Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22, 26, 28 og Vision 18 Dato for tilsyn: 12. oktober 2010 Tilbuddet er repræsenteret ved: Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22 Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18 Temaleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Tilsyn foretaget af: Tilsynskonsulent Vivian Grønfeldt og tilsynskonsulent Dorthe Legéne Mikkelsen. J. nr K09

2 Sammenfatning Opfølgning fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud: Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. Fysiske rammer: De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuel indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Organisation, drift og forretningsgange: Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er under flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og søger løbende at tilpasse sig de aktuelle forhold. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder Tilbuddets beboere/brugere: Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Interview med beboer/bruger evt. pårørende: Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. Interview med medarbejdere: Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Fokusområder 2010: Det er lidt forskelligt hvorledes det håndteres. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning. En afdeling har registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Vurdering: Oktobervej og Vision 18 vurderes på baggrund af det fremsendte materiale, de gennemførte interview og rundgang at have gode og tilfredsstillede systematikker og strukturer, som gør, at institutionen fungerer tilfredsstillende og kan imødegå de beskrevne udviklingspunkter. Udviklingspunkter: Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer Medicinhåndtering: Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. J. nr K09 2

3 Påbud: J. nr K09 3

4 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Ved tilsynet er følgende personer interviewet Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø Tilbuddets beboere/brugere Interview med beboere Interview med medarbejdere Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Bilag J. nr K09 4

5 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22, Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18, Teamleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Alle er pædagoger. Medarbejdere Brugere/beboere Pårørende Fire medarbejdere har medvirket i interview. Ved interview har medvirket tegnsprogstolk. To medarbejdere er udpeget af tilsynet på dagen. Gruppen af medarbejdere har været ansat i henholdsvis tre år, tre et halvt år og to medarbejdere i 12 år. Tre af de interviewede er pædagoger, den fjerde er ufaglært. Tre beboere har via tegnsprogstolk medvirket i interviewet. Alle har boet på Oktobervej i en længere årrække. Ikke aktuelt 2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Emne Tilsyn 2009 Grundlag Idet Oktobervej og Vision 18 fremover hører under samme virksomhedsleder, er der gennemført et samlet tilsyn på Oktobervej og Vision 18. Hvor forholdene taler for det, vil dette fremgå af rapporten. Oktobervej At fokus på rengøring fastholdes. Større ombygning som præger rengøringssituationen. Rengøringsfirma er udskiftet siden sidst. Der erfortsat ansat en rengøringsformid ler. At eksisterende funktionsbeskrivelser genopfriskes. Funktionsbeskrivelser har været drøftet løbende. At forventninger til og forhold omkring ledelsens synlighed afklares. Der er i hver afdeling ansat en teamleder, med ny funktionsbeskrivelser for teamleder funktion. Leder fortæller, at der bliver spurgt ind til oplevelse af lederens synlighed ved MUS, og der er overvejende tilfredshed. Vision 18 At håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger systematiseres således, at gældende retssikkerhedsregler overholdes. Information til nye medarbejdere er samlet og opbevares i et skab. Beboere har nu hver deres dagbog. J. nr K09 5

6 At ledelsen overvejer værdien af et formaliseret samarbejde med pårørende. Medarbejder oplever, at samarbejdet fungerer uproblematisk. At retningslinjer for hygiejne genopfriskes. Besøg af hygiejnesygeplejerske og bevilget særlig rengøring. Der tages særlige hensyn mht. rengøringsvenlige materialer på relevante steder i nybyggeri. At det sikres, at alle nye vikarer og medarbejdere systematisk introduceres til alle retningslinjer, vejledninger og instrukser. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. At der fortsat er opmærksomhed på medicinhåndtering og opbevaring Fire medarbejdere har nu medicinkursus. Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. 3. Fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af stedet og eventuelle ændringer siden seneste tilsyn Grundlag Oktobervej består af tre boområder med i alt 27 pladser plus 1 aflastningsplads. Herudover fire pladser i Vision 18. Alle boliger er i brug. Oktobervej 22 har plads til 9 beboere og en aflastning og nye boliger forventes klar Oktobervej 26 og 28 har hver 9 nye lejligheder, med tilhørende fællesarealer samt personalefaciliteter. Ud af de ni pladser bor to beboere i en mere selvstændig enhed på området, på sigt skal der være fire boliger i denne enhed der ligger i bygning C. Ovenpå kommer det nye Vision 18 til at ligge. Aktuelt er fire unge mellem 19 og 23 år i Vision 18 i midlertidig genhusning. Forventer ophævelse af projekt status med indflytning i de nye boliger på CfD i Personalet på Vision 18 har været inddraget i byggeplanerne, og har i høj grad haft fokus på de specielle behov, som de ud fra de nuværende erfaringer har fået i forhold de unges funktionsniveau og forudsætninger for at kunne have en stabil og sammenhængende hverdag. Nye lejligheder består af værelse på 37 m2 med eget badeværelse evt. vaskesøjle og te køkken. I stueetagen har hver bolig egen terrasse. Derudover stor fælles opholds- og spisestue samt køkken til færdiggørelse af mad i hverdagen. Oktobervej har et antal fælles terrasser J. nr K09 6

7 og en del grønne bede, som efter renovering og rekonstruktion kan blive et attraktivt udeareal. Boligerne giver mulighed for, at beboerne kan leve et mere selvstændigt liv. Det er tanken, at Oktobervej skal ligne et lille landsbymiljø. Fysiske rammer og udnyttelse heraf Ved rundgang observeres De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde. Vision 18 er en midlertidig pavillon der ligger i gåafstand fra de øvrige afdelinger. Tilsynet fik lov at besøge 2 boliger, en i de gamle bygninger og en i de nye. Lejligheden i den gamle bygning fremstod hyggelig og med personligt præg, men meget trang og utidssvarende. Beboer glæder sig til indflytning i ny bolig og til at få lov til at indrette sig med egne møbler, der i øjeblikket står opmagasineret. De nye lejligheder rummer mulighed for langt mere personligt præg og selvstændigt liv, og beboer der viser sin bolig frem, giver udtryk for stor glæde ved sin bolig, der er indrettet efter beboerens eget valg. Er blandt andet meget glad for at have fået egen vaskemaskine, som beboeren selv betjener. Rengøringsstandarden på de sete arealer var på tilsynsdagen tilfredsstillende. Tilsynet så beboere i gang med aktivitet i egne boliger og i fælleslokaler og observerede respektfuld og professionel dialog mellem beboere og medarbejdere. Medicinhåndtering: Medicinhåndtering er gennemgået på Oktobervej 26. To beboeres medicin er gennemgået, den ene er dog ikke tjekket for korrekt dosering og opbevaring, idet beboer ikke ønskede at tilsynet kom ind i boligen. Medicin registreres i EKJ, som suppleres med et medicinskema yderligere, hvortil medicinansvarlig overfører oplysninger fra EKJ og som opbevares i medicindoseringsmappen. På dette skema mangler dispenseringsform, ordinationsdato, seponeringsdato og cave-felt. Tilsynet gør opmærksom på, at såfremt man anvender en nedfotograferet kopi af skemaet i EKJ, vil alle oplysninger fremgå af skemaet og dokumentationen bliver enstrenget med mindre risiko for fejl. En beboer havde tablet stående i sit medicinskab, som ikke var ordineret. Leder gør opmærksom på, at det også vil være situationen andre steder. Tilsynet henviser til Gladsaxe Kommunes vejledning om medicinhåndtering, hvor håndtering af smertestillende håndkøbsmedicin tydeligt er beskrevet. Tilsynet så flere gode systematikker til håndtering af medicin på den aktuelle afdeling, for eksempel dokumentation af hvilke vikarer der har kompetencer i forbindelse med medicin. Beredskabsplanen, herunder brandinstruks Beredskabsplan eksisterer og er opdateret september 2010 til de nye fysiske rammer. Der er uanmeldt brandsyn 2 gange årligt. Falck kommer en gang om året og tjekker brandslukningsudstyr J. nr K09 7

8 Opsamlingsplads er defineret og kendt. Der var brand i går og det fungerede fint, alle reagerede relevant. Rengøring og vedligehold Vurdering Udviklingspunkter Påbud Rengøringen på Oktobervej har været i licitation. Et krævende stykke arbejde. Der har været en del kritik af rengøringsstandarden, der er ansat en servicemægler, der skal opnå og fastholde et tilfredsstillende rengøringsniveau. Ledelsen finder, at det går den rigtige vej. Rengøring på Vision 18 er tilfredsstillende, der er bevilget ekstra hjælp til daglig rengøring i forbindelse med en aktuel problemstilling. De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. 4. Organisation, drift og forretningsgange Emne Værdigrundlag Grundlag I forbindelse med ombygning omlægges til almennyttige boliger. Afdelingerne er forskellige steder i processen, idet nogle jo allerede er færdige med ombygningen. Dette har indflydelse på samarbejdet med beboernes forståelse af og medvirken i den nye organisering. Hovedmedudvalg (HMU) arbejder i øjeblikket med at udarbejde nyt værdigrundlag overordnet for Center for Døve. Herefter skal hver enkelt afdeling formulere lokalt tilpassede værdigrundlag. Pædagogiske metoder Hvordan praktiseres pædagogikken? Organisering af stedet (ledere/medarbejdere) De nye fysiske rammer tilbyder nye muligheder for beboerne og dermed også pædagogiske muligheder. Grundlæggende arbejder Oktobervej med neuro-pædagogik i kombination med andre metoder og tilpasset den enkelte beboers handicap. Der er fokus på at bakke op om et selvstændigt og individuelt liv. Pædagogikken er også præget af individuelle kommunikationskompetencer. Oktobervej er organiseret som tre boområder, hvert med sin virksomhedsleder og som noget nyt en teamleder i hver. Oktobervej 22 har 13 medarbejdere, heraf 2 medhjælpere og 11 uddannede pædagoger. Oktobervej 28 har 14 medarbejdere, heraf 2 medhjælper og 12 uddannede pædagoger. Oktobervej 26 har 14 medarbejdere heraf 2 medhjælpere og 12 uddannede pædagoger. J. nr K09 8

9 Vision 18 har 10 medarbejdere heraf 8 pædagoguddannede og en medhjælper og en social- og sundhedshjælper. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer, en del har nedsat timetal. Oktobervej har administrativt og teknisk personale fælles med andre Center for Døve enheder. Der benyttes udelukkende vikarer med kendskab til Oktobervej, ca. 10 % af lønsummen går til vikarer. Endvidere er der tilknyttet et antal timelønnede vikarer med varierende faglig baggrund. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn mht. værdigrundlag, pædagogik, organisering Samarbejde/ dialog med brugere og medarbejdere Fokusområde Registrering af og handling på fejl og utilsigtede hændelser Mødestruktur Hjælpen efter 83 og 86 Man er undervejs med ændring af værdigrundlag central for Center for Døve og herefter de respektive afdelinger. Vision 18 s nye ledelsesorganisering er endnu ikke helt afklaret. Ledelsen er opmærksom på, at beboergruppen som helhed bliver ældre. Man har samarbejde med Egebækhus og hospital i konkrete tilfælde, hvor en beboer har specifikke plejebehov. Lederne beskriver, at man har daglig kontakt til medarbejdere og boområder. Ledelsen er samlet i et hus og tilstræber at være synlig på egne afdelinger i dagligdagen. Der er en ny teamleder i hver afdeling. Dialog med medarbejdere og beboere beskrives som åben og direkte. Der er lidt forskellige fremgangsmåder. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning samt egenkontrol på doseret medicin. En afdeling har haft særlig fokus på området og her er der registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Ugentligt personalemøde af forskellig karakter på boområderne. Afløses indimellem af fælles fagligt forum med emner af generel karakter. MED - møder afholdes 4 gange om året. Hvert 12. uge er der heldagsmøde i hvert botilbud, eksempelvis med oplæg om autisme eller teambuilding. Vision 18 har Pædagogisk dag hver 6. uge af 7 timer. I øjeblikket får ingen beboere hjælp, men der er periodevis behov. Tilfredsstillende samarbejde med Gladsaxe Kommune. Tilbudsportalen 1. februar 2010 Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er fortsat i en periode med flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og arbejder fortløbende på at tilpasse sig de aktuelle forhold. J. nr K09 9

10 5. Personaleforhold og arbejdsmiljø Emne Personalets kompetencer i forhold til beboere/brugere Grundlag Ledelsen finder, at medarbejdergruppen som helhed har de erfaringer og kompetencer der skal til, for at dække beboernes behov. Der laves planer på sigt for kompetenceudvikling afpasset den konkrete udvikling. Der er fortløbende kompetenceudvikling indenfor neopædagogik i samarbejde med andre CfD enheder, og man er opmærksom på at vedligeholde kompetencer. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer af lidt varierende omfang. Mulighed for kompetenceudvikling / efteruddannelse Brug af vikarer og modtagelse, oplæring af vikarer og nye medarbejdere Instrukser for ansvars - opgave og kompetence Instruks for rengøring og hygiejne Hjælpemidler Medarbejderudvalgsmøder(MED) Medarbejderudviklings samtaler(mus) Arbejdspladsvurdering (APV) Diverse retningslinjer og instrukser - (fravær, rygeregler, Ledelsen finder, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling/videreuddannelse. Man har løbende pædagoger på neuropædagogik-uddannelse. Derudover sker løbende og behovsstyret kompetenceudvikling. Supervision både internt og eksternt, tilbydes til sager for grupper af medarbejdere. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. Derudover findes medarbejderhåndbog med diverse politikker. Forbruget af vikarer er stabilt, men enkelte afdelinger er periodevis ramt af langtidsfravær. Opgaver og forventninger til kontaktpersoner findes på skrift. Instruks for opgaver og ansvar for virksomhedsledere også for den nye funktion som teamleder. Rengøringsplaner for rengøring findes og håndhæves bl.a. af servicemægler. Der er fokus på håndhygiejne. Der er sæbedispenser, papirhåndklæder og håndsprit tilgængeligt Der er skriftlige instrukser for rengøring og håndhygiejne. Der har været temadag om hygiejne. Har hvad man skal bruge Afholdes fire gange årligt, i henhold til loven. Afholdes årligt efter lidt forskellige struktur. En afdeling har gennemført APV, øvrige er på vej i uge 42. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar På medarbejdersiden er der planlagt en trivselsundersøgelse. Står i personalehåndbogen. Efterleves problemfrit. J. nr K09 10

11 alkohol) Sygefravær Vurdering Udviklingspunkter Påbud Den ligger på ca. 5 % på tværs af afdelinger. Stabilt og velbegrundet. Der indhentes mulighedserklæringer ved behov, og enkelte medarbejdere kommer til omsorgsamtale. Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder. 6. Tilbuddets beboere/brugere Emne Beboer/ bruger sammensætning eventuelle ændringer Grundlag Beboergruppen uændret. Forhold for grupper med særlige behov Handleplaner Beboer/ brugerindflydelse Aktiviteter Ikke aktuelt Handleplaner udarbejdes i samarbejde med beboeren. Pårørende medvirker i det omfang, beboeren ønsker det. Arbejder med konceptet min Plan og finder det overskueligt, og meningsfuldt i hverdagen. Samarbejde med Gladsaxe Kommune er meget sparsomt, til trods for talrige invitationer. Alle medarbejdere er på EKJ. Lidt forskellige niveauer af brugerfærdighed, en afdeling bruger stadig håndskrevne dagbøger. Faste beboermøder på afdelingerne, her afgøres fælles forhold og fastlægges f.eks. weekend aktiviteter. I forbindelse med overgang til almennyttigt boligbyggeri, er en ny struktur på vej i forhold til mødeaktivitet, og hermed en ny måde at øve medindflydelse på. Beboere informeres om bygge- og flytteplaner på beboermøder, meget individuelt tilrettelagt. Ledelsen beskriver flere aktiviteter for beboere. Gå ture, madlavning, aftenskole i weekender besøg i Zoo og strandture o.l. Derudover tilbagevendende fester og festivaler også i Nordisk regi. Kultur der dur. Pigegruppe og mandegruppe. Der er etableret en funktion for hver afdeling med en aktivitetsmedarbejder, der planlægger på tværs af afdelingerne. Fleur, forening for flerhandicappede, arrangerer også aktiviteter som man tilmelder sig. J. nr K09 11

12 Forplejning Retningslinjer for omgang med beboermidler Magtanvendelse Klagesager Ryge- alkoholpolitik for beboere/brugere Medicinhåndtering Samarbejde med pårørende Der er opmærksomhed på sund kost. Maden laves næsten færdig i central køkken med uddannet personale. Der er opmærksomhed på sund kost og motion. Beboeren kan nu bestemme menu på egen fødselsdag, og der er indført turnus for at bestemme fredagsmenuen. Eksisterer, og der er revision på beboermidler. Gladsaxe kommunes vejledning i kombination med egne retningslinjer følges, oplyser leder. Der har været ca. 5 i 2010 som er indberettet. Ledelsen finder, at det hurtige retursvar fra Gladsaxe Kommune øger mulighed for afklaring og læring i medarbejdergruppen. Har dog i øjeblikket en indberetning liggende man har ventet svar på siden juni. Temadag om Low arrousel for alle afdelinger har været afholdt. skriftlige klager. Der er en klagevejledning, som er kendt af pårørende og beboere. Der eksisterer ikke skriftlige politikker for beboerne. Ledelsen overvejer situationen, måske aktuelt i forbindelse med omstrukturering på stedet. Der er vejledning for medicinhåndtering på alle boområder. Følges og kendes af medarbejdere. EKJ findes og benyttes i lidt forskelligt omfang på boområderne. Alle skemaer føres på PC. Kontaktpersoner har kontakt med pårørende i overensstemmelse med beboernes ønsker. Der er behovsstyret kontakt. Pårørende er velkomne til jule- og sommerfest. Der er et byggeråd, hvor en pårørende deltager. Vurdering Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Udviklingspunkter Påbud 7. Interview med beboere Emne Hvordan er hverdagen? Grundlag Alle beboere udtrykker glæde ved at bo på Oktobervej. En fortæller om sit arbejde og om at have fået tidligt fri i dag, for at komme over og tale med os, det er fint fortæller beboeren. Jeg arbejder og har en tavle jeg kan sætte billeder på væggen, så jeg ved hvad jeg skal lave Oplevelsen af hjemlighed Alle er glade for deres bolig og en fremhæver, at det er dejligt at have fået sit eget badeværelse og vaskemaskine, og i det hele taget at indrette sig i en ny bolig. J. nr K09 12

13 En har selv udvalgt og indkøbt et nyt bord til boligen og er meget glad for det. Fysiske rammer Tilfredshed med hjælp, støtte og vejledning fra medarbejderne Aktiviteter Dialog med medarbejderne Handleplaner/ Samarbejdsaftaler Indflydelse i hverdagen Forplejning Samarbejde og indflydelse for pårørende Klagevejledning Vurdering Udviklingspunkter Påbud Alle interviewede bor i nye lejligheder og udtrykker stor tilfredshed med boligerne. Beboerne fortæller samstemmende, at de er glade for den hjælp og vejledning de får, og at man får det på en god måde. De kommer når man har brug for det, og man er tryg. Pædagogerne kan også lave sjov og ballade. En beboer fortæller, at hun skal på ferie og glæder sig. Et par beboere fortæller om værkstederne og hverdagens gøremål. Beboerne fortæller om at have besøg og andre sociale kontakter. Beboerne synes, der er forskel på hvor gode pædagogerne er til tegnsprog, men alle kan noget. Pædagogerne taler pænt beboerne. En beboer fortæller om det at lave en handleplan. Pædagogerne skriver den. Ved godt hvad der står i handleplanen. Der oplyses flere enkelte oplevelser og ting som beboerne har ønsket ind i handleplanerne. Beboerne fortæller om medindflydelse på egne og fælles forhold. Bl.a. beboermøder, det er godt. Vi får god mad, og vi kan indimellem få lov at bestemme hvad vi skal have. En har tidligere selv været med til at lave mad, og kan stadig ind imellem lide at deltage. En fortæller om at forældre kommer jævnligt på besøg. Og så går vi over i cafeen og spiser sammen, det er rart. En fortæller at pædagogerne er gode at tale med, når man er ked af det. Beboerne fortæller samstemmende, at de ville tale med en kontaktpædagog, hvis de var kede af noget eller utilfredse. Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. J. nr K09 13

14 8. Interview med medarbejdere Emne Hvad er godt ved at arbejde netop her? Grundlag Der er et godt arbejdsklima, samarbejde mellem medarbejder og ledelse er meget godt og tillidsfuldt, der er mange udviklingsmuligheder. Det er dejligt at se beboerne profiterer af det pædagogiske arbejde og udvikler sig. Den tegnsprogsmæssige er rigtig spændende og udfordrende. Døvekultur er svær at definere, men kan handle om at tænke meget visuelt, og det er spændende at være en del af. Det er lidt forskelligt at arbejde sammen med hørende, de kan indimellem glemme at tale med tegnsprog, og der kan man godt føle sig lidt udenfor. Beboerne er glade, kollegaerne er glade og vi har det godt sammen. Samarbejde med ledelse og beboer Arbejdspladsvurdering. (APV) Mulighed for hjælp og støtte til beboer/bruger i hverdagen Handleplaner /Samarbejdsaftaler Aktiviteter Mulighed for kompetenceudvikling Samarbejde med teamledelse er godt, og funktionen fungerer godt. Det har imødekommet ønsket om bedre kontakt til leder, og mest mulig rationel brug af leder. Der er fortsat daglig kontakt med daglig leder. Grundlaget i dialogen er at imødekomme beboeren individuelt tilpasset, og efter kendskab til beboeren. Alle er bekendt med, at der snart skal laves APV. Har forventning om at der bliver taget ting op omkring ombygningen. Det psykiske i forbindelse med at beboerne er eller skal flytte kunne også komme til at fylde. Alle medarbejder udtrykker tillid til, at der bliver handlet relevant. Man når det man skal, og der er gode muligheder for at udvikle sammen med beboeren. Bruger konceptet min Plan. Medarbejderne finder det svært at få spurgt beboerne om ting der ikke er så konkrete. Finder også at det er et redskab der har gjort beboeren mere synlige. Nogle beboere har i forbindelse med et projekt beskrevet livshistorie. Medarbejdere har på forskelligt niveau været med til at skrive handleplan i EKJ. Ridning, gå ture, en tur i tivoli, kurbad, gå på cafe, tegning og biografture, Fleur-arrangementer. Computerundervisning. Ved beboermøder struktureres forskellige aktiviteter ud fra ønsker og forslag. Der er et lille beboerblad, hvor større fælles aktiviteter annonceres, og man kan læse referater fra ture. Ferieture arrangeres også en til en. Mandeaften ca. 4 gange om året. Pigegruppe også ca. 4 gange om året Der er kommet bedre muligheder og det er dejligt at der er blevet fokus på neuropædagogik, så bruges der selvfølgelig tegnsprog. Temadage, fælles og afdelingsvis. Medicinkursus og hygiejnekursus. J. nr K09 14

15 MUS er ved at blive planlagt til efteråret. Medarbejderen findes samstemmende at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Kendskab til skriftlige politikker (alkohol, rygning, fravær) Kendskab til beredskabsplan Magtanvendelse og kendskab til instruks Kendskab til medicinhåndteringsinstruks Kendskab til systematik og indberetning af fejl og utilsigtede hændelser Oplæring af nye medarbejdere og vikarer Hjælpemidler Kendskab til instruks for rengøring og hygiejne Vurdering Udviklingspunkter Påbud Der er politikker, og disse efterleves Fraværspolitik er nyformuleret. En har viden om fælles opsamlingssted øvrige har ikke, usikkerhed om alarmer. To medarbejdere ville umiddelbart ringe til brandvæsen. Kender til begreber og indberetning. En afdeling har især fokus på grænseoverskridende adfærd og systematisk opsamling samt læring. Alle kender til instruks og eget ansvar. Skema står i mappe i køkkenet på en afdeling. Der er egenkontrol. EKJ bruges ikke, idet adgang til registrering samtidig giver adgang til at redigere i medicinskema, og man vil sikre, at kun medicinansvarlige har skriveadgang til medicinskemaerne. Man tager læring afdelingsvis. Nyeste faste medarbejder var i følvagt i en måned. Bliver vist rundt og introduceres til beboerne Formelle retningslinier udleveres i nogen grad og andet står i mapper, der er tilgængelige på kontor. Beboere har hvad der skal bruges. Håndhygiejne drøftes ofte, der er sæbedispenser og papirhåndklæder og håndsprit. Flere medarbejdere fortæller, at de har ringe på til alle funktioner, en medarbejder tager ur af ved personlig hygiejne. Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer J. nr K09 15

16 9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Der er ikke indkommet tilkendegivelser til tilsynet. 10. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til Bo- og dagtilbuddet for faktuelle rettelser og kommentarer. Kommentarer fremgår af bilag 1. J. nr K09 16

17 Bilag 1 Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten. Der er indkommet faktuelle rettelser fra ledelsen som er indarbejdet i rapporten. J. nr K09 17

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Flintholm Uanmeldt tilsyn Den 28. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere