Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag 5. Forslag fra medlemmer * ) Medlem 252 Finn Rasmussen vedr. pro og restauratør, forslaget debatteres i tilknytning til beretningen, pkt. 2. Medlem 2205 Claus Pedersen vedr. boldvasker og Medlem 803 Morten Stokbro vedr. klubkontingent, forslagene behandles i tilknytning til pkt Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kommende års medlemskontingent samt indskud 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Mette Groth-Andersen (modtager genvalg) René Boesen (modtager genvalg) Bjarne Suhr Andersen (modtager genvalg) Gert Eilers (modtager ikke genvalg) Valg af b) bestyrelsessuppleant Nicolaj Lyck (modtager genvalg) 8. Valg af revisor Statsaut. revisorer Henrik Wellejus og Jesper Schaltz Deloitte 9. Eventuelt Der var 176 medlemmer til stede samt 52 fuldmagter, i alt 228 gyldige stemmer. Formand Mette Groth-Andersen bød velkommen til årets generalforsamling. Ad. 1. På bestyrelsens vegne foreslog formanden som dirigent en advokat fra Gorrissen & Federspiel.

2 Medlem 2543 John Groneman foreslog medlem 1249 Leif Ingersholm, der blev valgt til dirigent ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne for Dragør Golfklub. Dirigenten oplæste generalforsamlings dagsorden og sikrede, at der var aftaler med de 3 medlemmer om, at deres opfordring hhv. forslag behandledes under beretningen. Dette blev godkendt af de involverede parter. Ad. 2 Mette Groth-Andersen indledte med at mindes en række afdøde medlemmer ved iagttagelse af 1. minuts stilhed. Derefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2012). Under formandens beretning foreviste Finn Hansen, formand for Baneudvalget, et diasshow med status for Baneudvalgets Visionsplan. Finn fortalte om spillemæssige udfordringer, miljøsager, stier, boldvasker med vand/ strøm, stære- og mejsekasser samt flåder til svanerne, som man på klubbens hjemmeside kan se læse mere om, herunder også information om styresystem i forbindelse med flytning af vand, sprøjtefri drift, afgræsning ved får med lam, klipning af rough. Formanden fortsatte beretningen. Læs beretningen på hjemmesiden. Dirigenten gennemgik beretningen og efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til de enkelte punkter. Medlem 2205 Claus Pedersens forslag om indkøb af en boldvasker til driving range bolde blev i formandens beretning nævnt som allerede vedtaget af bestyrelsen. Forslaget trukket. Efter formandens beretning opfordrede medlem 252 Finn Rasmussen bestyrelsen til at fremlægge planer for, hvordan den ville gøre det attraktivt at være restauratør og pro i Dragør Golfklub. Endvidere opfordrede Finn Rasmussen bestyrelsen til at fremlægge hovedlinjerne i aftalerne/kontrakterne, som havde økonomisk betydning for dels forpagter s dels pro s forretninger. Finn Rasmussen stillede spørgsmål ved, hvor regelmæssigt og konstruktive de møder, som bestyrelsen havde haft med restauratør og pro, er. Finn Rasmussen har noteret sig, at der har været advokater med fra begge parter vedr. proen s ophør for at få tingene på plads. Finn Rasmussen foreslår regelmæssige møder med temaet, hvad kan klubben gøre for dig med fast dagsorden omfattende kunder, salg, indtjeninger i forhold med antal brugte timer, samt forslag til forbedringer. Kontinuitet omkring restaurant og shop er vigtig, og hvis det i sidste ende skulle koste kontingentforhøjelser, må vi tage det op i en dialog. Ønskede regelmæssige opfølgningsmøder og forventningsafstemninger med Proshop og restaurant, samt referater i Driveren. Finn Rasmussen havde håbet på indsigt i kontrakternes indhold. Finn Rasmussen udtrykte utilfredshed over, at det indlæg, han havde fremsendt, ikke fremgik i sin helhed i indkaldelsen til generalforsamlingen i dagspressen. Medlem 506 Poul Erik Gjerka spurgte til ejerforholdene i Davies Golf ApS. Medlem 2359 Poul Olsen roste beretningen, men med forløbet omkring Gary har bestyrelsen efterladt Gary i en såret og dyb skuffet tilstand. Gary kendte naturligvis til kontraktens løbetid. I Dragør Golfklub er det vigtigt, at vi taler med hinanden og har tillid til hinanden. I juni talte Gary med bestyrelsesmedlem Lars

3 Jensen om sin situation/position i klubben. Tilbagemeldingen fra Lars var, at det går super, og der var meget ros, og det var der også fra bestyrelsen. Gary tolkede dette som tilfredshed med ham på dét tidspunkt. I september meddeler formanden, at der ikke kommer en fornyelse af kontrakten for Den 20. september opfordrede bestyrelsesmedlem Ulrik Ankerstjerne Gary til at komme med et forslag til forbedringer. Lars fik forslaget præsenteret den 26. september og oplyste, at det var lige det, bestyrelsen havde brug for. Den 16. oktober fik Gary besked om, at forslaget ikke blev godkendt, men ikke hvorfor det ikke blev godkendt. Den 23. oktober udmeldes det, at Gary stopper. Poul Olsen kritiserer bestyrelsen for at have rost Gary i juni, hvis man allerede vidste, at Garys kontrakt ikke ville blive forlænget. Poul Olsen bad bestyrelsen om en tilbagemelding på, om det var en enig bestyrelse, der afvist Garys forslag og fortsatte kontraktforhold med klubben. Over for Finn Rasmussen, beklagede formanden, at indlægget ikke, som aftalt, blev vist i sin fulde ordlyd på lærredet i salen pga. tekniske problemer. Sekretariatet havde oplyst, at mange indlæg og forslag igennem tiderne ikke havde været bragt i deres fulde ordlyd pga. dyr spalteplads. Finn Rasmussens indlæg kunne læses i indkaldelsen, som blev bragt på klubbens hjemmeside. Med hensyn til forventningsafstemninger var formanden enig med Finn Rasmussen. Ifølge kontrakterne er bestyrelsen forpligtet til at have samtaler med pro en og restauratøren, og de har også været afholdt. Vedr. tovejskommunikation med medlemmerne havde det været muligt at tage dette og andre emner op på sommermøderne; det har ingen medlemmer endnu ønsket. Der afholdes 2 gange årligt møder med Klubber i Klubben, sponsorudvalgsformanden, chefgreenkeeperen, restauratøren, pro en, juniortræneren, kontoret m.fl. for at afstemme en hel masse ting om, hvordan vi koordinerer og undgår kollisionskurs. Vi kan sagtens indføre nye forløb om, hvordan vi bør håndtere forskellige ting, og vi tager gerne imod nye forslag til ét koncept fremadrettet. I besvarelse af Poul Erik Gjerkas spørgsmål vedr. Davies Golf ApS oplyste formanden, at Delfin Vask v/svend Gjørup ejer 75 % af anpartskapitalen, John Davies 15 % og Kjeld Esbensen 10 %, og at det er en kontraktbetingelse, at anparterne ikke kan afhændes til tredje mand uden klubbens forudgående godkendelse. Til Poul Olsen og generalforsamlingen blev det oplyst, at Gary havde bedt bestyrelsen vente med information, da Gary gerne ville have ro til at undersøge sine muligheder andre steder. Dette ønske imødekom bestyrelsen. Der var advokater ind over sagen, fordi Gary gik til sin PGA-advokat, idet Gary ønskede forholdet om, at han dels var ansat, dels var selvstændig, nærmere belyst, herunder om Gary var funktionær, og om funktionærlovens regler og bestemmelser skulle finde anvendelse. De 2 advokater var enige om, at Gary ikke havde funktionærstatus, og at forløbet med de kontrakttillæg, der har været lavet, og det forløb, der har været, fuldt ud opfyldte alle krav til et kontraktligt forhold og dets ophør. Klubbens advokat havde oplyst, at det seneste tillæg for 2012 kunne betragtes som et ophør med en frist på måneder. Medlem af bestyrelsen Lars Jensen oplyste supplerende at have haft mange samtaler med Gary, og at han havde fuld forståelse for Poul Olsens opfattelse af Garys version, men at man naturligvis opfatter tingene

4 forskelligt. Primært efterlyste bestyrelsen hos Gary, hvordan han så Dragør Golfklubs fremtid, hvad han syntes kunne være med til at skabe nye ideer, nye undervisningsformer, hvervning af nye medlemmer, initiativer til at skille os ud fra andre golfklubber og øvrige visioner. Lars Jensen kommenterede Poul Olsens oplysning om, at Ulrik Ankerstjerne havde opfordret Gary til at stille forslag om ændret drift af shoppen ved at nævne en af Gary fremsat besparelse, men ikke svar på bestyrelsens efterlysning af nytænkning. Lars Jensen tilføjede, at det det var en fælles beslutning i bestyrelsen at søge ny inspiration og nye ideer til forbedringer i vores klub. Medlem 309 Johnny Lundager gentog, at forløbet omkring Garys ophør i klubben har været mudret, og at bestyrelsen kunne have taklet det mere professionelt. Johnny Lundager undrede sig over, at der skulle være indgået et forlig mellem de 2 advokater, da et forlig er udtryk for uenighed, som man slår en streg over. Johnny Lundager afsluttede med at oplyse, at han vidste, at Gary havde fået en økonomisk kompensation og undrede sig over, at bestyrelsen brugte medlemmernes penge til at betale for noget, der ikke var nødvendigt. Medlem 17 Svend Erik Haase var enig med Johnny Lundager i, at stilen ikke havde været god, men at beslutningen måske er rigtig. Svend Erik Haase undrede sig over budgettet til Davies Golf ApS set i relation til Garys trænerbeløb på 78 t.kr. Medlem 2599 Ulf Helgstrand påpegede 2 ting: Når der rekrutteres nye medlemmer blandt erhvervsaktive, bør man tage hensyn til deres begrænsede tid til at spille på banen og ikke lukke banen til de mange gode tiltag, der er i klubben, men overveje at skabe plads til at medlemmerne kan komme til at spille mere. Dernæst gjorde Ulf Helgstrand opmærksom på, at andel i tipsmidler via DGU/DIF medfører forpligtelser, herunder at samtlige forslag skal publiceres før generalforsamlingen. Dirigenten afviste at der foreligger en sådan forpligtelse fra DIF, og henviste i øvrigt til, at alle klubber har hver deres vedtægter. Medlem 2205 Claus Pedersen omtalte sin opfattelse af Gary som pro i klubben. Claus Pedersen oplyste, at han efter generalforsamlingen i 2012 skrev til bestyrelsen og udbad sig en begrundelse for kontraktforlængelse med Gary for 2012, idet Claus Pedersen fandt, at Gary ikke var den rigtige træner for Dragør Golfklub. Ulrik Ankerstjerne svarede på Johnny Lundagers spørgsmål om forliget. Garys advokat bad i begyndelsen om en kompensation på kr på baggrund af en dårligt udformet kontrakt. Hvis vi var havnet i en retssag, skulle regnskabet have påtegning herom, og der ville i lang tid være usikkerhed om udfaldet. Bestyrelse havde derfor vurderet, at et forlig ville være bedst for klubben. Forhandlinger endte ikke med et forlig, men med en fratrædelsesaftale, der er fortrolig, hvorfor det ikke kan refereres, hvad Gary har fået, men det kan oplyses, at på en skala fra kr. 0 til kr er det meget tættere på kr. 0 end på kr Hvis vi var havnet i en retssag, ville klubben være ifaldet en kompensation for manglende ansættelsesbevis, og dét beløb, mellem og kr., valgte bestyrelsen at kompensere Gary for. Medlem 506 Poul Erik Gjerka spurgte, om det er et selskab, klubben har indgået kontrakt med, og om det er selskabet, der til enhver tid kan bestemme, hvem vi skal benytte som træner? Formanden bekræftede, at der er indgået en kontrakt med et anpartsselskab, fordi det er bestyrelsens vurdering, at anpartsselskabet med fordel for klubbens medlemmer kan tilbyde flere end én træner med flere forskellige faglige kvalifikationer.

5 Formanden tilføjede, at Garys oplæg om ændring af driften af shoppen ikke kunne accepteres, idet ændringen ville inkludere visse kontorfunktioner, herunder også instruktionsbeføjelser over for det ansatte personale i Sekretariatet, og da der ikke skulle iværksættes en virksomhedsoverdragelse af det ansatte personale til Gary som arbejdsgiver, kunne bestyrelsen ikke gå videre med Garys oplæg. Over for Svend Erik Haase oplyste formanden, at budgettet til Davies Golf ApS stort set svarer til den sum, Gary i alt fik udbetalt, inkl. de 78 t.kr. alene for træning af eliten, som retainer fee, boldafgift, procentvis afregning af greenfee gæster samt visse andre, mindre beløb, hvortil skal lægges betaling for juniortræning. Endvidere medgav formanden, at det er muligt, at forløbet ikke har været smukt set udefra, men at det så heller ikke har haft det forløb, som bestyrelsen har set det indefra. Medlem 810 Connie K. Larsen udtrykte skuffelse over bestyrelsens håndtering af forløbet med Gary, og gav udtryk for, at bestyrelsen bevidst skulle have fuppet Gary. Connie K. Larsen spurgte, om Garys stilling havde været slået op? Dirigenten opfordrede til at runde debatten omkring forløbet med Garys fratræden af. Medlem 2359 Poul Olsen kommenterede fremtiden med Davies Golf som et samarbejde, der kunne udvikle sig godt, men at man ikke kunne vide det på forhånd. Poul Olsen anfægtede moralen omkring afskedigelsen af Gary og mente, at Gary på et tidligere tidspunkt skulle have haft at vide, at det ikke var muligt at få forlænget kontrakten. Medlem 1071 Steen Lihsmann kommenterede Garys manglende ageren som træner for dame elite golfen. Steen Lihsmann opfordrede til at bruge de nye trænere og gav udtryk for fortrøstning vedr. den nye samarbejdspartner, men syntes, at Garys sag måske har været handlet lidt forkert. Medlem 1388 Peter Bjørn anfægtede ikke, at man skal prøve noget nyt, men at etiketten omkring forløbet ikke var overholdt, og syntes måske, at bestyrelsen havde kommunikeret dårligt. Peter Bjørn inddrog ungdomsafdelingen, herunder en spiller (Caroline Nistrup best.) i verdenseliten og René Neumann, der er utrolig vellidt blandt både juniorerne og deres forældre samt ungdomsudvalget. Peter Bjørn udtrykte bekymring for, om en bestyrelse, der fuldstændig har afgivet suveræniteten omkring det at ansætte, kan sikre varetagelse af juniorernes interesser. Peter Bjørn efterlyste svar på, hvem bestemmer trænerens arbejdskonditioner, hvem bestemmer mængden af tid, han skal arbejde, hvem bestemmer, hvor meget træning juniorerne skal have, og hvem bestemmer værdisættet for juniortræningen? Da det er en virksomhedsoverdragelse, er René kun sikret i 2 år med de samme arbejdsvilkår. Hvis I bryder det, bliver det rigtig dyrt. Det er EU regler. Medlem 898 Laila Haagensen oplyste at have trænet meget hos Gary og været glad for hans træning. Laila Haagensen accepterede bestyrelsens beslutning om at prøve noget nyt, men bekymrede sig om, hvem der bliver den nye træner. Kan man være sikker på, at det bliver John Davies, der er træner hver dag på driving range? Formanden svarede Connie K. Larsen, at Garys 3 årige kontrakt udløb i efteråret 2011 og at bestyrelsen dengang sagde til Gary, at han fik en kontraktforlængelse i 1 år, og at hans kontrakt ikke ville blive forlænget ud over 2012.

6 Til Poul Olsen sagde formanden, at det moralske kunne der ikke gøres noget ved nu, men man kan lære af sagen, hvorfor det blev pointeret, at kontrakten med Farid p.t. er parallel, idet den udløber med årets udgang. Vi skal forholde os til den. Skal vi have en ny kontrakt med Farid? Vi kan tage det på sommermødet; vi kan tage det på et særskilt møde; eller vi kan gøre noget specielt, for at medlemmerne fuldt ud kommer til orde omkring deres forventninger til, hvad der skal ske. På det tidspunkt, hvor Gary fik bestyrelsens beslutning i efteråret 2011, var Davies Golf ApS slet ikke stiftet endnu. Derfor er det ikke rigtigt, når Connie K. Larsen m. evt. fl. hævder, at alt var aftalt spil. Klubben modtager til stadighed uopfordrede ansøgninger fra pro er i hele landet, og da rygtet gik, at stillingen i Dragør Golfklub var ledig, kom der en del ansøgninger. Men fælles for de ansøgere var, at der stort set ville være tale om en personudskiftning på ellers kendte vilkår. Til Peter Bjørn svarede formanden, at når bestyrelsen klandres for manglende kommunikation, så var det af hensyn til Gary, der bad om, at bestyrelsen holdt sig tilbage med informationer om, at han skulle stoppe i Dragør Golfklub. Det gjorde vi, og så er det selvfølgeligt frustrerende bagefter nu at blive skudt i skoende at have haft andre onde hensigter. Bestyrelsen har forsøgt at sikre de bedste vilkår for René Neumann, også i hans egen videre udvikling, og det er vi ret sikre på, Davies Golf kan gøre bedre. Medlem 17 Svend Erik Haase syntes, det er berettiget at takke Erik Bjørn/Sponsorudvalget for det fantastiske arbejde, der lægges i klubben med at skaffe sponsorer og penge til klubben. Medlem 506 Poul Gjerka opfordrede bestyrelsen til at markedsføre sig i flere nye boligområder på Amager, som kan give Dragør Golfklub nye medlemmer. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Kort pause. Ad. 3 Kl. 21:30 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der kan ses i Driveren, og kommenterede mange, enkelte poster. Et konstateret overskud mod et budgetteret, mindre underskud er noteret som et tilfredsstillende resultat. Regnskabet blev énstemmigt vedtaget, konstaterede dirigenten. Ad. 4 Ingen forslag fra bestyrelsen Ad. 5 Indkomne indlæg fra Finn Rasmussen og forslag fra Claus Pedersen blev behandlet under punkt 2, beretningen. Forslag fra Morten Stokbro behandles under punkt 6.

7 Ad. 6 Kasserer René Boesen fremlagde budgettet, der kan ses i Driveren, og kommenterede flere poster enkeltvis på både indtægts- og udgiftssiden. Medlem 454 Erik Bjørn huskede, at man sidste år under budgettet drøftede boldafgift; man talte om, at det var et kunstigt kontingent. Nu vil bestyrelsen komme med et oplæg om, hvordan det egentlig blev fordelt. Så gik det meget stærkt nu her, hvor der kom til at stå kr. 200 i stedet for kr Hvad er grunden til det? og hvad vil I bruge de kr. 200 til? Hvem samler bold ind på driving range? Det gjorde Gary før. Er det nu Davies Golf, der gør det? Eller er der andre, der gør det. Dirigenten oplyste, at det var blevet nævnt, at HedeDanmark samler bolde ind på driving range. Kassereren svarede, at stigningen af boldafgiften er med til at finansierer den boldvasker, vi gerne vil have. Kassereren bekræftede, at HedeDanmark fremover samler bolde ind. Dirigenten stillede spørgsmål om kontingentets størrelse, hvortil formanden svarede, at kontingentet skal være uændret. Indskud på samme vilkår som i Fra salen stiller medlem 1203 spørgsmål om budget for den nye baglade. Kassereren svarede, det er rigtigt, at der arbejdes med planer om at bygge en ny baglade. Beslutningen er ikke truffet endnu. Der er flere ting, der skal undersøges, f.eks. finansiering. Vi har en venteliste på 270 til bagrum, og de vil blive rigtig, rigtig glade. Hvis 150 medlemmer kan få et bagrum, efterlader det stadig en venteliste på over 100 personer. Nye skabe kan måske også skabe en større aktivitet i klubben. En ny baglade er ikke med i budgettet, fordi det ikke er besluttet at bygge den. Medlem 17 Svend Erik Haase opfordrede igen til, at fastsættelse af kontingentet fremgår klart. Boldafgiften er ikke nævnt i vedtægterne. Svend Erik Haase foreslog for at få alt på det rene, at de kontingenter, der foreslås uændret, forøges med kr Så ved vi præcist, hvad det koster at være medlem i Dragør Golfklub, og vi kan stemme om kontingentforhøjelser i fremtiden. Det kan man ikke om boldafgift. Medlem 2205 Claus Pedersen spurgte fra salen, er det er vedtaget at etablere en boldvasker? Dirigenten bekræftede, at der er truffet beslutning om at købe en boldvasker. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at afklare spørgsmålet om kontingent +boldafgift inden næste års generalforsamling. Dirigenter forespurgte Morten Stokbro, om han vil have sit forslag til afstemning vedr. kontingent på samme niveau som Det ønskede Morten Stokbro ikke. Budgettet blev taget til efterretning.

8 Ad.7 a Dirigenten forespurgte, om Mette Groth-Andersen modtog genvalg, hvilket blev bekræftet. Dirigenten spurgte, om der var andre formandskandidater? Medlem Torben Ehlers ønskede på baggrund af den debat, der havde været vedr. Gary, og på baggrund af egne overvejelser fremover, om bestyrelsen handlede ordentligt eller ikke ordentligt, og for at undgå at bruge mere energi på den sag at foreslå en ny formand, der med sikkerhed ikke havde handlet forkert i sagen vedr. Gary, nemlig Allan Jensen, der har erfaring fra tidligere med foreningsarbejde. Dirigenten spurgte, om Allan Jensen modtog valg, hvilket blev bekræftet. Medlem 713 Hanne Mikkelsen, der har været glad for Gary som træner, fandt afslutningen uværdig for Gary, og støttede derfor Torben Ehlers forslag om en ny kandidat til formandsposten. Medlem 1071 Steen Lihsmann ville gerne vide, hvem Allan Jensen er? Dirigenten tilsikrede, at formandskandidaterne får taletid. Mette Groth-Andersen bekræftede accept af genvalg med den begrundelse, at bestyrelsen samlet har truffet beslutningerne og samlet har ansvaret for de trufne beslutninger. Medlem 567 Allan Jensen fortalte, at han gik ind for åbenhed og nævnte, at han havde været medlem af forskellige bestyrelser i forskellige sportsklubber, medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af Dragør Golfklub fra begyndelsen. Allan Jensen havde i andre bestyrelsessammenhænge været vant til information om fremtidigt virke. Allan Jensen berettede om sit levned og erhvervsliv. Medlem 2169 Bjørn Groth-Andersen ønskede at vide, hvad Allan Jensen havde tænkt sig? Om han ville opsige kontrakten med Davies Golf hurtigst muligt? Allan Jensen afviste at ville opsige kontrakten, men ville undersøge, om kontrakten var bæredygtig, og hvis det viste sig at være et godt initiativ, ville Allan Jensen ikke ændre noget. Bjørn Groth-Andersen ønskede at vide, om Allan Jensen allerede havde en bestyrelse parat? Allan Jensen svarede, at det havde han i hvert tilfælde ikke. Allan Jensen oplyste, at han var blevet bedt om at stille op til formandsposten, og det havde han accepteret. Bjørn Groth-Andersen spurgte, om Allan Jensen, hvis de mennesker, der sidder i bestyrelsen nu, ikke stiller op, hvis Allan Jensen bliver formand, så havde nogen at pege på? Allan Jensen svarede, at han gik ud fra, at, hvis de personer, der sidder i bestyrelsen, har et problem med ham som formand, ville de nævne det om lidt. Dirigenten forespurgte den siddende bestyrelse, om der var medlemmer af denne, der ville fraråde valget, eller om man ikke ønskede at udtale sig om det?

9 Lars Jensen svarede, at bestyrelsen selvfølgelig aldrig nogensinde ville modsætte sig, at nogen stillede op til formand eller andre poster. Lars Jensen tilføjede, at han selv i sin tid blev valg ind mod bestyrelsens kandidat. Men Lars Jensen ville gerne høre, hvilke visioner Allan Jensen havde med klubben nu og ideer fremadrettet. Allan Jensen syntes, bestyrelsen havde gjort et godt stykke arbejde, men brød sig ikke om lukkethed og ville fremme større åbenhed og dialog i klubben. Lars Jensen beklagede, at han ikke havde udtrykt sig klart nok og spurgte Allan Jensen direkte: er det banen, du vil lægge kræfter i, eller klubhuset, eller hvor syntes du, vi har størst behov? Hvad er dine ideer, og hvad har du af visioner? Allan Jensen svarede, at han havde en vision om at skabe en klub med trivsel, og at vi bliver Danmarks flotteste golfbane, hvis der er penge til det. Medlem 17 Svend Erik Haase gentog, at forløbet med Gary ikke var smukt, men påpegede, at man skulle huske, at en bestyrelse både er en foreningsbestyrelse og en arbejdsgiver. Og når man er arbejdsgiver, er der grænser for, hvad man kan involvere andre i, i forhold til ansættelsesforhold af forskellig art. Man kan ikke have fuldt åbent demokrati i forhold til hvilken træner, man skal have, og de kontrakter, man indgår; og det var Svend Erik Haases opfattelse, at man ikke kan bedømme en bestyrelse på forløbet, der kunne have været anderledes, men bestyrelsen er arbejdsgiver og part i sagen, hvilket må respekteres. Afstemningen blev gennemført skriftligt. Dirigenten oplyste, at Mette blev genvalgt med 122 stemmer, at Allan fik 85 stemmer og at 5 stemmesedler var blanke. Mette Groth-Andersen takkede for valget, støtten og tilliden til den samlede bestyrelsen og lovede, at bestyrelsen ikke ville sidde kritikken overhørig, men tage den ad notam. På valg var René Boesen og Bjarne Suhr Andersen, der begge modtog genvalg; Gert Eilers modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog medlem 646 Birthe Andersen til at overtage turneringsudvalget. Birthe fortalte, at hun har været medlem af Dragør Golfklub i mange år, har været i bestyrelsesarbejde i Kløvermarkens Tennisklub i 22 år, har i næsten 40 år været med i Københavns Tennis Union som repræsentant for de tennisklubben, hun er/ var medlem af. Birthe Andersen lovede at yde en god indsats for klubbens medlemmer. Da der ikke var andre kandidater blev Birthe Andersen valgt, og René Boesen og Bjarne Suhr Andersen blev genvalgt for 2 år uden afstemning. Ad. 7b Valg af bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslog Nicolaj Lyck, og da der ikke var andre forslag blev Nicolaj valgt for 1 år uden afstemning.

10 Ad. 8 Bestyrelsen indstillede Statsaut. revisor Henrik Wellejus og Jesper Schaltz, Deloitte, til genvalg, og da der ikke var andre forslag blev revisorerne genvalgt uden afstemning. Ad. 9 Medlem 1071 Steen Lihsmann efterlyste medlemmer til Baneservice og opfordrede medlemmerne til at melde sig til enten Steen eller kontoret. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til klubbens formand. Formanden takkede for fremmødet og for debatten; den har været god, og den har været sund; det er et godt udgangspunkt at komme videre fra i klubben og syntes alligevel, der havde været god ro og orden. Formanden takkede dirigenten med en gave og takkede derefter også Gert Eilers for arbejdet i bestyrelsen med en gave. Formanden erklærede generalforsamling for vel overstået og ønskede medlemmer god hjemfart. Referat af Sekretariatet efter diktafon på generalforsamlingen. Referat godkendt den: 2013 Dirigent medlem 1249 Leif Ingersholm Formand Mette Groth-Andersen *) Medlem 252 Finn Rasmussen Klubbens omdregningspunkt er bl.a. det at have en velfungerende restaurant og god PRO/shop. Bestyrelsen opfordres til at fremlægge detaljerede planer for hvordan den gør det attraktivt at være restauratør og PRO i Dragør Golfklub. Bestyrelsen bedes også fremlægge hovedlinjerne i aftalerne/kontrakterne, som har økonomisk betydning for dels forpagter - dels PRO ens forretning. Forslaget debatteres i tilknytning til beretningen, pkt. 2. Medlem 2205 Claus Pedersen

11 Senest ved udgangen af april måned 2013, opstilles der en fungerende boldvaskemaskine ved Dragør Golfklubs driving range, så det igen bliver muligt, at træne med renvaskede bolde i den ordinære sæson. Forslaget behandles i tilknytning til pkt. 6. Medlem 803 Morten Stokbro Jeg vil gerne stille forslag om at holde klubkontingentet for alle grupper på samme niveau i 2013 som i Forslaget behandles i tilknytning til pkt. 6.

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere