Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag 5. Forslag fra medlemmer * ) Medlem 252 Finn Rasmussen vedr. pro og restauratør, forslaget debatteres i tilknytning til beretningen, pkt. 2. Medlem 2205 Claus Pedersen vedr. boldvasker og Medlem 803 Morten Stokbro vedr. klubkontingent, forslagene behandles i tilknytning til pkt Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kommende års medlemskontingent samt indskud 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Mette Groth-Andersen (modtager genvalg) René Boesen (modtager genvalg) Bjarne Suhr Andersen (modtager genvalg) Gert Eilers (modtager ikke genvalg) Valg af b) bestyrelsessuppleant Nicolaj Lyck (modtager genvalg) 8. Valg af revisor Statsaut. revisorer Henrik Wellejus og Jesper Schaltz Deloitte 9. Eventuelt Der var 176 medlemmer til stede samt 52 fuldmagter, i alt 228 gyldige stemmer. Formand Mette Groth-Andersen bød velkommen til årets generalforsamling. Ad. 1. På bestyrelsens vegne foreslog formanden som dirigent en advokat fra Gorrissen & Federspiel.

2 Medlem 2543 John Groneman foreslog medlem 1249 Leif Ingersholm, der blev valgt til dirigent ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne for Dragør Golfklub. Dirigenten oplæste generalforsamlings dagsorden og sikrede, at der var aftaler med de 3 medlemmer om, at deres opfordring hhv. forslag behandledes under beretningen. Dette blev godkendt af de involverede parter. Ad. 2 Mette Groth-Andersen indledte med at mindes en række afdøde medlemmer ved iagttagelse af 1. minuts stilhed. Derefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2012). Under formandens beretning foreviste Finn Hansen, formand for Baneudvalget, et diasshow med status for Baneudvalgets Visionsplan. Finn fortalte om spillemæssige udfordringer, miljøsager, stier, boldvasker med vand/ strøm, stære- og mejsekasser samt flåder til svanerne, som man på klubbens hjemmeside kan se læse mere om, herunder også information om styresystem i forbindelse med flytning af vand, sprøjtefri drift, afgræsning ved får med lam, klipning af rough. Formanden fortsatte beretningen. Læs beretningen på hjemmesiden. Dirigenten gennemgik beretningen og efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til de enkelte punkter. Medlem 2205 Claus Pedersens forslag om indkøb af en boldvasker til driving range bolde blev i formandens beretning nævnt som allerede vedtaget af bestyrelsen. Forslaget trukket. Efter formandens beretning opfordrede medlem 252 Finn Rasmussen bestyrelsen til at fremlægge planer for, hvordan den ville gøre det attraktivt at være restauratør og pro i Dragør Golfklub. Endvidere opfordrede Finn Rasmussen bestyrelsen til at fremlægge hovedlinjerne i aftalerne/kontrakterne, som havde økonomisk betydning for dels forpagter s dels pro s forretninger. Finn Rasmussen stillede spørgsmål ved, hvor regelmæssigt og konstruktive de møder, som bestyrelsen havde haft med restauratør og pro, er. Finn Rasmussen har noteret sig, at der har været advokater med fra begge parter vedr. proen s ophør for at få tingene på plads. Finn Rasmussen foreslår regelmæssige møder med temaet, hvad kan klubben gøre for dig med fast dagsorden omfattende kunder, salg, indtjeninger i forhold med antal brugte timer, samt forslag til forbedringer. Kontinuitet omkring restaurant og shop er vigtig, og hvis det i sidste ende skulle koste kontingentforhøjelser, må vi tage det op i en dialog. Ønskede regelmæssige opfølgningsmøder og forventningsafstemninger med Proshop og restaurant, samt referater i Driveren. Finn Rasmussen havde håbet på indsigt i kontrakternes indhold. Finn Rasmussen udtrykte utilfredshed over, at det indlæg, han havde fremsendt, ikke fremgik i sin helhed i indkaldelsen til generalforsamlingen i dagspressen. Medlem 506 Poul Erik Gjerka spurgte til ejerforholdene i Davies Golf ApS. Medlem 2359 Poul Olsen roste beretningen, men med forløbet omkring Gary har bestyrelsen efterladt Gary i en såret og dyb skuffet tilstand. Gary kendte naturligvis til kontraktens løbetid. I Dragør Golfklub er det vigtigt, at vi taler med hinanden og har tillid til hinanden. I juni talte Gary med bestyrelsesmedlem Lars

3 Jensen om sin situation/position i klubben. Tilbagemeldingen fra Lars var, at det går super, og der var meget ros, og det var der også fra bestyrelsen. Gary tolkede dette som tilfredshed med ham på dét tidspunkt. I september meddeler formanden, at der ikke kommer en fornyelse af kontrakten for Den 20. september opfordrede bestyrelsesmedlem Ulrik Ankerstjerne Gary til at komme med et forslag til forbedringer. Lars fik forslaget præsenteret den 26. september og oplyste, at det var lige det, bestyrelsen havde brug for. Den 16. oktober fik Gary besked om, at forslaget ikke blev godkendt, men ikke hvorfor det ikke blev godkendt. Den 23. oktober udmeldes det, at Gary stopper. Poul Olsen kritiserer bestyrelsen for at have rost Gary i juni, hvis man allerede vidste, at Garys kontrakt ikke ville blive forlænget. Poul Olsen bad bestyrelsen om en tilbagemelding på, om det var en enig bestyrelse, der afvist Garys forslag og fortsatte kontraktforhold med klubben. Over for Finn Rasmussen, beklagede formanden, at indlægget ikke, som aftalt, blev vist i sin fulde ordlyd på lærredet i salen pga. tekniske problemer. Sekretariatet havde oplyst, at mange indlæg og forslag igennem tiderne ikke havde været bragt i deres fulde ordlyd pga. dyr spalteplads. Finn Rasmussens indlæg kunne læses i indkaldelsen, som blev bragt på klubbens hjemmeside. Med hensyn til forventningsafstemninger var formanden enig med Finn Rasmussen. Ifølge kontrakterne er bestyrelsen forpligtet til at have samtaler med pro en og restauratøren, og de har også været afholdt. Vedr. tovejskommunikation med medlemmerne havde det været muligt at tage dette og andre emner op på sommermøderne; det har ingen medlemmer endnu ønsket. Der afholdes 2 gange årligt møder med Klubber i Klubben, sponsorudvalgsformanden, chefgreenkeeperen, restauratøren, pro en, juniortræneren, kontoret m.fl. for at afstemme en hel masse ting om, hvordan vi koordinerer og undgår kollisionskurs. Vi kan sagtens indføre nye forløb om, hvordan vi bør håndtere forskellige ting, og vi tager gerne imod nye forslag til ét koncept fremadrettet. I besvarelse af Poul Erik Gjerkas spørgsmål vedr. Davies Golf ApS oplyste formanden, at Delfin Vask v/svend Gjørup ejer 75 % af anpartskapitalen, John Davies 15 % og Kjeld Esbensen 10 %, og at det er en kontraktbetingelse, at anparterne ikke kan afhændes til tredje mand uden klubbens forudgående godkendelse. Til Poul Olsen og generalforsamlingen blev det oplyst, at Gary havde bedt bestyrelsen vente med information, da Gary gerne ville have ro til at undersøge sine muligheder andre steder. Dette ønske imødekom bestyrelsen. Der var advokater ind over sagen, fordi Gary gik til sin PGA-advokat, idet Gary ønskede forholdet om, at han dels var ansat, dels var selvstændig, nærmere belyst, herunder om Gary var funktionær, og om funktionærlovens regler og bestemmelser skulle finde anvendelse. De 2 advokater var enige om, at Gary ikke havde funktionærstatus, og at forløbet med de kontrakttillæg, der har været lavet, og det forløb, der har været, fuldt ud opfyldte alle krav til et kontraktligt forhold og dets ophør. Klubbens advokat havde oplyst, at det seneste tillæg for 2012 kunne betragtes som et ophør med en frist på måneder. Medlem af bestyrelsen Lars Jensen oplyste supplerende at have haft mange samtaler med Gary, og at han havde fuld forståelse for Poul Olsens opfattelse af Garys version, men at man naturligvis opfatter tingene

4 forskelligt. Primært efterlyste bestyrelsen hos Gary, hvordan han så Dragør Golfklubs fremtid, hvad han syntes kunne være med til at skabe nye ideer, nye undervisningsformer, hvervning af nye medlemmer, initiativer til at skille os ud fra andre golfklubber og øvrige visioner. Lars Jensen kommenterede Poul Olsens oplysning om, at Ulrik Ankerstjerne havde opfordret Gary til at stille forslag om ændret drift af shoppen ved at nævne en af Gary fremsat besparelse, men ikke svar på bestyrelsens efterlysning af nytænkning. Lars Jensen tilføjede, at det det var en fælles beslutning i bestyrelsen at søge ny inspiration og nye ideer til forbedringer i vores klub. Medlem 309 Johnny Lundager gentog, at forløbet omkring Garys ophør i klubben har været mudret, og at bestyrelsen kunne have taklet det mere professionelt. Johnny Lundager undrede sig over, at der skulle være indgået et forlig mellem de 2 advokater, da et forlig er udtryk for uenighed, som man slår en streg over. Johnny Lundager afsluttede med at oplyse, at han vidste, at Gary havde fået en økonomisk kompensation og undrede sig over, at bestyrelsen brugte medlemmernes penge til at betale for noget, der ikke var nødvendigt. Medlem 17 Svend Erik Haase var enig med Johnny Lundager i, at stilen ikke havde været god, men at beslutningen måske er rigtig. Svend Erik Haase undrede sig over budgettet til Davies Golf ApS set i relation til Garys trænerbeløb på 78 t.kr. Medlem 2599 Ulf Helgstrand påpegede 2 ting: Når der rekrutteres nye medlemmer blandt erhvervsaktive, bør man tage hensyn til deres begrænsede tid til at spille på banen og ikke lukke banen til de mange gode tiltag, der er i klubben, men overveje at skabe plads til at medlemmerne kan komme til at spille mere. Dernæst gjorde Ulf Helgstrand opmærksom på, at andel i tipsmidler via DGU/DIF medfører forpligtelser, herunder at samtlige forslag skal publiceres før generalforsamlingen. Dirigenten afviste at der foreligger en sådan forpligtelse fra DIF, og henviste i øvrigt til, at alle klubber har hver deres vedtægter. Medlem 2205 Claus Pedersen omtalte sin opfattelse af Gary som pro i klubben. Claus Pedersen oplyste, at han efter generalforsamlingen i 2012 skrev til bestyrelsen og udbad sig en begrundelse for kontraktforlængelse med Gary for 2012, idet Claus Pedersen fandt, at Gary ikke var den rigtige træner for Dragør Golfklub. Ulrik Ankerstjerne svarede på Johnny Lundagers spørgsmål om forliget. Garys advokat bad i begyndelsen om en kompensation på kr på baggrund af en dårligt udformet kontrakt. Hvis vi var havnet i en retssag, skulle regnskabet have påtegning herom, og der ville i lang tid være usikkerhed om udfaldet. Bestyrelse havde derfor vurderet, at et forlig ville være bedst for klubben. Forhandlinger endte ikke med et forlig, men med en fratrædelsesaftale, der er fortrolig, hvorfor det ikke kan refereres, hvad Gary har fået, men det kan oplyses, at på en skala fra kr. 0 til kr er det meget tættere på kr. 0 end på kr Hvis vi var havnet i en retssag, ville klubben være ifaldet en kompensation for manglende ansættelsesbevis, og dét beløb, mellem og kr., valgte bestyrelsen at kompensere Gary for. Medlem 506 Poul Erik Gjerka spurgte, om det er et selskab, klubben har indgået kontrakt med, og om det er selskabet, der til enhver tid kan bestemme, hvem vi skal benytte som træner? Formanden bekræftede, at der er indgået en kontrakt med et anpartsselskab, fordi det er bestyrelsens vurdering, at anpartsselskabet med fordel for klubbens medlemmer kan tilbyde flere end én træner med flere forskellige faglige kvalifikationer.

5 Formanden tilføjede, at Garys oplæg om ændring af driften af shoppen ikke kunne accepteres, idet ændringen ville inkludere visse kontorfunktioner, herunder også instruktionsbeføjelser over for det ansatte personale i Sekretariatet, og da der ikke skulle iværksættes en virksomhedsoverdragelse af det ansatte personale til Gary som arbejdsgiver, kunne bestyrelsen ikke gå videre med Garys oplæg. Over for Svend Erik Haase oplyste formanden, at budgettet til Davies Golf ApS stort set svarer til den sum, Gary i alt fik udbetalt, inkl. de 78 t.kr. alene for træning af eliten, som retainer fee, boldafgift, procentvis afregning af greenfee gæster samt visse andre, mindre beløb, hvortil skal lægges betaling for juniortræning. Endvidere medgav formanden, at det er muligt, at forløbet ikke har været smukt set udefra, men at det så heller ikke har haft det forløb, som bestyrelsen har set det indefra. Medlem 810 Connie K. Larsen udtrykte skuffelse over bestyrelsens håndtering af forløbet med Gary, og gav udtryk for, at bestyrelsen bevidst skulle have fuppet Gary. Connie K. Larsen spurgte, om Garys stilling havde været slået op? Dirigenten opfordrede til at runde debatten omkring forløbet med Garys fratræden af. Medlem 2359 Poul Olsen kommenterede fremtiden med Davies Golf som et samarbejde, der kunne udvikle sig godt, men at man ikke kunne vide det på forhånd. Poul Olsen anfægtede moralen omkring afskedigelsen af Gary og mente, at Gary på et tidligere tidspunkt skulle have haft at vide, at det ikke var muligt at få forlænget kontrakten. Medlem 1071 Steen Lihsmann kommenterede Garys manglende ageren som træner for dame elite golfen. Steen Lihsmann opfordrede til at bruge de nye trænere og gav udtryk for fortrøstning vedr. den nye samarbejdspartner, men syntes, at Garys sag måske har været handlet lidt forkert. Medlem 1388 Peter Bjørn anfægtede ikke, at man skal prøve noget nyt, men at etiketten omkring forløbet ikke var overholdt, og syntes måske, at bestyrelsen havde kommunikeret dårligt. Peter Bjørn inddrog ungdomsafdelingen, herunder en spiller (Caroline Nistrup best.) i verdenseliten og René Neumann, der er utrolig vellidt blandt både juniorerne og deres forældre samt ungdomsudvalget. Peter Bjørn udtrykte bekymring for, om en bestyrelse, der fuldstændig har afgivet suveræniteten omkring det at ansætte, kan sikre varetagelse af juniorernes interesser. Peter Bjørn efterlyste svar på, hvem bestemmer trænerens arbejdskonditioner, hvem bestemmer mængden af tid, han skal arbejde, hvem bestemmer, hvor meget træning juniorerne skal have, og hvem bestemmer værdisættet for juniortræningen? Da det er en virksomhedsoverdragelse, er René kun sikret i 2 år med de samme arbejdsvilkår. Hvis I bryder det, bliver det rigtig dyrt. Det er EU regler. Medlem 898 Laila Haagensen oplyste at have trænet meget hos Gary og været glad for hans træning. Laila Haagensen accepterede bestyrelsens beslutning om at prøve noget nyt, men bekymrede sig om, hvem der bliver den nye træner. Kan man være sikker på, at det bliver John Davies, der er træner hver dag på driving range? Formanden svarede Connie K. Larsen, at Garys 3 årige kontrakt udløb i efteråret 2011 og at bestyrelsen dengang sagde til Gary, at han fik en kontraktforlængelse i 1 år, og at hans kontrakt ikke ville blive forlænget ud over 2012.

6 Til Poul Olsen sagde formanden, at det moralske kunne der ikke gøres noget ved nu, men man kan lære af sagen, hvorfor det blev pointeret, at kontrakten med Farid p.t. er parallel, idet den udløber med årets udgang. Vi skal forholde os til den. Skal vi have en ny kontrakt med Farid? Vi kan tage det på sommermødet; vi kan tage det på et særskilt møde; eller vi kan gøre noget specielt, for at medlemmerne fuldt ud kommer til orde omkring deres forventninger til, hvad der skal ske. På det tidspunkt, hvor Gary fik bestyrelsens beslutning i efteråret 2011, var Davies Golf ApS slet ikke stiftet endnu. Derfor er det ikke rigtigt, når Connie K. Larsen m. evt. fl. hævder, at alt var aftalt spil. Klubben modtager til stadighed uopfordrede ansøgninger fra pro er i hele landet, og da rygtet gik, at stillingen i Dragør Golfklub var ledig, kom der en del ansøgninger. Men fælles for de ansøgere var, at der stort set ville være tale om en personudskiftning på ellers kendte vilkår. Til Peter Bjørn svarede formanden, at når bestyrelsen klandres for manglende kommunikation, så var det af hensyn til Gary, der bad om, at bestyrelsen holdt sig tilbage med informationer om, at han skulle stoppe i Dragør Golfklub. Det gjorde vi, og så er det selvfølgeligt frustrerende bagefter nu at blive skudt i skoende at have haft andre onde hensigter. Bestyrelsen har forsøgt at sikre de bedste vilkår for René Neumann, også i hans egen videre udvikling, og det er vi ret sikre på, Davies Golf kan gøre bedre. Medlem 17 Svend Erik Haase syntes, det er berettiget at takke Erik Bjørn/Sponsorudvalget for det fantastiske arbejde, der lægges i klubben med at skaffe sponsorer og penge til klubben. Medlem 506 Poul Gjerka opfordrede bestyrelsen til at markedsføre sig i flere nye boligområder på Amager, som kan give Dragør Golfklub nye medlemmer. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Kort pause. Ad. 3 Kl. 21:30 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der kan ses i Driveren, og kommenterede mange, enkelte poster. Et konstateret overskud mod et budgetteret, mindre underskud er noteret som et tilfredsstillende resultat. Regnskabet blev énstemmigt vedtaget, konstaterede dirigenten. Ad. 4 Ingen forslag fra bestyrelsen Ad. 5 Indkomne indlæg fra Finn Rasmussen og forslag fra Claus Pedersen blev behandlet under punkt 2, beretningen. Forslag fra Morten Stokbro behandles under punkt 6.

7 Ad. 6 Kasserer René Boesen fremlagde budgettet, der kan ses i Driveren, og kommenterede flere poster enkeltvis på både indtægts- og udgiftssiden. Medlem 454 Erik Bjørn huskede, at man sidste år under budgettet drøftede boldafgift; man talte om, at det var et kunstigt kontingent. Nu vil bestyrelsen komme med et oplæg om, hvordan det egentlig blev fordelt. Så gik det meget stærkt nu her, hvor der kom til at stå kr. 200 i stedet for kr Hvad er grunden til det? og hvad vil I bruge de kr. 200 til? Hvem samler bold ind på driving range? Det gjorde Gary før. Er det nu Davies Golf, der gør det? Eller er der andre, der gør det. Dirigenten oplyste, at det var blevet nævnt, at HedeDanmark samler bolde ind på driving range. Kassereren svarede, at stigningen af boldafgiften er med til at finansierer den boldvasker, vi gerne vil have. Kassereren bekræftede, at HedeDanmark fremover samler bolde ind. Dirigenten stillede spørgsmål om kontingentets størrelse, hvortil formanden svarede, at kontingentet skal være uændret. Indskud på samme vilkår som i Fra salen stiller medlem 1203 spørgsmål om budget for den nye baglade. Kassereren svarede, det er rigtigt, at der arbejdes med planer om at bygge en ny baglade. Beslutningen er ikke truffet endnu. Der er flere ting, der skal undersøges, f.eks. finansiering. Vi har en venteliste på 270 til bagrum, og de vil blive rigtig, rigtig glade. Hvis 150 medlemmer kan få et bagrum, efterlader det stadig en venteliste på over 100 personer. Nye skabe kan måske også skabe en større aktivitet i klubben. En ny baglade er ikke med i budgettet, fordi det ikke er besluttet at bygge den. Medlem 17 Svend Erik Haase opfordrede igen til, at fastsættelse af kontingentet fremgår klart. Boldafgiften er ikke nævnt i vedtægterne. Svend Erik Haase foreslog for at få alt på det rene, at de kontingenter, der foreslås uændret, forøges med kr Så ved vi præcist, hvad det koster at være medlem i Dragør Golfklub, og vi kan stemme om kontingentforhøjelser i fremtiden. Det kan man ikke om boldafgift. Medlem 2205 Claus Pedersen spurgte fra salen, er det er vedtaget at etablere en boldvasker? Dirigenten bekræftede, at der er truffet beslutning om at købe en boldvasker. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at afklare spørgsmålet om kontingent +boldafgift inden næste års generalforsamling. Dirigenter forespurgte Morten Stokbro, om han vil have sit forslag til afstemning vedr. kontingent på samme niveau som Det ønskede Morten Stokbro ikke. Budgettet blev taget til efterretning.

8 Ad.7 a Dirigenten forespurgte, om Mette Groth-Andersen modtog genvalg, hvilket blev bekræftet. Dirigenten spurgte, om der var andre formandskandidater? Medlem Torben Ehlers ønskede på baggrund af den debat, der havde været vedr. Gary, og på baggrund af egne overvejelser fremover, om bestyrelsen handlede ordentligt eller ikke ordentligt, og for at undgå at bruge mere energi på den sag at foreslå en ny formand, der med sikkerhed ikke havde handlet forkert i sagen vedr. Gary, nemlig Allan Jensen, der har erfaring fra tidligere med foreningsarbejde. Dirigenten spurgte, om Allan Jensen modtog valg, hvilket blev bekræftet. Medlem 713 Hanne Mikkelsen, der har været glad for Gary som træner, fandt afslutningen uværdig for Gary, og støttede derfor Torben Ehlers forslag om en ny kandidat til formandsposten. Medlem 1071 Steen Lihsmann ville gerne vide, hvem Allan Jensen er? Dirigenten tilsikrede, at formandskandidaterne får taletid. Mette Groth-Andersen bekræftede accept af genvalg med den begrundelse, at bestyrelsen samlet har truffet beslutningerne og samlet har ansvaret for de trufne beslutninger. Medlem 567 Allan Jensen fortalte, at han gik ind for åbenhed og nævnte, at han havde været medlem af forskellige bestyrelser i forskellige sportsklubber, medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af Dragør Golfklub fra begyndelsen. Allan Jensen havde i andre bestyrelsessammenhænge været vant til information om fremtidigt virke. Allan Jensen berettede om sit levned og erhvervsliv. Medlem 2169 Bjørn Groth-Andersen ønskede at vide, hvad Allan Jensen havde tænkt sig? Om han ville opsige kontrakten med Davies Golf hurtigst muligt? Allan Jensen afviste at ville opsige kontrakten, men ville undersøge, om kontrakten var bæredygtig, og hvis det viste sig at være et godt initiativ, ville Allan Jensen ikke ændre noget. Bjørn Groth-Andersen ønskede at vide, om Allan Jensen allerede havde en bestyrelse parat? Allan Jensen svarede, at det havde han i hvert tilfælde ikke. Allan Jensen oplyste, at han var blevet bedt om at stille op til formandsposten, og det havde han accepteret. Bjørn Groth-Andersen spurgte, om Allan Jensen, hvis de mennesker, der sidder i bestyrelsen nu, ikke stiller op, hvis Allan Jensen bliver formand, så havde nogen at pege på? Allan Jensen svarede, at han gik ud fra, at, hvis de personer, der sidder i bestyrelsen, har et problem med ham som formand, ville de nævne det om lidt. Dirigenten forespurgte den siddende bestyrelse, om der var medlemmer af denne, der ville fraråde valget, eller om man ikke ønskede at udtale sig om det?

9 Lars Jensen svarede, at bestyrelsen selvfølgelig aldrig nogensinde ville modsætte sig, at nogen stillede op til formand eller andre poster. Lars Jensen tilføjede, at han selv i sin tid blev valg ind mod bestyrelsens kandidat. Men Lars Jensen ville gerne høre, hvilke visioner Allan Jensen havde med klubben nu og ideer fremadrettet. Allan Jensen syntes, bestyrelsen havde gjort et godt stykke arbejde, men brød sig ikke om lukkethed og ville fremme større åbenhed og dialog i klubben. Lars Jensen beklagede, at han ikke havde udtrykt sig klart nok og spurgte Allan Jensen direkte: er det banen, du vil lægge kræfter i, eller klubhuset, eller hvor syntes du, vi har størst behov? Hvad er dine ideer, og hvad har du af visioner? Allan Jensen svarede, at han havde en vision om at skabe en klub med trivsel, og at vi bliver Danmarks flotteste golfbane, hvis der er penge til det. Medlem 17 Svend Erik Haase gentog, at forløbet med Gary ikke var smukt, men påpegede, at man skulle huske, at en bestyrelse både er en foreningsbestyrelse og en arbejdsgiver. Og når man er arbejdsgiver, er der grænser for, hvad man kan involvere andre i, i forhold til ansættelsesforhold af forskellig art. Man kan ikke have fuldt åbent demokrati i forhold til hvilken træner, man skal have, og de kontrakter, man indgår; og det var Svend Erik Haases opfattelse, at man ikke kan bedømme en bestyrelse på forløbet, der kunne have været anderledes, men bestyrelsen er arbejdsgiver og part i sagen, hvilket må respekteres. Afstemningen blev gennemført skriftligt. Dirigenten oplyste, at Mette blev genvalgt med 122 stemmer, at Allan fik 85 stemmer og at 5 stemmesedler var blanke. Mette Groth-Andersen takkede for valget, støtten og tilliden til den samlede bestyrelsen og lovede, at bestyrelsen ikke ville sidde kritikken overhørig, men tage den ad notam. På valg var René Boesen og Bjarne Suhr Andersen, der begge modtog genvalg; Gert Eilers modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog medlem 646 Birthe Andersen til at overtage turneringsudvalget. Birthe fortalte, at hun har været medlem af Dragør Golfklub i mange år, har været i bestyrelsesarbejde i Kløvermarkens Tennisklub i 22 år, har i næsten 40 år været med i Københavns Tennis Union som repræsentant for de tennisklubben, hun er/ var medlem af. Birthe Andersen lovede at yde en god indsats for klubbens medlemmer. Da der ikke var andre kandidater blev Birthe Andersen valgt, og René Boesen og Bjarne Suhr Andersen blev genvalgt for 2 år uden afstemning. Ad. 7b Valg af bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslog Nicolaj Lyck, og da der ikke var andre forslag blev Nicolaj valgt for 1 år uden afstemning.

10 Ad. 8 Bestyrelsen indstillede Statsaut. revisor Henrik Wellejus og Jesper Schaltz, Deloitte, til genvalg, og da der ikke var andre forslag blev revisorerne genvalgt uden afstemning. Ad. 9 Medlem 1071 Steen Lihsmann efterlyste medlemmer til Baneservice og opfordrede medlemmerne til at melde sig til enten Steen eller kontoret. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til klubbens formand. Formanden takkede for fremmødet og for debatten; den har været god, og den har været sund; det er et godt udgangspunkt at komme videre fra i klubben og syntes alligevel, der havde været god ro og orden. Formanden takkede dirigenten med en gave og takkede derefter også Gert Eilers for arbejdet i bestyrelsen med en gave. Formanden erklærede generalforsamling for vel overstået og ønskede medlemmer god hjemfart. Referat af Sekretariatet efter diktafon på generalforsamlingen. Referat godkendt den: 2013 Dirigent medlem 1249 Leif Ingersholm Formand Mette Groth-Andersen *) Medlem 252 Finn Rasmussen Klubbens omdregningspunkt er bl.a. det at have en velfungerende restaurant og god PRO/shop. Bestyrelsen opfordres til at fremlægge detaljerede planer for hvordan den gør det attraktivt at være restauratør og PRO i Dragør Golfklub. Bestyrelsen bedes også fremlægge hovedlinjerne i aftalerne/kontrakterne, som har økonomisk betydning for dels forpagter - dels PRO ens forretning. Forslaget debatteres i tilknytning til beretningen, pkt. 2. Medlem 2205 Claus Pedersen

11 Senest ved udgangen af april måned 2013, opstilles der en fungerende boldvaskemaskine ved Dragør Golfklubs driving range, så det igen bliver muligt, at træne med renvaskede bolde i den ordinære sæson. Forslaget behandles i tilknytning til pkt. 6. Medlem 803 Morten Stokbro Jeg vil gerne stille forslag om at holde klubkontingentet for alle grupper på samme niveau i 2013 som i Forslaget behandles i tilknytning til pkt. 6.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere