34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19."

Transkript

1 34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts Punkter til beslutning: a) 1. kvartalsregnskab 2013 (bilag) b) Principgodkendelse af byggeriets fysiske igangsættelse, herunder nyt byggebudget samt anvisningsbemyndigelse i forbindelse med byggeriet. (bilag) 3. Punkter til drøftelse: a) Tema: Selvevaluering af bestyrelsens arbejde b) Årshjul med udgangspunkt i erfaringerne med temaer. c) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: MTU-2013.(bilag) 4. Punkter til orientering: a) OK-13 - resultater b) Status indskrivning c) VEU center Trekanten. d) Orientering om udsættelse af ny resultatlønskontrakt (bilag) e) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 4. juni 2013 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand forstander Kolding HF & VUC Ålegården Kolding CVerner Rylander.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 11. juni 2013, kl , 34. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Andreas Holm (stemmeret), Vibeke Cock Nielsen, Kim Hansen, Kirsten Skaastrup, Birgit Legarth, Verner Rylander, Morten W. Frederiksen (referent). H.C. Jensen Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 19. marts Punkter til beslutning: a) Kvartalsregnskab 2013 b) Principgodkendelse af byggeriets fysiske igangsættelse, herunder nyt byggebudget samt anvisningsbemyndigelse i forbindelse med byggeriet 3. Punkter til drøftelse: a) Tema: Selvevaluering af bestyrelsens arbejde b) Årshjul med udgangspunkt i erfaringerne med temaer. c) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: MTU Punkter til orientering: a) OK-13 - resultater b) Status indskrivning c) VEU center Trekanten. d) Orientering om udsættelse af ny resultatlønskontrakt e) Nyt fra Kursistrådet 5. Eventuelt Referat Side 2

3 Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen til mødet Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 Kurt Nielsen-Dharmaratne havde følgende bemærkninger til ad punkt 4.b Status på byggeriet i referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2013: Af referatets side 8 fremgår det øverst, at Projektet er nu udbudt i 16 sideordnet udbud. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser med mulighed for at tilbudsgiver kan afgive sideordnet tilbud på hovedentreprise Det fremgår længere nede på same side, at Vi har besluttet at bruge penge på vagtværn i hele byggeperioden for at undgå at tyveri fra byggepladsen forsinker byggeriet. KND oplyste, at det er unødvendigt at bruge vagtværn i hele byggeperioden. Det er først relevant fra apteringen begyndes og frem. Med følgende bemærkninger blev referatet godkendt og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) Kvartalsregnskab 2013 Bilagene Kvartalsregnskab 1. kvartal 2013 var udsendt som bilag til dagsordenen. Morten W. Frederiksen udleverede en redigerede version af kvartalsregnskabet på mødet Morten W. Frederiksen indledte med at informere om, at vi har arbejdet meget med formen på kvartalsregnskabet. Vi blev opmærksomme på, at det oprindelige kvartalsregnskab indeholdte en række fejl. Vi budgetterer normalt ikke månedsvis, men det har vi været nødt til for at kunne lave en ordentlig afrapportering. Det er første gang vi laver et kvartalsregnskab, og det er et fortsat udviklingsprojekt at finde den form, som økonomirapporteringen skal have. Derfor er det også vigtigt med input, hvis nogen synes, at der mangler noget. Kvartalsregnskabet er bygget op svarende til årsregnskabet. Det betyder, at økonomirapporteringen bliver mere overordnet. Morten W. Frederiksen fortalte, at rapporteringen består af en overordnet resultatopgørelse, der giver et overordnet overblik over økonomien. Resultatopgørelsen er opdelt, så man dels kan se forbrug og budget for kvartalet samt forventet regnskab og budget for hele året. Side 2 og 3 indeholder noter, der specificerer hver linje i resultatopgørelsen. Sidste side indeholder en række nøgletal vedrørende aktivitet og sammenhængen mellem antallet af kursister og medarbejdere. På indtægtssiden har vi fået lidt mere ind i statstilskud end budgetteret. Dette skyldes primært, at januar-optaget på både AVU og HF har været bedre end budgetteret. Til gengæld har vi fået lidt lavere indtægter fra fællesudgiftstaxameter end budgetteret og lidt flere for bygningstaxameter. I linje 1, 2 og 3 i note A indgår også taxameterindtægter for den undervisning, der foregår hos vores driftsoverenskomstparter. Side 3

4 Linje 4 i note A vedrørende andre indtægter dækker over, at tilskuddet videreformidles til driftsoverenskomstparterne. Vedrørende linje B er faktiske indtægter stort set svarende til budgettet. Samlet set er indtægtssiden ca kr. højere end budgetteret. Vedrørende Linje D er udgiften ca kr. højere end budgetteret. Af noterne til Linje D fremgår det, at overskridelsen primært vedrører løn. Overskridelsen skyldes periodeforskydninger, idet, der er budgetteret med refusionsindtægter, som vi endnu ikke har modtaget. På øvrige omkostninger ved undervisningens gennemførelse, er der et mindre forbrug. Herudover er der et mindre forbrug til markedsføring, der skyldes, at vi endnu ikke har annonceret så meget som forventet på nuværende tidspunkt. På ledelse og administration er der et overforbrug på både løn og øvrige omkostninger. Også her skyldes overskridelsen periodeforskydninger, som følge af endnu ikke modtagne refusioner. På bygningsdrift er der et mindre forbrug på både løn og øvrige omkostninger. Samlet set udviser kvartalsregnskabet et overskud på 4,3 mio. kr. mod forventet 4,4 mio. kr. Morten W. Frederiksen gjorde opmærksom på, at størstedelen af vores statstilskud kommer til udbetaling i henholdsvis 1. og 3. kvartal, mens lønudgiften er mere ligeligt fordelt over kvartalerne. Der skal således være et væsentligt overskud i 1. og 3. kvartal, der kan dække underskuddet i 2. og 4. kvartal. Det forventede resultat for hele 2013 er et overskud på ca kr. mod et budgetteret overskud på 1,2 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a., at vi bruger ca kr. på etablering af lærerarbejdspladser i 2. kvartal 2013 i forbindelse med nye overenskomster. Med hensyn til nøgletal, har vi samlet set lidt flere årskursister i 1. kvartal 2013 end vi havde budgetteret. Dette dækker over en højere enkeltfagsaktivitet på både AVU og Hf, hvilket igen dækker over at vores januar optag har været bedre end forventet. Samtidigt har vi fået rigtigt godt gang i vores fjernundervisning. Til gengæld er aktiviteten på det 2-årige HF og FVU lavere end budgetteret. Forskellen mellem budget for faktisk aktivitet på IDV skyldes periodeforskydninger. At lærer-kursist ratio er mindre end sidste år, skyldes bl.a. loftet over det gennemsnitlige antal kursister pr. klasse på det 2-årige HF og, at vi har væsentligt flere medarbejdere i pædagogikum end sidste år. Morten W. Frederiksen redegjorde for at vi har modtaget brev fra Ministeriet for Børn og Unges vedrørende Kolding HF og VUC s Årsrapport 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts Ministeriet har ingen bemærkninger til materialet. Side 4

5 Beslutning Bestyrelsen godkendt kvartalsregnskabet Ad.2. b) Principgodkendelse af byggeriets fysiske igangsættelse, herunder nyt byggebudget samt anvisningsbemyndigelse i forbindelse med byggeriet. (bilag) Aktstykke nr. 105 tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 30. maj 2013 samt mail af 31. maj 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning med orientering herom var udsendt som bilag til mødet. Desuden var revideret anlægsbudget udsendt som bilag til punktet. Verner Rylander oplyste, at vi har haft en rigtigt godt samarbejde med Ministeriet for Børn og Uddannelse, der har ført til, at Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykket vedrørende byggeriet af vores nye skole. Der er blevet gennemført EU-udbud, hvor entreprenørerne har haft mulighed for at byde dels på fagentrepriser og dels på en hovedentreprise. Samlet set viste det sig mest fordelagtigt for Kolding HF & VUC at indgå fagentreprisekontrakter, og der er nu ved at blive udarbejdet kontrakter. Verner Rylander oplyste endvidere, at vi er blevet opmærksomme på, at der er krav om, at vi i forbindelse med byggeri, skal indføje et krav om etablering af lærlingejobs i entreprisekontrakterne. Skabeloner til entreprisekontrakterne var en del af udbudsmaterialet. Da vi først blev informeret om reglerne efter, at udbuddet var offentliggjort, har vi ikke haft mulighed for at indsætte kravet i kontrakterne. Verner Rylander har redegjort for dette i et notat til Ministeriet for Børn og Unge, og det har de accepteret. I stedet forsøger vi at få de vindende tilbudsgivere til frivilligt at indarbejdet krav om ansættelse af lærlinge i forbindelse med byggeriet. Indtil videre forventer vi at kunne få kravet indført i kontrakterne frivilligt på de store entrepriser. Vi er endt med at få entrepriser, der holdt sig inden for budgetrammen og faktisk lidt under. Udover EU-udbuddene er der lavet 3 underhåndsudbud på henholdsvis køkkeninventar, laboratorieudbud og solceller. Det eneste formelle der mangler nu er, at bestyrelsen godkender igangsættelsen af byggeriet. Kurt Nielsen-Dharmaratne konkludere er det er godt, at institutionen har været fastholdende med hensyn til kræve budgettet overholdt. Det har desuden fungeret at fastholde muligheden for at afgive sideordnede udbud på fag- og hovedentreprise. Der blev diskuteret, hvordan man kan lave en markering af første spadestik i starten af august Det blev aftalt, at Verner Rylander undersøger, hvem vi skal invitere til at tage det første spadestik. Side 5

6 Verner Rylander orienterede om, at der i forbindelse med EU-udbuddet har været en diskussion om, hvorvidt man kan nå at bygge råhuset inden for den periode, der lå i tidsplanene. Det endte med, at byggeprocessen i forhold til råhuset blev udvidet med 2 måneder, hvilket forsinker hele byggeprocessen 2 måneder. Dermed forventes huset nu at stå færdigt 31. december 2014 i stedet for ultimo oktober Det betyder, at det nuværende lejemål skal forlænges til i hvert fald 1. april For at være på den sikre side, har vi i anlægsbudgettet lavet prognoser for udgifterne, hvis vi bliver nødt til at bibeholde det nuværende lejemål i længere tid. Der er en risiko for at byggeriet bliver yderligere forsinket på grund af eksempelvis vejrlig eller andre faktorer. Vi forventer p.t. at flytte i uge 7 og indarbejder i årsplanen, at der ikke er undervisning i 3 uger omkring uge 7. Påsken ligger først i april, og kommer vi hen på den anden side af påske, er det svært at flytte skolen på grund af eksaminer, og så venter vi med at flytte til sommerferien. Verner Rylander oplyste endvidere, at det udleverede anlægsbudget er fremskrevet til indeks 130,2, der er det samme indeks, som er anvendt i aktstykket til Folketingets Finansudvalg. Morten W. Frederiksen gennemgik anlægsbudgettet. Grundkøbet er afsluttet, og der er et mindre forbrug i forhold til det fremskrevne budget. Som tidligere nævnt er de entreprisesummer, vi kan indgå kontrakt på, lavere budgetteret. Vi har dog ikke nedskrevet budgettet, men har i stedet opskrevet puljen til uforudsete udgifter. Det betyder, at vi dels kan minimere risikoen for udgifter ud over anlægsrammen, og det giver os mulighed for i sidste ende, at foretage ekstrainvesteringer. Udbuddet har været sådan skruet sammen, at vi kunne vælge visse dele til eller fra afhængig af hvad den samlede entreprisesum endte med at blive. Det har vist sig, at vi kunne få mange af disse elementer med inden for den ramme, der er angivet i det reviderede anlægsbudget. Der er dog nogle dele, der ikke er med i entreprisesummen, og som vi i løbet af processen vil vurdere om vi får råd til. Udgifterne vil i så fald blive dækket af puljen til uforudsete udgifter, når vi har sikkerhed for at der er plads til det. Udgifterne til rådgivning er ca højere i det reviderede anlægsbudget end i det oprindelige. Det skyldes dels, at der har været behov for at have en bygherrerådgiver inddraget i en større del af processen end oprindeligt forventet. Omvendt har det været en god investering, idet den ekstra bygherrerådgivning har været afgørende i forhold til at få projektet til at holde sig inden for rammen. Med hensyn til øvrige udgifter ved byggeriet, er posterne byggelånsrenter, forsikringer og indeksreguleringer mindre, mens posterne ejendomsskatter, møbelindkøb er opreguleret i forhold til det oprindelige budget. Herudover kommer der en merudgift til husleje på 1,4 mio. kr. med en forlængelse af det nuværende lejemål i 3 måneder. Der kommer en yderligere merudgift 1,8 mio. kr. ved en forlængelse frem til 1. august. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis driftsudgifter og anlægsomkostninger samt opdelt efter finansiering. Vi forventer at optage et realkreditlån ca. 43 mio. kr., mens vi Side 6

7 modtager et tilskud fra Ministeriet for Børn og Unge på ca. 40 mio. kr. Vi egenfinansierer herudover selv mellem 27,2 mio. kr. og 28,6 mio. kr. afhængig af hvor lang tid vi skal blive i vores nuværende bygninger. Heraf har vi allerede afholdt 20,7 mio. kr. Verner Rylander opfordrede bestyrelsen til at lave en midlertidig ændring i dispositions- og anvisningsbemyndigelserne, der giver rektor og administrationschef bemyndigelse til i forening at anvise udgifter inden for anlægsbudgettet uanset beløbsstørrelse. Som det er nu skal udgifter over kr. anvises af bestyrelsesformand og rektor i forening. Normalt er det sjældent at vi har enkeltudgiftsposter over kr., men vi forventer, at det vil ske hyppigere i byggeperioden. Verner Rylander gennemgik anvisningsbemyndigelsen. Jyske bank har en stærk interesse i, at alle bilag betales via dem. Vi har været åbne med hensyn til at imødekomme deres ønske, men har fastholdt, at vi fortsat selv skal anvise alle udgifter. Kurt Nielsen-Dharmaratne vurderede, at der skal regninger igennem, og det vil være helt uoverskueligt, at fastholde den nuværende procedure. Beslutning Bestyrelsen vedtog at igangsætte byggeriet. Endvidere vedtog bestyrelsen det reviderede anlægsbudget og godkendte samtidigt en midlertidig anvisningsbemyndigelse, der giver rektor og administrationschef ret til at anvise udgifter i henhold til det vedtagne reviderede anlægsbudget uanset størrelse. Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad. 3. a) Tema: Selvevaluering af bestyrelsens arbejde Kurt Nielsen-Dharmaratne refererede fra selvevalueringen sidste år. Her var et af punkterne, der blev diskuteret, at kursistrådsrepræsentanterne ofte ikke var til stede til bestyrelsesmøderne. Siden da, er der kommet ny kursistrepræsentant, og Andreas Holm har været til stort set alle møder. Kursistrådet vil fremadrettet forsøge at stille med 2 repræsentanter til møderne. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til materialet der bliver udsendt som bilag, og der var en generel tilfredshed med det fremlagte materiale. Verner Rylander fortalte, at byggeriet har taget meget tid, og det har gjort, at en række udviklingstiltag er blevet udsat. Vi tager på personaletur til efteråret, hvor vi over et par dage skal diskutere værdiggrundlag og pædagogisk grundlag. Dette er et helt oplagt emne på grund af de mange diskussioner vi har haft i forbindelse med byggeriet af vores nye skole. En anden stor udfordring er OK-13, der vil kommer til at fylde meget i fremadrettet. Morten W. Frederiksen oplyste, at økonomi og regnskab gerne må fylde lidt mindre. Vi vil bestræbe os på, at lave en koncentreret økonomirapportering, der fokusere på de centrale dele. Ad. 3. b) Årshjul med udgangspunkt i erfaringerne med temaer Side 7

8 Verner Rylander fremhævede, at skolens udmøntning af ny overenskomst for 2013 på GLområdet samt udmøntning af lovindgreb på AVU-området er et oplagt temapunkt til et bestyrelsesmøde Det ligger Ministeriet for Børn og Uddannelse meget på sinde, at bestyrelserne bliver inddraget og spiller en aktiv rolle i implementeringen af de nye overenskomster. Verner Rylander foreslog, at emnet kommer på som temapunkt til bestyrelsesmødet i december, hvor vi er midt i processen. Et andet punkt, vi har som fokusområde er omlagt skriftelighed. Begrebet dækker over forsøg på at nytænkte den måde, der arbejdes med skriftligt arbejde på, på Kolding HF & VUC. Herudover foreslog Verner Rylander at øverste leders resultatlønskontrakt bliver et temapunkt. Verner Rylander fortalte, at bestyrelsen nedsættes i samme kadence som kommunalvalgene. Vi starter derfor en ny bestyrelse pr. 1. januar Det kunne være hensigtsmæssigt, at lave et overleveringsmøde, hvor både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer deltager. Kolding Byråd, UC Syddanmark og Business Kolding skal alle udpege nye repræsentanter eller genudpege de nuværende. De nye bestyrelser plejer at blive etableret i løbet af foråret og skal herefter konstituere sig. Overgang til ny bestyrelser derfor endnu et oplagt temapunkt til næste år. Det femte punkt er evaluering af bestyrelsens arbejde, som normalt er på juni-mødet. Kim Hansen spurgte om kontanthjælpereformen vil påvirke os. Verner Rylander fortalte, at vi forventer først at kunne mærke effekten af ny kontanthjælpsreform i løbet af et par år måske hen i efteråret Kim Hansen spurgte om der kunne være noget strategi i, at Kolding HF og VUC fik diskuteret, hvordan man går offensivt ind i den nye reform eks. ved at gøre opmærksom på sig selv i Staldgården eller på Dielselvej, hvor de unge ledige kommer. Det blev diskuteret, hvordan Kolding HF & VUC kan udnytte de muligheder, som en kontanthjælpsreform giver. Det blev aftalt, at punktet eventuelt kan tages på som et temapunkt i løbet af året. Beslutning De 5 punkter blev vedtaget, og det blev aftalt, at de fem punkter bliver skrevet ind i et bilag, og udsendt med referatet. Ad. 3. c) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: MTU-2013 MTU-rapport for VUC samlet var udsendt som bilag til dagsorden Verner Rylander oplyste, at der i forbindelse med vores medarbejdertilfredshedsundersøgelser bliver lavet en række rapporter: Side 8

9 Der bliver udarbejdet en benchmark rapport, hvor Kolding Hf & VUC bliver sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner. En institutionsrapport En rapport for enhver afdeling Som en del af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen laves der også en Arbejdspladsvurdering (APV), der indeholder medarbejdernes vurdering af deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er den overordnede benchmark rapport, som bestyrelsen har fået, mens det primært er afdelingsrapporterne, der bruges som redskab til at iværksætte tiltag. Verner Rylander fortalte, at det er skolens filosofi, at arbejdsglæde kommer af at have indflydelse på sin hverdag og sin arbejdsplads, og at medarbejderne kan gennemskue beslutninger. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvad skolen har gjort fra at ligge blandt den bedste fjerdedel til nu at ligge helt i top. I den forbindelse fremhævede Kurt Nielsen-Dharmaratne, at navnlig på spørgsmålet om indflydelse og mulighed for faglig og personlig udvikling er der sket en meget stor udvikling. Verner Rylander sagde, at dels har vi været igennem en proces omkring byggeriet, men derudover giver det en effekt at italesætte ting. Når man først gør lidt reklame for mulighederne for indflydelse og udvikling, er der flere der opdager dem. Vibeke Cock Nielsen nævnte, at der herudover er kommet mange nye kollegaer, hvilket også giver en gejst. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvordan man fastholder det høje niveau, og Verner Rylander oplyste, at man inden for hver af afdelingerne finder de 3-4 punkter, der kan medvirke til at fastholde det høje niveau for medarbejdertilfredshed. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a.) OK-13 - resultater Brev fra Minister og Børn og Undervisning Christine Antorini af 24. maj 2013 var udsendt som bilag til bestyrelsesmødet Som brevet fra Christina Antorini til bestyrelserne antyder, ligger det både minister, ministerium og Moderniseringsstyrelsen meget stærkt på sinde, at skolerne udnytter de elementer, der ligger i de nye overenskomster. Som bestyrelsen blev orienteret om i marts, forventer vi ikke at indgå lokalaftaler om arbejdstid. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om vi må indgå lokalaftaler med de nye overenskomster. Verner Rylander svarede, at der ikke er formelle hindringer for at indgå arbejdstidsaftaler lokalt. Verner Rylander oplyste, at der på skolen har været en proces om GL-overenskomsten, med inddragelse af lærerne og tillidsrepræsentanterne, om hvordan vi skal bruge rammerne i den nye overenskomst. Side 9

10 På baggrund af disse møder, er der blevet nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal prøve at identificere de forskellige udfordringer og forhindringer, der er i forbindelse med implementeringen af den nye overenskomst. Lærerne har været meget interesseret i at høre, hvordan vi vil regne deres arbejdstid ud og hvordan opgaverne vil blive fordelt. Fra ledelsen side har strategien været, at føre en åben dialog. Kolding HF & VUC forventer at iværksætte et skoleudviklingsprojekt samtidigt med implementering af overenskomsten: o Vi skal have kursisterne til at gennemføre og gerne med redskaber fra den nye overenskomst. Den nye overenskomst koster os ca kr., og de penge skal vi så have hjem ved effektiviseringer. Vi forventer i første omgang at skære i tillægget til rettearbejde med 20 %. Det vil give en besparelse på ca kr. Herudover har en gennemsnits GL-lærer ca.100 timers overtid pr. år. Med den nye overenskomst bliver det i langt højere grad den enkelte lærers ansvar at prioritere opgavevaretagelsen, så arbejdet passer til normen. Kirsten Skaastrup spurgte, hvad man gør, hvis lærerens løbende arbejdstidsregistrering udviser overtid? Verner Rylander oplyste, at vi har udviklet et regneark til at registrere arbejdstiden. Vi anbefaler lærerne at udfylde det, og så holder vi tre seancer i løbet af efteråret, hvor medarbejder og nærmeste leder kan diskutere den enkelte medarbejders faktiske arbejdstid. Kirsten Skaastrup spurgte om vi forventer at differentiere forberedelsen for fagene og om vi forventer at reducere i forberedelsestid, hvis den samme lærer har flere ens forløb. Verner Rylander oplyste, at der ikke er truffet endelige beslutninger om dette, men at det helt sikker bliver nødvendigt at arbejde med differentieret forberedelse. Verner Rylander oplyste desuden, at overtid kun kan udbetales, hvis der på forhånd er lavet en aftale om, at en given opgave kommer oven i den almindelige arbejdstid og derfor udløser merarbejde. Verner Rylander fremhævede herudover, at det er vores holdning, at det er godt for kursister og samarbejde lærerne imellem, at der en højere grad af tilstedeværelse fra lærernes side. Vi planlægger i gennemsnit 31 timers tilstedeværelse på skolen pr. uge. Vi kan ikke se fordelen i at kræve fuld tilstedeværelse af alle lærere, da der er opgaver, hvor tilstedeværelse ikke er nødvendig. Vi har mulighed for at give hver lærer sin egen arbejdsplads her i huset, og vi har 1½ år, hvor vi kan få det til at fungere, før vi flytter ned i vores nye skole, hvor der ikke er mulighed for at bruge det samme areal til lærerarbejdspladser som i vores nuværende bygning. Ad. Punkt 4.b.) Status indskrivning Bilaget Status på tilmeldinger blev omdelt på mødet Verner Rylander omdelte bilag med aktuelle tilmeldingstal fra i år sammenlignet med sidste år og oplyste, at tilmeldinger til fjernundervisning ikke er med i tallene. Side 10

11 På dagholdende på AVU er tilmeldingerne pt. på samme niveau som sidste år. Antallet af tilmeldinger til aftenhold på AVU er faldet. Der er samtidigt reduceret i antallet af hold, der bliver udbudt, og vi forventer at kunne få 4 hold igang. Tilmeldingen til FVU er steget markant i forhold til sidste år, hvilket skyldes at der vil blive lagt FVU-undervisning ind i på AVU-forløbene som understøttende undervisning. Det betyder, at en lang række af de kursister, der bliver tilmeldt AVU-undervisning samtidigt bliver tilmeldt FVU-undervisning. Antallet af tilmeldinger til ordblindeundervisning er faldet, men forventes at ende på niveau med sidste år. Antallet af tilmeldinger til dagholdene på Hf-enkeltfag er faldet markant. Nogle af dem, der sidste år var indskrevet på Hf-enkeltfagsundervisning er nu tilmeldt fjernundervisning, hvorfor faldet ikke er så stort som det umiddelbart ser ud. Man skal være opmærksom på, at der går en 5-6 enkeltfags holdkursister på en 2-årige HF-kursist. Vi forventer dog samlet set en lidt lavere aktivitet på Hf-enkeltfag end sidste år. Antallet af tilmeldinger til aftenholdene på Hf-enkeltfag er ikke faldet. Med hensyn til det 2 årige HF er der stort set den samme søgning som sidste år. Vi har det samme antal førsteårs hold som sidste år, og derfor dejligt med en lille stigning i ansøgertallet. Vi tolker tallene sådan, at der er en tendens til at kursister flytter fra HF-e til fjernundervisning eller til det 2-årige HF. I den forbindelse skal det nævnes at tilmelding til det 2-årige HF er gratis. Det er tilmelding til enkeltfagsundervisning ikke. Ad. Punkt 4.c.) VEU-centret Kirsten Skaastrup: ikke noget, at fortælle, da stort alle møder er blevet aflyst. Kirsten Skaastrup havde deltaget i et enkelt møde, hvor der blev diskuteret mulighederne for at etablere kursusforløb i AMU-regi for ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse. Kirsten Skaastrup kunne desuden oplyse, at Egon Nissen, der var formand for VEU-rådet er gået på pension, og der er kommet ny formand. Arbejdet har ligget stille i forbindelse med ny finanslov. Verner Rylander oplyste, at vi har et velfungerende FVU-samarbejde med VUC i Fredericia og Vejle. Ad. Punkt 4.d.) Orientering om udsættelse af ny resultatlønskontrakt Verner Rylander oplyste, at der kommer nye retningslinjer omkring resultatlønskontrakter. Indtil videre har vi bare fået en meddelelse fra ministeriet om, at retningslinjerne er på vej. Vi forventer at høre mere efter sommerferien. At vi endnu ikke har modtaget retningslinjer for resultatlønskontrakten skyldes sandsynligvis, at ministeriet har et ønske om at indarbejde elementer vedrørende implementering af nye overenskomster i øverste leders resultatlønskontrakt. Ad. Punkt 4.e.) Nyt fra kursistrådet Side 11

12 Andreas Holm informerede om, at kursistrådet fortsat arbejder med at arrangere en politisk dag op til kommunalvalget i november. Der har været kontakt til samtlige partier, der vil stille repræsentant til rådighed. Andreas Holm oplyste desuden, at målet til næste skoleår er, at der skal være kursistrådsrepræsentanter fra alle klasser, der stabilt deltager i kursistrådets arbejde. Der har kun været en håndfuld aktive kursister i kursistrådet i dette skoleår. Verner Rylander oplyste, at det har høj prioritet fra både lærere og ledelse, at få aktive stabile kursister i kursistrådet. Ad. Punkt 5. Eventuelt Verner Rylander overrakte på Kolding HF & VUC s vegne 3 flasker vin til Kurt Nielsen- Dharmaratne, der fyldte 60 år den 27. maj Mødet sluttede kl. ca Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 20. august 2013, kl Referatet læst og godkendt: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Birgit Legarth Kirsten Skaastrup Andreas Holm Kim Hansen Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 12

13 Side 13

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. 23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 2. Punkter til beslutning: a) Strategien

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole.

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 35. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Fredag den 30. juni 2013, kl. 13.45-18.00 Endelig dagsorden: Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 1. Godkendelse

Læs mere

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2013 2. Punkter til beslutning:

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl 33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Revisionen deltager under punkt 2a. Jeg vil derfor foreslå, at vi begynder med dette punkt. 1. Godkendelse

Læs mere

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl 36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. august 2013 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. 1. 2. Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

Læs mere

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl 32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord 43. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken 15.00 17.00 på VUC i Holstebro Holstebro den 12. marts 2013 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af årsrapport og revisorprotokol Årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2012. Til stede: Afbud: Øvr. deltagere: Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed-Jakobsen, Vagn Bech, Lene Omann og Jannie

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Referat åbent til bestyrelsesmøde 46 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse

Referat åbent til bestyrelsesmøde 46 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Nyt medlem i bestyrelsen... 2 2 Referat... 2 3 Kursistoptag... 2 4 Halvårsregnskab 2016... 3 5 Office 365, InLogic etc.... 3 6 Bygningsstatus. LUKKET... 3 7 Personale. LUKKET... 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl. 16.00 18.00 10.september 2013 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at dagsorden godkendes 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl. 15.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl 26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl. 15.00 18.00 Endelig Dagsorden: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Kolding Kommune. 1. Godkendelse af referat af

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre REFERAT Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) (Kun

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere