Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg"

Transkript

1 Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp( ) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6

2 Statutter for Lions Pris-udvalget 1. Udvalgets navn er Lions Pris-udvalget 2. Med virkning fra den 1. juli 2016 består udvalget af 5 4 medlemmer; 1 formand og 1 repræsentant for hvert af de 4 3 distrikter. Alle medlemmer er valgt for en toårig periode fra den 1. juli og genvalg kan ske. Valg af distriktsrepræsentanter Valget foregår på det årlige distriktsmøde, hvor distriktets klubber kan opstille kandidater. Distrikt 106B vælger repræsentant til udvalget i de lige år, mens distrikterne 106A (det sammenlagte distrikt) og 106C vælger repræsentant i de ulige år. På distriktsmøderne vælges både en distriktsrepræsentant og en suppleant. Ved en distriktsrepræsentants vakance indtræder suppleanten som medlem af udvalget. På det førstkommende distriktsmøde vælges et nyt udvalgsmedlem og en ny suppleant med funktionstid fra den efterfølgende 1. juli og ind til udløbet af den toårige periode, det fratrådte udvalgsmedlem var valgt for. Valg af formand Formanden vælges på årsmødet, hvor samtlige klubber kan opstille kandidater. For at kunne stille op til formandsposten, skal kandidaten være eller have været medlem af udvalget. Valg af formand sker i de lige år. Hvis formandsposten bliver vakant i utide, udpeger guvernørrådet en midlertidig formand, som skal virke til førstkommende årsmøde, der vælger en formand for perioden frem til næste ordinære valg. Den midlertidige formand skal være eller have været medlem af udvalget. Suppleringsmedlemmer Guvernørrådet kan for en periode af indtil et år supplere udvalget med yderligere medlemmer, herunder fx ad hoc-medlemmer, som ikke behøver at være lions, men fx besidder særlig indsigt på visse områder. Suppleringsmedlemmer af udvalget har ikke stemmeret. 3. Udvalgets formål er under ansvar for guvernørrådet at udvælge emner til at modtage den årlige Lions Pris. Når udvælgelsen er foretaget, indstilles udvalgets valg af prismodtager til godkendelse i guvernørrådet. Prisen uddeles hvert år ved en af guvernørrådet besluttet lejlighed og overrækkes - om muligt - af protektor for Lions Danmark ved en sammenkomst, hvor pressen er indbudt. Prisen uddeles som støtte til enkeltpersoner, institutioner og lignende for derved at bidrage til fremme forsknings- og/eller udviklingsarbejde af medicinsk, kulturel eller social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for borgere i Rigsfællesskabet. Som hovedregel udvælges én prismodtager, der modtager et beløb af betragtelig størrelse, således at lionsklubberne over for offentligheden præsenterer sig som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. I undtagelsestilfælde kan prisen deles.

3 4. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed og udvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden er forpligtet til at holde guvernørrådsformanden orienteret om det på udvalgsmøderne passerede. 5. Udvalget modtager fra multipeldistriktets klubber indstillinger med forslag til årets prismodtager. Forslagene skal være udvalget i hænde inden udgangen af februar. Indstillinger fremsendes, gerne elektronisk, til Lionskontoret, der straks kvitterer for modtagelsen. Lionskontoret fremsender indstillingerne til samtlige medlemmer i udvalget. Umiddelbart efter udgangen af februar træder udvalget sammen for blandt de fremkomne forslag at udvælge årets prismodtager. Ved udvælgelsen tilstræbes enighed blandt udvalgets medlemmer. Om nødvendigt kan udvalget indhente supplerende oplysninger til belysning af forslag, før den endelige beslutning træffes. Guvernørrådsformanden orienteres om valget af prismodtager senest to måneder før afholdelse af årsmøde. 6. Det er udvalgets opgave at rette henvendelse til samtlige landets klubber med opfordring til både at støtte prisen og fremkomme med forslag til prismodtager. Udvalgets henvendelse fremsendes til klubbernes præsidenter primo klubåret, gerne i september, og med en reminder umiddelbart efter nytår. Forinden indstiller udvalget til guvernørrådets godkendelse størrelsen af det anbefalede bidrag. Beløbet skal være indbetalt senest 1. marts af hensyn til udvalgets mulighed for at fastsætte årets prisbeløb, der fastsættes i overensstemmelse med de på beslutningstidspunktet indbetalte beløb, inkl. et eventuelt restindestående fra tidligere. 7. Årets prismodtager offentliggøres på årsmødet og den officielle overrækkelse finder normalt sted i juni måned. I umiddelbar tilknytning til overrækkelsen udsendes en pressemeddelelse med begrundelse for valg af prismodtager. Vedtaget på årsmødet den 2. juni 2012 i Sorø Overgangsbestemmelse gældende klubårene og : På distriktsmødet i 2015 vælges en repræsentant for Distrikt 106A (det nuværende distrikt) for en periode på 2 år. I funktionsperiodens andet år repræsenterer vedkommende således det nye distrikt 106A. På distriktsmødet i 2016 vælger distrikt 106D en suppleant, der for en periode på 1 år (klubåret ) er suppleant for repræsentanten for det nye distrikt 106A. Nærværende overgangsbestemmelse bortfalder med udgangen af klubåret Til vedtagelse på årmødet 2015 med virkning fra 1. juli Sammenlægning af distrikterne 106A og 106D har nødvendiggjort ændringerne.

4 Vedtægter for Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp 1. Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp er oprettet efter beslutning af Årsmødet i Aalborg den 18. maj Katastrofehjælpens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af lionsklubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er eller vil blive truet, og i mindre grad til den efterfølgende genopbygning. 2. Katastrofehjælpen administreres af en bestyrelse bestående af et medlem fra hvert Distrikt - valgt af Distriktsmødet - samt en formand der vælges på Årsmødet, hvor samtlige klubber kan opstille kandidater. For at kunne stille op til formandsposten, skal kandidaten være eller have været medlem af bestyrelsen. Formanden vælges i lige kalenderår for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Hvis formandsposten bliver vakant i utide, udpeger Guvernørrådet en midlertidig formand, som skal virke til førstkommende Årsmøde, der vælger en formand frem til næste ordinære valg. Den midlertidige formand skal være eller have været medlem af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges medlemmer i distrikt 106B og 106D. I lige år vælges medlemmer i distrikt og 106A og 106C. Genvalg kan finde sted. Ændres til: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges medlemmer i distrikt 106A samt i distrikt 106B. I lige år vælges medlemmet i distrikt 106C. Genvalg kan finde sted. Hvis en bestyrelsespost bliver vakant i utide, udpeger Distriktguvernøren for det pågældende distrikt et midlertidigt medlem, som skal virke til førstkommende Distriktsmødemøde, der vælger et medlem frem til næste ordinære valg. Funktionstiden løber fra 1. juli til den følgende 30. juni. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og fordeler selv opgaverne, herunder PR arbejdet, mellem sine medlemmer, bortset fra formandsposten. Bestyrelsens beslutninger er flertalsbeslutninger. Ændres til:

5 Bestyrelsens beslutninger er flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til retslig at forpligte Katastrofehjælpen kræves underskrift af formanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer. Kassererfunktionen varetages af Lions Danmark kontoret i Hillerød. Ændres til Kassererfunktionen varetages af den regnskabsansvarlige på Lions Danmark kontoret. 3. Katastrofehjælpens bestyrelse træffer beslutning om, hvorvidt Katastrofehjælpen skal træde hjælpende til og med hvilket beløb. 4. Enhver lionsklub i Multipeldistriktet træffer bestemmelse om, hvorvidt den vil yde økonomisk støtte til Katastrofehjælpen og i bekræftende fald med hvilket beløb. Støtten ydes ved indbetaling til Katastrofehjælpen eventuelt efter afgivelse af tilsagn eller på anfordring af Katastrofehjælpen. 5. Når Katastrofehjælpens bestyrelse har besluttet at yde hjælp skal det straks offentliggøres på Lions Office. Der angives formål og beløbsstørrelse. PRD orienteres samtidig. 6. Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem. Hjælpen skal ydes gennem en lionsklub, et lionsdistrikt, LCIF eller en etableret hjælpeorganisation eller samarbejdspartner. 7. De med ydelsen af en hjælp direkte forbundne omkostninger, som overførselsprovision, telefon, telefax, telegram, porto, fragt og lignende afholdes af Katastrofehjælpens midler. Det enkelte deldistrikt dækker udgifter for egne repræsentanter til rejse, fortæring og ophold ved deltagelse i bestyrelsesmøder. Øvrige administrationsomkostninger, det vil sige udgifter til de af Guvernørrådet udpegede ved deltagelse i møder, frokost i forbindelse med møderne, regnskabsmæssige udgifter, som bogføring, udarbejdelse og udsendelse af regnskabet afholdes af Multipeldistriktet. 8. Der udsendes én gang om årligt en meddelelse til samtlige deltagende klubber om deres tilsagnsbeløb samt Katastrofehjælpens kassebeholdning. 9.

6 Regnskabsåret løber fra I. juli til 30. juni. Den daglige bogføring foretages af Lions Danmark kontoret i Hillerød. ændres til Den daglige bogføring foretages af den regnskabsansvarlige på Lions Danmark kontoret På Årsmødet fremlægger bestyrelsen regnskabsoversigt for den forløbne del af klubåret. Ved regnskabsårets udløb afsluttes regnskabet, der revideres af to revisorer, der vælges på Årsmødet for et år ad gangen. Det reviderede regnskab samt endelig beretning trykkes i Årsmødematerialet. 10. Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på et Årsmøde. Forslag til ændring må fremsendes og behandles efter reglerne for vedtægtsændringer i Multipeldistriktets vedtægter. Katastrofehjælpen kan kun opløses ved beslutning på et Årsmøde. Opløses Katastrofehjælpen, overgår dens midler til LCIF. Ovennævnte ændringer er indstillet af Danske Lions Klubbers Katastrofehjælps bestyrelse på Årsmødet i Århus den 13. juni 2015.

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere