H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007"

Transkript

1 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?... 5 RUMMELIGHEDSFREMMENDE FORANSTALTNINGER I FOLKESKOLEN... 6 DE TRE INDSATSOMRÅDER... 6 Den forebyggende undervisning... 6 Den foregribende indsats... 6 Den indgribende indsats... 6 EVALUERING AF UNDERVISNINGEN AF DEN ENKELTE ELEV I SPECIALCENTRET... 7 SPECIALCENTRET... 7 PPR S OPGAVE... 9 Hvem kan henvende sig til PPR?... 9 Hvordan indstiller man til PPR? TILBUD TIL BØRN MED TALE- HØRE- OG SPROGVANSKELIGHEDER Hvad er tale-, høre- sprogvanskeligheder? Hvordan arbejder tale-hørepædagogen? Indstilling til taleundervisning TILTAG OMKRING LÆSNING Fravigelse/fritagelse ved Folkeskolens Afgangsprøve for elever med talesprogvanskeligheder og omfattende læse- og stavevanskeligheder se 14 stk

3 Forord De senere år har der været arbejdet målrettet på at understøtte rummeligheden i normalundervisningen. Der fokuseres på forebyggelse og en fleksibel specialpædagogisk bistand, der tager udgangspunkt i, at alle børn i princippet hører til på distriktsskolen. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor det tjener barnets trivsel og udvikling, bliver der givet særligt tilrettelagt undervisning uden for klassen. Differentieringen i undervisningen skal styrkes. Alle kommunens skoler arbejder med at udvikle normalundervisningen og den specialpædagogiske bistand. Det sker blandt andet ved, at AKT vejlederen, læsevejlederen og specialvejlederen tilknyttes de enkelte teams. Den specialpædagogiske bistand lægges ud i normalundervisningen. Undervisningen foregår på hold på tværs af klasser og årgange, skolen gennemfører fagspecifikke kursusforløb for alle elever, og kommunens læsekonsulent og tale-hørekonsulent indgår i samarbejdet omkring tilrettelæggelse af undervisning. Relationer mellem børn - børn og børn - voksne har altafgørende betydning for børnenes personlige og faglige udvikling. De voksne omkring børnene skal have fokus på ressourcer og muligheder og være med til at skabe de gode historier. Alle skoler har oprettet et specialcenter, som har til opgave dels at virke konsultativt i forhold til de enkelte lærere/lærerteams, dels at tilrettelægge og gennemføre specialpædagogisk bistand. Skoler med mange tosprogede elever har oprettet tosprogscentre, som sammen med elevernes lærere har ansvaret for undervisning af tosprogede elever. PPR arbejder ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning og arbejder på at styrke den konsultative rolle i forhold til de voksne, der er tæt på børnene. PPR fungerer som sparringspartnere og rådgivere for lærere/teams i normalundervisningen. Håndbogen er målrettet den almindelige lærer/pædagog, som ønsker at have et overblik over, hvilke muligheder han/hun har for at differentiere den daglige undervisning, så udskillelse af elever undgås i videst muligt omfang. Håndbogen beskriver samtidig de særlige tilbud, kommunen har til elever, der på trods af differentiering ikke profiterer tilstrækkeligt af undervisningen i egen klasse. Skive Kommune

4 Værdigrundlag I folkeskolen skal der være plads til alle. Det enkelte menneske skal respektere og acceptere, at vi alle har forskellige kvaliteter, evner og holdninger, så alle føler sig værdsat. Med udgangspunkt i børnenes ressourcer skal en tidlig og forebyggende indsats vægtes højt, så de enkelte børn kan udnytte deres kompetencer og potentialer. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at de relationer, børnene indgår i sammen med andre børn og voksne, er af afgørende betydning for børnenes faglige og personlige udvikling. De professionelle i skolen skal sørge for at der tages ekstra hånd om de særlige udsatte elever, så de får mulighed for at være i anerkendende og værdsættende relationer og mulighed for at bryde en evt. negativ social arv. Undervisningen tager udgangspunkt i og tilgodeser barnets behov, således at barnet kan indgå i samværet med de andre børn og deltage i undervisningen. Fokus skal være på at opkvalificere og støtte de voksne, der er tæt på børnene. Undervisningen tager udgangspunkt i, at alle børn i princippet hører til i hjemklassen. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor det tjener barnets trivsel og udvikling, tilbydes barnet undervisning uden for klassen. Det fælles skolevæsen i Skive Kommune kendetegnes ved forskellighed og fleksibilitet. Den fleksible undervisning kan f.eks. foregå individuelt, på hold på tværs af klasser og årgange, støtte på klassen, lektiehjælp eller specifikke fagkurser. Kendetegnende for alle medarbejdere er, at de er opmærksomme på barnets styrkesider og med udgangspunkt i disse opstiller klare mål for undervisningen. Ovenstående forudsætter en faglig ekspertise af de personer, der er tilknyttet specialundervisningscentrene, sprogcentrene og specialtilbudene. 4

5 Hvad kan klasselæreren iværksætte omkring et barn med skoleproblemer? Oversigt over klasselærerens handlemuligheder omkring en elev med skoleproblemer. Håndbog om særlige foranstaltninger for Folkeskolen i Skive Kommune forebyggende Læreren overvejer/afprøver egne muligheder for differentiering af undervisningen i forhold til generelle problemstillinger. foregribende Læreren og teamet overvejer/afprøver yderligere differentiering af undervisningen i forhold til enkelte elever. Der udarbejdes en handleplan i samarbejde med hjemmet, indeholdende en undervisningsplan for den enkelte elev. indgribende Specialcentret inddrages som rådgivende for den enkelte lærer og teamet. Handleplanen revurderes og en ny udarbejdes. Specialcentret varetager specialpædagogiske foranstaltninger, både i og udenfor klassen. PPR deltager efter aftale i specialcentermøder. Skolelederen deltager i specialcentermøder, er den pædagogisk ansvarlige og underskriver indstillinger til PPR. PPR deltager i det forebyggende arbejde på specialcenter- eller teammøder og inddrages på baggrund af indstillinger. Den specialpædagogiske indsats gives under følgende former: Forebyggende - i forhold til generelle problemstillinger Foregribende - i forhold til risikobørn Indgribende - i forhold til henviste børn 5

6 Rummelighedsfremmende foranstaltninger i Folkeskolen (Følgende liste er ikke udtømmende og ikke udtryk for en prioritering.) Det konsultative samarbejde mellem skole, hjem og PPR Læsevejledere på skolerne Mål for læsning Klasselæsekonferencer Familieklasser IT støtte til elever med læse/stavevanskeligheder Kompetencecenter for læsning og IT AKT- lærere på skolerne som yder konsultativ bistand til lærere/teams vedr. generelle AKT problemer AKT konsulenter De tre indsatsområder Den forebyggende undervisning drejer sig om generelle problemstillinger og derfor skal lærerens egne muligheder inden for normalklassens rammer først og fremmest afprøves. Differentiering, kollegial sparring i teamet, holddannelse, rådgivning fra læsevejleder og specialundervisningen giver læreren mange muligheder for at øge den pædagogiske rummelighed i elevens nærmeste miljø. Den forebyggende undervisning er rettet mod alle elever. Den foregribende indsats er målrettet risiko/kendte børn i normalundervisningen. Der er brug for yderligere differentiering, kollegial sparring i teamet, holddannelse, rådgivning fra specialundervisningen og PPR. Klasselærer og forældre udarbejder i fællesskab en handleplan og forældrene orienteres om den individuelle undervisningsplan. Den indgribende indsats er målrettet elever, som har brug for specialpædagogisk bistand. Der er brug for en særlig tilrettelagt og målrettet undervisning, samarbejde mellem faglærer og specialundervisningen og PPR. Faglærer, specialundervisningslærer og forældre udarbejder i fællesskab en handleplan og forældre orienteres om den individuelle undervisningsplan. Hvis en indgribende undervisning skal strække sig over mere end tre måneder, skal eleven uindstilles til en pædagogisk-psykologisk undersøgelse. Klasselærer og forældre udfylder indstillingsskemaet. Skoleleder, forældre og klasselærer underskriver skemaet. 6

7 Handleplan Klasselærer og forældre udarbejder i fællesskab en handleplan. Undervisningsplan Vedlægges handleplan og forældrene og eleven orienteres. Hvad oplever skolen? Hvad oplever hjemmet? Hvad skal der arbejdes med? Hvad er målet? Hvordan skal det foregå? Ansvarsfordeling? Nyt møde? Teamet/faglærer udarbejder en undervisningsplan afhængig af og tilpasset elevens vanskeligheder i samarbejde med læsevejleder/specialundervisningslærer/ppr Evaluering af undervisningen af den enkelte elev i specialcentret Der oprettes en elevjournal, når eleven påbegynder et forløb i specialcentret. Elevjournalens indhold: form for specialpædagogisk bistand ugentlige timetal formål med undervisningen målformulering handleplan materialevalg referat fra møder evalueringsform Der iværksættes en diagnosticerende undervisning, så specialundervisningslæreren får et grundigt kendskab til elevens faglige standpunkt. Ved periodens begyndelse og afslutning tages en faglig prøve, for at eleven og læreren kan se effekten af den specialpædagogiske bistand. Ved møde i specialcentret aftales i slutningen af perioden det videre forløb. Faglæreren, forældrene og evt. eleven indkaldes til mødet i specialcentret. Specialcentret Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal altid ses som en del af folkeskolens samlede indsats over for børn med særlige behov. Specialpædagogisk bistand skal foregå med udgangspunkt i barnets nærmeste miljø. 7

8 Specialcentrets udfordring er, i samarbejde med den øvrige del af skolen, til stadighed at arbejde med at øge den pædagogiske rummelighed i den almindelige undervisning og dermed begrænse udskillelsen af elever begrundet i deres særlige behov og forudsætninger. At kunne rumme udfordringer for alle elever vil medføre tilpasning af den almindelige undervisning, så den rummer udfordringer og opgaver, der svarer til elevernes forskellige behov og forudsætninger. Specialcentret har således, som skolens specialpædagogiske forum eller team, en vigtig rolle i udviklingen af rummelighed på alle niveauer i folkeskolen og medvirker dermed til at skabe og udvikle sammenhæng mellem specialpædagogisk bistand og den almindelige undervisning. Specialcentret fungerer dermed som et konsulentforum, der medvirker til udvikling af skolens samlede pædagogiske indsats for alle børn, bl.a. udvikling af undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde, ressourcesyn m.v. Den enkelte skole udarbejder selv de nærmere procedurer og samarbejdsaftaler for specialcentrets arbejde. Specialvejlederen er faglig ansvarlig for skolens specialcenter både i forhold til den specialpædagogiske bistand til elever med særlige behov, samt det konsultative samarbejde mellem skole, hjem og PPR. I vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte kan læses: Forum for specialpædagogik skolens specialcenter På mange skoler har man med udbytte nedsat et særligt udvalg eller fagligt team, der fungerer som et specialpædagogisk forum, bestående af skolens leder, repræsentanter fra såvel skolens specialundervisningspersonale som lærere fra den almindelige undervisning. En skoles specialcenter (udviklingscenter eller kompetencecenter) kan med fordel organiseres som et selvstyrende team, der rådgiver skolens leder med hensyn til konkrete beslutninger om iværksættelse af specialundervisning og anden særlig støtte. Specialcentret er en integreret del af skolens liv og er med til at sikre den løbende debat om den enkelte skoles rummelighed. Et specialcenter er således en persongruppe med fagkompetence og handlemuligheder, som sikrer, at den enkelte lærer, den enkelte pædagog eller det team, de indgår i, har et kvalificeret sted at gå hen med deres usikkerhed vedrørende en elevs undervisning og få rådgivning om, hvordan der kan arbejdes videre. 8

9 Medarbejdere fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre specialister indgår efter behov i specialcentrets arbejde, således at deres funktion kan være med til at øge kvaliteten af skolens specialundervisning. Gennem specialcenterfunktionen får skolens leder også mulighed for såvel forebyggende drøftelser som drøftelser af de indstillede elevers vanskeligheder og særlige behov i et forum, hvor den fornødne undervisningsmæssige og pædagogisk-psykologiske ekspertise er til stede. Ved et specialcenter forstås således ikke et fysisk rum, hvor elever modtager undervisning, men et forum, hvor pædagogiske initiativer udgår fra. Det er ved udformningen af reglerne forudsat, at iværksættelse af specialundervisning kun finder sted i situationer, hvor udviklingen af elevens kompetencer ikke er mulig inden for rammerne af den almindelige undervisning, jf. 1, stk. 1, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Link til Bekendtgørelse nr PPR s opgave PPR s hovedopgave er at støtte børn med særlige behov og deres familier gennem undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning. PPR arbejder med børn i alderen 0-18 år og inddrages primært gennem skolen eller daginstitutionen. I PPR er der ansat psykologer, tale/hørepædagoger, læsekonsulenter, AKT-konsulenter, ergoterapeut og fysioterapeut, pædagogisk konsulent, støttepædagoger samt sekretær. PPR arbejder ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning med fokus på at støtte de voksne omkring børnene i at se deres egen rolle og betydning for børnenes udvikling og trivsel. PPR s mål er at arbejde hen imod en inkluderende og relationel tænkning og praksis, hvor de voksne omkring børnene er involveret som de primære ansvarlige i denne udvikling. Hvem kan henvende sig til PPR? Forældrene kan henvende sig til PPR og bede om rådgivning. PPR kan tilbyde forældrene 1-2 samtaler uden at der oprettes en sag. Er der behov for yderligere hjælp, skal der laves en indstilling til PPR. (se indstillingsprocedure) Samarbejdspartnere kan henvende sig til PPR og bede om konsultation, råd og vejledning i forhold til de problemstillinger, de oplever i deres arbejde. Skolen eller andre samarbejdspartnere kan i samarbejde med forældrene lave en skriftlig indstilling til PPR. PPR-medarbejderen vil herefter tage kontakt til forældre og indstiller for at lave en aftale om, hvad der ønskes hjælp til. Eleven kan selv henvende sig til PPR. 9

10 Hvordan indstiller man til PPR? Når man ønsker at inddrage PPR omkring et barn, skal barnet indstilles. Det betyder, at den som ønsker hjælpen - det kan være pædagogen, læreren, forældrene m.m. - udfylder et indstillingsskema, som forældrene også underskriver. Et indstillingsskema skal opfattes som den kontrakt, der laves mellem indstilleren, forældrene og PPR. Det er vigtigt at redegøre for barnets stærke og svage sider, gerne ved eksempler. F.eks. kan man beskrive situationer, hvor barnet viser god mestring og situationer, hvor barnet har brug for de voksnes støtte til mestring. Ligeledes er det vigtigt at redegøre for, hvad der er forsøgt for at hjælpe barnet, samt hvad der ønskes hjælp til. Konkrete handleplaner vedlægges. Når PPR modtager en indstilling på et barn, bliver indstillingen visiteret til den ansvarlige sagsbehandler på det kommende visitationsmøde. (psykolog, talepædagog, læsekonsulent, fysioterapeut eller AKT- konsulent.) Forældrene og skolen vil herefter modtage et brev, hvor PPR kvitterer for indstillingen og skriver, hvem der er ansvarlig sagsbehandler, og hvornår forældrene inviteres til det igangsættende møde, hvor indstillingen drøftes, og det videre forløb aftales. Hvis en skole vurderer, at et barn har problemer, kan skolen iværksætte hjælp uden indstilling til PPR i 3 måneder. I denne periode inddrages skolens specialcenter. (jvf. afsnittet om hvad kan klasselæreren. ) Vurderer skolen og forældrene, at der er brug for fortsat specialpædagogisk bistand efter 3 måneder, skal der laves en indstilling til PPR med beskrivelse af: problemet hvad er der forsøgt indtil nu handleplan for fremtidig indsats Psykologen, der er tilknyttet skolen, vil herefter på et efterfølgende specialcentermøde vurdere den planlagte specialpædagogiske bistand omkring barnet og indgå i de kommende drøftelser. Barnets papirer er fortrolige papirer, som kun forældrene har aktindsigt i. Det vil sige, at PPR ikke kan udtale sig om barnet eller fremsende materialer til andre instanser uden forældrenes accept. Når sagen afsluttes, gemmer PPR normalt papirerne, til barnet går ud af skolen. Herefter kontakter PPR forældrene for at høre, om de har ønske om, at sagen fortsat gemmes. Vurderes det, at det vil være en god ide at gemme papirerne lidt længere, aftales dette med forældrene, når PPR kontakter dem. 10

11 Tilbud til børn med tale- høre- og sprogvanskeligheder Formålet med den specialpædagogiske bistand til elever med tale-høre- og sprogproblemer er så tidligt som muligt at støtte barnets sproglige udvikling, så man mindsker eller fjerner varige virkninger af de sproglige/høremæssige vanskeligheder. Hvad er tale-, høre- sprogvanskeligheder? talevanskeligheder: eks. stemme, udtale, stammen, læsp, snøvl, artikulation hørevanskeligheder: eks. hørenedsættelse, lydskelneproblemer, håndtering af tekniske og pædagogiske hjælpemidler sprogvanskeligheder: eks. sprogforståelse, ordforråd, begreber, ordbøjning, sætningsopbygning, kommunikation Den forebyggende indsats i forhold til generelle problemstillinger. Indsatsen gives i forhold til de voksne, således at den kan implementeres i barnets hverdag. Den tager udgangspunkt i relevant forskning om sprogets betydning for læring, social- og personlighedsudvikling. Indsatsen gives i form af rådgivning og vejledning omkring fonologisk og sproglig opmærksomhed KTI efterår og forår i børnehaveklassen DLB efterår og forår i børnehaveklassen tale-hørelæreren deltager i klassekonference i børnehaveklassen konsultativ bistand mhp. øget rummelighed i forhold til elever med tale-, høre-sprogvanskeligheder Den foregribende indsats i forhold til kendte børn, risikobørn. Indsatsen gives i form af rådgivning og vejledning om specifikke problemstillinger (eks. stammen, hørenedsættelse stemmevanskeligheder ) medvirken ved udarbejdelse af individuelle planer eller gruppeundervisningsplaner Den indgribende indsats i forhold til henviste børn Indsatsen gives i form af tale-høreundervisning individuelt eller i grupper rådgivning og vejledning til de voksne omkring barnet kursus omkring specifikke problemstillinger (eks. stammen, børne-hørekursus) høretekniske og pædagogiske hjælpemidler Hvordan arbejder tale-hørepædagogen? Tale-hørelæreren arbejder ressource- og relationsorienteret. 11

12 Tale-høreundervisningen foregår fortrinsvis på barnets skole. Der indgås aftale om undervisningsperiode. Efter hver periode foretages en evaluering, der danner baggrund for fortsættelse eller afslutning af tale-høreundervisningen. Indstilling til taleundervisning Se indstilling til PPR Tiltag omkring læsning Elever med læse- og stavevanskeligheder Den forebyggende indsats. Indsatsen sker indenfor normalundervisningens rammer. Den skal tage udgangspunkt i: den pædagogiske evaluering. Link til Mål for læsning børnehaveklasse 3.klasse. forskningsbaseret viden om forebyggende indsats i læsning/stavning og lærer-elev relationens betydning for læring. IT Den forbyggende indsats betyder, at alle skoler skal sikre: der sker en tidlig indsats det skal være læseuddannede lærere, som underviser i læsning der skal læses hver dag i indskolingen Skolens læsevejleder er rådgivende i forhold til den forebyggende indsats. Skolens læsevejleder deltager i klassekonferencer i følgende klasser: Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse 6. klasse 7. klasse Læsekonsulenten deltager i klassekonferencer i 1. og 2. klasse. Specialundervisningsvejlederen deltager i klassekonferencerne, hvor det er relevant i forhold til elever med særlige behov Den foregribende indsats Indsatsen skal baseres på principper om nærhed, tidlig indsats og rummelighed for børn med risiko for at udvikle faglige vanskeligheder. 12

13 Senest december i 1. klasse skal der være iværksat foregribende indsats i forhold til børn i risikogruppen. Læsevejlederen rådgiver om beskrivelse af samt etablering af særlige foranstaltninger for børn, som kræver en særlig opmærksomhed omkring læsning og stavning indenfor klassens rammer. Den indgribende indsats: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Link til Bekendtgørelse nr af 15. december Specialpædagogisk bistand i eller udenfor klassen kan iværksættes i 3 måneder. Denne varetages af specialcentret. Såfremt eleven skal fortsætte med specialpædagogisk bistand, skal skolen i samarbejde med forældrene indstille eleven til pædagogisk-psykologisk vurdering. Tilbud til elever med store læse-og stavevanskeligheder: Læsekurser Intensive læsekurser i det tidligere Spøttrup kommune IT-støtte til enkeltelever Kompetencecentret for læsning og IT i den tidligere Spøttrup kommune. Eleverne tilbydes undervisning i kompetencecentret 4 uger á 15 ugentlige undervisningstimer 2 gange i løbet af et skoleår. IT-støtte til elever med læse- og stavevanskeligheder i Skive kommune. Fravigelse/fritagelse ved Folkeskolens Afgangsprøve for elever med talesprogvanskeligheder og omfattende læse- og stavevanskeligheder se 14 stk. 9 I Folkeskolelovens 14 stk. 9 gives der mulighed for fravigelse/fritagelse ved Folkeskolens Afgangsprøver for elever med særlige behov. Dette gælder eksempelvis elever med læse stavevanskeligheder, elever med hørenedsættelser og elever, der stammer. PPR udfærdiger en pædagogisk udtalelse med vurdering af elevens behov for fravigelse/fritagelse fra prøvens form og rammer. Tilladelsen til en fravigelse/fritagelse gives af skolelederen og sker på baggrund af en indstilling fra klasselæreren i samråd med forældre, PPR og lærere i de berørte fag. Link til Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel

TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Pædagogik & Undervisning Esbjerg Kommune Ydelser i Pædagogik & Undervisning TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Telefon 76 16 88 70 Telefax 76 16 16 17 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: PROVSTEGÅRDSKOLEN Skoleår: 2007/08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: Bækholmskolen Skoleår: 2007-08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet dette

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Inklusionsafdelingen Hensigt med struktur for samarbejdet At skoler og institutioner oplever en hurtig, differentieret og målrettet indsats i samarbejde

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne

1 Bilag 1 arbejdsbeskrivelse for specialundervisningslærerne Handleplan for specialcentret på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på at have et specialcenter, der er medvirkende til, at elever med særlige behov får det optimale udbytte at undervisningen.

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

- Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen

- Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen - Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen 2 ABC-intervention PPR s 2-bens strategi Forebyggende og foregribende indsats Indgribende indsats Fokus på undervisningsmiljøet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang Hvad omfatter det? Specialpædagogisk

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE. Maj 2011

INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE. Maj 2011 INKLUSIONSSTRATEGI GØRDING SKOLE Maj 2011 Gørding Skoles overordnede inklusionsstrategi tager udgangspunkt i skolens nyligt udarbejdede vision: hjerne hjerte puls fantasi Hjerne Vi får mest muligt ud af

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser

Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR. Ressourcer og ydelser Workshop Behovstilpassede ydelser skoler og PPR Ressourcer og ydelser Workshoppens indhold 1. Faktaboks 2. Et historisk rids 3. Aktuel praksis omkring Gensidige forventningsafstemninger 4. Konkrete eksempler

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Måløv Skoles handleplan for Inklusion

Måløv Skoles handleplan for Inklusion Måløv Skoles handleplan for Inklusion D.25.08.10 På Måløv Skole arbejder vi med inklusion, som en dynamisk proces, hvor skolen med alle de midler, der er til rådighed, forsøger at skabe det bedste skoletilbud

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere