Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt."

Transkript

1 Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 258 Sagsnr. Side 1. Bevillingsstatus pr. 31. januar Fremtidig anvendelse af boldbanerne under fritids- og idrætsområdet Christiansfeld Civile Hundeførerforening ansøger om lokaletilskud Brugs- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Hejls Klubhus Ansøgning fra Schou & Skouboe A/S om tilskud til Danmarksmesterskabet i ridebanespringning KIF Håndbold ansøger om tilskud i forbindelse med internationalt håndboldstævne Orienteringspunkt

3 Sidenr Bevillingsstatus pr. 31. januar 2011 Sagsid.: 11/2475 Resumé Bevillingsstatus pr. 31. januar 2011, til orientering vedrørende Fritidspolitik. Sagen behandles i (orientering) Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. januar 2011 tages til efterretning Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 31. januar 2011 udviser følgende hovedtal (beløb i hele kr.): Målområde Fritidspolitik - drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug pr. 31. januar 2011 Rest korrigeret budget Forbrugsprocent Forv. forbrugsprocent Fritid og Idræt % 1 Lystbådehavne % Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter % 2 Fritidspolitik drift i alt % Fritidspolitik - anlæg Hejls Klubhus udbygning Bygningsvedligehold % Administrationspolitik - 0 politisk organisation, møder, rejser og repræsentation 0% % Folkeoplysningsudvalget % Note

4 Sidenr. 260 Noter: 1. Udbetaling til Slotssøbadet for hele 2011 jf. godkendt driftsleje- og samarbejdsaftale, Slotssøbadets Udviklingsfond for 2011 samt drift af Kongeåbadet for 1. halvår Udbetaling af lokaletilskud til foreninger for 1. halvår 2011, brugs- og støtteaftaler for 1. kvartal 2011, tilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2011, tilskud til væresteder for 1. halvår Vi forventer at bruge 100%. Det kan oplyses, at forbruget følger tidligere års procentvise forbrug i forhold til afsat budget.

5 Sidenr Fremtidig anvendelse af boldbanerne under fritids- og idrætsområdet Sagsid.: 11/2287 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til ændring af den fremtidige udendørs fodboldbanekapacitet. Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at boldbanen på Sdr. Vang Stadion nedlægges under fritids- og idrætsområdet pr. 31. december 2011, og fremover anvendes banen alene til skolens aktiviteter, hvilket medfører at banens drift og vedligeholdelse overdrages til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Foreningen, der på nuværende tidspunkt benytter anlægget, tilbydes overflytning til andet anlæg, at boldbanerne ved Brændkjærskolen nedlægges under fritids- og idrætsområdet pr. 31. december 2011, og fremover anvendes banen til skolens aktiviteter, hvilket medfører at banens drift og vedligeholdelse overdrages til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Foreningen, der på nuværende tidspunkt anvender banerne, tilbydes overflytning til andet anlæg, at boldbanen ved Eltang Centralskole nedlægges under fritids- og idrætsområdet pr. 31. december 2011, og fremover anvendes banen alene til skolens aktiviteter, hvilket medfører at banens drift og vedligeholdelse overdrages til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. I perioden frem til 31. december 2011 foretages der græsklipning hver 14. dag eller efter behov, at boldbanen i Viuf nedlægges under fritids- og idrætsområdet pr. 31. marts 2011, og banen kan herefter udlægges til andet formål. Forvaltningen vil vurdere områdets fremtidige anvendelse, at der optages forhandling med Vamdrup IF fodbold for drøftelse af muligheden for at nedlægge Vamdrup Stadion og samle fodbolden ved Arena Syd uden udvidelse af boldarealet, at By- og Udviklingsforvaltningen fremadrettet bemyndiges til at foretage nedlæggelse af enkelte boldbaner under forudsætning af, at foreningerne kan anvises flytning til alternative boldbaner. Beslutning den Godkendt, bortset fra sidste at.

6 Sidenr. 262 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen har tilkendegivet, at Sdr. Vang Skole er interesseret i, at overtage boldbanen på Sdr. Vang Stadion til skoleaktiviteter herunder bl.a. også frikvartersaktiviteter. Fritids- og Idrætsafdelingen har afholdt møde med Kolding Freja, der er bruger af banen på Sdr. Vang Stadion. Foreningen har på nuværende tidspunkt to oldboys hold tilmeldt JBU turneringen i Foreningen ønsker også i fremtiden, at have mulighed for at afvikle sine kampe på Sdr. Vang Stadion. Foreningens aktiviteter på Sdr. Vang Stadion begrænser sig til kampe hver onsdag aften i sæsonen. Fodboldbanerne ved Brændkjærskolen anvendes af Den Bosniske IF, der på nuværende tidspunkt har et hold tilmeldt JBU turneringen i Foreningen anvender banerne til træning og kampe. Fritids- og Idrætsafdelingen oplyser, at boldbanerne ved Eltang Centralskole og Viuf på nuværende tidspunkt kun benyttes i yderst begrænset omfang af fodboldklubberne, da banerne fungerer som aflastningsbaner. Banen ved Eltang Centralskole anvendes også i begrænset omfang af skolen. Opvisningsbanen samt omklædnings- og klubfaciliteterne ved Vamdrup Stadion er i meget dårlig stand, og det bør derfor vurderes om kampene på opvisningsbanen kan flyttes til banerne ved Arena Syd. Opvisningsbanen benyttes også til hundetræning. Såfremt Vamdrup Stadion nedlægges vil banen og de omkringliggende arealer kunne udlægges til andet formål, dog under forudsætning af at der sker ændring af gældende lokalplan. En samling af fodbolden ved Arena Syd vil betyde, at omklædningsfaciliteterne i Arena Syd til udendørsaktiviteterne skal renoveres jf. oplysninger fra Arena Syd i forbindelse med møde i den 24. november 2010 sag nr. 16. De årlige ordinære drifts- og vedligeholdelsesudgifter udgør ca kr. pr. bane. En eventuel besparelse ved nedlæggelse af banerne vil bl.a. kunne anvendes til en bedre vedligeholdelse af de resterende boldbaner i form af vertikalskæring, som begrænser ukrudt i banerne.

7 Sidenr Christiansfeld Civile Hundeførerforening ansøger om lokaletilskud Sagsid.: 11/2473 Resumé Christiansfeld Civile Hundeførerforening, v/nanna Schmidt, ansøger om driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det meddeles Christiansfeld Civile Hundeførerforening, at ansøgningen imødekommes med et årligt tilskudsgrundlag på kr., at der ydes lokaletilskud fra 1. marts 2011, at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende aktiviteter. Beslutning den Godkendt med 6 stemmer for og 1 stemmer imod. Imod stemte Knud Erik Langhoff. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der i henhold til bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitet, lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, 25 skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne. Dog kan Byrådet, i henhold til 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen. Endvidere kan Byrådet, i henhold til 25 stk. 5, pkt. 2 undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet. Ved en hal forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller samt andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m 2. Christiansfeld Civile Hundeførerforening ansøger om lokaletilskud i forbindelse med leje af ridehal beliggende Stubbum Landevej 60, Christiansfeld til brug for gennemførelse af aktiviteter i perioden 8/1 31/3 samt 1/10 1/12.

8 Sidenr. 264 De aktiviteter, som foreningen forventer at udøve i lokalet, er agility træning, rally lydighed, konkurrencetræning, alm. lydighed og hvalpetræning. Den årlige leje af ridehal er fastsat til 100 kr. pr. time. Foreningen forventer at gennemføre aktiviteter på søndage i ovennævnte periode med 1½ time pr. gang, hvilket svarer til et årligt tilskudsgrundlag på 22 uger á 1½ time á 100 kr. = kr., heraf 76,5 pct. = 2.524,50. Til orientering kan det oplyses, at foreningen har eget klubhus beliggende Halvej 12, hvortil der ydes lokaletilskud til i henhold til gældende regler. Det årlige tilskudsberettigede beløb udgør ca kr.

9 Sidenr Brugs- og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Hejls Klubhus Sagsid.: 10/14254 Resumé Godkendt. By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til indgåelse af brugs- og samarbejdsaftale for 2011/2012 mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Hejls Klubhus. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det foreliggende udkast til brugs- og samarbejdsaftale for 2011/2012 mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Hejls Klubhus godkendes. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den selvejende institution Hejls Klubhus anmoder om at indgå en samarbejdsaftale for et år af gangen med Kolding Kommune vedr. drift af Hejls Klubhus herunder de kommunale omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. LR Realkredit har meddelt, at man kun ønsker at indgå i finansieringen af den del af anlægsprojektet der vedrører den nye aktivitetsfacilitet, såfremt der indgås en samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Hejls Klubhus og Kolding Kommune vedrørende den folkeoplysende virksomhed og kommunens betaling til Hejls Klubhus for drift af de kommunale faciliteter. Det kan oplyses, at LR Realkredit har forhåndsgodkendt udkast til brugs- og støtteaftalen mellem den selvejende institution Hejls Klubhus og Kolding Kommune. Udkast til brugs- og samarbejdsaftale er som følger: a b Ekskl. moms Inkl. moms Betaling for brugere af mødelokalet 360 timer á kr. 117,90 = kr kr. Betaling for brugere af aktivitetslokalet 760 timer +a 117,90 kr kr kr. Betaling for varetagelse af driften af kr kr. Omklædningsfaciliteter m.v. At fremsende i regning kr kr.

10 Sidenr. 266 I forbindelse med opførelse af nye aktivitetsfaciliteter bliver den selvejende institution Hejls Klubhus fuldmomset, hvilket betyder, at der er tillagt moms på alle udgifter også prioritetsudgifter, idet hallen skal afregne moms af det fulde tilskud. Ad a: Fremskrivning af betaling for brugere fastsættes i henhold til den af Undervisningsministeriet udmeldte max. timesats i tilskudsåret. Ad b Tilskudsbeløbet for varetagelse af driften af omklædningsfaciliteterne er fastsat til det beløb, som i dag er afsat på budgettet til brug for rengøring af omklædningsfaciliteterne og fremskrives hvert år med den af Kommunernes Landsforening udmeldte fremskrivningsprocent svarende til reguleringen af statens generelle tilskud til kommuner. By- og Udviklingsforvaltningen vil på et senere møde i fremkomme med forslag til opkrævning af gebyr for benyttelse af faciliteterne i Hejls Klubhus. Gebyropkrævning vil betyde en indtægt på 360 timer á 20 kr. og 760 timer á 40 kr. = kr. By- og udviklingsforvaltningen vurderer, at beløbet kan indeholdes i det afsatte budgetbeløb til lokaletilskud for Hejls Idrætsforening modtager i dag et lokaletilskud på ca kr. til udgifter i forbindelse med leje af lokaler hos den selvejende institution Hejls Klubhus til brug for gennemførelse af aktivitetstimer til den folkeoplysende virksomhed. Udgiften vil bortfalde ved indgåelse af en samarbejdsaftale. Endvidere betaler Kolding Kommune netto kr. for Hejls Idrætsforenings benyttelse af Skamlinghallen. Udgiften vil bortfalde, idet aktivitetstimerne vil blive flyttet til Hejls Klubhus. De kommunale udgifter til drift af de gamle omklædningsfaciliteter og børnehavens minigymnastiksal og omklædningsrum i forbindelse med Hejls Idrætsforenings benyttelse af faciliteterne vil ligeledes bortfalde, idet aktiviteterne vil blive overflyttet til faciliteterne i Hejls Klubhus. Udgiften til drift af ovennævnte faciliteter henhører under Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

11 Sidenr Ansøgning fra Schou & Skouboe A/S om tilskud til Danmarksmesterskabet i ridebanespringning 2011 Sagsid.: 11/75 Resumé Schou & Skouboe A/S v/knud Beer ansøger ved brev af 13. januar 2011 om tilskud til afviklingen af Danmarksmesterskabet i ridebanespringning Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at på mødet træffer afgørelse, om der skal ydes tilskud til ansøgningen herunder størrelsen af et eventuelt tilskud. Beslutning den Et flertal ( med undtagelse af Annie Terp Thomsen) besluttede at yde et samlet tilskud på ca kr. som beskrevet i sagsfremstillingen. Et mindretal (Annie Terp Thomsen) stemte imod. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Dansk Rideforbund har tildelt Schou & Skouboe A/S afholdelsen af DM i ridebanespringning i Arrangementet skal foregå på Tågerup i Sommersted nær Kolding i perioden maj DM I ridebanespringning afvikles for seniorer, U21 og U18, og gøres interessant for alle ryttere at deltage i gennem høje doteringer, ordentlige forhold, ordentlige starttider og et professionelt set up omkring stævnet. Arrangørerne har stor stævneerfaring, og med de forhold der tilbydes deltagerne garanteres et højt niveau. Det forventes, at der vil være ca. 300 deltagere til mesterskaberne, og hertil kommer hjælpere, officials og tilskuere, således at arrangementet vil generere et samlet besøgstal på ca personer. Arrangørerne forventer jf. vedlagte budget et samlet underskud på ca kr. Der ansøges om støtte til følgende: afholdelse af reception på Koldinghus for 180 personer, torsdag den 5. maj, transport af deltagerne retur mellem Tågerup og Koldinghus, et kontant tilskud på kr., blandt andet til markedsføring af arrangementet, idet det bemærkes, at de samlede budgetterede markedsføringsomkostninger udgør kr.

12 Sidenr. 268 Forvaltningen vurderer, at udgiften til en stående reception for 180 personer vil beløbe sig til ca kr., og udgiften til transport af deltagerne retur mellem Tågerup og Koldinghus vil beløbe sig til ca kr. Såfremt der ydes kommunale tilskud til arrangementer arrangeret af et aktieselskab, skal tilskud modsvares af en modydelse. Arrangørerne påpeger, at DM i ridebanespringning tidligere har været afholdt i andre dele af landet, men med tildelingen af arrangementet til Kolding Kommune, er kommunen endnu engang sat på landkortet til gavn for kommunen og erhvervslivet. Det kan oplyses, at Schou & Skouboe A/S der har fået tildelt arrangementet ejes af Flemming Skouboe & Jørgen Schou. Den daglige drift drives af Christian og Andreas Schou. Schou & Skouboe A/S drives som hingstestation og sportsstald. Banen hvorpå mesterskaberne skal afvikles er m2 og den tilhørende opvarmningsbane er m2. Den store bane er bygget efter de internationale krav for afvikling af stævner. Banerne er lagt med fiber bund fra Walber, hvilket betyder at banerne uanset vejret vil være optimale. Der henstår i 2011 et uforbrugt budgetbeløb under fritidspuljen på ca kr. Bilag: /11 Åben Budget DM 2011.pdf

13 Sidenr KIF Håndbold ansøger om tilskud i forbindelse med internationalt håndboldstævne Sagsid.: 11/3130 Resumé KIF Håndbold v/thomas Christensen ansøger ved mail af 8. februar 2011 om et tilskud på kr. til et socialt arrangement i forbindelse med afviklingen af et stort internationalt håndboldstævne i Påsken Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår; at der bevilges KIF Håndbold et tilskud på kr. til gennemførelse af arrangementet, at tilskuddet finansieres fra Fritidspuljen, at Kolding Kommunes navn og logo indgår i programmet, at tilskuddet vil blive indsat på KIF Håndbolds CVR-nummer tidligst 8 dage før arrangementets afvikling, at der senest 4 uger efter arrangementets afvikling skal indsendes dokumentation til Byog Udviklingsforvaltningen for de afholdte udgifter. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at KIF Håndbold i Påsken 2011 for syvende gang afvikler et stort internationalt håndboldstævne, hvor der vil være ca deltagere fra 7 8 forskellige nationer. Stævnet har i alle årene været støttet af Kolding Kommune. I forbindelse med stævnet afvikles et stort socialt arrangement i Tre-For Arena for de unge deltagere og en banket for de mange ledere, der følger holdene til Kolding. Banketten vil samtidig markere den officielle velkomst til stævnet. Der forventes ledere til banketten, hvor der vil blive serveret lidt mad samt drikkevarer. Bankettens vigtigste formål er det sociale i forsøget på, at skabe kontakter over grænserne. De samlede udgifter til arrangementet for såvel de unge deltagere og lederne var ved stævnet i 2010 på ca kr. KIF Håndbold vil naturligvis gøre opmærksom på, at arrangementet afvikles i samarbejde med Kolding Kommune, og der trykkes også gerne en velkomst fra Kolding Kommune i det program, som udleveres til alle hold ved ankomsten.

14 Sidenr. 270 Det kan til orientering oplyses, at der under s budgetområde er afsat økonomiske midler til Fritidspuljen, der er etableret i et forsøg på, at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv. Det kan oplyses, at der resterer et uforbrugt budgetbeløb i 2011 under Fritidspuljen på kr. Centralforvaltningens bemærkninger Godkendt.

15 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé By- og udviklingsdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: /11 Åben Redegørelse vedrørende samarbejdet med Kolding Idrætsråd /11 Åben Redegørelse vedrørende Slotssøbadets Udviklingsfond /09 Åben Vedtægt for Slotssøbadets Udviklingsfond /11 Åben Oversigt fag folkeoplysende voksenundervisning/frivilligt foreningsarbejde

16 Sidenr. 272 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Bjarne Juel Møller Næstformand Knud Erik Langhoff Medlem Yrsa Mastrup Medlem Marwan Zobi Medlem Marlene B. Lorentzen Medlem Annie Terp Thomsen Medlem

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere