Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige"

Transkript

1 Fars barselsorlov For privatansatte og ledige

2 Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse af forældreorloven ved fuldt fravær... 6 Aftalebaseret forlængelse af fædre-/forældreorloven ved delvist fravær... 7 Udskydelse af forældreorloven... 8 Retsbaseret udskydelse... 9 Aftalebaseret udskydelse Morens 14 ugers orlov Barnet er dødfødt eller dør senere Varsling af orloven Fædreorloven Forældreorloven Forlængelse af forældreorlov på fuld tid Retsbaseret udskydelse af orlov Aflønning under orloven Beskæftigelseskravet Fædreorloven Forældreorloven Forlængelse af forældreorloven Udskydelse af forældreorloven Barselsfond Særligt om Barsel.dk Ferie under orlov

3 Indledning Barselsreglerne er fleksible og giver dig mulighed for at sammensætte en orlov, der tilgodeser dig og din familie. Den høje grad af fleksibilitet betyder samtidig, at planlægningen nemt kan blive uoverskuelig, fordi der er så mange muligheder. Billedet forplumres nemt, når spørgsmålet om løn under orlov inddrages. Indtægten under orloven kan nemlig enten være i form af løn fra din arbejdsgiver, og/eller i form af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Sidst men ikke mindst er der en række frister for, hvornår du senest skal oplyse din arbejdsgiver om placeringen af din fædre- og forældreorlov. Vi håber denne pjece giver dig svar på dine spørgsmål omkring dine muligheder for placering, aflønning og varsling af din barselorlov. Gennemgangen tager udgangspunkt i lovgivningen, herunder barselsloven, funktionærloven og vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Er du i et ansættelsesforhold, kan du have bedre vilkår end det, lovgivningen sikrer dig, men så skal vilkårene fremgå af din ansættelseskontrakt, overenskomst, virksomhedens personalepolitik eller lignende. Der gælder særlige regler for offentligt ansatte, som ikke nævnes i denne pjece. Du kan læse om mulighederne for offentligt ansatte i barselsvejledningerne for de offentlige som du finder på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning. Tillykke med familieforøgelsen. Forbundet Kommunikation & Sprog 3

4 Oversigt over orloven Fars ret til fravær og barselsdagpenge: Før fødsel Efter fødsel Samlet Ugers ret til fravær Mor Mor Far Fælles 2 uger fædreorlov + 32 uger forældreorlov 84 uger, (far 34 uger) Forlængelse med 8 uger: (for ledige og ansatte) 2 uger fædreorlov + 40 uger forældreorlov 100 uger (far 42 uger) Forlængelse med 14 uger: (for ansatte) 112 uger (far 48 uger) 2 uger fædreorlov + 46 uger forældreorlov Ugers ret til dagpenge 2 ugers fædreorlov 32 ugers forældreorlov 52 uger (far 2 uger; 32 uger fælles) Ugers ret til løn Afhænger af aftale med arbejdsgiver 4

5 Orlovens længde Fædreorlov Som far har du ret til to ugers fædreorlov i forlængelse af fødslen. Denne ret udspringer af barselsloven, og der er tale om en minimumsrettighed. Du har denne rettighed uanset om du er ledig eller i et ansættelsesforhold. Er du i et ansættelsesforhold, kan du udover de to uger godt have ret til en fædreorlov, der er længere end to uger, hvis du har en aftale om det med din arbejdsgiver. Fædreorloven regnes fra kalenderdagen efter den dag, hvor barnet bliver født. Perioden kan dog regnes fra og med den dag, hvor barnet bliver født, hvis du ønsker det. Fædreorloven kan altså holdes i forbindelse med fødslen eller efter fødslen. Orloven kan også holdes inden for de første 14 uger efter fødslen, efter aftale med din arbejdsgiver. Farens fravær inden for 14-ugersperioden skal som udgangspunkt holdes i to sammenhængende uger. Du har også mulighed for at genoptage arbejdet delvist og på den måde forlænge orlovsperiodens længde. Se mere om dette på side 7. Ud over fædreorloven kan du som far på forhånd (forlods) bruge af din ret til forældreorlov, 32-ugersperioden, under morens første 14 uger efter fødslen. Se mere om forældreorlov nedenfor. Forældreorlov Efter udløbet af morens 14. uge efter fødslen har du på samme måde som moren ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Du og moren har altså tilsammen ret til sammenlagt 64 ugers forældreorlov. Retten til fravær er ikke nødvendigvis sammenfaldende med en tilsvarende ret til barselsdagpenge i samme antal uger. Det betyder at du skal være opmærksom på, at ret til at afholde forældreorlov ikke er ensbetydende med, at der dermed også per definition er ret til barselsdagpenge i samme periode. Se mere herom fra side 11. 5

6 Din individuelle ret til 32 ugers forældreorlov kan placeres samtidig, på skift eller i forlængelse af morens 32 ugers forældreorlov. Din kæreste har termin den 30. juni, og I drøfter mulighederne for, hvordan jeres forældreorlov skal placeres. Under forudsætning af at barnet bliver født den 30. juni vil jeres forældreorlov begynde den 7. oktober (14 uger efter fødslen). Da både du og din kæreste har ret til at afholde 32 ugers forældreorlov kan I vælge, om I vil afholde jeres individuelle 32 uger samtidig, hvorved du afholder forældreorloven sammen med din kone. Alternativt kan I veksle, således at din kone eksempelvis afholder 4 uger efterfulgt af, at du afholder 4 uger osv., indtil I har forbrugt jeres respektive 32 uger. Det er endda muligt at opdele afholdelsen af forældreorloven i dage, hvilket betyder, at du i én uge for eksempel kan afholde orlov mandag til onsdag og din kone torsdag til fredag. Slutteligt er det muligt, at du afholder dine 32 ugers forældrelov i forlængelse af din kærestes afholdelse af sine 32 uger. Forældreorloven kan også enten forlænges eller udskydes. Forlængelse af orloven Som far har du to muligheder for at forlænge orloven. Du kan enten: a) retsmæssigt forlænge forældreorloven med fuldt fravær, eller b) efter aftale med din arbejdsgiver forlænge såvel fædreorloven som forældreorlovsperioden ved delvist at genoptage arbejdet. Den delvise forlængelse af orloven ved aftale er altså kun mulig for fædre, der er i et ansættelsesforhold. Retsbaseret forlængelse af forældreorloven ved fuldt fravær Som forælder har du som udgangspunkt ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med enten 8 eller 14 uger. 6

7 Uanset om du er ledig eller i arbejde kan du forlænge orloven med 8 uger, så den samlede forældreorlov udgør 40 uger. Forældre i arbejde kan desuden forlænge orloven med 14 uger. Forældreorloven vil i så fald udgøre 46 uger. Hvis du forlænger forældreorloven, skal den holdes i umiddelbar forlængelse af morens første 14 uger efter fødslen, og orloven må kun være afbrudt af perioder, hvor den anden forælder holder forældreorlov. Der skal med andre ord hele tiden være mindst én forælder på orlov. Hvis du vælger den retsbaserede mulighed for at forlænge orloven, er der en række andre fleksibilitetsmuligheder, som du som forælder giver afkald på. Du kan for eksempel ikke udskyde orlov til senere afholdelse eller samtidig forlænge ved delvis genoptagelse. Se mere på side 8. Aftalebaseret forlængelse af fædre-/forældreorloven ved delvist fravær Der er tale om delvis genoptagelse af arbejdet, når du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end din sædvanlige ugentlige arbejdstid, som du havde før barselorloven. Det er kun fædre i arbejde, der har mulighed for at afholde delvis fædre-/forældreorlov. Du kan forlænge din fædreorlov på to uger ved delvis genoptagelse af arbejdet. For at kunne forlænge orloven ved delvis genoptagelse af arbejdet forudsætter det, at du kan lave en aftale med din arbejdsgiver. Du skal i den situation sikre dig, at aftalen er, at du genoptager arbejdet på nedsat tid, og at orlovsperioden forlænges med den tid, du har genoptaget arbejdet. Hvis du kun kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om at genoptage arbejdet på nedsat tid, men ikke om at orlovsperioden forlænges, vil du kunne udskyde den del af forældreorloven, der ikke bliver holdt. På den måde har du mulighed for at holde den udskudte orlov, hvis du i et senere ansættelsesforhold kan opnå en aftale om at holde den udskudte orlov med en ny arbejdsgiver. Kan du ikke det, vil orloven som udgangspunkt være mistet, se nedenfor. 7

8 Denne mulighed er der kun for forældreorloven. Du kan ikke lave en tilsvarende aftale for fædreorloven. Er du eksempelvis ansat 37 timer om ugen, er det en delvis genoptagelse af arbejdet, når du i en uge under orloven genoptager arbejde med mindre end 37 timer. Ved at genoptage arbejdet delvist forlænger du på den måde orloven med det antal timer, som du har genoptaget arbejdet med. Bliver du ledig, mens du under orloven arbejder på nedsat tid, må den orlov, der er forlænget som følge af den delvise genoptagelse af arbejdet, holdes på fuld tid i tilknytning til opsigelsesperiodens udløb. Modsat bortfalder retten til at holde den del af orloven, medmindre du i et nyt ansættelsesforhold kan lave en aftale med arbejdsgiveren om, at du kan holde orloven dér. Du er ansat med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og har under din forældreorlov valgt at genoptage arbejdet med 18,5 timer om ugen. Det betyder, at du hver uge afholder 18,5 timers forældreorlov og arbejder i 18,5 timer. Du har dermed forbrugt én uges forældreorlov hver anden uge. Desværre bliver du opsagt, og da dit ansættelsesforhold afsluttes, er der 8 ugers forældreorlov ved delvis genoptagelse med 18,5 time per uge. Dette svarer til 4 ugers forældreorlov á 37 timer. Hvis du ønsker at afvikle de resterende ugers forældreorlov skal de afholdes i forlængelse af, at ansættelsesforholdet ophører. Du skal derfor afholde de 4 uger på en gang med 37 timer per uge og kan, eftersom der foreligger ledighed, ikke afholde dem i en 8-ugers blok med 18,5 time per uge. Udskydelse af forældreorloven Det er kun forældre i arbejde, der kan udskyde forældreorloven. Det er kun de 32 ugers forældreorlov, du kan udskyde. Hvis du har valgt at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger, kan du ikke samtidig udskyde orloven. Det er langt fra samtlige antal ugers orlov, som forældre har til rådighed, der bliver benyttet. Det kan skyldes, at der ikke er barselsdagpenge til alle familiens orlovsuger. Det kan også 8

9 være fordi familiens behov for orlov er mindre end det antal uger, de har til rådighed. Du kan læse mere om barselsdagpenge på side 11. Har du forsat orlovsuger til rådighed, og er du fuldt beskæftiget i mindst én uge, kan du vælge at udskyde den resterende orlov til senere afholdelse. Det krav, der stilles til, at du kan benytte dig af muligheden for at udskyde orlov, er, at du har genoptaget arbejdet i mindst én uge. Afbryder du derfor orloven i mindre end én uge, har du ikke ret til at udskyde forældreorloven. Du har i stedet mulighed for at forlænge orloven. Du er i beskæftigelse, når du indtræder i arbejdsforholdet på ny. Det gælder uanset om du i beskæftigelsesforholdet midlertidigt er fraværende fra arbejdet af andre grunde, for eksempel fordi du holder ferie eller er syg. Der er to forskellige måder du som beskæftiget kan udskyde forældreorlov på. Det kan du gøre enten som retsbaseret eller aftalebaseret udskydelse. Retsbaseret udskydelse Den ene af forældrene kan som beskæftiget lønmodtager retsbaseret udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til senere afholdelse. Orloven skal holdes i en sammenhængende periode inden barnet fylder ni år. Bemærk at det kun er den ene forælder, der kan benytte sig af den ret. I kan altså ikke begge to retsbaseret udskyde fire uger af orloven. Den retsbaserede udskudte forældreorlov skal efterfølgende afholdes i én sammenhængende periode. Du kan derfor ikke genoptage arbejdet delvist i den periode, hvor den retsbaserede udskudte orlov afholdes. En retsbaseret udskudt orlov er bindende, også for en eventuelt ny arbejdsgiver. Skulle du skifte mening om at udskyde orloven efter den retsbaserede model, kan du efter aftale med din arbejdsgiver ændre aftalen til en aftalebaseret udskydelse. Herefter vil I kunne aftale, at afholdelsen af den resterende orlov deles over flere perioder, eller at orloven afvikles med en delvis genoptagelse af arbejdet. 9

10 Hvis du er ledig og får job under forældreorloven, hvor der er mere end otte uger tilbage af forældreorloven, kan du som beskæftiget udnytte muligheden for en retsbaseret udskydelse af orlov. Aftalebaseret udskydelse Hvis du vil udskyde orlov efter den aftalebaserede model, er det et krav, at du er i job og kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om, at udskyde orlov. Du kan udskyde op til 32 uger af de 32 ugers forældreorlov, som du kan holde, inden barnet fylder ni år. Begge forældre har mulighed for dette. Hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om at udskyde orlov som aftalebaseret udskydelse, er der hverken noget krav om, at orloven har en bestemt længde, eller at den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Den aftalebaserede udskudte orlov kan med andre ord holdes drypvis. Det vil sige, at den udskudte orlov kan holdes i timer eller dage. Afholder du aftalebaseret udskudt orlov, kan du derfor i denne periode genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed også forlænge den udskudte orlovsperiode. Hvis du for eksempel har udskudt tre ugers orlov, og på det tidspunkt, hvor du holder orloven, er beskæftiget 25 timer ugentligt, har du ret til 25 timers orlov i 3 uger. Det gælder også, selv om du var beskæftiget 37 timer ugentligt på det tidspunkt, hvor orloven blev udskudt. Omvendt vil du, hvis du på afviklingstidspunktet er beskæftiget 37 timer ugentligt, have ret til 37 timers orlov i 3 uger, selv om du har udskudt 3 ugers orlov i en periode, hvor du alene var beskæftiget 25 timer ugentligt. Bemærk at du som ansat kan kombinere den retsbaserede og den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Morens 14 ugers orlov Vær opmærksom på, at du kan indtræde i retten til morens 14 ugers orlov efter fødslen, hvis moren dør eller bliver alvorligt syg og ikke er i stand til at tage vare på jeres barn. 10

11 Barnet er dødfødt eller dør senere Et foster, der fødes inden udgangen af 22. svangerskabsuge uden at vise livstegn, vil ikke blive anset som et dødfødt barn, men som en spontan abort. Hvis barnet er dødfødt, det vil sige født efter udgangen af den 22. svangerskabsuge uden at vise livstegn, eller dør inden for de første 14 uger efter fødslen, bevarer du som far din ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge. Der er ikke ret til fravær med barseldagpenge, hvis barnet dør efter den 32. uge efter fødslen, men I vil som forældre kunne modtage sygedagpenge i det omfang du/i må anses for at være uarbejdsdygtige, herunder af psykiske årsager. Denne vurdering foretages af jeres egen læge. Børn, som efter fødslen viser livstegn, vil blive anset som levendefødte uanset tidspunktet for fødslen. Varsling af orloven Varslingsreglerne er ment som en beskyttelse af både dig som ansat, af din arbejdsgiver og af dig som ledig. Hvis du kan aftale dig til andre varsler med din arbejdsgiver, kan du sagtens gøre det, og så er det dét, der gælder. Er du ledig, skal du holde dig til de varslingsfrister, der er beskrevet i barselsloven. Varslingsfristen kan i tabelform beskrivelse på følgende måde: Hvad Hvornår Hvordan Ønske om afholdelse af 4 uger før orlovens KS-formular F1 Meddelelse af fædreorlov og længden heraf forventede start fædreorlov Ønske om afholdelse af forældreorlov og længden heraf Ønske om afholdelse af den retsbaserede udskudte forældreorlov Inden 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens forventede start Far: KS-formular F2 Meddelelse af forældreorlov KS-formular MF3 Meddelelse om afholdelse af retsbaseret udskudt orlov Hvis du og din arbejdsgiver indgår aftale om en fleksibel tilrettelæggelse af barselorloven, træder denne aftale i stedet for varslingen. 11

12 Dog skal du være opmærksom på, at hvis barnet indlægges på hospital, har I som forældre pligt til hurtigst muligt at underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at orloven udsættes eller forlænges. Som det fremgår af tabellen under overskriften hvordan, har vi udarbejdet en række formularer, som du kan bruge i forbindelse med din skriftlige meddelelse til din arbejdsgiver. Ønsker du at benytte dig af disse formularer, er du meget velkommen til at kontakte os. Fædreorloven Som far har du pligt til at underrette din arbejdsgiver om, hvornår du ønsker at holde din to ugers fædreorlov, senest fire uger inden du forventer at orloven skal starte. Forældreorloven Senest otte uger efter fødslen skal du oplyse din arbejdsgiver om, og i givet fald hvornår, du ønsker at bruge din ret til fravær fra arbejdet i op til 32 uger. Det gælder også, hvis du starter dit fravær umiddelbart efter din to ugers fædreorlov. I praksis giver sidstnævnte ikke megen mening, og vi anbefaler, at du orienterer din arbejdsgiver om dit ønske om afholdelse af forældreorloven i forlængelse af fædreorloven så tidligt som muligt forud for fødslen. Du har ret til at ændre din oprindelige plan, hvis du giver din arbejdsgiver et nyt varsel inden udløbet af fristen på otte uger efter fødslen. Når fristen på de otte uger er udløbet, kan den varslede orlov ikke ændres uden din arbejdsgivers samtykke. Fraværet kan dog ændres, hvis helt særlige forhold gør sig gældende, og det derfor vil være urimeligt at opretholde den planlagte tilrettelæggelse af orloven. Forlængelse af forældreorlov på fuld tid Du skal varsle forlængelsen af forældreorloven til din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. 12

13 Retsbaseret udskydelse af orlov Hvis du vil udskyde retsbaseret orlov, skal du varsle det over for din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. Du har ikke pligt til at oplyse om, hvornår du vil holde orloven. Den retsbaserede udskudte orlov skal bare afholdes, inden dit barn fylder ni år. Når du vil holde orloven, skal du varsle det over for din arbejdsgiver 16 uger inden du starter på orloven. Overholder du ikke varslet på de 16 uger, kan du ikke gå på orlov før efter fristens udløb, men din arbejdsgiver kan eventuelt acceptere et forkortet varsel. Aflønning under orloven Aflønningen under orloven kan i tabelform beskrives som følger: Efter fødsel Far (fædreorlov) Fælles (forældreorlov) Ugers ret til dagpenge 2 Maksimalt 32 Ugers ret til løn Afhænger af aftale med arbejdsgiver Send gerne kontrakt ind for vurdering Afhænger af aftale med arbejdsgiver Send gerne kontrakt ind for vurdering Som far har du som minimum ret til barselsdagpenge under såvel fædre- som forældreorloven, hvis du opfylder beskæftigelseskravet til barselsdagpenge, se side 12. Du kan sagtens have krav på bedre vilkår end barselsdagpenge. Det forudsætter, at du har en aftale med din arbejdsgiver. Hvor meget du får i løn og hvor længe, afhænger af jeres aftale. Aftalen kan være en individuel aftale eller en fællesaftale for alle medarbejdere/medarbejdergrupper. Hvad du har ret til vil derfor enten fremgå af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller af en overenskomst. Hvis du ikke har en aftale om hel eller delvis løn under orloven, vil du falde tilbage på udgangspunktet om ret til barselsdagpenge. 13

14 I de uger, hvor du modtager hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver, indtræder din arbejdsgiver i retten til barselsdagpenge. Din arbejdsgiver vil derfor typisk betinge sig retten til fuld barselsdagpengerefusion. I de resterende uger af orlovsperioderne, hvor din arbejdsgiver ikke yder løn, vil der blive udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. For familien som helhed ydes der sammenlagt barselsdagpenge for i alt 52 uger. Heraf udgøres 2 uger til faren og 32 uger til deling mellem mor og far under forældreorloven. 18 af ugerne er øremærket til moren. Far og mor kan derfor ikke modtage barselsdagpenge for en længere periode end samlet 52 uger. Beskæftigelseskravet Du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis: 1) du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse, og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer 2) du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jævnfør lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, hvis der ikke havde været ret til barselsdagpenge efter barselloven 3) du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed 4) du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. Beskæftigelseskravet skal som hovedregel været opfyldt på det tidspunkt, hvor fraværet begynder. Du vil dog også have ret til barselsdagpenge, hvis du efter fraværets begyndelse opfylder kravet i punkt to om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Fædreorloven Din ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge i 14-ugersperioden er en særskilt ret og dermed uafhængig af, om moren har ret til barselsdagpenge. Din ret til fædreorlov med barselsdagpenge kan derfor ikke overtages af andre, heller ikke af moren. 14

15 Forældreorloven Udbetaling Danmark yder sammenlagt barselsdagpenge i 32 uger i forældreorlovsperioden. Selv om du og moren hver har ret til at afholde 32 ugers orlov (64 uger i alt), er der alene barselsdagpenge i 32 uger. Som forældre bestemmer I i princippet selv, hvordan retten til barselsdagpenge under forældreorlov skal fordeles mellem jer. Udbetaling Danmark vil normalt tage udbetalingsanmodninger til efterretning og nøjes med at kontrollere, at den samlede udbetaling af barselsdagpenge under den forældreorlov, der er knyttet til en fødsel, ikke overstiger barselsdagpenge for 32 uger. De 32 uger med barselsdagpengeret skal som udgangspunkt afholdes i forlængelse af morens 14-ugersperiode efter fødslen, sådan at de er afviklet inden 46 uger efter fødslen. De 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge kan I holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samtidig. I kan frit fordele perioden med ret til barselsdagpenge mellem jer, sådan at du og moren for eksempel afholder 16 ugers forældreorlov hver især. Du kan i morens første 14 uger efter fødslen på forhånd (forlods) bruge af retten til barselsdagpenge under forældreorloven i 32-ugersperioden. Dermed har du mulighed for at afholde forældreorlov i forlængelse af din fædreorlov. Forlængelse af forældreorloven Hvis du eller moren vælger at forlænge forældreorloven til 40 eller 46 uger, ydes der stadig kun fulde barselsdagpenge i samlet 32 uger. Begge forældre kan forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 40 eller 46 uger. Det er kun forældre i arbejde, der kan forlænge orloven til 46 uger. Ledige kan kun udstrække barseldagpengeperioden med otte uger. Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af at din arbejdsgiver yder løn under orlov, er det normalt under forudsætning af, at din arbejdsgiver også modtager refusion med den maksimale dagpengesats per time. 15

16 Det kan derfor få konsekvenser for din løn fra arbejdsgiver, hvis du gerne vil forlænge orloven. Du kan planlægge dig ud af problemet ved at meddele Udbetaling Danmark, at barselsdagpengene først skal nedsættes, når perioden med løn fra din arbejdsgiver er ophørt. Barselsdagpenge bliver som hovedregel fordelt ud på hele den udskudte periode eller fra det tidspunkt, du oplyser Udbetaling Danmark om forlængelsen og den resterende del af orlovsperioden. Som forældre kan I på ethvert tidspunkt inden for perioden på de 32 uger meddele Udbetaling Danmark, at I vil udstrække barseldagpengeperioden med 8 eller 14 uger. Når I udstrækker barseldagpengeperioden, nedsættes barselsdagpengene med virkning fra det tidspunkt, hvor I anmoder Udbetaling Danmark om det. Det samlede barselsdagpengebeløb, der på dette tidspunktet endnu ikke er udbetalt under forældreorlov, fordeles på de resterende uger inklusiv forlængelsen. Hvis du har benyttet dig af din ret til forlods at bruge af barselsdagpengeretten i 32- ugersperioden i de første 14 uger efter fødslen, kan du også i denne periode anmode om at forlænge orloven. Er du i arbejde og har bedt om forlængelse af orloven med 14 uger, og du bliver ledig, vil du uanset ledigheden fortsat have ret til forlænget fravær med 14 uger. Hvis I senere fortryder en beslutning om udstrækning af barseldagpengeperioden, for eksempel fordi moderen bliver gravid igen, kan I vælge at annullere udstrækningen, og få udbetalt fulde barselsdagpenge for den resterende del af 32-ugersperioden. Udskydelse af forældreorloven Som forældre har I ret til barselsdagpenge under udskudt forældreorlov, så længe barnet ikke er fyldt ni år, og I ikke tilsammen har opbrugt jeres 32 ugers ret til barselsdagpenge. Det er en forudsætning for ret til barselsdagpenge, at arbejdet har været genoptaget eller påbegyndt i en periode på mere end én uge, hvor der var ret til barselsdagpenge under orlov. Der er med andre ord ikke muligt for en forælder at holde udskudt orlov, som ikke var barselsdagpengeberettiget ved fødslen, for eksempel fordi du var under uddannelse. Som ledig er det heller ikke muligt at udskyde ret til orlov med ret til barselsdagpenge. Retten til barselsdagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af: 16

17 1. Du skal opfylde beskæftigelseskravet, se side Du skal være i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov skal holdes. Udskudt orlov kan dog afholdes i umiddelbar forlængelse af et afsluttet beskæftigelsesforhold. Udbetaling Danmark beregner som udgangspunkt barselsdagpengene på grundlag af det ugentlige timetal og den aktuelle timeløn på det tidspunkt, hvor orloven holdes. Hvis du ikke kan opnå en aftale med din aktuelle arbejdsgiver om at holde en aftalebaseret udskudt barselorlov, som der er barselsdagpengeret til, vil barselsdagpengeretten være hvilende. Det betyder, at hvis du kan lave en aftale med en arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, kan du holde den aftalebaserede udskudte orlov dér. Retten til at holde udskudt barselorlov bortfalder dog, når barnet fylder ni år. Barselsfond Din arbejdsgiver er forpligtet til at indbetale til en barselsfond. Det kan du muligvis bruge som løftestang til at få aftalt en større løn under en del af din orlov. Det afhænger naturligvis af din nuværende aftale med din arbejdsgiver, men send din kontrakt og seneste lønseddel til os og lad os se nærmere på dine muligheder. En barselsfond er en fond, hvor arbejdsgivere indbetaler et bestemt beløb om året per medarbejder. Til gengæld modtager arbejdsgiveren refusion fra fonden, når en medarbejder er på barsel. Der findes forskellige modeller for barselsfonde, og de forskellige modeller varierer i indhold og dækningsgrad. De grundlæggende principper for fondene er dog de samme. Er din arbejdsgiver ikke omfattet af en privat godkendt barselsordning eller af en offentlig barselsordning, er din arbejdsgiver automatisk omfattet af Barsel.dk. Særligt om Barsel.dk Arbejdsgivere, der er omfattet af Barsel.dk, kan få refusion fra Barsel.dk for forskellen mellem barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark og løn under barsel, op til 164,97 kroner per time. En beregning af refusionen ser således ud: 17

18 Timeløn (efter fradrag AM-bidrag, ATP og pension) 146,64 kr. + 12,5 procent i feriepenge 18,33 kr. - barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark per 6. januar ,14 kr. = Maksimal refusion pr. time fra Barsel.dk 54,83 kr. Der kan modtages refusion i 33 uger fordelt således: 4 uger før forventet fødsel til moren 2 ugers obligatorisk barselsorlov til moren 2 ugers særlig fædreorlov til faren 25 uger i alt til deling mellem moren og faren. Du skal være opmærksom på, at de 25 uger er til deling mellem dig og moren. Hvis moren for eksempel har afholdt 14 ugers barselsorlov i forlængelse af fødslen, vil der være 13 ugers forældreorlov med refusion fra Barsel.dk tilbage til deling imellem jer. I bedste fald kan det være omkostningsbesparende, for din arbejdsgiver at give dig fuld eller delvis løn under barsel, da din arbejdsgiver får dækket en del af udgiften via Barsel.dk. Vi vil gerne se på dine muligheder for løn under orlov, og du er velkommen til at kontakte os. Ferie under orlov Der er mange forskelligartede regler når man holder ferie i forbindelse med barsel, og du kan selvfølgelig altid kontakte os og få rådgivning om ferie og barsel. 18

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn

Børn og studier. Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn Børn og studier Værd at vide når studie, arbejde og børn skal hænge sammen når du venter barn 1 Indledning/forord Det er dejligt, når der er et barn i vente, men ofte dukker der hurtigt spekulationer og

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere