Præsentation af projekt Glad Mad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af projekt Glad Mad"

Transkript

1 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød kommune på foranledning af henvendelse fra Allerød Kommune. Præsentation af projekt Glad Mad Allerød Kommune har i perioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2009 gennemført et udviklingsprojekt med det overordnede formål, at etablere et lokalt kommunalt beskæftigelsesprojekt for udviklingshæmmede eller lignende handicaps som et alternativ til de beskyttede værksteder, der findes andre steder. Konkret er rådhusets kantine blevet ændret fra at være privat drevet til kommunalt beskæftigelsestilbud. Dette er sket i tæt samarbejde med TV-Glad og Søren Gericke, der har god erfaring med at skabe indholdsrige og udviklende jobs til gruppen af mennesker med udviklingshæmning. Kommunikationscentret Skansevej 2 D 3400 Hillerød telefon fax EAN nr Side 1/1 I forbindelse med etableringen af kantinen som kommunens eget beskæftigelsestilbud oprettede kommunen en ny funktion i form af en tværgående jobkoordinator. Videns- og formidlingsenheden (VIFO) på Kommunikationscentret i Hillerød er blevet indkøbt som evaluator af denne funktion. Projektet er delvis finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med kr. Arbejdsmarkedsstyrelsen er endvidere sammen med Allerød Kommune aftagere af evalueringen.

2 Ramme for evalueringen I Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsagn om tilskud til projektet, præciseres det, at der ønskes en uddybende beskrivelse af jobkoordinatorfunktionen, samt jobkoordinatorens rolle og resultater. 1 Efter aftale med Allerød Kommune er jobkoordinatorfunktionen blevet evalueret på følgende måde: Interview á 2 timers varighed med jobkoordinator Lotte Dahl Fokusgruppeinterview á ca. 1 times varighed med Pia og Jens Christian, begge udviklingshæmmede og ansat i kantinen Fokusgruppeinterview á ca. 1 times varighed med hhv. Chefkonsulent Gitte overgård fra Voksenrådgivningen, Erhvervsog beskæftigelseschef Birger Reuss Schmidt, kok i kantinen Bo Bjødstrup og kantinemedarbejder Tulle Indsamling af data i forhold til følgende succeskriterier, som Allerød Kommune opremser i deres projektansøgning: o Antal udviklingsplaner/jobplaner o Antal borgere, som jobkoordinator har besøgt o Antal borgere i kommunal beskyttet beskæftigelse o Antal borgere i job med løntilskud o Antal sager, hvor samarbejdspartnerne benytter den nye jobkoordinator funktion Gennemgang af eksisterende beskrivelser af jobkoordinatorens rolle, funktion og organisering Resultater I dag fungerer Glad Mad som en ordinær virksomhed under Mad og Måltider med plads til medarbejdere i hhv. beskyttet beskæftigelse, job med løntilskud og fleksjob. Kantinen har på evalueringstidspunktet to ansatte i beskyttet beskæftigelse, tre medarbejdere i job med løntilskud og en medarbejder i fleksjob. Derudover har kantinen fire ordinært ansatte medarbejdere. 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2007: Tilsagn om tilskud fra puljen Styrket indsats for personer med et handicap, FL Side 2/2

3 Kantinen har dagligt omkring 150 spisende gæster til frokost, hvilket er en stigning på 50% i forhold til før projektet og servicerer desuden møder, herunder byrådsmøder og receptioner samt leverer mad til diverse kulturelle arrangementer både indenfor og udenfor rådhuset. I forbindelse med ansøgningen om midler til gennemførelse af projektet opstillede Allerød Kommune 5 punkter vedrørende projektets målbare indsats. Derudover ønskede kommunen at gennemføre to tilfredshedsundersøgelser blandt hhv. de udviklingshæmmede i kantinen og øvrige medarbejdere på rådhuset. På evalueringstidspunktet kan følgende dokumenteres: Der er blevet udarbejdet 21 udviklingsplaner på borgere i beskyttet beskæftigelse Der er blevet gennemført opfølgninger på 21 borgere i beskyttet beskæftigelse Der er 21 borgere i kommunal beskyttet beskæftigelse. Heraf arbejder to borgere i kantinen på Allerød Rådhus. Der er 28 borgere i job med løntilskud. Heraf arbejder tre borgere i kantinen på Allerød Rådhus. Desuden arbejder en i fleksjob i kantinen. Jobkoordinator har i projektperioden samarbejdet med: o Jobcenteret om opfølgning og udarbejdelse af udviklingsplaner i forbindelse med borgere i job med løntilskud. I forbindelse med etablering af nye job med løntilskud, og i forbindelse med indstilling til kurser og efteruddannelse for borgere i beskyttet beskæftigelse. o Børn og Unge i sager med børn over 16 år angående deres ressourcer, potentialer og uddannelsesmuligheder o Kolleger i Voksenrådgivningen angående uddannelsesog beskæftigelsesmuligheder i forhold til de forskellige målgrupper under Voksenrådgivningen. Tilfredshedsundersøgelsen blandt hhv. de udviklingshæmmede i kantinen og øvrige medarbejdere på rådhuset, repræsenteres af de to gennemførte fokusgruppeinterview. Det ene med hhv. Pia og Jens Christian, som begge er udviklingshæmmede og ansat i kantinen, og det andet interview med Chefkonsulent Gitte overgård fra Voksenrådgivningen, Erhvervs- og Side 3/3

4 beskæftigelseschef Birger Reuss Schmidt, kok i kantinen Bo Bjødstrup og kantinemedarbejder Tulle. Resultater fra de to fokusgruppeinterviews Pia og Jens Christian beskriver kantinen som en rummelig og glad arbejdsplads, hvori der er en god balance mellem hensyntagen til den enkeltes vanskeligheder og kravet om effektivitet. Disse forhold og den gode stemning oplever begge som helt central for, at de trives i kantinen og kan yde den indsats i hverdagen, som produktionskravet i køkkenet kræver. Samværet med de øvrige kolleger og jobkoordinators støttende funktion har også en stor betydning. Samværet opleves ikke som problemfrit, for alle er meget forskellige, men både Pia og Jens Christian fremhæver i den forbindelse jobkoordinatorens støttende funktion. Hende kan man altid tale med, og hun kan hjælpe med at løse uoverensstemmelser og konflikter. Begge fremhæver endvidere, at de også oplever, at de har indflydelse på hverdagen, hvilket er med til at øge deres tilfredshed med arbejdet. De er ligeledes glade for, at blive spurgt til deres behov og ønsker til erhvervsretning og vil derfor gerne anbefale projektet til andre kommuner. Adspurgt om, hvor de er henne om fem år, svarer begge, at de er ansat i Allerød Kommune i kantinen. Chefkonsulent Gitte Overgård fra Voksenrådgivningen, Erhvervs- og Beskæftigelseschef Birger Reuss Schmidt, kok Bo Bjødstrup og kantinemedarbejder Tulle oplever, at oprettelsen af jobkoordinatorfunktionen for det første har medført, at der er kommet fokus på et område, der tidligere har været nedprioriteret. Dette oplever alle som positivt. For det andet har funktionen medført mere kvalitet i sagsbehandlingen af udviklingshæmmede borgere i hhv. beskyttet beskæftigelse og job med løntilskud. Denne kvalitetsforbedring har ydermere medført en økonomisk gevinst fremkommet som et resultat af opfølgningen og i nogle sager tilpasning af tilbuddet til den enkelte borger. For det tredje har oprettelsen af jobkoordinatorfunktionen, givet anledning til nye ideer, hvor af flere allerede er sat i gang. Endelig fremhæver alle fire, at kantinen og de udviklingshæmmede har øget stemningen blandt personalet på rådhuset. Deres glæde og anderledes arbejdstempo smitter af på de øvrige medarbejdere på en positiv måde, og minder en om de vigtige ting i livet- og arbejdslivet. Selvfølgelig skal der være tid til at stoppe op på gangen og høre en kollega fortælle om en oplevelse. Om den oplevede øgede rummelighed og tolerance kollegaerne imellem og overfor mennesker med udviklingshæmning også smitter af på det professionelle Side 4/4

5 plan i forhold til andre af kommunens borgere, er det endnu for tidligt at sige noget om. Alle fire repræsentanter betragter projekt Glad Mad som en succes. Dette begrundes med, at projektet udover resultaterne omkring jobkoordinatorfunktionen har bevist, at det er muligt for mennesker med udviklingshæmning at finde meningsfuld beskæftigelse på en ordinær arbejdsplads i samarbejde med ikke-handicappede. Kommentarer til resultaterne På grund af den nye lovgivning om STU uddannelse har mange borgere fået forlænget deres uddannelse med 1-2 år, før de kan gå videre i beskyttet beskæftigelse. Dette har forsinket indtaget af borgere i projektet, hvorfor indtaget er blevet lavere end forventet på ansøgningstidspunktet. Denne skævhed vil dog udligne sig selv i takt med, at borgerne færdiggør deres STU uddannelse. Beskrivelse af jobkoordinatorfunktionen For at sikre en tværgående koordinering og et fortløbende kommunalt fokus på borgernes udviklingspotentialer og muligheder oprettede Allerød Kommune stillingen som jobkoordinator. Jobkoordinatoreren skal: Sikre visitationen til alle former for beskyttet beskæftigelse i henhold til 103 Sikre årlige udviklingsplaner for de borgere fra Allerød Kommune, der allerede er i beskyttet beskæftigelse, og samarbejde med Jobcentret om bevilling af eventuelle kurser eller efteruddannelse. Følge den enkelte borger i systemet på tværs af organiseringen og helt ud på arbejdspladsen. Være bindeled mellem forvaltningsniveau, TV-Glad, kantinen og borgeren Derudover skal jobkoordinatoren i samarbejde med jobcentrets konsulenter: Etablere nye job med løntilskud (tidligere kaldet skånejobs) Udarbejde kontrakt med arbejdsgiveren vedrørende de særlige forhold, der gør sig gældende i relation til den enkelte borger. Side 5/5

6 Bistå i forhold til afklaring og placering af borgeren i relevant beskæftigelse Desuden er jobkoordinatoren medlem af visitationsudvalget til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Jobkoordinatorens uddannelse og særlige kompetencer Jobkoordinatoren er uddannet socialrådgiver og har dels særlig viden om forskellige handicapgruppers specifikke vanskeligheder, dels særlig viden om organisering og koordinering af komplekse og tværgående sagsforløb. Dette gør hende i stand til at supplere jobkonsulenternes viden og kompetencer, der typisk er rettet mod andre målgrupper og andre problemstillinger end dem, der kendetegner handicapområdet. Samtidig kan hun bidrage med stor ekspertise i forhold tværgående koordinering og samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen blev skånejob/job med løntilskud flyttet fra det sociale område til Jobcentret. Området er derfor relativt nyt i Jobcenter sammenhænge, hvorfor et tværgående samarbejde mellem de to forvaltninger synes udbytterigt og frugtbart for alle parter. Helt specifikt har jobkoordinatoren i Allerød Kommune tillige en baggrund som kok, hvilket har bevirket, at hun også har kunnet varetage driftsmæssige opgaver i kantinen, opgaver der oprindeligt var tiltænkt køkkenchefen. Se senere en nærmere beskrivelse af jobkoordinatorens opgaver i kantinen. Uddybning af jobkoordinatorens funktion Visitation og opfølgning Jobkoordinatoren visiterer til alle former for beskyttet beskæftigelse i kommunen. Derudover har Allerød Kommune besluttet, at der skal ske en årlig opfølgning i forhold til kommunens borgere i beskyttet beskæftigelse. Dette sker for dels at sikre, at også denne gruppe gives mulighed for kontinuerlig udvikling af både faglige og personlige kompetencer samt mulighed for jobskifte, ligesom det er gældende for ansatte på ordinære vilkår. Dels for at se, om borgere i denne gruppe med det øgede fokus på deres ressourcer og potentialer, og tilbud om kurser og efteruddannelse på sigt kan komme til at varetage jobfunktioner, der i stigende grad ligner ordinære vilkår mere og mere. Først f.eks. job med løntilskud og dernæst fleksjob. Se beskrivelsen af tre-trins raketten senere. Den årlige opfølgning varetages af jobkoordinatoren. Opfølgningen består i at tale med både borger og evt. arbejdsgiver, hvis borgeren ønsker dennes tilstedeværelse, om borgerens trivsel, borgerens muligheder for Side 6/6

7 kompetenceudvikling og eventuelle justeringer i relation til arbejdsgange. Her drøftes og tages hensyn til borgerens specifikke vanskeligheder, behov og ønsker. Igennem opfølgningerne stiller kommunen krav til arbejdsgiverne om at have øget fokus på borgerens ressourcer og muligheder for kompetenceudvikling. Endelig har jobkoordinator en støttende funktion for både arbejdsgiver og arbejdstager, hvorfor arbejdsgiver til borgere i beskyttet beskæftigelse eller borgeren selv kan rette henvendelse til jobkoordinator ved opståede vanskeligheder, usikkerhed, længere tids sygdom, eller såfremt borgeren ikke møder på arbejde over en længere periode. Jobkoordinator kan således følge den enkelte borger i systemet på tværs af organiseringen og helt ud på arbejdspladsen. Udviklingsplaner I forbindelse med de årlige opfølgninger udarbejder jobkoordinator udviklingsplaner på alle kommunens borgere i beskyttet beskæftigelse. Udviklingsplanerne har til hensigt at sikre den enkelte borgers fortsatte udvikling og beskriver eks. aftaler med borger og evt. arbejdsgiver om borgerens ønsker i forhold til kurser, efteruddannelse, nye arbejdsopgaver eller helt andet job. Udviklingsplanerne udarbejdes en gang årligt. Tre-trins-raketten En central vision bag tilblivelsen- og designet af projektet er et ønske om, at gruppen af borgere i både beskyttet beskæftigelse og job med løntilskud får mulighed for at udvikle deres faglige og personlige kompetencer, og på sigt kan varetage jobfunktioner mere lig ordinære vilkår og for nogens vedkommende på ordinære vilkår. Først beskyttet beskæftigelse, så job med løntilskud og endelig flex-job. Borgerne skal ikke fastholdes i samme arbejdsfunktion, men vedvarende udvikle deres kompetencer og kvalifikationer. Dette skal ske gennem den tættere opfølgning, de årlige udviklingsplaner med et øget fokus på borgerens ressourcer og muligheder samt tilbud om konkrete kurser og efteruddannelse. Denne trinvise opkvalificering kalder kommunen i daglig tale for tre-trins-raketten. Tiltagene omkring tre-trins-raketten er stadigvæk så nye, at der endnu ikke er kommet nogen borgere igennem. Jobkoordinatoren er dog opmærksom på i hvert fald to borgere, der er godt på vej. Side 7/7

8 Jobkoordinatoren som bindeled mellem forvaltningsniveau, TV-Glad, kantinen og borgeren Navnlig i forbindelse med opstart af projektet var der behov for en person, der kunne være bindeled mellem forvaltningsniveauet, Tv-Glad, borgerne og kantinen. Denne opgave var overvejende koordinerende og praktisk i forhold til at få mange ender til at mødes og gå op i en højere enhed. Det handlede f.eks. om etablering af projektorganisationen; hvem skulle være med og hvem er tovholder. Om placering og drift af kantinen; Hvor skulle kantinen forankres i organisationen, hvem skulle være øverste chef i forhold til det personalemæssige, hvem skulle stå for det regnskabsmæssige og hvem for den daglige drift af kantinen m.v.. Om samarbejdet med TV-Glad, der blandt andet indbefattede en uddannelsesperiode for både de udviklingshæmmede, det faste personale og jobkoordinatoren, og endelig skulle jobkoordinatoren finde frem til de borgere, der kunne være interesserede i ansættelse i kantinen. Samarbejdet mellem jobkoordinator og jobkonsulenterne i Jobcentret Etablering af nye job med løntilskud og udarbejdelse af kontrakt Allerød Kommune er opsøgende i forhold til at etablere nye job med løntilskud, så borgerne i denne målgruppe for flere muligheder for forskellig tilpasset beskæftigelse. Jobkoordinatoren varetager denne opgave i samarbejde med jobkonsulenterne fra Jobcentret. Ud over at etablere kontakt med potentielle arbejdsgivere, består opgaven i at klæde arbejdsgiverne på i forhold til, hvad det vil sige, at have en person med udviklingshæmning eller andre særlige vanskeligheder, f.eks. autisme eller ADHD ansat. Det fremgår af interviewet med jobkoordinator, at dette arbejde på sigt vil blive organiseret således, at der udarbejdes en bog for hver borger, som kan anvendes i ansættelsessituationer til at afstemme forventninger mellem arbejdsgiver og borger. Desuden vil der for hver ansættelsesaftale udarbejdes en kontrakt, der tager hensyn til den enkelte borgers særlige vanskeligheder og funktionsnedsættelser. Side 8/8

9 Afklaring og placering af borgeren i relevant beskæftigelse I alle sager om beskæftigelsestilbud skal jobkoordinator være med i afklaringsfasen. Dette har til formål at sikre, at jobkoordinatorens særlige viden om forskellige handicapgruppers specifikke vanskeligheder bidrager på en kreativ og innovativ måde i forhold til at sikre at borgerens ressourcer og kompetencer kommer bedst mulig i spil. På den måde forventer Allerød Kommune, at de samtidig kan fremme, at borgeren får det rigtige tilbud første gang Visitationsudvalget til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Ny Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov præciserer, at alle unge har ret til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Jobkoordinatoren sidder med i visitationsudvalget til STU og kan på baggrund af sin særlige viden om forskellige handicapgruppers specifikke vanskeligheder bidrage til at vurdere, om ansøger falder indenfor målgruppen. Når den unge har afsluttet uddannelsen, er jobkoordinatoren med til at vurdere og pege på hvilken type beskæftigelse vedkommende kan tilbydes. Videreudvikling af funktionen på baggrund af erfaringer fra særligt jobkoordinatorens opsøgende arbejde Afprøvningen af jobkoordinatorfunktionen i projekt Glad Mad har givet anledning til, at Allerød Kommune er kommet med i et nyt projekt under Socialministeriet med titlen: Modelprojekt om beskyttet beskæftigelse. Her afprøver kommunen blandt andet idéen med en slags ambulancetjeneste. Det består i at formalisere arbejdsgivernes muligheder for at kontakte jobkoordinator med henblik på at få supervision og rådgivning i forhold til akut opståede problemer på arbejdspladsen eller usikkerheder i forbindelse med de ansatte i beskyttet beskæftigelse eller i job med løntilskud. Tiltaget vil organisere jobkoordinators støttende funktion for både arbejdsgiver og arbejdstager og har til hensigt at optimere samarbejdet mellem borgeren og arbejdspladsen samt forebygge konflikter og eventuelle potentielle uoprettelige uoverensstemmelser. Idéen med også at udarbejde en personlig bog for hver borger, som kan anvendes til f.eks. i ansættelsessituationer at afstemme forventninger mellem arbejdsgiver og borger, afprøves ligeledes i det nye projekt. Side 9/9

10 Endelig rummer det nye projekt en mulighed for, at jobkoordinator og jobkonsulent fra Jobcentret bliver efteruddannet i at kunne udføre jobpastest. Dette vil medføre en kortere sagsbehandlingstid, og øge trygheden hos borgeren, fordi testen udføres af en person, de kender i forvejen. Jobkoordinatorens rolle i dagligdagen i kantinen Den pædagogiske rolle I projektperioden har jobkoordinator på baggrund af sine kompetencer som handicapkoordinator haft en pædagogisk støttende rolle i forhold til både de fastansatte (det ordinært ansatte køkkenfaglige personale) og de udviklingshæmmede medarbejdere i daglig tale kaldet de glade. Denne støttende funktion har bestået i alt fra konfliktløsning medarbejderne i kantinen imellem over introduktion og oplæring af de udviklingshæmmede i nye opgaver, til konkret at assistere i køkkenet på lige fod med de andre i pressede situationer. Samtidig er hun meget bevidst om igennem sin pædagogiske rolle at fremme rummelighed og tolerance i kantinekulturen. Uden rummelighed og tolerance kan kantinen slet ikke fungere. Vi er alle sammen forskellige Medarbejderne i kantinen er meget forskellige i ordets bredeste forstand, og der kan nemt opstå konflikter og misforståelser. En del af den pædagogiske rolle handler om at klæde de fastansatte på til at håndtere det daglige samarbejde og samspil med de udviklingshæmmede. Der er f.eks. stor forskel på, hvordan ting skal siges til den enkelte. Og stor forskel i forhold til hvor den enkeltes ressourcer og vanskeligheder er. Samtidig skal driften fungere og der skal produceres god mad. Hver dag indledes af et morgenmøde, hvor opgaver fordeles og stemningen vurderes. Derudover deltager jobkoordinatoren i personalemøde for de fastansatte hver 14. dag. Er der problemstillinger, der ikke kan løses indenfor disse rammer, har jobkoordinator mulighed for at indkalde til ad hoc møder, hvor hun fungerer som mægler og konfliktløser. Side 10/10

11 Introduktion til og oplæring i nye opgaver Jobkoordinatoren lægger vægt på, at de udviklingshæmmede har deres egne opgaver og ansvarsområder, som de kan føle sig trykke ved og vokse ved. Samtidig skal der være mulighed for at prøve andre opgaver og ansvarsområder, når den udviklingshæmmede er parat til det. Introduktion til og oplæring i nye opgaver kan varetages af alle fastansatte, men ofte har det været jobkoordinatoren i kraft af hendes særlige viden om de udviklingshæmmede. Oplæringen foregår typisk som sidemandsoplæring, hvor jobkoordinatoren går med og samtidig vejleder og instruerer. Derefter udarbejder hun en slags tjekliste over opgaven, som den udviklingshæmmede kan støtte sig til så længe han/hun har behov for det. Jobkoordinator trækker i arbejdstøjet på lige fod med de andre Hver dag er struktureret og planlagt, men i tilfælde af sygdom eller f.eks. ferie, må de tilstedeværende være fleksible og se til, at de opgaver, der er mest presserende, bliver løst. I de situationer kan jobkoordinatoren også trække i arbejdstøjet og hjælpe, hvor der er behov. Rollen som driftkoordinator Jobkoordinatoren har på baggrund af sin uddannelse som kok, desuden haft rollen som driftkoordinator i kantinen. Driftkoordinatoren varetager kantinens økonomi, samt administrative opgaver såsom planlægning og koordinering af afholdelse af ferie, tiltag i forbindelse med sygdom, udarbejdelse af skemaer for alle produktionsområder i køkkenet samt skema for hver af de udviklingshæmmedes faste ugentlige arbejdsopgaver. Driftkoordinatoren har ikke opgaver i relation til kantinens lager eller indkøb af varer. Denne funktion varetages af kokken i samarbejde med de udviklingshæmmede. Jobkoordinators to forskellige roller i projektet henholdsvis den pædagogiske rolle og den driftorienterede rolle er resultatet af ydre omstændigheder kombineret med det faktum, at hun dels har en baggrund som socialrådgiver og handicapkoordinator og dels som kok. Oprindelig var funktionen som driftkoordinator ikke tiltænkt som en del af jobkoordinatorfunktion. Side 11/11

12 I den daglige virke i køkkenet overlapper de to funktioner dog ofte hinanden, og jobkoordinator oplevedes også af de udviklingshæmmede som både boss og en god støtte. Jobkoordinators forskellige kompetencer bevirker, at hun har øje for detaljer både i forhold til selve madproduktionen og i forhold til hvordan de udviklingshæmmede klarer opgaverne, og hvordan de trives med det. Dette dobbelte perspektiv fremmer sammenhængskræften i kantinedriften, og styrker både kantinens driftsikkerhed og stabilitet. Organisering af jobkoordinatorfunktionen Jobkoordinatoren har en tværgående funktion i Allerød Kommune og samarbejder derfor med flere forskellige forvaltningsdele. I projektperioden blev kantinen forankret under Voksenrådgivningen i Allerød Kommune og jobkoordinator blev ansat i projektet 30 timer om ugen som jobkoordinator og 7 timer om ugen i Voksenrådgivningen som handicapkoordinator (jobkoordinatorens tidligere funktion) Efter projektperiodens ophør er driften af kantinen blevet en selvstændig virksomhed Glad Mad under Mad og Måltider, der varetager driften af plejehjemskøkkenerne i Allerød Kommune. Jobkoordinator er ansat ti timer om ugen i funktionen som driftkoordinator i virksomheden Glad Mad, og i 27 timer som job- og handicapkoordinator under Voksenrådgivningen. Driftkoordinatorfunktionen varetager kantinens økonomi, samt administrative opgaver såsom vagtplaner, ferie og sygdom, men har ikke opgaver i relation til kantinens lager eller indkøb af varer. Denne funktion varetages af kokken i samarbejde med de udviklingshæmmede. Job- og handicapkoordinatorfunktionen indeholder de samme arbejdsopgaver, som hun har udført som jobkoordinator i projektperioden. Finansiering af jobkoordinatorfunktionen I projektperioden har jobkoordinatorfunktionen været finansieret af projektmidlerne. Målet har dog været, at funktionen på sigt bliver selvfinansierende. Dette er en realitet i dag. Udgiften til jobkoordinatoren finansieres i dag ved salg af beskyttet beskæftigelse både til egne borgere og til borgere fra andre kommuner, Side 12/12

13 samt besparelser på udgifter til hhv. opfølgning og rådgivning ved eksterne samarbejdspartnere. Derudover forventer kommunen en yderligere nettogevinst i form af større kvalitet i afklaring og valg af beskæftigelse til den enkelte, (dvs. ved at borgeren bevilliges den rigtige indsats første gang) samt på sigt, at flere bevæger sig igennem tre-trins-raketten mod beskæftigelse på stadig mere ordinær-lignende vilkår. /Bilag Side 13/13

14 Bilag Resumé af de to fokusgruppeinterview Interview med Pia og Jens Christian Pia er i job med løntilskud og har været ansat i kantinen, siden projektet startede. Pia har tidligere arbejdet ved et bibliotek i 15 år og fik stillingen i kantinen på Allerød Rådhus, fordi hun, efter at have hørt om projektet fra en veninde, selv rettede henvendelse. Pia arbejder fra kl i alle hverdage, og hendes faste arbejdsopgaver består i at deltage i salatproduktionen, stå ved kassen omkring frokost og gå med kaffevognen om eftermiddagen. Derudover hjælper hun, ligesom alle de øvrige ansatte medarbejdere, til ved den daglige opvask i køkkenet. Jens Christian er i beskyttet beskæftigelse og har været ansat i kantinen siden 5. maj Han har tidligere været ansat som cafémedarbejder på Rudersdal Aktivitets og Støttecenter i Birkerød. Jens Christian ønskede at prøve noget nyt og fik arbejde i kantinen gennem sin sagsbehandler. Han arbejder nu 15 timer om ugen. Jens Christians arbejdsopgaver består blandt andet i at dække borde i mødelokalerne og i kantinen, vaske kantinemedarbejdernes arbejdstøj og sørger på baggrund af sin funktion som lagerchef for at sætte varer på plads på lageret. Balancen mellem hensyntagen til den enkeltes vanskeligheder og kravet om effektivitet Kantinen er en ordinær virksomhed, og informanterne blev spurgt om, hvorvidt de på baggrund af produktionskravet i kantinen også oplevede, at der blev taget hensyn til deres vanskeligheder. Både Pia og Jens Christian synes, der bliver taget hensyn til den enkeltes vanskeligheder og særlige behov. F.eks. kan Jens Christian trække sig tilbage til vaskekælderen, hvis han har brug for lidt tid alene. Han skal blot huske at fortælle det til sine kollegaer, så de ved, hvor han er, når de skal bruge ham. På denne måde udvises der fleksibilitet i forhold til Jens Christians helt særlige behov samtidig med, at der stilles krav til ham som medarbejder. Ingen af informanterne synes, at de bliver overbeskyttet, hvilket af Pia begrundes med, at de f.eks. altid får klar besked, hvis de er for længe om at komme i gang med en arbejdsopgave, eller hvis de ikke har udført opgaven godt nok. Side 14/14

15 Samspillet mellem medarbejderne i kantinen I interviewet fremgår det tydeligt, at begge er meget glade for deres arbejde i kantinen og særligt for samværet med kollegerne. Samarbejdet mellem medarbejderne om arbejdsopgaverne i kantinen synes at være betinget af en rummelighed og fleksibilitet, som skal udvises af alle ansatte i kantinen. Jens Christian giver et eksempel på en hørehæmmet medarbejder i køkkenet, som kan blive sur på ham over, at han er svær at forstå. Dette bakkes op af Pia, som fortæller, at hun selv efterhånden har lært at forstå ham, og hun hjælper derfor ind i mellem som oversætter for de andre, indtil de har lært at forstå Jens Christian lige så godt. De ansatte bliver tilskyndet til og hjulpet med at tage højde for hinandens vanskeligheder og særlige behov. Pia og Jens Christian fortæller, at den støtte og opbakning, de får til dette fra jobkoordinatoren samt fra de andre fastansatte, er vigtig i forhold til, at det kan fungere. Produktionskravet i kantinen kan føre til spidsbelastninger, som indimellem giver anledning til konflikter mellem medarbejderne. I konfliktsituationer træder jobkoordinator til, såfremt medarbejderne ikke selv kan løse dem. Pia og Jens Christian henviser endvidere flere gange i interviewet til Lotte som boss og som en god støtte, hvilket synliggør jobkoordinators fremtrædende styrende og pædagogiske rolle i kantinen. Den uformelle, åbne og muntre tone i kantinen Både Pia og Jens Christian lægger stor vægt på den uformelle og muntre tone i køkkenet, som noget ganske særligt for deres arbejdsplads. Den samme varme, muntre og åbne tone er desuden meget tydelig i interviewsituationen, da de to medarbejdere under interviewet griner meget sammen, driller hinanden og er gode til at samarbejde om at besvare spørgsmålene. Begge oplever, at kantinen rummer plads til at grine og have det sjovt, selvom der er travlt. Den åbne tone og ikke mindst det at kunne håndtere den åbne tone er ligeledes et vigtigt aspekt af medarbejdernes kommunikation med hinanden i køkkenet. F.eks. understreger de, at det er vigtigt at kunne sige undskyld, og tage imod kritik. Jens Christian eksemplificerer det sidste med, at han ved han ikke må tage det tungt, når han får at vide, at han taler for højt. Den uformelle og muntre tilgang til kommunikationen understøttes endvidere af de arbejdsskemaer, Pia og Jens Christian viser under interviewet. Pias arbejdsskema har f.eks. overskriften Kassemester, Side 15/15

16 hvilket er hendes kælenavn eller skæve navn i køkkenet. Jens Christians skema har overskriften Hutilidut. Jens Christian tilføjer, at det er langt lettere for ham at huske de skæve navne, end at huske de rigtige navne. Hver medarbejder har et skævt navn. Disse er opstået nærmest af selv. Nogle af de ansatte har flere skæve navne. Hvert ansvarsområde i køkkenet har også et skævt navn, f.eks. hedder de forskellige partier i køkkenet hhv. Kong Gulerod for forberedelse af grønsagerne, Medaljen henviser til de arbejdsopgaver, der hører til morgenbuffeten, Varm kartoffel er de arbejdsopgaver, der hører til tilberedelsen af den varme mad og Tempelridder for opvasken. De skæve navne er med til at skabe fællesskab og synliggøre, at arbejdspladsen er anderledes end de fleste andre arbejdspladser og skal være anderledes. De øvrige ansatte på rådhuset Pia og Jens Christian nævner eksempler på både gode og mindre gode møder med de øvrige ansatte på Rådhuset. F.eks. har de oplevet gæster i kantinen, som har været sure over, at der manglede grøntsager i kantinens udbud. Eller ansatte, der bliver irriterede over, hvis det tager for lang tid at få penge tilbage, eller hvis de har svært ved at forstå, hvad Jens Christian siger. Det er dermed ikke alle ansatte på rådhuset, der udviser lige stor rummelighed og tolerance i forhold til de udviklingshæmmedes særlige vanskeligheder. Men generelt set oplever begge, at de fleste ansatte på rådhuset er meget søde. Jens Christian fortæller også, hvordan han har serveret kaffe og chokolade for borgmesteren, hvilket han godt kunne tænke sig at gøre oftere. Medindflydelse på egen hverdag og eget liv Pia og Jens Christian anser medindflydelse på egen hverdag og eget liv som det største udbytte, de har fået gennem deres ansættelse i kantinen. Alle dage på arbejdet indledes med morgenmøde mellem kl , hvor dagens opgaver og ansvarsområder fordeles. Begge fortæller, at dette morgenmøde giver dem god mulighed for medindflydelse på f.eks. deres arbejdsopgaver, hvilken mad, der skal serveres for kantinens gæster, hvad der skal købes ind etc. Jens Christian efterlyser dog flere møder og fortæller, at han gerne vil have endnu større indflydelse på den mad, der serveres i kantinen. Pia og Jens Christian understreger begge, at de er glade for, at de har haft mulighed for selv at vælge den virksomhed, de gerne vil arbejde i. De har Side 16/16

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Joballiancen - Fra jobstrategi til job

Joballiancen - Fra jobstrategi til job Joballiancen - Fra jobstrategi til job De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Joballiancen Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Joballiancen - Fra jobstrategi til job Rapporten er

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere