Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5"

Transkript

1 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget

2

3 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalg Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ØNSKEFORSLAG Opsummering af ønskeforslag mv: Oversigt over driftsønsker på fagudvalg Oversigt over investeringsforslag på fagudvalg Oversigt over anlægsønsker på fagudvalg Driftsønsker Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Gentræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Investeringsforslag Økonomiudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsønsker Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget [3]

4 Indholdsfortegnelse 3 OPSAMLING AF FORSLAG FRA PARTIERNE TIL BUDGET Socialdemokraterne Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Løsgænger Kisser Franciska Lehnert Dansk Folkeparti [4]

5 Omprioriteringsforslag 1 Omprioriteringsforslag I det følgende kapitel er opsamlet omprioriteringsforslagene til budgettet, således som de foreligger til budgettets 1. behandling. Forslagene er ordnet efter udvalg. OBS: Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på teksten i tabellerne på de næste sider, kan man komme hurtigt hen til bemærkningerne om det enkelte forslag. 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering I alt beløber forslagene sig til 10,6 mio. kr. i 2016, stigende til 13,7 mio. kr. i de følgende år. Heri er indeholdt provenu af realiserede tiltag i Omprioriteringsforslag (hele kr.) Bemærkninger / / / / Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget / / / / Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget I alt / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Afhænger af, hvilken model der vælges Afhænger af, hvilken model der vælges Provenu af realiserede tiltag (hele kr.) Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik Bemærkninger Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland I alt I alt inkl. provenu af realiserede tiltag / / / Afhænger af, hvilken model der vælges [5]

6 Omprioriteringsforslag 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag på udvalg Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Økonomiudvalget: ØU 1C ØU 1D ØU 11 I alt: Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model A) Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance (model B) Nedbringelse af sygefravær / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Børne- og Undervisningsudvalget: BUU 3 Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud BUU 4 BUU 5 Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug BUU 6 Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole BUU 17A BUU 18A I alt: Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 17 Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdsskolen specialafdeling Afledt omprioritering jf. anlægsforslag BBU 18 Nebs Møllegård Pavilloner erstattes med bygninger Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Kultur- og Trivselsudvalget: KTU 3 KTU 4 KTU 5 KTU 6 I alt: Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter Færre aktiviteter på Ringsted Musik- og Kulturskole Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i 2016 Enhedspriser i Ringsted Svømmeland [6]

7 Omprioriteringsforslag Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Plan- og Boligudvalget: Bedre arbejdsgange og højere produktivitet PBU 3 (Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet VEC) Kvalificering af overvejelser om samling af PBU 12 kommunens energibudgetter i VEC PBU 14 Samling af budgetter til indvendig vedligehold i VEC I alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Klima- og Miljøudvalget: Ingen omprioriteringsforslag I alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Ældre- og Genoptræningsudvalget: ÆGU 6 Udbud af private hjemmeplejeydelser ÆGU 7A ÆGU 7B I alt: Logistikløsning for kommunal kørsel Model A (mad og dagligvarer) Logistikmodel for kommunal kørsel - model B (inkl. vasketøj) / / / / Afhænger af, hvilken model der vælges Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: SAMU 1 Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter SAMU 5 Reduktion i budget for nytteindsats I alt: [7]

8 Omprioriteringsforslag Omprioriteringsforslag 1.3 Økonomiudvalget ØU 1C - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model A) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid Forslagets indhold: På foranledning af forslag fremsat på Byrådets budgetseminar den 31. januar 2015 har administrationen undersøgt mulighederne for regulering af frigjorte lønmidler i forbindelse med medarbejderafgang og ansættelse af nye medarbejdere. Regulering af lønsum ved tvungen vakancetid på konto 6 Med forslaget gennemføres tvungen vakance ved medarbejderafgang, hvilket resulterer i frigjorte lønmidler. I forslaget tages udgangspunkt i 3 måneders vakance ved medarbejderafgang. Forslaget indebærer, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet øget vakanceperiode i det givne budgetår. Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område. Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget. I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen. Det vurderes ligeledes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalegoder. Herudover vurderes det potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i en øget vakanceperiode. Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner. [8]

9 Omprioriteringsforslag Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6). Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, konsulenter og kompensering af overarbejde. Der er taget udgangspunkt i en tvungen vakanceperiode på 3 måneder, hvilket vurderes, at have effekt som 1 ekstra vakancemåned ved medarbejderafgang. Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet. Administrationen (konto 6): Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Regulering af lønsum ved tvungen vakance på 3 måneder Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk -2,5-2,5-2,5-2,5 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [9]

10 Omprioriteringsforslag ØU 1D - Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakancetid (model B) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Regulering af frigjort lønsum grundet vakancetid ved medarbejderafgang på konto 6 Forslagets indhold: Med forslaget gennemføres generel regulering af lønbudget på konto 6 svarende til estimat af frigjort lønsum på konto 6 grundet vakance ved medarbejderafgang. Vakancetiden udgør perioden fra en medarbejder fratræder til en ny medarbejder ansættes i samme stilling. I vakancetiden har arbejdspladsen ikke udgifter til løn til den pågældende stilling. Forslaget indebærer således, at arbejdspladsens lønramme reduceres på baggrund af en forventning om frigjorte lønmidler grundet vakancetid. Det vurderes, at implementering af forslaget bør ske ved en generel regulering af lønrammen ud fra estimeret effekt af tiltaget og eventuelle forskelle fra område til område. Administrationen vurderer, at der er en række væsentlige problemstillinger forbundet med at gennemføre forslaget. I en række tilfælde vil arbejdspladsen være nødsaget til at indsætte vikarer, sikre hurtig nyansættelse, købe konsulentydelser eller kompensere for overarbejde i forhold til opgaver, som skal prioriteres og løses på trods af vakance i stillingen. Det er der forsøgt taget højde for ved beregning af effekt, men denne beregning hviler på et skøn og er forbundet med en vis usikkerhed. Forslaget vurderes at få en negativ effekt på arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen i form af periodisk ekstra arbejdspres, overarbejde for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen og færre midler til personalerettede tiltag, herunder kompetenceudvikling og personalegoder. Den praktiske udførsel af forslaget vil være udfordret af, at det vil betyde en direkte besparelse for enheder uden personaleudskiftning og vakancetid, idet frigørelsen af lønmidler forudsætter personaleudskiftning. Forslaget rammer således arbejdspladser uden personaleudskiftning hårdere. Konsekvens af forslaget vil være, at den enkelte arbejdsplads i praksis vil være tvunget til at gennemføre tvungen vakance, idet budgetteret lønsum vil tage udgangspunkt i en minimum vakanceperiode ved fratrædelse. Det vurderes potentielt at blive en administrativ tung opgave for den enkelte leder, som får opgaven med at sikre opgavevaretagelsen i vakanceperioden, og mister handlerum som leder ved særlige udfordringer som fx længevarende sygdom i personalegruppen eller øget arbejdsmængde. Ved personaleudskiftning vil der ligeledes skulle betales op til 5 ugers optjent feriepenge, der skal udbetales af arbejdspladsen samme år. Det udlignes dog, idet den nye medarbejder først skal optjene feriepenge før arbejdspladsen skal udbetale feriepenge igen. Imidlertid øger det usikkerhed ved beregning af effekt. Samlet er det administrationens anbefaling, at man nøje bør overveje om forslaget skal [10]

11 Omprioriteringsforslag gennemføres. Dette skal ses i sammenhæng med de væsentlige problemstillinger beskrevet ovenfor, og usikkerheden i de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Der kan grundet arbejdspres være uforudsete konsekvenser på serviceniveauet for de tværgående understøttende funktioner. Forslaget vil kunne implementeres fra 1. januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedenfor er beregnet økonomisk effekt ved realisering af forslaget på administrationen (konto 6). Ved beregning af effekten af forslaget indgår skøn for udgifter til vikarer, behov for hurtig nyansættelse, konsulenter og kompensering af overarbejde. Beregningen tager udgangspunkt i en forudsætning om, at der i dag er en gennemsnitlig vakancetid på 2 måneder. Det er et skøn, idet det ikke er muligt at indhente data om den aktuelle vakancetid. Der er taget udgangspunkt i niveau for medarbejderafgang og nyansættelser i 1-3 kvartal Forudsætninger for beregnet effekt er således forbundet med stor usikkerhed. Eventuelle udgifter grundet i negativ påvirkning af arbejdsmiljøet er ikke indarbejdet. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Regulering af lønsum Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [11]

12 Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslagets indhold: Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer midlertidig projektansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv [12]

13 Omprioriteringsforslag Investeringsomkostninger IT Besparelse Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Tværgående [13]

14 Omprioriteringsforslag 1.4 Børne- og Undervisningsudvalget BUU 3 - Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud Forslagets indhold: Rammekontoen er en reguleringskonto, således at når institutionerne har flere børn end i grundbudgettet, tilføres budget til institutionen fra reguleringskontoen. Omvendt tilføres budget til reguleringskontoen, når institutionen har færre børn end i grundbudgettet. I forbindelse med indførelse af pasningsgaranti på dagtilbudsområdet, blev der afsat ekstra budget på Rammekontoen, for at sikre tilstrækkelige ressourcer til en forventet øget efterspørgsel af institutionspladser som følge af pasningsgarantien. Rammekontoen reguleres årligt i forhold til den demografiske udvikling, og da efterspørgslen efter institutionspladser er på et konstant niveau i forhold til den demografiske udvikling, er der ikke længere behov for yderligere ressourcer. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. Forslaget kan iværksættes fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Rammekonto, dagtilbud Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Rammekonto, dagtilbud [14]

15 Omprioriteringsforslag BUU 4 - Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Forslagets indhold: For institutionerne under skolecenteret og børnecenteret har der i været et væsentligt mindreforbrug på budgetterne til el, vand og varme. Budgetterne er i 2015 reduceret med 0,3 mio. kr., og desuden er der sket en omfordeling af budgetterne mellem institutionerne, således at budgetterne er tilpasset det faktiske forbrug. På trods af reduktionen på 0,3 mio. kr. i budgetterne i 2015, er de samlede budgetter til el, vand og varme stadig væsentlig højere end det gennemsnitlige forbrug for Forslaget indeholder derfor en yderligere tilpasning af budgetterne til el, vand og varme på 0,3 mio. kr., og samtidig tilpasses institutionernes budgetter til det faktiske forbrug. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug. Forslaget kan indføres fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Institutionsbevillinger, el, vand og varme Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, el, vand og varme [15]

16 Omprioriteringsforslag BUU 5 - Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug Forslagets indhold: I forbindelse med etablering af Ejendomsstaben blev institutionernes budgetter til rengøring flyttet til Ejendomsstaben pr. juli Budgetbeløbene, der blev omplaceret fra institutionerne til Ejendomsstaben, svarede til udgifterne på rengøringskontrakterne. Resterende budgetter til afholdelse af udgifter vedrørende hovedrengøring, rengøringsartikler mm. forblev på institutionerne. For institutionerne under Børnecenteret og Skolecenteret har der i årene været et mindreforbrug vedrørende de resterende budgetter til rengøring. Samtidig er der store individuelle forskelle mellem institutionerne, om der er realiseret et mindreforbrug eller et merforbrug. For nogle institutioner er der således tale om væsentligt merforbrug og for andre væsentligt mindreforbrug. Det foreslås, at budgetterne til rengøring for samtlige institutioner tilpasses de sidste års forbrug, og samtidig kan budgetterne til rengøring samlet reduceres med 0,1 mio. kr. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes ikke, at forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, da der er tale om en tilpasning af budget til faktisk forbrug. Forslaget kan indføres fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Institutioner, rengøring Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter og Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, rengøring [16]

17 Omprioriteringsforslag BUU 6 - Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Afskaffelse af tilskud til Bækken Lejrskole Forslagets indhold: Kommunen har i en lang årrække givet et årligt tilskud på kr. til drift og vedligeholdelse af Ringsted Kommunelærerforenings Lejrskole, Bækken, beliggende i Gråsten. Med tilskuddet har kommunens skoler haft mulighed for at benytte Bækken Lejrskole gratis. Med dette forslag afskaffes det kommunale tilskud. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) For de skoler, der har benyttet sig af Bækken Lejrskole, vil der være øgede udgifter i forbindelse med afholdelse af lejrskoler. En konsekvens af at fjerne tilskuddet kan være, at Kommunelærerforeningen henvender sig til Ringsted kommune, for at spørge om kommune er interesseret i at købe ejendommen. Hvis kommunen ikke er interesseret i dette, overgår ejendommen til Kommunelærerforeningen, og den kan sættes til salg. Provenu af salg skal gå til aktiviteter rettet mod børn og unge i Ringsted kommune Tilskuddet kan afvikles fra januar Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Øvrige fælleskonti, skoler [17]

18 Omprioriteringsforslag BUU 17 (anlæg) - Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Renovering af varmtvandsbassin på Asgårdskolen specialafdeling Forslagets indhold: Det foreslås, at varmtvandsbassinet på Asgårdskolen specialafdeling renoveres, således at lovgivningen på området overholdes. For nuværende har Kommunen dispensation fra svømmehalsbekendtgørelsen vedr. omsætningstiden for rensning af badevandet. Omsætningstiden er for nuværende 1,7 time, og kravet er 1 time. For at opfylde kravene fra 2010, fordrer det en udvidelse af sandfilterkapaciteten på omkring 70 %. Da sandfiltertankene og udligningstanken er tærede og står for udskiftning, vil miljømyndigheden forlange at kravene fra 2010 bliver opfyldt. For at skifte tankene, skal der formentlig laves midlertidige murgennembrydninger. Asgårdskolen specialafdeling er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 0,1 %. Asgårdskolen har både elever fra Ringsted Kommune og fra andre kommuner. Elever Ringsted Kommune udgør ca. 30 %. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Det forventes at der kan ske en forøgelse af antal personer i bassinet med 50 % Budgetønsket er lagt i 2016, men afhængig af myndighedens krav, kan udgiften evt. fordeles over 2 år, inden myndighedskravene er opfyldt. Forberedende møder med myndigheden forår Projektering og indhentning af tilbud efterår Udførelse af renovering sommerferien 2016 og evt. sommerferien Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Med opfyldelse af kravene og udvidelsen af kapaciteten, kan kommunen mindske antal lukkedage af bassinet, og give bedre og flere muligheder for at tilbyde mere genoptræning af fysisk og psykisk ramte børn, og flere oplevelser for handicappede børn. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Anlægsudgifter inkl. projekteringsudgifter Øget betaling for elever på Asgård Indtægter Takstindtægter Nettoudgifter [18]

19 Omprioriteringsforslag Personalemæssige konsekvenser, årsværk Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenteret Bevilling: Anlæg, Vidtgående specialundervisning, Takstindtægter [19]

20 Omprioriteringsforslag BUU 18 (anlæg) - Nebs Møllegård pavilloner erstattes med bygninger Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Nebs Møllegård pavilloner erstattes med bygninger Forslagets indhold: Vej- og Ejendomscenteret (VEC) har fortaget en undersøgelse af skolepavillonen på Nebs Møllegård. Undersøgelsen viste at pavillonen har en levetid på 0 til 5 år. På den baggrund har VEC opstillet 3 modeller for pavillonerne: 1. Renovering af eksisterende pavilloner 2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye pavilloner 3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygning Nebs Møllegård er en takstfinansieret institution. Det indebærer, at værdi og forrentning af anlæg indgår i beregning af taksten. Hele anlæggets værdi og forrentning vil over anlæggets løbetid indgå som indtægter via taksterne. Ved det foreslåede anlæg vil taksterne samlet stige med kr. årligt i 30 år. Dette svarer til en stigning i taksterne på 1,4 %. Nebs Møllegård har i de seneste år udelukkende haft børn fra andre kommuner. De øgede anlægsudgifter vil indgå i den takst som andre kommuner skal betale. Nebs Møllegård har de seneste år oplevet en nedgang i søgningen til institutionen. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet: (relateret til kommunens ydelseskatalog) Prismæssig forskel mellem pavilloner og traditionelle byggerier. 1. Renovering af eksisterende pavilloner; Erfaringsmæssig er renovering af pavillonen meget svært, dels fordi det ikke vides, hvad der gemmer sig i konstruktionerne, samt Bygningsreglement 2015 vil træde i kraft i 2016, og det betyder krav til isolering altså vil skal have Gulv: 400 til 500 mm, Vægge let konstruktion: 350 mm Hulmur tung konstruktion: 300 mm, Loft/tag: 500 mm Derudover skal der investeres i varmepumper, ventilation og energivinduer. Konklusion: Det kan ikke betale sig, at renovere skole pavillonen, da renoverings pris løber op i det samme som nye pavilloner. 2. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af nye permanente pavilloner Der er indhentet tilbud på 620 m² standardpavillon, som permanet løsning der ved køb inkl. samtlige omkostninger beløber sig til ca. 5,5 mio. kr. Hertil kommer der udgifter til byggesagsbehandling, tilslutningsafgifter, anlæggelse af udearealer etc. på ca kr., rådgivning kr. nedrivning af eksisterende pavillon kr. og uforudsete udgifter altså en total anskaffelsespris ca. 7 mio. kr. ekskl. moms. Konklusion: Pavillonløsningen vil have status af permanent bebyggelse, da den skal benyttes i mere end 3 år (midlertidige løsning). Det betyder, at pavillonen skal opfylde bygningsregulativets krav til en fast bygning, herunder krav om fast fundament, større krav til ventilation, varmeforsyning m.v., hvilket fordyrer etableringsudgifterne væsentligt i forhold til en midlertidig pavillonløsning. Denne løsning er økonomisk fordelagtig på kort sigt, men set i forhold til levetid og drift, bør man overveje følgende: Forventet levetid på 20 år. Der skal forventes vedligeholdelsesudgifter til maling, hver 5 år og evt. nyt tagpapdækning efter 15 [20]

21 Omprioriteringsforslag år. Akustik og komfortmæssig vil være anderledes i forhold til fastbygning, og pavilloner betragtes som midlertidig bygning eller et sommerhus og ikke som institutionsbyggeri. 3. Nedrivning af eksisterende pavilloner og etablering af traditionelle bygning En tilsvarende tilbygning i varige materialer og i direkte tilknytning til den eksisterende skole kan forventelig erhverves for ca kr. / m². Og pris for 620 m² skole beløber sig til at være 11 mio. kr. Hertil kommer der uforudsete udgifter på 10 %, altså en total anskaffelsespris på ca. 12 mio. kr. ekskl. moms. Konklusion: Etablering af traditionelle bygning er klart den dyreste løsning på kortsigt. Men set på længere sigt i forhold til levetid og drift omkostninger er en fast bygning billigst. På baggrund af diverse undersøgelse anbefaler VEC at der bør etablere traditionelle bygning for fremtidig skole på Nebs Møllegård. I den konkrete situation, er det ikke undersøgt, hvor hurtigt der kan leveres fast byggeri. Men erfaringsmæssig kan det antages, at ved traditionelt byggeri vil skolen stå klar indenfor 2 år. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Udgifter (drift) Afledt driftsbesparelse - Færre udgifter til varme Indtægter Øgede takstindtægter Nettoudgifter Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Anlæg, Nebs Møllegårds institutionsbevilling, takstindtægter [21]

Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget

Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 11 KTU 3 KTU 4 KTU 5 KTU 6 Ompr. Ompr. Ompr. Ompr. Ompr.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Forslag til Budget 2016-2019

Børne- og Undervisningsudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Børne- og Undervisningsudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 11 Ompr. Nedbringelse af sygefravær -500-500 0 0 BUU

Læs mere

Ringsted Kommune 20. september 2015

Ringsted Kommune 20. september 2015 Ringsted Kommune 20. september 2015 Budgetaftale 2016 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået

Læs mere

Økonomiudvalget Forslag til Budget

Økonomiudvalget Forslag til Budget Økonomiudvalget Forslag til Budget 2016-2019 Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 1C Ompr. Regulering af lønsum på konto 6 ved tvungen vakance -1.086-1.086-1.086-1.086

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere