ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55"

Transkript

1 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan Søndergade 2B Beliggende: Christian 8.s vej Silkeborg 8600 Silkeborg Tlf V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Christian 8.s Vej 26, Silkeborg Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Christian 8.s Vej 26 Hjemsted Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. Foreningens formål Foreningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesse som ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 3ab Silkeborg Bygrunde, beliggende Christian 8.s vej Silkeborg, herunder - i overensstemmelse med nærværende vedtægter - at forestå administrationen af nævnte ejendom.

2 2 Medlemmer Foreningens medlemmer er de til enhver værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 3ab Silkeborg Bygrunde, beliggende Christian 8.s vej 26, 8600 Silkeborg, der alle har pligt og ret til medlemskab af foreningen, idet kun ejere af ejerlejligheder i denne ejendom kan optages som medlemmer af foreningen. 4.2 Ved ejerskifte indtræder den nye og udtræder den tidligere ejer med virkning fra den endelige overtagelsesdag i henhold til købsaftale, skøde eller anden form for endelig eller betinget adkomsterhvervelse. Det udtrædende medlem er dog først frigjort for sine forpligtelser overfor foreningen, der forfalder efter overtagelsesdagen, når endelig adkomst er tinglyst og meddelelse herom med den fornødne dokumentation er forevist for foreningens administration eller bestyrelse. Når en sådan meddelelse har fundet sted, hæfter kun det nye medlem for a conto ydelser, herunder a conto varme, til foreningen, der forfalder efter den i adkomstdokumentet fastsatte overtagelsesdag, hvorimod både det udtrædende og indtrædende medlem hæfter personligt overfor foreningen for alle forpligtelser, der påhviler ejerlejligheden, herunder eventuelle ubetalte a conto ydelser, der er forfaldne forud for overtagelsesdagen. 4.3 Efterbetaling eller tilbagebetaling af fællesudgifter for de enkelte regnskabsår påhviler det til enhver tid værende medlem. 4.4 Et udtrædende medlem kan ikke fordre udbetaling af nogen del af foreningens eventuelle formue, herunder grundfond, bortset fra generalforsamlingsbestemte tilbagebetalinger for regnskabsår, der afsluttes før overtagelsesdagen, og dette forbehold forinden udbetaling er dokumenteret overfor ejerforeningen. Fordelingstal og hæftelse Hver ejerlejlighed deltager med en andel på 1/10 af ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser. 5.2 Rettigheder og forpligtelser, som måtte opstå som følge af fællesskabet, omtales i det følgende som foreningens rettigheder og forpligtelser. 5.3 For foreningens forpligtelser hæfter principalt foreningens formue, subsidiært medlemmerne proratarisk efter de tinglyste fordelingstal. For lån, foreningen optager, hæfter medlemmerne dog direkte og solidarisk, såfremt låneoptagelsen er

3 besluttet på en generalforsamling, og såfremt dette er aftalt med långiver i forbindelse med etablering af lånet Beslutninger vedrørende foreningens anliggender kan, henset til foreningens størrelse, kun træffes i enighed. Udleje Udlejning helt eller delvis af lejligheden kan kun finde sted med forudgående skriftligt samtykke fra ejerforeningens bestyrelse. 6.2 Medlemmerne må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller dele af ejerlejligheden i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, den der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed. 6.3 I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 7.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes i enighed, hvilket også gælder forslag til foreningens opløsning, ændring af de tinglyste fordelingstal, ændring af vedtægterne, og alle forslag om forandring af fælles bestående bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer af eksempelvis forsikringsforhold, brugsrettigheder, leverandører m.v. 7.3 Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultater.

4 4 Dagsorden Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 1. Udpegning af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 4. Forslag. 5. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. 6. Eventuel udpegning af revisor 7. Eventuelt. 8.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når når et af medlemmerne finder anledning dertil, eventuel administrator eller eventuel revisor forlanger det. Indkaldelse Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. For ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldelsesvarslet dog om nødvendigt nedsættes til 8 dage. 9.2 Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes i Silkeborg kommune. Møder Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende fællesskabet behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden skal drage omsorg for, at det andet medlem bliver gjort bekendt med eventuelle forslag, der skal til behandling på en generalforsamling senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5 5 Stemmeret Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, disses ægtefæller eller samlevere, som bebor ejerlejligheden sammen med medlemmet, eventuel værge eller lavværge for medlemmet, kuratorer eller bobestyrer i eventuelle boer samt foreningens revisor og administrator eller repræsentanter for disse. Kun foreningens medlemmer har stemmeret Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige enhver myndig person til at give møde for sig på generalforsamlingen og stemme på denne Afholdes en generalforsamling efter indgåelse af bindende aftale om overdragelse af en ejerlejlighed, men inden det udtrædende medlem er frigjort, er alene det indtrædende medlem stemmeberettiget, såfremt generalforsamlingen afholdes efter den i købsaftalen fastsatte overtagelsesdag, og det udtrædende medlem, såfremt generalforsamlingen afholdes forinden. Parterne kan bindende for generalforsamlingen indgå aftale om en anden fordeling af stemmeretten, men en sådan aftale skal kunne dokumenteres overfor generalforsamlingens dirigent. Referat Der udarbejdes en kort skriftlig beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og kopi udsendes til begge medlemmer. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Valgbare er foreningens medlemmer og disses ægtefæller eller samlevere Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

6 6 Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller ved hans forfald, af det andet medlem, så ofte anledning findes at foreligge Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Administration Generalforsamlingen kan, hvis der er enighed om dette, vælge en ejendomskyndig administrator til bistand ved varetagelse og administration af ejendommens daglige drift. De nærmere vilkår aftales mellem administrator og bestyrelsen Parterne kan med 3 måneders varsel opsige administrationsforholdet Det påhviler administrator i samarbejde med bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer og foretage foranstaltninger, der efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Administrator fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabet vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fællesudgifter. Bidragene afkræves ved passende varsel. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

7 7 Fællesudgifter Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forholdet 1/10 en ydelse, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen på grundlag af et af generalforsamlingen eller administrator udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter er medlemmerne forpligtet til at betale deres andele med et passende varsel Den ordinære ydelse erlægges månedsvis forud til en i fællesskab oprettet bankkonto Nærværende vedtægter vil være at lyse pantstiftende med kr ,00 på hver ejerlejlighed i ejendommen matr.nr. 3ab Silkeborg Bygrunde, beliggende Christian 8.s vej 26, 8600 Silkeborg, til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende af enhver art hos den til enhver tid værende ejer af ejerlejligheden, også selvom den personlige hæftelse for foreningens tilgodehavende alene påhviler en tidligere ejer. Panteretten respekterer de på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter eksisterende pantehæftelser og servitutter m.v., men panteretten er oprykkende efterhånden som foranstående pantehæftelser m.v. afdrages efter deres indhold og/eller indfries ekstraordinært helt eller delvist. Regnskab Generalforsamlingen kan vælge en registreret eller statsautoriseret revisor til at udarbejde det årlige regnskab. Hvis parterne ikke kan blive enige om at vælge en revisor, udarbejdes regnskabet af den til enhver tid udpegede kasserer. Hvis dette ikke finder sted inden udgangen af marts måned, er formanden berettiget til for fællesskabets regning at vælge en uvildig registreret eller statsautoriseret revisor. Årsrapport Foreningens regnskabsår er 1/1 31/ Den vedtagne årsrapport underskrives af bestyrelsen og eventuel administrator eller revisor i det omfang en sådan er valgt, jfr. 18, stk. 1.

8 8 Fælles ejendomsret Fælles ejendomsret undergivet er ejendommens grund, fundament, ydermure, tag, skorstene, depotrum, p-plaser, privat fælles vejanlæg, fælles opholdsdæk som ikke tilhører de enkelte medlemmers ejerlejligheder. Der hører et fælles gæsterum til lejlighederne, som hver lejlighed kan låne gratis ved at reservere dette i forvejen på en dertil indrettet gæsteværelses-fortegnelse. Fælles vedligeholdelse Det påhviler foreningen at vedligeholde alt, hvad der ifølge 20 er undergivet fælles ejendomsret herunder også de p-pladser, der tilhører de enkelte ejerlejlighedejere. Medlemmerne er forpligtede til at deltage i minimum 2 årlige arbejdsweekender, med mindre de er forhindrede som følge af alder, alvorlig sygdom o.lign Såfremt en lejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilket foreningen er ansvarlig eller hæfter, afholdes udgifterne som en fælles udgift Bestyrelsen er - indenfor rammerne af ovenstående - pligtig at vedtage afholdelsen af udgifter til ejendommens - efter dens karakter og forholdene i øvrigt påkrævede - vedligeholdelse, også selvom de pågældende foranstaltninger kun er til gavn for et enkelt medlem, såfremt undladelsen af at afholde udgiften vil bevirke, at brugsværdien af det pågældende medlems ejerlejlighed derved på mere end uvæsentlig måde ville forringes eller udsætte medlemmet for væsentlige ulemper. Varmeudgifter Varme- og varmtvandsanlægget drives for fælles regning Sammen med betaling af a conto bidrag til dækning af fællesudgifterne, betaler hver ejerlejlighedsejer et af bestyrelsen eller administrator fastsat a conto bidrag til dækning af de forventede varmeudgifter. Administrator kan med 1 måneds varsel i samråd med bestyrelsen ændre a conto varmebidraget. Aflæggelse af varmeregnskabet sker efter den til enhver tid gældende lejelovs fastsatte regler,

9 idet foreningens bestyrelse dog kan beslutte, at der på varmeregnskabet også kan medtages øvrige hertil relaterede udgifter udover brændselsudgifter. 9 Grundfond Medlemmerne kan i enighed på en generalforsamling beslutte, at der til brug for hovedistandsættelse af de i 20 nævnte bygningsdele oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med et af generalforsamlingen fastsat beløb, der ikke må overskride 1 % af ejendomsværdien pr. år, indtil fondens størrelse udgør 4 % af denne værdi Medlemmerne kan i enighed på en generalforsamling vedtage, at ejerforeningen optager et fælles banklån til finansiering. Individuel vedligeholdelse Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed med de deri værende bygningsdele, bortset fra de fælles forsynings- og afløbsledninger, jf. 20, påhviler alene ejeren af denne med maling, hvidtning og tapetsering samt vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele og installationer, herunder indvendige døre og trappedøre, gulve, vinduespartier, badeværelsers vægge/fliser, badeværelsers gulve og fuger, træværk, køkkenelementer, murværk, puds, elektriske installationer, gas- og vandhaner, gulvafløb samt øvrige vand- og varmeinstallationer, såsom radiatorer, radiatorventiler, sanitet m.v Medlemmerne er pligtige at sørge for, at alt, hvad der henhører under den indre vedligeholdelse, stedse er i god og vel vedligeholdt stand. Forandringer Et medlem er berettiget til at foretage ændringer, forbedringer, modernisering og ombygge sin lejlighed, herunder at flytte eller nedrive ikke-bærende skillevægge, såfremt ejendommens og ejerlejlighedens ydre ikke ændres Ombygninger eller installationer, der kræver tilladelse af bygningsmyndighederne samt ombygninger eller installationer, der medfører ydre forandringer, midlertidige eller varige gener for foreningen eller det andet medlem, må kun foretages

10 10 efter forudgående skriftlig tilladelse fra det andet medlem. Forelæggelse for det andet medlem skal ske bilagt tegninger, byggetilladelse, beskrivelse og byggeplan. Det andet medlem kan betinge sin tilladelse af, at der stilles anfordringsbankgaranti overfor foreningen med et passende beløb, til sikkerhed for foreningens og det andet medlems krav i anledning af ombygningen Medlemmerne er hver især pligtige at finde sig i rørgennemføringer og andet eventuelt mod erstatning for midlertidig og/eller varig gene. Ombygning eller installationer, der medfører, at foreningen eller det andet medlem får øgede udgifter til udvidelse, omlægning eller ændring af driften af forsynings- og/eller af afløbsledninger eller andet, må kun gennemføres mod godtgørelse af disse udgifter Uden enighed må medlemmerne ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af eller i ejendommen udenfor ejerlejligheden, herunder ændre vinduernes udseende og materiale eller udvendig farve på vinduer og entredøre. Opsætning af skilte (med undtagelse af midlertidige Til salg skilte), reklamer, udhængsskabe m.v. må ligeledes ikke finde sted uden enighed herom. Det samme gælder TV-antenner og lignende signalmodtagere på ejendommens tag eller facade. Såfremt et fællesantenneanlæg oprettes i henhold til generalforsamlingsbeslutning, er udgifterne hertil og til vedligeholdelsen heraf, fællesudgifter. Husorden Medlemmerne, disses husstand og eventuelle lejere og disses husstand er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden. Affald Almindeligt køkkenaffald fjernes ved foreningens foranstaltning, hvorimod alt andet affald ved det pågældende medlems egen foranstaltning skal fjernes og for dennes egen regning.

11 11 Benyttelse og brugsret Der må ikke drives erhverv fra de respektive beboelsesejerlejligheder uden skriftligt samtykke fra de andre medlemmer. I det omfang servitutter, offentligretlige regler og lignende ikke er til hinder derfor, er det dog medlemmerne tilladt at drive liberale erhverv i lejlighederne på indtil 25 % af arealet, så længe dette ikke er til gene for det andet medlem. Hvis et medlems virksomhed medfører forøget slid og rengøring på fælles bygningsdele, kan det pågældende medlem pålægges at betale de dermed forøgede udgifter. Misligholdelse Hvis et medlem - herunder hans husstand m.v. eller eventuel lejer - gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse overfor foreningen eller det andet medlem, f.eks. ved at komme i restance med ham påhvilende økonomiske ydelser, ved ikke at efterkomme påbud, som med rimelighed er blevet pålagt ham, ved krænkelse af husorden, ved at optræde til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller det andet medlem, eller ved at gøre sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelse berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det forulempede medlem pålægge ejeren - og i tilfælde af, at lejligheden er udlejet lejeren - uopholdeligt at fraflytte lejligheden og foretage salg af lejligheden indenfor en rimelig frist. Såfremt påbudet ikke efterkommes, og ejeren ikke har gjort brug af sin ret til at kræve sagen indbragt for en voldgiftsret, jf. 31, kan det forulempede medlem om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag ved det værneting, hvori ejendommen er beliggende. Voldgift Et medlem, der ifølge 30 er pålagt at fraflytte og sælge sin ejerlejlighed, kan indbringe spørgsmålet om fraflytnings- og salgskravets berettigelse og rimelighed for en voldgiftsret, der endeligt og uden rekurs til domstolene afgør tvisten. Vedkommende ejer skal i givet fald inden 14 dage efter modtagelsen af påbudet meddele den anden ejer, at vedkommende ønsker nedsættelse af en voldgiftsret og inden samme frist rette henvendelse til boligretten ved ejendommens værneting og anmode retten om at udpege en voldgiftsmand. Voldgiftsretten fastsætter

12 selv reglerne for sagens behandling og afgør tillige fordelingen af omkostningerne, inkl. voldgiftsmandens honorar ved sagens førelse Udgangspunktet for disse vedtægter er enighed om alle spørgsmål vedrørende fællesskabet, men ejerne kan hver især kræve alle sådanne spørgsmål, herunder nærværende vedtægter, indbragt for Voldgiftsretten efter de retningslinjer, som er anført i stk. 1, hvis der opstår uenighed. Voldgiftsretten kan herefter træffe afgørelse med bindende virkning for ejerne. Dette gælder også spørgsmål, som ifølge nærværende vedtægter kræver enighed, hvis Voldgiftsretten vurderer, at kravet om enighed fører til et for den ene af ejerne urimeligt resultat eller er til hinder for en handling/ændring eller lignende, som er til væsentlig skade eller ulempe for den ene ejer eller fællesskabet. Nærværende vedtægter begæres tinglyst som pantstiftende og servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 3ab Silkeborg Bygrunde, ejerlejlighederne nr. 1-10, beliggende beliggende Christian 8.s vej Silkeborg. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er Ejerforeningen Christian 8.s Vej 26. ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under matr.nr. 3ab Silkeborg Bygrunde. Silkeborg, den [dato) Som ejere af ejerlejlighed nr. [nr.] Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: UNDERSKRIFT: NAVN: STILLING: BOPÆL: UNDERSKRIFT: NAVN: STILLING: BOPÆL:

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen. Terrassehaven. Postadresse: Parkvej 164/063. 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Terrassehaven Postadresse: Parkvej 164/063 4700 Næstved 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Terrassehaven. Foreningens har hjemsted i Næstved. Foreningen ved dens bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere