Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget Konkretisering af indsatser for at nå Vision Reform af sygedagpengesystemet - orientering Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal Beskæftigelsesplan Status på Mikrolån - orientering Forslag om Iværksætterkursus som led i beskæftigelsesindsatsen over for unge Konstituering i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgsformanden sommerferie Sager til behandling på kommmende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...38 Bilagsliste...39

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9587 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Integrationsrådet Bilag 2 Kontanthjælpsreformen Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2014 med 7,6 mio. kr., se

4 4 tabel 1a og 1b Budgetområde 722 Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 722 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Beboelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Lægeerklæringer Íntegrationsrådet Ikke-rammestyret område: Integrationsprogram og introduktionsforløb Kontanthjælp til udlændinge (Introduktionsydelse) Repatriering Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt Særlig uddannelsesordning Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Dagpenge til forsikredeledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivering Beskæftigelsesordninger

5 Seniorjob 5 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen. I 2014 forventes der et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget vedrører hovedsageligt en stigning i antallet af seniorjobber ansat i kommunen, samt en stigning i udgiften til forsikrede ledige som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Budget 2014 på det ikke rammestyrede område skal derfor opjusteres med 7,6 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår de mængder, der er foretaget ændringer på i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august Tabel 1b Mængdeændringer på budgetområde 722 Tabel 1b Oversigt over mængdeændringer Helårspersoner Regnskab 2013 Gennemsnit i 2014 pr Budget 2014 Budget-revision pr Introduktionsydelse SDP 5-52 uger SDP > 52 uger kontanthjælp * Uddanelseshjælp * Forrevalidering * Revalidering ** Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Forsikrede ledige Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 50 * budgetlægges samlet under kontanthjælp ** mængden tidligere budgetlagt samme med forravalidering som ellers er budgetlagt på kontanthjælp De væsentligste justeringer vedrører: Introduktionsydelse Antallet af borgere på introduktionsydelse er steget i Kvoten for hvor mange flytningen Helsingør Kommune kan modtage er steget og på den baggrund opjusteres mængden med 20 helårspersoner i Sygedagpengemodtagere Der forventes en mindreudgift til borgere på sygedagpenge 1,8 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i Dette modsvares delvis af, at der gennemsnitligt har været flere sygedagpengemodtagere over 52 uger end budgetlagt. Kommunen afholder den fulde udgift ved sygedagpengemodtagere over 52 uger.

6 6 Center for Job og Uddannelse har fokus på det stigende udgiftsbehov på sygedagpengemodtagere over 52 uger, og der er iværksat tiltag for at nedbringe antallet af sager Kontanthjælp/Uddannelseshjælp For kontanthjælp og uddannelseshjælp afspejler det forventede forbrug i ) virkningerne af kontanthjælpsreformen, og 2) de almindelige mængdemæssige ændringer i forhold til det budgetlagte. AD 1) Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft d. 1. januar Ved vedtagelsen af budget 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og konsekvenserne af reformen blev derfor ikke indarbejdet i budgettet for Efterfølgende er de økonomiske konsekvenser af reformen for Helsingør Kommune beregnet til en mindreudgift på samlet set 11,0 mio. kr. på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg. Mindreudgiften skyldes, at alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere modtager den dyre kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp svarende til SU-sats, jf. Bilag 2 (Kontanthjælpsreform 2014). Ad 2) Budget 2014 blev budgetlagt med kontanthjælpsmodtagere, men den foreløbige udvikling i 2014 har dog vist, at antallet på kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er for lavt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der vil være en gennemsnitsmængde på kontanthjælpsmodtagere i På den baggrund vil mindreudgiften fra reformen blive udlignet af en merudgift på grund af et øget antal af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Til budgetrevision pr. 30. april 2014 forventes derfor et samlet merforbrug på området på i alt 0,9 mio. kr kr. netto Oprindeligt budget kontanthjælpsmodtagere Budget efter reform 2014 netto kr. Effekt af reformen +mindreforbrug/ - merforbrug Netto kr. Budgetre-vision 30.4.forventet mængde 1750 Kontanthjælps/ Uddannelseshjælp I alt Revalidering Effekt af mængdeændringer Forven-tet regulering til budget Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til revalidering. Mindreforbruget skyldes primært, at den budgetlagte månedlige gennemsnitspris skønnes lavere end forventet ved budgetlægningen for Samtidig justeres antallet af borgere på revalidering, da borgere på forrevalidering har været indeholdt i antallet af revalidender, men budgetlagt på kontanthjælp Fleksjob og Ledighedsydelse Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. på fleksjob og ledighedsydelse.

7 7 Antallet af borgere på ledighedsydelse er steget i 2013, og på den baggrund opjusteres mængden med 11 helsårspersoner i Stigningen sker som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob. Denne stigning modsvares delvis af en nedjustering af den gennemsnitlige udgift med 0,5 mio.kr. til fleksjob, som er faldet som følge af Reform af førtidspension og fleksjob (lov nr af 23. december 2012) Seniorjob Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på udgiften til seniorjob i kommunen. Budgettet for 2014 var lagt ud fra en forventning om, at der ville være 38 helårspersoner i et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i hele Udviklingen forventes dog at stagnere i 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der at være 50 i seniorjob i kommunen i Udgift til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsestilskuddet for 2014 reguleres midtvejs i 2014 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Efter reguleringen forventes beskæftigelsestilskuddet at være kr. for Helsingør Kommune. Ved midtvejsreguleringen forventes et fald i antallet af borgere på dagpenge, og samtidig er den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse indregnet i beskæftigelsestilskuddet. Det anbefales, at udgifterne til de forsikrede ledige reguleres, så de svarer til det udmeldte Beskæftigelsestilskud for 2014 efter midtvejsreguleringen Dagpenge til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 9,4 mio. kr. som delvis modsvares af færre udgifter til beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige. I budgettet for 2014 er der budgetteret med helårspersoner, og her forventes et fald til 950 helårspersoner. Ved budgetlægningen af forsikrede ledige var finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ikke kendt og derfor ikke budgetlagt. Helsingør Kommune forventer 50 helårspersoner i 2014 på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den budgetlagte månedlige gennemsnitspris er højere end forventet ved budgetlægningen for 2014 til de forsikrede ledige. Det skyldes, at en større andel end forventet af de forsikrede ledige ikke kommer i virksomhedsrettet aktivering, hvor der er 50 % kommunal medfinansiering, men derimod deltager i afklarende eller opkvalificerende tilbud eller ingen aktivering, hvor der er 70 % kommunal medfinansiering.. Samtidig blev der ved budgetlægningen af de forsikrede ledige i 2014 flyttet 3,6 mio. kr. fra området til den særlige uddannelses hjælp Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til løntilskudsjob for forsikrede ledige. Årsagen hertil er, at lovgivningen for forsikrede ledige er ændret, således at unge ikke længere skal have en sammenhængende indsats på 6 måneder og intensiv aktivering efter 2½ år er afskaffet. Samlet set anbefales det, at opjustere budget 2014 på budgetområde 722 med 7,6 mio. kr. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

8 8 Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 2 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets budgetområder 722, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Ansøgning om frigivelse 2014 Rest til frigivelser Budgetområde Integrationsrådet Det lokale Beskæftigelsesråd Udvalget i alt Budgetområde 722 På budgetområde 722 søges der om frigivelse af kr. Frigivelserne vedrører: Ansøgning om frigivelse til Integrationsrådet Ansøgning om frigivelse til Det lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne.

9 9 Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på beskæftigelse udvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 7,6 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 722 Funktion 2014 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations programme Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse/fleksjob Dagpenge forsikret ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 0 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 722 gives en positiv tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. til mængdetilpasning på beskæftigelsesområdet på det ikke rammestyrede område. 2. at der på budgetområde 722 frigives kr. 3. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 og 2 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Udvalget sender ansøgninger om indefrosne midler uprioriteret videre.

10 Budgetforslag budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8848 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ringefordelingen på budgetområder Bilag 2 beskrivelser til ringpapir Beskæftigelse 722 Bilag 3: Driftskorrektioner Bilag 4: Områdebeskrivelse Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts- og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformanden i C-MED i Center for Job og Uddannelse er inviteret til dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets budget har 1 budgetområde: 722 Beskæftigelse Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts- og anlægskorrektioner 4. Budgetområdebeskrivelser 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2

11 11 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1. Det samlede budget på Beskæftigelsesudvalgs område er på 469,9 mio. kr. fordelt med 451,1 mio. kr. i ring 1 og 18,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Der er aktuelt ingen forslag til nye driftsforslag i ring 2. Som følge af drøftelserne vedr. mikrolån og i 17 stk. 4 udvalget (ungeindsatsen) kan der dog komme forslag til 722. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Udvalget i alt Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts- og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet 7 driftskorrektioner, jf. bilag 3. Samlet set er der på Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 5.3 mio. kr. i budgetårene Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2 Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder Budget kr BO 2016 BO 2017 BO 2018 Budgetområde 722 Beskæftigelse Pl regulering februar Integration Fleks/ly Kontanthjælp/uddannelseshjælp Revalidering Sygedagpenge Seniorjob I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner på budgetområde 722 vedrørende mængdetilpasning til en række ydelser. Driftskorrektionerne vedrører alene det ikke rammestyrede område.

12 12 De væsentlige driftskorrektioner vedrører: 2.1. Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft den 1. januar Ved budgetlægningen for 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og derfor er reformen endnu ikke indarbejdet i budgettet for I budgetforudsætningerne for 2015 udgør antallet af kontanthjælpsmodtagere På nuværende tidspunkt er antallet i 2014 dog 1766 og budget 2014 forventes reguleret ved budgetrevision 30.4 til Til budgetrevisionen forventes budgettet løftes med 0,9 mio. kr., dels som følge af et fald i udgifterne med 11,0 mio. kr. som følge af kontanthjælpsreformen, og dels af en stigning på 11,9 mio. kr. som følge af stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med 150 helårspersoner. For 2015 og frem forventes antallet af kontanthjælpsmodtager at være Det vil sige en stigning på 50 personer i forhold det budgetlagte og et fald på 100 helårspersoner i forhold til det forventede niveau i Indarbejdelsen af kontanthjælpsreformen og de almindelige mængdemæssige ændringer medfører, at budgettet for 2015 og frem samlet nedjusteres med 6,3 mio. Det skyldes dels at kontanthjælpsreformen medfører faldende udgifter på de eksisterende kontanthjælpsmodtagere på 10,6 mio. kr., og dels at de ekstra 50 kontanthjælpsmodtagere betyder øgede udgifter på ca. 4,3 mio.kr Sygedagpenge Antallet af borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i 2013 og ind i 2014, og på den baggrund nedjusteres mængden med 35 helårspersoner for Dette modsvares delvis af en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger på 20 helårspersoner. De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for Seniorjob Budgetforudsætningerne for seniorjob i 2015 var lagt ud fra at 38 helårspersoner ville have et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i Denne udvikling forventes at stagnere for 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der 50 seniorjob i kommunen i Der foreligger ingen anlægskorrektioner på udvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Indstilling

13 13 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes 2. at drifts- og anlægskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Udvalgsformand Allan Berg Mortensen (Ø) stillede ændringsforslag om, at flytte Integrationsrådet fra ring 2 til ring 1: 1a: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes med flytning af integrationsrådets bevilling fra ring 2 til ring 1. Allan Berg Mortensen (Ø), Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) stemte for. Marlene Harpsøe (O), John Calberg, Per Tærsbøl og Philip Læborg (C) stemte imod. Forslaget forkastet. 1b: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. Indstillingen godkendt. Ad 2 Indstillingen godkendt.

14 Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Nina Kragesten og Thomas Sørensen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet.

15 15 Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget drøftede målene i Vision 2020 og fremkom med forslag til at nå målene.

16 Reform af sygedagpengesystemet - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10664 Beskæftigelsesudvalget Oplæg BEU sygedagpengereform 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre en reform af sygedagpengesystemet, der skal sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på seks principper: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. Der er tale om et forlig og forhandlingerne forventes afsluttet inden sommer 2014 med ikrafttrædelse den 1. juli 2014 og for andre dele den 1. januar Områdeleder Jan Henriksen deltager under punktet og vil komme med et kort oplæg i forhold til hovedprincipperne i reformen og orientere om implementeringen af reformen i Center for Job og Uddannelse. Retsgrundlag Forlig om en reform af sygedagpengesystemet af 18. december Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Med reformen af sygedagpengesystemet er sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under

17 17 deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som f. eks. kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet. Hovedelementerne i reformen er: Sygedagpengemodtagere får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. De, der efter fem måneder kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende regler og en ny forlængelsesregel, kan forlænges efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Med en ny ottende forlængelsesmulighed tager aftalen særlig hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. Fremover er de sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der indføres en helt ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en fast-track-løsning. Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom. Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygedomsforløb. Til gengæld får sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Det indebærer blandt andet at de digitale muligheder skal udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem. Alle nye sygemeldte borgere skal efter 5 måneder på sygedagpenge revurderes og det skønnes, at ca. 75 % af borgerne fortsætter på sygedagpenge og ca. 25 % påbegynder et jobafklaringsforløb. Økonomi/Personaleforhold En stor del af sygedagpengeforløbene skal også forelægges Rehabiliteringsteamet, hvorved

18 18 teamet skal mødes væsentligt mere end i dag. Denne problemstilling er Beskæftigelsesudvalget orienteret om i sag 14/8643 ved udvalgsmødet den 7. maj Refusion Med henblik på at understøtte en hurtig og effektiv opfølgning i forhold til den sygemeldte, sættes ydelsesrefusionen til 0 pct. efter 12 måneder på sygedagpenge og/eller jobafklaringsforløb. Det svarer til de eksisterende refusionsregler på syge-dagpengeområdet, hvor der ikke er refusion efter 52 uger. Idet refusionen af syge-dagpengeydelsen og ydelsen under jobafklaringsforløb vil skulle indgå som led i en generel refusionsomlægning af ydelser på tværs af modtagere forudsættes det, at refusionerne justeres på linje med øvrige ydelser i en refusionsomlægning 2. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

19 Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10697 Beskæftigelsesudvalget Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014, 2. udgave.pdf Forslag til kvantitative resultatkrav Plan 2015 BEU 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Status på Beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i Beskæftigelsesplanen. Dette er den første status for Beskæftigelsesplan De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Jobcentrets egen udvikling samt i forhold til udviklingen i de sammenlignelige Jobcentre, kaldet Klyngen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker, men understøtter Beskæftigelsesplanen Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplanen for 2014 er der, på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, fastlagt et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere, med at vende tilbage til beskæftigelse. Udover det overordnede mål er ministerens mål for 2013: 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet 3. Styrket indsats over for borgere med lang ledighed 4. Styrket virksomhedsrettede indsats Der er fastsat resultatkrav for de enkelte indsatsområder. Nedenfor gennemgås Jobcentrets resultater for 1. kvartal Center for Job og Uddannelse har et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør for 2014: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Resultatkravet for indsatsen er: Resultatkrav 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for Klyngen. Det overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i 2011, 2012 og 2013 i forhold til gennemsnittet i Klyngen. Antallet af fuldtidspersoner i marts 2014 i forhold til antallet af fuldtidspersoner i december

20 viser, at Jobcenter Helsingør har haft en marginalt bedre udvikling end de sammenlignelige Jobcentre, med et samlet fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser, der svarer til 5,1 %, hvorimod udviklingen i Klyngen viser et fald på 4,9 %. Jobcentret har en mere gunstig udvikling af ledige på A-dagpenge og borgere, der modtager sygedagpenge, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere og unge, der modtager uddannelseshjælp, udvikler sig mindre positivt i forhold til de sammenlignelige Jobcentre. 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse Da det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål i Jobindsats.dk om, at flere unge skal have en uddannelse, udgår målingen af statusrapporten fremover. Derimod måles der fremover på, hvor mange unge, der er på uddannelseshjælp, og hvor mange af disse der påbegynder uddannelse. Antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i de første måneder af 2014 er særlig højt med 545 personer, fordi ydelsen er ny og tidligere kontanthjælpsmodtagere, der opfyldte kravet for at modtage uddannelseshjælp, er overgået til denne uddannelseshjælp pr. 1. januar I februar er tilgangen til uddannelseshjælp 45 unge. Tilsammen er 42 unge afmeldt Jobcentret og påbegyndt uddannelse i januar og februar. Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune følges antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune i forhold til udviklingen i Klyngen. Jobcentret for de to første måneder af 2014 har haft et marginalt fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Faldet omfatter kun i alt 3 borgere, og det er endnu for tidligt på året til at vise en tendens for udviklingen. De sammenlignelige Jobcentre har et uændret antal af unge på uddannelseshjælp. 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet Resultatkrav 3.1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2014 (rullende år), svarende til fald på 45 % fra december 2012 til december 2014 Helsingør Kommune vil øge indsatsen for at få udsatte ledige og langtidssygemeldte tilbage i job og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcenter Helsingør har reduceret tilgangen til førtidspension med i alt 80 personer svarende til 58,8 % færre borgere end i Beskæftigelsesudvalget har ønsket at følge forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der har fået deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. I bilag til sagen vises en oversigt over, hvilke ydelser borgerne kommer fra, inden deres sager behandles på rehabiliteringsteamets møde, og hvilken ydelse borgerne får efter, sagen er behandlet. Resultatkrav 3.2: Tilgangen af personer til førtidspension, skal være den samme eller færre end gennemsnittet for Klyngen Jobcenter Helsingør har haft en mindre tilgang til førtidspension på 80 borgere svarende til knap 59 % færre end i 2012, hvorimod de sammenlignelige Jobcentre har reduceret tilgangen til ydelsen med i alt 110 borgere svarende til godt 68 %. Jobcentret har altså haft et mindre fald end Klyngen.

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2. udgave 26. maj 2014 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere