Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22, 26, 28 og Vision 18 Dato for tilsyn: 12. oktober 2010 Tilbuddet er repræsenteret ved: Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22 Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18 Temaleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Tilsyn foretaget af: Tilsynskonsulent Vivian Grønfeldt og tilsynskonsulent Dorthe Legéne Mikkelsen. J. nr K09

2 Sammenfatning Opfølgning fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud: Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. Fysiske rammer: De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuel indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Organisation, drift og forretningsgange: Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er under flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og søger løbende at tilpasse sig de aktuelle forhold. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder Tilbuddets beboere/brugere: Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Interview med beboer/bruger evt. pårørende: Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. Interview med medarbejdere: Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Fokusområder 2010: Det er lidt forskelligt hvorledes det håndteres. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning. En afdeling har registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Vurdering: Oktobervej og Vision 18 vurderes på baggrund af det fremsendte materiale, de gennemførte interview og rundgang at have gode og tilfredsstillede systematikker og strukturer, som gør, at institutionen fungerer tilfredsstillende og kan imødegå de beskrevne udviklingspunkter. Udviklingspunkter: Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer Medicinhåndtering: Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. J. nr K09 2

3 Påbud: J. nr K09 3

4 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Ved tilsynet er følgende personer interviewet Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø Tilbuddets beboere/brugere Interview med beboere Interview med medarbejdere Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Bilag J. nr K09 4

5 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22, Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18, Teamleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Alle er pædagoger. Medarbejdere Brugere/beboere Pårørende Fire medarbejdere har medvirket i interview. Ved interview har medvirket tegnsprogstolk. To medarbejdere er udpeget af tilsynet på dagen. Gruppen af medarbejdere har været ansat i henholdsvis tre år, tre et halvt år og to medarbejdere i 12 år. Tre af de interviewede er pædagoger, den fjerde er ufaglært. Tre beboere har via tegnsprogstolk medvirket i interviewet. Alle har boet på Oktobervej i en længere årrække. Ikke aktuelt 2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Emne Tilsyn 2009 Grundlag Idet Oktobervej og Vision 18 fremover hører under samme virksomhedsleder, er der gennemført et samlet tilsyn på Oktobervej og Vision 18. Hvor forholdene taler for det, vil dette fremgå af rapporten. Oktobervej At fokus på rengøring fastholdes. Større ombygning som præger rengøringssituationen. Rengøringsfirma er udskiftet siden sidst. Der erfortsat ansat en rengøringsformid ler. At eksisterende funktionsbeskrivelser genopfriskes. Funktionsbeskrivelser har været drøftet løbende. At forventninger til og forhold omkring ledelsens synlighed afklares. Der er i hver afdeling ansat en teamleder, med ny funktionsbeskrivelser for teamleder funktion. Leder fortæller, at der bliver spurgt ind til oplevelse af lederens synlighed ved MUS, og der er overvejende tilfredshed. Vision 18 At håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger systematiseres således, at gældende retssikkerhedsregler overholdes. Information til nye medarbejdere er samlet og opbevares i et skab. Beboere har nu hver deres dagbog. J. nr K09 5

6 At ledelsen overvejer værdien af et formaliseret samarbejde med pårørende. Medarbejder oplever, at samarbejdet fungerer uproblematisk. At retningslinjer for hygiejne genopfriskes. Besøg af hygiejnesygeplejerske og bevilget særlig rengøring. Der tages særlige hensyn mht. rengøringsvenlige materialer på relevante steder i nybyggeri. At det sikres, at alle nye vikarer og medarbejdere systematisk introduceres til alle retningslinjer, vejledninger og instrukser. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. At der fortsat er opmærksomhed på medicinhåndtering og opbevaring Fire medarbejdere har nu medicinkursus. Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. 3. Fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af stedet og eventuelle ændringer siden seneste tilsyn Grundlag Oktobervej består af tre boområder med i alt 27 pladser plus 1 aflastningsplads. Herudover fire pladser i Vision 18. Alle boliger er i brug. Oktobervej 22 har plads til 9 beboere og en aflastning og nye boliger forventes klar Oktobervej 26 og 28 har hver 9 nye lejligheder, med tilhørende fællesarealer samt personalefaciliteter. Ud af de ni pladser bor to beboere i en mere selvstændig enhed på området, på sigt skal der være fire boliger i denne enhed der ligger i bygning C. Ovenpå kommer det nye Vision 18 til at ligge. Aktuelt er fire unge mellem 19 og 23 år i Vision 18 i midlertidig genhusning. Forventer ophævelse af projekt status med indflytning i de nye boliger på CfD i Personalet på Vision 18 har været inddraget i byggeplanerne, og har i høj grad haft fokus på de specielle behov, som de ud fra de nuværende erfaringer har fået i forhold de unges funktionsniveau og forudsætninger for at kunne have en stabil og sammenhængende hverdag. Nye lejligheder består af værelse på 37 m2 med eget badeværelse evt. vaskesøjle og te køkken. I stueetagen har hver bolig egen terrasse. Derudover stor fælles opholds- og spisestue samt køkken til færdiggørelse af mad i hverdagen. Oktobervej har et antal fælles terrasser J. nr K09 6

7 og en del grønne bede, som efter renovering og rekonstruktion kan blive et attraktivt udeareal. Boligerne giver mulighed for, at beboerne kan leve et mere selvstændigt liv. Det er tanken, at Oktobervej skal ligne et lille landsbymiljø. Fysiske rammer og udnyttelse heraf Ved rundgang observeres De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde. Vision 18 er en midlertidig pavillon der ligger i gåafstand fra de øvrige afdelinger. Tilsynet fik lov at besøge 2 boliger, en i de gamle bygninger og en i de nye. Lejligheden i den gamle bygning fremstod hyggelig og med personligt præg, men meget trang og utidssvarende. Beboer glæder sig til indflytning i ny bolig og til at få lov til at indrette sig med egne møbler, der i øjeblikket står opmagasineret. De nye lejligheder rummer mulighed for langt mere personligt præg og selvstændigt liv, og beboer der viser sin bolig frem, giver udtryk for stor glæde ved sin bolig, der er indrettet efter beboerens eget valg. Er blandt andet meget glad for at have fået egen vaskemaskine, som beboeren selv betjener. Rengøringsstandarden på de sete arealer var på tilsynsdagen tilfredsstillende. Tilsynet så beboere i gang med aktivitet i egne boliger og i fælleslokaler og observerede respektfuld og professionel dialog mellem beboere og medarbejdere. Medicinhåndtering: Medicinhåndtering er gennemgået på Oktobervej 26. To beboeres medicin er gennemgået, den ene er dog ikke tjekket for korrekt dosering og opbevaring, idet beboer ikke ønskede at tilsynet kom ind i boligen. Medicin registreres i EKJ, som suppleres med et medicinskema yderligere, hvortil medicinansvarlig overfører oplysninger fra EKJ og som opbevares i medicindoseringsmappen. På dette skema mangler dispenseringsform, ordinationsdato, seponeringsdato og cave-felt. Tilsynet gør opmærksom på, at såfremt man anvender en nedfotograferet kopi af skemaet i EKJ, vil alle oplysninger fremgå af skemaet og dokumentationen bliver enstrenget med mindre risiko for fejl. En beboer havde tablet stående i sit medicinskab, som ikke var ordineret. Leder gør opmærksom på, at det også vil være situationen andre steder. Tilsynet henviser til Gladsaxe Kommunes vejledning om medicinhåndtering, hvor håndtering af smertestillende håndkøbsmedicin tydeligt er beskrevet. Tilsynet så flere gode systematikker til håndtering af medicin på den aktuelle afdeling, for eksempel dokumentation af hvilke vikarer der har kompetencer i forbindelse med medicin. Beredskabsplanen, herunder brandinstruks Beredskabsplan eksisterer og er opdateret september 2010 til de nye fysiske rammer. Der er uanmeldt brandsyn 2 gange årligt. Falck kommer en gang om året og tjekker brandslukningsudstyr J. nr K09 7

8 Opsamlingsplads er defineret og kendt. Der var brand i går og det fungerede fint, alle reagerede relevant. Rengøring og vedligehold Vurdering Udviklingspunkter Påbud Rengøringen på Oktobervej har været i licitation. Et krævende stykke arbejde. Der har været en del kritik af rengøringsstandarden, der er ansat en servicemægler, der skal opnå og fastholde et tilfredsstillende rengøringsniveau. Ledelsen finder, at det går den rigtige vej. Rengøring på Vision 18 er tilfredsstillende, der er bevilget ekstra hjælp til daglig rengøring i forbindelse med en aktuel problemstilling. De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. 4. Organisation, drift og forretningsgange Emne Værdigrundlag Grundlag I forbindelse med ombygning omlægges til almennyttige boliger. Afdelingerne er forskellige steder i processen, idet nogle jo allerede er færdige med ombygningen. Dette har indflydelse på samarbejdet med beboernes forståelse af og medvirken i den nye organisering. Hovedmedudvalg (HMU) arbejder i øjeblikket med at udarbejde nyt værdigrundlag overordnet for Center for Døve. Herefter skal hver enkelt afdeling formulere lokalt tilpassede værdigrundlag. Pædagogiske metoder Hvordan praktiseres pædagogikken? Organisering af stedet (ledere/medarbejdere) De nye fysiske rammer tilbyder nye muligheder for beboerne og dermed også pædagogiske muligheder. Grundlæggende arbejder Oktobervej med neuro-pædagogik i kombination med andre metoder og tilpasset den enkelte beboers handicap. Der er fokus på at bakke op om et selvstændigt og individuelt liv. Pædagogikken er også præget af individuelle kommunikationskompetencer. Oktobervej er organiseret som tre boområder, hvert med sin virksomhedsleder og som noget nyt en teamleder i hver. Oktobervej 22 har 13 medarbejdere, heraf 2 medhjælpere og 11 uddannede pædagoger. Oktobervej 28 har 14 medarbejdere, heraf 2 medhjælper og 12 uddannede pædagoger. Oktobervej 26 har 14 medarbejdere heraf 2 medhjælpere og 12 uddannede pædagoger. J. nr K09 8

9 Vision 18 har 10 medarbejdere heraf 8 pædagoguddannede og en medhjælper og en social- og sundhedshjælper. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer, en del har nedsat timetal. Oktobervej har administrativt og teknisk personale fælles med andre Center for Døve enheder. Der benyttes udelukkende vikarer med kendskab til Oktobervej, ca. 10 % af lønsummen går til vikarer. Endvidere er der tilknyttet et antal timelønnede vikarer med varierende faglig baggrund. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn mht. værdigrundlag, pædagogik, organisering Samarbejde/ dialog med brugere og medarbejdere Fokusområde Registrering af og handling på fejl og utilsigtede hændelser Mødestruktur Hjælpen efter 83 og 86 Man er undervejs med ændring af værdigrundlag central for Center for Døve og herefter de respektive afdelinger. Vision 18 s nye ledelsesorganisering er endnu ikke helt afklaret. Ledelsen er opmærksom på, at beboergruppen som helhed bliver ældre. Man har samarbejde med Egebækhus og hospital i konkrete tilfælde, hvor en beboer har specifikke plejebehov. Lederne beskriver, at man har daglig kontakt til medarbejdere og boområder. Ledelsen er samlet i et hus og tilstræber at være synlig på egne afdelinger i dagligdagen. Der er en ny teamleder i hver afdeling. Dialog med medarbejdere og beboere beskrives som åben og direkte. Der er lidt forskellige fremgangsmåder. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning samt egenkontrol på doseret medicin. En afdeling har haft særlig fokus på området og her er der registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Ugentligt personalemøde af forskellig karakter på boområderne. Afløses indimellem af fælles fagligt forum med emner af generel karakter. MED - møder afholdes 4 gange om året. Hvert 12. uge er der heldagsmøde i hvert botilbud, eksempelvis med oplæg om autisme eller teambuilding. Vision 18 har Pædagogisk dag hver 6. uge af 7 timer. I øjeblikket får ingen beboere hjælp, men der er periodevis behov. Tilfredsstillende samarbejde med Gladsaxe Kommune. Tilbudsportalen 1. februar 2010 Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er fortsat i en periode med flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og arbejder fortløbende på at tilpasse sig de aktuelle forhold. J. nr K09 9

10 5. Personaleforhold og arbejdsmiljø Emne Personalets kompetencer i forhold til beboere/brugere Grundlag Ledelsen finder, at medarbejdergruppen som helhed har de erfaringer og kompetencer der skal til, for at dække beboernes behov. Der laves planer på sigt for kompetenceudvikling afpasset den konkrete udvikling. Der er fortløbende kompetenceudvikling indenfor neopædagogik i samarbejde med andre CfD enheder, og man er opmærksom på at vedligeholde kompetencer. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer af lidt varierende omfang. Mulighed for kompetenceudvikling / efteruddannelse Brug af vikarer og modtagelse, oplæring af vikarer og nye medarbejdere Instrukser for ansvars - opgave og kompetence Instruks for rengøring og hygiejne Hjælpemidler Medarbejderudvalgsmøder(MED) Medarbejderudviklings samtaler(mus) Arbejdspladsvurdering (APV) Diverse retningslinjer og instrukser - (fravær, rygeregler, Ledelsen finder, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling/videreuddannelse. Man har løbende pædagoger på neuropædagogik-uddannelse. Derudover sker løbende og behovsstyret kompetenceudvikling. Supervision både internt og eksternt, tilbydes til sager for grupper af medarbejdere. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. Derudover findes medarbejderhåndbog med diverse politikker. Forbruget af vikarer er stabilt, men enkelte afdelinger er periodevis ramt af langtidsfravær. Opgaver og forventninger til kontaktpersoner findes på skrift. Instruks for opgaver og ansvar for virksomhedsledere også for den nye funktion som teamleder. Rengøringsplaner for rengøring findes og håndhæves bl.a. af servicemægler. Der er fokus på håndhygiejne. Der er sæbedispenser, papirhåndklæder og håndsprit tilgængeligt Der er skriftlige instrukser for rengøring og håndhygiejne. Der har været temadag om hygiejne. Har hvad man skal bruge Afholdes fire gange årligt, i henhold til loven. Afholdes årligt efter lidt forskellige struktur. En afdeling har gennemført APV, øvrige er på vej i uge 42. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar På medarbejdersiden er der planlagt en trivselsundersøgelse. Står i personalehåndbogen. Efterleves problemfrit. J. nr K09 10

11 alkohol) Sygefravær Vurdering Udviklingspunkter Påbud Den ligger på ca. 5 % på tværs af afdelinger. Stabilt og velbegrundet. Der indhentes mulighedserklæringer ved behov, og enkelte medarbejdere kommer til omsorgsamtale. Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder. 6. Tilbuddets beboere/brugere Emne Beboer/ bruger sammensætning eventuelle ændringer Grundlag Beboergruppen uændret. Forhold for grupper med særlige behov Handleplaner Beboer/ brugerindflydelse Aktiviteter Ikke aktuelt Handleplaner udarbejdes i samarbejde med beboeren. Pårørende medvirker i det omfang, beboeren ønsker det. Arbejder med konceptet min Plan og finder det overskueligt, og meningsfuldt i hverdagen. Samarbejde med Gladsaxe Kommune er meget sparsomt, til trods for talrige invitationer. Alle medarbejdere er på EKJ. Lidt forskellige niveauer af brugerfærdighed, en afdeling bruger stadig håndskrevne dagbøger. Faste beboermøder på afdelingerne, her afgøres fælles forhold og fastlægges f.eks. weekend aktiviteter. I forbindelse med overgang til almennyttigt boligbyggeri, er en ny struktur på vej i forhold til mødeaktivitet, og hermed en ny måde at øve medindflydelse på. Beboere informeres om bygge- og flytteplaner på beboermøder, meget individuelt tilrettelagt. Ledelsen beskriver flere aktiviteter for beboere. Gå ture, madlavning, aftenskole i weekender besøg i Zoo og strandture o.l. Derudover tilbagevendende fester og festivaler også i Nordisk regi. Kultur der dur. Pigegruppe og mandegruppe. Der er etableret en funktion for hver afdeling med en aktivitetsmedarbejder, der planlægger på tværs af afdelingerne. Fleur, forening for flerhandicappede, arrangerer også aktiviteter som man tilmelder sig. J. nr K09 11

12 Forplejning Retningslinjer for omgang med beboermidler Magtanvendelse Klagesager Ryge- alkoholpolitik for beboere/brugere Medicinhåndtering Samarbejde med pårørende Der er opmærksomhed på sund kost. Maden laves næsten færdig i central køkken med uddannet personale. Der er opmærksomhed på sund kost og motion. Beboeren kan nu bestemme menu på egen fødselsdag, og der er indført turnus for at bestemme fredagsmenuen. Eksisterer, og der er revision på beboermidler. Gladsaxe kommunes vejledning i kombination med egne retningslinjer følges, oplyser leder. Der har været ca. 5 i 2010 som er indberettet. Ledelsen finder, at det hurtige retursvar fra Gladsaxe Kommune øger mulighed for afklaring og læring i medarbejdergruppen. Har dog i øjeblikket en indberetning liggende man har ventet svar på siden juni. Temadag om Low arrousel for alle afdelinger har været afholdt. skriftlige klager. Der er en klagevejledning, som er kendt af pårørende og beboere. Der eksisterer ikke skriftlige politikker for beboerne. Ledelsen overvejer situationen, måske aktuelt i forbindelse med omstrukturering på stedet. Der er vejledning for medicinhåndtering på alle boområder. Følges og kendes af medarbejdere. EKJ findes og benyttes i lidt forskelligt omfang på boområderne. Alle skemaer føres på PC. Kontaktpersoner har kontakt med pårørende i overensstemmelse med beboernes ønsker. Der er behovsstyret kontakt. Pårørende er velkomne til jule- og sommerfest. Der er et byggeråd, hvor en pårørende deltager. Vurdering Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Udviklingspunkter Påbud 7. Interview med beboere Emne Hvordan er hverdagen? Grundlag Alle beboere udtrykker glæde ved at bo på Oktobervej. En fortæller om sit arbejde og om at have fået tidligt fri i dag, for at komme over og tale med os, det er fint fortæller beboeren. Jeg arbejder og har en tavle jeg kan sætte billeder på væggen, så jeg ved hvad jeg skal lave Oplevelsen af hjemlighed Alle er glade for deres bolig og en fremhæver, at det er dejligt at have fået sit eget badeværelse og vaskemaskine, og i det hele taget at indrette sig i en ny bolig. J. nr K09 12

13 En har selv udvalgt og indkøbt et nyt bord til boligen og er meget glad for det. Fysiske rammer Tilfredshed med hjælp, støtte og vejledning fra medarbejderne Aktiviteter Dialog med medarbejderne Handleplaner/ Samarbejdsaftaler Indflydelse i hverdagen Forplejning Samarbejde og indflydelse for pårørende Klagevejledning Vurdering Udviklingspunkter Påbud Alle interviewede bor i nye lejligheder og udtrykker stor tilfredshed med boligerne. Beboerne fortæller samstemmende, at de er glade for den hjælp og vejledning de får, og at man får det på en god måde. De kommer når man har brug for det, og man er tryg. Pædagogerne kan også lave sjov og ballade. En beboer fortæller, at hun skal på ferie og glæder sig. Et par beboere fortæller om værkstederne og hverdagens gøremål. Beboerne fortæller om at have besøg og andre sociale kontakter. Beboerne synes, der er forskel på hvor gode pædagogerne er til tegnsprog, men alle kan noget. Pædagogerne taler pænt beboerne. En beboer fortæller om det at lave en handleplan. Pædagogerne skriver den. Ved godt hvad der står i handleplanen. Der oplyses flere enkelte oplevelser og ting som beboerne har ønsket ind i handleplanerne. Beboerne fortæller om medindflydelse på egne og fælles forhold. Bl.a. beboermøder, det er godt. Vi får god mad, og vi kan indimellem få lov at bestemme hvad vi skal have. En har tidligere selv været med til at lave mad, og kan stadig ind imellem lide at deltage. En fortæller om at forældre kommer jævnligt på besøg. Og så går vi over i cafeen og spiser sammen, det er rart. En fortæller at pædagogerne er gode at tale med, når man er ked af det. Beboerne fortæller samstemmende, at de ville tale med en kontaktpædagog, hvis de var kede af noget eller utilfredse. Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. J. nr K09 13

14 8. Interview med medarbejdere Emne Hvad er godt ved at arbejde netop her? Grundlag Der er et godt arbejdsklima, samarbejde mellem medarbejder og ledelse er meget godt og tillidsfuldt, der er mange udviklingsmuligheder. Det er dejligt at se beboerne profiterer af det pædagogiske arbejde og udvikler sig. Den tegnsprogsmæssige er rigtig spændende og udfordrende. Døvekultur er svær at definere, men kan handle om at tænke meget visuelt, og det er spændende at være en del af. Det er lidt forskelligt at arbejde sammen med hørende, de kan indimellem glemme at tale med tegnsprog, og der kan man godt føle sig lidt udenfor. Beboerne er glade, kollegaerne er glade og vi har det godt sammen. Samarbejde med ledelse og beboer Arbejdspladsvurdering. (APV) Mulighed for hjælp og støtte til beboer/bruger i hverdagen Handleplaner /Samarbejdsaftaler Aktiviteter Mulighed for kompetenceudvikling Samarbejde med teamledelse er godt, og funktionen fungerer godt. Det har imødekommet ønsket om bedre kontakt til leder, og mest mulig rationel brug af leder. Der er fortsat daglig kontakt med daglig leder. Grundlaget i dialogen er at imødekomme beboeren individuelt tilpasset, og efter kendskab til beboeren. Alle er bekendt med, at der snart skal laves APV. Har forventning om at der bliver taget ting op omkring ombygningen. Det psykiske i forbindelse med at beboerne er eller skal flytte kunne også komme til at fylde. Alle medarbejder udtrykker tillid til, at der bliver handlet relevant. Man når det man skal, og der er gode muligheder for at udvikle sammen med beboeren. Bruger konceptet min Plan. Medarbejderne finder det svært at få spurgt beboerne om ting der ikke er så konkrete. Finder også at det er et redskab der har gjort beboeren mere synlige. Nogle beboere har i forbindelse med et projekt beskrevet livshistorie. Medarbejdere har på forskelligt niveau været med til at skrive handleplan i EKJ. Ridning, gå ture, en tur i tivoli, kurbad, gå på cafe, tegning og biografture, Fleur-arrangementer. Computerundervisning. Ved beboermøder struktureres forskellige aktiviteter ud fra ønsker og forslag. Der er et lille beboerblad, hvor større fælles aktiviteter annonceres, og man kan læse referater fra ture. Ferieture arrangeres også en til en. Mandeaften ca. 4 gange om året. Pigegruppe også ca. 4 gange om året Der er kommet bedre muligheder og det er dejligt at der er blevet fokus på neuropædagogik, så bruges der selvfølgelig tegnsprog. Temadage, fælles og afdelingsvis. Medicinkursus og hygiejnekursus. J. nr K09 14

15 MUS er ved at blive planlagt til efteråret. Medarbejderen findes samstemmende at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Kendskab til skriftlige politikker (alkohol, rygning, fravær) Kendskab til beredskabsplan Magtanvendelse og kendskab til instruks Kendskab til medicinhåndteringsinstruks Kendskab til systematik og indberetning af fejl og utilsigtede hændelser Oplæring af nye medarbejdere og vikarer Hjælpemidler Kendskab til instruks for rengøring og hygiejne Vurdering Udviklingspunkter Påbud Der er politikker, og disse efterleves Fraværspolitik er nyformuleret. En har viden om fælles opsamlingssted øvrige har ikke, usikkerhed om alarmer. To medarbejdere ville umiddelbart ringe til brandvæsen. Kender til begreber og indberetning. En afdeling har især fokus på grænseoverskridende adfærd og systematisk opsamling samt læring. Alle kender til instruks og eget ansvar. Skema står i mappe i køkkenet på en afdeling. Der er egenkontrol. EKJ bruges ikke, idet adgang til registrering samtidig giver adgang til at redigere i medicinskema, og man vil sikre, at kun medicinansvarlige har skriveadgang til medicinskemaerne. Man tager læring afdelingsvis. Nyeste faste medarbejder var i følvagt i en måned. Bliver vist rundt og introduceres til beboerne Formelle retningslinier udleveres i nogen grad og andet står i mapper, der er tilgængelige på kontor. Beboere har hvad der skal bruges. Håndhygiejne drøftes ofte, der er sæbedispenser og papirhåndklæder og håndsprit. Flere medarbejdere fortæller, at de har ringe på til alle funktioner, en medarbejder tager ur af ved personlig hygiejne. Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer J. nr K09 15

16 9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Der er ikke indkommet tilkendegivelser til tilsynet. 10. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til Bo- og dagtilbuddet for faktuelle rettelser og kommentarer. Kommentarer fremgår af bilag 1. J. nr K09 16

17 Bilag 1 Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten. Der er indkommet faktuelle rettelser fra ledelsen som er indarbejdet i rapporten. J. nr K09 17

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere