VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013"

Transkript

1 VEJLEDNING OM Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er grundlæggende revideret efter ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der skete i forbindelse med revisionen af selskabsloven. Ændringen medfører bl.a. udfasning af selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.)

2 Indhold 1. Indledning Grundlæggende krav til virksomheder med begrænset ansvar Erhvervsdrift Krav om erhvervsdrift i hele selskabet levetid Økonomisk interesse Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) Foreningsretlige karakteristika Afgrænsning til ideelle/almennyttige foreninger og frivillige foreninger Stiftelse af et F.M.B.A Vedtægter Vekslende deltagerantal og kapital Hæftelse Kapitalkrav Generalforsamling Ledelse Andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) Andelsformålet Stiftelse af et A.M.B.A Vedtægter Vekslende deltagerantal og kapital Hæftelse Kapitalkrav Generalforsamling Ledelse Regnskaber for virksomheder med begrænset ansvar Undtagelseserklæring Fravalg af revision Anmeldelse af virksomheder med begrænset ansvar Stiftelse Efterfølgende ændringer Momsregistrering Opløsning af virksomheder med begrænset ansvar December

3 1. Indledning I forbindelse med evalueringen af selskabsloven blev der fremsat ønske om, at flere virksomheder bliver omfattet af en lovreguleret selskabsform, hvor der stilles krav til ledelse, kapital og åbenhed samtidig med, at man bevarer en vis fleksibilitet til gavn for især iværksættere. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) er alene en registreringslov og har meget få lovkrav til kapital, ledelsesforhold osv. På baggrund heraf er der indført bestemmelser i selskabsloven om en ny selskabsform betegnet iværksætterselskab, der er en særlig type anpartsselskab, dog med særregler omkring selskabets kapitalforhold, bl.a. at der alene stilles krav om en selskabskapital på 1 kr. ved stiftelsen. LEV er på denne baggrund ændret 1, således at det fremadrettet ikke vil være muligt at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) i henhold til LEV. Dog vil eksisterende selskaber med begrænset ansvar, der er registreret i henhold til LEV, fortsætte som hidtil. Fra 1. januar 2014 vil det derfor alene være muligt at stifte andelsselskaber (andelsforeninger) med begrænset ansvar (A.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) efter LEV. Nedenfor i afsnit. 3, 4 og 7 finder du en vejledning til, hvordan man stifter, registrerer og opløser et A.M.B.A. eller et F.M.B.A. Afsnit 5 indeholder vejledning om årsregnskaber for A.M.B.A., F.M.B.A. og S.M.B.A., mens der i afsnit 6 nærmere er omtalt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen for disse virksomheder. 2. Grundlæggende krav til virksomheder med begrænset ansvar I henhold til 1 i LEV finder loven anvendelse på virksomheder, der har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Når en virksomhed opfylder lovens definition, er den omfattet af registreringspligten i LEV. Herved sikres åbenhed om vedtægt, ledelse og evt. årsregnskab. Herudover er den materielle regulering begrænset. Der er som udgangspunkt aftalefrihed til at fastsætte virksomhedens vedtægter (skriftlig aftale mellem selskabets deltagere) i overensstemmelse med deltagernes behov dog uden at omgå de materielt lovregulerede selskabsformer; kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) samt erhvervsdrivende fonde. 1 Lov nr. 616 af 12/06/2013 (Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister) December

4 LEV definerer i 3, hvad der forstås ved en virksomhed med begrænset ansvar. Virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV omfatter andelsselskaber (andelsforeninger) med begrænset ansvar (A.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.). 3 er således en samlet definitionsbestemmelse. Herudover skal et A.M.B.A. tillige opfylde bestemmelsen i lovens 4. Virksomheder omfattet af LEV har selvstændig retsevne, som betyder, at deltagerne ikke hæfter for virksomhedens forpligtelser. Omvendt betyder dette, at virksomhedens deltagere hæfter for virksomhedens forpligtelser, hvis man har undladt at få den registreret. For at være omfattet af LEV skal virksomheden have flere deltagere, og der skal være mulighed for vekslende deltagerantal, dvs. fri ind og udtræden. Det betyder, at der ikke kan være krav om, at man skal købe en andel fra en udtrædende deltager for at kunne blive deltager i virksomheden. På samme måde kan der ikke være krav om, at man ikke kan udtræde af virksomheden, medmindre en anden ønsker at overtage den ledige deltagerandel. Dette er kendetegnende for det vekslende deltagerantal. Deltagernes økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder i forhold til virksomhedens overskud og stemmeret på generalforsamling kan ikke være baseret på deltagernes andel af kapitalen, Jf. LEV 3, stk. 1, 2. pkt. For virksomheder, der skal registreres efter LEV, er det således et lovkrav, at deltagernes indflydelse i selskabet er uafhængig af en eventuel indskudt kapital. Endvidere er stemmeretten i en virksomhed med begrænset ansvar udtryk for en personlig deltagelse, hvilket vil sige, at den er knyttet op på den enkelte deltager og derfor er uafhængig af denne deltagers kapitalindskud eller omsætning med selskabet. Netop udgangspunktet lige stemmeret uanset kapitalindskud bevirker, at disse virksomhedsformerikke kan anses som kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), hvor indflydelsen følger kapitalindskuddets størrelse. Du kan finde lov om visse erhvervsdrivende virksomheder her 2.1. Erhvervsdrift Som nævnt ovenfor er kun virksomheder med begrænset ansvar, som fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 1, stk. 3, definerer, hvornår en virksomhed efter loven skal anses for at udøve erhvervsdrift. En virksomhed udøver i henhold til 1, stk. 3, erhvervsdrift, hvis den f.eks.: 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag, eller 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller December

5 3) har den i selskabslovens 6 og 7, anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed, der udøver den i nr. 1 eller 2 nævnte erhvervsdrift, eller 4) udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt eller aftale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 anførte forbindelse med den anden virksomhed. Efter definitionen af erhvervsdrift er alle former for erhvervsdrift omfattet af definitionen. Dette gælder således erhvervsdrift i form af handel, håndværk, industri, landbrug og gartneri, salg eller udlejning af fast ejendom eller andre formuegoder, service og tjenesteydelsesvirksomhed samt virksomhed, der drives i koncernforhold. Indkøbs- salgs- og produktionsforeninger eller -sammenslutninger mv. er også omfattet, uanset at der udelukkende handles med medlemmerne. Lovens definition af begrebet erhvervsdrift omfatter alle de efter nutidig opfattelse anerkendte former for erhvervsudøvelse. Begrebet er ikke fast afgrænset, men vil løbende omfatte ny udvikling indenfor erhvervsaktiviteterne Krav om erhvervsdrift i hele selskabet levetid For så vidt angår erhvervsdrift er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt der foreligger erhvervsdrift i virksomheden, er på anmeldelsestidspunktet. På dette tidspunkt vurderes også de øvrige krav og forudsætninger for, om virksomheden lovligt kan registreres. Virksomheden skal således senest på dette tidspunkt (og i øvrigt herefter) leve op til kravene i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det er styrelsens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt, at virksomheden på sigt vil opfylde lovens krav om erhvervsdrift. Desuden skal der være tale om reel erhvervsdrift Økonomisk interesse Om virksomhedens erhvervsdrift fremmer deltagernes økonomiske interesser kan udledes af såvel vedtægterne som af de reelle forhold i virksomheden. Deltagernes økonomiske interesser kan fremmes ved løbende økonomiske fordele som virksomhedens sædvanlige overskudsdeling, bonus, rabat mv. til deltagerne. Fremme af deltagernes økonomiske interesser kan derudover ske indirekte ved eksempelvis stordriftsfordele ved indkøb, distribution af ydelser, fællesadministration eller lignende. Endvidere kan de økonomiske fordele bestå i udlodning af virksomhedens nettoformue ved opløsning mv. 3. Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) En forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) defineres som en erhvervsdrivende forening, der fremmer medlemmernes økonomiske interesser, hvor ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Det er desuden en betingelse, at foreningen har flere December

6 medlemmer, at der er mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på medlemmernes andel af kapitalen, Jf. LEV 3. Se nærmere i afsnit 2, Grundlæggende krav til virksomheder med begrænset ansvar Foreningsretlige karakteristika Et F.M.B.A. har karaktertræk fra den almindelige foreningsret. Der vil normalt være fri indtræden, og der betales et medlemskontingent til finansiering af foreningens aktiviteter. Foreningsbegrebets karakteristika er enhver sammenslutning mellem flere om et fælles formål. Kendetegnene for foreningsbegrebets karakteristika er følgende: Vekslende medlemskreds. Der betales medlemskontingent til finansiering af foreningens aktiviteter. Som udgangspunkt tilkommer ejerbeføjelserne medlemmerne gennem valg af ledelse og vedtægtsændringskompetence. Selvstændig ledelse. Der er ikke krav om en formue. Afgørende elementer i fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om en forening: formålets relevans for medlemmerne (interessesammenhæng mellem medlemskab og formål). om der er medlemmer og graden af medlemsaktivitet (medlemmer og høj medlemsaktivitet taler for en forening). hvorvidt medlemmerne har ejebeføjelser (hvis en generalforsamling/repræsentantskab har vedtægtskompetence og udpeger ledelsen, taler det for en forening). indtægtsgrundlag (medlemskontingenter/-indskud taler for en forening). formuens fordeling ved opløsning (hvis formuen kan udbetales til medlemmerne taler det for en erhvervsdrivende forening. I ideelle foreninger kan formuen ikke udbetales til medlemmerne, men tilfalder det velgørende formål ved foreningens opløsning). Det er et centralt element, at medlemmerne ikke må udgøres af en lille sluttet kreds, og at der som udgangspunkt skal kunne optages nye medlemmer. En forening forudsætter en aftale om en sammenslutning med et bestemt formål, og at opnåelsen af formålet vil medføre en aktivitet af en vis varighed. Anerkendes et fællesskab som en forening, hæfter alene foreningens formue for forpligtelser indgået i foreningers navn. Hvis foreningen fremmer medlemmernes økonomiske interesser ved sin erhvervsdrift, er foreningen omfattet af LEV og skal registreres i Erhvervsstyrelsen. December

7 Det er en konkret vurdering, hvorvidt foreningen er omfattet af LEV, eller der i stedet er tale om en ideel forening (også kaldet en ikke erhvervsdrivende forening ), der alene skal registreres efter de skatte- og afgiftsmæssige regler. Såfremt der er tale om en erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) skal foreningen registreres efter reglerne herom i LEV, for at foreningen bliver et selvstændigt retssubjekt, og ansvarsbegrænsningen får retsvirkning overfor tredjemand. LEV omfatter alene de foreninger, der udøver erhvervsdrift, og som i et ikke uvæsentligt omfang fremmer medlemmernes økonomiske interesser. Ved vurderingen af, om der er fremme af medlemmernes økonomiske interesser, lægges der vægt på et væsentlighedskriterium. Der skal være væsentlige målbare og direkte fordele for medlemmerne og ikke blot almindelige rabatter. Foreninger eller sammenslutninger, som gennem fælles bestillingskontorer, indkøbscentraler eller administrationskontorer tager sigte på en økonomisk fordelagtig tilrettelæggelse af medlemmernes virksomhed, er således omfattet af LEV, f.eks. taxa-bestillingskontorer, kontoringe, centerforeninger mv. Brancheforeninger kan være omfattet af LEV. Afgørende for, om en brancheforening er omfattet af LEV, er, at der er en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig indkomst i forhold til de samlede indtægter, og at indtægten ikke udelukkende anvendes til ideelle formål, men også til fordel for medlemmerne. Dette kan være tilfældet, hvis en ideel forening gennem erhvervsdrift: oparbejder overskud som ikke anvendes til det ideelle formål, eller erlægger tjenesteydelser m.m. til medlemmerne til eller under kostprisen. Der skal være tale om, at en ikke uvæsentlig del af erhvervsdriften har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser. I FDM-dommen, UfR /2 H, blev en forening, der havde et ideelt formål, anset for at være omfattet af registreringspligten efter LEV, da foreningen foruden sit ideelle formål også havde til formål at varetage medlemmernes økonomiske interesser. Efter aktiviteternes omfang var varetagelsen af medlemmernes økonomiske interesser ikke af underordnet betydning. Det fremhæves, at foreningens formål blandt andet søges gennemført ved at indgå aftaler, der indebærer økonomiske og servicemæssige fordele for medlemmerne. Endvidere, at foreningens erhvervsdrift blandt andet består af varesalg, drift af testcentre, udlejning af campingpladser og rejsebureauvirksomhed, og at der for medlemmerne er aftalt bonus og rabatordninger i forbindelse med den nævnte erhvervsdrift. December

8 3.2. Afgrænsning til ideelle/almennyttige foreninger og frivillige foreninger En forening, der omfattes af LEV, er karakteriseret ved dels at have til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser, dels at deltagernes økonomiske interesser fremmes gennem virksomhedens erhvervsdrift. Er kun ét af kriterierne opfyldt, er foreningen ikke omfattet af LEV. Ved dette kriterium afgrænses lovens anvendelsesområde over for ideelle foreninger, der udøver erhvervsdrift. Opfyldes en forenings ideelle formål gennem erhvervsdrift, er foreningen ikke omfattet, hvis udøvelsen af erhvervsdriften ikke samtidig har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser. Som eksempel på ideelle foreninger, der ikke er omfattet, kan nævnes foreninger med et socialt, politisk, kulturelt eller humanitært formål såsom idrætsklubber, fagforeninger, humanitære organisationer, brancheforeninger inden for landbrug, industri, handel, service mv., partiforeninger, spejderhytter, kunst- og teaterforeninger mv. De falder uden for lovens område, uanset de måtte drive erhverv, blot deltagernes økonomiske interesser ikke fremmes ved denne erhvervsaktivitet. Afgrænsningen mellem ideelle foreninger og erhvervsdrivende foreninger kan illustreres ved følgende gruppering: 1. Foreninger, der ikke udøver erhvervsdrift ideelle foreninger 2. Foreninger, der udøver erhvervsdrift, som ikke fremmer medlemmernes økonomiske interesser ideelle foreninger 3. Foreninger, der udøver erhvervsdrift, som i et ikke uvæsentligt omfang fremmer deltagernes økonomiske interesser erhvervsdrivende foreninger. Kun foreninger omfattet af gruppe 3 er registreringspligtige i forhold til LEV. Foreninger omfattet af gruppe 1 og 2 anses som ideelle og skal som udgangspunkt ikke registreres. Såfremt foreningen har en afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige skal foreningen dog registreres som en ikke-erhvervsdrivende forening på (en skatte-og afgiftsmæssig registrering). Her kan foreningen registreres for moms, lønsumsafgift, ansatte og/eller import/eksport. Pligten til registrering gælder f.eks. andelsboligforeninger, der pr. automatik er selskabsskattepligtige, og foreninger, som skal afregne A-skat for medarbejdere, eksempelvis idrætsforeninger med ansatte. Du kan læse mere om registreringspligtige foreninger her December

9 Frivillige foreninger er kendetegnet ved at være ideelle foreninger, jf. ovf., der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, sociale/netværk foreninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv. Frivillige foreninger er som udgangspunkt ikke forpligtet til at have et CVR-nummer. Hvis en frivillig forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræves det, at foreningen har et CVR-nummer for at få en såkaldt Nemkonto, og den skal derfor registreres på Du kan læse mere om frivillige foreninger her 3.3. Stiftelse af et F.M.B.A. Et F.M.B.A. stiftes ved aftale mellem flere medlemmer, der ønsker at fremme et erhvervsmæssigt formål, som skal fremgå af vedtægten. Foreningens vedtægter skal opfylde de såkaldte foreningskarakteristika, jf. afsnit 3.1. Foreningsretlige karakteristika. En erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, jf. LEV 8, stk. 1. Se nærmere herom i afsnit 6, Anmeldelse af F.M.B.A. og A.M.B.A Vedtægter Der er som udgangspunkt aftalefrihed til at fastsætte foreningens vedtægter (skriftlig aftale mellem foreningens medlemmer) i overensstemmelse med medlemmernes behov dog uden at omgå de materielt lovregulerede selskabsformer; kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) samt erhvervsdrivende fonde. En lang række forhold, herunder den interne organisation af foreningen, reguleres således af foreningens vedtægter. Medlemmerne skal i vedtægten bl.a. klart angive foreningens erhvervsmæssige formål, angive medlemmernes begrænsede hæftelse, om kontingent- og regnskabsforhold samt regler for valg en ledelse, der kan handle på foreningens vegne (tegningsret). Vedtægten godkendes af medlemmerne på en stiftende generalforsamling. Ved stiftelse af foreninger med begrænset ansvar anses stiftelsesdatoen for at være datoen for afholdelsen af den stiftende generalforsamling. Stifterne kan ikke beslutte, at foreningens stiftelse først skal anses for at være besluttet på et andet tidspunkt hverken tidligere eller senere Vekslende deltagerantal og kapital I foreningsretten er det et centralt element, at der som udgangspunkt er vekslende medlemstal, og der skal i vedtægterne være objektive kriterier for optagelse af nye medlemmer og fri ret til udtræden eventuelt ved afslutningen af en regnskabsperiode. December

10 Indtræden og udtræden i foreningen er et forhold mellem foreningen og medlemmet selv, hvilket således betyder, at medlemsbeviset som udgangspunkt ikke er omsætteligt, blandt andet på grund af medlemsforholdets personlige art. Det betyder også, at beslutningen om optagelse af nye medlemmer ikke må være op til medlemmerne (altså generalforsamlingen). Beslutningen skal påhvile foreningen ledelse og skal bygge på objektive kriterier, om medlemmet kan opfylde foreningens formål. Principperne om vekslende kapital og deltagerantal adskiller sig væsentligt fra kapitalselskaber, hvor kapitalandele som udgangspunkt frit kan omsættes, blandt andet fordi selskabets formål og kapitalejerens person er uafhængige af hinanden. I et kapitalselskab kræver det ligeledes en generalforsamlingsbeslutning om kapitalforhøjelse for at udvide deltagerantallet, medmindre de øvrige kapitalejere ønsker at afstå dele af deres kapitalbesiddelser Hæftelse Et F.M.B.A. er en selvstændig juridisk person og medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, når foreningen er registreret i henhold til LEV. En erhvervsdrivende forening skal i vedtægter og navn understrege, at kun foreningens formue hæfter for foreningens pligter, f.eks. ved at føje forkortelsen F.M.B.A. til navnet, jf. LEV 6, stk Kapitalkrav Der er ikke kapitalkrav i en erhvervsdrivende forening, der dog ofte fungerer som såkaldt kontingentforening, hvorefter man ikke tilstræber passende overskud udover den nødvendige konsolidering af virksomheden til brug for den løbende likviditet til foreningsaktiviteten. Ved det årlige budget fastlægges det nødvendige kapitalbehov til det kommende års drift, og indbetalinger/kontingent skal godkendes på generalforsamlingen Generalforsamling Foreninger har typisk et udbredt demokrati blandt medlemmerne og i henhold til de uskrevne foreningskarakteristika, træffer medlemmerne beslutninger på generalforsamlingen (evt. repræsentantskabet), hvor alle medlemmer som udgangspunkt har ens stemmeret. For foreninger med begrænset hæftelse skal stemmeretten være uafhængig af medlemmernes andel af kapitalen, jf. LEV Ledelse Foreningens ledelse skal fremgå af vedtægterne. Typisk består ledelsen af en forening af en bestyrelse, som vælges af foreningens medlemmer på en generalforsamling. Bestyrelsen står December

11 for den overordnede og strategiske ledelse, og kan ansætte en direktion til at varetage den daglige ledelse. Medlemmerne af bestyrelsen og direktionen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, jf. LEV 11, stk. 1, 1. pkt. 4. Andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) Et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.) defineres som et erhvervsdrivende selskab, der opfylder andelsformålet, som defineres i lovens 4, jf. afsnit Det er desuden en betingelse, at ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Andelsselskabet skal have flere deltagere og der skal være mulighed for vekslende deltagerantal. Endvidere skal deltagernes økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke være baseret på deltagernes andel af kapitalen, Jf. LEV 3. Se nærmere i afsnit 2 Grundlæggende krav til virksomheder med begrænset ansvar Andelsformålet Definitionen af selskabsformen i 4 angiver, at et andelsselskab er en virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende. Desuden skal selskabets afkast enten fordeles blandt deltagerne i forhold til deres andel i omsætningen, eller forblive indestående i selskabet. Andelsformålet er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i andelsselskabets aktiviteter, som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde. Andelsformålet kommer til udtryk flere steder i selskabets vedtægter, f.eks. i formålsbestemmelsen og i bestemmelserne om deltageroptagelse, leveringsret eller pligt/ eller aftageret og pligt, samt udmeldelse. Andelsselskabets formålsbestemmelse er ikke alene udtryk for andelsformålet, men beskriver også andelsselskabets forretningsmæssige aktiviteter. Det er her væsentligt, at bestemmelsen er formuleret, så det fremgår, at virksomheden opfylder andelsformålet. En diffust formuleret formålsbestemmelsen som Virksomheden har til formål at yde service ydelser, vil således ikke opfylde andelsformålet, hvis deltagerne ikke er tilknyttet med aftagerret eller -pligt eller leveringsret eller -pligt. deltagerne må være tilknyttet selskabet som kunder, producenter eller leverandører, således at deltagerne dels er virksomhedens ejere, dels er virksomhedens kunder/leverandører og kreditorer. Deltagernes tilknytning til selskabet skal være udtryk for en opfyldelse af fælles interesser blandt andelshavene. Det er således ikke økonomisk udbytte for den enkelte, der er den primære tanke bag stiftelsen af et andelsselskab, selvom resultatet af selskabets aktivitet er, at December

12 den enkelte deltager opnår økonomisk gevinst i forhold til den pågældendes omsætning/aktivitet med selskabet. Et faktisk fællesskab mellem selskabet og dens deltagere er udtryk for opfyldelse af andelsformålet. I Erhvervsankenævns kendelsen af 19.november 1998 ( ) kom ankenævnet frem til, at der ikke var tale om et A.M.B.A., da selskabet formål, om at drive et bestillingskontor til at formidle afsætning af selskabsdeltagernes individuelle og forskelligartede tjenesteydelser, ikke indebærer et sådant samvirke mellem deltagerne, at kravene til andelsformålet i 4 kan anses for opfyldt. I sagen udtalte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) følgende, hvad angår vurderingen af om en virksomhed opfylder andelsformålet: For så vidt angår andelsformålet som begreb, skal styrelsen i øvrigt tilføje, at det ved vurderingen af om en virksomhed opfylder et andelsformål, er af betydning hvordan samhandelen mellem virksomheden og deltagerne foregår. Således er deltagernes leveringsret et kendetegn for andelsselskabet. I denne forbindelse skelnes mellem, om samhandelen mellem virksomheden og deltagerne er udløst af en konkret henvendelse fra en identificerbar 3. mand, eller om deltagernes leverancer til virksomheden sker uden direkte sammenhæng med afsætningen fra denne. Såfremt samhandelen er udløst af en konkret henvendelse, er deltagerne ikke sikret en ret til at levere til virksomheden, og virksomheden får karakter af jobformidling. En sådan virksomhed adskiller sig fra andelsselskabet, der er karakteriseret ved, at deltagerne har en ret til at levere til virksomheden uafhængigt af, om der konkret er en aftager til virksomhedens varer. Det klassiske eksempel på andelsformålet kender man fra landbrugssektoren. Producenter af f.eks. mælk eller svinekød afsætter deres produktion til et fælles andelsselskab, som herefter forædler, markedsfører og sælger den samlede produktion videre til aftagerne til den højst mulige pris. Deltagerne (dvs. de enkelte producenter) har fælles interesse i at kunne levere til andelsselskabet til aftalt pris og i at få andel i andelsselskabets overskud i forhold til deres omsætning med andelsselskabet. Et mere moderne eksempel på andelsformålet kan være en konsulentvirksomhed indenfor en bestemt branche eller et bestemt fagligt område, hvor de enkelte deltagere/konsulenter har uddannelse, viden og erfaring, som deltagerne har besluttet at afsætte igennem et andelsselskab. Deltagernes viden afsættes til selskabet som konsulentydelser i forbindelse med undervisning, foredrag, artikelskrivning mv. Andelsselskabet vil typisk stå for den fælles administration, markedsføring overfor og kontakt med kunderne. Deltagerne kan herefter aflønnes af selskabet i forhold til deres individuelle aktivitet og salg af tjenesteydelser for selskabet. I forhold til kunderne er selskabet aftalepart i forhold til de enkelte tjenesteydelser. December

13 Ved vurderingen af, om andelsformålet er opfyldt, kan der ikke alene lægges vægt på virksomhedens vedtægtsmæssige formål. Det afgørende er, hvem der er og kan optages som selskabsdeltagere, og om disse har en fælles forbruger eller erhvervsmæssig interesse, som har tæt forbindelse med selskabets formål og aktiviteter, og navnlig om selskabsdeltagerne som leverandør, aftagere eller på lignende måde udveksler ydelser med selskabet som led i dets virksomhed. Et andelsselskab vil som oftest have følgende karakteristisk træk: virksomhedens formål, har til virke at fremme deltagernes fælles interesse. virksomhedens aktivitet omfatter at deltagerne er aftagere, leverandører eller på anden måde aktive deltagere i selskabets omsætning og aktiviteter. overskudsdeling og fordeling af likvidationsprovenu sker blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætning. Vekslende deltagerantal dvs. mulighed for ind- og udtræden. Deltagernes indflydelse i selskabets øverste ledelsesorgan sker som udgangspunkt på lige fod, altså efter hoveder. Erhvervsstyrelsen vil ofte som led i sagsbehandlingen udbede sig redegørelse for, hvordan andelsformålet kommer til udtryk i virksomheden, hvis dette ikke direkte fremgår af virksomhedens vedtægter. Styrelsen vil herefter eventuelt bede om en berigtigelse af vedtægterne Stiftelse af et A.M.B.A. Et A.M.B.A. stiftes ved aftale mellem flere deltagere, der ønsker at fremme et erhvervsmæssigt formål, som skal fremgå af vedtægten. Andelsselskabets vedtægter skal opfylde andelsformålet jf. afsnit 4.1. Andelsformålet Vedtægter Der er som udgangspunkt aftalefrihed til at fastsætte andelsselskabets vedtægter (skriftlig aftale mellem selskabets deltagere) i overensstemmelse med deltagernes behov dog uden at omgå de materielt lovregulerede selskabsformer; kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) samt erhvervsdrivende fonde. En lang række forhold, herunder andelsselskabets ledelse, reguleres således af selskabets vedtægter. Deltagerne skal i vedtægten bl.a. klart angive selskabets erhvervsmæssige formål, angive deltagernes begrænsede hæftelse, regnskabsforhold, samt regler for valg af en ledelse, der kan handle på selskabets vegne (tegningsret). December

14 Vekslende deltagerantal og kapital Karakteristisk for et A.M.B.A. er, at kapital og deltagerantal skal være vekslende, dvs. det skal være muligt at optage nye deltagere, som kan opfylde andelsformålet (og som betaler et evt. kapitalindskud) og det skal være muligt for deltagere at udtræde af selskabet, hvis ikke deltagerne opfylder andelsformålet mere. Udtrædende deltagere har ret til at få deres indskud tilbage. Indtræden og udtræden i selskabet er et forhold mellem selskabet og deltageren, hvilket således betyder, at andelsbeviset som udgangspunkt ikke er omsætteligt, blandt andet på grund af deltagerforholdets personlige art. Det betyder også, at beslutningen om optagelse af nye deltagere ikke må være op til deltagere, altså generalforsamlingen. Beslutningen skal påhvile selskabets ledelse og skal bygge på objektive kriterier, om deltageren kan opfylde selskabets andelsformål. Principperne om vekslende kapital og deltagerantal adskiller sig væsentligt fra kapitalselskaber, hvor kapitalandele som udgangspunkt frit kan omsættes, blandt andet fordi selskabets formål og kapitalejerens person er uafhængige af hinanden. I et kapitalselskab kræver det ligeledes en generalforsamlingsbeslutning om kapitalforhøjelse for at udvide deltagerantallet, medmindre de øvrige kapitalejere ønsker at afstå dele af deres kapitalbesiddelser Hæftelse Et A.M.B.A. er en selvstændig juridisk person og deltagerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, når andelsselskabet er registreret i henhold til LEV. Et andelsselskab skal i vedtægter og navn understrege, at kun foreningens formue hæfter for selskabets pligter. Som forkortelse for andelsselskaber med begrænset ansvar kan alene benyttes "A.M.B.A.", jf. LEV 6, stk Kapitalkrav Der er ikke noget kapitalkrav i et andelsselskab. I mange andelsselskaber kan man blive deltager ved at indbetale et kapitalindskud og derefter optjener man en andelskapital i forhold til sin omsætning og selskabets driftsoverskud Generalforsamling Deltagernes ret til indflydelse i selskabet udøves som udgangspunkt på en generalforsamling, hvor deltagerne typisk vælger en bestyrelse. I de store andelsselskaber kan der være en flerledet opbygning med repræsentantskaber med indirekte valg af bestyrelsen gennem delegerede eller repræsentanter. Den afgørende forskel til kapitalselskaber er, at stemmeretten December

15 er uafhængig af eventuelt indbetalt eller oparbejdet andel af selskabets kapital. Udgangspunktet er, at deltagerne har lige stemmeret, men ofte ser man også at stemmerettigheder fordeles efter princippet efter høveder dvs. i forhold til leverancer, aftagen o.l. og eventuelt opdelt i grupper med forskellige stemmerettigheder i forhold til størrelse, leverancer osv. Dette ses særligt i andelsselskaber, hvor deltagerne kan være både fysiske og juridiske deltagere med meget store forskelle i samhandelen med selskabet. Overskud og evt. likvidationsprovenu fordeles ligeledes i forhold til andel i selskabets omsætning Ledelse Ledelsesstrukturen er ikke reguleret i loven, men bestemmes i andelsselskabets vedtægter. Udgangspunktet er, at selskabet har en bestyrelse, som kan ansætte en direktion. 5. Regnskaber for virksomheder med begrænset ansvar Virksomheder med begrænset ansvar skal som udgangspunkt indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. 3, stk. 1, nr. 4, i årsregnskabsloven (ÅRL). Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med ÅRL og årsrapporten skal som udgangspunkt være underlagt revision af en godkendt revisor. Se dog afsnit 5.1 og 5.2. Virksomheder med begrænset ansvar skal altid bogføre efter bogføringsloven, uanset om selskabet udarbejder en årsrapport eller ej, jf. bogføringsloven 1, stk.1. Du kan finde årsregnskabsloven her Du kan finde bogføringsloven her 5.1. Undtagelseserklæring I henhold til årsregnskabslovens 4, stk. 1, kan en virksomhed med begrænset ansvar undlade at aflægge årsrapport, hvis den i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 7 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 14 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. Årsregnskabslovens 4 er en mulighed, som mindre virksomheder af begrænset størrelse kan vælge at benytte sig af, således virksomheden ikke skal udarbejde og indsende årsrapport, men i stedet skal indsende en såkaldt undtagelseserklæring. Hvis en virksomhed med begrænset ansvar vælger at bruge denne bestemmelse, er der ikke krav om, at de udarbejder en årsrapport, eller at virksomheden skal vælge en revisor til at December

16 revidere årsregnskabet. Det er ikke nødvendigt at oplyse om dette i forbindelse med stiftelse af virksomheden. Virksomheden skal i stedet årligt indsende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen, hvori ledelsen indestår for, at betingelserne for at undlade at aflægge årsrapport er opfyldt. Indsendelse af undtagelseserklæringen følger de almindelige indsendelsesfrister- og offentliggørelsesregler i årsregnskabsloven. Hvis en virksomhed undlader at indsende en undtagelseserklæring eller en årsrapport, kan konsekvensen blive, at Erhvervsstyrelsen anmoder skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Du kan finde en undtagelseserklæring her 5.2. Fravalg af revision En årsrapport skal som udgangspunkt være underlagt revision af en godkendt revisor. Revision kan dog fravælges af ejerne, jf. ÅRL 135. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Denne bestemmelse er den almindelige bestemmelse om undtagelse fra revisionspligt. Hvis selskabet ønsker at benytte denne mulighed, skal dette fremgå af stiftelsesdokumentet samt af årsrapportens ledelsesberetning, jf. ÅRL 9 og 10 a. Se styrelsens vejledning om fravalg af revision her 6. Anmeldelse af virksomheder med begrænset ansvar En virksomhed med begrænset ansvar skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, før virksomheden kan erhverve rettigheder og indgår forpligtelser (såkaldt retsevneregistrering), jf. LEV 8, stk. 1. Det er ikke muligt, at registrere stiftelsen af en virksomhed med begrænset ansvar online på Webreg. December

17 6.1. Stiftelse Til brug for registrering skal der udfyldes og indsendes en underskrevet selskabsblanket til Erhvervsstyrelsen. Med selskabsblanketten skal indsendes kopi af den lovlige vedtagelse af virksomhedens stiftelse (stiftelsesdokument el. lign) samt virksomhedens gældende vedtægter, jf. LEV 10, stk.4. Derudover skal det anmeldes, hvem der er medlem af ledelsen, hvem der er tegningsberettiget for virksomheden, virksomhedens navn, adresse, hjemstedskommune, formål samt regnskabsår. Skal virksomheden aflægge årsrapport i henhold til årsregnskabslovens 3, stk. 1, nr. 4, skal revisors navn tillige anmeldes, jf. LEV 11, stk. 1. Hvis en virksomhed med begrænset ansvar i forbindelse med anmeldelsen af stiftelsen anmelder en revisor, er selskabet forpligtet til at udarbejde en årsrapport og lade denne revidere. Ved stiftelse af virksomheder med begrænset ansvar anses stiftelsesdatoen for at være datoen for afholdelsen af den stiftende generalforsamling. Stifterne kan ikke beslutte, at virksomhedens stiftelse først skal anses for at være besluttet på et andet tidspunkt hverken tidligere eller senere. Tillige skal virksomhedens første regnskabsår begynde på dagen for stiftelsesdokumentets underskrivelse. Når Erhvervsstyrelsen modtager en anmeldelse om registrering af en virksomhed med begrænset ansvar (A.M.B.A. eller F.M.B.A.), vil der i hvert enkelt sag blive foretaget en konkret vurdering af de anmeldte forhold. Den enkelte sagsbehandler foretager en materiel gennemgang af de modtagne dokumenter for at tage stilling til, om virksomheden opfylder lovens krav og styrelsens tilhørende praksis. Styrelsen vil i nogle tilfælde anmode om en redegørelse fra anmelder for at kunne vurdere, hvorvidt virksomheden er omfattet af loven og opfylder lovens krav, da dette ikke alene fremgår af vedtægterne med også af virksomheden reelle forhold. Styrelsens materielle vurdering ved anmeldelse til registrering indeholder en gennemgang af virksomhedens vedtægter samt de faktiske forhold. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden formelt set ifølge vedtægtens formålsbestemmelse udøver erhvervsdrift. Der skal være tale om en reel erhvervsdrift. Ved afslutning af sagsbehandlingen tildeles virksomheden et CVR-nr., og der fremsendes et registreringsbevis. Den aktuelle sagsbehandlingstid kan ses på: Du kan finde selskabsblanketten her December

18 6.2. Efterfølgende ændringer Det er meget almindeligt, at der sker ændringer i løbet af en virksomheds levetid. Når en virksomhed med begrænset ansvar er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, skal de informationer, der er registreret i styrelsen, ajourføres, når der er sket ændringer. Ændringer i virksomhedens adresse, hjemstedskommune, formål, tegningsregel, regnskabsår og ledelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Vedtægtsændringer og ændring af ledelse kan ikke foretages på online på webreg. Ved anmeldelse af vedtægtsændringer skal virksomheden anmelde ændringerne ved at indsende en udfyldt selskabsblanket vedlagt en kopi af generalforsamlingsprotokollat og opdateret vedtægter. Ved anmeldelse af ændringer af ledelsen skal virksomheden anmelde ændringerne ved at indsende en udfyldt selskabsblanket evt. vedlagt en kopi af generalforsamlingsprotokollat Følgende ændringer kan foretages online på webreg med en digital signatur/nemid: Navn Navneforkortelse Virksomhedsadresse Telefonnummer Mobilnummer -adresse Faxnummer Branche Hjemstedsadresse Binavne Oprette / Afmelde moms Oprette / Afmelde lønsumsafgift Oprette / Afmelde import/eksport Oprette / Afmelde ansatte Afmelde punktafgifter 6.3. Momsregistrering Hvis virksomheden skal drive momspligtig virksomhed, have ansatte eller importere/eksportere varer, skal virksomheden byrde -registreres. Denne registrering sker også hos Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan i den forbindelse til orientering oplyse, at byrderegistrering ikke kan foretages, før virksomheden er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Du kan med fordel foretage registreringen digitalt via startblanketten på Startblanketten kan findes her December

19 7. Opløsning af virksomheder med begrænset ansvar En virksomhed med begrænset ansvar kan ikke bare slettes fra Erhvervsstyrelsens it-system. For opløsning af virksomheder med begrænset ansvar gælder kapitel 14 i selskabsloven med de fornødne afvigelser under hensyn til virksomhedernes særlige karakter, jf. LEV 20 Selskabslovens kapitel 14 anfører tre forskellige måder, hvorpå en virksomhed kan ophøre: 1) Opløsning ved betalingserklæring 2) Likvidation 3) Tvangsopløsning Det skal bemærkes, at selskabslovens kapitel 14 alene omhandler situationer, hvor virksomhederne er solvente. For så vidt angår insolvente virksomheder skal disse opløses efter reglerne herom i konkursloven. Du kan finde en vejledning om de forskellige opløsnings former her December

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere