Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22, 26, 28 og Vision 18 Dato for tilsyn: 12. oktober 2010 Tilbuddet er repræsenteret ved: Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22 Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18 Temaleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Tilsyn foretaget af: Tilsynskonsulent Vivian Grønfeldt og tilsynskonsulent Dorthe Legéne Mikkelsen. J. nr K09

2 Sammenfatning Opfølgning fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud: Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. Fysiske rammer: De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuel indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Organisation, drift og forretningsgange: Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er under flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og søger løbende at tilpasse sig de aktuelle forhold. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder Tilbuddets beboere/brugere: Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Interview med beboer/bruger evt. pårørende: Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. Interview med medarbejdere: Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Fokusområder 2010: Det er lidt forskelligt hvorledes det håndteres. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning. En afdeling har registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Vurdering: Oktobervej og Vision 18 vurderes på baggrund af det fremsendte materiale, de gennemførte interview og rundgang at have gode og tilfredsstillede systematikker og strukturer, som gør, at institutionen fungerer tilfredsstillende og kan imødegå de beskrevne udviklingspunkter. Udviklingspunkter: Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer Medicinhåndtering: Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. J. nr K09 2

3 Påbud: J. nr K09 3

4 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Ved tilsynet er følgende personer interviewet Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Fysiske rammer Organisation, drift og forretningsgange Personaleforhold og arbejdsmiljø Tilbuddets beboere/brugere Interview med beboere Interview med medarbejdere Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Bilag J. nr K09 4

5 1. Ved tilsynet er følgende personer interviewet Ledelse Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson, Oktobervej 26 Virksomhedsleder Yvonne Johansen, Oktobervej 28 Teamleder Gitte Lausten, Oktobervej 26 Teamleder Sofie Aaen Jensen Oktobervej 22, Sikkerhedsrepræsentant Katja Weinreich, Vision 18, Teamleder Hannah Dahl, Oktobervej 28 Alle er pædagoger. Medarbejdere Brugere/beboere Pårørende Fire medarbejdere har medvirket i interview. Ved interview har medvirket tegnsprogstolk. To medarbejdere er udpeget af tilsynet på dagen. Gruppen af medarbejdere har været ansat i henholdsvis tre år, tre et halvt år og to medarbejdere i 12 år. Tre af de interviewede er pædagoger, den fjerde er ufaglært. Tre beboere har via tegnsprogstolk medvirket i interviewet. Alle har boet på Oktobervej i en længere årrække. Ikke aktuelt 2. Opsamling fra sidste tilsyn - udviklingspunkter og påbud Emne Tilsyn 2009 Grundlag Idet Oktobervej og Vision 18 fremover hører under samme virksomhedsleder, er der gennemført et samlet tilsyn på Oktobervej og Vision 18. Hvor forholdene taler for det, vil dette fremgå af rapporten. Oktobervej At fokus på rengøring fastholdes. Større ombygning som præger rengøringssituationen. Rengøringsfirma er udskiftet siden sidst. Der erfortsat ansat en rengøringsformid ler. At eksisterende funktionsbeskrivelser genopfriskes. Funktionsbeskrivelser har været drøftet løbende. At forventninger til og forhold omkring ledelsens synlighed afklares. Der er i hver afdeling ansat en teamleder, med ny funktionsbeskrivelser for teamleder funktion. Leder fortæller, at der bliver spurgt ind til oplevelse af lederens synlighed ved MUS, og der er overvejende tilfredshed. Vision 18 At håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger systematiseres således, at gældende retssikkerhedsregler overholdes. Information til nye medarbejdere er samlet og opbevares i et skab. Beboere har nu hver deres dagbog. J. nr K09 5

6 At ledelsen overvejer værdien af et formaliseret samarbejde med pårørende. Medarbejder oplever, at samarbejdet fungerer uproblematisk. At retningslinjer for hygiejne genopfriskes. Besøg af hygiejnesygeplejerske og bevilget særlig rengøring. Der tages særlige hensyn mht. rengøringsvenlige materialer på relevante steder i nybyggeri. At det sikres, at alle nye vikarer og medarbejdere systematisk introduceres til alle retningslinjer, vejledninger og instrukser. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. At der fortsat er opmærksomhed på medicinhåndtering og opbevaring Fire medarbejdere har nu medicinkursus. Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har handlet tilfredsstillende på alle udviklingspunkter. 3. Fysiske rammer Emne Kort beskrivelse af stedet og eventuelle ændringer siden seneste tilsyn Grundlag Oktobervej består af tre boområder med i alt 27 pladser plus 1 aflastningsplads. Herudover fire pladser i Vision 18. Alle boliger er i brug. Oktobervej 22 har plads til 9 beboere og en aflastning og nye boliger forventes klar Oktobervej 26 og 28 har hver 9 nye lejligheder, med tilhørende fællesarealer samt personalefaciliteter. Ud af de ni pladser bor to beboere i en mere selvstændig enhed på området, på sigt skal der være fire boliger i denne enhed der ligger i bygning C. Ovenpå kommer det nye Vision 18 til at ligge. Aktuelt er fire unge mellem 19 og 23 år i Vision 18 i midlertidig genhusning. Forventer ophævelse af projekt status med indflytning i de nye boliger på CfD i Personalet på Vision 18 har været inddraget i byggeplanerne, og har i høj grad haft fokus på de specielle behov, som de ud fra de nuværende erfaringer har fået i forhold de unges funktionsniveau og forudsætninger for at kunne have en stabil og sammenhængende hverdag. Nye lejligheder består af værelse på 37 m2 med eget badeværelse evt. vaskesøjle og te køkken. I stueetagen har hver bolig egen terrasse. Derudover stor fælles opholds- og spisestue samt køkken til færdiggørelse af mad i hverdagen. Oktobervej har et antal fælles terrasser J. nr K09 6

7 og en del grønne bede, som efter renovering og rekonstruktion kan blive et attraktivt udeareal. Boligerne giver mulighed for, at beboerne kan leve et mere selvstændigt liv. Det er tanken, at Oktobervej skal ligne et lille landsbymiljø. Fysiske rammer og udnyttelse heraf Ved rundgang observeres De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde. Vision 18 er en midlertidig pavillon der ligger i gåafstand fra de øvrige afdelinger. Tilsynet fik lov at besøge 2 boliger, en i de gamle bygninger og en i de nye. Lejligheden i den gamle bygning fremstod hyggelig og med personligt præg, men meget trang og utidssvarende. Beboer glæder sig til indflytning i ny bolig og til at få lov til at indrette sig med egne møbler, der i øjeblikket står opmagasineret. De nye lejligheder rummer mulighed for langt mere personligt præg og selvstændigt liv, og beboer der viser sin bolig frem, giver udtryk for stor glæde ved sin bolig, der er indrettet efter beboerens eget valg. Er blandt andet meget glad for at have fået egen vaskemaskine, som beboeren selv betjener. Rengøringsstandarden på de sete arealer var på tilsynsdagen tilfredsstillende. Tilsynet så beboere i gang med aktivitet i egne boliger og i fælleslokaler og observerede respektfuld og professionel dialog mellem beboere og medarbejdere. Medicinhåndtering: Medicinhåndtering er gennemgået på Oktobervej 26. To beboeres medicin er gennemgået, den ene er dog ikke tjekket for korrekt dosering og opbevaring, idet beboer ikke ønskede at tilsynet kom ind i boligen. Medicin registreres i EKJ, som suppleres med et medicinskema yderligere, hvortil medicinansvarlig overfører oplysninger fra EKJ og som opbevares i medicindoseringsmappen. På dette skema mangler dispenseringsform, ordinationsdato, seponeringsdato og cave-felt. Tilsynet gør opmærksom på, at såfremt man anvender en nedfotograferet kopi af skemaet i EKJ, vil alle oplysninger fremgå af skemaet og dokumentationen bliver enstrenget med mindre risiko for fejl. En beboer havde tablet stående i sit medicinskab, som ikke var ordineret. Leder gør opmærksom på, at det også vil være situationen andre steder. Tilsynet henviser til Gladsaxe Kommunes vejledning om medicinhåndtering, hvor håndtering af smertestillende håndkøbsmedicin tydeligt er beskrevet. Tilsynet så flere gode systematikker til håndtering af medicin på den aktuelle afdeling, for eksempel dokumentation af hvilke vikarer der har kompetencer i forbindelse med medicin. Beredskabsplanen, herunder brandinstruks Beredskabsplan eksisterer og er opdateret september 2010 til de nye fysiske rammer. Der er uanmeldt brandsyn 2 gange årligt. Falck kommer en gang om året og tjekker brandslukningsudstyr J. nr K09 7

8 Opsamlingsplads er defineret og kendt. Der var brand i går og det fungerede fint, alle reagerede relevant. Rengøring og vedligehold Vurdering Udviklingspunkter Påbud Rengøringen på Oktobervej har været i licitation. Et krævende stykke arbejde. Der har været en del kritik af rengøringsstandarden, der er ansat en servicemægler, der skal opnå og fastholde et tilfredsstillende rengøringsniveau. Ledelsen finder, at det går den rigtige vej. Rengøring på Vision 18 er tilfredsstillende, der er bevilget ekstra hjælp til daglig rengøring i forbindelse med en aktuel problemstilling. De nye lejligheder fremstår lyse og imødekommende med en tidssvarende og individuelt præget indretning. De fysiske rammer udnyttes på en relevant måde og understøtter det pædagogiske arbejde Sikre, at medicinskema føres enstrenget og er ajourført med ordinationsdato, seponeringsdato, dispenseringsform og cave-felt Sikre, at der kun udleveres ordineret smertestillende medicin. 4. Organisation, drift og forretningsgange Emne Værdigrundlag Grundlag I forbindelse med ombygning omlægges til almennyttige boliger. Afdelingerne er forskellige steder i processen, idet nogle jo allerede er færdige med ombygningen. Dette har indflydelse på samarbejdet med beboernes forståelse af og medvirken i den nye organisering. Hovedmedudvalg (HMU) arbejder i øjeblikket med at udarbejde nyt værdigrundlag overordnet for Center for Døve. Herefter skal hver enkelt afdeling formulere lokalt tilpassede værdigrundlag. Pædagogiske metoder Hvordan praktiseres pædagogikken? Organisering af stedet (ledere/medarbejdere) De nye fysiske rammer tilbyder nye muligheder for beboerne og dermed også pædagogiske muligheder. Grundlæggende arbejder Oktobervej med neuro-pædagogik i kombination med andre metoder og tilpasset den enkelte beboers handicap. Der er fokus på at bakke op om et selvstændigt og individuelt liv. Pædagogikken er også præget af individuelle kommunikationskompetencer. Oktobervej er organiseret som tre boområder, hvert med sin virksomhedsleder og som noget nyt en teamleder i hver. Oktobervej 22 har 13 medarbejdere, heraf 2 medhjælpere og 11 uddannede pædagoger. Oktobervej 28 har 14 medarbejdere, heraf 2 medhjælper og 12 uddannede pædagoger. Oktobervej 26 har 14 medarbejdere heraf 2 medhjælpere og 12 uddannede pædagoger. J. nr K09 8

9 Vision 18 har 10 medarbejdere heraf 8 pædagoguddannede og en medhjælper og en social- og sundhedshjælper. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer, en del har nedsat timetal. Oktobervej har administrativt og teknisk personale fælles med andre Center for Døve enheder. Der benyttes udelukkende vikarer med kendskab til Oktobervej, ca. 10 % af lønsummen går til vikarer. Endvidere er der tilknyttet et antal timelønnede vikarer med varierende faglig baggrund. Væsentlige ændringer siden sidste tilsyn mht. værdigrundlag, pædagogik, organisering Samarbejde/ dialog med brugere og medarbejdere Fokusområde Registrering af og handling på fejl og utilsigtede hændelser Mødestruktur Hjælpen efter 83 og 86 Man er undervejs med ændring af værdigrundlag central for Center for Døve og herefter de respektive afdelinger. Vision 18 s nye ledelsesorganisering er endnu ikke helt afklaret. Ledelsen er opmærksom på, at beboergruppen som helhed bliver ældre. Man har samarbejde med Egebækhus og hospital i konkrete tilfælde, hvor en beboer har specifikke plejebehov. Lederne beskriver, at man har daglig kontakt til medarbejdere og boområder. Ledelsen er samlet i et hus og tilstræber at være synlig på egne afdelinger i dagligdagen. Der er en ny teamleder i hver afdeling. Dialog med medarbejdere og beboere beskrives som åben og direkte. Der er lidt forskellige fremgangsmåder. En afdeling registrerer i EKJ, og har systematisk opfølgning samt egenkontrol på doseret medicin. En afdeling har haft særlig fokus på området og her er der registreret en del utilsigtede hændelser, ganske få på de øvrige afdelinger. Ugentligt personalemøde af forskellig karakter på boområderne. Afløses indimellem af fælles fagligt forum med emner af generel karakter. MED - møder afholdes 4 gange om året. Hvert 12. uge er der heldagsmøde i hvert botilbud, eksempelvis med oplæg om autisme eller teambuilding. Vision 18 har Pædagogisk dag hver 6. uge af 7 timer. I øjeblikket får ingen beboere hjælp, men der er periodevis behov. Tilfredsstillende samarbejde med Gladsaxe Kommune. Tilbudsportalen 1. februar 2010 Vurdering Udviklingspunkter Påbud Oktobervej og Vision 18 har ingen ændringer i værdigrundlag, pædagogiske metoder eller organisatoriske forhold. Oktobervej er fortsat i en periode med flytning og reetablering af beboere og medarbejdere og arbejder fortløbende på at tilpasse sig de aktuelle forhold. J. nr K09 9

10 5. Personaleforhold og arbejdsmiljø Emne Personalets kompetencer i forhold til beboere/brugere Grundlag Ledelsen finder, at medarbejdergruppen som helhed har de erfaringer og kompetencer der skal til, for at dække beboernes behov. Der laves planer på sigt for kompetenceudvikling afpasset den konkrete udvikling. Der er fortløbende kompetenceudvikling indenfor neopædagogik i samarbejde med andre CfD enheder, og man er opmærksom på at vedligeholde kompetencer. Alle medarbejdere har tegnsprogskompetencer af lidt varierende omfang. Mulighed for kompetenceudvikling / efteruddannelse Brug af vikarer og modtagelse, oplæring af vikarer og nye medarbejdere Instrukser for ansvars - opgave og kompetence Instruks for rengøring og hygiejne Hjælpemidler Medarbejderudvalgsmøder(MED) Medarbejderudviklings samtaler(mus) Arbejdspladsvurdering (APV) Diverse retningslinjer og instrukser - (fravær, rygeregler, Ledelsen finder, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling/videreuddannelse. Man har løbende pædagoger på neuropædagogik-uddannelse. Derudover sker løbende og behovsstyret kompetenceudvikling. Supervision både internt og eksternt, tilbydes til sager for grupper af medarbejdere. Der er udarbejdet et introduktionsforløb til nye medarbejdere, med tjekliste. Listen udleveres til medarbejder og det er tydeligt, at ansvar for gennemførelse ligger hos den nye medarbejder. For faste medarbejdere er der 14 dages følvagt. Derudover findes medarbejderhåndbog med diverse politikker. Forbruget af vikarer er stabilt, men enkelte afdelinger er periodevis ramt af langtidsfravær. Opgaver og forventninger til kontaktpersoner findes på skrift. Instruks for opgaver og ansvar for virksomhedsledere også for den nye funktion som teamleder. Rengøringsplaner for rengøring findes og håndhæves bl.a. af servicemægler. Der er fokus på håndhygiejne. Der er sæbedispenser, papirhåndklæder og håndsprit tilgængeligt Der er skriftlige instrukser for rengøring og håndhygiejne. Der har været temadag om hygiejne. Har hvad man skal bruge Afholdes fire gange årligt, i henhold til loven. Afholdes årligt efter lidt forskellige struktur. En afdeling har gennemført APV, øvrige er på vej i uge 42. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i januar På medarbejdersiden er der planlagt en trivselsundersøgelse. Står i personalehåndbogen. Efterleves problemfrit. J. nr K09 10

11 alkohol) Sygefravær Vurdering Udviklingspunkter Påbud Den ligger på ca. 5 % på tværs af afdelinger. Stabilt og velbegrundet. Der indhentes mulighedserklæringer ved behov, og enkelte medarbejdere kommer til omsorgsamtale. Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for efteruddannelse. Relevante politikker og retningslinjer findes og håndhæves. Der er tilfredsstillende strukturer på de berørte områder. 6. Tilbuddets beboere/brugere Emne Beboer/ bruger sammensætning eventuelle ændringer Grundlag Beboergruppen uændret. Forhold for grupper med særlige behov Handleplaner Beboer/ brugerindflydelse Aktiviteter Ikke aktuelt Handleplaner udarbejdes i samarbejde med beboeren. Pårørende medvirker i det omfang, beboeren ønsker det. Arbejder med konceptet min Plan og finder det overskueligt, og meningsfuldt i hverdagen. Samarbejde med Gladsaxe Kommune er meget sparsomt, til trods for talrige invitationer. Alle medarbejdere er på EKJ. Lidt forskellige niveauer af brugerfærdighed, en afdeling bruger stadig håndskrevne dagbøger. Faste beboermøder på afdelingerne, her afgøres fælles forhold og fastlægges f.eks. weekend aktiviteter. I forbindelse med overgang til almennyttigt boligbyggeri, er en ny struktur på vej i forhold til mødeaktivitet, og hermed en ny måde at øve medindflydelse på. Beboere informeres om bygge- og flytteplaner på beboermøder, meget individuelt tilrettelagt. Ledelsen beskriver flere aktiviteter for beboere. Gå ture, madlavning, aftenskole i weekender besøg i Zoo og strandture o.l. Derudover tilbagevendende fester og festivaler også i Nordisk regi. Kultur der dur. Pigegruppe og mandegruppe. Der er etableret en funktion for hver afdeling med en aktivitetsmedarbejder, der planlægger på tværs af afdelingerne. Fleur, forening for flerhandicappede, arrangerer også aktiviteter som man tilmelder sig. J. nr K09 11

12 Forplejning Retningslinjer for omgang med beboermidler Magtanvendelse Klagesager Ryge- alkoholpolitik for beboere/brugere Medicinhåndtering Samarbejde med pårørende Der er opmærksomhed på sund kost. Maden laves næsten færdig i central køkken med uddannet personale. Der er opmærksomhed på sund kost og motion. Beboeren kan nu bestemme menu på egen fødselsdag, og der er indført turnus for at bestemme fredagsmenuen. Eksisterer, og der er revision på beboermidler. Gladsaxe kommunes vejledning i kombination med egne retningslinjer følges, oplyser leder. Der har været ca. 5 i 2010 som er indberettet. Ledelsen finder, at det hurtige retursvar fra Gladsaxe Kommune øger mulighed for afklaring og læring i medarbejdergruppen. Har dog i øjeblikket en indberetning liggende man har ventet svar på siden juni. Temadag om Low arrousel for alle afdelinger har været afholdt. skriftlige klager. Der er en klagevejledning, som er kendt af pårørende og beboere. Der eksisterer ikke skriftlige politikker for beboerne. Ledelsen overvejer situationen, måske aktuelt i forbindelse med omstrukturering på stedet. Der er vejledning for medicinhåndtering på alle boområder. Følges og kendes af medarbejdere. EKJ findes og benyttes i lidt forskelligt omfang på boområderne. Alle skemaer føres på PC. Kontaktpersoner har kontakt med pårørende i overensstemmelse med beboernes ønsker. Der er behovsstyret kontakt. Pårørende er velkomne til jule- og sommerfest. Der er et byggeråd, hvor en pårørende deltager. Vurdering Der er ingen ændringer i beboergruppen. Oktobervej og Vision 18 har relevante retningslinjer og strukturer for samarbejdet med beboergruppen. Udviklingspunkter Påbud 7. Interview med beboere Emne Hvordan er hverdagen? Grundlag Alle beboere udtrykker glæde ved at bo på Oktobervej. En fortæller om sit arbejde og om at have fået tidligt fri i dag, for at komme over og tale med os, det er fint fortæller beboeren. Jeg arbejder og har en tavle jeg kan sætte billeder på væggen, så jeg ved hvad jeg skal lave Oplevelsen af hjemlighed Alle er glade for deres bolig og en fremhæver, at det er dejligt at have fået sit eget badeværelse og vaskemaskine, og i det hele taget at indrette sig i en ny bolig. J. nr K09 12

13 En har selv udvalgt og indkøbt et nyt bord til boligen og er meget glad for det. Fysiske rammer Tilfredshed med hjælp, støtte og vejledning fra medarbejderne Aktiviteter Dialog med medarbejderne Handleplaner/ Samarbejdsaftaler Indflydelse i hverdagen Forplejning Samarbejde og indflydelse for pårørende Klagevejledning Vurdering Udviklingspunkter Påbud Alle interviewede bor i nye lejligheder og udtrykker stor tilfredshed med boligerne. Beboerne fortæller samstemmende, at de er glade for den hjælp og vejledning de får, og at man får det på en god måde. De kommer når man har brug for det, og man er tryg. Pædagogerne kan også lave sjov og ballade. En beboer fortæller, at hun skal på ferie og glæder sig. Et par beboere fortæller om værkstederne og hverdagens gøremål. Beboerne fortæller om at have besøg og andre sociale kontakter. Beboerne synes, der er forskel på hvor gode pædagogerne er til tegnsprog, men alle kan noget. Pædagogerne taler pænt beboerne. En beboer fortæller om det at lave en handleplan. Pædagogerne skriver den. Ved godt hvad der står i handleplanen. Der oplyses flere enkelte oplevelser og ting som beboerne har ønsket ind i handleplanerne. Beboerne fortæller om medindflydelse på egne og fælles forhold. Bl.a. beboermøder, det er godt. Vi får god mad, og vi kan indimellem få lov at bestemme hvad vi skal have. En har tidligere selv været med til at lave mad, og kan stadig ind imellem lide at deltage. En fortæller om at forældre kommer jævnligt på besøg. Og så går vi over i cafeen og spiser sammen, det er rart. En fortæller at pædagogerne er gode at tale med, når man er ked af det. Beboerne fortæller samstemmende, at de ville tale med en kontaktpædagog, hvis de var kede af noget eller utilfredse. Beboerne udtrykker stor glæde ved at bo på Oktobervej, og for de nye boliger. Beboerne udtrykker stor tryghed ved personalet og beskriver hvordan de på forskellig vis får hjælp og vejledning på en individuel tilpasset måde. J. nr K09 13

14 8. Interview med medarbejdere Emne Hvad er godt ved at arbejde netop her? Grundlag Der er et godt arbejdsklima, samarbejde mellem medarbejder og ledelse er meget godt og tillidsfuldt, der er mange udviklingsmuligheder. Det er dejligt at se beboerne profiterer af det pædagogiske arbejde og udvikler sig. Den tegnsprogsmæssige er rigtig spændende og udfordrende. Døvekultur er svær at definere, men kan handle om at tænke meget visuelt, og det er spændende at være en del af. Det er lidt forskelligt at arbejde sammen med hørende, de kan indimellem glemme at tale med tegnsprog, og der kan man godt føle sig lidt udenfor. Beboerne er glade, kollegaerne er glade og vi har det godt sammen. Samarbejde med ledelse og beboer Arbejdspladsvurdering. (APV) Mulighed for hjælp og støtte til beboer/bruger i hverdagen Handleplaner /Samarbejdsaftaler Aktiviteter Mulighed for kompetenceudvikling Samarbejde med teamledelse er godt, og funktionen fungerer godt. Det har imødekommet ønsket om bedre kontakt til leder, og mest mulig rationel brug af leder. Der er fortsat daglig kontakt med daglig leder. Grundlaget i dialogen er at imødekomme beboeren individuelt tilpasset, og efter kendskab til beboeren. Alle er bekendt med, at der snart skal laves APV. Har forventning om at der bliver taget ting op omkring ombygningen. Det psykiske i forbindelse med at beboerne er eller skal flytte kunne også komme til at fylde. Alle medarbejder udtrykker tillid til, at der bliver handlet relevant. Man når det man skal, og der er gode muligheder for at udvikle sammen med beboeren. Bruger konceptet min Plan. Medarbejderne finder det svært at få spurgt beboerne om ting der ikke er så konkrete. Finder også at det er et redskab der har gjort beboeren mere synlige. Nogle beboere har i forbindelse med et projekt beskrevet livshistorie. Medarbejdere har på forskelligt niveau været med til at skrive handleplan i EKJ. Ridning, gå ture, en tur i tivoli, kurbad, gå på cafe, tegning og biografture, Fleur-arrangementer. Computerundervisning. Ved beboermøder struktureres forskellige aktiviteter ud fra ønsker og forslag. Der er et lille beboerblad, hvor større fælles aktiviteter annonceres, og man kan læse referater fra ture. Ferieture arrangeres også en til en. Mandeaften ca. 4 gange om året. Pigegruppe også ca. 4 gange om året Der er kommet bedre muligheder og det er dejligt at der er blevet fokus på neuropædagogik, så bruges der selvfølgelig tegnsprog. Temadage, fælles og afdelingsvis. Medicinkursus og hygiejnekursus. J. nr K09 14

15 MUS er ved at blive planlagt til efteråret. Medarbejderen findes samstemmende at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Kendskab til skriftlige politikker (alkohol, rygning, fravær) Kendskab til beredskabsplan Magtanvendelse og kendskab til instruks Kendskab til medicinhåndteringsinstruks Kendskab til systematik og indberetning af fejl og utilsigtede hændelser Oplæring af nye medarbejdere og vikarer Hjælpemidler Kendskab til instruks for rengøring og hygiejne Vurdering Udviklingspunkter Påbud Der er politikker, og disse efterleves Fraværspolitik er nyformuleret. En har viden om fælles opsamlingssted øvrige har ikke, usikkerhed om alarmer. To medarbejdere ville umiddelbart ringe til brandvæsen. Kender til begreber og indberetning. En afdeling har især fokus på grænseoverskridende adfærd og systematisk opsamling samt læring. Alle kender til instruks og eget ansvar. Skema står i mappe i køkkenet på en afdeling. Der er egenkontrol. EKJ bruges ikke, idet adgang til registrering samtidig giver adgang til at redigere i medicinskema, og man vil sikre, at kun medicinansvarlige har skriveadgang til medicinskemaerne. Man tager læring afdelingsvis. Nyeste faste medarbejder var i følvagt i en måned. Bliver vist rundt og introduceres til beboerne Formelle retningslinier udleveres i nogen grad og andet står i mapper, der er tilgængelige på kontor. Beboere har hvad der skal bruges. Håndhygiejne drøftes ofte, der er sæbedispenser og papirhåndklæder og håndsprit. Flere medarbejdere fortæller, at de har ringe på til alle funktioner, en medarbejder tager ur af ved personlig hygiejne. Medarbejderne fortæller samstemmende om en udfordrende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, gode kolleger, god ledelse og glade beboere. Genopfriske brandinstruks, herunder alarmering og fælles opsamlingsplads Genopfriske principper om god håndhygiejne, især det uhensigtsmæssige i at bære hånd og armsmykker i forbindelse med personlig hygiejne og håndtering af madvarer J. nr K09 15

16 9. Skriftlige tilkendegivelser fra beboer/bruger, medarbejder eller pårørende Der er ikke indkommet tilkendegivelser til tilsynet. 10. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til Bo- og dagtilbuddet for faktuelle rettelser og kommentarer. Kommentarer fremgår af bilag 1. J. nr K09 16

17 Bilag 1 Der er ingen kommentar fra ledelsen til rapporten. Der er indkommet faktuelle rettelser fra ledelsen som er indarbejdet i rapporten. J. nr K09 17

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Oktobervej 22, 24, 26 og Vision 18 Oktobervej 26, 2730 Herlev Onsdag 11. januar 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Oktobervej 22, 24, 26 og Vision 18 Oktobervej 26, 2730 Herlev Onsdag 11. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH Center for Døve

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Egebækhus Egebækvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Unohuset Oktobervej 24, 2730 Herlev

Tilsynsrapport. Unohuset Oktobervej 24, 2730 Herlev GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Unohuset Oktobervej 24, 2730

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport. Skaboeshus Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Skaboeshus Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Dato for tilsyn: Skaboeshus

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Tilsynsrapport. Egebækhus Egebækvej 159, 2850 Nærum. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Egebækhus Egebækvej 159, 2850 Nærum. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Egebækhus Egebækvej 159, 2850

Læs mere

Tilsynsrapport. Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd. Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport. Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd. Anmeldt tilsyn 2009 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilbud: Cathrinegården Taxvej 27, 2880 Bagsværd Dato for

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Tilsynsrapport. Døvblindehuset Wesselsmindevej 11 2850 Nærum. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Døvblindehuset Wesselsmindevej 11 2850 Nærum. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Tilsynsrapport. Tornehøjgård. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Tornehøjgård. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Tornehøjgård Klausdalsbrovej 271, 2730 Herlev Dato

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Den selvejende institution

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Døves vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Døves vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Døves vaskeri Generatorvej 2A,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Tilsynsrapport. Møllegården Bagsværd Møllevej 9 2800 Kongens Lyngby

Tilsynsrapport. Møllegården Bagsværd Møllevej 9 2800 Kongens Lyngby GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Møllegården Bagsværd Møllevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn

Rapport uanmeldt tilsyn GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn Seniorcenter Møllegården Bagsværd Møllevej 9 2800

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Region Syddanmark Socialområdet, j.nr. 09/2719 Den 14. december 2009 Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Uanmeldt tilsyn foretaget den 1. december 2009. Tilsynsførende: Hege Margrethe Ekberg, ac-konsulent,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F - 12. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden seneste tilsyn er der sket udskiftninger

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere