Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises til en beskæftigelsesindsats hos udvalgte private aktører. indgår dog i et kontrolleret forsøg, hvor en række jobcentre selv varetagerindsatsen for halvdelen af de ledige, som er omfattet af LVU-udbuddets målgrupper, mens den anden halvdel vil blive henvist til forløb hos andre aktører. Værkmestergade Aarhus C Sagsnummer: Formålet er at sammenligne effekten af indsatsen hos henholdsvis andre aktører og jobcentrene. Forsøget er iværksat den 15. august 2011 og indtaget vil løbe over 3 måneder. Forsøget løber i 12 mdr. Jobcentrets guidelines for indsatsen Afsættet for den indsats, der er iværksat i jobcentret, er: Diversitet vi skal inddrage alle de kompetencer og tilbud, jobcentret er i besiddelse af Tidlig indsats til alle Der er evidens for at en tidlig indsats virker Metodeudvikling på indsatser og tilbud Særligt fokus på virksomhedsvendte tilbud med effekt Intelligent aktivering Tilbud, der giver mening og har en effekt i forhold til den enkelte En indsats i tæt samarbejde med AC A-kasserne Indsatsen skal baseres på respekt og empowerment Sagsbehandler: Karin Rasmussen Telefon: Telefon direkte: Telefax: Målgruppe og dimensionering Forsøgets målgruppe er LVU ere, som er i målgruppen for LVUudbuddet, dvs. arbejdsmarkedsparate LVU ere, der modtager dagpenge, kontant- eller starthjælp, som LVU-forsøget i Side 1 af 7

2 er under 30 år med 6 ugers ledighed er over 30 år med 3 mdr.s ledighed forventer, at der i forsøgsgruppen vil indgå ca. 300 jobsøgende. Status pr. 4. november 2011: Antal tilmeldt som jobsøgende: Forsøgsgruppe i JC Kontrolgruppe ved AA Under 30 år: 142 Over 30 år: 153 i alt I skema-oversigt status på indsatsen for LVU er omfattet af jobcentrets forsøg fordelt på over og under 30 år: Under 30 år Kvinder Mænd I alt Med i forsøget I arbejde/afmeldt Flyttet Selvvalgt uddannelse I/planlagt Aktivering 14 (1 i løntilskud) Deltidsbeskæftigelse 3 3 Barsel 1 CA 25 (2 i arbejde) 22 (1 arb, 1 flyttet) Ingeniører 2 begge i arbejde 10 (1 i arbejde) Journalist 3 (1 i arbejde) 1 Magistrene 11 9 AAK 33 (8 i arb, 2 18 flyttet) Andre 5 3 (1 i arbejde) 4 har gennemført Førstegangs aktivering. Over 30 år Kvinder Mænd I alt LVU-forsøget i Side 2 af 7

3 Med i forsøget I arbejde/afmeldt Flyttet 1 Selvvalgt uddannelse I/planlagt Aktivering 14 (1 løntilskud, 1 praktik) 7 (1 løntilskud, 1 praktik) Deltidsbeskæftigelse 2 2 Barsel CA i arbejde) Ingeniører 5 (2 i arbejde) Journalist 4 1 Magistrene 47 (5 i arbejde) 23 (6 i arbejde) AAK 24 (5 i arb.) 18 (4 i arb.) Andre 12 5 (2 i arbejde) Gentaget aktivering: 40 personer Intensiv aktivering: 2 personer Indsatsen En tidlig information Indsatsen tager sit afsæt i, at alle i målgruppen indkaldes til et særligt tilrettelagt informationsmøde på jobcentret, før AMS foretager udvælgelsen af, hvem der skal indgå i forsøget, og hvem der overgår til anden aktør og dermed indgår i forsøgets kontrolgruppe. På mødet informeres om forsøget - og det sikres, at den jobsøgende opfylder betingelserne for at indgå i forsøget/kontrolgruppen. Mødet afsluttes med en kort individuel samtale med en jobkonsulent. Der indkaldes til informationsmøde i: ledighedsuge for under 30 årige ledighedsuge for over 30 årige Det første tilbud, en tidlig indsats også for de over 30 årige Loven foreskriver førstegangsaktivering efter 13 uger for unge u/30 år med en varighed på 26 uger. For de o/30 årige skal aktiveringen finde sted efter 39 uger og af min. 4 ugers varighed. fremrykker i indsatsen for de o/30 årige, således at aktiveringen iværksættes omkring 13. ledighedsuge. LVU-forsøget i Side 3 af 7

4 Fokus på en tidlig afklaring og jobsøgningsstrategi har i samarbejde med LVU a-kasserne udviklet et særligt tilrettelagt job- og kompetenceafklaringsforløb Job & Karriere af 6 ugers varighed. Udover kompetenceafklaring og jobsøgningsmetodik indgår 1 uges projektledelse/styring og 1 uges virksomhedsforståelse. Såfremt deltagerne ikke opnår ordinær ansættelse i forlængelse af forløbet tilbydes 4 ugers virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse. Obligatorisk for de u/30 år. Tilbud til de o/30 årige. Der forventes etableret 6-7 forløb, som alle afvikles af LVU a- kasserne. På samtlige forløb vil der være tilknyttet faste jobkonsulenter fra. For unge u/30 år vil jobkonsulenten være ansvarlig for at sikre, at der opnås min. 26 ugers aktivering. Der er på nuværende tidspunkt igangsat 3 forløb. Forløbet vil tillige indgå som det første tilbud for de LVU ere, som fra oktober 2011 vender tilbage til, efter 12 mdr. ved anden aktør, og som nu er i risikogruppen for at miste retten til dagpenge efter 1. juli Gruppen er ikke omfattet af LVU-forsøget, men det vurderes, at gruppen kan profitere af tilbuddet og samarbejdet mellem jobcentret og LVU a-kasserne. Forventet effekt: 40% i job umiddelbart efter de 6 ugers jobsøgning. Nye metoder nye tilbud: For at sikre tilbud til de LVU ere, som ikke opnår ordinært arbejde efter det første tilbud og udvikling af nye metoder, er følgende etableret/planlagt: Praksisuddannelsen er på 14 uger og målrettet karriere som sagsbehandler eller virksomhedskonsulent inden for beskæftigelsesområdet. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt af Erhvervs Konsulenterne. Fra Øst til Vest er på 16 uger og afholdes af konsulent Lone Nystrup. Forløbet er et mobilitets og udviklingsfremmende forløb, hvor indsatsen har fokus på yderkants-landdistrikternes virksomheder. Målet er at ledige kandidater får job i en vestjysk virksomhed. Metoden er udviklings - og mobilitetssamtaler og praktik. Første forløb i gang, og der er bred tilslutning fra virksomhederne i Vestjylland. Flere forløb forsøges iværksat, da der er stor efterspørgsel fra virksomhederne. LVU-forsøget i Side 4 af 7

5 TalentMatch er et 13 ugers forløb, som indledes med bootcamp og efterfølgende udstationering i en mindre virksomhed med vækstpotentiale. Der er tilknyttet mentor fra konsulenthuset. Første hold i gang. Efter boot-camp er meldingen at mindst 50 % forventes i ansættelse efterfølgende. Potential in action er et 16 ugers forløb, opdelt i tre elementer, introduktionsforløb, virksomhedsprojekt samt erfaringsudveksling og netværksdannelse. Projektet er målrettet større virksomheder, hvor et team af LVU-ére med divergerende kompetencer arbejder med en konkret case. Første hold er i gang, og 20% er kommet i job undervejs. Der er stor efterspørgsel efter nye kandidater, og virksomhederne er på plads. Nye jobprofiler et 6 ugers netværksforløb målrettet jobåbninger inden for klima og energi-området. Første forløb er iværksat 7. november. På alle forløb er der tilknyttet fast jobkonsulent fra. Karrierementor-netværk, Der etableres virksomhedsmentornetværk i private og offentlige virksomheder med det formål at tilbyde ledige LVU er en personlig sparring i jobsøgningsprocessen. Der etableres et mentorkorps af chefer, ledere m.fl., som er indstillet på at inddrage sit eget arbejdsrelaterede netværk i processen. Der er fundet 50 karrierementorer, og jobcentret er ved at finde jobsøgende, som er interesseret. Der rekrutteres ved telefonisk kontakt til de længst ledige, og alle, som jobcentret får kontakt med, er meget interesserede. Et tværregionalt jobcenter-netværk mellem og jobcentrene i Ringkøbing, Struer og Herning, bistået af BR-Midtjylland er etableret. Formålet med netværket er at etablere kontakt mellem højtuddannede jobsøgende i Aarhus og virksomhederne i det vestjyske område. Det første møde i arbejdsgruppen er afholdt. Der er etableret et særligt projektteam, der har til opgave at fremskaffe tilbud fra regionale og statslige virksomheder til LVU-gruppen. LVU-forsøget i Side 5 af 7

6 Teamet har indgået rekrutteringsaftale med Aarhus Universitet og Region Midt således, at jobcentret får alle relevante løntilskudspladser til LVU/MVU-målgruppen. Der er indgået rekrutteringsaftaler, som primært retter sig mod professionsbachelorer på sygehusområdet. Der arbejdes på en tilsvarende aftale med Regionens adm. enhed på AC-området. Der tilbydes et 13 ugers individuelt sparringsforløb med LVU-jobkonsulent fra for de LVU ere, der vurderes at have en særlig risiko for langtidsledighed. Der har hidtil kun været få ledige, der har vist interesse. Der kan tilbydes sparringsforløb med en seniorjobkonsulent for LVU er over 55 år. Den primære gruppe er ledige ledere/chefer. Kreativ ideudvikling og nytænkning af LVU-indsatsen, er emnet for en LVU-teamdag d. 30. september, med repræsentanter fra LVU a-kasserne, repræsentanter fra AC, repræsentanter fra de andre aktører, der varetager det obligatoriske LVU-udbud samt LVU- jobkonsulenter og sagsbehandlere fra. Formålet med tema-dagen er, at alle de centrale aktører kan vidensdele og berige hinanden med ideer til at kvalificere indsatsen for de jobsøgende LVU ere. På temadagen blev ideen født til at udvikle en innovationscamp / innovations-messe hvor virksomheder kan møde op med udviklingsprojekter og møde ledige AC er med energi og masser af gode ideer. Første møde afholdes mellem JC og AS3 d. 10. november. Kvalificering af de kommunale løntilskudspladser med tilbud om kursus, MUS-samtale og understøtning til jobsøgning. Initiativet forventes iværksat i Selvvalgt uddannelse suppleres med karrierevejledning Der er etableret et samarbejde med Jobinvest, der som konsulentvirksomheder har til opgave at tiltrække AC-arbejdskraft til Region SydDanmark. Konkret betyder dette, at den primære uddannelsesinstitution af 6 ugers selvvalgt uddannelse til LVU-gruppen, Erhvervsakademiet i Aarhus, nu kvalificerer alle 6 ugers forløbene med et LVU-forsøget i Side 6 af 7

7 tilbud om karrierevejledning og/eller muligheden for etablering af virksomhedskontakt til virksomheder, hvor de erhvervede færdigheder fra 6 ugers forløbet kan afprøves i f.eks. en praktik eller løntilskudsperiode. LVU-forsøget i Side 7 af 7

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere