33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl"

Transkript

1 33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013, kl Endelig dagsorden: Revisionen deltager under punkt 2a. Jeg vil derfor foreslå, at vi begynder med dette punkt. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (BILAG fremsendes også med fodpost). b) Mødekalender for perioden Punkter til drøftelse: a) OK-13, herunder den varslede lockout (BILAG). b) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor. 4. Punkter til orientering: a) Januarstart b) Status på byggeriet. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 13. marts 2013 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand forstander Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 19. marts 2013, kl , 33. møde Deltagere: Fraværende: Dagsorden Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Andreas Holm (stemmeret), Vibeke Cock Nielsen, H.C. Jensen, Verner Rylander, Morten W. Frederiksen (referent). Kim Hansen, Kirsten Skaastrup, Birgit Legarth, Revisor Klaus Hansen, KGMG skulle have deltaget under pkt. 2a. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 11. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (2 bilag) b) Mødekalender for perioden Punkter til drøftelse: a) OK-13, herunder den varslede lockout (2 bilag) b) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor 4. Punkter til orientering: a) Januarstart 2013 b) Status på byggeriet. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt Referat Side 2

3 Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen og konkluderede, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste endvidere, at punkt 2.a ville blive behandlet sidst på mødet af hensyn til revisor. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 11. december 2012 Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) Årsrapport 2012 Bilagene Årsrapport 2012 samt Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2012 var udsendt som bilag til punktet. Punktet blev behandlet som det sidste på mødet. Desværre nåede revisor aldrig frem til regnskabsgennemgangen. Morten W. Frederiksen gennemgik revisionsprotokollatet og mindede indledningsvist om, at institutionen har skiftet revisor i kalenderåret Det betyder, at der er kommet nogle andre øjne på den måde vi arbejder på, og det betyder også, at revisionen er kommet med nogle andre anbefalinger. Helt overordnet giver revisionen årsrapporten en blank påtegning, hvilket dækker over, at revisionen har fundet, at regnskabet giver et retvisende billede og revisionen har ikke forbehold i forhold til den måde regnskabet er udarbejdet på eller de tal, der fremgår af det. En blank påtegning indebærer ligeledes, at revisionen overordnet set finder institutionens arbejdsgange betryggende. Morten W. Frederiksen gennemgik herefter de forskellige punkter i revisionsprotokollatet. Der er en række punkter, hvor revisionen anbefaler, at institutionen ændrer arbejdsgangen. Første punkt fremgår af afsnit 4.3. og vedrører resultatlønskontrakt for rektor. Her anbefaler revisionen at resultatlønskontraktens mål er præcise og gennemskuelige, så det er tydeligt, hvordan målopfyldelsen af kontrakten skal evalueres. Det blev aftalt, at bestyrelsen skal holde anbefalingen in mente i forbindelse med indgåelse af næste skoleårs resultatlønskontrakt. Andet punkt fremgår af afsnit 4.4. vedrørende budgetprocedurer. Her anbefaler revisionen, at budgetproceduren udvides til også at omfatte balance-, investerings- og likviditetsbudget. Morten W. Frederiksen oplyste i den forbindelse at institutionen vil tilrette budgetproceduren i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014, idet byggeriet af vores nye skole øger behovet for regnskabsmæssige styringsredskaber, herunder udarbejdelsen af balance, investerings- og likviditetsbudget. Endvidere overgår institutionen fra at udarbejde økonomiopfølgninger til at fremlægge fra kvartalsregnskaber for bestyrelsen i Her vil der også være en opfølgning på likviditet eller pengestrøm samt balance. Institutionen arbejder med at finde det rigtige format, så kvartalsregnskaberne giver de bedste mulige redskaber for bestyrelsen. Verner Rylander nævne, at kvartalsregnskaberne altid vil indeholde et bud på det forventede årsresultat. Bestyrelsen spurgte til formuleringen i protokollatets afsnit 4.2 vedrørende produktivitet. Morten W. Frederiksen oplyste, at revisionen på forhånd planlægger, hvad de vil fokusere på i løbet af året. Side 3

4 Med hensyn til produktivitet har det ikke været i fokus i år og der har derfor ikke været revisionshandlinger, der har fokuseret på produktivitet i Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til formuleringen i protokollatets afsnit 5.10, hvoraf det fremgår, at skolens hensættelse er ændret pr. 31. december Af årsrapporten fremgår det, at hensættelsen ikke er ændret. Morten W. Frederiksen oplyste at hensættelsen skete i 2011 og ikke er ændret i Formuleringen i afsnit 5.10 er derfor fejlagtigt. Efter mødet har revisionen bekræftet, at formuleringen er fejlagtig og dette er rettet i den versions af protokollatet der er udsendt til bestyrelsen efter mødet. Formuleringen er således rettet til: Denne hensættelse er uændret pr. 31. december Da der ikke var yderligere spørgsmål til revisionsprotokollatet, gennemgik Morten W. Frederiksen årsrapport 2012 for Kolding HF og VUC. Den første del af årsrapporten består af en række institutionsoplysninger, hvorefter 2012 gennemgås i prosaform herunder de forventninger som institutionen har til Herefter følger resultatopgørelsen, hvor institutionens hoved- og nøgletal gennemgås. I forbindelse med hoved- og nøgletal skal man have med i betragtning, at institutionen sidste år hensatte 3,7 mio. kr. Hvis man ser på omsætningen, er den steget fra 52 mio. kr. til 55 mio. kr. i Selvom årskursisttallet samlet set er stort set uændret i forhold til 2011, har aktiviteten ændret sig så vi har fået færre AVU-kursister og flere HF-kursister, der udløser et højere taxameter. Samtidigt udbetales taxameter til bygningsudgifter og fællesudgiften på baggrund af aktiviteten i året før, hvilket betyder, at der har været en stigning i disse indtægter i Samtidigt er omkostningerne også steget fra knapt 51. mio. kr. til ca. 53. mio. kr. hvilket primært skyldes højere lønomkostninger. Ændringen i finansielle poster skyldes primært, at opgørelsesmetoden er ændret fra 2011 til Samlet kommer Kolding HF & VUC ud af 2012 med et overskud på 2,2 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 4 %. Balancesiden bærer i 2012 tydeligt præg af byggeriet af vores nye skole. Balancesummen er mere eller mindre uændret, men balancen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver er ændret. Hvor vi i 2011 primært havde likvider, har vi i 2012 en grund og begyndelsen af en ny bygning. Med hensyn til bygningen vil aktivet blive bygget op i løbet af byggeperioden så den ved udgangen af 2014 vil svare til de omkostninger, der er ved at bygge huset. Først når aktivet er bygget helt op, begynder vi at afskrive på den nye skole. Grunde afskrives ikke. Både pengestrømsopgørelsen og likviditetsgraden bærer ligeledes præg af, at Kolding HF & VUC er ved at bygge ny skole. Soliditetsgraden øges fordi driftsoverskuddet lægges oven i den i forvejen positive egenkapital. Med hensyn til nøgletallene i årsrapport 2012 er der sket et lille fald i antallet af årskursister. Idet der samtidigt er flere ansatte til både undervisning og øvrige aktiviteter betyder det at produktiviteten falder i 2012 i sammenligning med Mens antallet af årsværk på AVU er tilpasset efterspørgslen, er det navnlig produktiviteten på HF, der er faldet. Dette skyldes dels loftet på maksimalt 28 kursister pr. klasse på det 2-årige HF. Samtidigt forsøger vi med et større udbud af valgfag at få flere kursister til at vælge det 2-årige HF. Det har dog den effekt, at der kan være flere Side 4

5 små valgfagshold, som normalt ikke ville blive oprettet, men som skolen vælger at udbyde for at opretholde et bredt og varieret udbud af tilvalgsfag. Sidst men ikke mindst er produktiviteten påvirket af, at Kolding HF & VUC over de sidste par år har ansat mange unge lærere, hvoraf en del skal igennem pædagogikumuddannelsen indenfor de første par år af deres ansættelse. Kurt Nielsen-Dharmaratne anførte, at med kombinationen af byggeri af ny skole, en faldende produktivitet og faldende overskudsgrad var det en god idé at opruste på den løbende budgetopfølgning, som institutionen forventer at gøre. Morten W. Frederiksen oplyste, at målrapporteringen består af to elementer. Dels skal der afrapporteres på gennemførelsesprocenten på vores 2-årige HF, og dels skal vi redegøre for vores bestand af kursister (det vi plejer at kalde aktivitet). Gennemførelsesprocenten er faldet i forhold til sidste år hvilket er utilfredsstillende. Vi arbejder løbende med at forsøge at forbedre den. Effekten af de nyeste tiltag omkring toning af klasserne på det 2-årige HF kan vi først se til næste år. Årsager til frafald blev diskuteret. Andreas Holm fortalt, at det efter hans opfattelse ofte er sociale forhold i klassen, der har betydning for om den fungere eller ej. Klasser med et dårligt socialt miljø har væsentligt større frafald. Vibeke Cock Nielsen fortalte, at det tit kan være svært for underviseren at se, hvad der får det sociale miljø til at fungere eller ej. Nogle klasser falder ganske enkelt lige pludseligt fra hinanden. Verner Rylander nævnte at arbejdet med at forbedre gennemførelse er en kontinuerlig indsats, som skolen hele tiden bliver nødt til at bruge ressourcer på. Morten W. Frederiksen oplyste, at der ikke var nogen ændringer i anvendt regnskabspraksis i årsrapport Resultatopgørelsen viser det samme billede som hovedtallene gør. Omsætningen er steget med 3 millioner kr. men samtidigt er navnlig udgiften til undervisningens gennemførelse steget markant i Herudover er der en stigning på ca kr. i udgifter til administration og ledelse. Der er et stort fald i udgifter til bygningsdrift i forhold til 2011, men udgifterne i 2011 indeholder hensættelsen på 3,7 mio. kr. Ser man bort fra den, er udgifterne til bygningsdrift ligeledes steget. Som nævnt skyldes ændringer i de finansielle indtægter et ændret princip for bogføring af værdistigning i værdipapirer. Med hensyn til de særlige specifikationer på s i årsrapporten, fremhævede Morten W. Frederiksen regnskabet for indtægtsdækket virksomhed. Indtægtsdækket virksomhed må ikke have en negativ egenkapital og må ikke give underskud i flere år i træk. Det blev aftalt at Morten W. Frederiksen videresender kontaktoplysninger til revisor. Har bestyrelsesmedlemmer spørgsmål i forbindelse med årsrapport og protokollat til revisoren, er de velkomne til at kontakte KPMG. Det blev samtidigt aftalt af revisionsprotokollat underskrevet af revisor rundsendes i elektronisk format. De bestyrelsesmedlemmer, som ikke har mulighed for at komme forbi Kolding HF & VUC kan udskrive og underskrive protokollatets side 28 og returnere den til os. Beslutning Bestyrelsen vedtog årsrapport 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Bestyrelsen tog samtidigt institutionens redegørelse for, hvordan revisionens anbefalinger imødekommes til efterretning Side 5

6 Ad.2. b) Mødekalender for perioden Beslutning Bestyrelsen besluttede følgende mødetidspunkter for perioden 1. august 2013 til 1. juli 2014: - Tirsdag den 20. august 2013, kl Tirsdag den 29. oktober 2013, kl Tirsdag den 10. december, kl Tirsdag den 25. marts 2014, kl Tirsdag den 17. juni 2014, kl Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad. 3. a) Overenskomstforhandlinger 2013, herunder den varslede lockout Brev fra moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning af 12. februar 2013 til gymnasierektorer, direktører for erhvervsskoler og forstandere ved VUC samt Brev fra moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning af 12. februar 2013 til bestyrelser for gymnasier, erhvervsskoler og VUC var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander oplyste, at Finansministeriet har varslet lockout for de statsansatte lærere under LC. Det svarer til den lockout, som KL har varslet af folkeskolelærerne. For os drejer det sig om lærerne der underviser på AVU. Hvis der ikke sker andet, vil lockouten træde i kraft pr. 1. april 2013 og herefter vil lønudbetalingen til lærerne stoppe. Hvor lang tid lockouten vil vare er ikke til at forudse. H.C. Jensen spurgte til, hvilke lærere, der var omfattet af lockouten på Kolding HF & VUC, og Verner Rylander oplyste, at det drejer sig om underviserne på AVU. Vi har et par tjenestemænd, der ikke kan lockoutes og herudover en konsulent, der ikke er omfattet af lockoutvarslet. Herudover er der tre lærere, der ikke er medlem af Uddannelsesforbundet og derfor heller ikke er omfattet af lockouten. Vi har et par lærere, der er omfattet af lockouten, som underviser på HF, og vi er ved at undersøge, om varetagelsen af undervisningen på HF er konfliktramt og derfor kan varetages af andre HFlærere. Verner Rylander oplyste, at det selvfølgeligt er kursisterne, som der primært går ud over. De skal dog komme til den undervisning, der ikke er aflyst, og vi vil desuden opfordre dem til, at arbejde selv eller i grupper med meningsfulde ting vedrørende deres fag. H.C. Jensen spurgte om kursisterne har adgang til bygningen under konflikten. Verner Rylander oplyste, at det har de. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om skolen må være behjælpelig med at organisere selvstudie for kursisterne i grupper, men Verner Rylander oplyste, at det vil nærme sig varetagelse af konfliktramt arbejde, hvorfor det ikke er planen. Kolding HF & VUC inddrager ikke nøgler, adgangskort eller mobiltelefoner fra de lærere, der er omfattet af lockouten, men skolen forbeholder sig ret til at opkræve betaling for abonnement, hvis konflikten trækker ud. Side 6

7 Om overenskomstforhandlingerne 2013 fortalte Verner Rylander, at der er indgået overenskomst mellem GL og Moderniseringsstyrelsen, der indbefatter at der ikke længere er en arbejdstidsaftale på HF-området. Som det fremgår af de breve, der er udleveret som bilag til punktet, har Moderniseringsstyrelsen opfordret os til ikke at indgå lokalaftaler om arbejdstiden. Verner Rylander informerede om, at vi pt. arbejder med planlægningsinitiativer, der kan sikre brugen af den nye overenskomst til at organisere undervisningen til næste skoleår. Verner Rylander oplyste, at ledelsen efter påske vil tage en drøftelse med underviserne på HF om, hvilke tiltag, der kan komme til at fungere på skolen. De ansatte opfatter normalt skolen som en god arbejdsplads, og det vil vi ikke lave om på. Det er et godt udgangspunkt for et lokalt samarbejde om, hvilken løsning, der kan fungere for på Kolding HF & VUC. H.C. Jensen spurgte, om den nye overenskomst vil have taxametermæssige konsekvenser. Kan man forestille sig taxameterreduktioner, fordi Ministeriet for Børn og Undervisning forventer at vi får mere arbejdstid for pengene? Verner Rylander oplyste, at vi ikke forventer at blive kompenseret for den lønstigning, der med overenskomsten er forhandlet for lærerne. De ekstra lønudgifter skal derfor findes med effektiviseringstiltag. Finansministeriets Moderniseringsstyrelse har oplyst, at overenskomsten ikke ses som et besparelsestiltag. Det er dog ikke til at vide, om der vil komme yderligere besparelser i næste finanslov. Verner Rylander gjorde endvidere opmærksom på, at der kan komme en række meromkostninger i 2013, idet vi skal afslutte lærernes arbejdstidsopgørelser ved udgangen af skoleåret 2012/2013. I den forbindelse skal vi blandt andet afregne alt opsparet arbejdstid. Ad. 3. b) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten , indgået med rektor Verner Rylander gennemgik hans resultatlønskontrakt herunder opdelingen i obligatorisk samt valgfri rammer. Generelt har Ministeret for Børn og Undervisning sat forskellige rammer for resultatlønskontrakten, og i praksis vil mange af de initiativer vi iværksætter gå lidt på tværs af de rammer, der er opstillet i resultatlønskontrakten. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvordan det gik med indsatsen mod frafald. Verner Rylander fortalte at vi sætter mange tiltag i søen, hvoraf nogle fungerer og andre overhovedet ikke fungere. Det er enormt utilfredsstillende at se, hvordan gennemførelsesprocenten i årsrapporten er faldet, til trods for at arbejder så meget med frafald, jf. skolens fastholdelsesstrategi. Af de fem klasser, der startede i august med 28 kursister i hver, har på nuværende tidspunkt 23 kursister i gennemsnit, hvilket svarer til et frafald på ca. 20 %. Generelt virker det som om, at det primært er sociale årsager, der giver frafald. Fra sommerferien begynder vi med optagelsessamtaler for alle ansøgere til det 2-årige hf på lige ford med ansøgere til hf-enkeltfag. Målet er at screene kommende kursister bedre og lære dem bedre at kende på forhånd. Det betyder måske også, at der er kursister, vi ikke vil optage nu, som kunne være blevet tidligere. Side 7

8 Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til, hvordan toningerne fungere. Vibeke Cock Nielsen fortalte at underviserne prøver, og Andreas Holm fortalte han godt kunne mærke toningen i den måde undervisningen gennemføres på. Verner Rylander oplyste, at vi på AVU begynder at tone/tematisere vores hold en smule så nogle hold bliver mere IT-orienteret end andre. Med hensyn til de tosprogede er ønsket fra dem lidt dobbelt idet de på den ene side, helst vil gå blandet med kursister, der har dansk som modersmål. Omvendt kan vi se, at en del af dem har gode mundtlige kompetencer men ikke har gode skriftlige kompetencer. Det skal vi gøre noget ved. Herudover har vi fokus på ordblindhed. Vi ved at ordblindhed er overrepræsenteret på vores AVU og vi vil arbejde med i højere grad have dem i gang med undervisning. Vi kan godt identificere dem nu, men det er svært at få dem i gang med undervisningen, dels fordi den ikke er SU-berettiget og dels fordi de ikke kan se målet. Hvis en AVU-kursist i forvejen har et fuldtidsskema og er på SU er de meget lidt motiveret for at skulle tage yderligere ordblindeundervisning. Herudover er der et tiltag omkring fjernundervisning. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om man kan kombinere ordblinde- og fjernundervisning, hvilket Verner Rylander oplyste, at man kan. Med hensyn til FVU, er der i resultatlønskontrakten er en række initiativer, der er droppet, fordi VEU-centrene er omstruktureret og indsatsen er omprioriteret. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a.) Januarstart 2013 Hf-enkeltfag: 4 hold AVU: G-niveau (9. Klasse) FED-niveau (10- klasser) Undervisningen kører som pakkeundervisning. Aktiviteten er den samme som januar H.C. Jensen spurgte om hvordan undervisningen forløber med hensyn til eksaminer mv. Verner Rylander oplyste, at alle kursister skal gå til prøve til sommer. Til gengæld har de ikke så mange fag for, at det ugentlige timetal kan være overkommeligt. Ad. Punkt 4.b.) Status på byggeriet. Samarbejdet med totalrådgiver, bygherrerådgiver og skolen går fint. Det er konstant en balancegang at koordinere mellem os som bygherre og de tre forskellige rådgivere, der er i teamet. Vi bruger meget tid på at sætte os ind i tingene og ved godt, at vi er meget kritiske og stiller mange krav og spørgsmål. Vi har økonomisk overslag på byggeriet, der nu holder sig inden for den ramme til håndværkerudgifter, som har været lagt frem. Vi har fået tilpasset projektet, men synes at vi fortsat har fået lige præcist de kvaliteter, der gjorde at vi valgte projektet i første omgang. Projektet er nu udbudt i 16 sideordnet udbud, og der er licitation omkring den april 2013 og senest 1. maj 2013 skulle vi gerne have en nogenlunde endelig pris, der kan sendes videre til Ministeriet for Børn og Undervisning. Side 8

9 Der bliver således et meget komprimeret forløb fra tilbuddene kommer ind og til de skal være bearbejdet og sendes videre. Verner Rylander oplyste, at vi forventer at etablere 170 m 2 solceller på taget af bygningen. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om de data, der bliver produceret kan bruges i undervisningssammenhæng, og Verner Rylander oplyste, at det forventer vi. Bestyrelsen blev præsenteret for projekttegningerne som de fremstor dd. Tyveri fra byggepladsen: Vi har besluttet at bruge penge på vagtværn i hele byggeperioden for at undgå at tyveri fra byggepladsen forsinker byggeriet. Vedrørende social dumping er der skrevet ind i udkast til entreprenørkontrakter at vi to gange i løbet af byggeperioden uanmeldt vil bede om at få løn- og kontraktforhold udleveret, så vi er sikre på, at det hele foregå efter reglerne. Får vi ikke den ønskede dokumentation kan kontrakten med entreprenøren opsiges uden varsel. Ad. Punkt 4.b.) VEU-centret VEU centrene er evalueret, og Ministeriet for Børn og Undervisning har ment, at der skal strammes op på en række punkter. I dette område, betyder det, at der skal komme en større involvering fra moderskolerne i VEU-centrene. Der er defineret en række indsatsområder, der blevet en del af resultatkontrakten med ministeriet, og disse indsatsområder er efterfølgende blevet budt ud blandt moderskolerne. Det eneste vi kunne byde ind på var FVU-undervisning, og det projekt har vi fået. Vi skal samarbejde med VUC Vejle (Campus Vejle) og VUC Fredericia (IBC). Verner Rylander oplyste, at han er meget tilfreds med denne løsning. Vi får måske ikke så megen mere aktivitet ind via denne løsning, men vi får lidt større frihedsgrader og det bliver lidt lettere at samarbejde. Problemet med at få FVU-aktivitet i øjeblikket er, at virksomhederne ikke har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Ad. Punkt 4.f.) Nyt fra kursistrådet Anderas Holm fortalte, at kursistrådet er i gang med at planlægge en temadag om politik op til kommunalvalget. Alle partier er blevet kontaktet. Kursistrådet forestiller sig, at hvert parti har en stand, som kursisterne kan bevæge sig rundt imellem. Efterfølgende skal der være rundbordsdebat mellem repræsentanter fra partierne. Derudover barsler kursistrådet også med en sportsdag eller en idrætsdag, der kan give et afbræk i dagligdagen. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om det kunne være en idé at arrangere ture ned til byggepladsen, når byggeriet af den nye skole begynder og få noget at vide om byggeri mv. Andreas kunne sagtens se dette som en mulighed. Ad. Punkt 5. Eventuelt Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til økonomiopfølgninger resten af Morten W. Frederiksen oplyste, at i forbindelse med, at vi overgår til en form for kvartalsregnskaber, vil vi så vidt muligt undgå at basere regnskaberne på et skøn. Derfor forventer vi, at der fremlægges regnskab for 1. kvartal på bestyrelsens møde i juni, mens regnskabet for 2. kvartal aflægges på augustmødet. Regnskabet for henholdsvis 3. og 4. kvartal vil så behandles på møderne i oktober og december. Mødet sluttede kl. ca Side 9

10 Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 11. juni 2013, kl Referatet læst og godkendt: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Birgit Legarth Kirsten Skaastrup Andreas Holm Kim Hansen Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 10

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. 23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 2. Punkter til beslutning: a) Strategien

Læs mere

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. 34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 2. Punkter til beslutning: a) 1.

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl 32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2013 2. Punkter til beslutning:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord 43. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken 15.00 17.00 på VUC i Holstebro Holstebro den 12. marts 2013 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af årsrapport og revisorprotokol Årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl 36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. august 2013 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor)

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor) Til stede: Afbud: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René

Læs mere

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole.

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 35. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Fredag den 30. juni 2013, kl. 13.45-18.00 Endelig dagsorden: Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl 26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl. 15.00 18.00 Endelig Dagsorden: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Kolding Kommune. 1. Godkendelse af referat af

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Lene Schütter (LS) Sebastian Torst Iversen (SI) Mette Jespersen (MJ)

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bestyrelsesprotokol for:

Bestyrelsesprotokol for: Bilag 35.3.1. Møde i bestyrelsen 23.04.13 Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 4. april 2013 34. møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social-

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. 1. 2. Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte, Jens Bernhart (referent)

Revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte, Jens Bernhart (referent) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Gregers Christensen, Leif Luxhøj Pedersen, Peter Kay Mortensen, Thorkild Baltzer, Rasmus Poss (kursistrådsrepræsentant), Per Mikkelsen (kursistrådsrepræsentant),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Torben Bugge (TB) Kim

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9 Bilag 1. Referat fra sidste møde 3. ZBCs ansøgning om at

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Törnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed Jakobsen, Andreas Kvist Bacher,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse, mandag den 3. december 2012 kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse, mandag den 3. december 2012 kl Referat af møde i VUF s bestyrelse, mandag den 3. december 2012 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Vagn Bech, Nina Kofoed Jakobsen, Marianne Jerslev, Jesper Ronald Jensen, Andreas Kvist Bacher,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre REFERAT Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) (Kun

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere