Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik HÅNDBOG 2015"

Transkript

1 Skolepraktik HÅNDBOG 2015

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler: Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev... 6 Elevplan... 6 Mødetider... 6 Sygdom... 7 Ferie... 7 Fravær Ulovligt fravær Barsel og længerevarende sygdom Forsikringsforhold Retningslinjer for skolepraktikken Skolehjem...11 Økonomi...12 Skolepraktikydelse...12 Skolepraktikydelse og fritidsjob...12 Supplerende børnetilskud...12 Regler for befordring...13 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning...15 Link til diverse bekendtgørelser og love m.m Velkommen til Praktikcenter CELF I praktikcentret på CELF får du mulighed for at komme videre i din uddannelse, selvom du ikke har en uddannelsesaftale eller uforskyldt har mistet din praktikplads. Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og skolen fungerer som din mester. Det betyder, at der bliver stillet andre krav, end dem du er vant til fra grundforløbet. Denne håndbog beskriver krav og regler for skolepraktikken i praktikcentret på CELF. Målet er selvfølgelig at du finder en praktikplads, men indtil det sker hjælper vi dig videre med din uddannelse via skolepraktikken. Mål med skolepraktikordningen Omvendt forventer vi at du er aktiv i forhold til din faglige og personlige udvikling og at du hele tiden opfylder EMMA kriterierne, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på Som elev i praktikcentret er det stadig dit ansvar at finde en praktikplads, men vores praktikpladskonsulenter og praktikmester hjælper dig. Husk også at du kan like vores facebook side CELF praktikcenter og få besked om ledige praktikpladser. Vi glæder os til at se dig i praktikcentret på CELF. Hilsen Charlotte Maegaard Kristiansen Praktikchef Faglige mål: I løbet af skolepraktikken vil du opnå faglig viden og arbejdsrutiner, som de elever, der har en praktikplads i en virksomhed. I skolepraktikken skal du nå de praktikmål, der gælder for din uddannelse præcis som i en virksomhed. Målene kan du se i elevplan under praktikmål. Sociale mål: Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i et team. Du skal medvirke til at stedet er et godt sted at være, og du skal være klar til at ændre/ tilpasse dig. 3

3 Hvem møder du i praktikcenter CELF Praktikmester/praktikinstruktør: Er din mester i det daglige og sørger for, at du når dine praktikmål. Praktikpladskonsulenter Kan hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få en oversigt over virksomheder, som kunne bruge en lærling. Praktikpladskonsulenterne arbejder for at få dig i en ordinær praktikplads og har daglig kontakt med nye virksomheder. Administrative medarbejdere Kan hjælpe dig med din løn, befordring og anden papirarbejde i forbindelse med din skolepraktik. Elevvejledere Hjælper dig med dine uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikchef Har det overordnede ansvar for din SKP uddannelse og praktikcentret. Uddannelseschef Har det overordnede ansvar for din skolemæssige uddannelse. EMMA kriterier Der er ingen prøvetid, når du går i skolepraktik. Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 EMMA kriterier. Det er nogle krav, der er udformet for at sikre, at elever i skolepraktik er aktive, både med hensyn til det faglige og med hensyn til at finde en praktikplads. Du skal f.eks. være parat til at søge lærepladser længere væk og evt. uden for dit primære uddannelsesønske. Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkrete krav EMMA stiller til dig, når du er her på Praktikcenter CELF. Dine instruktører vil følge op på, at du overholder kravene. Hvordan bliver der fulgt op på, at du overholder EMMA kriterierne? Din praktikmester vil løbende følge op på, at du lever op til EMMA kriterierne, mens du er i skolepraktik. Du bliver løbende indkaldt til samtaler og vil blive gjort bekendt med eventuelle forhold, der skal rettes op. Ved en samtale om manglende EMMA - overholdelse vil der typisk blive lavet en handlingsplan, så du får mulighed for at få tingene bragt i orden. Bliver forholdet ikke bragt på plads, kan du modtage en skriftlig advarsel og kan evt. risikere at blive udelukket fra skolepraktik Egnethed Egnethed i forbindelse med optagelse til skolepraktik er bl.a. dokumenteret med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer: Du møder til tiden. Du melder dig syg efter de gældende retningslinjer. Du gennemfører dine praktikmål på en tilfredsstillende måde. Du er parat til at følge normer og den krævede adfærd på en arbejdsplads. Mobilitet - geografisk Kravet betyder, at du skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads også uden for lokalområdet. Der er ingen nærmere grænser for hvor lang transporttid, der må være tale om. Hvis du er nødt til at flytte for at få en tilbudt praktikplads, indgår det i vurderingen, om der kan gives støtte til flytning fra AUB. Desuden indgår det i vurderingen, om du i løbet af kort tid vil have mulighed for at få en praktikplads i lokalområdet, hvis du siger nej til en plads uden for lokalområdet. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer, at du søger i hele Danmark. Du skal notere telefoniske henvendelser og gemme ansøgninger på elevplan. Det er dokumentationen for at du har søgt. Mobilitet - fagligt Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den du først ønskede. I vurderingen indgår, om du kan gå over i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid. På Praktikcenter CELF betyder det, at du for eksempel skal være villig til at søge de praktikpladser, som dit grundforløbsbevis giver dig mulighed for. Optagelse i skolepraktik Din optagelse til skolepraktik afhænger af, hvilket grundlag du optages efter. Optages du direkte efter grundforløbet uden at have haft en uddannelsesaftale, gælder det, at du skal optages en måned efter afslutningen af grundforløbet. Hvis du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, kan du komme i skolepraktik snarest muligt. Skolen skal dog først have ophævelsen fra det sted, du har haft uddannelsesaftale eller din fagforening. Aktivt søgende Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for selv at skaffe dig en praktikplads og kunne dokumentere det. Her på Praktikcenter CELFbetyder det at: Du skal være registret som praktikpladssøgende på Du skal opdatere din profil mindst 1 gang hver måned. Skolen gør en indsats for at hjælpe med at finde praktikplads til dig, mens du er i skolepraktik, og den hjælp skal du tage imod. Du skal være registreret med synlig profil/cv, som praktikpladssøgende på før du starter i skolepraktik, og mens du er i skolepraktik. Du skal søge mindst 3 stillinger pr. måned. Søger du ikke 3 stillinger pr. måned, kan du blive udmeldt af skolepraktikordningen. Dit bevis for søgning (stempelblanketter, cv og ansøgninger) uploader du til elevplan.dk i din uddannelsesplan under punktet praktikpladssøgning. 4 5

4 Klageadgang hvis du er uenig i skolens afgørelse om fortsat deltagelse i skolepraktik Lovbekendtgørelse nr j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev Uddannelseslængde Du har samme længde på uddannelsen som dem, der er i ordinær lære. Hvis din uddannelse er trindelt, skal den afsluttes med en faglig prøve, inden du er færdig med trin 1. Din praktikmester vil derefter inden din trin- 1 praktiktid er færdig, vurdere om du er klar og faglig dygtig nok til at gennemføre trin-2 på uddannelsen. Elevplan På elevplan kan du se, hvornår du skal på skole og de praktikmål du skal igennem. Din uddannelsesplan skal være opdateret i elevplan, og det er samtidig et krav, at du registrerer i elevplan når du har været ude og søge praktikplads. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til SKP jf. EMMA kriterierne. Evaluering af praktik forløb Både når du er i skolepraktik eller ude i en virksomhed, bliver din indsats og det udbytte du får ud af opholdet, evalueret. Evalueringen er med til at vise, hvor langt du er kommet i din praktikdel så du kan stramme op på evt. mangler i praktikken. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagen sendes til praktikchefen via Evalueringen foregår løbende igennem hele din praktik. Evalueringerne vil blive synlige på elevplan. Mødetider Som udgangspunkt møder alle skolepraktikelever til den mødetid, som er på de enkelte værksteder. Der kan i specielle tilfælde aftales andre mødetider. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. I tilfælde af transportmæssige problemer (storkonflikt hos busselskaber, snestorm og lignende) gælder de samme regler for alle, som er på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgiveren/skolen uvedkommende, hvor du bor, og hvor du kommer fra. Du har mødepligt. Hvis det ikke lykkes for dig at møde på din arbejdsplads, vil du blive trukket i løn, eller du kan bruge en af dine feriefridage. Mødetider i VFU og delaftale. I VFU er det virksomhedens regler med hensyn til mødetider, ferier, pauser, rygning osv., der gælder. Sygdom Ved 1. sygedag eller barns 1. sygedag ringer du til din praktikmester senest til mødetid med din sygemelding og eventuelle varighed. Ved VFU ringer du både til din praktikmester og virksomheden. Ved skoleophold ringer du til praktikmester og skolen. For at melde dig syg til skolen gøres det med SMS eller ringe, Kringelborg/Maribo/Nakskov tlf Merkur tlf SMS til UMS på Der kan ringes i tidrummet Ved længerevarende sygdom kan der forlanges en mulighedserklæring eller en friattest, og elevtiden kan evt. forlænges. Ved raskmelding ringes igen til din praktikmester og virksomheden hvis du er i VFU. Vi gør opmærksom på, at alt fravær registreres. Ved sygdomsperioder og øvrigt fravær som er kort og gentagende, og som der med giver et ustabilt uddannelsesforløb, vil din egnethed (EMMA) blive revurderet og kan medføre ophør på skolepraktik. Ferie år Sommerferie - 4 uger Juleferie - 4 dage 2015/16 6. juli juli 2015 (uge 28-31) 2016/17 4. juli juli 2016 (uge 27-30) 2017/18 3. juli juli 2017 (uge 27-30) Helligdage og andre fridage Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag Bemærk! Du optjener ikke feriepenge, mens du er i SKP. Ferie Praktikcenter CELF bruger som udgangspunkt undervisningsafdelingernes vejledende ferieplan. For de kommende ferieår er den som i tabellen nederst på siden. Der kan være afvigelser i ferieplanen på CELF s forskellige afdelinger. Tal med din praktikmester om den ferieplan, du er omfattet. Den sidste feriedag afvikles fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis ikke andet aftales. Elever, som er i VFU i skolens ferieperio der aftaler ferie med praktikmester. Den 6. ferieuge kan frit benyttes, dog ikke i skoleperioder. Ferien skal aftales skriftligt med din praktikmester. Overenskomstmæssige fridage 24. december, 1. maj og 5. juni afholdes af de berørte elever. Som SKP elev har du som udgangspunkt ikke ferie i ugerne 7 og 42 samt de tre dage før påske. 23. december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december 2017 samt 2. januar 2018 Juleaftensdag Juledag 2. Juledag Nytårsaftensdag Nytårsdag 6 7

5 Fravær Lovlig fravær Lovlig fri kan bevilges af din praktikmester efter nedenstående retningslinjer: FESTLIGHEDER Ved eget bryllup. Ved deltagelse i forældres eller svigerforældres sølv, guld-, diamant eller krondiamantbryllup. Ved deltagelse i søskendes bryllup. Du vil ikke modtage kompensation, såfremt begivenheden falder uden for din normale arbejdstid, på arbejdsfri lørdage, søndage, helligdage eller i ferier. SYGDOM Til nødvendige lægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige tandlægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige specialistkonsultationer og behandlinger hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge eller specialistbehandling. Ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Kiropraktorbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Bloddonor: afgivelse af blod til blodbank, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. 1 dag 1 dag 1 dag DØDSFALD BEGRAVELSE Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse. Ved egne børns død og begravelse. Ved forældres/svigerforældres død og begravelse Ved møde i skifteretten efter ægtefælles, børns eller forældres død. Ved søskendes død og begravelse. Ved søskendes ægtefælles begravelse. Ved svigerbørns begravelse. Ved bedsteforældres begravelse. Kollegaers eller dennes ægtefælles begravelse. ANDRE LEJLIGHEDER Flytning fra en bolig til en anden. Ved møde i retten/amtet i forbindelse med separation og skilsmisse. Til første teoriprøve og køreprøve. Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen 1 dag FØDSEL - ALVORLIG SYGDOM I HJEMMET Nødvendige svangerskabsundersøgelser og fødselsforberedelser. Ved egne børns fødsel. Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med heraf følgende hospitalsindlæggelse. Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom. Der gives frihed i rimeligt omfang Efter gældende regler Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang 8 9

6 Ulovligt fravær Udeblivelse fra skolepraktik, skoleophold eller fra VFU uden at melde det rettidigt til rette person. Gentagne ulovlige fraværsdage kan medføre, at skolen opsiger din skolepraktikaftale. jf. EMMA kriterierne. Hvis vi vurderer, at dit fraværsmønster er bekymrende, vil du blive indkaldt til en samtale med henblik på, hvordan fraværet kan mindskes. Du vil modtage en skriftlig advarsel for dit fravær i henhold til SKP advarselsproceduren. Du vil blive trukket i skolepraktikydelse ved ulovlig fravær. Barsel Skolepraktikelever har ret til barsel på lige fod med elever som er i ordinær uddannelsesaftale. Skolen følger Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Barnets moder har ret til orlov 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Faderen har ret til 2 uger efter fødslen. Hvis man efterfølgende ønsker forældreorlov gives det efter gældende regler. I hele perioden kan der søges dagpenge via kommunen. Det tages op efter barsel om uddannelsestiden skal forlænges. Beslutningen tages af faglige udvalg. Længerevarende sygdom Du kan ved længerevarende sygdom blive afkrævet mulighedserklæring (lægeerklæring). Den er med til at afgøre, om du fuldt ud kan genoptage din uddannelse. Det faglige udvalg tager stilling til evt. forlængelse af uddannelsestiden. Skolen betaler udgiften til mulighedserklæring. Husk regningen. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen, gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade, mens du er udlånt til en virksomhed, skal dette straks meddeles til skolen. Retningslinjer for skolepraktikken Telefoner Det er tilladt at have mobiltelefoner åbne i arbejdstiden, men kun således at de ligger i din lomme eller taske. Det er desuden en betingelse, at din mobiltelefon er sat på lydløs. Det er tilladt at bruge telefon i forbindelse med dit arbejde. Generelt skal du rette dig efter de regler/aftaler, som din praktikmester udstikker. Sociale medier og andre kommunikationsformer. Facebook, twitter, SMS mm. må ikke benyttes i arbejdstiden, pauser dog undtaget. IT-disciplin Vores pc er er til arbejdsbrug - ikke til privat brug. Det vil sige, det ikke er tilladt f.eks. at spille spil, bruge sociale medier og chatte i arbejdstiden. Internet skal bruges med omtanke og fortrinsvis til informationssøgning af relevans for arbejdet. Ved misbrug af internet vil der - efter skriftlig advarsel - blive tale om bortvisning. Privat brug af s er ikke tilladt. Disciplinære forseelser Tyveri, hærværk eller lignende medfører øjeblikkelig bortvisning. Mobning og chikane af kollegaer Mobning og chikane af kollegaer, personligt, via Internettet eller telefon/sms, kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse. Påklædning Da vi arbejder i et virksomhedslignende miljø, forventer vi, at du møder på arbejde velsoigneret, præsentabel og med god hygiejne hver dag. Hvis du har fået udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko, hjelm og andet sikkerhedsmateriel, skal du benytte det. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at drikke øl, vin og spiritus på skolens område, medmindre der udtrykkelig er givet tilladelse f.eks. i forbindelse med arrangementer. Det er heller ikke tilladt at indtage og handle med euforiserende stoffer. Du må ikke møde op i påvirket tilstand. Ved overtrædelse af ovenstående vil du blive bortvist. Skolen har bemyndigelse til at lave en drugtest. Rygning Der er rygeforbud på CELF. Rygning må kun finde sted uden for skolens matrikel og kun i fastsatte kaffe- og frokostpauser. Advarselsproceduren Advarselsproceduren har tre trin. En mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel og udmeldelse. Nogle brud på EMMA - kriterierne eller andre regler kan være så grove, at de resulterer i øjeblikkelig udmeldelse af skolepraktik, f.eks. tyveri, vold, indtagelse af narkotika o. lign. Opsigelse/ophævelse Du kan til enhver tid skriftligt opsige din aftale med Praktikcenter CELF. I opsigelsen skrives datoen for hvornår du stopper i skolepraktik. Opsigelsen afleveres/sendes til din praktikmester. I tilfælde af at du indgår en uddannelsesaftale, ophæves din skolepraktikaftale med Praktikcenter CELF automatisk. Skolehjem Du kan bo på skolehjemmet når du er i skolepraktik hvis du opfylder gældende regler. Du skal have over 5 kvarters transporttid fra din bopæl til din skolepraktik arbejdsplads. For at finde ud af om der er langt nok, skal du bruge Prisen for at bo på skolehjemmet er 495 kr. pr. uge (januar 2015)

7 Økonomi Skolepraktikydelse Når du er i skolepraktik, får du en skolepraktikydelse og ikke løn. Du har ikke lønmodtagerstatus men elevstatus. Det har nogle konsekvenser for den måde, du er ansat på. Derfor hedder det ikke løn men ydelse ligesom SU. Størrelsen af din ydelse fastsættes på de årlige finanslove. Du får skolepraktikydelse under ferie og feriefridage, i det omfang skolen har bestemt. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsesforhold (også delaftaler) modregnes disse feriepenge i ydelsen. Dette gælder ikke, hvis der er tale om feriegodtgørelse fra et fritidsjob. Du har pligt til at give besked til lønkontoret, hvis du har opsparede feriepenge, der skal modregnes i din ydelse. Du skal have en NEM konto og have dine skatteforhold i orden, så skolen kan udbetale skolepraktikydelse. Du får din ydelsesseddel (lønseddel) på og udbetalingen er den sidste hverdag i måneden. Du er bagudlønnet og får din udbetaling første gang måneden efter, du er startet. Hvor stor er skolepraktikydelsen? Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er to forskellige ydelser. Elever der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage skolepraktikydelse. Når du tilmelder dig, skriver du under på, at du ikke modtager disse ydelser og skal give skolen besked, hvis dette forhold ændrer sig. Skolepraktikydelse og fritidsjob Du kan godt have et fritidsjob samtidig med at du er i skolepraktik, hvis det ikke går ud over din overholdelse af EMMA. Supplerende børnetilskud Hvem kan søge tilskud? Forsørgere, der enten er enlige, eller hvor begge parter er i gang med en uddannelse, der berettiger til SU (f.eks. skolepraktikelever og grundforløbselever). Det svarer i store træk til alle, der i dag er berettiget til børnetilskud eller forsørgertillæg via SU-systemet. De der i dag modtager børnetilskud, vil automatisk modtage brev om denne mulighed, men ALLE skal selv aktivt søge om tilskuddet, det sker ikke automatisk. Hvor meget kan man få? Tilskuddet bliver indkomstafhængigt og bliver dermed individuelt vurderet. Udbetaling Tilskuddet bliver altid udbetalt den 20. i måneden til din nemkonto. Læs meget mere her: https://www.borger. dk/sider/boernetilskud-supplerende.aspx Regler for befordring Som skolepraktikelev er du ikke lønmodtager, og kan derfor ikke få skattemæssigt fradrag for din transport til og fra skolepraktikstedet. Til gengæld får du befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringstilskud, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til arbejdsplads/skole. Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse efter følgende regler: Under ordinære skoleophold(hovedforløb) får man 100% dækning. I praktikperioder får man 90% dækning. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor du er i uddannelsesaftale/delaftale med en virksomhed. Der kan du få skattefradrag efter SKAT s gældende regler. Du får højst dækket billigste offentlige transportmiddel, også selv om du kører i egen bil, MC, scooter eller cykel. Du skal skrive på befordringssedlen, hvis du benytter eget transportmiddel. Der udbetales godtgørelse for en hel måned ad gangen - fra den 10. til den 9 i den efterfølgende måned. Husk underskrift fra din praktikmester/ arbejdsgiver. Befordringsudgiften udbetales månedsvis bagud. Skal derfor afleveres til lønadministrationen senest den 10. i måneden. En ydelse. pr. måned for elever under 18 år, 2043,- kr. (2015). En ydelse pr. måned for elever på 18 år og derover, 7054,- kr. (2015). Der skelnes ikke mellem om elever er udeeller hjemmeboende Du skal betale A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen. Husk at få ændret dit skattekort, så det passer til din indtjening. Hvornår skal man søge? Du skal søge måneden FØR, du skal modtage første udbetaling. Det betyder, at hvis du skal have tilskuddet i januar 2015, så skal du søge senest den 30. december Hvordan søger man? Du skal søge via borger.dk. Her ligger en ansøgningsblanket, som skal udfyldes. Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedlægge en række bilag, herunder bevis på, at du er studerende

8 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik: Delaftale Er en kortere aftale, der skal kunne placeres mellem 2 skoleophold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig tilmeldt skolepraktikordningen. Du kan ikke indgå en delaftale med en virksomhed i udlandet. Hvis du har indgået delaftale med en virksomhed i Danmark, kan du dog godt blive udstationeret af virksomheden i udlandet som led i uddannelsesaftalen - eventuelt med støtte fra AUB efter reglerne om støtte til praktikophold i udlandet (PIU-støtte), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Efter delaftalens ophør vil du kunne vende tilbage til skolepraktik på normal vis. Du kan naturligvis kun modtage løn under en delaftale. Hvis det sker, du også modtager skolepraktikydelse under en delaftale, har du pligt til at meddele dette til skolen. Du vil efterfølgende skulle tilbagebetale din ydelse for den tid delaftalen løber. Du får skattefradrag af kørsel, når du er i virksomhedspraktik. Kort uddannelsesaftale En kortere aftale, der skal indeholde mindst praktikophold og det næste skoleophold. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Efter den korte uddannelsesaftale kan du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i skolepraktikordningen. Vær opmærksom på, at du ved start i skolepraktik efter en kort uddannelsesaftale igen vil modtage skolepraktikydelse. Restaftale En uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Hvis du som skolepraktikelev indgår praktikaftale med en virksomhed i udlandet under skolepraktikforløbet, vil du kunne vende tilbage til skolepraktikken. Hos din praktikmester og praktikpladskonsulenten kan du få meget mere at vide om de forskellige muligheder. Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning Når du er elev på en erhvervsuddannelse, hjælper AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dig med at dække dine udgifter til rejse, flytning, bolig og transport, hvis du skal rejse til et andet sted i landet for at søge en praktikplads eller overtage en praktikplads. Hvad dækker AUB? Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: Udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen. Udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen. Flytning, når du skal begynde på praktik pladsen. Dækning af udgifter ved dobbelt husførelse. Særlige boligudgifter. Rejseudgifter For at få tilskud til dine rejseudgifter, skal du sende følgende til AUB: Skriftlig indkaldelse til samtalen. Billetterne til tog eller bus. Hvis du kører i bil, dækker AUB udgifter, der svarer til billigste offentlige transport. Flytteudgifter AUB dækker dine flytteudgifter, hvis du selv flytter dine møbler, eller hvis du vælger det billigste tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. AUB betaler et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig. AUB kan hjælpe med indskud, hvis du flytter til en ny lejlighed og skal betale indskud/ depositum. VFU-aftale (aftale om virksomhedsforlagt undervisning) Ikke en egentlig uddannelsesaftale, men en aftale om at få praktikerfaring. Du modtager skolepraktikydelse og bliver ikke udmeldt af skolepraktikordningen. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå i en virksomhed i udlandet, hvis skolen kan garantere for kvaliteten af virksomhedens undervisning og føre tilsyn hermed. Du skal fortsat kunne opfylde EMMA-kravene. En VFU-aftale er typisk på to til fire ugers varighed. Praktik i udlandet (PIU) Som skolepraktikelev har du også muligheden for at få hele eller dele af din uddannelse i udlandet, uden at du mister din ret til skolepraktik. På CELF har vi et samarbejde i delstaten Schleswig Holstein i Nord Tyskland. CELF har et team både i Danmark og Tyskland, til at hjælpe dig gennem processen. Kontakt praktikcentreret hvis du vil vide mere. Link til diverse bekendtgørelser og love m.m. Hovedbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Erhvervsuddannelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om skolepraktikydelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling: Erhvervsuddannelser/2010/skolepraktik2010.aspx Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

9 CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere