Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015"

Transkript

1 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere... 5 Støtte- og rådgivningsfunktioner... 5 Procedure ved fravær og/eller manglende studieaktivitet... 5 Kursister på særlige vilkår... 6 Eksisterende og nye fastholdelsestiltag:... 7 Bilag 1: Støtte- og rådgivningsfunktioner

3 Indledning Fravær fører som bekendt til frafald - men fraværet kan reduceres og flere kursister fastholdes, såfremt vi til stadighed fokuserer på at udfordre kursisterne fagligt, og på at opbygge gode relationer i klasserummet ikke mindst lærer og kursist imellem. I fastholdelsesarbejdet er det vigtigt, at den enkelte lærer kommer tæt på og ser kursisten. Fokus skal være rettet mod treklangen "faglighed relationer - ledelse". Indsatsen i forhold til frafaldstruede kursister bør løftes af faglærere, evt. kontaktlærere, studievejledere, ledelse og administration i et tæt og forpligtende samarbejde. Fastholdelsesplanen er mere end blot en plan for håndtering af fravær og/eller manglende studieaktivitet. Planen er i højere grad en plan for, hvordan vi som afdeling kan støtte op om kursistens læringsproces, og dermed kursistens faglige, kulturelle og personlige udvikling. Treklangen faglighed relationer - ledelse Lærere Faglighed Grundlæggende er det lærerens opgave at fastholde kursisten i det valgte uddannelsesforløb. Læreren skal besidde de personlige, pædagogiske og faglige kompetencer, det kræver at tage medansvar for kursisten og dennes læring. Det er en forudsætning, at lærerens faglige kvalifikationer inden for et givent fag er på plads, men det er ikke tilstrækkeligt. Relationer For kursisten er relationen til læreren og holdets øvrige kursister meget afgørende. Det er lærerens opgave at tage medansvar for den enkelte kursist og dennes læring. Dette arbejde forudsætter en pædagogisk praksis, som er inkluderende overfor alle typer af kursister og det kræver, at læreren kan lede klasserummet. En god klassekultur med vægt på relationelle samspil åbner for nye positive samspil, som igen positivt påvirker udvikling i selvopfattelse og skoleindstilling Klasseledelse Ledelse af klasserummet handler ikke om, at det er læreren alene der har hele ansvaret for den faglige læring. Kursistens egen selvledelse er essentiel for såvel læringsprocessen som den kulturelle og personlige udvikling. Kursistens motivation skal udbygges og etableres gennem lærerens tillidsvækkende relation og ledelse. Følgende faktorer har betydning: Kontinuitet Indarbejdede rutiner Velstruktureret, målrettet undervisning 3

4 Aktive kursister, der lærer af hinanden Høje forventninger til kursisterne Positivt, arbejdsorienteret klima Dialogisk undervisning Kursisterne føler sig set af læreren En god afrunding God klasseledelse er forebyggende Kilde: Helle Plauborg (2010): Læreren som leder klasseledelse i folkeskolen og gymnasium Ledelsen Fra ledelsen er vi indstillet på at deltage aktivt i fastholdelsesarbejdet. Såfremt den enkelte faglærer, kontaktlærer eller studievejleder i særlige tilfælde vurderer, at en samtale med MLB eller MS vil have en positiv effekt i forhold til at fastholde kursister, afholder vi gerne sådanne samtaler. Derudover vil MLB og MS løbende være i dialog med studievejledningen, klassekoordinatorer samt kursist- og eksamenstemaet. Dels for til stadighed at sikre hensigtsmæssige ekspeditionsgange dels for at være informeret om antallet af frafaldstruede kursister og behovet for støtteforanstaltninger. Studievejledere Studievejlederne har et stort ansvar og en meget vigtig rolle i forbindelse med opfølgning på fravær og/eller manglende studieaktivitet. Studievejlederne samarbejder med faglærerne, klassekoordinatorerne og kontaktlærerne i fastholdelsesarbejdet og giver korte tilbagemeldinger, når samtaler er afholdt. Studievejlederne vil fra skoleårets start fordele klasser og hold mellem sig, og fag- og kontaktlærere vil blive informeret om fordelingen. For klasser afholdes hvert semester et møde (ca. 45 minutter), hvor klassens kursister gennemgås med hensyn til fremmøde, afleveringer samt andre forhold faglige og sociale. Ved disse møder deltager klassekoordinator, klassens studievejleder, repræsentant fra kursist- og eksamensteamet, socialrådgiver samt MLB. Derved sikres kontinuitet i fastholdelsesarbejdet for både kursister og lærere. 4

5 Læse- og matematikvejledere I skoleåret vil afdelingens samlede læse- og matematikindsats blive koordineret af matematikog læsevejledere. Disse vejledere vil fungere som inspiratorer og vejledere for afdelingens arbejde med matematik, talforståelse, sprog-, skrive- og læseudvikling. Matematik- og læsevejlederne skal ses som ressourcepersoner for lærerne, der således i endnu større udstrækning end tidligere, kan udfordre den enkelte kursist fagligt og støtte kursistens læringsproces. Indsatsen evalueres løbende på baggrund af evaluering og effekt måling. Støtte- og rådgivningsfunktioner Diversiteten blandt AVU-afdelingens kursister er stor, og vi tilbyder derfor en lang række støtte- og rådgivningsfunktioner, som i udgangspunktet kan støtte kursisternes gennemførsel. Det er vigtigt, at læreren i den daglige omgang med kursisterne er opmærksom på alle støtte- og rådgivningsfunktionerne og bruger/henviser til disse. Den aktive brug af disse funktioner på skolen skal for den enkelte kursist og lærer ikke opfattes som et straffesystem i en studieaktivitetsprocedure, men som en konsekvens af, at læreren tager et medansvar for den enkelte kursists læringsproces. Det handler i den pædagogiske praksis om at reagere på ikke gavnlig studieadfærd, før systemet (skolen) tager over i relation til studieaktivitet. Det er her vigtigt at pointere, at vi i AVU-afdelingen også har velfungerende og ressourcestærke kursister for hvem, støtte- og rådgivningsfunktioner er unødvendige. Liste over aktuelle støtte- og rådgivningsfunktioner findes som bilag bagest i dette dokument. Listen skal opfattes dynamisk nye funktioner kan komme til, og andre kan på sigt vise sig ikke at være attraktive. Procedure ved fravær og/eller manglende studieaktivitet 1. Automatisk udmeldelse uden yderligere varsling. a. Kursister der ikke er mødt til kursusstart (2 undervisningsgange) b. Kursister der udebliver fra undervisningen i en måned c. Hvis kursisten ikke møder til indkaldte samtaler med studievejleder eller leder 2. Kursister med ustabilt fremmøde/studieaktivitet a. Kontaktlærer/faglærer tager kontakt til den enkelte og drøfter motivation, fremtidsplaner og evt. behov for ekstra støtte (fagligt/personligt). Perspektivering er vigtig b. Indgåede aftaler noteres i LudusWeb, fanebladet sager 5

6 3. Indkaldelse til samtale ved studievejledningen (advarsel) a. Fravær opgøres en gang om måneden b. Klasser opgøres den 1. i måneden - enkeltfagshold opgøres den 15. i måneden c. Fraværet opgøres ud fra 20 %, som er en retningsgivende procent af afholdte timer d. Lærerne skriver en samlet mail for hvert hold til kursist- og eksamensteamet med begrundelser på, hvilke kursister man ønsker til samtale e. Kursister, der er fredet / er på særlige vilkår skal også indkaldes til opfølgende samtaler, - derfor skal disse kursister også på listen til kursist- og eksamensteamet f. Studieadm. indkalder til fraværssamtale via besked i LW samt via SMS g. Studievejlederne får tjekliste med navne og kursistnumre på de kursister, der er indkaldt til samtale incl. begrundelser fra lærerne h. Kursisten har max 8 dage til at henvende sig i studievejledningen. Hvis kursisten udebliver fra fraværssamtalen medfører det udmeldelse, som foretages af studieadm. Dette oplyses i beskeden. i. Studievejlederne afholder samtaler og skriver aftaler ind i sager og journal i LW og i kerneludus 4. Kursister kan fredes / komme på særlig vilkår Læreren kan frede en kursist i højest 3 uger. Vigtigt at læreren får skrevet begrundelserne i LW. Hvis kursisten herefter stadig har behov for særlige hensyn, skal der søges om særlige vilkår hos ledelsen, som indhenter en faglig godkendelse fra læreren. Ledelsen skriver afgørelsen i LW. (Se næste afsnit kursister på særlige vilkår) Kursister på særlige vilkår I AVU-afdelingen har vi også en forpligtigelse til at skabe muligheder for de kursister som i en periode oplever forhold / sygdom, der vanskeliggør almindelig skolegang. Det er vigtigt at kursisterne kender til denne foranstaltning, så der ikke opstår myter om, at der er nogen der bare får lov at blive væk fra undervisningen. For at opnå status som kursist på særlige vilkår skal der foreligge en ansøgning. I denne ansøgning skal der være information om årsag til ansøgningen. En vurdering af i hvilket omfang kursisten forventes studieaktiv, samt en indikation af, hvornår kursisten igen forventes at overgå til normale vilkår. Beslutningen om særlige vilkår træffes af MLB eller MS. Status som kursist på særlige vilkår er tidsbegrænset oftest i en måned, men kan i særlige tilfælde gives i længere perioder. Sygdomsbetinget fravær kræver en lægeerklæring / dokumentation fra lægen, når der er tale om sygdom, der varer ud over 3 uger. Det skal vurderes, om det er realistisk, at kursisten kan vende tilbage til undervisningen. 6

7 Eksisterende fastholdelsestiltag: Skærpede visitationskrav ved optagelse (bl.a. væsentlig flere tests) Velkomstbrev, opstarts-møde og tilbud om ekstra vejledning til sent optagne kursister. Disse kursister har erfaringsmæssigt svært ved at føle sig som en del af holdet Klassedage én hvert semester, som placeres efter behov Introdage for klasser ved skolestart Vikardækning - specielt fokuseres på at undgå mellemtimer Eksamenskurser (faglige kurser + eksamensnervøsitet) Kvalificering af lektiehjælpen faglig fordybelse Alle lektier inkl. afleveringsopgaver registreres i Ludus Web Læsetest gennemføres for alle dansk- og dsa-kursister primo september Kontaktlærer Mentor Læse- og matematikvejledere Psykologisk rådgivning Socialrådgiver Studievejledning Tolærerordninger Marts 2015 Michael og Mette 7

8 Bilag 1: Støtte- og rådgivningsfunktioner Tilbud CD-ord FVU undervisning FVU-test Kontaktlærer Lektiehjælp Læsevejleder Kort beskrivelse Software, som gør det muligt for ordblinde blandt andet at få tekster læst op. Software er tilgængelig for alle AVU-afdelingens kursister så længe de følger uv ved VUC Aarhus. FVU- dansk (læsning, skrivning, stavning, evt. IT) FVU- matematik (regning, begreber i matematik, talforståelse, evt. IT) Forberedende voksenundervisning dansk eller matematik Test som afgør, hvorvidt kursisten er berettiget til FVU-undervisning og i givet fald på hvilket trin. Støtter, vejleder, fastholder og ser kursisten i dagligdagen. Alle klassekursister tildeles en kontaktlærer. Enkeltfagslærerne (dansk) kan søge kontaktlærertimer til udvalgte kursister. Tilbydes hver uge nøjagtige tidspunkter fremgår af elev-intra. Timerne faglig fordybelse giver mulighed for hjælp til lektier. Udvikler, strukturerer og koordinerer den samlede læse- og skriveindsats. Ressourceperson primært for kolleger, men afholder også minikurser / forløb for kursister. Matematikvejleder Mentorer Udvikler, strukturerer og koordinerer den samlede matematikindsats. Ressourceperson primært for kolleger. Støtter og vejleder kursist (mentee), som af forskellige årsager har svært ved at gennemføre studiet. Mentorordning bevilges og etableres efter henvendelse ved studievejledningen. Se endvidere funktionsbeskrivelsen. Mini-kurser Korte forløb som etableres efter behov: eksempelvis grammatik-kurser, itkurser og eksamensforberedelse. OBU-test Psykologisk rådgivning Henvist via faglærer eller egen henvendelse. Testen afgør om kursisten er i målgruppen for OBU-undervisning. Skolepsykolog Per Astrup Træffetid: se intra Screeningstest (faglige test) Gennemføres af vejlederne i forbindelse med visitering. Følgende fag: dansk, engelsk og matematik 8

9 NB. Dog gennemføres test kun i de tilfælde, hvor studievejlederne er i tvivl om placering. Sekretær til kursister med Aspergers syndrom og/eller ADHD Socialrådgiver Støtter og guider i forhold til struktur, almene studiefærdigheder og sociale spilleregler Karina Warming Træffetid: se intra Studieområdet IBS+ SJ Åbent alle ugens dage - kan benyttes af kursister til forberedelse, gruppearbejde + it-arbejdspladser. Åbningstider se intra Studievejledning Støttelærer Visitering og vejledning til AVU, OBU og FVU. Træffetid: se hjemmesiden. Studievejledning på Ingerslev Boulevard. Alle lærere læser som udgangspunkt 2 støttetimer på et andet hold end ens eget. Herudover kan lærerne altid søge om støttetimer til ens hold. 9

10 Grafisk illustration over AVU s støtte- og rådgivningsfunktioner Almen info (Informati on/web) Optagelse (Stv) Fastholdelse (Stv) SU (Informati onen.) Læreren Studiestøtte Udslusning Læsevejl. (Læs.vej) CD ord (Karin) Læreren Kursisten Læreren Faglige problemer (Læreren) Eksamensrådgivning Socialrådgivning (Karina) Læreren Kontakt lærer Psyk. rådgivning (Per) Lektiehjælp (Faglig fordybelse) Mentor/ sekretær Grøn = støtte der primært knytter sig til undervisningen og derfor udføres af personer knyttet til de pædagogiske afdelinger Blå = støtte der ikke retter sig mod undervisningen og derfor udføres af personer knyttet til den administrative afdeling eller eksterne samarbejdspartnere 10

11 11

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere