Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1"

Transkript

1 Klubhåndbog LC Søllerød Version: Klubhåndbog Med ændringer Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

2 Klubhåndbogen for Lions Club Søllerød Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1 Formål og Lions Organisation Klubhåndbogens formål Sådan er lions opbygget Informationskilder Lions Danmarks ekspedition/administration 5 2. Retningslinier for bestyrelsen Fællesregler Præsidentens opgaver og kompetence Vicepræsidentens opgaver Past Præsidentens opgaver Sekretærens opgaver Kassererens opgaver Formand for IR-udvalg opgaver Formand for Lokaludvalg opgaver Formand for Lions Park Udvalg Retningslinier for andre Klubmesterens opgaver Tailtwisterens opgaver Revisor Udvalgene og retningslinier for udvalgene m.v Fælles regler Udpegning Forberedelse Udvalgsmøder Økonomi Post/henvendelser Andet Nedsættelse af udvalg Aktivitets Udvalg (indtægtsgivende) Loppemarked Julemarked Lions Park Butik Indsamlede midler/fondstilskud o.l Frimærkesalg Møde- og festudvalg Lokaludvalg Lions Park udvalg IR-udvalg Hjælpeprojekter i Nepal Hjælpeprojekter i Sri Lanka Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og andre lande Lions Nordic PR-udvalg Medlemsudvalg 18 Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 2

3 4.7.2 Havarthigårdens Repræsentantskab Ad hoc udvalg Rudersdaludvalg Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse Lions Club Søllerøds Ældrefond Lions Danmark Projekter Youth Exchange (YEC) Lions mod misbrug (MBC) Lionsprisen Katastrofe- og hjælpefond (K&H) Grønlandsfonden Handicaplejren (arrangør Roskildezonen) Orkester Norden Lions Kollegiet Diverse Regler Nåle, emblemer og hæderstegn Retningslinier for deltagelse i eksterne møder og refusionsregler Generelt Årsmøde Distriktsmøde Midtvejsmøde Zonemøde Orienteringsmøder i distriktet Chartringer og jubilæer Møde for nye lions Refusion af udgifter for deltagelse i eksterne lionsmøder Til- og framelding til klubmøder Klubbens hilsen til et medlem Forsikringer i Lions Forsikringer Hvad skal klubben selv forsikre Hvad skal lionsmedlemmerne selv forsikre Formål og Lions Organisation Klubhåndbogens formål. Klubhåndbogen har til formål, at beskrive vor klubs organisation, administration, tilbagevendende aktiviteter, samarbejdet med andre klubber og vor deltagelse i organisatoriske arbejde og at give en historisk oversigt over klubbens virke - dette til hjælp i det daglige klubarbejde for medlemmer, udvalg og bestyrelse, når ting skal huskes og gøres. Da klubbens hele virke jo i meget høj grad følger Multipeldistriktets retningslinier - allerede så udførligt og udmærket beskrevet i Lionshåndbogen - er sigtet med denne klubmanual især at Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 3

4 sammenfatte vor specielle adfærd, rutiner og aktiviteter samt detaljer, som ikke direkte fremgår af Lionshåndbogen. Klubben har sine egne VEDTÆGTER og en KLUBHÅNDBOG - den du nu læser i. Særskilt udsendes referater af bestyrelsesmøder og klubmøder, meddelelser og lign. fra klubbens udvalg, bestyrelse og præsident. Faste aktiviteter er mere udførligt beskrevet i BILAGSSAMLINGEN. De gældende versioner af Vedtægter, Klubhåndbog og Bilagssamlingen kan ses på hjemmesiden : eller 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009). Du er medlem af Lions Club Søllerød stiftet i Klubben er medlem af The International Association of Lions Clubs kaldet LIONS CLUBS INTERNATIONAL forkortet LCI grundlagt i 1917 i Chicago, USA, af Melvin Jones. og LCI er en verdensomspændende sammenslutning (192 lande klubber med 1,4 mio. medlemmer)og er geografisk opdelt i multipeldistrikter, der nedad er opdelt i distrikter, regioner og zoner. Danmark, Færøerne og Grønland udgør multipeldistrikt 106 (313 klubber med medlemmer), som er opdelt i distrikterne A, B, C, og D. LC Søllerød er i 106D, zone Øresund. Se Multipeldistrikt 106D er det nordlige Sjælland, Færøerne og Grønland. De 7 zoner i 106 D omfatter følgende kommuner: 1.1.og 1.2 Hellerup: Hellerup, Gentofte, Ballerup/Herlev. 1.3 Roskilde: Roskilde, Lejre. 1.4 Solskinszone: Kalundborg, Holbæk, Odsherred. 1.5 Grønland: Alle kommuner. 2.1og 2.2 Øresund: Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Furesø, Rudersdal. 2.3 Hillerød: Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk/Hundested, Gribskov, Egedal. 2.4 Færøerne: Alle kommuner. I alt 54 klubber og ca medlemmer. LCI s øverste myndighed er den årlige generalforsamling kaldet Convention. Alle klubber kan sende repræsentanter til Convention, som også er en social begivenhed, hvor til lions fra hele verden mødes. I Multipeldistrikterne og i Distrikterne holdes ligeledes årlige generalforsamlinger, til hvilke områdernes klubber kan sende repræsentanter. I Danmark kaldes de Årsmødet og Distriktsmødet. Se detaljer i den grønne håndbog på: På distriktsmødet vælges en distriktsguvernør og en vicedistriktsguvernør. Klubberne i en zone vælger selv en zoneformand. LC Søllerød holder sin årlige Generalforsamling i april. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 4

5 Lionsåret (klubåret) løber fra 1. juli til 30. juni næste år. Lions betaler egne organisations- og administrationsomkostninger. Du betaler kontingent til klubben. Den betaler afgifter til Distrikt, Multipeldistrikt og Lions Clubs International. Hver en krone klubberne indsamler gives ud igen til sociale og humanitære formål. Klubberne bestemmer selv til hvad. Ofte går flere/mange klubber sammen om større/store lokale, nationale, nordiske eller internationale opgaver. De nordiske lande arbejder sammen om fælles projekter i Nordisk Samarbejds Råd. Europæiske lions mødes årligt på et Europa Forum for at udveksle ideer og erfaringer og drøfte grundlaget for fælles aktiviteter og andre spørgsmål af fælles interesse. 1.3 Informationskilder. Multipeldistrikt Danmark udgiver LIONSHÅNDBOGEN ( Den grønne håndbog 2004 og 2006 ), De findes elektronisk og ajourført på Hvert år modtager klubben 3 stk af Multipeldistriktets MATRIKEL. I den findes de aktuelle navne og adresse. En ajourført version findes på Her vil du blive spurgt om brugernavn og kodeord. Brugernavnet er dit danske medlemsnummer, Dit kodeord har du fået personlig meddelelse om. Det er vigtigt, at du her selv eller gennem klubbens sekretær straks opdatere dine medlemsdata. Seks gange i løbet af et klubår modtager du den danske udgave af THE LION (Det internationale Lion Magazine). Se også Husk vores egen hjemmeside: Klubbens historie er givet i artiklen 50 år med løver i Søllerød på vores hjemmeside. 1.4 Lions Danmarks ekspedition/administration. Københavnsvej 9, 3400 Hillerød, telefon , telefontid mandag-fredag kl , telefon/fax , 2. Retningslinier for bestyrelsen. 2.1 Fællesregler Generelt. Bestyrelsen er under forsæde af præsidenten klubbens daglige ledelse. Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver er beskrevet på de efterfølgende sider. Præsidenten kan forpligte klubben økonomisk i forening med Kassereren, dog at der til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse Valg. Bestyrelsen for det kommende klubår vælges jvf. klubbens vedtægter på den ordinære generalforsamling. Der tilstræbes kontinuitet i udskiftningen, således at ikke alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes på en gang. Ved frafald udpeger bestyrelsen et nyt medlem. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 5

6 Præsident, Vicepræsident og Pastpræsident varetager normalt posten i 1 år, og de bør maksimalt kunne sidde i 4 år samlet i forbindelse med disse poster. De øvrige poster i bestyrelsen kan besættes med længere varighed. Det skal dog tilstræbes at alle medlemmer efterhånden på skift varetager en bestyrelsespost Forberedelse. Den aftrædende bestyrelse udarbejder forslag til budget for klubkassen og aktivitetskassen, samt forslag til kontingent for det kommende klubår til generalforsamlingen i april. I perioden fra valget i april til tiltrædelsen 1.juli forbereder den nye bestyrelse det kommende klubår. Vicepræsident og præsident udarbejder en bemandingsplan for det kommende år (udvalgssammensætning og bemanding) til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling Opgaver. Bestyrelsen er hovedansvarlig for klubbens daglige drift med alt, hvad dette indebærer af korrespondance, økonomi, mødeplanlægning, klubmøder, kontakten til zonen, distriktet og lionsorganisationens øvrige organer Møder. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, normalt et møde om måneden. Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøder og rundsender godkendt referat til medlemmerne Post henvendelser. Post henvendelser til klubben opdeles i: Post til Præsident: Denne sendes/videregives snarest til Præsidenten, der viderefordeler sager, der skal behandles i udvalgene til de respektive udvalgsformænd. Post til andre: Post i forbindelse med varetagelse af en given aktivitet, så som: Fadderskaber, Loppemarked m.v. skal ikke videresendes til præsidenten, men behandles af den pågældende. Post i forbindelse med tilsagn om donationer fra et af udvalgene videresendes i kopi til præsidenten og til IT-ansvarlig. Sekretæren er KLOA (Klub Lions Office Administrator) og POSTM (Klub Lions Office Postmester) i Lions Office. 2.2 Præsidentens opgaver og kompetence. 1. Generelt. Præsidenten (P) leder klubbens virksomhed og er ansvarlig for, at love og vedtægter for klubben og for Lions Club International overholdes. Præsidenten sikrer god arbejdsgang i klubben og fordeler opgaverne til bestyrelsens medlemmer og udvalgene. Præsidenten er formand for Medlemsudvalget. Præsidenten er født medlem af Lions Club Søllerød s Ældrefond og Lions Park udvalget. Præsidenten kan deltage i alle udvalgsmøder, underudvalgsmøder, arbejdsgruppemøder etc. Præsidenten kan i samråd med kassereren disponere et beløb op til 5000 kr. Efterfølgende skal bestyrelsen orienteres. Ved beløb her ud over skal han indhente bestyrelsens samtykke. Klubben orienteres om de anvendte beløb i referat af bestyrelsesmødet. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 6

7 2. Forberedelse. Det er den nyvalgte præsidents opgave sammen med den nye bestyrelse at: - tilrettelægge det nye klubår. - nedsætte klubbens udvalg og udpege formænd og medlemmer hertil. - udarbejde evt. supplerende retningslinier for udvalgene. 3. Bestyrelsesmøder. Præsidenten indkalder efter behov til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden (normalt en gang om måneden). Præsidenten er selv mødeleder. Præsidenten kan i særlige tilfælde indbyde andre klubmedlemmer til at deltage i bestyrelsens møder. 4. Klubmøder. Ved klubmøder er det Præsidentens opgave og ansvar at: - gennemgå Præsidentens post - forestå medlemsoptagelse - uddele evt. awards til medlemmer - byde gæster velkommen. 5. Eksterne møder. Præsidenten deltager i zone-, midtvejs-, og distriktsmøder samt årsmøde, charterfester og klubjubilæer i zonen. Ved forfald har Præsidenten ansvaret for, at klubben er repræsenteret på passende måde. Præsidenten sikrer sig, at klubben er repræsenteret på distriktets orienteringsmøder. 6. Generalforsamlinger. Præsidenten indkalder til alle ordinære og ekstraordinære Generalforsamlinger. 2.3 Vicepræsidentens opgaver. Vicepræsidenten er født formand for Møde- og festudvalg. Han overtager normalt posten som Præsident det følgende år og er derfor hovedansvarlig for at udarbejde forslag til efterfølgende års bestyrelsessammensætning og bemandingsplan. Han bør i videst muligt omfang deltage i zone-, distrikts- og årsmøder. 2.4 PastPræsidentens opgaver. Pastpræsidenten er stedfortræder for Præsidenten i dennes forfald. Han er formand for Udvalget for indtægtsgivende aktiviteter. Han har som opgave at modtage og tage sig af klubbens medlemmer og gæster. 2.5 Sekretærens opgaver. Sekretæren varetager korrespondancen mellem klubben og det distrikt (del- og multipel), som klubben tilhører, samt til den internationale sammenslutning. Han skal bl.a.: - indsende månedsrapporter til kontoret i Hillerød. - fremsende de rapporter der ønskes af distriktsguvernørens kabinet, såsom referater fra aktuelle klubmøder og aktiviteter. - opbevare og vedligeholde klubbens arkiv med dagsordener, referater af klub- og bestyrelsesmøder, oversigter over mødedeltagelse, udvalgenes sammensætning, valg, medlemsoplysninger, medlemmers adresser og telefonnumre og klubregnskab. - oplyse nye medlemmer om kontingent og andre økonomiske forpligtelser overfor klubben Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 7

8 - tage referat af bestyrelsesmøder, klubmøder og generalforsamlinger. Referaterne rundsendes til medlemmerne. - indkalde til klubmøder. - føre statistik og rekvirere awards og rekvirere effekter fra Supply kataloget efter anmodning fra medlemmer. - udarbejde plan for lørdagsvagter i forbindelse med indsamling til loppemarkedet. - formulering af de på et klubmøde vedtagne rettelser/ændringer (ajourføring) til Klubhåndbogen. Rettelser indlægges på hjemmeside af den IT-ansvarlige. Sekretæren er KLOA (Klub Lions Office Administrator) og POSTM (Klub Lions Office Postmester) i Lions Office. Af sikkerhedsmæssige grunde kan hver enkelt kun opdatere sine egne data, mens sekretæren har ansvaret for, at klubben data er opdateret og bistår dem, der ikke har internet adgang. 2.6 Kassererens opgaver. 1. Generelt. Kassereren (K) forestår forvaltningen af klubbens økonomi. Kassereren administrerer alle ud- og indbetalinger og fører det i den forbindelse nødvendige bogholderi, der til stadighed må være ajourført. Kassereren søger på klubbens vegne (om fornødent) SKAT om momsfritagelse for momspligtige aktiviteter. Kassereren opbevarer alle kvitteringer, udgiftsbilag og øvrige dokumenter vedrørende regnskabet, samt opstiller og fremsender månedlige regnskaber og halvårligt økonomisk rapport til det internationale kontor og klubbens bestyrelse. 2. Økonomi. Klubbens indtægter/udgifter opdeles i Klubkasse, Aktivitetskasse (momsfri), Aktivitetskasse (momspl.) og Dispositionskasse, samt øvrige konti. Der findes separate bankkonti for de enkelte kasser, da Skat forlanger fuldstændig adskillelse, også vedr. rentebeløb. Regnskabsåret løber fra 1. marts til ultimo februar næste år. a. Klubkassen. Kassen indeholder midler fra kontingenter og bøder. Klubkassen afholder udgifter til afgifter, udgifter i forbindelse med møder og andet i forbindelse med klubbens drift. b. Aktivitetskassen. Kassen indeholder midler, indtjent ved indsamling og aktiviteter. Midlerne anvendes til donationer i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. c. Aktivitetskassen (momspligtig). Kassen indeholder midler, indtjent ved salg i butikken i Lions Park Søllerød. Overskuddet overføres til aktivitetskassen og til LC Søllerød Mølleå s aktivitetskasse efter en given fordelingsnøgle. d. Dispositionskassen. Kassen indeholder midler overført fra aktivitetskassen. Midlerne er disponeret f. eks. med gavebrev, men endnu ikke hævet (anvendt). Ud over disse midler ligger et beløb til katastrofehjælp. Bestyrelsen kan i samvirke med udvalget for det berørte område med øjeblikkelig virkning anvende dette beløb, men medlemmerne skal snarest underrettes derom. Midlerne anvendes til donationer/katastrofehjælp i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 8

9 e. Øvrige konti. Der kan yderligere forefinde kasser/konti til forvaltning af midler i forbindelse med konkrete projekter så som Fadderskaber, Mikrolån, Landsbyprojekt etc.. 3. Kontingent. Kontingentet opkræves af kassereren med halvdelen ved klubårets start den 1.juli og halvdelen i december. Oversigt over kontingenter og afgifter findes i Bilagssamlingen. Kassereren sørger for udsendelse af meddelelse om kontingentopkrævning. 4. Klubmøder. Kassereren tømmer (sammen med TT) Løven på hvert klubmøde og indsætter pengene på klubkassens konto. Kassereren betaler af klubkassen fortæring for gæster. Medlemmernes afregning for fortæring og drikkevarer sker over klubkassen. 5. Afgifter. Kassereren betaler af klubkassen afgifter til distriktet og Lions Club International. Tilskud til Lions Club Danmarks og Lions Club Internationals aktiviteter tages af aktivitetskassen. 6. Interne lotterier. Kassereren forestår salg af interne Lions-lotterier til Convention og Europa Forum. 7. Årsregnskab og budget. a: Budget. Kassereren udarbejder forslag til budget for klubkassen og aktivitetskassen, samt forslag til kontingent, for det kommende klubår. b: Foreløbigt regnskab. Kassereren udarbejder regnskaber for klubkasse og aktivitetskasse. Regnskaberne godkendes af revisorerne og fremlægges på generalforsamlingen i april. Regnskabsåret for LC Søllerød løber fra 1. marts til ultimo februar næste år med undtagelse af butiksregnskabet der følger kalenderåret. 2.7 Formand for IR-udvalg. Formanden for IR-udvalg leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter i udlandet og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Han er medlem af bestyrelsen og holder bestyrelse og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Han kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg, bestående af medlemmer af IR Udvalget. Han skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende IR-udvalgets arbejdsområde. Han kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 9

10 2.8 Formand for Lokaludvalg. Formanden for Lokaludvalget leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter indenlands dog bortset fra Lions Park Søllerød og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Han er medlem af bestyrelsen og holder bestyrelse og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Han kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg eller arbejdsgrupper, bestående af medlemmer af Lokaludvalget. Han skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende Lokaludvalgets arbejdsområde. Han kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. 2.9 Formand for Lions Park udvalg (Lions Park Søllerød). Formanden for Lions Park udvalget leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter i forbindelse med Lions Park Søllerød og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Han deltager i bestyrelsen, når der er sager i forbindelse med Lions Park Søllerød og holder bestyrelsen og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Han kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg eller arbejdsgrupper, bestående af medlemmer af Lions Park udvalget. Han skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende Lions Parks udvalgets arbejdsområde. Han kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. Han sikrer, at der sker samarbejde med Lions Club Søllerøds Ældrefond og at donationer afstemmes med Ældrefonden. Præsidenten er medlem af Lions Park udvalget. 3. Retningslinier for andre 3.1 Klubmesterens opgaver. Klubmesteren vedligeholder og er ansvarlig for al klubbens ejendom og materiel som f. eks. flag, flagborg, bannere, klokke med hammer, tailtwisterløve, mødelokaleinventar, sangbøger og opslagstavle. Klubmesteren har ansvaret for det praktiske arrangement omkring klubmøder. Han modtager frameldinger. Han træffer aftale med mødestedet. Han søger for at de ting, der skal bruges ved klubmødet, er til stede og lægger det på plads efter mødet. Klubmesteren er ceremonimester under mødet, sørger for at alle er anvist passende plads og uddeler papirer og andet, som bestyrelsen har bedt om at få omdelt ved mødet. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 10

11 Klubmesteren sørger for, at nye medlemmer ikke kommer til at sidde sammen med de samme klubmedlemmer ved hvert møde, men efterhånden kommer til at kende alle medlemmer. Han er født medlem af Møde- og festudvalget. 3.2 Tailtwisterens opgaver. Tailtwisteren skal fremme et godt arbejdsklima i klubben gennem muntre påhit, uden at der gives køb på mødernes seriøsitet. Han kan idømme medlemmerne bøder for begåede eller påståede småforseelser. Intet medlem kan idømmes mere end én bøde ved hvert møde. Tailtwisteren kan kun idømmes bøder efter enstemmig beslutning af alle tilstedeværende klubmedlemmer. 3.3 Revisorer. Revisorer reviderer såvel regnskabet for klubkassen som for aktivitetskassen (med og uden moms), dispositionskassen og øvrige kasser/konti (som Mikrolån, Fadderskaber, Landsbyprojektet etc.). Revisorerne påser ikke blot, at der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål. Et medlem af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor eller revisorsuppleant. En revisor behøver ikke at være medlem af klubben. 4. Udvalgene og retningslinier for udvalgene. 4.1 Fælles regler. Det årlige budget vedtages på Generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne Udpegning. Ved den årlige sammensætning af udvalg tilstræbes en kontinuitet, således at højest halvdelen af medlemmerne udskiftes. Hvert udvalg skal minimum bestå af 3 medlemmer. Det tilstræbes, at den afgående formand, indgår i udvalget det følgende år. Det tilstræbes, at samtlige klubmedlemmer inddrages gerne på vekslende poster i udvalgsarbejde, og at det enkelte medlems evner og interesser tilgodeses Forberedelse. Udvalgene starter før klubåret (maj/juni) med udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde indenfor den budgetramme, som udvalget er tildelt ved generalforsamlingens vedtagelse af årsbudgettet. Årsplan indsendes til bestyrelsen inden 1. juli.aftrædende udvalgsformand foranlediger en fyldestgørende overdragelse til tiltrædende udvalgsformand ved årsskiftet for lionsåret Udvalgsmøder. Udvalgsmøder afholdes efter behov dog mindst hvert halvår. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at udvalgssager behandles uden unødig forsinkelse. Ved ansøgning om tilskud udefra behandler udvalgene snarest muligt henvendelsen. Der skal ske orientering af Præsidenten. Såfremt der ikke umiddelbart kan træffes en afgørelse, bør udvalget kvittere (telefonisk eller skriftligt) for modtagelse af henvendelsen. Der tages altid beslutningsreferat fra udvalgsmøderne og disse sendes til bestyrelsen. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 11

12 Udvalgsformanden orienterer på klubmøder i rimeligt omfang løbende om dets arbejde. Den enkelte udvalgsformand, kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller fordele arbejdsopgaver til enkelte medlemmer Økonomi. Udvalg, som planlægger udgiftskrævende aktiviteter ud over deres budget, udarbejder budget/overslag herfor og skal anmode bestyrelsen om de nødvendige midler. Ved planlægning af aktiviteter med større økonomisk risiko skal udvalget forinden sikre sig opbakning i klubben Post/henvendelser. Henvendelser til klubben tilsendes/videregives omgående til Præsidenten, der hurtigst muligt viderefordeler sagerne til den respektive udvalgsformand. Dog videresender udvalgene ikke henvendelser i forbindelse med den daglige drift i løbende projekter Andet. Udvalgene er selv ansvarlige for deres korrespondance. Udgående breve skal i kopi sendes til præsidenten. Dette gælder dog ikke ved korrespondance, som må anses for led i den daglige drift af et sagsområde. Der anvendes klubpapir og kuverter, som fås hos sekretæren eller kopieres fra hjemmesiden. Portoudgifter godtgøres hos kassereren mod aflevering af kvittering. Udvalgene skal inddrager PR-udvalget, når der skal ske udarbejdelse og offentliggørelse af materiale i nyhedsmedierne Nedsættelse af udvalg. Udvalg - såvel stående som særlige Ad Hoc udvalg - nedsættes af præsidenten efter forhandling i bestyrelsen. De fleste udvalg nedsættes for det kommende klubår og indgår i bemandingsplanen, som godkendes på den ordinære generalforsamling i april. Der er dog intet til hinder for, at præsidenten kan nedsætte udvalg på andre tidspunkter. Som andetsteds nævnt kan den enkelte udvalgsformand nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller overlade arbejdsopgaver til enkelte udvalgsmedlemmer. På poster i Lions Danmark, som ikke besættes direkte, påføres præsidenten som ansvarlig. Medlemmer, der har specielle ønsker om udvalgsposter i det kommende klubår, bør i god tid inden generalforsamlingen drøfte dette med vicepræsidenten/præsidenten. Der bør i videst muligt omfang tages hensyn til sådanne særlige ønsker i det omfang, det kan forenes med hensynet til fornyelse i udvalgene, til kontinuitet, den rimelige fordeling af byrderne mellem medlemmerne, disses ekspertise og andre hensyn. 4.2 Aktivitets udvalg (Indtægtsgivende). Udvalget har det koordinerende ansvar for alle indtægtsgivende aktiviteter, herunder: Loppemarked Julemarked. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 12

13 4.2.3 Lions Park Butikken Indsamlede midler/fondstilskud o.l Frimærkesalg. Udvalgets opgave er desuden at få eller finde allehånde egnede idéer til nye aktiviteter for klubben, der fremskaffer penge til aktivitetskassen (indtægtsgivende aktiviteter). PastPræsident er født formand for Aktivitetsudvalget. Han orienterer bestyrelse, og evt. forslag forelægges dem. Egentlige oplæg skal derefter godkendes på et medlemsmøde. Loppemarkedskoordinator, formand for Julemarked, formand for Lions Park Butik er fødte medlemmer af Aktivitetsudvalget Loppemarked. Det årlige loppemarked er Lions Club Søllerøds største udadvendte indtægtsgivende aktivitet. Det ledes af en loppemarkeds koordinator, men forudsætter deltagelse af samtlige medlemmer, både under opbæring, salg og oprydning. Siden 1985 har klubben holdt loppemarked i Lions Park Søllerød den anden weekend i september. Åbningstiden er lørdag kl og søndag kl Telte slås op tirsdagen før og opbæring af effekter sker onsdag, torsdag, fredag. Den enkelte butikschef er ansvarlig for telt/telte og deres vedligeholdelse. Den største del af opbæringen sker torsdag. Oprydning sker søndag eftermiddag og telte kan tages ned søndag eller mandag. Loppemarkedskoordinator sikrer alt dette og er ansvarlig for: Tidsplan. Bemanding. Aftaler vedrørende container og brug af parkeringspladsen. Aftaler med butikscheferne. Aftaler omkring fortæring, pølsevogn, flag m.v.. Aftale med Lions Park køkken og terapi vedrørende café og fortæring. Indhente tilladelse fra politiet om afholdelse af loppemarked. Indhente ophængningstilladelse fra kommunen og DONG for skilte Sikre koordination til PR-udvalg. PR-udvalg forestår kontakter til medier, samt indkøb/udførelse af plakater, bannere og skilte, samt opsætning af disse. For afhentning af ting til Loppemarkedet i Lions Park Søllerød udarbejdes en liste, som for hver måned angiver, hvem der står for afhentning (se Bilagssamlingen). Lørdag og søndag (loppemarkedsdagene) er alle medlemmer med lionesser af hus - foruden et stort antal uundværlige frivillige hjælpere, især familie, venner eller tilfældige hjælpsomme mennesker. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 13

14 Indsamling af loppemarkedseffekter sker løbende gennem i året. Klubben har åbent for modtagelse af loppemarkedseffekter hver lørdag fra Sekretæren udarbejder skemaet lørdagsvagter for hvert ½ år. Alle klubmedlemmer deltager i vagterne. Flere detaljer er angivet i Bilagssamlingen Julemarked. Julemarkedet afholdes en lørdag omkring 1. december i Lions Park Søllerød i tiden kl Formanden for julemarked orienterer senest d.10. oktober medlemmerne om tidspunktet for afholdelse af julemarkedet og indkalder samtidig julemarkedsudvalget til et planlægningsmøde der skal afholdes senest den 5. november. Julemarkedet forudsætter deltagelse af samtlige medlemmer fordelt på afhentning, op- og nedbæring, salg (herunder arbejdsplads salg), oprydning og eftersalg. Markedet holdes i Indgangsområdet med butikken. De 2 efterfølgende lørdage kl er der salg fra kælderen. Julemarkedet forudsætter l deltagelse af samtlige medlemmer. Et mere detaljeret forløb fremgår af Bilagssamlingen Lions Park Butikken. Klubben driver en velassorteret butik for beboerne i Lions Park Søllerød, og overskuddet indgår i Lions Club Søllerød og Lions Club Søllerød, Mølleå s aktivitetskasser. Regnskabet for butikken følger kalenderåret. Frivillige fra LC Søllerød og LC Søllerød, Mølleaa driver butikken. Den har åben mandag, onsdag og fredag fra Indsamlede midler/fondstilskud o.l. Lions Club Søllerød har i mange år, specielt til klubbens internationale projekter modtaget betydelige donationer i form af penge og naturalier. Donationerne er kommet fra statslige som private fonde, firmaer, private personer og Lions klubber. De største donationer har været DANIDA, J.L.Fondet, LCIF, UNOMEDICAL (tidl. Mærsk medival) og SIRIUS A/S Frimærkesalg. Frimærker indsamles af medlemmer og gives dem der forestår frimærkesalget. Frimærkerne søges solgt på Loppemarkedet, i frimærkeklubber og andre steder. 4.3 Møde- og festudvalg. Udvalget har ansvaret for indholdet i klubmøderne. Udvalget bør bestå af mindst 5 personer, hvoraf Vicepræsidenten er født formand og klubmesteren er født medlem. Udvalget udarbejder i god tid program for hvert halve klubåret Programmet bør før det forelægges bestyrelsen afstemmes med Præsidenten. IT-ansvarlig underrettes løbende for at holde hjemmesiden opdateret. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 14

15 Programmet skal indeholde: 1. Mødedatoer for klubåret med angivelse af hvad mødet indeholder / omhandler. 2. Om ledsager deltager. 3. Dato for generalforsamling (der bør ikke være andre arrangementer den aften.) 4. Dato for zonemøde, midtvejsmøde, distriktsmøde, årsmøde samt møde for nye lionsmedlemmer. 5. Andre relevante datoer. Udvalget drager omsorg for, at der i programmet medtages mødeaften med Distriktsguvernør DG eller Vicedistriktsguvernør VDG. Møde- og festudvalget sammensætter et alsidigt mødeprogram, Ved planlægningen skal der tages hensyn til, at vore faste mødedage er 3. onsdag i måneden. 4.4 Lokaludvalg. Lokaludvalget har ansvaret for klubbens aktiviteter til fordel for indenlandske formål, især i lokalsamfundet og bortset fra Lions Park Søllerød. Formanden for Lokaludvalget kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller overlade arbejdsopgaver til enkelte udvalgsmedlemmer. Lokalt uddeler klubben hvert år en Ældrepris som påskønnelse af en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredje alder. Indstillinger foretages af enkeltpersoner eller institutioner og sendes til formanden for lokaludvalget inden 1. maj. Desuden støtter de aktiviteter for unge og ældre i kommunen. Ansøgninger om støtte kan løbende sendes til formanden for lokaludvalget. Som eksempler på støtte, der er uddelt, kan nævnes: - Sind i Søllerød, spejdergrupper, - sejlklubber og fodboldhold, - indkøb af røgalarmer til ældre beboere i kommunen, - indkøb af fjernsyn til børneafdelingen på hospital, - ferieophold og julehjælp for økonomisk dårligt stillede familier, - støtte til ferieophold for beboere på Nærumgårds børnehjem, - Danske hospitalsklovne på Gentofte hospital, - Vedbækgarden, - motionsredskaber på Rudersdalruten - lokal integration af nye lokale borgere tilflyttet fra udlandet. Se endvidere hjemmesiden. 4.5 Lions Park udvalg. Lions Park udvalget har ansvaret for klubbens relationer til Lions Park Søllerød, der er opført på initiativ af Lions Club Søllerød. Det skal tillige gennem præsidenten sikre et samarbejde med Lions Club Søllerød s Ældrefond specielt i forbindelse med anvendelse af de i budgettet angivne midler. Lions Park udvalget arrangerer bl.a. den årlige bustur for Lions Park Søllerød s beboere, samt en årlige Lucia Fest d. 13. december i Lions Park Søllerød. Arrangementet af sommerudflugt og Lucia Festen fremgår af Bilagssamlingen. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 15

16 Præsidenten er født formand for Lions Park udvalget 4.6 IR-udvalg. IR-udvalget (Udvalget for internationale projekter) er ansvarlig for klubbens internationale aktiviteter. Sådanne projekter løber typisk over flere år og foregår i samarbejde med en lokal Lions Club. IR Udvalget nedsætter typisk et underudvalg for hvert af klubbens større internationale aktiviteter, som i 2008 bl.a. omfattede: - Hjælpeprojekter i Nepal. - Hjælpeprojekter i Sri Lanka. - Løveunger/Fadderskaber i Sri Lanka. - Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og i nye lande. - Nordisk Kvadrille. Inden 1. juli indsender IR-udvalget til bestyrelsen en årsplan over tiltag for det kommende Lionsår Hjælpeprojekter i Nepal. I det østlige Nepal nær Rudrabari har vor klub siden 1991 været med til at omdanne en nøgen bjergskråning til en frodig plantage. Til projektet er bygget en skole, hvori der går 100 elever, og et kvindetrænings-center, hvor unge piger oplæres i syning og vævning, så de kan forsørge sig selv. I Kathmandu har vi ydet støtte til udbygning af en lille klinik i LC Bishal Bazars mødelokale til Lions Free Clinic. Det er et lægecenter med almen lægeklinik og øjenklinik samt en tilknyttet døgnbetjent ambulancetjeneste. Vi yder løbende tilskud til driften af lægecentret og til ambulancekørslen. Der er de sidste år udover penge hvert år sendt containere med hospitalsudstyr, uddannelsesmaterial som komputerudstyr, briller m.m.. Udstyret fordeles efter aftale med os af LC Bishal Bazar til klubbens Lions Free Clinic, andre lions klubber i Kathmandu området, et børnehjem, et plejehjem og et hospital for fattige Hjælpeprojekter i Sri Lanka. Fadderskaber. Vor klub har siden midten af 1980 erne formidlet 189 fadderskaber for "løveunger"- fattige landarbejderbørn fra turistområdernes bagland ved Hikkaduwa i det sydlige Sri Lanka. I samvirke med vor venskabsklub Lions Club Hikkaduwa sikres et barns ernæring, skolegang og helbred for et årligt bidrag på kr , eller der ydes en støtte på kr til især medicinstuderende ved lokale universiteter. Sponsorerne er enten danske Lions klubber eller private personer. I alle tilfælde varetages og udgiftsdækkes det administrative arbejde i Danmark af Lions Club Søllerød, mens Lions Club Hikkaduwa varetager administrationen i Sri Lanka. LC Søllerød har selv et antal fadderskaber, som finansieres af Aktivitetskassen. Lions klubberne kan tegne sig for et fadderskab gennem Lions Danmarks Miniprojektkatalog. Tsunami katastrofen. Tsunamien forårsagede store ødelæggelser på Sri Lanka. LC Søllerød har efter katastrofen været stærkt engageret i hjælpeaktioner der - omfattende opførelse af nye hus og uddeling af nye fiskerbåde. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 16

17 Landsby projektet. I 16 underudviklede og tilbagestående landsbyer gennemføres i under ledelse af vor samarbejdspartner fra Tsunamihjælpen, LC Galipura Central, Sri Lanka en hjælpeindsats for at fremme beboernes muligheder for forbedring af levevilkårene. Hjælpeindsatsen er undervisningsrettet og vil dels omfatte uddeling af computere og udstyr hertil, dels- efter den enkelte landsbys behov støtte til forskoler for småbørn, støtte til landsbyens skole og uddannelsesstøtte til trængende elever, etablering af fritidsfaciliteter og faglig undervisning for unge, samt råd og dåd for voksne for at øge mulighederne for selvforsyning fra egne haver. LCIF yder støtte til dette projekt med US$ LC Galipura Central, Sri Lanka og andre lokale lionsklubber har foreløbig rejst US$ , LC Søllerød støtter med US$ og andre danske klubber bidrager med yderligere kr , hvilket rækker til projektets gennemførelse Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og andre Lande. Ved klubbens 50-års jubilæum 27.april 2007 igangsatte vi en ny international Lionsaktivitet med en donation på kr til de første lokale banker under Lions Clubs Microloans Foundation. Lions Club Søllerød har etableret de første 2 Lions Club Microloans Branches i Nepal og Sri Lanka i samvirke med vore venskabsklubber Lions Club Bishal Bazar, Kathmandu, Nepal og Lions Club Hikkaduwa, Sri Lanka - hver med en foreløbig grundkapital på kr Den har til formål at give kapitalgrundlag til lokale Lions Club Microloans Branches, administreret af den lokale Lions Club. Lions Club Microloans Branch skal støtte personer med låne-behov - fortrinsvis kvinder - med små lån, der kan hjælpe med at skabe indkomstmulighed til eget hushold. Lånstørrelsen kan normalt ikke overskride modværdien af kr Mikrolån skal normalt tilbagebetales til den lokale Microloans Branch ved kvartalsvise afdrag over en periode på måneder. Alle lån ydes uden forrentning.. Den lokale Lions Club Microloans Branch skal dække alle andre administrationsomkostninger. Gennem MINI- projektkataloget er i fremskaffet yderligere kapitaltilskud fra danske lions klubber på foreløbig kr LIONS NORDIC. Lions Nordic er en videreførelse af det 20-årige samvirke (siden 1989) om bistand til udviklingsområder mellem Lions Club Haugesund, Norge, Lions Club Søllerød, Danmark og Lions Club Ystad, Sverige, igangsat ved et klubtræf i Haugesund 5-6. juni Lions Nordic s 3 klubber vil fortsætte, hvor "Nordisk Kvadrille" (oprindelig var en fjerde klub, Lions Club Ekenäs, Finland med i fællesskabet) slap efter den nylige omlægning af de kommunale venskabsbyforbindelser. Lions Nordic vil i fælles regi igangsætte skiftende projekter til løsning af behov for hjælp i verdens udviklingsområder, gerne med støtte fra andre lionsklubber i vore 3 lande. Lions Nordic-klubberne vil fremover hvert eller hvert andet år mødes for at aftale rammerne for finansiering og gennemførelse af sådanne projekter, på skift styret af de deltagende klubber. Lions Nordic-klubbernes sekretariat udgøres af en lion fra hver af klubberne. Mellem fællesmøderne formidles alle oplysninger om egne aktiviteter og forslag til fælles projekter gennem dette sekretariat. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 17

18 4.7 PR-udvalg. Kontakt til offentligheden i området er af største vigtighed for vort arbejde. Denne kontakt formidles først og fremmest gennem den lokale presse og evt. lokalradioen. Presseudvalget skal sørge for pressedækning af klubbens arrangementer m.m. og for PR-arbejdet i sin helhed. Det er også udvalgets opgave at sørge for fotografering af arrangementer. Presseudvalget skal også have kontakt til The Lion. PR-udvalget har sammen med klubbens IT-ansvarlig oprettet en hjemmeside i januar Hjemmesiden indeholder oplysning om klubmøder, bemandingsplan, lørdagsvagter og nyheder, samt de gældende vedtægter, klubhåndbog og bilagssamling.. Hjemmesidens adresse er: og klubbens adresse er (klubbens Sekretær). IT -ansvarlig har ansvaret for at opdatere Lions Club Søllerød s hjemmeside. PR-udvalget er ansvarlig for selve informationen på hjemmesiden (minus Vedtægter og Klubhåndbog). IT har tillige ansvaret for at indlægge opdateringerne af Vedtægter, Klubhåndbog og Bilagssamlingen på hjemmesiden. Vedtægter og vedtægtsændringer bestemmes af generalforsamlingen. Ændringer til Klubhåndbogen bestemmes på klubmøderne. Sekretæren formulerer dem. Bilagssamlingen er almindelig ájourføring Medlemsudvalg. Præsidenten er formand for medlemsudvalget med følgende opgaver: - Udvikle et vækstprogram for klubben og forelægge det for bestyrelsen til godkendelse. - Jævnligt opfordre klubmedlemmerne til at finde nye kvalitetsmedlemmer. - Sikre gennemførelsen af rekrutterings- og fastholdelsesprocedurer. - Forberede og gennemføre rekrutteringsmøder. - Rapportere til bestyrelsen om foranstaltninger til at undgå tab af medlemmer. - Samarbejde med andre klubudvalg om gennemførelsen af ovennævnte ansvarsområder. Medlemskab kan kun opnås ved indbydelse fra klubben Ethvert medlem kan fremsætte forslag (være sponsor for) til et nyt medlem ved brug af den dertil bestemte blanket eller ved at sende en . Den indsendes til præsidenten, som derefter underretter medlemsudvalget. I Bilagssamlingen kan ses Proceduren for medlemskab Havarthigårdens Repræsentantskab. Lions Club Søllerød deltager i Havarthigårdens Repræsentantskab med et medlem. Repræsentantskabet holder ca. 2 møder pr. år. Præsidenten udpeger medlemmet. 4.8 Ad hoc udvalg. Præsidenten kan nedsætte udvalg, arbejdsgrupper eller kan anmode et enkelt medlem om at udføre en konkret opgave af begrænset varighed. For tiden er der nedsat følgende: Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 18

19 4.8.1 Rudersdaludvalg. Ved sammenlægning af Birkerød og Søllerød blev det besluttet at oprette et Rudersdaludvalg for at koordinere opgaverne mellem de 4 Lions klubber - herunder specielt vort samvirke med LC Søllerød, Mølleå: LC Birkerød LC Hørsholm-Vedbæk LC Søllerød, Mølleå og LC Søllerød. 4.9 Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelsen. Lions Club Søllerød har 2 medlemmer i Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse. De vælges på LC Søllerøds generalforsamling efter følgende retningslinier: 1 person vælges for en 4-årig periode i det år, der er kommunalvalg og gældende for kommunalbestyrelsens normale valgperiode. 1 person vælges for en 4-årig periode med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens normale valgperiode. og gældende med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens normale valgperiode. 2 suppleanter vælges hvert år på LC Søllerøds Generalforsamlingen. Kommunalvalg gennemføres i efteråret og i årene 2009, 2013, 2017 osv.. Kommunalbestyrelsen tiltræder 1. januar det følgende år. Niels Friis-Hansen er valgt i år 2005 og gældende fra 1. januar Holger Hefting er valgt i år 2007 og gældende fra 1. januar Fondsbestyrelsen i Lions Park Søllerød konstituerer sig selv. Niels Friis-Hansen er formand. De valgte medlemmer aflægger beretning på klubmøderne, når der er fremkommet væsentlige oplysninger Lions Club Søllerøds Ældrefond. Lions Club Søllerøds Ældrefond er skabt ved sammenlægning af Lions Club Søllerøds Boligfond og Kamma og Edvin Brachers Legat. Den er godkendt af Civilstyrelse d. 10. april 2008 og endeligt stiftet på Lions Club Søllerøds Generalforsamlingen d. 16. april Fondens formål fremgår af dens egne vedtægter, men er primært støtte til værdifaste ombygningsprojekter og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød samt for institutionens beboer, tidsbegrænsede lån, tilskud til husleje, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter m.v.. Hvis der i et regnskabsår herefter er ledige midler kan Fonden støtte andre Lions hjælpeprojekter i Rudersdal kommune. De valgte medlemmer aflægger beretning på klubmøderne, når der er fremkommet væsentlige oplysninger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. - De 2 medlemmer fra Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse. - 1 medlem fra LC Søllerød valgt i lige år. - 1 medlem fra LC Søllerød valgt i ulige år. - LC Søllerøds præsident. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 19

20 Lions Club Søllerøds Ældrefond holder generalforsamling sideløbende med Lions Club Søllerød og indkaldes samtidig med denne. Fondens regnskab skal revideres af en ved Lions Club Søllerøds generalforsamling udpeget statsautoriseret revisor. De 2 medlemmer fra LC Søllerød vælges sammen med den statsautoriserede revisor på LC Søllerøds generalforsamling Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside. 5. Lions Danmark projekter. Lions Danmark har i øjeblikket nogle af nedenstående projekter, som de enkelte klubber opfordres til at deltage i. Det drejer sig om: 5.1 Youth Exchange (YEC). Lions ungdomsudveksling, hvor unge kan lære hinanden at kende på tværs af landegrænser, sprog og religioner. På Distriktsmødet 2007 vedtoges, at klubberne skal melde fra hvert år i forbindelse med indkaldelsen til Distriktsmødet for ungdomslejr næste år, ellers skal man betale. LC Søllerød har meldt permanent fra. 5.2 Lions mod misbrug (MBC). Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag. Eksempler på misbrugsforebyggende aktiviteter er: Især unges misbrug og følgerne deraf tages meget alvorligt i Lions. Holdning og Handling - et skoleprojekt med videreuddannelse af lærere i holdningsbearbejdelse af eleverne mod mobning m.m. og for trivsel. Natteravnene - et socialt projekt, som Lions yder støtte. Temadagen "Du vælger selv" - et skoleprojekt med Lions som medarrangør. Misbrugsforebyggende informationsmateriale. Økonomisk støtte til idrætsklubbers forebyggelses-indsats. Foredrag om misbrug for de ældste klasser i folkeskolen. Teaterforestillinger, der handler om konsekvenser af misbrug. Aktiviteten til indsamling af midler bestemmes af klubben selv. Vi har tidligere været aktiv inden for det oprindelige formål med projektet: Narkobekæmpelse. 5.3 Lionsprisen. Lionsprisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Lions Prisen, der er baseret på de enkelte klubbers bidrag, har de sidste år været på godt og vel en ½ million kroner. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 20

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2012-2013 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere

Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Ungdomsprogrammet Leo klub Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Vejen til fremtiden MD LEO C Lasse Borgbjerg, feb. 2012 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

G U I D E N 2009-2010

G U I D E N 2009-2010 G U I D E N 2009-2010 Falcks Personaleforening Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum..............

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere