i forhold til at anvende IT -værktøjer i den fortsatte skolegang og uddannelsesforløb. Undervisningen på Kompetencecentret foregår som udgangspunkt på hold med 6 elever og timetal svarende til årgange og der undervises i alle folkeskolens fag. PPR psykolog, telepædagog PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) arbejder tæt sammen med skolens personale for at rådgive og vejlede lærer og pædagoger i arbejdet med udfordrede elever. Lige som PPR inddrages ved udredninger og pædagogisk/psykologisk undersøgelser. Som forældre er man altid velkommen til at kontakte PPR direkte. PPR - Specialpædagogik og specialklasserne For elever, der trods en bred indsats på Viby Skole, kan specialklasse eller specialskole komme på tale. Visitation til en specialklasse/skole er en længere udredningsproces der sættes i gang via henvendelse til PPR. Der er ikke krav om en diagnose for at komme i betragtning til specialklasse tilbud. Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år Alle skoler i Aarhus kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil. Indskoling ( klasse)

11 0. klasse: Børnene bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet. Sammen med jer vurderer sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling. 1. klasse: Børnene bliver igen målt, vejet og synsprøvet klasse: Børnene undervises i emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. Midtskole ( klasse) Sundhedsplejersken arbejder sammen med skolens lærere om børnenes trivsel og sundhed. Der kan undervises i emner som pubertet, sund livsstil, trivsel og mobning. Børnene lærer, at de har indflydelse på deres egen sundhed. Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov. Udskoling ( klasse) Fra 7. til 9. klasse arbejder sundhedsplejersken sammen med skolens lærere om at sikre at alle skolebørn modtager undervisning om seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. I slutningen af 8. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og - undersøgelse (højde, vægt, syn og hørelse) af sundhedsplejersken. Børn & ungelæge Aarhus Kommunens Børn og Unge-læger har særlig ekspertise i forhold til at hjælpe børn og unge med alvorlige psykiske og sociale problemer. Dette kunne være: Børn og unge som har alvorlige trivsels- eller adfærdsproblemer (for eksempel er meget urolige eller meget stille, etc.), hvis almindelige tiltag ikke har løst problemet. Børn og unge, som er aggressive eller voldelige. Børn og unge, som markant ændrer sig, for eksempel psykisk, socialt eller somatisk, får svært ved at lære, eller andet. Børn og unge med alvorligt bekymrende fravær. Som forælder kan du ikke kontakte Børn og Unge-lægerne direkte. Kontakten foregår via henvisning fra sundhedsprofessionelle, og det er altså dem, du i første omgang skal henvende dig til. Følgende kan henvise til Børn og Ungelægerne: Sundhedsplejersker Praktiserende læger, sygehuse og specialinstitutioner Sagsbehandlere, SSP og socialchefer Skoleledere, dagtilbudsledere, FU ledere samt pædagogiske ledere i disse tre områder

12 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), faglige centre og Områdechefer Det er de sundhedsprofessionelle, der vurderer, om der skal laves en henvisning til Børn og Unge-lægerne. Der bliver aldrig henvist til Børn og Ungelægerne, uden at du, som forælder, er indforstået hermed. Børn og Ungelægerne samarbejder altid med forældre og andre voksne omkring barnet og den unge. Basisteam Nogle af de børn og unge, har svært ved at indgå i de almindelige tilbud. Her er det væsentligt at kunne foretage udredning og rådgivning på basis af den bedste tilgængelige viden, der skal omsættes til konkrete arbejdsredskaber og procedurer. Dette kræver en tværfaglig indsats, hvor kendskabet til den internationale forskning på området og aktuel praksis på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kombineres med bred opsamling af erfaringer fra direkte arbejde med børn/unge og deres familier. Ud over at støtte de lokale professionelle i deres arbejde i de konkrete sager, er sigtet lige så meget at medvirke til bred videndeling. Dette arbejde er samlet i fire basisteams, der er etableret i samarbejde mellem Sundhed og Trivsel og PPR og Specialpædagogik. De fire basisteams er organiseret som én enhed, men arbejder i det daglige med fokus på hver deres del af Aarhus (Centrum, Nord, Syd og Vest). Henvisningen af konkrete problemstillinger, med henblik på udredning, sker primært fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men i særlige tilfælde kan henvisning også ske fra en Børn og Unge-læge eller socialforvaltningen. Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V Århus Byråd besluttede i 2006 at alle elever med dansk som andetsprog, som skal starte i skole, søger om skoleskift eller er tilflyttere til Århus Kommune skal sprogscreenes ( lov 594: " lov om styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen" ) Visitatationscenter Ellekær har ansvar for koordinering af - og indkaldelse til sprogscreening for skoleskiftere og tilflyttere samt efterfølgende sagsbehandling med henvisning til et skoletilbud. Visitationscenter Ellekær sikrer et midlertidigt undervisningstilbud i visitationsklassen på Ellekærskolen for tosprogede tilflyttere og for elever der er udmeldt af privatskoler og står uden et skoletilbud.

13 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Viby Skole har et godt og udmærket samarbejde med Socialcenter Syd, dette samarbejde er ofte vigtigt når elevernes udfordringer ikke stammer fra forhold i skole eller SFO. Privatpraktiserende læge I forbindelse med mistrivsel er det meget ofte egen læge, der kan være vejen til hjælp eller støtte. BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov Det er via BUC børn og uge kan blive udredt og få stillet evt. diagnoser som fx ADHD. UU Aarhus Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø vejleder unge fra år om uddannelse og erhverv. UU arbejder i grundskolen med uddannelsesplaner og information af elever og forældre om uddannelse og erhverv. UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med: - skift til anden uddannelse - afbrudt uddannelse - påbegyndelse af uddannelse Læs mere på:

14 Hvis du vil videre mere: Her følger en lille oversigt over steder på nettet hvor mere information kan findes: og Aarhus kommune: (på siden findes en god søgefunktion, som gør det nemt at finde information om indsatser og muligheder i Aarhus kommune). ADHD foreningen: Undervisningsministeriet: Kvalitets- og tilsynsstyrelsen: (information bl.a. prøver og test i folkeskolen). Indgang til det offentlige: Download af kompenserende IT værktøj (IT rygsæk): (gratis for elever i Aarhus kommunes folkeskole via Uni login) Samarbejdsorienteret problemløsning, se mere på:

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015

Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab. Den 11. maj 2015 Til værtsskolerne Kopi: PPR og Specialpædagogik og Budget og Regnskab Den 11. maj 2015 Befordring af elever i specialpædagogiske undervisningstilbud i Aarhus Kommune Med nedenstående information er det

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere