Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?"

Transkript

1 Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008

2 1. Indledning Problemformulering Teori/metode Afgrænsning regelgrundlaget EF traktaten Udbudsdirektiverne Tilbudsloven Ændringen af tilbudsloven Forholdet mellem den danske konkurrencelov og udbudsreglerne De generelle principper Ligebehandlingsprincippet Inhabilitet Rådgiverinhabilitet Nævneværdigt forspring Tidsmæssigt forspring Kendelse LSI Metrogruppen mod Ørestadsselskabet I/S Aftale om inhabilitet Konsultation Når tilbudsgiveren tidligere har løst opgaven Person eller ejersammenfald mellem ordregiveren og tilbudsgiveren Inddragelse af tilbudsgivere i evalueringen Markedsskabelse ved udlicitering Hvem er omfattet af udbudsreglerne Staten, regionale eller lokale myndigheder Offentligretlige organer Imødekommelse af almenhedens behov Status som juridisk person Tilknytning til Staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer Offentlig finansiering Offentlig kontrol Det offentlige udpeger mindst halvdelen af ledelsen

3 9. Markedsstruktur Kontrolbud Sikring af konkurrencen mellem et internt bud og eksternt bud In house Produktion i henhold til den danske konkurrencelov Den økonomiske baggrund Omkostningskalkulation Omkostningskalkulation punkt for punkt Omkostninger knyttet til kapitalapparatet Følgeomkostninger Moms Lov nr. 224 af 8 april Kommuners og regioners afgivelse af kontrolbud Sammenfatning Engelsk resumé Kildefortegnelse...61 Bilag 1. Tærskelværdierne for 2008 og

4 1. Indledning Udbud af offentlige kontrakter er noget, som sker næsten hver dag både på det danske og det europæiske marked. Dette kan være udbud af et nyt stort projekt som for eksempelvis den københavnske Metro, eller det kan være udbud af en tjenesteydelse, som skal genudbydes fordi den pågældende kontrakt er udløbet. Her i landet er det både staten, regioner, kommuner og et offentligt organ, der kan sende opgaver i udbud, størrelsen på udbuddet afgør, om det kun skal foregå nationalt, eller om det skal sendes i EU-udbud, tærskelværdierne som bliver fastsat år for år, afgør om en opgave skal i EU-udbud. Da betegnelsen Staten, regioner, og kommuner mere eller mindre giver sig selv, vil det i opgaven derfor også blive godt gjort, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at man kan blive betragtet som et offentlig organ. Denne afhandling vil derudover belyse, hvorledes udbudsdirektiverne medvirker til at sikre en effektiv konkurrence, og derfor vil opgaven først tage udgangspunkt i de relevante regler som regulere udbudsområdet. Herunder undersøge hvilke relevante bestemmelser der forefindes i EF-traktaten, samt hvilke bestemmelser i udbudsdirektiverne der sikre ligestilling og effektiv konkurrence mellem de leverandører der måtte byde på et projekt. Under selve regelgrundlaget vil det også blive undersøgt hvilke danske regler, der også skal være opfyldt, for at et udbud kan gennemføres, her vil der blandt andet blive kigget på den danske tilbudslov samt købeloven. Efter at regelgrundlaget er blevet fastlagt, vil afhandlingen beskæftige sig med, hvordan der kan opstå situationer, hvor en tilbudsgiver vil kunne blive diskvalificeret fra at deltage i et udbud, fordi vedkommende har opnået en konkurrencemæssig fordel. Dette vil kunne være fordi vedkommende har rådgivet ordregiver, og på den måde kan den rådgivende part have opnået en viden, som så giver vedkommende en konkurrencemæssig fordel i forhold til de andre mulige leverandører, der kan have interesse i at byde på dette projekt. Hvordan en tilbudsgiver kan udligne en sådan konkurrencemæssigfordel, vil blive analyseret ved hjælp af domme og relevant litteratur. I forbindelse med at en opgave skal i udbud, kan det også være at den offentlige organisation/institution, selv vil komme med et tilbud, fordi de vil se, om de selv kan varetage opgaven, og på den måde vil det offentlige konkurrer mod private leverandører. Et sådan udbud er karakteriseret som et kontrolbud, og vil også blive gennemgået i afhandlingen. 3

5 I forlængelse af kontrolbud, vil det nye lovforslag om omkostningsopgørelse, som trådte i kraft i år, blive undersøgt således at det fastlægges, hvordan en offentlig myndighed skal opgøre sine omkostninger, så den konkurrere på lige vilkår som en privat virksomhed. Der vil i forbindelse med de nævnte emner i afhandlingen, blive redegjort for, hvilken indflydelse kontrolbud og diskvalifikation fra at deltage i et udbud, vil have på det enkelte marked, således at der forhåbentlig er en sund konkurrence, hvilket gør at det offentlige får det bedste og billigste tilbud på det pågældende projekt. 2. Problemformulering Afhandlingen vil belyse hvordan udbudsdirektiverne 1 medvirker til at sikre en effektiv konkurrence på det Europæiske marked for den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser. Herunder undersøges det, hvilke aktører der har mulighed for at deltage, samt hvordan en aktør kan blive diskvalificeret fra at deltage i et udbud. Endvidere analyseres lovforslaget om omkostningsopgørelse i forbindelse med et kontrolbud, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan have for markedsskabelsen. 3. Teori/metode Den primære retskilde indenfor konkurrence retten på det europæiske marked, er EFtraktatens konkurrenceregler. Principperne i EF- traktaten mod diskrimination og fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser bruges blandt andet til at regulere offentlige kontrakter. Derudover er reglerne for offentlige kontrakter om varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde samlet i et regelsæt i udbudsdirektivet. Reglerne for tildeling af kontrakter for forsyningsvirksomheder, findes i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udover EF-traktaten og Udbudsdirektiverne, som har hjemmel i EF-traktatens art. 47, stk. 2, 55 og 95, gælder der på det danske marked også de danske regler, der regulere indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, også kaldet 1 Direktiv EF og Direktiv EF 4

6 Tilbudsloven. Endvidere gælder der på det danske marked den danske konkurrencelov, som bruges til at regulere konkurrenceretten. Løbende i gennem afhandlingen vil der blive inddraget relevante domme og afgørelser, som kan belyse retspraksissen indenfor det pågældende område. Derudover vil der blive inddraget litteratur som beskriver de forskellige problemstillinger, som behandles i afhandlingen. 4 Afgrænsning Da markedet for udbud af offentlige kontrakter er stort og omfattende, vil denne afhandling primært beskæftige sig med udbud der er foretaget af en dansk udbyder, hvilket også vil sige at størstedelen af de kendelser, der vil blive inddraget i afhandlingen, vil være afsagt af Klagenævnet for udbud. Der vil dog blive inddraget nogle få kendelser fra EFdomstolen, hvor dette er relevant. Derudover vil afhandlingen primært fokusere på hvordan inhabilitet i forbindelse med en tilbudsgiver vil kunne have indflydelse på konkurrencesituationen, hvis denne tilbudsgiver bliver diskvalificeret. Endvidere vil det blive godtgjort hvorledes det kan have indflydelse på et marked, om der er en eller flere der kan byde på et projekt, dette vil blive set i et bredere synspunkt og ikke blive analyseret for både tjenesteydelser og varer for sig. EU s udbudsregler dækker over forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet, i denne afhandling, vil der blive fokuseret på udbudsdirektivet, samt regler og principper i EF-traktaten, og de relevante bestemmelser i tilbudsloven og konkurrenceloven. Ved pligt til ligebehandling, vil der primært blive fokuseret på det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, men hvor det er relevant, vil det forvaltningsretlige lighedsprincip, blive inddraget så vel som den almindelige lighedsgrundsætning i dansk forvaltningsret. 5. regelgrundlaget For danske offentlige myndigheder består det samlede retsgrundlag af både danske og internationale regler. 5

7 Til at regulere det europæiske marked, er det EF-traktaten, som er det primære regelgrundlag, set ud fra et dansk synspunkt, er det også EF-traktaten der gælder, men derudover findes der også forskellige udbudsdirektiver, den danske konkurrencelov, og tilbudsloven, disse er alle med til at sikre at konkurrencen sker på så lige vilkår som muligt, og at der ikke er nogen som får en konkurrencemæssig fordel. Regelgrundlaget er nærmere beskrevet nedenfor i de kommende afsnit. 5.1 EF-traktaten Det primære retsgrundlag for offentlige indkøb på fælleseuropæisk plan er EF-traktaten (herefter omtalt som Traktaten), som står for Traktaten om etableringen af det europæiske fællesskab. De bærende bestemmelser udgøres af reglerne om de frie bevægeligheder. Disse danner hjemmelsgrundlaget for udbudsdirektiverne. Traktatens bestemmelser gælder for alle indkøb og andre dispositioner på et marked, herunder også indkøb uden for udbudsdirektivet. Det er udgangspunktet, at der ikke er nogen forskel på hvilke traktatforpligtelser der pålægges ordregiver, uanset baggrunden for at en given kontrakt ikke er omfattet af udbudsdirektiverne. Et af de væsentligste afgrænsningsinstrumenter for udbudsdirektivet er tærskelværdierne 2, som angiver den nedre grænse for hvornår et offentligt indkøb i forhold til direktivet har en europæisk interesse. De relevante bestemmelser i forhold til offentlige indkøb er art. 28 (varernes frie bevægelighed), art. 39 (arbejdskraftens frie bevægelighed), art. 43 (etableringsretten), art. 49 (tjenesteydelsernes frie bevægelighed) samt art. 56 (kapitalens frie bevægelighed). Ud over de ovenfor nævnte bestemmelser, er Traktatens art. 12 også vigtig (forbuddet mod nationalitetsdiskrimination). 3 Traktatens bestemmelser har betydning i to forskellige situationer ved offentlige indkøb. Traktatens bestemmelser anvendes for det første ved offentlige indkøb, hvor udbudsdirektiverne ikke finder anvendelse. I sådanne situationer er traktatens bestemmelser det primære fællesskabsretlige grundlag sammen med de generelle principper, som er gennemgået under afsnittet om ligebehandlingsprincippet. For det andet 2 Tærskelværdierne der gælder for perioden til er vist i bilag 1 3 Trepte, side 3 ff. 6

8 anvendes Traktatens bestemmelser på offentlige indkøb, hvor udbudsdirektiverne også finder anvendelse. I den sidst nævnte situation, er det nødvendigt at se samspillet som sker mellem traktaten og udbudsdirektiverne. 4 Reglerne der vedrører de frie bevægeligheder indeholder et forbud mod at diskriminere mellem udenlandske og indenlandske virksomheder, personer, varer og tjenesteydelser, dette er det primære forbud. Bestemmelserne indeholder derudover også et forbud mod visse ikke-diskriminerende foranstaltninger. Anvendelse af Traktatens bestemmelser i forbindelse med offentlige indkøb, finder sted både udenfor og indenfor direktivernes anvendelsesområde. Domstolen 5 har afsagt flere afgørelser, som har haft indflydelse på domspraksissen på området for offentlige indkøb. I en ældre kendelse fra 1987, 6 kommissionen mod Irland, kom Domstolen frem til, at når der som specifikation blev angivet en irsk standard i stedet for en international standard, skete der en overtrædelse af Traktatens art. 28. Overtrædelsen lå i, at der ikke i forbindelse med angivelsen af den irske standard blev tilføjet eller dermed ligestillet, således at også andre leverandører end irske producenter havde mulighed for at få deres kvaliteter vurderet. Kendelser som har lagt uden for direktivernes anvendelsesområde, er blandt andet sagerne Unitron 7 og Telaustria 8. I Telaustria Fastslog Domstolen at selv om de pågældende aftaler lå uden for det pågældende direktiv 93/38, er de ordregivende myndigheder som indgår aftalerne, forpligtet til at overholde de grundlæggende regler og principper om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i særdeleshed. I Præmis i Telaustria dommen blev der skrevet: Som Domstolen fastslog i [Unitron], indebærer dette princip navnlig en gennemsigtighedsforpligtelse, således at den ordregivende myndighed kan sikre sig, at princippet overholdes. Denne gennemsigtighedsforpligtelse, der påhviler den ordregivende myndighed, består i, at sikre en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver, der 4 Steinicke & Groesmeyer: side 87 5 EF-domstolen 6 Sag 45/87 7 C-275/98 8 C-324/98 7

9 gør det muligt at åbne markedet for tjenesteydelserne for konkurrence og at kontrollere, at udbudsprocedurerne er upartiske 9. Det skal herefter indskydes, at der i praksis ikke gælder nogen bagatelgrænse for Traktatens regler om de frie bevægeligheder, som det for eksempelvis er tilfældet i art. 81 og for udbudsdirektiverne. Dette er blevet fastslået i sagen fra år 2000, 10 hvor Domstolen skulle tage stilling til en forespørgsel fra det danske Klagenævn for Udbud. I forbindelse herved, udtaler Michael Steinicke og Lise Groesmeyer Forpligtelsen som er fastslået i Unitron og Telaustria har således ganske stor praktisk betydning for ordregivende myndigheder. Desværre er det præcise omfang af forpligtelsen ikke fastslået. Forpligtelsen må antages at være opfyldt i det omfang, den ordregivende myndighed kontakter et antal virksomheder med henblik på etablering af en konkurrencesituation, og hvor selve tildelingsprocessen har en sådan karakter, at deltagende virksomheder og kontrolinstanser har mulighed for at overskue processen. Det vil formentlig være således, at de forpligtelser, der pålægges ordregivende myndigheder efter Traktaten, vil afhænge af størrelsen af den opgave, som udbydes. Således ville der blive stillet mere omfattende krav til etableringen af gennemsigtigheden i forbindelse med store koncessionskontrakter end til indkøb af standardvarer under tærskelværdierne, da førstnævnte må antages at have en større interesse for fællesskabet. 11 Om deres antagelser og forudsigelser holder stik, vil kun tiden vise når der kommer mere domspraksis på netop dette område, en ting er dog vigtig, og det er, at der bliver nød til at være en hvis gennemsigtighed, så konkurrencesituationen kan blive ved med at eksistere på et område, hvor der i visse situationer er meget lidt konkurrence, disse situationer er karakteriseret ved at der er få virksomheder, der er kvalificeret til at byde på en opgave. Udover bestemmelserne om de frie bevægeligheder er udbudssituationen og ordregivere ligeledes omfattet af Traktatens konkurrenceretlige regler. De bestemmelser, som har betydning er art. 81 (konkurrencebegrænsende aftaler), art. 82 (forbud mod misbrug af dominerende stilling), art. 86 (offentlige virksomheder og virksomheder, der har fået tildelt særlige eller eksklusive rettigheder). 9 Citat fra præmis fra C-324/98 10 C-59/00, Vestergaard. 11 Steinicke & Groesmeyer: Citat fra side 87 8

10 Art. 81 og Art. 82 anvendes oftest ikke på forholdet mellem ordregiver og tilbudsgiver, men anvendelsen vil primært ske på forholdet mellem tilbudsgiverne. De typiske overtrædelser mellem tilbudsgivere i forbindelse med et udbud er såkaldte aftaler om tilbudskoordinering. Tilbudskoordinering finder sted i de situationer hvor tilbudsgiverne indbyrdes aftaler priserne på de tilbud som de hver især afgiver, og på den måde aftaler de hvem der skal have den pågældende kontrakt. Forbuddet mod sådanne aftaler er identisk i Traktatens art. 81 og den danske konkurrencelovs Udbudsdirektiverne Udbudsdirektiverne, direktiv nr. 2004/18/EF og direktiv nr. 2004/17/EF, gælder for udbud, som er igangsat fra og med den 1. Januar Udbudsdirektiverne skal bidrage med at skabe EU s indre marked for kontrakter, som offentlige myndigheder med videre indgår med eksterne leverandører, således at man sikrer, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. 12 Udbudsdirektivet gælder for alle myndigheder i den offentlige sektor uanset hvilket niveau 13, som myndigheden befinder sig på. Ved køb af varer og visse tjenesteydelser gælder der forskellige tærskelværdier alt efter, om det er statslige myndigheder eller offentligretlige organer. Derudover skal udbudsdirektiverne sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter. For udbudsdirektiverne er et af de væsentligste afgrænsningsinstrumenter tærskelværdierne, som bekendt angiver den nedre grænse for, hvornår et offentligt indkøb (i forhold til direktivet) har en europæisk interesse. I forlængelse af overstående, er det undertiden flere gange blevet overvejet, om der for Traktatens regler i forbindelse med anvendelsen på offentlige indkøb var (eller burde være) en bagatelgrænse for ordregiveres forpligtelser. Det kan være en indlysende tanke, at der i relation til offentlige indkøb kunne være behov for en sådan bagatelgrænse, da en ordregiver ved et mindre indkøb, på for eksempel kr. ville være forpligtet til at sætte en konkurrenceprocedure i værk med et omkostningsniveau, som let ville kunne komme til at overstige kontrakten værdi. Indtil for nylig har der ikke været tegn på sådan 12 Publikation fra konkurrencestyrelsen udbudsreglerne så kan i lære det side 3 13 centralt, regionalt eller lokalt niveau 9

11 en bagatelgrænse. I Coname 14 sagen udtalte Domstolen: I den foreliggende sag bemærkes, at det ikke fremgår af sagsakterne, om det på grund af særlige omstændigheder, som for eksempel en meget begrænset økonomisk betydning, med rette kan hævdes, at en virksomhed i en anden medlemsstat end den, hvori Cingia de Botti kommune ligger, ikke ville være interesseret i at opnå tildeling af den omhandlede koncessionskontrakt, og at virkningerne for de omhandlede grundlæggende friheder må betragtes som for usikre og for indirekte til, at man kan fastslå, at disse er blevet tilsidesat. 15 Under pkt. 1.3 i fortolkningsmeddelelse om indgåelse af offentlige kontrakter uden for udbudsdirektivet henviser kommissionen til Conames forbehold for anvendelse af traktatens regler i visse situationer. Kommissionen udtaler i fortolkningsmeddelelsen at denne vurdering skal foretages under inddragelse af de omstændigheder, som har betydning i den konkrete situation, såsom kontraktens genstand og forventede værdi, samt de særlig forhold, der gør sig gældende for den pågældende sektor (eksempelvis markedet størrelse, struktur, handelspraksis) Tilbudsloven Tilbudsloven 17, er de danske regler for udbud, gælder for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som ikke er omfattet af EU s udbudsdirektiver. For offentlige myndigheder med videre indeholder tilbudsloven en pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser over kr. Dette kunne for eksempel være en tjenesteydelse som vedrører ældreplejen. Kontrakter der er omfattet af tilbudsloven, kan annonceres på udbudsavisen, på kommunens egen hjemmeside, i dagspressen eller andre annonceringssteder. Det er vigtigt at annonceringen vil nå ud til samtlige leverandører, for hvem aftalen kan være relevant. Det er derfor også vigtigt at overveje, om kontrakten kan være relevant for leverandører i andre EU-lande. På den måde sikre man, at konkurrencesituationen på netop det område, 14 C-231/03, der omhandlede en tjenesteydelseskoncession, som var undtaget fra tjenesteydelsesdirektivet. 15 Citat fra Præmis 20 i C-231/03 16 Citat fra pkt. 1.3 i fortolkningsmeddelelsen. 17 Tilbudsloven hedder formelt lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 10

12 er så lige som muligt, og at nogle enkelte leverandører ikke får en fordel i forhold til at byde på opgaven. Nedenfor er beskrevet de punkter, der som minimum skal overholdes, for at annonceringspligten er overholdt: 18 En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning eller prioritering) Evt. Krav til tilbudsgiveren Kontaktperson Tidsfrist Sagen fra 2007, 19 Scan-Plast Produktion A/S mod Herning kommune, vedrørte overtrædelse af Tilbudsloven, da Herning kommune i forbindelse med et bygge og anlægsarbejde indhentede et underhåndsbud fra en virksomhed vedrørende to toiletbygninger, der skulle opføres. Kontrakten som kommunen indgik med den pågældende virksomhed lød på ca kr. Scan-plast klagede til klagenævnet for udbud, med påstanden om, Klage over, at kommunen havde overtrådt Tilbudslovens 12, stk. 3, nr. 1, ved at have indhentet underhåndsbud vedrørende toiletbygningerne, selvom værdien af opførelsen af toiletbygningerne oversted Scan-plast fik medhold af Klagenævnet i denne påstand, og Herning kommune erkendte dette, og tog det til følge. Scan-plast påstand om erstatning til dækning af den fortjeneste, som klageren ville have haft, hvis kontrakten om opførelsen af toiletbygningerne havde været indgået med klageren, blev ikke taget til følge. Klagenævnet henviste til, at udbyderen var erstatningsansvarlig, men da det ikke var godtgjort, at klageren ville have fået kontrakten hvis kommunen havde overholdt reglerne i tilbudsloven, blev der ikke tale om et erstatningsbeløb. Med denne sag kan det netop illustreres hvor vigtigt det er, at også udbydere af små kontrakter, hvor beløbet kun lige overstiger grænsen, overholder reglerne på udbudsområdet, da det er den eneste måde hvorpå det sikres, at konkurrencen bliver på 18 www. Udbudsportalen.dk/ ml/2007/scanplastmodhernkom.htm 20 Påstand 1i kendelse af 7. December 2007, Scan-plast produktion A/S mod Herning Kommune. 11

13 nogenlunde lige niveau for alle parter, og at alle leverandører, som ønsker at byde på en opgave også får muligheden for det Ændringen af tilbudsloven En stor del af den tvivl der er for ordregiver, når en situation falder udenfor udbudsdirektivet, er for Danmarks vedkommende fjernet med ændringen af tilbudsloven med virkning fra 1. Juli Denne ændring har gjort, at der er fastsat nogle rimelige klare forpligtelser for ordregivere i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser ved kontrakter med en værdi mellem udbudsdirektivets tærskelværdier 21 og kr. Det må derfor overordnet antages, at såfremt ordregiver overholder disse bestemmelser i tilbudsloven, vil forpligtelserne efter Traktaten ligeledes være overholdt. Der findes dog flere undtagelser til tilbudslovens forpligtelser (herunder er der de samme undtagelser, som findes i udbudsdirektivets art ), og i disse situationer kan der stadigvæk være en forpligtelse til at overholde Traktatens forpligtelser. Derudover gælder det samme såfremt en konkret kontrakt vurderes at have interesse for virksomheder fra andre medlemsstater, uanset om kontraktens værdi ligger under kr. I begge de to ovenstående tilfælde, er det vigtigt for ordregiver, at kunne identificere de præcise forpligtelser, som udspringer af Traktaten Forholdet mellem den danske konkurrencelov og udbudsreglerne Den danske regulering af offentlige indkøb består både af formelle regler til implementeringen og supplering af udbudsdirektiverne, og af selvstændige regler, der regulerer visse områder af offentlige indkøb. Reglerne i den danske konkurrencelov og udbudsreglerne finder som tidligere nævnt anvendelse, i situationer hvor der foretages udbud, de finder dog også anvendelse på en ordregivende myndigheds aftaler eller dispositioner. Det er kun erhvervsvirksomheder der er omfattet af den danske konkurrencelov, udtrykket erhvervsvirksomhed skal fortolkes meget bredt, det vil sige, at det også omfatter offentlig 21 Tærskelværdierne er vedlagt i bilag 1 22 Steinicke og Groesmeyer 12

14 erhvervsvirksomhed, derfor betragtes eksempelvis børnepasning og ældrepleje som omfattet af lovens begreb erhvervsvirksomhed. I forhold til den danske konkurrencelov vil en aftale, som en ordregivende myndighed indgår, kunne være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler som findes i konkurrencelovens 6 som lyder Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 23 Eksempler på sådanne aftaler er opridset i konkurrencelovens 6 stk. 2. Endvidere er der også mulighed for at aftalen, som en ordregivende myndighed indgår, kan være i strid med konkurrencelovens 11 som lyder Det er forbudt for en eller flere virksomheder m.v. at misbruge en dominerende stilling. 24 Derudover er der et særligt forbud i konkurrencelovens 11a om, at det er forbudt at yde konkurrenceforvridende støtte af offentlige midler. I forhold til konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling findes der en særlig undtagelses regel i den danske konkurrencelovs 2, stk. 2 som lyder Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 og 3 gælder ikke, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. En konkurrencebegrænsning, som er fastsat af en kommunalbestyrelse, er kun en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, når konkurrencebegrænsningen er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde de opgaver, den er pålagt i henhold til lovgivning. 25 EU s konkurrenceregler i Traktatens artikel 81 og 82 vil også kunne finde anvendelse på aftaler som en ordregivende myndighed indgår, og ligesom i den danske konkurrencelov findes der i Traktaten også særlige bestemmelser om offentlig regulering og offentlige monopoler, de findes i artikel 86 i Traktaten. Da EU s regler vedrørende udbud og konkurrence er to forskellige regelsæt, som i princippet gælder uafhængigt af hinanden vil der derfor opstå følgende situationer: 26 En aftale kan således være i strid med konkurrencereglerne og dermed være ugyldig og pådrage parterne straf og erstatningsansvar, selvom aftalen er indgået i overensstemmelse med udbudsreglerne; 23 Citat fra Konkurrencelovens 6 24 Citat fra Konkurrencelovens Citat fra Konkurrencelovens 2 stk Fabricius & Offersen: Citat fra Side 41 13

15 Omvendt kan en aftale også være i overensstemmelse med konkurrencereglerne, selvom den er indgået i strid med EU s udbudsregler. Dog kan man sige at begge regelsæt har til formål at skabe gennemsigtighed, således at konkurrencevilkårene bliver så lige som muligt, hvad enten det gælder et udbud, som har interesse både for private leverandører, myndigheden selv, på nationalt eller internationalt plan, så er det vigtigt at konkurrencen er fair og foregår på lige vilkår. 6. De generelle principper De generelle principper er opstillet på baggrund af Traktatens regler og finder anvendelse på offentlige indkøb, særligt på indkøb uden for udbudsdirektivernes områder. Inden for udbudsdirektiverne har især ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet stor betydning. Et generelt EU-retligt princip kan defineres som a general proposition of law of some importance from which concrete rules derive. 27 Et princip er som oftest mindre håndfast en konkrete regler. I Udbudsdirektivets 2. Præambelbetragtning, er det påpeget, at de generelle EU-retlige principper, som er afledt af bestemmelserne om de frie bevægeligheder, såsom principperne om ikkeforskelsbehandling, ligebehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed, finder anvendelse på offentlige myndigheders indgåelse af kontrakter. 6.1 Ligebehandlingsprincippet Det mest fundamentale princip bag EU s udbudsregler er ligebehandlingsprincippet, som er en almindelig lighedsgrundsætning, der fortolkes som et krav om at det lige skal behandles lige, og at det ulige skal behandles ulige. En lighedsgrundsætnings indhold svarer til et almindeligt diskriminationsforbud, og begreberne er derfor synonyme. Ligebehandlingsprincippet er indskrevet i Udbudsdirektivets 28 artikel 2, hvor det fastslås, at De ordregivende myndigheder 27 Tridimas, Side 1 28 Direktiv EF 14

16 overholder principperne om ligebehandling af økonomiske aktører og handler på en gennemsigtig måde. 29 I forsyningsvirksomhedsdirektivet er ligebehandlingsprincippet og diskriminationsforbudet sammenskrevet og er indskrevet i artikel 10, hvor ordlyden lyder Ordregiverne overholder principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af virksomheder og handler på en gennemsigtig måde. 30 Forskellen mellem lighedsgrundsætningen og diskriminationsforbudet er, at lighedsgrundsætningen foreskriver retsnormen positivt, du skal behandle det ens lige, hvor diskriminationsforbudet foreskriver retsnormen negativt du må ikke diskriminere / forskelsbehandle. I den juridiske teori forstås ulovlig forskelsbehandling som forskelsbehandling, der ikke på nogen måde er sagligt begrundet. En definition som sagligt begrundet er meget bred og den giver ikke en entydig vejledning om hvilke sagligt begrundede forhold, der kan acceptere forskelsbehandlingen, eller hvornår situationer kan betragtes som ens eller sammenlignelige med udgangspunkt i de forhold som er gået forud for situationen. Ifølge Steen Treumer 31 sondres der i retsteorien sædvanligvis mellem almindelig og specielle lighedsgrundsætninger han skriver endvidere Almindelige retsgrundsætninger opstiller et generelt påbud om ligebehandling ved regelfastsættelse og/eller retsanvendelse, men giver anledning til betydelige vanskeligheder ved fortolkningen. Dette skyldes, at disse retsgrundsætninger isoleret betragtet er analytisk indholdsløse, da de ikke indeholder vejledning om hvilke kriterier, der kan danne grundlag for forskelsbehandling. Specielle lighedsgrundsætninger er til forskel herfra retsnormer, der påbyder, at der ikke forskelsbehandles på grundlag af bestemte kriterier. Disse retsgrundsætninger er ikke analytisk indholdsløse, da det af retsnormen udtrykkeligt fremgår, hvilke kriterier der ikke må benyttes som grundlag for forskelsbehandling f.eks. nationalitet, køn, race, eller varers oprindelse Citat fra udbudsdirektivet EF artikel 2 30 Citat fra Forsyningsvirksomhedsdirektivets EF artikel Treumer s. 63 ff. 32 Treumer: Citat fra side 64 15

17 I forhold til ligebehandlingsprincippet i EU s udbudsregler anses princippet som en almindelig lighedsgrundsætning, hvilket gør det svært at fastlægge princippets nærmere indhold. Største delen af lighedsgrundsætninger i Traktaten er specielle lighedsgrundsætninger, hvilket også gælder de vigtigste diskriminationsforbud i Traktaten. Diskriminationsforbudet vedrører fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, der er tæt forbundne med udbudsreglerne. EF-domstolen har flere gange understreget, at udbudsreglerne navnlig har til formål at fjerne hindringerne for varernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed. I forhold til tjenesteydelser blev det fremhævet i sagen C-360/96 præmis 41 it must be borne in mind that the purpose of coordinating at Community level the procedures for the award of public service contracts is to eliminate barriers to the freedom to provide services and therefore to protect the interests of economic operators established in a Member State who wish to offer goods or services to contracting authorities in another Member State. 33 I forhold til varer blev det fremhævet i sagen C-353/96 præmis 35 It must be borne in mind that the purpose of coordinating at Community level the procedures for the award of public supply contracts is to eliminate barriers to the free movement of goods. 34 Det mest generelle af de specielle diskriminationsforbud er Traktatens artikel 12, som lyder Inden for denne Traktats anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt 35 Generelt kan man sige, at bestemmelsen forbyder al forskelsbehandling på grundlag af nationalitet inden for Traktatens anvendelsesområde. Med hensyn til den almindelige lighedsgrundsætning, fremgår det ikke af Traktaten, at der gælder en almindelig lighedsgrundsætning i EU-retten. Det er dog slået fast af EFdomstolen tilbage i 1977 i to afgørelser 36 der vedrørte Traktatens artikel 34, stk. 2, som lyder på, at EU s fælles markedsordningsregler skal udelukke enhver form for forskelsbehandling af fællesskabets producenter eller forbrugere. I de to afgørelser anførte 33 Citat fra Præmis 41 i sagen C-360/96, Arnhem, dom af 10. november Citat fra Præmis 35 i sagen C-353/96, Kommissionen mod Irland dom af 17.december Citat fra Traktatens artikel C-117/76 & 16/77 og C-124/76 & 20/77 16

18 EF-domstolen at diskriminationsforbudet i bestemmelsen blot var et særligt udstyk for et generelt lighedsprincip, der udgør et af fællesskabsrettens grundlæggende principper. 37 I den ene sag henviste domstolen til, at et sådan princip måtte gælde i EU-retten, fordi det var gældende i almindelighed i medlemsstaterne. Selve grundsætningen er af EFdomstolen formuleret som et forbud mod at sammenlignelige situationer behandles forskelligt medmindre, der er en objektiv grund til ikke at gøre det. Der findes ikke den store tvivl om, at EU s institutioner er bundet af den almindelige lighedsgrundsætning, hvilket resultere i, at det er en gyldighedsbetingelse for enhver retsakt fra EU s institutioner at princippet overholdes. Til trods for at grundsætningen ikke siger så meget analytisk, er EF-domstolen ikke veget tilbage fra at anvende den almindelige lighedsgrundsætning på retsakter fra institutionerne. Til sidst i dette afsnit kan det tilmed siges, at alle andre principper bag udbudsreglerne anskues som principper, der supplerer, understøtter eller udmønter i ligebehandlingsprincippet. Det kan dermed blandt andet konkluderes, at udbudsreglernes ligebehandlingsprincip er et udtryk for et grundlæggende forbud mod, at der indrømmes indenlandske bydende eller ansøgere en fortrinsstilling ved de ordregivende myndigheder indgåelse af kontrakter Inhabilitet I en lang række tilfælde har en ordregiver ikke den fornødne tekniske og kommercielle kompetence til at udarbejde specifikationerne til et udbud. Derfor forekommer det ofte i praksis, at en ordregiver indgår i teknisk dialog med en eller flere private virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsspecifikationerne og tilrettelæggelsen af udbudsproceduren. Med andre ord opstår inhabilitet, når en tilbudsgiver har en særlig tilknytning til den ordregivende myndighed eller viden om den udbudte anskaffelse, der gør, at det bør overvejes om vedkommende skal udelukkes fra at afgive tilbud. 37 Treumer: Citat fra side Fabricius & Offersen: Citat fra side 30 17

19 Ifølge ligebehandlingsprincippet, der er beskrevet under afsnit 6.1, vil udelukkelse komme på tale i de situationer, hvor udbudsprocessen gennemføres på en sådan måde, at konkurrencen fordrejes mellem de leverandører, der vil byde på den pågældende opgave. I praksis har klagenævnet for udbud opstillet deres holdning som følgende: kun hvor der er reel og nærliggende grund til at tro, at konkurrencegrundlaget mærkbart er fordrejet til fordel for den pågældende tilbudsgiver, statuerer Klagenævnet i praksis inhabilitet. 39 Der findes flere forskellige situationer i udbudsproceduren, der kan resultere i inhabilitet, i de efterfølgende afsnit, vil de forskellige situationer blive beskrevet, og illustreret med forskellige afgørelser. Det er dog vigtigt at både den ordregivende myndighed og de potentielle tilbudsgivere selv er opmærksomme på inhabilitetsspørgsmålet, da dette vil hjælpe i udbudssituationen, og gøre at alle konkurrerer på lige vilkår, så der ikke sker konkurrence forvridende situationer. 7.1 Rådgiverinhabilitet Hvis en tilbudsgiver har fået mulighed for at påvirke udbuddets tilrettelæggelse på en måde, så det særligt favoriserer ham, eller vedkommende har fået en særlig viden af den ordregivende myndighed, som stiller tilbudsgiver mere fordelagtigt i konkurrencen under et udbud, er det et problem i forhold til ligebehandlingsprincippet, og derfor kan der opstå rådgiverinhabilitet. Der foreligger ikke nogen pligt til, at ordregiveren skal udelukke virksomheder fra at deltage i udbudsproceduren, hvis de har udført rådgivningsopgaver for ordregiveren om forhold med tilknytning til udbuddet. En udelukkelse af en bydende, kan alene ske på baggrund af, at vedkommende tidligere har udført opgaver for den ordregivende myndighed med tilknytning til udbuddet, som så resultere i, at den bydende opnår en konkurrencemæssig fordel. Dette strider mod ligebehandlingsprincippet, der går ud på, at der ikke må ske forskelsbehandling mellem leverandørerne, hverken før, under eller efter en udbudsproces. Der foreligger i midlertidigt ingen pligt for den ordregivende part om at udelukke en virksomhed fra at deltage i en udbudsprocedure, hvis denne part, har udført rådgivningsopgaver for den ordregivende myndighed, som har tilknytning til udbuddet. 39 Fabricius & Offersen: Citat fra side

20 Hvis en sådan udelukkelse fandt sted på grundlang af, at vedkommende har udført rådgivningsopgaver for den ordregivende myndighed, vil dette også være i strid med ligebehandlingsprincippet. I kendelse, afgjort den 13 juni 1996 af Klagenævnet for udbud, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Roskilde Kommune, havde Roskilde Kommune udelukket en virksomhed i at deltage i et udbud som vedrørte to rådgivningsopgaver. Den ene vedrørte bygningsrådgivning samt en miljøteknisk undersøgelse af en tidligere gasværksgrund. Den anden vedrørte en projekteringsopgave, som drejede sig om, at projektere afværgeforanstaltninger i forbindelse med forurenet jord. 40 Det var udbud 2 som den udelukkede virksomhed havde budt på. Virksomheden der var blevet udelukket fra tilbuddet, havde tidligere udført en miljøundersøgelse vedrørende gasværksgrunden. Klagenævnet kunne ikke se, at der var nogle særlige forhold, der gjorde, at kommunen havde været berettiget til at udelukke virksomheden fra at deltage i udbuddet. Klagenævnet lagde særlig vægt på at de tekniske informationer, som den udelukkede virksomhed havde opnået ved miljøundersøgelserne, var uvæsentlige for udbud 2, der som tidligere nævnt var det udbud, som virksomheden havde budt på. Generelt kan det siges, at Klagenævnet laver en konkret vurdering af, om den pågældende rådgiver, har fået et nævneværdigt forspring i forhold til andre tilbudsgivere, fordi denne rådgiver har deltaget i forudgående arbejde Nævneværdigt forspring Et nævneværdigt forspring foreligger, når en bydende part i en udbudsproces har fået en konkurrencemæssig fordel i forhold til de andre bydende parter. I præambel 8 til udbudsdirektivet tillades det, at inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialog søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen forhindres Citat fra udbudsdirektivet EF præambel 8. 19

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C

Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C Den 10. september 2010 Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C I Plan C arbejdes der bl.a. med modeller for øget dialog i udbudsforretningen og der arbejdes med konkrete demonstrationsprojekter.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne

Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne 30. juni 2006 Vejledning til udbudsdirektiverne De nye udbudsdirektiver - direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( udbudsdirektivet ) og direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere