Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5"

Transkript

1 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget

2

3 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalg Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ØNSKEFORSLAG Opsummering af ønskeforslag mv: Oversigt over driftsønsker på fagudvalg Oversigt over investeringsforslag på fagudvalg Oversigt over anlægsønsker på fagudvalg Driftsønsker Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Gentræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Investeringsforslag Økonomiudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsønsker Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget [3]

4 Indholdsfortegnelse 3 OPSAMLING AF FORSLAG FRA PARTIERNE TIL BUDGET Socialdemokraterne Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Løsgænger Kisser Franciska Lehnert Dansk Folkeparti [4]

5 Omprioriteringsforslag 1 Omprioriteringsforslag I det følgende kapitel er opsamlet omprioriteringsforslagene til budgettet, således som de foreligger til budgettets 1. behandling. Forslagene er ordnet efter udvalg. OBS: Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på teksten i tabellerne på de næste sider, kan man komme hurtigt hen til bemærkningerne om det enkelte forslag. 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering I alt beløber forslagene sig til 10,6 mio. kr. i 2016, stigende til 13,7 mio. kr. i de følgende år. Heri er indeholdt provenu af realiserede tiltag i Omprioriteringsforslag (hele kr.) Bemærkninger / / / / Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget / / / / Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget I alt / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Afhænger af, hvilken model der vælges Afhænger af, hvilken model der vælges Provenu af realiserede tiltag (hele kr.) Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik Bemærkninger Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland I alt I alt inkl. provenu af realiserede tiltag / / / Afhænger af, hvilken model der vælges [5]

6 Omprioriteringsforslag 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalg Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Økonomiudvalget: ØU 1C ØU 1D ØU 11 I alt: Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model A) Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model B) Nedbringelse af sygefravær / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 3 Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud BUU 4 BUU 5 Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug BUU 6 Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole BUU 17A BUU 18A I alt: Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 17 Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdsskolen specialafdeling Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 18 Nebs Møllegård Pavilloner erstattes med bygninger Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Kultur- og Trivselsudvalget: KTU 3 KTU 4 KTU 5 KTU 6 I alt: Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland [6]

7 Omprioriteringsforslag Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Plan- og Boligudvalget: Bedre arbejdsgange og højere produktivitet PBU 3 (Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet VEC) Kvalificering af overvejelser om samling af PBU 12 kommunens energibudgetter i VEC PBU 14 Samling af budgetter til indvendig vedligehold i VEC I alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Klima- og Miljøudvalget: Ingen omprioriteringsforslag I alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Ældre- og Genoptræningsudvalget: ÆGU 6 Udbud af private hjemmeplejeydelser ÆGU 7A ÆGU 7B I alt: Logistikløsning for kommunal kørsel Model A (mad og dagligvarer) Logistikmodel for kommunal kørsel - model B (inkl. vasketøj) / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: SAMU 1 Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter SAMU 5 Reduktion i budget for nytteindsats I alt: [7]

8 Omprioriteringsforslag Omprioriteringsforslag 1.3 Økonomiudvalget ØU 1C - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model A) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid Forslagets indhold: På foranledning af forslag fremsat på Byrådets budgetseminar den 31. januar 2015 har administrationen undersøgt mulighederne for regulering af frigjorte lønmidler i forbindelse med medarbejderafgang og ansættelse af nye medarbejdere. Regulering af lønsum ved tvungen vakancetid på konto 6 Med forslaget gennemføres tvungen vakance ved medarbejderafgang, hvilket resulterer i frigjorte lønmidler. I forslaget tages udgangspunkt i 3 måneders vakance ved medarbejderafgang. Forslaget indebærer, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet øget vakanceperiode i det givne budgetår. Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område. Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget. I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen. Det vurderes ligeledes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalegoder. Herudover vurderes det potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i en øget vakanceperiode. Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner. [8]

9 Omprioriteringsforslag Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6). Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, konsulenter og kompensering af overarbejde. Der er taget udgangspunkt i en tvungen vakanceperiode på 3 måneder, hvilket vurderes, at have effekt som 1 ekstra vakancemåned ved medarbejderafgang. Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet. Administrationen (konto 6): Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Regulering af lønsum ved tvungen vakance på 3 måneder Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk -2,5-2,5-2,5-2,5 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [9]

10 Omprioriteringsforslag ØU 1D - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model B) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Regulering af frigjort lønsum grundet vakancetid ved medarbejderafgang på konto 6 Forslagets indhold: Med forslaget gennemføres generel regulering af lønbudget på konto 6 svarende til estimat af frigjort lønsum på konto 6 grundet vakance ved medarbejderafgang. Vakancetiden udgør perioden fra en medarbejder fratræder til en ny medarbejder ansættes i samme stilling. I vakancetiden har arbejdspladsen ikke udgifter til løn til den pågældende stilling. Forslaget indebærer således, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet vakancetid. Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område. Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget. I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, sikre hurtig nyansættelse, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen. Det er der forsøgt taget højde for ved beregning af effekt, men denne beregning hviler på et skøn og er forbundet med en vis usikkerhed. Forslaget vurderes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalerettede tiltag, herunder kompetenceudvikling og personalegoder. Den praktiske udførsel af forslaget vil være udfordret af, at det vil betyde en direkte besparelse for enheder uden personaleudskiftning og vakancetid, idet frigørelsen af lønmidler forudsætter personaleudskiftning. Forslaget rammer således arbejdspladser uden personaleudskiftning hårdere. Konsekvens af forslaget vil være, at den enkelte arbejdsplads i praksis vil være tvunget til at gennemføre tvungen vakance, idet budgetteret lønsum vil tage udgangspunkt i en minimum vakanceperiode ved fratrædelse. Det vurderes potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i vakanceperioden, og mister handlerum som leder ved særlige udfordringer som fx længevarende sygdom i personalegruppen eller øget arbejdsmængde. Ved personaleudskiftning vil der ligeledes skulle betales op til 5 ugers optjent feriepenge, der skal udbetales af arbejdspladsen samme år. Det udlignes dog, idet den nye medarbejder først skal optjene feriepenge før arbejdspladsen skal udbetale feriepenge igen. Imidlertid øger det usikkerhed ved beregning af effekt. Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal [10]

11 Omprioriteringsforslag gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med de væsentlige problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner. Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6). Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, behov for hurtig nyansættelse, konsulenter og kompensering af overarbejde. Beregningen tager udgangspunkt i en forudsætning om, at der i dag er en gennemsnitlig vakancetid på 2 måneder. Det er et skøn, idet det ikke er muligt at indhente data om den aktuelle vakancetid. Der er taget udgangspunkt i niveau for medarbejderafgang og nyansættelser i 1-3 kvartal Forudsætninger for beregnet effekt er således forbundet med stor usikkerhed. Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Regulering af lønsum Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [11]

12 Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslagets indhold: Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer midlertidig projektansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv [12]

13 Omprioriteringsforslag Investeringsomkostninger IT Besparelse Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [13]

14 Omprioriteringsforslag 1.4 Børne- og Undervisningsudvalget BUU 3 - Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud Forslagets indhold: Rammekontoen er en reguleringskonto, således at når institutionerne har flere børn end i grundbudgettet, tilføres budget til institutionen fra reguleringskontoen. Omvendt tilføres budget til reguleringskontoen, når institutionen har færre børn end i grundbudgettet. I forbindelse med indførelse af pasningsgaranti på dagtilbudsområdet, blev der afsat ekstra budget på Rammekontoen, for at sikre tilstrækkelige ressourcer til en forventet øget efterspørgsel af institutionspladser som følge af pasningsgarantien. Rammekontoen reguleres årligt i forhold til den demografiske udvikling, og da efterspørgslen efter institutionspladser er på et konstant niveau i forhold til den demografiske udvikling, er der ikke længere behov for yderligere ressourcer. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. Forslaget kan iværksættes fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Rammekonto, dagtilbud Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Rammekonto, dagtilbud [14]

15 Omprioriteringsforslag BUU 4 - Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Forslagets indhold: For institutionerne under skolecenteret og børnecenteret har der i været et væsentligt mindreforbrug på budgetterne til el, vand og varme. Budgetterne er i 2015 reduceret med 0,3 mio. kr., og desuden er der sket en omfordeling af budgetterne mellem institutionerne, således at budgetterne er tilpasset det faktiske forbrug. På trods af reduktionen på 0,3 mio. kr. i budgetterne i 2015, er de samlede budgetter til el, vand og varme stadig væsentlig højere end det gennemsnitlige forbrug for Forslaget indeholder derfor en yderligere tilpasning af budgetterne til el, vand og varme på 0,3 mio. kr., og samtidig tilpasses institutionernes budgetter til det faktiske forbrug. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug. Forslaget kan indføres fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Institutionsbevillinger, el, vand og varme Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, el, vand og varme [15]

16 Omprioriteringsforslag BUU 5 - Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug Forslagets indhold: I forbindelse med etablering af Ejendomsstaben blev institutionernes budgetter til rengøring flyttet til Ejendomsstaben pr. juli Budgetbeløbene, der blev omplaceret fra institutionerne til Ejendomsstaben, svarede til udgifterne på rengøringskontrakterne. Resterende budgetter til afholdelse af udgifter vedrørende hovedrengøring, rengøringsartikler mm. forblev på institutionerne. For institutionerne under Børnecenteret og Skolecenteret har der i årene været et mindreforbrug vedrørende de resterende budgetter til rengøring. Samtidig er der store individuelle forskelle mellem institutionerne, om der er realiseret et mindreforbrug eller et merforbrug. For nogle institutioner er der således tale om væsentligt merforbrug og for andre væsentligt mindreforbrug. Det foreslås, at budgetterne til rengøring for samtlige institutioner tilpasses de sidste års forbrug, og samtidig kan budgetterne til rengøring samlet reduceres med 0,1 mio. kr. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug. Forslaget kan indføres fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Institutioner, rengøring Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, rengøring [16]

17 Omprioriteringsforslag BUU 6 - Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole Forslagets indhold: Kommunen har i en lang årrække givet et årligt tilskud på kr. til drift og vedligeholdelse af Ringsted Kommunelærerforenings Lejrskole, Bækken, beliggende i Gråsten. Med tilskuddet har kommunens skoler haft mulighed for at benytte Bækken Lejrskole gratis. Med dette forslag afskaffes det kommunale tilskud. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) For de skoler, der har benyttet sig af Bækken Lejrskole, vil der være øgede udgifter i forbindelse med afholdelse af lejrskoler. En konsekvens af at fjerne tilskuddet kan være, at Kommunelærerforeningen henvender sig til Ringsted kommune, for at spørge om kommune er interesseret i at købe ejendommen. Hvis kommunen ikke er interesseret i dette, overgår ejendommen til Kommunelærerforeningen, og den kan sættes til salg. Provenu af salg skal gå til aktiviteter rettet mod børn og unge i Ringsted kommune Tilskuddet kan afvikles fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Øvrige fælleskonti, skoler [17]

18 Omprioriteringsforslag BUU 17 (anlæg) - Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling Forslagets indhold: Det foreslås, at varmtvandsbassinet på Asgårdskolen specialafdeling renoveres, således at lovgivningen på området overholdes. For nuværende har Kommunen dispensation fra svømmehalsbekendtgørelsen vedr. omsætningstiden for rensning af badevandet. Omsætningstiden er for nuværende 1,7 time, og kravet er 1 time. For at opfylde kravene fra 2010, fordrer det en udvidelse af sandfilterkapaciteten på omkring 70 %. Da sandfiltertankene og udligningstanken er tærede og står for udskiftning, vil miljømyndigheden forlange at kravene fra 2010 bliver opfyldt. For at skifte tankene, skal der formentlig laves midlertidige murgennembrydninger. Asgårdskolen specialafdeling er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 0,1 %. Asgårdskolen har både elever fra Ringsted Kommune og fra andre kommuner. Elever Ringsted Kommune udgør ca. 30 %. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes at der kan ske en forøgelse af antal personer i bassinet med 50 % Budgetønsket er lagt i 2016, men afhængig af myndighedens krav, kan udgiften evt. fordeles over 2 år, inden myndighedskravene er opfyldt. Forberedende møder med myndigheden forår Projektering og indhentning af tilbud efterår Udførelse af renovering sommerferien 2016 og evt. sommerferien Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Med opfyldelse af kravene og udvidelsen af kapaciteten, kan kommunen mindske antal lukkedage af bassinet, og give bedre og flere muligheder for at tilbyde mere genoptræning af fysisk og psykisk ramte børn, og flere oplevelser for handicappede børn. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Anlægsudgifter inkl. projekteringsudgifter Øget betaling for elever på Asgård Indtægter Takstindtægter Nettoudgifter [18]

19 Omprioriteringsforslag Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenteret Bevilling: Anlæg, Vidtgående specialundervisning, Takstindtægter [19]

20 Omprioriteringsforslag BUU 18 (anlæg) - Nebs Møllegård pavilloner erstattes med bygninger Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Nebs Møllegård pavilloner erstattes med bygninger Forslagets indhold: Vej- og Ejendomscenteret (VEC) har fortaget en undersøgelse af skolepavillonen på Nebs Møllegård. Undersøgelsen viste at pavillonen har en levetid på 0 til 5 år. På den baggrund har VEC opstillet 3 modeller for pavillonerne: 1. Renovering af eksisterende pavilloner 2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye pavilloner 3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygning Nebs Møllegård er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 1,4 %. Nebs Møllegård har i de seneste år udelukkende haft børn fra andre kommuner. De øgede anlægsudgifter vil indgå i den takst som andre kommuner skal betale. Nebs Møllegård har de seneste år oplevet en nedgang i søgningen til institutionen. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Prismæssig forskel mellem pavilloner og traditionelle byggerier. 1. Renovering af eksisterende pavilloner; Erfaringsmæssig er renovering af pavillonen meget svært, dels fordi det ikke vides, hvad der gemmer sig i konstruktionerne, samt Bygningsreglement 2015 vil træde i kraft i 2016, og det betyder krav til isolering altså vil skal have Gulv: 400 til 500 mm, Vægge let konstruktion: 350 mm Hulmur tung konstruktion: 300 mm, Loft/tag: 500 mm Derudover skal der investeres i varmepumper, ventilation og energivinduer. Konklusion: Det kan ikke betale sig, at renovere skole pavillonen, da renoverings pris løber op i det samme som nye pavilloner. 2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye permanente pavilloner Der er indhentet tilbud på 620 m² standardpavillon, som permanet løsning der ved køb inkl. samtlige omkostninger beløber sig til ca. 5,5 mio. kr. Hertil kommer der udgifter til byggesagsbehandling, tilslutningsafgifter, anlæggelse af udearealer etc. på ca kr., rådgivning kr. nedrivning af eksisterende pavillon kr. og uforudsete udgifter altså en total anskaffelsespris ca. 7 mio. kr. ekskl. moms. Konklusion: Pavillonløsningen vil have status af permanent bebyggelse, da den skal benyttes i mere end 3 år (midlertidige løsning). Det betyder, at pavillonen skal opfylde bygningsregulativets krav til en fast bygning, herunder krav om fast fundament, større krav til ventilation, varmeforsyning m.v., hvilket fordyrer etableringsudgifterne væsentligt i forhold til en midlertidig pavillonløsning. Denne løsning er økonomisk fordelagtig på kort sigt, men set i forhold til levetid og drift, bør man overveje følgende: Forventet levetid på 20 år. Der skal forventes vedligeholdelsesudgifter til maling, hver 5 år og evt. nyt tagpapdækning efter 15 [20]

21 Omprioriteringsforslag år. Akustik og komfortmæssig vil være anderledes i forhold til fastbygning, og pavilloner betragtes som midlertidig bygning eller et sommerhus og ikke som institutionsbyggeri. 3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygning En tilsvarende tilbygning i varige materialer og i direkte tilknytning til den eksisterende skole kan forventelig erhverves for ca kr. / m². Og pris for 620 m² skole beløber sig til at være 11 mio. kr. Hertil kommer der uforudsete udgifter på 10 %, altså en total anskaffelsespris på ca. 12 mio. kr. ekskl. moms. Konklusion: Etablering af traditionelle bygning er klart den dyreste løsning på kortsigt. Men set på længere sigt i forhold til levetid og drift omkostninger er en fast bygning billigst. På baggrund af diverse undersøgelse anbefaler VEC at der bør etablere traditionelle bygning for fremtidig skole på Nebs Møllegård. I den konkrete situation, er det ikke undersøgt, hvor hurtigt der kan leveres fast byggeri. Men erfaringsmæssig kan det antages, at ved traditionelt byggeri vil skolen stå klar indenfor 2 år. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Udgifter (drift) Afledt driftsbesparelse - Færre udgifter til varme Indtægter Øgede takstindtægter Nettoudgifter Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Anlæg, Nebs Møllegårds institutionsbevilling, takstindtægter [21]

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere