Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009"

Transkript

1 ES-CONSULT A/S STAKTOFTEN 0 DK VEDBÆK TEL FAX DENMARK Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 009 Indhold Side Statisk beskrivelse af Deltabjælkesystemet 1 Design principper for Deltabjælken Ekstra design dokumentation for det danske marked 4 Dansk dimensioneringsregel for Deltabjælke 7 1. Baggrund 7. Beregning af forskydningskapacitet 8 3. Sammenligning af forskydningskapacitet med test resultater Beregning af bæreevne med huldæk underflange Beregning af bæreevne under brand Konkluderende bemærkninger vedrørende beregning af bæreevne af Deltabjælker til benyttelse i Danmark 1 Statisk beskrivelse af Deltabjælkesystemet. Dækkonstruktionen er bygget op af huldæk, som spænder simpelt understøttet mellem deltabjælker. Deltabjælkerne optager kun lodrette laster fra dækket, da de horisontale laster på bygningen optages i dækskiverne. Deltabjælkerne deltager derfor ikke i optagelse af den horisontale stabilitet af konstruktionen. Da Deltabjælkerne kun beregnes for optagelse af centrisk, lodret last fra dækket, skal en ubalance i last fra dæk på hver side af bjælken optages i dækkonstruktionen. Dette etableres ved fugearmering i de langsgående fuger i dækket, som føres gennem hullerne i Deltabjælkens krop. Kravet til den nødvendige armering kan beregnes ud fra forskellen i last på hver side af Deltabjælken = torsionsmoment, som skal optages ved bøjning i dækket. I få tilfælde udnyttes torsionskapaciteten af Deltabjælken. Dette gælder for eksempel for nogle kantbjælker. Torsionskapaciteten af Deltabjælken udnyttes også i den midlertidige montagetilstand indtil udstøbningen af fugerne i dækkonstruktionen er i stand til at optage ubalance lasten. Design for torsion sker efter Technical Specification Sheet DTSS9, Torsion in Deltabeams. Det statiske system for Deltabjælker udgøres enten af simpelt understøttede bjælker eller af et gerbersystem. Simpelt understøttet system Figur 1 Et gerber system Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

2 Design principper for Deltabjælken. Deltabjælken er en komposite bjælke, som består af et trapezformet ståltværsnit udfyldt med beton. Den indvendige side udstøbes med beton samtidig med udstøbning af fugerne mellem huldæk elementerne. Udstøbningen i bjælken sker gennem huller i kroppen af bjælken. I nogle tilfælde udstøbes et toplag over deltabjælken og huldækelementerne for etablering et større trykhoved for komposit virkningen. I disse tilfælde etableres mekaniske forskydningselementer i henhold til DS/EN Betonen medvirker både til bøjningskapaciteten og til forskydningskapaciteten af den kompositte Deltabjælke. Hullerne i kroppen kan virke som betondyvler. Men deres medvirken til at overføre forskydning fra stålbjælke til betonen i bjælken tages ikke i regning ved beregning af forskydningskapaciteten af den kompositte Deltabjælke. I Deltabjælkens forskydningszoner (nær vederlag) etableres forskydningskapaciteten ved en ren forskydning i stålbjælken samt ved en diagonaltrykmeteode mellem den udstøbte beton og stålbjælken virkende som bøjler. Den vertikale komposant af kraften i betontrykstringeren bæres af stålkroppene ved bøjlevirkning. Den vandrette komposant af kraften i betontrykstringeren overføres til stålbjælkens underflange ved friktion mellem beton og stål. Friktionen sker både mod underflange og mod kroppene, idet stringertrykkraften vil blive drejet i vandret retning nær underflangen på grund af den hindrede tværudvidelse af betonen nær underflangen ( confinement ). Denne virkemåde er identisk med virkemåden af en armeret betonbjælke, hvor stringertrykket optages lokalt i krydsningspunktet mellem langsgående armering og hver bøjle. Ved sammenligning med en armeret betonbjælke, hvor bøjlekraften er den samme i vandret og lodret retning, kan man antage, at den vandrette komposant af stringertrykkraften er lig med den lodrette komposant. En effektiv design friktionskoefficient mellem beton og stål er µ = 0,5. beton trykstringer Figur friktion friktion friktion friktion friktion Forskydningskapaciteten af ståldelen af Deltabjælken bestemmes af forskydningsspændinger i kroppen kombineret med vertikale spændinger hidrørende fra bøjle virkningen af kroppen. Ved en kombination af spændingerne findes en von Mises-spænding som skal være mindre eller lig med stålets flydespænding. Kombinationen foretages i to lodrette snit: Gennem kropshuller og mellem kropshuller. I begge de lodrette snit bestemmes spændingerne under antagelse af samme forhold mellem den andel af forskydningskraften, som optages ved forskydning i stålet, og den andel som optages ved bøjlevirkning. Den andel, som optages ved bøjlevirkning, kontrolleres også for, at betontrykket i diagonaltrykket ikke overskrider betonens kapacitet i henhold til DS/EN Forskydningsdesignet er forklaret i denne Dansk dimensioneringsregel for Deltabjælke. Huldækelementer bliver i Danmark dimensioneret til forskydning ved hjælp af testoptionen i EN1168. Dette betyder, at understøtningsforholdene for huldæk skal svare til de forhold som benyttes ved Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

3 3 forsøgene. Det medfører, at huldæk skal understøttes midt under vederlagsfladen, som mindst skal være 55 mm. Huldæk understøttet på Deltabjælker har altid mindst et vederlag på 80mm henholdsvis 110mm afhængig af fligbredden, som er 97,5mm eller 130mm for standard Deltabjælker. Fligen af underflangen, som bærer huldækket, skal derfor dimensioneres til at optage den fulde reaktion fra huldækket. De lokale bøjningsspændinger i underflangen på tværs af bjælkens spændretning skal superponeres med de langsgående spændinger i underflangen hidrørende fra den komposite Deltabjælkes bøjningspåvirkning. Dette betyder, at bjælkens bøjningskapacitet bliver reduceret som følge af den tværgående bøjning. Ved kombination af spændinger i begge retninger kan fuld plastisk flydning udnyttes. I brandtilfældet, skal huldæk i Danmark være understøttet svarende til de brandforsøg Betonelement Foreningen har fået gennemført [ Under brandforsøgene var huldækkene understøttet på en betonvæg eller på en isoleret stålbjælke. Begge understøtninger var kolde under forsøgene. Det er derfor nødvendigt at simulere disse forhold ved at brandisolere Deltabjælkens underflange. Den kritiske ståltemperatur for underflangen kan beregnes for både bøjning og forskydning. Med den højeste af disse temperaturer kan den nødvendige brandisolering bestemmes. For Deltabjælken sikres ovennævnte forhold ved at brandisolere underflangen til en kritisk ståltemperatur på 500 C. Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

4 4 Ekstra design dokumentation for det danske marked. Standard beregningsark fra DeltaTek er gældende med følgende kommentarer. Last data Effektiv beton bredde Stål bjælke data med effektiv tykkelse af bund flange 3) Beregnede momentkapaciteter 1) Beregnede forskydningskapacitet (V Rd ) er verificeret efter den danske dimensioneringsregel ) 1) Beregnet moment kapacitet Macl.Rd+ er verificeret med den reducerede flydespænding i underflangen (se 3)) som følge af den transversale bøjning af flangepladen. Momentkapaciteten i brandsituationen er beregnet med en temperaturfordeling svarende til, at underflangen maksimalt bliver 500 C varm under brandforløbet. ) Forskydningskapaciteten i kold tilstand er beregnet efter den danske dimensioneringsregel. Forskydningskapaciteten i brandsituationen er beregnet som for momentkapaciteten. 3) Den reducerede flydespænding i underflangen tages i regning ved at introducere en reduceret effektiv tykkelse af underflangen. En fuld plastisk analyse af underflangen er udført for at bestemme reduktionen. Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

5 5 Det lokale bøjningsmoment i underflangen beregnes ud fra placering af reaktionen fra huldæk (vederlag 80mm eller 110mm for Deltabjælken). En plastisk beregning af pladedelen udføres ved en antagelse om fuld udnyttelse af trækflydning lokalt i overside af pladen og fuld udnyttelse af trykflydning lokalt i underside af pladen i hjørnet mellem krop og underflange: P t a effektiv tykkelse af flange a P Figur 3 M flange f yd -f yd Detalje af flange Beregningsprincipperne, som benyttes i beregningsarkene (se eksempel side 4) fra Peikko, er forklaret i Technical Specification Sheet DTSS6, Structural Analysis Operations Programmed in DELTAW.EXE, samt med hensyn til bøjningsbæreevne i Deltabeam by Peikko, SLS & ULS & FLS Behaviour and Design, Matti V. Leskela, march 10, 008. Yderligere information om lastindføring og effektiv flange tykkelse: Placering af lastindføring på flig af underflange. 1. Når huldækket er understøttet direkte på fligen, antages lasten (P) placeret i midten af det teoretiske vederlag for huldækket (x).. Når huldækket er understøttet på et hævet vederlag på fligen, antages montagelasten (P 1 ) at være placeret i midten af understøtningsprofilet (x 1 ). Den resterende andel af lasten (P ) antages placeret midt på fligen (x ). 1: : huldæk P 1 huldæk P P Figur 4 x s x x 1 Momentfordelingen i underflangen (M flange ) benyttes til at beregne den opnåelige træk- eller trykstyrke af underflangen i langsgående retning (bøjningsmoment af bjælken). Når det ovenfor viste lokale bøjningsmoment (M flange ) antages at blive båret ved fuld plasticitet (±f yd ), vil en af de viste flydespændinger resultere i 0 kapacitet i langsgående retning. Hvis flydezonen (±f yd ) har en max tykkelse a vil den virksomme tykkelse af flangen være reduceret med a. Reduktionen varierer fra en max. værdi i hjørnet mellem krop og flange til 0 hvor den lokale bøjning M flange = 0. Reduktionen sker således kun hvor M flange > 0. Da det indre af bjælken er fyldt med beton vil dette virke understøttende på flangen, og M flange kan antages at falde til 0 over en strækning lig med strækningen i fligen hvor M flange > 0. Se figuren 3 øverst på siden. Da momentfordelingen er symmetrisk om kroppen kan en forenklet beregning foretages ved at antage fuld effektiv flange mellem kroppene og dobbelt reduktion af tykkelsen i fligene. Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

6 6 Den effektive tykkelse af flangen kan beregnes ved at fratrække alle punkter med positiv flydespænding (+f yd ), hvor moment M flange > 0. Den resulterende reduktion af flangearealet kan fordeles jævnt over hele flangebredden, hvilket resulterer i en effektiv tykkelse (t eff ). Højden af flydezonen (a(s)) afhænger af M flange (s), som er en funktion af koordinaten (s) målt langs flangen (se ovenstående figur): 1 a( s) = ( t t 4 M ( s) / f ) => flange yd 1 t eff = ( t 4 M flange ( s) / f yd ds + t) flange t er tykkelsen af flangen Alternativ metode: t eff kan også beregnes ved et mere simpelt udtryk, som er på den sikre side: t = t / f ) x / b eff ( t t 4 M flange, max yd flange x er enten x eller x 1 b flange er den totale bredde af underflangen inklusive flige M flange,max = P x eller M flange,max = P 1 x 1 + P x Beregning af den effektive tykkelse af underflangen foretages også, når bjælken udsættes for en brandpåvirkning. Ovennævnte beregning kan benyttes i brandtilfældet med den aktuelle belastning fra huldækket under brand samt med en reduceret flydestyrke af stålet i brandtilfældet ved den aktuelle ståltemperatur i stedet for f yd. På grund af fligens nedbøjning vil det være rimeligt at antage, at belastningen fra huldækket i brandtilfældet altid påvirker underflangen med placering 1 som vist i figur 4. Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

7 7 Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker 1. Baggrund Deltabjælker er blevet benyttet med stor succes i Danmark og i andre europæiske lande gennem de sidste ti år. Dokumentationen af bæreevnen er blevet foretaget ved hjælp af Deltabeam design sheets. Til lettelse af dokumentationsarbejdet er der blevet udarbejdet et EDB program på grundlag af principperne i desgin sheets. Der er endvidere gennemført flere forsøg med Deltabjælker primært bøjningsforsøg. Ved forsøgene er fundet meget fin overensstemmelse med de af EDB programmet beregnede bøjningsbæreevner. Dette har medvirket til, at Deltabjælke systemet er blevet godkendt i England og er ligeledes blevet godkendt med zülassung i Tyskland. Det synes indlysende, at systemet med Deltabjælker udstøbt med beton kan eftervises at have tilstrækkelig bøjningsbæreevne ved hjælp af EDB programmet. Bøjningskapaciteten der udnytter kompositsamvirkningen mellem beton og stål er meget klar og er helt i overensstemmelse med principperne i DS/EN Den komposite virkning i bøjning skal hænge sammen med en forskydningskapacitet for at sikre sammenvirkningen mellem beton og stål. For en normal komposit bjælke sker sammenvirkningen ved hjælp af dyvler eller andre forskydningselementer. I Deltabjælke systemet kan sammenvirkningen skabes ved en beton-dyvel virkning mellem hullerne i kroppen og udstøbningsbetonen. Denne virkning er blevet verificeret gennem forsøg, som er blevet udført i forbindelse med ansøgning om den tyske zülassung. Et af problemerne med beton dyvel virkningen er, at interaktionen sker i toppen af Deltabjælken. For at kunne aktivere underflangen i den kompositte virkemåde, skal interaktionskræfterne derfor føres fra oversiden af bjælken ned til underflangen. Dette vil foregå ved ekstra forskydningsspændinger i kroppene af stålbjælken. Som konsekvens af dette ville bjælkens kroppe skulle optage næsten hele forskydningskraften. Dette er helt klart ikke tilfældet, da flere forsøg har vist, at forskydningskapaciteten af den komposite Deltabjælke er meget større end kapaciteten af ståldelens kroppe alene Den 14. og 15. juni 005 blev gennemført to nye forskydningsforsøg med dels en simpelt understøttet og dels en udkraget Deltabjælke. Begge bjælker blev testet både med og uden betonudstøbning. Forsøgene viste klart, at forskydningsbæreevnen var meget større ved de betonudstøbte bjælker end for stålbjælken alene. Forsøgene viste også, at der opstod betontrykstringere med en hældning på ca. 45 svarende til virkemåden af en traditionel forskydningsarmeret betonbjælke. Dyvelvirkningen af hullerne i stålkroppen kunne ikke ses i forsøgene. Vedrørende test resultaterne se afsnit 3. Som en konsekvens af testresultaterne er der blevet udarbejdet en ny beregningsmodel for forskydningskapacitet. Denne model medtager den maksimale forskydning i stålkroppene kombineret med kroppenes virkning som bøjler i en betonbjælke -virkemåde. Bøjlevirkningen af kroppene medfører at betontrykstringere skal overføre vandrette kræfter til underflangen. Denne virkemåde kan kun ske, hvis der kan overføres kræfter ved friktion og adhæsion mellem beton og stål. Da adhæsion ikke vil være tilstede, når delene bevæger sig i forhold til hinanden, tages kun friktion i regning. En rimelig antagelse om en størrelse af friktionskoefficienten mellem stål og beton er µ=0.5. Dette kræver, at stålets overflade er uden maling og har en klasse A overflade i henhold til DS/EN Hvis man antager, at den vandrette kraft mellem kropspladerne (parallel med underflangen ~ svarende til en confinement af betonen) er af samme størrelse som den lodrette andel af Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

8 8 betontrykstringerens kraft er antagelsen om friktionskoefficienten overholdt. Det vandrette tryk mod endepladen i bjælken tages ikke i regning, hvorfor antagelsen om friktionskoefficienten indeholder nogen bæreevnereserve. Bøjle Beton stringer ) 45 Friktion Figur 5 I det følgende er fremhævet forskydningskapaciteten og andre betragtninger, som er forudsat for anvendelse af Deltabjælker i Danmark.. Beregninger af forskydningskapacitet Definitioner V Rd er den regningsmæssige forskydningskapacitet V d.strut er den regningsmæssige forskydningskapacitet båret ved det skrå betontryk V d.stirrup.full er den regningsmæssige forskydningskapacitet af bøjler kroppe uden huller V d.stirrup er den regningsmæssige forskydningskapacitet af bøjler kroppe med huller V d.eb er den regningsmæssige forskydningskapacitet af kroppe uden huller V d.eb.h er den regningsmæssige forskydningskapacitet af kroppe med huller t eb er tykkelsen af kroppene α er hældningen af kroppene h er højden af kroppene b m er middel bredden af bjælken målt midt på højden h o er højden af kroppene over hullerne i kroppene d er diameteren af hullet i kroppene s er den vandrette centerlinie afstand mellem hullerne i kroppene f yd er den regningsmæssige flydestyrke af stålet f ck er den karakteristiske cylindertrykstyrke af betonen f cd er den regningsmæssige cylindertrykstyrke af betonen θ er hældningen af betontrykstringerne (=45 ) γ model er en partialkoefficient på friktionsmodellen (µ d = µ/γ model ) µ er friktionskoefficient for beton - stål (=0.5) h o I II α d s h 0.9 h b I II Figur 6 Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

9 9 Modelusikkerhed (γ model ): Partiakoefficienten på modelusikkerheden antages som værdien for partialkoefficienten på armeret betons trykstyrke i normal sikkerhedsklasse. For tiden er denne værdi γ model = Dette tages i regning ved at indføre en mere lodret hældning af betontrykstringerne, da en reduceret friktionskoefficient vil medføre mere vertikalt betontryk. cotθ d = cotθ / γ model => θ d = 55 og cotθ d = 0.69, når θ = 45 og γ model = 1.45 Regningsmæssig forskydningskapacitet af stålkroppe uden huller: f yd Vd. eb = h t 3 Regningsmæssig forskydningskapacitet af stålkroppe med huller (ref. ENV annex N): h d e0 = ho cosα h 0.9 d + 4 e0 cos 3.7 α η = h d 0.9 d cosα f yd V = cosα d. eb. h Vd. eb 0.9 d t 3 Regningsmæssig forskydningskapacitet af betontryk: f ck η 1+ η ν v = 0.7 effektivitets faktor på betontryk (DS/EN ) 00MPa cotθ d Vd. strut = ν v f cd bm ( h 0.9) 1+ cot θ Værdien af b m er valgt til middelbredden, da den øverste del af den udstøbte beton vil være under to-tre-akset tryk ( confinement ) på grund af overflangens tværstivhed, hvilket vil forøge betonens trykstyrke i dette område. (h 0.9) er den indre momentarm. Regningsmæssig forskydningskapacitet af fuld krop ved bøjlevirkning: V d. stirrup. full = f yd cosα t ( h 0.9) d cotθ d Regningsmæssig forskydningskapacitet af krop med huller ved bøjlevirkning: V d. stirrup s = f cosα t ( h 0.9) cotθ yd s Den ydre (påvirkningen) forskydningskraft (V) kan opdeles i to andele. Den ene bæres af forskydning i stålkroppene (β V) og den anden del ((1-β) V) bæres ved bøjlevirkning. Ved anvendelse af von Mises flydekriterium kan man opstille to udtryk for kapaciteten af stålet: d d Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

10 10 β V V d. eb. h (1 β ) V + Vd. stirrup. full 1 (I) β V V d. eb (1 ) β V + Vd. stirrup 1 (II) (I) er von Mises kriterium for de simplificerede spændinger under kropshullet og (II) er von Mises kriterium for de simplificerede spændinger mellem kropshullerne. Desuden skal kriteriet for betontryk også være overholdt: (1 β ) V 1 V d. strut (III) β kan vælges frit (0<β<1) for opnåelse af den maksimale værdi af bæreevnen V Rd. Hvis man sætter både (I) og (II) til 1 kan β blive isoleret fra udtrykkene (I) og (II): hvor β = 1+ 1 A / B 1 1 A = V d. eb. h V 1 B = V d V. stirrup d. eb 1 d. stirrup. full Med denne værdi for of β kan V Rd bestemmes: V Rd β = V d. eb. h (1 β ) + V d. stirrup. full 1 men V /(1 ) Rd V d. strut β 3. Sammenligning af beregnet forskydningskapacitet med testresultater I nedestående tabel er forsøgsresultater sammenlignet med forskydningskapaciteter beregnet ved anvendelse af den danske dimensioneringsregel (afsnit ) med partialkoefficienterne 1.0 på materialeparametre samt med målte værdier for betonstyrker og stålstyrker (hvor resultat foreligger). Test a/h V test kn V calc kn f yk MPa f ck MPa V calc / V test RTE318/05 (June 005) RAT01757/90 (1990) *) *) BET9706 (1989) *) *) h: Beam height *) nominal value, not tested Tabel 1 Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

11 11 a last i forsøgopstilling V test Figur 7 Den beregnede værdi for forskydnings bæreevnen er i alle forsøg klart på den sikre side i forhold forsøgsresultaterne. Dette er i overensstemmelse med god ingeniørmæssig praksis, da der kun foreligger få forsøgsresultater med test af fuld forskydningskapacitet. 4. Beregning af bæreevne med huldæk - underflange Der er gennemført adskillige forsøg med huldæk understøttet på meget svage underflanger af Deltabjælker. Forsøgene har alle vist en tilstrækkelig bæreevne af fligen og af huldækket. Dette skyldes mest sandsynligt, at udstøbningen af bjælken virker sammen med udstøbningen af huldækkets huller ved vederlaget og dermed kan bære reaktionen. En beregningsmodel af denne virkemåde er ikke tilgængelig. Den danske tradition for bestemmelse af huldæks forskydningsbæreevne er baseret på forsøg i henhold til EN1168. Derfor kræver danske leverandører af huldæk, at de understøttes i overensstemmelse med de gennemførte forsøg. Dette betyder, at huldæks vederlag skal være ueftergivelige og have en vederlagsdybde på mindst 55mm. For Deltabjælken betyder det, at underflangen alene skal kunne bære hele reaktionen fra huldækken uden samvirkning med udstøbningen. Når dette beregningsprincip overholdes, er det leverandør af huldæks ansvar at sikre, at forskydningskapaciteten af huldækket svarer til, at det er understøttet på en fleksibel understøtning. 5. Beregning af bæreevne under brand Der er udført et vellykket forsøg med kapacitet af en Deltabjælke udsat for en standard brand i 10 minutter. I de normale beregningsark for Deltabjælker er inkluderet en eftervisning af standard brand i xx minutter. Når denne beregning viser det nødvendigt, indlægges ekstra langsgående armering i bjælken. Hvis forskydningskapaciteten er for lav i brandtilfældet, suppleres bjælken med ekstra dyvler, men en egentlig beregningsmodel herfor findes ikke. Den beregnede temperatur i underflangen under en 60 minutters standard brand er ca. 750 C, hvilket betyder en reduktion af underflangens flydestyrke til ca. 15% af den kolde styrke. Den tilsvarende styrke af betonen umiddelbart over flangen er tilsvarende reduceret til 15%. Dette betyder, at kapaciteten af en diagonal betontrykstringer (til bøjlevirkningen) samt af kroppen som bøjle er tilsvarende reduceret. Hvis det i brandtilfældet er krævet, at forskydningskapaciteten skal være større end den rene forskydningskapacitet af stålkroppene mangler man jf. ovenstående en klar beregningsmodel. Endvidere mangler man en klar beregningsmodel for optagelse af reaktionen fra huldæk under brand. I Danmark er der i 005 blevet udarbejdet en design regel for udnyttelse af huldæks forskydningsbæreevne under brand. Reglen er baseret på 3 brandforsøg med huldæk. Dækkonstruktionerne med huldæk var udført med foreskrevne fugearmeringer samt med en Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

12 1 fast understøtning på en kold (isoleret eller beton), ueftergivelig konstruktion. Herved undgik man transversal bøjning af huldækkene. For at opnå lignende forhold for huldækkene på Deltabjælker er det nødvendigt at brandisolere underflangen af bjælken. Endvidere må det kræves, at underflangen (fligen) under brand kan bære reaktionen fra huldækket. Deltabjælken skal dimensioneres til at kunne bære den nødvendige belastning under brand. For både bøjning og forskydning kan man bestemme de kritiske temperaturer ud fra belastningerne i brandsituationen. Med disse temperaturer kan man bestemme den nødvendige brandisolering. For Deltabjælken sikres ovennævnte forhold ved at brandisolere underflangen til en kritisk ståltemperatur på 500 C. 6. Konkluderende bemærkninger vedrørende beregning af bæreevne af Deltabjælker til benyttelse i Danmark Design snitkræfter og bøjningskapacitet beregnes ved hjælp af DELTAW.EXE. Den supplerende bæreevnen for forskydningskapacitet jf. afsnit er inkluderet i DELTAW.EXE Kapaciteten af underflangen (fligen) skal være tilstrækkelig til at bære hele reaktionen fra huldækket => benyttelse af en effektiv tykkelse af underflangen. Ved benyttelse af andre typer dækkonstruktioner kan denne undersøgelse evt. erstattes af en tilsvarende undersøgelse. Brandisolering af underflangen af Deltabjælken skal tilføjes for at kunne bære reaktionen fra huldækkene under brand. Hvis man anvender andre typer af dækkonstruktioner kan dette krav blive lettet, samtidig med at en speciel beregning af lastoverføring fra dæk til Deltabjælke må gennemføres. Forskydningskapaciteten af en uisoleret Deltabjælke skal ligeledes genovervejes. Deltabjælker må ikke males indvendig, og løs rust skal fjernes umiddelbart før udstøbning af bjælke. Dette skyldes hensynet til optagelse af friktion mellem beton og stål. Indvendig overflade skal behandles svarende til klasse A i henhold til DS/EN Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker_juli009

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y Spændingstilstand For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y. For at beregne dette, findes først normalspændinger s ved Naviers

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål og Brand. 1) Optegn standardbrandkurven. 2) Fastlæg ståltemperaturer for 3 uisolerede profiler efter 30 min. standardbrand:

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Konstruktion af DARK s mobile rampe

Konstruktion af DARK s mobile rampe Konstruktion af DARK s mobile rampe HDN 1.0 Overordnet design: DARK s mobile rampe er tænkt som en modulær konstruktion som kan transporteres i små lette sektioner. En nærmere analyse af DARK s raket projekter

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks 02/2014 PFEIFER-FS-System JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, DK-9640 Farsø TELEFON (+45) 9863 1900 E-MAIL info@jordahl-pfeifer.dk INTERNET

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden

Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Stabilitet af rammer - Deformationsmetoden Lars Damkilde Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer Danmarks Tekniske Universitet DK-2800 Lyngby September 1998 Resumé Rapporten omhandler beregning

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1 Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave Data: bredde flange b 50mm Højde 400mm Rumvægt ρ 4 kn m 3 Længde L 4m q 0 kn R 0kN m q egen ρb.44 kn m M Ed 8 q egen q L 4 RL 4.88 kn m Linjelast for egen vægten

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Christian von Scholten 2011 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets gennemførelse Resultater Konklusioner

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet: Statiske beregninger MinAltan A/S Sag: Worsaaesvej 12 Sags nr: 2014.170 Adresse: Worsaaesvej 12, 1972 Frb. C Vedr: Etablering af altaner Dato: 20 marts 2015 Sagsnr kommune: 2014.2227 Underskrift Beregninger

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Huldæk. Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14. Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas

Huldæk. Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14. Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Huldæk Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14 Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas Indholdsfortegnelse Indledning Beregninger af huldæk

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen Betonelement-Foreningen 2015-12-02 Vedr.: Memo fra Abeo A/S og DTU af 10. april 2015, Memorandum: Hollow-core slabs & compliance with fire safety regulations I ovennævnte memo [1] fremsættes som en påstand,

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER HVAD ER DEN KORTE VERSION? Fra 1. april 2010 skal broer projekteres og bæreevneberegnes efter Eurocodes De danske konstruktionsnormer,

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 2013-06-28 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for beregninger af ældre murværk ifm renoveringer/ombygninger Notatet er således

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen

Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen Metroprojektet Branch off to Nordhavnen Lidt teoretisk indblik Morten S. Rasmussen Geotenikerdagen DEN TEORETISKE DEL - UNDERLAGSPLADER TIL SPUNS A) I HENHOLD TIL DS/EN1003-5 B) VED BRUDLINJE C) FEM ANALYSE

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner 1 Præsentation Michael Birk Jensen Senior Fagspecialist COWI, Afd. 1701 Bridges Projektering af brokonstruktioner Udbud og beskrivelser Tilsynsarbejde 1 Indgang til Eurocode Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO

Et æresmedlem. ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige. Per Bjerregaard Hansen, GEO Et æresmedlem ---- Hvordan jeg mødte muren og lærte at sige tøjningskompatibilitet ---- --- en vandretur frem mod en geoteknisk erkendelse, set gennem mine briller --- ---- ved et møde i Geoteknisk Forening,

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

HPM Ankerbolt Til boltede samlinger. Version: DK 12/2015 Godkendt: Europæisk teknisk godkendelse ETA-02/0006. Teknisk manual

HPM Ankerbolt Til boltede samlinger. Version: DK 12/2015 Godkendt: Europæisk teknisk godkendelse ETA-02/0006. Teknisk manual HPM Ankerbolt Til boltede samlinger Version: DK 12/2015 Godkendt: Europæisk teknisk godkendelse ETA-02/0006 Teknisk manual HPM Ankerbolt Til boltede samlinger Systemfordele Standardiseret og godkendt ankerboltsystem

Læs mere