Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!"

Transkript

1 Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give eleverne de bedste muligheder for at lære, trives og udvikle sig til dygtige, robuste og livsduelige børn og unge. I alle klasser og på alle årgange prioriteres trivsel og mangfoldighed i undervisningen og skoledagen sådan, at flest muligt får de bedste muligheder dette arbejde finder sted hver skoledag og for alle elever, fx gennem undervisningsdifferentiering og holddeling. Vi forventer at dette arbejde bliver en større og større del at skolens aktivitet, ikke mindst på baggrund af et poli- Elev tisk ønske om at ekskludere færre elever fra almenundervisningen til specialklasser eller specialskoler 1. Forældre Lærer/skole For nogle elever er indsatsen i klassen og undervisningen ikke nok. Det kan dreje sig om faglige eller trivselsmæssige udfordringer, der kræver en specialpædagogisk indsats, der ligger udover det, der kan tilbydes i klassens daglige undervisning. For alle elever, både de der klarer sig uden specialpædagogisk støtte, og dem der i kortere eller længere tid har brug for en sådan indsats, er videnskaben tydelig i sine anbefalinger skal eleven lykkes i skole og uddannelse er forældrene en vital og afgørende faktor. Eleven selv og lærerne har naturligvis også betydning, men samarbejdet mellem elev, forældre og skole er helt afgørende især når en specialpædagogisk indsats sættes i værk. I det følgende kan man læse om Viby Skolens muligheder og tilbud i forhold til specialpædagogisk indsats, samt få et overblik over hvordan vi har organiseret indsatsen. Sidst i denne folder findes en oversigt over skolens samarbejdspartnere i Børn & Unge samt link og henvisninger til viden eller hjælp. 1 Den pædagogiske forskning har gennem de sidste år vist, at eksklusion ud af folkeskolens almenklasser hverken er godt for de elever, der ekskluderes eller for faglige og sociale udvikling tilbage i klassen.

2

3 Indhold Specialpædagogisk støtte på Viby Skole... 1 Indledning:... 1 Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats... 4 Specialcenterudvalget:... 5 Læsecenter... 5 Resursecenter faglig støtte... 6 AKT lærer:... 6 AKTén... 7 Viby på Tværs sprogstøtte... 7 Eksterne samarbejdspartnere... 8 Hvad er et netværksmøde?... 8 Tilbud i Aarhus kommune:... 8 Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen... 8 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen...10 PPR psykolog, telepædagog...10 PPR - Specialpædagogik og specialklasserne...10 Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år...10 Børn & ungelæge...11 Basisteam...12 Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V...12 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J...13 Privatpraktiserende læge...13 BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov...13 UU Aarhus...13 Hvis du vil videre mere:...14

4 Trivsels udfordringer Faglige udfordringer Undervisningsdifferentiering, holddeling, lektiecafé, etc. Grafisk oversigt specialpædagogisk indsats Klasselærer/klasseteam 2 sprogsvejleder 2 sprogstøtte 2 sprogs undervisning Faste medlemmer: Pædagogisk leder SFO FPL for H-team PPR psykolog PPR læsekonsulent Specialcenterudvalg Koordinering og visitering AKT koordinator Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator (læsning) Kick på Sproget Læse Center Resursecenter faglig AKT lærer Reading recovery Støtte ifm. alm. undervisning AKTén IT rygsæt Små hold Viby på Tværs

5 Ligesom i alt andet samarbejde omkring et barns trivsel og læring på Viby Skole er den primære samarbejdspartner altid klasse-, kontaktlærer eller kontakt pædagog. Dette gælder også i forhold til en specialpædagogisk indsats, men her ofte suppleret med en tæt dialog til speciallæreren. Husk, at uanset hvor omfangsrig en socialpædagogisk indsats måtte være, hører eleven altid hjemme og har sin primære tilknytning til sin klasse og klassens lærere. Forældre Elev Spc. lærer Lærer Specialcenterudvalget: Udvalgets primære opgave er at afholde interne konsultative møder, hvor lærere/pædagoger fremlægger udfordringer/problemstillinger for en elev eller elevgruppe. Formålet med udvalgets arbejde er at rådgive og vejlede lærere/pædagoger, samt koordinere og visitere til Viby Skoles egne specialpædagogiske tiltag. Elever behandles kun på et udvalgsmøde, efter tilladelse fra forældrene og på baggrund af en skriftlig henvendelse fra klasselærer/pædagog. Det er ligeledes Specialcenterudvalget, der tager stilling til om en elev skal indstilles til pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på undersøgelse/udredning eller indstilles til kommunale tilbud. Udvalgets fastemedlemmer er: Pædagogisk leder Fritidspædagogisk leder fra SFO, H-team. Resursecenterkoordinator Specialcenterkoordinator AKT koordinator PPR psykolog PPR læsekonsulent (2 gange årligt). Læsecenter Læsecenteret har sit fokus på læsning, læseindsats og læsetestning, se i øvrigt Viby Skoles læsepolitik. Alle børn skal have en chance for at komme godt i gang med at lære at læse og skrive allerede fra skolestarten. På Viby Skole sikrer læsepolitikken, at flest mulige børn får en god læsestart. Reading Recovery er en del af læse indsatsen og henvender sig til de elever i 1. klasse, der for at blive dygtige til at læse og skrive har brug for individuel undervisning, der i høj grad er tilrettelagt, så den passer til det enkelte barn. Disse børn tilbydes 30 minutters daglig intensiv undervisning i en periode på uger. De fleste børn vil indhente gennemsnitslæseren inden for den fastsatte tid.

6 På klassetrin og evt. senere i skoleforløbet tilbydes læsekurser i intensive forløb med individuel undervisning eller på små hold evt. med inddragelse af kompenserende IT. IT rygsæk kan tildeles elever, der skønnes at have gavn af og motivation for at bruge IT som kompenserende værktøj. Skolen råder over et antal IT rygsække, ligesom Aarhus kommune har frikøbt en række kompenserende IT programmer til alle kommunes skolebørn, (www.tjektaskennu.dk) Den særlige læseindsats forudsætter, at eleven er i besiddelse af god motivation og en vis bevidsthed om egne faglige udfordringer, hvorfor der skal være et tæt og forpligtende samarbejde mellem elev og forældre. Det er forudsætningen for indsatsens lykkes, hvorfor der stilles krav herom fra skolens side, når en særlig læseindsats bevilges og sættes i gang. Resursecenter faglig støtte En eller to lærere i de selvstyrende lærerteam (indskoling, mellemtrin, udskoling) har til opgave at give faglig støtte til elever i forskellige fag som dansk, matematik og engelsk. Den faglige støtte kan ske i forhold til enkeltelever, grupper eller hele klasser. Resursecenterlærerne kan også deltage i holddannelser, hvor to klasser f.eks. deles op i tre hold med hver deres lærer. Støtten tilrettelægges ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov. Eleven kan have bedst af at blive i klassen. Så kommer resurselæreren og støtter eleven der i det samme stof, som resten af klassen arbejder med. Det kan også være, at læreren og resurselæreren vurderer, at eleven får størst udbytte af eneundervisning, hvis eleven har behov for støtte i et særligt fagområde. Endelig kan der være flere elever med samme faglige problemstillinger, som kan have stort udbytte af at arbejde sammen i en mindre gruppe. AKT lærer: Adfærd, Kommunikation og Trivsel. Viby Skoles AKT lærere arbejder både forebyggende og aktivt handlende i forbindelse med trivselsudfordringer for enkelt elever, grupper eller klasser. Der arbejdes efter metoderne i samarbejdsorienteret problemløsning og sætter især fokus på adfærd og kommunikation, da erfaringen viser, at det meget ofte er attituder og sprogbrug mellem elever, der ligger til grund for mistrivsel på skolen. Forældrene er den tredje elev i klassen, og derfor er samarbejdet med forældrene og forældrenes engagement i at løse trivselsproblemstillinger som mistrivsel og mobning helt afgørende. AKT-lærerne arbejdet tæt sammen med Børn og Unges kommunale AKT team, blandt andet gennem Viby på Tværs.

7 AKTén For nogle elever kan det at være en blandt 24 i en klasse og én blandt 500 elever i skolegården i sig selv være en ekstrem stress belastning. Forandre er muligheden for ro og meget overskuelige omgivelser et afgørende løft til at løse op for faglige eller trivselsmæssige udfordringer. Derfor tilbyder AKT én et roligt og overskueligt miljø, hvor tilknyttede elever i samarbejde med klasselærer får specialtilpasset et skoleskemaet for en periode. AKT én har åbent dagligt mellem 7 45 og også i frikvarter fredag dog til Viby på Tværs Viby på Tværs er et samarbejde mellem Viby Skole, Vestergårdsskolen, Akva 2000 og socialcenter syd, hvor der skabes individuelle undervisningsforløb for elever, der er i risiko for at blive tabt i det normale skolesystem. Det kan skyldes personlige og hjemlige forhold, der gør at eleven ikke kan være i et normalklassesystem. Dette særlige tilbud kan suppleres med praktikker, arbejde, fritidstilbud m.m. Viby på Tværs er tæt koordineret med skolens øvrige AKT indsats, og for langt de fleste elever vil det være sådan, at de først tilknyttes Viby på Tværs et godt stykke inde i en AKT forløb. 2 sprogstøtte Tilbydes til elever med andet modersmål end dansk, for at understøtte sprog - og begrebsudviklingen. Elever visiteres til sprogstøtte enten sprogscreening på Visitationscenter Ellekjær eller via Modtagelsesklasserne på Læssøesgades skole. Tosprogede elever følges og testes løbende med Aarhus kommunes materaile Kick på Sproget. 2 sprogstøtten organiseres via Resursecenteret i forhold til sprogscreenings resultaterne og følges tæt af skolens 2 sprogsvejleder. Ofte undervises eleverne i kursus forløb på mindre hold i tæt relations til hjemklassen øvrige undervisning. Fokus lægges på sprog- og begrebsdannelse. 2 sprogsvejlederen fungere også som vejleder og inspirator for lærernes i deres arbejde med tosprogede elever.

8 Eksterne samarbejdspartnere Viby Skole har en langrække samarbejdspartnere i og uden for Aarhus kommunes Børn og Uge. Herunder findes en kort beskrivelse af nogle af dem, vi oftest arbejder sammen med. Samarbejdet tager sit udspring i et Netværksmøde Hvad er et netværksmøde? Et centralt samarbejdsinstrument i Aarhus Kommune er netværksmøde et netværksmøde er et samarbejdsforum hvor du som forældre mødes med relevante professionelle for at arbejder sammen om dit barns behov for hjælp og støtte. Har dit barn behov for særlig støtte og hjælp, er det ofte en effektiv hjælp at holde et netværksmøde med for eksempel barnets skolelærer, jeres socialrådgiver, en klubmedarbejder eller sundhedsplejerske. Her kan I sammen drøfte mulighederne for hjælp og støtte til dit barn og jeres familie. Problemerne kan for eksempel være skolefravær, at barnet ikke trives i dagtilbuddet, skolen eller klubben eller at den unge befinder sig i risikozonen med hensyn til kriminalitet eller misbrug. I netværksmøder er det de voksne både dig selv og de professionelle der tager ansvar, så barnet ikke skal kæmpe alene med problemerne. Efter konkret vurdering kan elever i udskolingen deltage i hele eller dele af et netværksmøde. Aarhus Kommune prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Med en fælles indsats og i samarbejde med forældrene hjælper vi bedst barnet og familien. I det tværfaglige samarbejde får vi belyst barnets eller den unges udviklingsmuligheder fra flere sider, og vi styrker koordinering af indsatsen. Tilbud i Aarhus kommune: Familieskolen beliggende i lokaler på Søndervangskolen Familieskolen Syd er et 16 ugers tilbud til familier med børn på 0. til 6. klassetrin, der ikke udnytter deres ressourcer i skolen. Måske er der tillige vanskeligheder i samarbejdet mellem familien og folkeskolen. Familieskolen kan være starten på en proces, der vender denne udvikling. Børnenes udfordringer kan eksempelvis være, at de - er urolige i skolen - er meget stille og nervøse for at sige noget i klassen - har koncentrationsbesvær

9 - har meget fravær - har problemer med at samarbejde i skolen eller har problemer med kontakten til klassekammeraterne - har problemer med at følge de voksnes anvisninger - har problemer med at overskue og planlægge opgaverne i skolen Tilbuddet er frivilligt. Det er en forudsætning, at en af barnets forældre eller en anden primær voksen omkring barnet ønsker at deltage i Familieskolen Syd. Tilbuddet henvender sig til elever, der forventes at kunne fortsætte i deres hjemklasse efter forløbet. Vi har gode erfaringer med at have søskende indskrevet; derfor har nogle få elever også har været ældre end 6. klassetrin. Vi løser ikke specifikke faglige problemer, men ofte opleves der i forbindelse med deltagelsen i familieskolen også forbedringer i elevens faglige standpunkt. Barnet går sideløbende i familieskole og i sin hjemklasse. Hvem henviser og hvordan? Henvisning til Familieskolen Syd foregår via klasseteam i samråd med Special- Center Udvalget (og eventuelt PPR) eller via en familierådgiver. Familien behøver dog ikke at være i kontakt med Socialforvaltningen for at kunne deltage i Familieskolen. Under alle omstændigheder er det væsentligt, at såvel familien som klassens lærere er indstillede på det medfølgende samarbejde i form af møder, daglig pointgivning og angivelse af det faglige stof, eleven skal arbejde med i Familieskolen. Den, der henviser, tager som oftest den indledende snak med forældrene; her oplyses der om, hvad Familieskolen er, og hvordan visitationen og forløbet foregår. Herefter får den, som henviser, familiens accept til at gå videre med visitationsproceduren. Det er nødvendigt, at henviseren er i kontakt med Familieskolens personale; dette bl.a. af hensyn til holdsammensætningen og mulig tolkning. I visitationsfasen har vi også gode erfaringer med selvfølgelig med familiens samtykke - at være repræsenterede til et netværksmøde, en skole-hjem samtale eller lignende, hvor det vil være naturligt at præsentere Familieskolen som en mulighed for familien. Familieskolen træffes bedst via koordinator Anne Møllers:

10 Kompetencecenter for læsning Rosenvangskolen Kompetencecenteret er et tilbud til elever der har behov for en IT rygsæt, for i en 8 til 10 ugers periode at gennemfører et intensivt IT kursus forløb på Rosenvangskolen hvorefter de sluses tilbage i deres klasse. Kompetencecenter for Læsning er Aarhus Kommunes tilbud til elever med svære læsevanskeligheder/ordblindhed samt til elever, der er i risiko for ikke at tilegne sig brugbare læsefærdigheder. Formålet med centeret er, at eleven gennem en specialiseret undervisning får øget læsekompetence og genvinder tro på egne evner og formåen. Det sker gennem samarbejde mellem forældre, skole/lærerne og kompetencecentret. Kompetencecenter for læsning er et tilbud til normaltbegavede elever i folkeskolens klasse. Der inddrages nye kreative tilgange til læring som f.eks. krop og bevægelse, kost og læringsstile og der lægges stor vægt på, at eleverne bliver selvhjulpne i forhold til at anvende IT -værktøjer i den fortsatte skolegang og uddannelsesforløb. Undervisningen på Kompetencecentret foregår som udgangspunkt på hold med 6 elever og timetal svarende til årgange og der undervises i alle folkeskolens fag. PPR psykolog, telepædagog PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) arbejder tæt sammen med skolens personale for at rådgive og vejlede lærer og pædagoger i arbejdet med udfordrede elever. Lige som PPR inddrages ved udredninger og pædagogisk/psykologisk undersøgelser. Som forældre er man altid velkommen til at kontakte PPR direkte. PPR - Specialpædagogik og specialklasserne For elever, der trods en bred indsats på Viby Skole, kan specialklasse eller specialskole komme på tale. Visitation til en specialklasse/skole er en længere udredningsproces der sættes i gang via henvendelse til PPR. Der er ikke krav om en diagnose for at komme i betragtning til specialklasse tilbud. Skole sundhedsplejerske 6 til 16 år Alle skoler i Aarhus kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om sundhed og livsstil. Indskoling ( klasse)

11 0. klasse: Børnene bliver målt, vejet, syns- og høreprøvet. Sammen med jer vurderer sundhedsplejersken jeres barns generelle udvikling. 1. klasse: Børnene bliver igen målt, vejet og synsprøvet klasse: Børnene undervises i emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. Midtskole ( klasse) Sundhedsplejersken arbejder sammen med skolens lærere om børnenes trivsel og sundhed. Der kan undervises i emner som pubertet, sund livsstil, trivsel og mobning. Børnene lærer, at de har indflydelse på deres egen sundhed. Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov. Udskoling ( klasse) Fra 7. til 9. klasse arbejder sundhedsplejersken sammen med skolens lærere om at sikre at alle skolebørn modtager undervisning om seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. I slutningen af 8. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og - undersøgelse (højde, vægt, syn og hørelse) af sundhedsplejersken. Børn & ungelæge Aarhus Kommunens Børn og Unge-læger har særlig ekspertise i forhold til at hjælpe børn og unge med alvorlige psykiske og sociale problemer. Dette kunne være: Børn og unge som har alvorlige trivsels- eller adfærdsproblemer (for eksempel er meget urolige eller meget stille, etc.), hvis almindelige tiltag ikke har løst problemet. Børn og unge, som er aggressive eller voldelige. Børn og unge, som markant ændrer sig, for eksempel psykisk, socialt eller somatisk, får svært ved at lære, eller andet. Børn og unge med alvorligt bekymrende fravær. Som forælder kan du ikke kontakte Børn og Unge-lægerne direkte. Kontakten foregår via henvisning fra sundhedsprofessionelle, og det er altså dem, du i første omgang skal henvende dig til. Følgende kan henvise til Børn og Ungelægerne: Sundhedsplejersker Praktiserende læger, sygehuse og specialinstitutioner Sagsbehandlere, SSP og socialchefer Skoleledere, dagtilbudsledere, FU ledere samt pædagogiske ledere i disse tre områder

12 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), faglige centre og Områdechefer Det er de sundhedsprofessionelle, der vurderer, om der skal laves en henvisning til Børn og Unge-lægerne. Der bliver aldrig henvist til Børn og Ungelægerne, uden at du, som forælder, er indforstået hermed. Børn og Ungelægerne samarbejder altid med forældre og andre voksne omkring barnet og den unge. Basisteam Nogle af de børn og unge, har svært ved at indgå i de almindelige tilbud. Her er det væsentligt at kunne foretage udredning og rådgivning på basis af den bedste tilgængelige viden, der skal omsættes til konkrete arbejdsredskaber og procedurer. Dette kræver en tværfaglig indsats, hvor kendskabet til den internationale forskning på området og aktuel praksis på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kombineres med bred opsamling af erfaringer fra direkte arbejde med børn/unge og deres familier. Ud over at støtte de lokale professionelle i deres arbejde i de konkrete sager, er sigtet lige så meget at medvirke til bred videndeling. Dette arbejde er samlet i fire basisteams, der er etableret i samarbejde mellem Sundhed og Trivsel og PPR og Specialpædagogik. De fire basisteams er organiseret som én enhed, men arbejder i det daglige med fokus på hver deres del af Aarhus (Centrum, Nord, Syd og Vest). Henvisningen af konkrete problemstillinger, med henblik på udredning, sker primært fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), men i særlige tilfælde kan henvisning også ske fra en Børn og Unge-læge eller socialforvaltningen. Visitationscenter Ellekær - Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8210 Århus V Århus Byråd besluttede i 2006 at alle elever med dansk som andetsprog, som skal starte i skole, søger om skoleskift eller er tilflyttere til Århus Kommune skal sprogscreenes ( lov 594: " lov om styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen" ) Visitatationscenter Ellekær har ansvar for koordinering af - og indkaldelse til sprogscreening for skoleskiftere og tilflyttere samt efterfølgende sagsbehandling med henvisning til et skoletilbud. Visitationscenter Ellekær sikrer et midlertidigt undervisningstilbud i visitationsklassen på Ellekærskolen for tosprogede tilflyttere og for elever der er udmeldt af privatskoler og står uden et skoletilbud.

13 Socialcenter Syd Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Viby Skole har et godt og udmærket samarbejde med Socialcenter Syd, dette samarbejde er ofte vigtigt når elevernes udfordringer ikke stammer fra forhold i skole eller SFO. Privatpraktiserende læge I forbindelse med mistrivsel er det meget ofte egen læge, der kan være vejen til hjælp eller støtte. BUC - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Harald Selmers Vej Risskov Det er via BUC børn og uge kan blive udredt og få stillet evt. diagnoser som fx ADHD. UU Aarhus Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus Samsø vejleder unge fra år om uddannelse og erhverv. UU arbejder i grundskolen med uddannelsesplaner og information af elever og forældre om uddannelse og erhverv. UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med: - skift til anden uddannelse - afbrudt uddannelse - påbegyndelse af uddannelse Læs mere på:

14 Hvis du vil videre mere: Her følger en lille oversigt over steder på nettet hvor mere information kan findes: og Aarhus kommune: (på siden findes en god søgefunktion, som gør det nemt at finde information om indsatser og muligheder i Aarhus kommune). ADHD foreningen: Undervisningsministeriet: Kvalitets- og tilsynsstyrelsen: (information bl.a. prøver og test i folkeskolen). Indgang til det offentlige: Download af kompenserende IT værktøj (IT rygsæk): (gratis for elever i Aarhus kommunes folkeskole via Uni login) Samarbejdsorienteret problemløsning, se mere på:

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere