Referat Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget Konkretisering af indsatser for at nå Vision Reform af sygedagpengesystemet - orientering Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal Beskæftigelsesplan Status på Mikrolån - orientering Forslag om Iværksætterkursus som led i beskæftigelsesindsatsen over for unge Konstituering i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgsformanden sommerferie Sager til behandling på kommmende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...38 Bilagsliste...39

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9587 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Integrationsrådet Bilag 2 Kontanthjælpsreformen Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2014 med 7,6 mio. kr., se

4 4 tabel 1a og 1b Budgetområde 722 Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 722 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Beboelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Lægeerklæringer Íntegrationsrådet Ikke-rammestyret område: Integrationsprogram og introduktionsforløb Kontanthjælp til udlændinge (Introduktionsydelse) Repatriering Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt Særlig uddannelsesordning Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Dagpenge til forsikredeledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivering Beskæftigelsesordninger

5 Seniorjob 5 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen. I 2014 forventes der et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget vedrører hovedsageligt en stigning i antallet af seniorjobber ansat i kommunen, samt en stigning i udgiften til forsikrede ledige som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Budget 2014 på det ikke rammestyrede område skal derfor opjusteres med 7,6 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår de mængder, der er foretaget ændringer på i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august Tabel 1b Mængdeændringer på budgetområde 722 Tabel 1b Oversigt over mængdeændringer Helårspersoner Regnskab 2013 Gennemsnit i 2014 pr Budget 2014 Budget-revision pr Introduktionsydelse SDP 5-52 uger SDP > 52 uger kontanthjælp * Uddanelseshjælp * Forrevalidering * Revalidering ** Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Forsikrede ledige Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 50 * budgetlægges samlet under kontanthjælp ** mængden tidligere budgetlagt samme med forravalidering som ellers er budgetlagt på kontanthjælp De væsentligste justeringer vedrører: Introduktionsydelse Antallet af borgere på introduktionsydelse er steget i Kvoten for hvor mange flytningen Helsingør Kommune kan modtage er steget og på den baggrund opjusteres mængden med 20 helårspersoner i Sygedagpengemodtagere Der forventes en mindreudgift til borgere på sygedagpenge 1,8 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i Dette modsvares delvis af, at der gennemsnitligt har været flere sygedagpengemodtagere over 52 uger end budgetlagt. Kommunen afholder den fulde udgift ved sygedagpengemodtagere over 52 uger.

6 6 Center for Job og Uddannelse har fokus på det stigende udgiftsbehov på sygedagpengemodtagere over 52 uger, og der er iværksat tiltag for at nedbringe antallet af sager Kontanthjælp/Uddannelseshjælp For kontanthjælp og uddannelseshjælp afspejler det forventede forbrug i ) virkningerne af kontanthjælpsreformen, og 2) de almindelige mængdemæssige ændringer i forhold til det budgetlagte. AD 1) Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft d. 1. januar Ved vedtagelsen af budget 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og konsekvenserne af reformen blev derfor ikke indarbejdet i budgettet for Efterfølgende er de økonomiske konsekvenser af reformen for Helsingør Kommune beregnet til en mindreudgift på samlet set 11,0 mio. kr. på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg. Mindreudgiften skyldes, at alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere modtager den dyre kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp svarende til SU-sats, jf. Bilag 2 (Kontanthjælpsreform 2014). Ad 2) Budget 2014 blev budgetlagt med kontanthjælpsmodtagere, men den foreløbige udvikling i 2014 har dog vist, at antallet på kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er for lavt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der vil være en gennemsnitsmængde på kontanthjælpsmodtagere i På den baggrund vil mindreudgiften fra reformen blive udlignet af en merudgift på grund af et øget antal af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Til budgetrevision pr. 30. april 2014 forventes derfor et samlet merforbrug på området på i alt 0,9 mio. kr kr. netto Oprindeligt budget kontanthjælpsmodtagere Budget efter reform 2014 netto kr. Effekt af reformen +mindreforbrug/ - merforbrug Netto kr. Budgetre-vision 30.4.forventet mængde 1750 Kontanthjælps/ Uddannelseshjælp I alt Revalidering Effekt af mængdeændringer Forven-tet regulering til budget Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til revalidering. Mindreforbruget skyldes primært, at den budgetlagte månedlige gennemsnitspris skønnes lavere end forventet ved budgetlægningen for Samtidig justeres antallet af borgere på revalidering, da borgere på forrevalidering har været indeholdt i antallet af revalidender, men budgetlagt på kontanthjælp Fleksjob og Ledighedsydelse Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. på fleksjob og ledighedsydelse.

7 7 Antallet af borgere på ledighedsydelse er steget i 2013, og på den baggrund opjusteres mængden med 11 helsårspersoner i Stigningen sker som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob. Denne stigning modsvares delvis af en nedjustering af den gennemsnitlige udgift med 0,5 mio.kr. til fleksjob, som er faldet som følge af Reform af førtidspension og fleksjob (lov nr af 23. december 2012) Seniorjob Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på udgiften til seniorjob i kommunen. Budgettet for 2014 var lagt ud fra en forventning om, at der ville være 38 helårspersoner i et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i hele Udviklingen forventes dog at stagnere i 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der at være 50 i seniorjob i kommunen i Udgift til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsestilskuddet for 2014 reguleres midtvejs i 2014 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Efter reguleringen forventes beskæftigelsestilskuddet at være kr. for Helsingør Kommune. Ved midtvejsreguleringen forventes et fald i antallet af borgere på dagpenge, og samtidig er den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse indregnet i beskæftigelsestilskuddet. Det anbefales, at udgifterne til de forsikrede ledige reguleres, så de svarer til det udmeldte Beskæftigelsestilskud for 2014 efter midtvejsreguleringen Dagpenge til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 9,4 mio. kr. som delvis modsvares af færre udgifter til beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige. I budgettet for 2014 er der budgetteret med helårspersoner, og her forventes et fald til 950 helårspersoner. Ved budgetlægningen af forsikrede ledige var finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ikke kendt og derfor ikke budgetlagt. Helsingør Kommune forventer 50 helårspersoner i 2014 på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den budgetlagte månedlige gennemsnitspris er højere end forventet ved budgetlægningen for 2014 til de forsikrede ledige. Det skyldes, at en større andel end forventet af de forsikrede ledige ikke kommer i virksomhedsrettet aktivering, hvor der er 50 % kommunal medfinansiering, men derimod deltager i afklarende eller opkvalificerende tilbud eller ingen aktivering, hvor der er 70 % kommunal medfinansiering.. Samtidig blev der ved budgetlægningen af de forsikrede ledige i 2014 flyttet 3,6 mio. kr. fra området til den særlige uddannelses hjælp Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til løntilskudsjob for forsikrede ledige. Årsagen hertil er, at lovgivningen for forsikrede ledige er ændret, således at unge ikke længere skal have en sammenhængende indsats på 6 måneder og intensiv aktivering efter 2½ år er afskaffet. Samlet set anbefales det, at opjustere budget 2014 på budgetområde 722 med 7,6 mio. kr. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

8 8 Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 2 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets budgetområder 722, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Ansøgning om frigivelse 2014 Rest til frigivelser Budgetområde Integrationsrådet Det lokale Beskæftigelsesråd Udvalget i alt Budgetområde 722 På budgetområde 722 søges der om frigivelse af kr. Frigivelserne vedrører: Ansøgning om frigivelse til Integrationsrådet Ansøgning om frigivelse til Det lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne.

9 9 Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på beskæftigelse udvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 7,6 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 722 Funktion 2014 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations programme Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse/fleksjob Dagpenge forsikret ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 0 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 722 gives en positiv tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. til mængdetilpasning på beskæftigelsesområdet på det ikke rammestyrede område. 2. at der på budgetområde 722 frigives kr. 3. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 og 2 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Udvalget sender ansøgninger om indefrosne midler uprioriteret videre.

10 Budgetforslag budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8848 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ringefordelingen på budgetområder Bilag 2 beskrivelser til ringpapir Beskæftigelse 722 Bilag 3: Driftskorrektioner Bilag 4: Områdebeskrivelse Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts- og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformanden i C-MED i Center for Job og Uddannelse er inviteret til dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets budget har 1 budgetområde: 722 Beskæftigelse Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts- og anlægskorrektioner 4. Budgetområdebeskrivelser 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2

11 11 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1. Det samlede budget på Beskæftigelsesudvalgs område er på 469,9 mio. kr. fordelt med 451,1 mio. kr. i ring 1 og 18,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Der er aktuelt ingen forslag til nye driftsforslag i ring 2. Som følge af drøftelserne vedr. mikrolån og i 17 stk. 4 udvalget (ungeindsatsen) kan der dog komme forslag til 722. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Udvalget i alt Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts- og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet 7 driftskorrektioner, jf. bilag 3. Samlet set er der på Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 5.3 mio. kr. i budgetårene Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2 Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder Budget kr BO 2016 BO 2017 BO 2018 Budgetområde 722 Beskæftigelse Pl regulering februar Integration Fleks/ly Kontanthjælp/uddannelseshjælp Revalidering Sygedagpenge Seniorjob I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner på budgetområde 722 vedrørende mængdetilpasning til en række ydelser. Driftskorrektionerne vedrører alene det ikke rammestyrede område.

12 12 De væsentlige driftskorrektioner vedrører: 2.1. Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft den 1. januar Ved budgetlægningen for 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og derfor er reformen endnu ikke indarbejdet i budgettet for I budgetforudsætningerne for 2015 udgør antallet af kontanthjælpsmodtagere På nuværende tidspunkt er antallet i 2014 dog 1766 og budget 2014 forventes reguleret ved budgetrevision 30.4 til Til budgetrevisionen forventes budgettet løftes med 0,9 mio. kr., dels som følge af et fald i udgifterne med 11,0 mio. kr. som følge af kontanthjælpsreformen, og dels af en stigning på 11,9 mio. kr. som følge af stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med 150 helårspersoner. For 2015 og frem forventes antallet af kontanthjælpsmodtager at være Det vil sige en stigning på 50 personer i forhold det budgetlagte og et fald på 100 helårspersoner i forhold til det forventede niveau i Indarbejdelsen af kontanthjælpsreformen og de almindelige mængdemæssige ændringer medfører, at budgettet for 2015 og frem samlet nedjusteres med 6,3 mio. Det skyldes dels at kontanthjælpsreformen medfører faldende udgifter på de eksisterende kontanthjælpsmodtagere på 10,6 mio. kr., og dels at de ekstra 50 kontanthjælpsmodtagere betyder øgede udgifter på ca. 4,3 mio.kr Sygedagpenge Antallet af borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i 2013 og ind i 2014, og på den baggrund nedjusteres mængden med 35 helårspersoner for Dette modsvares delvis af en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger på 20 helårspersoner. De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for Seniorjob Budgetforudsætningerne for seniorjob i 2015 var lagt ud fra at 38 helårspersoner ville have et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i Denne udvikling forventes at stagnere for 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der 50 seniorjob i kommunen i Der foreligger ingen anlægskorrektioner på udvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Indstilling

13 13 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes 2. at drifts- og anlægskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Udvalgsformand Allan Berg Mortensen (Ø) stillede ændringsforslag om, at flytte Integrationsrådet fra ring 2 til ring 1: 1a: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes med flytning af integrationsrådets bevilling fra ring 2 til ring 1. Allan Berg Mortensen (Ø), Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) stemte for. Marlene Harpsøe (O), John Calberg, Per Tærsbøl og Philip Læborg (C) stemte imod. Forslaget forkastet. 1b: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. Indstillingen godkendt. Ad 2 Indstillingen godkendt.

14 Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Nina Kragesten og Thomas Sørensen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet.

15 15 Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget drøftede målene i Vision 2020 og fremkom med forslag til at nå målene.

16 Reform af sygedagpengesystemet - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10664 Beskæftigelsesudvalget Oplæg BEU sygedagpengereform 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre en reform af sygedagpengesystemet, der skal sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på seks principper: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. Der er tale om et forlig og forhandlingerne forventes afsluttet inden sommer 2014 med ikrafttrædelse den 1. juli 2014 og for andre dele den 1. januar Områdeleder Jan Henriksen deltager under punktet og vil komme med et kort oplæg i forhold til hovedprincipperne i reformen og orientere om implementeringen af reformen i Center for Job og Uddannelse. Retsgrundlag Forlig om en reform af sygedagpengesystemet af 18. december Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Med reformen af sygedagpengesystemet er sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under

17 17 deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som f. eks. kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet. Hovedelementerne i reformen er: Sygedagpengemodtagere får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. De, der efter fem måneder kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende regler og en ny forlængelsesregel, kan forlænges efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Med en ny ottende forlængelsesmulighed tager aftalen særlig hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. Fremover er de sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der indføres en helt ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en fast-track-løsning. Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom. Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygedomsforløb. Til gengæld får sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Det indebærer blandt andet at de digitale muligheder skal udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem. Alle nye sygemeldte borgere skal efter 5 måneder på sygedagpenge revurderes og det skønnes, at ca. 75 % af borgerne fortsætter på sygedagpenge og ca. 25 % påbegynder et jobafklaringsforløb. Økonomi/Personaleforhold En stor del af sygedagpengeforløbene skal også forelægges Rehabiliteringsteamet, hvorved

18 18 teamet skal mødes væsentligt mere end i dag. Denne problemstilling er Beskæftigelsesudvalget orienteret om i sag 14/8643 ved udvalgsmødet den 7. maj Refusion Med henblik på at understøtte en hurtig og effektiv opfølgning i forhold til den sygemeldte, sættes ydelsesrefusionen til 0 pct. efter 12 måneder på sygedagpenge og/eller jobafklaringsforløb. Det svarer til de eksisterende refusionsregler på syge-dagpengeområdet, hvor der ikke er refusion efter 52 uger. Idet refusionen af syge-dagpengeydelsen og ydelsen under jobafklaringsforløb vil skulle indgå som led i en generel refusionsomlægning af ydelser på tværs af modtagere forudsættes det, at refusionerne justeres på linje med øvrige ydelser i en refusionsomlægning 2. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

19 Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10697 Beskæftigelsesudvalget Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014, 2. udgave.pdf Forslag til kvantitative resultatkrav Plan 2015 BEU 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Status på Beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i Beskæftigelsesplanen. Dette er den første status for Beskæftigelsesplan De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Jobcentrets egen udvikling samt i forhold til udviklingen i de sammenlignelige Jobcentre, kaldet Klyngen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker, men understøtter Beskæftigelsesplanen Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplanen for 2014 er der, på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, fastlagt et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere, med at vende tilbage til beskæftigelse. Udover det overordnede mål er ministerens mål for 2013: 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet 3. Styrket indsats over for borgere med lang ledighed 4. Styrket virksomhedsrettede indsats Der er fastsat resultatkrav for de enkelte indsatsområder. Nedenfor gennemgås Jobcentrets resultater for 1. kvartal Center for Job og Uddannelse har et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør for 2014: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Resultatkravet for indsatsen er: Resultatkrav 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for Klyngen. Det overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i 2011, 2012 og 2013 i forhold til gennemsnittet i Klyngen. Antallet af fuldtidspersoner i marts 2014 i forhold til antallet af fuldtidspersoner i december

20 viser, at Jobcenter Helsingør har haft en marginalt bedre udvikling end de sammenlignelige Jobcentre, med et samlet fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser, der svarer til 5,1 %, hvorimod udviklingen i Klyngen viser et fald på 4,9 %. Jobcentret har en mere gunstig udvikling af ledige på A-dagpenge og borgere, der modtager sygedagpenge, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere og unge, der modtager uddannelseshjælp, udvikler sig mindre positivt i forhold til de sammenlignelige Jobcentre. 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse Da det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål i Jobindsats.dk om, at flere unge skal have en uddannelse, udgår målingen af statusrapporten fremover. Derimod måles der fremover på, hvor mange unge, der er på uddannelseshjælp, og hvor mange af disse der påbegynder uddannelse. Antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i de første måneder af 2014 er særlig højt med 545 personer, fordi ydelsen er ny og tidligere kontanthjælpsmodtagere, der opfyldte kravet for at modtage uddannelseshjælp, er overgået til denne uddannelseshjælp pr. 1. januar I februar er tilgangen til uddannelseshjælp 45 unge. Tilsammen er 42 unge afmeldt Jobcentret og påbegyndt uddannelse i januar og februar. Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune følges antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune i forhold til udviklingen i Klyngen. Jobcentret for de to første måneder af 2014 har haft et marginalt fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Faldet omfatter kun i alt 3 borgere, og det er endnu for tidligt på året til at vise en tendens for udviklingen. De sammenlignelige Jobcentre har et uændret antal af unge på uddannelseshjælp. 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet Resultatkrav 3.1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2014 (rullende år), svarende til fald på 45 % fra december 2012 til december 2014 Helsingør Kommune vil øge indsatsen for at få udsatte ledige og langtidssygemeldte tilbage i job og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcenter Helsingør har reduceret tilgangen til førtidspension med i alt 80 personer svarende til 58,8 % færre borgere end i Beskæftigelsesudvalget har ønsket at følge forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der har fået deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. I bilag til sagen vises en oversigt over, hvilke ydelser borgerne kommer fra, inden deres sager behandles på rehabiliteringsteamets møde, og hvilken ydelse borgerne får efter, sagen er behandlet. Resultatkrav 3.2: Tilgangen af personer til førtidspension, skal være den samme eller færre end gennemsnittet for Klyngen Jobcenter Helsingør har haft en mindre tilgang til førtidspension på 80 borgere svarende til knap 59 % færre end i 2012, hvorimod de sammenlignelige Jobcentre har reduceret tilgangen til ydelsen med i alt 110 borgere svarende til godt 68 %. Jobcentret har altså haft et mindre fald end Klyngen.

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Betina Svinggaard

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere