Information til dig om skolepraktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til dig om skolepraktik"

Transkript

1 Information til dig om skolepraktik Klejnsmed

2 Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed, hvor du som smedeelev - sammen med elever indenfor handels- og kontorområdet - kan færdiggøre din uddannelse som skolepraktikelev. Virksomheden hedder Praktikkoblingen og ligger i Grenaa på Århusvej, men din uddannelse foregår både i Praktikkoblingen og i en lang række virksomheder på Djursland. Der gælder næsten de samme regler for dig som for enhver anden lærling. Praktikkoblingen er en del af Viden Djurs. Vores værksted bliver drevet som en hvilken som helst anden virksomhed, så du kan forvente at komme til at arbejde med rigtig mange forskelligartede opgaver. Sværhedsgraden tilpasses selvfølgelig efter hvor langt du er i dit uddannelsesforløb. Med praktikkoblingen er du sikret muligheden for at få dit svendebrev på et højt fagligt niveau, men der er hele vejen igennem et fokus på at få fundet en læreplads, så du kan færdiggøre din uddannelse i en ordinær virksomhed. Glæder mig til at hilse på dig René Holst Pedersen instruktør og mester

3 Jeg synes, det er godt at være i skolepraktik, fordi det giver dem, der ikke har en læreplads, mulighed for at få uddannelsen. Anders - elev i skolepraktik Jeg synes vi har et godt arbejdsmiljø og gode arbejdskollegaer. En super rar chef, der er god til at lære fra sig. Thomas - elev i skolepraktik Det er fedt, at være i skolepraktik i det nye værksted. Man laver meget og vi lærer mange nye ting og metoder. Jeg synes, at vi er gode til at arbejde sammen og vi har en god mester Nikolaj - elev i skolepraktik Skolepraktik er et super tilbud til de unge, der efter afsluttet grundforløb til smed mangler en læreplads Rene - mester og instruktør i Praktikkoblingen

4 Om det at være skolepraktikelev At være elev i skolepraktik træder i stedet for at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Lovgrundlaget er Lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7a samt Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. De vigtigste dele af denne lovgivning, som har direkte betydning for dig finder du i afsnittet generelle oplysninger, men måske var det en god ide, hvis du selv fik læst lovene igennem. Du kan låne dem i studievejledningen eller hos din skolepraktikinstruktør. Målet er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse i det fag, du har valgt. Vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en læreplads i en virksomhed inden for dit fag. Det er vigtigt, at du holder dig for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i skolepraktik og når du i perioder er ved en anden virksomhed, opfylder EMMAkravene og er registreret som lærepladssøgende på praktikpladsen.dk På siderne i dette hæfte kan du læse de informationer, du særligt har brug for som skolepraktikelev. Kommer du i tvivl, så spørg din skolepraktikinstruktør eller din studievejleder.

5 Generelle oplysninger Skolepraktik tilbydes inden for visse uddannelser, til elever, der efter et fuldført grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale, ikke er påbegyndt en anden uddannelse eller uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale. EMMA-kriterier: Du skal ved optagelsen og under hele uddannelsen leve op til EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet. E: Du skal altså under hele forløbet være fagligt egnet. M: Du skal være parat til at flytte derhen, hvor der er en praktikplads. M: Du skal være indstillet på at søge og tage imod praktikpladser indenfor alle uddannelser. A: Du skal fortsat søge praktikplads samt være registreret som praktikpladssøgende på Skolepraktikken skal afbrydes, hvis du får en uddannelsesaftale, eller hvis du ikke lever op til ovennævnte EMMA-kriterier. Skolepraktikken omfatter normalt højst halvdelen af den samlede praktiktid. Resten af praktikken skal afvikles i en eller flere praktikpladser, som du og skolen forsøger at skaffe. Skolens afgørelse omkring en eventuel afbrydelse kan inden for en uge indbringes for det faglige udvalg, der kan bestemme, at klagen skal behandles af det lokale uddannelsesudvalg. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke ankes videre. Hvis du ønsker at afbryde som skolepraktikelev, skal du så tidligt som muligt meddele skolen dette, og du skal kontakte en uddannelses- og erhvervsvejleder, inden du afbryder. Du skal dog være klar over, at når du først er trådt ud af skolepraktikordningen, kan du ikke genindtræde.

6 ADFÆRD: Du skal under hele uddannelsen både under skoleophold og i praktik forholde dig til arbejdstid, arbejdsindsats, overholdelse af gældende regler og sikkerhedsbestemmelser samt instrukser fra din skolepraktikinstruktør på samme måde som på en ordinær virksomhed. ARBEJDSTID: Din arbejdstid i skolepraktikken er 37 timer ugentlig (eksklusiv pauser) som på arbejdsmarkedet. Din mødetid er 7:00 til 15:00. Fredag til 13:00. BEFORDRINGSGODTGØRELSE: Der ydes befordringsgodtgørelse for hele skolevejen, når den samlede længde er over 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til skole og retur. Befordringstilskud under skolepraktik udgør 90 % af de afholdte udgifter, dog højst 90 % af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Befordringstilskuddet under ordinære skoleophold udgør 100 %, dog højest udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Der er ingen særskilt godtgørelse for kørsel i egen bil. Hvis du kører i egen bil, kan du få udgifterne til billigste offentlige transportmiddel dækket dog stadig under hensyn til afstandsbetingelsen. Ansøgning om befordringsgodtgørelse kan rekvireres hos elevadministrationen. Ansøgning til udbetaling af befordringstilskud skal afleveres til elevadministrationen senest 2 måneder efter udgiften er afholdt. Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse, når du er i delaftale. Når du er i delaftale kan du trække din befordring fra i skat efter gældende regler Udbetalingen af befordringsgodtgørelsen sker normalt månedsvis bagud sammen med skolepraktikydelsen. UDDANNELSESAFTALE/ VFU (VIRKSOMHEDSFORLAGT UNDERVISNING): Mens du er i skolepraktik kan du blive udlånt/ansat hos en arbejdsgiver i kortere eller længere perioder. 1) Der kan være tale om forskellige uddannelsesaftaler, f.eks. en ordinær uddannelsesaftale, en delaftale, en kombinationsaftale eller en kort uddannelsesaftale. Din løn i perioden betales af virksomheden efter gældende regler.

7 2) Der kan også være tale om virksomhedsforlagt undervisning dvs. at der indgås en aftale mellem skolen og virksomheden, men du må ikke indgå direkte i virksomhedens normale produktion. Din skolepraktikydelse bliver betalt af skolen. Hvis du har over 20 km pr. dag, fra din bopæl til virksomheden, kan du få befordringsrefusion. FORSIKRING: Du kan ikke sige nej til virksomhedsforlagt undervisning/delaftale - hvis du gør dette, vil det betyde, at du ikke kan fortsætte i skolepraktik. Så længe du er i skolepraktik, er du forsikringsmæssigt dækket af os. FERIE: Da du ikke har lønmodtagerstatus bevirker det, at du ikke er omfattet af ferieloven. Hvis du er ude i en delaftale er du omfattet af ferieloven, da du på dette tidspunkt har lønmodtagerstatus. Som skolepraktikelev har du fem ugers ferie og skolen bestemmer feriens placering. Hvis du er i en delaftale aftales ferien med virksomheden. Som hovedregel afholdes sommerferien i juli måned, ferien kan dog i særlige tilfælde flyttes under forudsætning af, at ferien fastlægges til afholdelse på et senere tidspunkt. Når du afholder ferie meddeles dette altid til din skolepraktikinstruktør på skolen. SÆRLIGE FERIEDAGE: Skolepraktikelever er ikke omfattet af retten til særlige feriedage. Som skolepraktikelev optjener du årligt 5 særlige feriedage. Ved henvendelse til skolens lønkontor, kan du altid få oplyst hvor mange særlige ferietimer/dage du har optjent.

8 FRAVÆR: Ved sygdom skal det meldes til din skolepraktikinstruktør på telefon inden klokken 8:00 Sygemelding/fravær må ikke meddeles via SMS. Længerevarende sygdom kan medføre at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. Skolen afgør dette. Skolen kan forlange en lægeerklæring. Når du er ude i en delaftale eller i virksomhedsforlagt undervisning, skal du melde sygdom både til skolen og til virksomheden. Praktikkoblingen - sikrer din fremtid på arbejdsmarkedet

9 BARNETS FØRSTE SYGEDAG: Hvis du har hjemmeboende mindreårige børn, kan du som alle andre holde barnets første sygedag. Melde procedure er den samme som ved fravær. FRI: Der kan som hovedregel kun aftales fri ved særlige begivenheder i den nærmeste familie. Øvrige aftaler skal ligge uden for arbejdstiden. Der kan dog gives fri, hvis du kan dokumentere at læge/speciallæge ikke har åbent uden for arbejdstiden. Frihed til lægeordineret behandling kan gives efter aftale og skriftlig dokumentation. Der gives ikke fri til køreskoleundervisning, kun til de prøver, der skal aflægges. INTERN TRANSPORT: Ved transport mellem skolens afdelinger skal du selv stille transportmiddel til rådighed, cykel eller lignende.

10 MOBILITETSYDELSER: Du kan i nogle bestemte situationer søge mobilitetsydelser ved AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion). Det kan f.eks. være i forbindelse med jobsamtale eller flytteudgifter. 1. Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads. (også i udlandet). 2. Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads. 3. Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse. 4. Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter. Du kan få mere at vide om det hos din skolepraktikinstruktør eller uddannelsesog erhvervsvejleder. PRAKTIKPLADSEN.DK: For at være berettiget til skolepraktik skal du være registreret som praktikpladssøgende på fra den dag du afslutter grundforløbet. Du får en adgangskode af din erhvervs- og uddannelsesleder på lære- og praktikpladskontoret. SIKKERHED: Af hensyn til din egen og dine kammeraters sikkerhed er det vigtigt, at de givne sikkerhedsinstrukser overholdes. SKOLEPRAKTIKYDELSE: Skolepraktikelever får udbetalt en skolepraktikydelse. Den er for 2012 fastsat til: kr for elever over 18 år kr for elever under 18 år Skolepraktikydelse udbetales kun til elever, der ikke får andre former for offentlige ydelser. arbejdsmarkedsbidrag, og optjener heller ikke feriepenge.

11 Skolepraktikydelsen udbetales månedsvis bagud, og er til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Ydelsen er A-indkomst og skolen skal tilbageholde A-skat. Skolepraktikelever skal ikke betale ATP samt arbejdsmarkedsbidrag, og optjener heller ikke feriepenge. Skolepraktikelever der sendes ud i en uddannelsesaftale, skal have den lærlingeløn, der er fastsat i overenskomsten. Praktikkoblingen, Århusvej 18

12 KONTAKTPERSONER: Rene Holst Pedersen Instruktør og mester Tlf: Claus Møller Jacobsen Lære- og praktikpladskonsulent Tlf: Praktikkoblingen Århusvej Grenaa Annette Alsner Uddannelses- og erhvervsvejleder Tlf.:

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere