Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik HÅNDBOG 2015"

Transkript

1 Skolepraktik HÅNDBOG 2015

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler: Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev... 6 Elevplan... 6 Mødetider... 6 Sygdom... 7 Ferie... 7 Fravær Ulovligt fravær Barsel og længerevarende sygdom Forsikringsforhold Retningslinjer for skolepraktikken Skolehjem...11 Økonomi...12 Skolepraktikydelse...12 Skolepraktikydelse og fritidsjob...12 Supplerende børnetilskud...12 Regler for befordring...13 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning...15 Link til diverse bekendtgørelser og love m.m Velkommen til Praktikcenter CELF I praktikcentret på CELF får du mulighed for at komme videre i din uddannelse, selvom du ikke har en uddannelsesaftale eller uforskyldt har mistet din praktikplads. Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og skolen fungerer som din mester. Det betyder, at der bliver stillet andre krav, end dem du er vant til fra grundforløbet. Denne håndbog beskriver krav og regler for skolepraktikken i praktikcentret på CELF. Målet er selvfølgelig at du finder en praktikplads, men indtil det sker hjælper vi dig videre med din uddannelse via skolepraktikken. Mål med skolepraktikordningen Omvendt forventer vi at du er aktiv i forhold til din faglige og personlige udvikling og at du hele tiden opfylder EMMA kriterierne, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på Som elev i praktikcentret er det stadig dit ansvar at finde en praktikplads, men vores praktikpladskonsulenter og praktikmester hjælper dig. Husk også at du kan like vores facebook side CELF praktikcenter og få besked om ledige praktikpladser. Vi glæder os til at se dig i praktikcentret på CELF. Hilsen Charlotte Maegaard Kristiansen Praktikchef Faglige mål: I løbet af skolepraktikken vil du opnå faglig viden og arbejdsrutiner, som de elever, der har en praktikplads i en virksomhed. I skolepraktikken skal du nå de praktikmål, der gælder for din uddannelse præcis som i en virksomhed. Målene kan du se i elevplan under praktikmål. Sociale mål: Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i et team. Du skal medvirke til at stedet er et godt sted at være, og du skal være klar til at ændre/ tilpasse dig. 3

3 Hvem møder du i praktikcenter CELF Praktikmester/praktikinstruktør: Er din mester i det daglige og sørger for, at du når dine praktikmål. Praktikpladskonsulenter Kan hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få en oversigt over virksomheder, som kunne bruge en lærling. Praktikpladskonsulenterne arbejder for at få dig i en ordinær praktikplads og har daglig kontakt med nye virksomheder. Administrative medarbejdere Kan hjælpe dig med din løn, befordring og anden papirarbejde i forbindelse med din skolepraktik. Elevvejledere Hjælper dig med dine uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikchef Har det overordnede ansvar for din SKP uddannelse og praktikcentret. Uddannelseschef Har det overordnede ansvar for din skolemæssige uddannelse. EMMA kriterier Der er ingen prøvetid, når du går i skolepraktik. Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 EMMA kriterier. Det er nogle krav, der er udformet for at sikre, at elever i skolepraktik er aktive, både med hensyn til det faglige og med hensyn til at finde en praktikplads. Du skal f.eks. være parat til at søge lærepladser længere væk og evt. uden for dit primære uddannelsesønske. Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkrete krav EMMA stiller til dig, når du er her på Praktikcenter CELF. Dine instruktører vil følge op på, at du overholder kravene. Hvordan bliver der fulgt op på, at du overholder EMMA kriterierne? Din praktikmester vil løbende følge op på, at du lever op til EMMA kriterierne, mens du er i skolepraktik. Du bliver løbende indkaldt til samtaler og vil blive gjort bekendt med eventuelle forhold, der skal rettes op. Ved en samtale om manglende EMMA - overholdelse vil der typisk blive lavet en handlingsplan, så du får mulighed for at få tingene bragt i orden. Bliver forholdet ikke bragt på plads, kan du modtage en skriftlig advarsel og kan evt. risikere at blive udelukket fra skolepraktik Egnethed Egnethed i forbindelse med optagelse til skolepraktik er bl.a. dokumenteret med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer: Du møder til tiden. Du melder dig syg efter de gældende retningslinjer. Du gennemfører dine praktikmål på en tilfredsstillende måde. Du er parat til at følge normer og den krævede adfærd på en arbejdsplads. Mobilitet - geografisk Kravet betyder, at du skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads også uden for lokalområdet. Der er ingen nærmere grænser for hvor lang transporttid, der må være tale om. Hvis du er nødt til at flytte for at få en tilbudt praktikplads, indgår det i vurderingen, om der kan gives støtte til flytning fra AUB. Desuden indgår det i vurderingen, om du i løbet af kort tid vil have mulighed for at få en praktikplads i lokalområdet, hvis du siger nej til en plads uden for lokalområdet. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer, at du søger i hele Danmark. Du skal notere telefoniske henvendelser og gemme ansøgninger på elevplan. Det er dokumentationen for at du har søgt. Mobilitet - fagligt Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den du først ønskede. I vurderingen indgår, om du kan gå over i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid. På Praktikcenter CELF betyder det, at du for eksempel skal være villig til at søge de praktikpladser, som dit grundforløbsbevis giver dig mulighed for. Optagelse i skolepraktik Din optagelse til skolepraktik afhænger af, hvilket grundlag du optages efter. Optages du direkte efter grundforløbet uden at have haft en uddannelsesaftale, gælder det, at du skal optages en måned efter afslutningen af grundforløbet. Hvis du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, kan du komme i skolepraktik snarest muligt. Skolen skal dog først have ophævelsen fra det sted, du har haft uddannelsesaftale eller din fagforening. Aktivt søgende Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for selv at skaffe dig en praktikplads og kunne dokumentere det. Her på Praktikcenter CELFbetyder det at: Du skal være registret som praktikpladssøgende på Du skal opdatere din profil mindst 1 gang hver måned. Skolen gør en indsats for at hjælpe med at finde praktikplads til dig, mens du er i skolepraktik, og den hjælp skal du tage imod. Du skal være registreret med synlig profil/cv, som praktikpladssøgende på før du starter i skolepraktik, og mens du er i skolepraktik. Du skal søge mindst 3 stillinger pr. måned. Søger du ikke 3 stillinger pr. måned, kan du blive udmeldt af skolepraktikordningen. Dit bevis for søgning (stempelblanketter, cv og ansøgninger) uploader du til elevplan.dk i din uddannelsesplan under punktet praktikpladssøgning. 4 5

4 Klageadgang hvis du er uenig i skolens afgørelse om fortsat deltagelse i skolepraktik Lovbekendtgørelse nr j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev Uddannelseslængde Du har samme længde på uddannelsen som dem, der er i ordinær lære. Hvis din uddannelse er trindelt, skal den afsluttes med en faglig prøve, inden du er færdig med trin 1. Din praktikmester vil derefter inden din trin- 1 praktiktid er færdig, vurdere om du er klar og faglig dygtig nok til at gennemføre trin-2 på uddannelsen. Elevplan På elevplan kan du se, hvornår du skal på skole og de praktikmål du skal igennem. Din uddannelsesplan skal være opdateret i elevplan, og det er samtidig et krav, at du registrerer i elevplan når du har været ude og søge praktikplads. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til SKP jf. EMMA kriterierne. Evaluering af praktik forløb Både når du er i skolepraktik eller ude i en virksomhed, bliver din indsats og det udbytte du får ud af opholdet, evalueret. Evalueringen er med til at vise, hvor langt du er kommet i din praktikdel så du kan stramme op på evt. mangler i praktikken. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagen sendes til praktikchefen via Evalueringen foregår løbende igennem hele din praktik. Evalueringerne vil blive synlige på elevplan. Mødetider Som udgangspunkt møder alle skolepraktikelever til den mødetid, som er på de enkelte værksteder. Der kan i specielle tilfælde aftales andre mødetider. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. I tilfælde af transportmæssige problemer (storkonflikt hos busselskaber, snestorm og lignende) gælder de samme regler for alle, som er på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgiveren/skolen uvedkommende, hvor du bor, og hvor du kommer fra. Du har mødepligt. Hvis det ikke lykkes for dig at møde på din arbejdsplads, vil du blive trukket i løn, eller du kan bruge en af dine feriefridage. Mødetider i VFU og delaftale. I VFU er det virksomhedens regler med hensyn til mødetider, ferier, pauser, rygning osv., der gælder. Sygdom Ved 1. sygedag eller barns 1. sygedag ringer du til din praktikmester senest til mødetid med din sygemelding og eventuelle varighed. Ved VFU ringer du både til din praktikmester og virksomheden. Ved skoleophold ringer du til praktikmester og skolen. For at melde dig syg til skolen gøres det med SMS eller ringe, Kringelborg/Maribo/Nakskov tlf Merkur tlf SMS til UMS på Der kan ringes i tidrummet Ved længerevarende sygdom kan der forlanges en mulighedserklæring eller en friattest, og elevtiden kan evt. forlænges. Ved raskmelding ringes igen til din praktikmester og virksomheden hvis du er i VFU. Vi gør opmærksom på, at alt fravær registreres. Ved sygdomsperioder og øvrigt fravær som er kort og gentagende, og som der med giver et ustabilt uddannelsesforløb, vil din egnethed (EMMA) blive revurderet og kan medføre ophør på skolepraktik. Ferie år Sommerferie - 4 uger Juleferie - 4 dage 2015/16 6. juli juli 2015 (uge 28-31) 2016/17 4. juli juli 2016 (uge 27-30) 2017/18 3. juli juli 2017 (uge 27-30) Helligdage og andre fridage Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag Bemærk! Du optjener ikke feriepenge, mens du er i SKP. Ferie Praktikcenter CELF bruger som udgangspunkt undervisningsafdelingernes vejledende ferieplan. For de kommende ferieår er den som i tabellen nederst på siden. Der kan være afvigelser i ferieplanen på CELF s forskellige afdelinger. Tal med din praktikmester om den ferieplan, du er omfattet. Den sidste feriedag afvikles fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis ikke andet aftales. Elever, som er i VFU i skolens ferieperio der aftaler ferie med praktikmester. Den 6. ferieuge kan frit benyttes, dog ikke i skoleperioder. Ferien skal aftales skriftligt med din praktikmester. Overenskomstmæssige fridage 24. december, 1. maj og 5. juni afholdes af de berørte elever. Som SKP elev har du som udgangspunkt ikke ferie i ugerne 7 og 42 samt de tre dage før påske. 23. december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december 2017 samt 2. januar 2018 Juleaftensdag Juledag 2. Juledag Nytårsaftensdag Nytårsdag 6 7

5 Fravær Lovlig fravær Lovlig fri kan bevilges af din praktikmester efter nedenstående retningslinjer: FESTLIGHEDER Ved eget bryllup. Ved deltagelse i forældres eller svigerforældres sølv, guld-, diamant eller krondiamantbryllup. Ved deltagelse i søskendes bryllup. Du vil ikke modtage kompensation, såfremt begivenheden falder uden for din normale arbejdstid, på arbejdsfri lørdage, søndage, helligdage eller i ferier. SYGDOM Til nødvendige lægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige tandlægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige specialistkonsultationer og behandlinger hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge eller specialistbehandling. Ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Kiropraktorbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Bloddonor: afgivelse af blod til blodbank, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. 1 dag 1 dag 1 dag DØDSFALD BEGRAVELSE Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse. Ved egne børns død og begravelse. Ved forældres/svigerforældres død og begravelse Ved møde i skifteretten efter ægtefælles, børns eller forældres død. Ved søskendes død og begravelse. Ved søskendes ægtefælles begravelse. Ved svigerbørns begravelse. Ved bedsteforældres begravelse. Kollegaers eller dennes ægtefælles begravelse. ANDRE LEJLIGHEDER Flytning fra en bolig til en anden. Ved møde i retten/amtet i forbindelse med separation og skilsmisse. Til første teoriprøve og køreprøve. Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen 1 dag FØDSEL - ALVORLIG SYGDOM I HJEMMET Nødvendige svangerskabsundersøgelser og fødselsforberedelser. Ved egne børns fødsel. Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med heraf følgende hospitalsindlæggelse. Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom. Der gives frihed i rimeligt omfang Efter gældende regler Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang 8 9

6 Ulovligt fravær Udeblivelse fra skolepraktik, skoleophold eller fra VFU uden at melde det rettidigt til rette person. Gentagne ulovlige fraværsdage kan medføre, at skolen opsiger din skolepraktikaftale. jf. EMMA kriterierne. Hvis vi vurderer, at dit fraværsmønster er bekymrende, vil du blive indkaldt til en samtale med henblik på, hvordan fraværet kan mindskes. Du vil modtage en skriftlig advarsel for dit fravær i henhold til SKP advarselsproceduren. Du vil blive trukket i skolepraktikydelse ved ulovlig fravær. Barsel Skolepraktikelever har ret til barsel på lige fod med elever som er i ordinær uddannelsesaftale. Skolen følger Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Barnets moder har ret til orlov 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Faderen har ret til 2 uger efter fødslen. Hvis man efterfølgende ønsker forældreorlov gives det efter gældende regler. I hele perioden kan der søges dagpenge via kommunen. Det tages op efter barsel om uddannelsestiden skal forlænges. Beslutningen tages af faglige udvalg. Længerevarende sygdom Du kan ved længerevarende sygdom blive afkrævet mulighedserklæring (lægeerklæring). Den er med til at afgøre, om du fuldt ud kan genoptage din uddannelse. Det faglige udvalg tager stilling til evt. forlængelse af uddannelsestiden. Skolen betaler udgiften til mulighedserklæring. Husk regningen. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen, gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade, mens du er udlånt til en virksomhed, skal dette straks meddeles til skolen. Retningslinjer for skolepraktikken Telefoner Det er tilladt at have mobiltelefoner åbne i arbejdstiden, men kun således at de ligger i din lomme eller taske. Det er desuden en betingelse, at din mobiltelefon er sat på lydløs. Det er tilladt at bruge telefon i forbindelse med dit arbejde. Generelt skal du rette dig efter de regler/aftaler, som din praktikmester udstikker. Sociale medier og andre kommunikationsformer. Facebook, twitter, SMS mm. må ikke benyttes i arbejdstiden, pauser dog undtaget. IT-disciplin Vores pc er er til arbejdsbrug - ikke til privat brug. Det vil sige, det ikke er tilladt f.eks. at spille spil, bruge sociale medier og chatte i arbejdstiden. Internet skal bruges med omtanke og fortrinsvis til informationssøgning af relevans for arbejdet. Ved misbrug af internet vil der - efter skriftlig advarsel - blive tale om bortvisning. Privat brug af s er ikke tilladt. Disciplinære forseelser Tyveri, hærværk eller lignende medfører øjeblikkelig bortvisning. Mobning og chikane af kollegaer Mobning og chikane af kollegaer, personligt, via Internettet eller telefon/sms, kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse. Påklædning Da vi arbejder i et virksomhedslignende miljø, forventer vi, at du møder på arbejde velsoigneret, præsentabel og med god hygiejne hver dag. Hvis du har fået udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko, hjelm og andet sikkerhedsmateriel, skal du benytte det. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at drikke øl, vin og spiritus på skolens område, medmindre der udtrykkelig er givet tilladelse f.eks. i forbindelse med arrangementer. Det er heller ikke tilladt at indtage og handle med euforiserende stoffer. Du må ikke møde op i påvirket tilstand. Ved overtrædelse af ovenstående vil du blive bortvist. Skolen har bemyndigelse til at lave en drugtest. Rygning Der er rygeforbud på CELF. Rygning må kun finde sted uden for skolens matrikel og kun i fastsatte kaffe- og frokostpauser. Advarselsproceduren Advarselsproceduren har tre trin. En mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel og udmeldelse. Nogle brud på EMMA - kriterierne eller andre regler kan være så grove, at de resulterer i øjeblikkelig udmeldelse af skolepraktik, f.eks. tyveri, vold, indtagelse af narkotika o. lign. Opsigelse/ophævelse Du kan til enhver tid skriftligt opsige din aftale med Praktikcenter CELF. I opsigelsen skrives datoen for hvornår du stopper i skolepraktik. Opsigelsen afleveres/sendes til din praktikmester. I tilfælde af at du indgår en uddannelsesaftale, ophæves din skolepraktikaftale med Praktikcenter CELF automatisk. Skolehjem Du kan bo på skolehjemmet når du er i skolepraktik hvis du opfylder gældende regler. Du skal have over 5 kvarters transporttid fra din bopæl til din skolepraktik arbejdsplads. For at finde ud af om der er langt nok, skal du bruge Prisen for at bo på skolehjemmet er 495 kr. pr. uge (januar 2015)

7 Økonomi Skolepraktikydelse Når du er i skolepraktik, får du en skolepraktikydelse og ikke løn. Du har ikke lønmodtagerstatus men elevstatus. Det har nogle konsekvenser for den måde, du er ansat på. Derfor hedder det ikke løn men ydelse ligesom SU. Størrelsen af din ydelse fastsættes på de årlige finanslove. Du får skolepraktikydelse under ferie og feriefridage, i det omfang skolen har bestemt. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsesforhold (også delaftaler) modregnes disse feriepenge i ydelsen. Dette gælder ikke, hvis der er tale om feriegodtgørelse fra et fritidsjob. Du har pligt til at give besked til lønkontoret, hvis du har opsparede feriepenge, der skal modregnes i din ydelse. Du skal have en NEM konto og have dine skatteforhold i orden, så skolen kan udbetale skolepraktikydelse. Du får din ydelsesseddel (lønseddel) på og udbetalingen er den sidste hverdag i måneden. Du er bagudlønnet og får din udbetaling første gang måneden efter, du er startet. Hvor stor er skolepraktikydelsen? Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er to forskellige ydelser. Elever der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage skolepraktikydelse. Når du tilmelder dig, skriver du under på, at du ikke modtager disse ydelser og skal give skolen besked, hvis dette forhold ændrer sig. Skolepraktikydelse og fritidsjob Du kan godt have et fritidsjob samtidig med at du er i skolepraktik, hvis det ikke går ud over din overholdelse af EMMA. Supplerende børnetilskud Hvem kan søge tilskud? Forsørgere, der enten er enlige, eller hvor begge parter er i gang med en uddannelse, der berettiger til SU (f.eks. skolepraktikelever og grundforløbselever). Det svarer i store træk til alle, der i dag er berettiget til børnetilskud eller forsørgertillæg via SU-systemet. De der i dag modtager børnetilskud, vil automatisk modtage brev om denne mulighed, men ALLE skal selv aktivt søge om tilskuddet, det sker ikke automatisk. Hvor meget kan man få? Tilskuddet bliver indkomstafhængigt og bliver dermed individuelt vurderet. Udbetaling Tilskuddet bliver altid udbetalt den 20. i måneden til din nemkonto. Læs meget mere her: dk/sider/boernetilskud-supplerende.aspx Regler for befordring Som skolepraktikelev er du ikke lønmodtager, og kan derfor ikke få skattemæssigt fradrag for din transport til og fra skolepraktikstedet. Til gengæld får du befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringstilskud, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til arbejdsplads/skole. Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse efter følgende regler: Under ordinære skoleophold(hovedforløb) får man 100% dækning. I praktikperioder får man 90% dækning. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor du er i uddannelsesaftale/delaftale med en virksomhed. Der kan du få skattefradrag efter SKAT s gældende regler. Du får højst dækket billigste offentlige transportmiddel, også selv om du kører i egen bil, MC, scooter eller cykel. Du skal skrive på befordringssedlen, hvis du benytter eget transportmiddel. Der udbetales godtgørelse for en hel måned ad gangen - fra den 10. til den 9 i den efterfølgende måned. Husk underskrift fra din praktikmester/ arbejdsgiver. Befordringsudgiften udbetales månedsvis bagud. Skal derfor afleveres til lønadministrationen senest den 10. i måneden. En ydelse. pr. måned for elever under 18 år, 2043,- kr. (2015). En ydelse pr. måned for elever på 18 år og derover, 7054,- kr. (2015). Der skelnes ikke mellem om elever er udeeller hjemmeboende Du skal betale A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen. Husk at få ændret dit skattekort, så det passer til din indtjening. Hvornår skal man søge? Du skal søge måneden FØR, du skal modtage første udbetaling. Det betyder, at hvis du skal have tilskuddet i januar 2015, så skal du søge senest den 30. december Hvordan søger man? Du skal søge via borger.dk. Her ligger en ansøgningsblanket, som skal udfyldes. Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedlægge en række bilag, herunder bevis på, at du er studerende

8 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik: Delaftale Er en kortere aftale, der skal kunne placeres mellem 2 skoleophold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig tilmeldt skolepraktikordningen. Du kan ikke indgå en delaftale med en virksomhed i udlandet. Hvis du har indgået delaftale med en virksomhed i Danmark, kan du dog godt blive udstationeret af virksomheden i udlandet som led i uddannelsesaftalen - eventuelt med støtte fra AUB efter reglerne om støtte til praktikophold i udlandet (PIU-støtte), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Efter delaftalens ophør vil du kunne vende tilbage til skolepraktik på normal vis. Du kan naturligvis kun modtage løn under en delaftale. Hvis det sker, du også modtager skolepraktikydelse under en delaftale, har du pligt til at meddele dette til skolen. Du vil efterfølgende skulle tilbagebetale din ydelse for den tid delaftalen løber. Du får skattefradrag af kørsel, når du er i virksomhedspraktik. Kort uddannelsesaftale En kortere aftale, der skal indeholde mindst praktikophold og det næste skoleophold. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Efter den korte uddannelsesaftale kan du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i skolepraktikordningen. Vær opmærksom på, at du ved start i skolepraktik efter en kort uddannelsesaftale igen vil modtage skolepraktikydelse. Restaftale En uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Hvis du som skolepraktikelev indgår praktikaftale med en virksomhed i udlandet under skolepraktikforløbet, vil du kunne vende tilbage til skolepraktikken. Hos din praktikmester og praktikpladskonsulenten kan du få meget mere at vide om de forskellige muligheder. Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning Når du er elev på en erhvervsuddannelse, hjælper AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dig med at dække dine udgifter til rejse, flytning, bolig og transport, hvis du skal rejse til et andet sted i landet for at søge en praktikplads eller overtage en praktikplads. Hvad dækker AUB? Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: Udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen. Udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen. Flytning, når du skal begynde på praktik pladsen. Dækning af udgifter ved dobbelt husførelse. Særlige boligudgifter. Rejseudgifter For at få tilskud til dine rejseudgifter, skal du sende følgende til AUB: Skriftlig indkaldelse til samtalen. Billetterne til tog eller bus. Hvis du kører i bil, dækker AUB udgifter, der svarer til billigste offentlige transport. Flytteudgifter AUB dækker dine flytteudgifter, hvis du selv flytter dine møbler, eller hvis du vælger det billigste tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. AUB betaler et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig. AUB kan hjælpe med indskud, hvis du flytter til en ny lejlighed og skal betale indskud/ depositum. VFU-aftale (aftale om virksomhedsforlagt undervisning) Ikke en egentlig uddannelsesaftale, men en aftale om at få praktikerfaring. Du modtager skolepraktikydelse og bliver ikke udmeldt af skolepraktikordningen. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå i en virksomhed i udlandet, hvis skolen kan garantere for kvaliteten af virksomhedens undervisning og føre tilsyn hermed. Du skal fortsat kunne opfylde EMMA-kravene. En VFU-aftale er typisk på to til fire ugers varighed. Praktik i udlandet (PIU) Som skolepraktikelev har du også muligheden for at få hele eller dele af din uddannelse i udlandet, uden at du mister din ret til skolepraktik. På CELF har vi et samarbejde i delstaten Schleswig Holstein i Nord Tyskland. CELF har et team både i Danmark og Tyskland, til at hjælpe dig gennem processen. Kontakt praktikcentreret hvis du vil vide mere. Link til diverse bekendtgørelser og love m.m. Hovedbekendtgørelsen: Erhvervsuddannelsesloven: Bekendtgørelse om skolepraktikydelse: Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling: Erhvervsuddannelser/2010/skolepraktik2010.aspx Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

9 CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm 2017/2018 SKP-håndbog for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Senest revideret: 03-08-2017 Campus

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER Revideret Januar 2017 CHRISTIAN SØBORG Skolepraktikinstruktør Tlf. 93565476 E-mail: chso@ign.ku.dk Nødebo TORKILD KJÆR CHRISTENSEN Skolepraktikinstruktør Tlf. 26115393 E-mail:

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere