1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng"

Transkript

1 Notat 1. afdækning af Misbrugsområdet i forbindelse med Kvalitet og Sammenhæng Der er udarbejdet et spørgeskema til lederne på misbrugsområdet i de 17 kommuner. Spørgeskemaet har dels haft til formål at afdække generelle forhold, som tilbud, økonomi og kompetencer på misbrugsområdet i den enkelte kommune. Derudover er der blevet spurgt ind til, hvordan kommunerne lever op til KLs 12 anbefalinger. Skemaet, som er udarbejdet af Slagelse Misbrugscenter, blev inden udsendelsen til kommunerne sendt til gennemsyn og kommentarer hos projektgruppens medlemmer fra Holbæk, Næstved og Roskilde. Dette skal ses som en første afdækning, der kan give et billede af den diversitet, der gør sig gældende i tilrettelæggelsen af misbrugsområderne i de 17 kommuner. Det overordnede mål er på sigt at identificere de områder, hvor kommunerne med fordel kan arbejde sammen og hvor der eventuelt kan være huller i tilbuddene, som skal løftes i fællesskab. Det skal skabe Kvalitet og Sammenhæng på misbrugsområdet på tværs af regionen. 12 af de 17 kommuner i regionen har svaret på spørgeskemaet inden for den forholdsvis korte tidsfrist hen over sommerperioden. Det drejer sig om Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Sorø og Stevns. 10 af de 12 kommuner har egne misbrugstilbud eller en blanding af egne tilbud og køb på private tilbud i kommunen, mens to af kommunerne er rene køberkommuner. Som det vil fremgå i det følgende, ser misbrugstilbuddene meget forskellige ud i kommunerne. Projektgruppen bemærker desuden, at der kan være meget forskellige forståelser og brug af faglige begreber. Eksempelvis, hvad man forstår ved familieorienteret behandling, som kan spænde fra lejlighedsvis inddragelse af pårørende i misbrugsbehandlingen til systematisk at tilbyde pårørendegrupper til pårørende, uden at misbrugeren selv nødvendigvis er i behandling. Der vil givetvis være forskellige udfordringer i de forskellige kommuner. Gennemgangen neden for kan blandt andet bruges som et udgangspunkt for at diskutere, hvilke udfordringer der gør sig gældende for alle misbrugscentrene og hvilke udfordringer, man kunne afhjælpe ved et en styrkelse af det tværgående samarbejde. Hvilke mønstre viser svarene? Tilbud Langt de fleste af kommunerne har egne ambulante tilbud til både voksne stof- og alkoholmisbrugere, samt unge (fra ad hoc ambulant til intensiv dagbehandling). I to kommuner købes alle tilbud eksternt. Ingen kommuner angiver at have døgnbehandlingstilbud i kommunalt regi. Det er vanskeligt at sammenligne viften af tilbud i den enkelte kommune på baggrund af de afgivne svar. Det skyldes, at svarene varierer fra en kort opremsning af dækkede paragraffer til en beskrivelse af delelementer i de forskellige behandlingsforløb. I 7 ud af de 10 kommuner med egne misbrugsbehandlingstilbud, er alkohol, stof og unge organisatorisk samlet. I en kommune er tilbuddene organisatorisk adskilt i voksne og unge og placeret i forskellige centre/forvaltninger. I en anden kommune er tilbuddene organisatorisk delt i alkohol, stof 101 og ekstern varetagelse af 142, mens den sidste kommune organisatorisk er adskilt i henholdsvis Alkohol og Stof, som hører under to forskellige centre i kommunen. Side 1 af 6

2 Det er ligeledes vanskeligt at sammenligne målgrupperne, da nogle blot har specificeret, at de dækker alkohol- og stofmisbrugere, mens andre har angivet aldersinddelinger og målgrupper i eksisterende projekter (f. eks. projekter med dobbeltbelastede borgere). 6 ud af de 10 kommuner med egne misbrugstilbud har visitationen til både dag- og døgnbehandling placeret sammen med misbrugstilbuddene. I to af de resterende fire kommuner foregår visitation til både dag- og døgnbehandling hos en myndighedsafdeling, mens det hos de 2 andre kommuner kun er døgn(- og omsorgsbehandling), der visiteres hos en ekstern myndighedsafdeling. Der fremgår ikke umiddelbart af besvarelserne, hvilken betydning placeringen af visitationen har. Kompetencer og antal ansatte Køberkommunerne har ingen misbrugsfaglige medarbejdere. 8 af de 10 resterende kommuner har både social- og sundhedsfagligt personale tilknyttet. Den ene af disse har dog intet sundhedsfagligt personale på Alkoholområdet. Af de resterende to kommuner har den ene intet sundhedsfagligt personale og den anden kommune køber ydelser med sundhedsfagligt indhold. (se desuden anbefaling 9 om psykosocial og medicinske behandlingskompetencer) Ikke alle kommunerne har opgivet antal ansatte, men umiddelbart varierer det fra under 10 til over 50 ansatte. Fire af kommunerne har lige omkring eller lidt under 20 ansatte. Målgruppens størrelse Stort set alle kommunerne angav, at det er svært at give et skøn over antallet af borgere i kommunen, som var i målgruppen for tilbuddene. Kun nogle enkelte kom med et skøn ud fra interne eller nationale undersøgelser. Generelt kan man ift. risikogruppen for alkohol tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil 2010, som viser, at lidt over 10 procent af befolkningen i region Sjælland overskrider højrisikogrænsen for indtagelse af alkohol (21/14 genstande pr. uge). Antallet af borgere med misbrug af stoffer er mere usikkert. Sundhedsstyrelsen formoder dog i Narkotikasituation i Danmark 2012, at der i 2009 var omkring stofmisbrugere i Danmark (heraf knap hashmisbrugere). Det svarer til 0,6 procent af befolkningen. Center for Rusmiddelforskning skønner, at ca unge i Danmark har et problematisk forbrug (misbrug/afhængighed) af alkohol eller andre rusmidler 2 svarende til 0,5 procent af befolkningen. Selvom disse tal ikke nødvendigvis kan overføres direkte til kommunerne i region Sjælland, kan de bruges til at give et prej om, hvor mange der befinder sig i målgruppen for misbrugstilbuddene. For eksempel ville en kommune med et befolkningstal omkring ud fra ovenstående tal have ca i målgruppen for alkoholbehandling, ca. 210 stofmisbrugere og ca. 175 unge med behov for behandling. Projekter/misbrugsrelaterede tiltag De to køberkommuner og en enkelt af de andre kommuner har ingen igangværende projekter på området. 3 kommuner har et enkelt eller to projekter. De resterende 6 kommuner har tre eller mange flere projekter. Temaerne for projekterne på misbrugsområdet i regionen er: Forebyggelsesprojekter familieinddragende projekter Akutkrisecenter for udsatte borgere intern fælles kompetenceudvikling: f.eks. etik eller metodiske værktøjer tværgående tiltag i kommunen: f.eks. én indgang for borgerne projekter vedrørende dobbeltdiagnoser projekter omkring sundhedsfaglig indsats: sundhedssamtaler, screening for hepatitis, prævention, fodterapi for udsatte osv. projekter rettet mod unge inddragelse af frivillige i café- og støttetilbud projekter om opsøgende arbejde på private/offentlige arbejdspladser fremskudte indsatser på sygehuse brugertilfredshedsundersøgelser udvikling af eksisterende tilbud projekter med fokus på personlighedsforstyrrelser Rådgivning for unge børn af alkoholmisbrugere mobilsygepleje IT for 1 Skønnet estimerer antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Stofmisbrugere i substitutionsbehandling er medtaget i estimatet. 2 Leif Vind og Mads Uffe Pedersen: " Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der bruger rusmidler: Strukturer, evidensorientereinger og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser", Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, Side 2 af 6

3 udsatte borgere antisociale personligheder med kriminalitet og misbrug uddannelses- og netværksforløb for medarbejdere i socialpsykiatrien om misbrug (sætte fokus på misbrugsbehandling) aktiveringsforløb for udsatte borgere projekter for indsatte tilbud til tidligere udsendte soldater. Forebyggelse 8 kommuner har i regi af misbrugscentrene opsøgende/opsporende arbejde blandt unge og oplæg/information på forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, enten som en fast del af arbejdet eller i form af projekter. Et par kommuner har desuden samarbejde med sundhedsområdet omkring forebyggelse af (alkohol)misbrug og en enkelt kommune nævner i den forbindelse også uge 40 kampagnen. En kommune har også et projekt, hvor man kan henvende sig uforpligtende og få information og hjælp til at ændre sine alkoholvaner. Derudover nævner et par af kommunerne andre opsøgende indsatser på f.eks. sygehus, på væresteder, opholdssteder og til samarbejdspartnere. Økonomi I forhold til Driftsomkostninger har enkelte kommuner meldt tilbage, at de var i tvivl om, hvorvidt der var tale om det årlige budget, og hvorvidt der skulle indgå overhead i beløbet. Også med hensyn til spørgsmålet om pladsprisen i det enkelte tilbudsforløb har nogen været i tvivl om, hvad der præcis blev spurgt ind til. Det skyldes blandt andet, at der er stor forskel på, hvordan man skelner mellem ydelser, tilbud, og forløb i de enkelte kommuner. De fleste har angivet en takst-pris per dag eller døgn. Det er dog vanskeligt at sammenligne priserne, da et ambulant stofforløb i en kommune kan indeholde helt andre elementer end i en anden kommune. Tilbagemeldingerne ift. 142 lader sig heller ikke uden videre sammenligne, da nogle kommuner har en enhedstakst og dermed ikke har udspecificeret disse udgifter. Andre har specificeret paragraffen ift. medicinudgifter og enkelte tæller medicin, NADA og kanyler sammen i én post. Det generelle billede er, at der er stor forskel på størrelsen af budgettet til misbrugsbehandling per borger i kommunerne (samlet driftsbudget i forhold til befolkningstal). Der er også stor forskel på, hvor stor en procentdel af den enkelte kommunes borgere, der er i misbrugsbehandling. Dette tal hænger tæt sammen med de økonomiske og personalemæssige ressourcer. De 12 anbefalinger En kommune angiver generelt at leve op til anbefalingerne, mens de to køberkommuner henviser til besvarelsen fra de kommuner, de køber fra. Den følgende gennemgang baseres derfor hovedsageligt på besvarelser fra de resterende 9 kommuner. Anbefaling 1: Kommunerne skal tilbyde familieorienteret behandling De 9 kommuner specificerer, at de tilbyder familieorienteret behandling på både alkohol-, stof- og ungeområdet. En af kommunerne har et ønske om en øget indsats på dette område. Anbefaling 2: Kommunerne skal have en strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing Det er meget forskelligt, hvad kommunerne svarer ift. synlighed. En del henviser til kommunens hjemmeside, lokale annoncer, materiale på biblioteket, foldere hos praktiserende læger og deltagelse i uge 40 kampagnen. Enkelte kommuner nævner her samarbejdsmøder (altså synlighed for samarbejdspartnere, hvor KLs anbefaling adresserer synlighed for borgeren). Det er værd at nævne, at KL i uddybningen af sine anbefalinger påpeger, at undersøgelser har vist, at information på kommunens hjemmeside ikke er tilstrækkeligt til at gøre borgere i målgruppen opmærksomme på tilbuddene. Stort set alle kommunerne angiver at være opsporende/opsøgende gennem en eller flere af disse indsatser: SKP-medarbejdere ( 99), diverse (unge)projekter, samarbejde med andre afdelinger i Side 3 af 6

4 kommunen. Enkelte kommuner nævner opsøgende indsatser på sygehus eller kommunale/private arbejdspladser. To kommuner nævner medlemskab af hjemmesiden netstof.dk, der også nævnes i KLs udspil. En kommune nævner Ungenetværk og SSP ift. tidlig opsporing og en anden kommune har en direkte forebyggelsesindsats i klasse på vej. Med hensyn til tilgængelighed angiver størstedelen af kommunerne central geografisk placering af deres tilbud. Enkelte kommuner understreger muligheden for anonym og uforpligtende vejledning og muligheden for, at borgeren møder op uden forudgående aftale. En enkelt kommune nævner en bred åbningstid som en væsentlig faktor ift. tilgængelighed, mens en anden kommune har et Call Center kun til borgere og pårørende. En kommune nævner, at den geografiske spredning kan være en udfordring ift. tilgængelighed, mens en anden kommune mangler et specialiseret behandlingstilbud til unge under 18 år, der kan gøre misbrugstilbuddet mere tilgængeligt for de unge. Kun en kommune svarer ja til, at der er lagt en egentlig strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing. En af køberkommunerne nævner også en alkoholpolitik, der angiver, at kommunen vil arbejde målrettet for samarbejde på tilgængelighedsområdet med aktører inden for restaurations- og beværtningsbranchen, handelstandsforening, der frivillige foreningsliv, politi med flere særligt i miljøer, hvor børn og unge færdes. Andre kommuner arbejder dog med diverse tiltag så som opdatering af hjemmeside for større synlighed, en samarbejdsaftale med Børn og Unge for tidlig opsporing, generelt tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen, at skabe et flow for borgerne i mødet med misbrugstilbuddet, der gør, at de oplever det som nemt og tilgængeligt. Anbefaling 3: Der skal udarbejdes nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen I anbefalingen lægges op til, at KL i samarbejde med de relevante ministerier og andre parter vil udarbejde nationale retningslinjer. Enkelte kommuner bemærker, at de stiller sig positivt over for dette. Anbefaling 4: Der skal udarbejdes forløbsprogrammer for misbrugsbehandlingen KL vil i dialog med de relevante ministerier tage initiativ til udarbejdelse af forløbsprogrammer på det samlede misbrugsområde. Enkelte kommuner nævner, at de allerede er i gang med forløbsprogrammer, enten fuldt implementerede eller som pilotprojekter. Enkelte andre bemærker, at de afventer udspillet fra KL. Anbefaling 5: Kommunerne skal systematisk følge op på misbrugsbehandlingen Der er blevet spurgt ind til, hvordan der følges op løbende og efter endt behandling. De fleste kommuner angiver løbende opfølgningsmøder med borgeren. Nogle kommuner har faste opfølgninger hver 6. eller 3. måned eller endnu tiere, mens andre ikke har specificeret et nærmere tidsinterval. En kommune vil indføre redskabet Feedback Informed Treatment (FIT) for at sikre løbende justering af behandlingen ud fra borgerens behov og ønsker. Når det kommer til opfølgning efter behandling nævner én kommune, at der ikke følges op på dette, mens en anden kommune påpeger vanskeligheder ift. hvordan kontakten til borgeren skal foregå efter behandlingsforløbet. To kommuner nævner, at de er tilgængelige enten via et værested eller en for borgeren velkendt medarbejder, hvis borgeren har behov for opfølgning efter endt behandling. Generelt er det dog i mange af kommunerne ikke helt klart, hvor systematisk opfølgningen egentlig er, og en enkelt kommuner nævner, at der ikke er ressourcer til en egentlig systematisk opfølgning. Anbefaling 6: Grundlaget for den kommunale misbrugsbehandling er evidensbaserede metoder Der blev spurgt ind til, hvordan der arbejdes med evidens og hvordan viden omsættes til praksis. Langt de fleste af kommunerne anvender flere evidensbaserede metoder. To kommuner har særligt fokus på evidens i 2013 og to kommuner arbejder med dokumentation/evaluering, som kan styrke brugen af praksisbaseret evidens. En kommune har en tværfaglig evidensgruppe, der undersøger og følger op på ny viden. Side 4 af 6

5 Viden (evidens) omsættes til praksis gennem for eksempel opkvalificering (med praksisøvelser) og supervision i givne metoder, evalueringer, der kan styrke eller justere indsatsen, temadage med faglige drøftelser, pilotprojekter eller via ledelsesfokus på implementering af den tilgængelige viden i praksis. Anbefaling 7: Kommunerne skal dokumentere og evaluere deres indsatser på misbrugsområdet De fleste kommuner arbejder med dokumentation. Det er dog forskelligt om de blot melder tilbage, at de arbejder med det løbende, systematisk eller tilkendegiver, hvilke systemer de indberetter til. Der findes forskellige journalsystemer så som Bosted og EKJ, databaser som NAB og Stofmisbrugsdatabasen og så videre. Èn kommune har ikke pt. dokumentation, men arbejder på at indføre dokumentation og evaluering, mens en anden kommune er bagud med indberetningerne og derfor har ufuldstændig dokumentation. En enkelt kommune har særlig fokus på dokumentation i Flere kommuner arbejder med evaluering. En kommune har både løbende evaluering af ydelser internt og med hjælp fra udviklingskonsulenter i kommunen samt evaluering af samarbejdsinstitutioner, mens en anden kommune evaluerer arbejdet jævnligt på diverse interne møder. Andre er i gang med at indføre/udvikle evalueringsmodeller og nogle har fokus på, hvordan evalueringer kan anvendes. Det er uklart, hvor systematisk der arbejdes med dokumentation og evaluering. KL understreger, at netop evaluering gør det muligt at tilpasse kommunens kapacitet og tilbudsvifte. Anbefaling 8 skulle dog gerne bidrage til, at det bliver nemmere for kommunerne både at indberette og trække data fra indberetningssystemerne, og dermed evaluere. Derudover kan der dog også være en udfordring i at sikre, at kommunerne indberetter ens: Hvordan, hvad, hvor meget og hvor indberettes? Er der enighed om begreber og definitioner osv.? Anbefaling 8: Kommunerne skal kunne trække egne data fra de relevante databaser på misbrugsområdet KL vil arbejde for, at data bliver mere tilgængelige og for, at der bliver færre registre at indberette til. Anbefaling 9: Det enkelte behandlingssted skal sikre medicinsk og psykosocial behandling De fleste kommuner angiver at have adgang til medicinsk behandling via en læge. Det er dog forskelligt, om de har en læge fast tilknyttet, lægekonsulenter f.eks. hver 14. dag eller samarbejdsaftale med praktiserende læger. En del har psykolog/psykiater eller anden terapeut tilknyttet. Igen er der dog stor forskel på, hvor ofte disse kompetencer er til rådighed for borgerne, og om de findes på Misbrugscentret eller blot tilkaldes ved behov. Det kan også variere ift. de forskellige tilbudstyper i kommunens misbrugscenter, om der er adgang til eksempelvis psykologressourcer en kommune nævner, at der er psykologressourcer til dagbehandling, men ikke til ungebehandling og ambulant voksenbehandling, hvor der skønnes at være et behov. Det er forskelligt, hvordan kommunerne sikrer samspil mellem den medicinske og psykosociale behandling. Det sker f.eks. gennem tværfaglig visitation, koordinering af handle-/behandlingsplan og tværfaglige konferencer mellem læge, psykolog og misbrugsbehandlere. Den primære behandler kan også være tovholder og deltage i borgerens møder med f.eks. læge eller psykiater. En tværfaglig behandlergruppe med social- og sundhedsfagligt personale nævnes også som medvirkende til at sikre samspillet, ligesom placeringen af medicinsk og psykosocial behandling på samme adresse. En kommune skriver, at det bestræbes, at der altid og jævnligt tilbydes social behandling i forbindelse med medicinsk behandling, men at de på den anden side respekterer en given borgers ønske om ikke at modtage social behandling. To andre kommuner nævner, at de har alle borgere, som er i medicinsk behandling, til løbende samtaler/tilknyttet en konsulent i tilhørende afdelinger. Side 5 af 6

6 Anbefaling 10: Kommunerne skal foretage en basisscreening Det er forskelligt, hvor langt kommunerne er ift. screening af borgerne. Nogle kommuner screener alle borgere, som visiteres til behandling, mens andre kun screener de borgere, hvor der er en formodning om en psykiatrisk lidelse. Det kan også være forskelligt fra afdeling til afdeling i kommunen f.eks. afhængigt af, om det er Alkohol- eller Stofafdelingen. Nogle kommuner har haft eller har planer om at sende medarbejdere af sted på KLs screeningskursus. En kommune har et projekt omkring screening, hvor en tilpasset udgave af KLs screeningsværktøj anvendes. En kommune afprøver systematisk forskellige screeningsværktøjer ud fra KLs anbefaling om, at man gør sig både strategiske og organisatoriske overvejelser inden den fulde implementering af screeningsværktøjer påbegyndes. Det påpeges, at det er vigtigt at benytte screeningsredskaber, som så præcist som muligt kan indikere, om der f.eks. er behov for henvisning til andet specialiseret behandlingstilbud eller til sideløbende behandling eller udredning i andet regi. En kommune nævner, at der kan være vanskeligheder i samarbejdet med regionen, når det kommer til samarbejde om borgere med misbrug og sindslidelser, hvilket relaterer sig til KLs anbefaling 11, hvor det understreges, at kommunernes basisscreening ikke kan stå alene. Anbefaling 11: Regionerne skal løfte deres ansvar i forhold til udredning, diagnosticering og behandling af psykiske lidelser KL understreger, at der skal følges op på kommunernes basisscreening med en egentlig udredning, og at den psykiatriske behandling skal ske samtidig med misbrugsbehandlingen. Anbefaling 12: Kommunerne skal sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen Enkelte kommuner har et formaliseret tværfagligt/tværsektorielt samarbejde med f.eks. samarbejdsaftaler eller fokus på særlige borgergrupper og en af disse nævner, at kommunen generelt har stort fokus på den helhedsorienterede indsats. Én kommune nævner en egentlig strategiplan, som er på vej, mens et par andre har en samarbejdsenhed i kommunen eller arbejdsgrupper med fokus på tværgående initiativer. Nogle har et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen, men andre nævner, at det er misbrugsrådgiverne, der primært er initiativtagere i forhold til at sikre helhed, sammenhæng og koordination med andre afdelinger i forløbet for borgeren. Et par kommuner nævner handleplaner/behandlingsplaner som det redskab, der sikrer sammenhæng og helhed. I en af kommunerne bidrager den organisatoriske placering af tilbud til udsatte i ét center til at skabe sammenhæng og helhed for borgergruppen. Det nævnes dog også, at der er en gruppe af unge misbrugere, der ikke er et (helhedsorienteret) tilbud til. En kommune angiver, at der løbende arbejdes for at gøre samarbejde med de andre afdelinger bedre. Som det tidligere er blevet nævnt er samarbejde med regionen omkring psykiatri også væsentligt for at skabe sammenhæng for borgerne. Side 6 af 6

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Klyngearbejdet ses som et oplagt forum for at udvikle fælles skabeloner, til brug i den enkelte kommunes strategiske arbejde.

Klyngearbejdet ses som et oplagt forum for at udvikle fælles skabeloner, til brug i den enkelte kommunes strategiske arbejde. Klynge Vest og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Vest, fælles rapport Klynge Vest består af Odsherred, Ringsted, Kalundborg, Sorø, Holbæk og Slagelse. Kortlægningen er lavet med udgangspunkt

Læs mere

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE.

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. Årsrapport for 2016 samt indsatsmål for 2017 1 1. Indledning I henhold til Sundhedsloven 141, tilbyder Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune, annonym og vederlagsfri

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis?

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? KLs rusmiddelkonference 10. oktober 2016 Hotel Comwell, Kolding Dorte Venø Jakobsen, Socialstyrelsen Nationale

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Velfærdsservice Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/11233 Dato: 25-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder med koordinerende indsatsplaner

Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder med koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug/ alkoholafhængighed REGIONAL TEMADAG 16. SEPTEMBER 2014 Kommunaleog regionale synspunkter på barrierer og muligheder

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet

Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet Kvalitet og sammenhæng i Region Sjælland - Status på misbrugsområdet og klyngesamarbejdet En kommune med et befolkningstal omkring.000 vurderes at have ca..00 i målgruppen for alkoholbehandling, ca. 0

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere