Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015"

Transkript

1 Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

2 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE Skive, den 12. marts 2015 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for året Regnskab for SIS 2014 og budget for Regnskab rådighedsbeløb 2014 og budget for Regnskab Arrangementsfonden 2014 Forside: Valgfag Ungdomsskolen-Skive Friluftsliv i samarbejde med Skive Sejlklub og Maritim Center Skive.

3 Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Ordinært repræsentantskabsmøde i Skive Idrætssamvirke (SIS) Afholdes torsdag d. 26. marts 2015, kl i VIP Lokalet på Skive Stadion, Engvej 19, 7800 Skive Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Hans Erik Nielsen som dirigent. 2. Valg af referent Bestyrelsen indstiller Thorbjørn Ovedal som referent. 3. Bestyrelsens årsberetning: V/ Formand Lis Kaastrup Jensen 4. Eventuelle udvalgsberetninger 5. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændring fra bestyrelsen i Skive Idrætssamvirke: Bestyrelsen indstiller til, at dagsordenens punkt 8 (fremlæggelse af handleplaner) ændres til fremlæggelse af indsatsområder. Dette skyldes at SIS er overgået til at sætte rammerne for SIS daglige arbejde ved at definere en række indsatsområder for idrætten. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen foregår skriftlig til medlemsforeningerne med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til valg, skal med skriftlig motivering være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Specificeret dagsorden med bilag, herunder forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, forslag til kandidater til valg på repræsentantskabsmødet, den reviderede årsrapport Side I

4 fremsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Eventuelle udvalgs beretninger 5. Behandling af indkomne forslag 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt fremlægges af budgetter for det kommende regnskabsår 7. Fastsættelse af kontingent 8. Fremlæggelse af handleplaner Fremlæggelse af indsatsområder. 9. Valg af: a. formand b. næstformand c. sekretær d. økonomiansvarlig e. øvrige bestyrelsesmedlemmer f. suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af: a. revisor b. revisorsuppleanter 11. Eventuelt 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt fremlæggelse af budgetter for det kommende regnskabsår år: V/ Økonomiansvarlig Chris Sørensen 7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forhøjes fra de nuværende 5 kr. pr. foreningsmedlem til 7 kr. pr. foreningsmedlem. 8. Gennemgang af indsatsområder Side II

5 Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Valg af: a. Formand. - Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg, (valgt for ). b. Næstformand. - Kim Kock, Skive, er på valg indstillet af bestyrelsen til genvalg. c. Økonomiansvarlig Chris L. Sørensen, Glyngøre, er på valg - indstillet af bestyrelsen til genvalg. d. Sekretær. - Karsten Malte Sørensen, Skive, (valgt for ). e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (valg af to medlemmer i lige år) - Jørgen Breum, Rødding, er på valg - indstillet af bestyrelsen til genvalg. - Morten Enggaard, Skive, (valgt for ). - Rita Primdahl, Vadum, (valgt for ). f. suppleanter til bestyrelsen: - 1. suppleant, Jan Harbo, Skive Gators, er på valg suppleant, Per Martensen, Skive Judo Klub, er på valg 10. Valg af revisor, samt revisorsuppleanter: a. Revisor - Dansk Revision, er på valg indstillet af bestyrelsen til genvalg. - Kirsten Geertsen, Jebjerg Lyby IF, (valgt for ). b. revisorsuppleanter - Claus Musgaard, Durup Svømmeklub, er på valg. - Anders Christensen, Skive Golfklub, er på valg. 11. Eventuelt Oplæg om den demografiske udviklings betydning for idrætten, ved Henrik Brandt, Direktør for Idrættens Analyse Institut Side III

6 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Årsberetning for året 2014 Skive Kommune er en idrætskommune, og i de forgangne år har Skive Kommune høstet national anerkendelse for netop at være en kommune, hvor idrætten blomstrer og har gode rammer og vilkår. Skive Idrætssamvirke er af den opfattelse, at idrætten i Skive Kommune er med til at definere og brande kommunen udadtil. Et aktivt og velfungerende idræts og foreningsliv har stor betydning for den sociale kapital, som skabes i kommunen især i de mindre bysamfund. Dette gælder også, når der tales om mulighederne for at øge tilflytningen til Skive Kommune. Derudover er idrætten i Skive Kommune i høj grad kulturbærer, når det gælder Rent Liv, fordi idrætten for 50 % 1 af kommunens borgere er en primær indgangsvinkel til det rene liv. Det skal være endnu lettere at være idrætsforening i Skive Kommune Skive Idrætssamvirke og Skive Kommunes afdeling for Kultur og fritid har sammen sat et ambitiøst mål om at gøre Skive Kommune til Danmarks mindst bureaukratiske kommune på idrætsområdet. Et af midlerne til at nå dette mål er blandt andet at lette idrætsforeningernes kontakt med Skive Kommune, når det gælder indberetning af medlemstal og booking af haller og lokaler. Derfor har Skive Kommune i 2014 indgået samarbejde med CFR (det centrale foreningsregister) omkring medlemsindberetning for alle folkeoplysende foreninger i Skive Kommune, og der er også lavet en aftale med Conventus omkring elektronisk halbooking. 1 Ifølge DIFs undersøgelse af Idrættens rammer og vilkår i kommunerne er idrætsdeltagelsen i Skive Kommune på 50,96% målt i forhold til antal indbyggere i kommunen. (DIF 2013) Side 1

7 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Conventus Da Skive Kommune i 2014 stod overfor at skulle vælge et nyt system til booking af idrætshaller og andre lokaler var Skive Idrætssamvirke med til at pege på Conventus. Baggrunden for at vælge Conventus frem for andre udbydere var fra Skive Idrætssamvirkes side, at Conventus foruden et velfungerende bookingmodul og en god platform for kommunikation mellem kommune og idrætsforeninger omkring bookingerne også giver mulighed for, at den enkelte forening kan købe adgang til eksempelvis regnskabsmoduler, modul til kontingent indbetaling etc. Derudover er valget også foretaget med baggrund i, at mange foreninger allerede benytter Conventus, og man derfor ville undgå, at mange foreninger ville skulle til at bruge to forskellige systemer for at kunne håndtere den daglige drift. Kursusrefusion I 2014 blev Skive Idrætssamvirke ansøgt om kursusrefusion for i alt kr. og idrætssamvirket kunne honorere alle ansøgte kurser med en refusionsprocent på 75 %. Særligt for kursusrefusionen for 2014 var, at der ikke længere indgår refusion af transport i forbindelse med kurser. Skive Idrætssamvirke ser utroligt positivt på det, at den manglende refusion af transport ikke har hæmmet medlemsforeningernes lyst til at dygtiggøre sig. Særligt positivt skal det bemærkes, at flere foreninger afholder kurser lokalt i foreningen, eller tager flere af sted sammen på kursus. SIS Kurser Skive Idrætssamvirke har i 2014 igen tilbudt DIFs Lederakademi og i 2014 deltog 10 foreningsledere fra forskellige idrætsforeninger under Skive Idrætssamvirke. Det blev også forsøgt Side 2

8 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 at etablere et regionalt idrætsakademi i samarbejde med Herning Idrætsråd, Viborg Idrætsråd, Holstebro Elite og Erhvervsakademi Dania. Dette måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldte. Konklusionen på dette er, at de fælles idrætsakademi nok var for omfattende at skulle prioritere i en i forvejen travl foreningshverdag. En af tankerne bag det regionale samarbejde var, fra Skive Idrætssamvirkes side, at forsøge at skabe netværk på tværs af nabokommunerne og udbyde relevante kurser lokalt. Skive Idrætssamvirke vil fortsat forsøge at tiltrække kurser af høj kvalitet lokalt i 2015 og selvfølgelig have øje for, at disse kurser skal kunne kombineres med de øvrige opgaver, de frivillige i idrætsforeningerne har. Idræt og sundhed Når det kommer til den generelle sundhed, udgør foreningsidrætten et stort aktiv for sundheden i Skive Kommune. Et aktiv, som kan skabe mere end blot fritidsaktiviteter for borgerne. Idrætten kan også være med til at løfte større udfordringer som eksempelvis den sundhedsfremmende indsats i kommunen. Dette har Skive Idrætssamvirke og Ungdomsskolen-Skive bl.a. bevist med etableringen af ROS-idræt for overvægtige børn og unge i samarbejde med Hospitalsregion midt. Danmarks Idrætsforbunds formand Niels Nygaard opfordrede i et brev til landets kommuner i sensommeren 2014 til at kigge på foreningsidrættens sundhedsfremmende effekt som et område, der kan tænkes ind i de kommunale budgetter: I DIF har vi tidligere på året (2014) lavet en sundhedsøkonomisk effektanalyse, som viser, at den kommunale investering i foreningsidrætten, isoleret set på sundhedsområdet, er en rigtig god investering. Analysen viser, at foreningsidrætten alene på fire sygdomsområder (iskæmisk hjertesygdom, type-2 diabetes, brystkræft og tyktarmskræft) har en positiv økonomisk effekt på mellem 400 mio. og 1,6 mia. - Niels Nygaard, DIF. Side 3

9 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 I ROS-idræt har målgruppen været børn og unge, men Skive Idrætssamvirke ser bestemt også muligheder i at skabe sundhedsfremmende indsatser for øvrige borgergrupper i samarbejde med Skive Kommunes idrætsforeninger. En gruppe, som Skive Idrætssamvirke særligt ønsker at skabe tilbud til, er Skive Kommunes stigende andel af ældre borgere. Idrætten i Skive Kommune har gode forudsætninger for at skabe gode tilbud til gruppen af borgere over 65 år, og mange idrætsforeninger har allerede gode idrætstilbud til seniorer, som mødes en til to gange ugentligt til motion og socialt samvær. Derfor hilser Skive Idrætssamvirke særligt velkommen, at Skive Kommune på budgettet for 2015 har valgt, at idrætten skal tænkes aktivt ind i forbindelse med sundhedsafdelingens forebyggende indsatser. Der er ikke decideret afsat midler til dette, men alene forpligtelsen til at tænke idrætten med som del af den forebyggende indsats, mener Skive Idrætssamvirke, er en rigtig disposition, fordi idrætten i høj grad kan være med til at underbygge de forebyggende indsatser på sundhedsområdet. Derfor giver det god synergi at tænke idrætten med, når der tænkes i forebyggelse på sundhedsområdet. Etablering af ROS-Idræt I 2014 etablerede Skive Idrætssamvirke og Ungdomsskolen-Skive, i samarbejde med Skive Kommune og Regionshospitalet i Viborg, ROS-idræt som et tilbud til overvægtige børn og unge i Skive Kommune. ROS er et overordnet behandlingstilbud, som er koordineret af Regionshospitalet i Viborg. En del af det overordnede behandlingstilbud er et motionstilbud, kaldet ROS-idræt, som skal understøtte den øvrige indsats. Side 4

10 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Behandlingstilbuddet ROS behandlingstilbud har udgangspunkt på Børneafdelingen, Regionshospitalet i Viborg, hvor man siden 2010 har arbejdet med en koordineret professionel indsats i forhold til familier med børn med overvægt. De familier, der deltager i behandlingen modtager således en bredspektret vejledning i forhold til det at leve et sundt og aktivt liv. Behandlingen spænder fra motivationssamtaler, kostomlægning, vægtkontroller, kokkeskole og som noget helt særligt et idrætstilbud. Det centrale for behandlingen er, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og families behov og herefter tilpasses forløbet. Om behandlingen udtaler projektleder Marianne Eg (Regionshospitalet i Viborg): Vi har som det eneste sted i landet, det helt unikke tilbud, at kunne henvise børnene til et idrætstilbud, som er tilpasset overvægtige børn. Der er brug for et motionstilbud, hvor fokus er at det enkelte barn opnår glæde ved at bevæge sig. ROS-idrætstilbuddet har fungeret siden 2010 i Viborg, men efterhånden som der henvises børn fra hele Midtjylland, stiger behovet for et lokalt idrætstilbud. Derfor er vi meget begejstrede for at Skive nu er på banen med et super spændende set-up. Vi har allerede børn, som vi kan henvise til tilbuddet i Skive, som ellers ikke ville kunne deltage pga. for lang kørselsafstand til Viborg - Marianne Eg (Regionshospitalet i Viborg) ROS-idræt ROS-idræt henvender sig til børn og unge med overvægt. Igennem ROS-idræt motiveres deltagerne til at leve et mere aktivt og sundt liv mens de har det sjovt. ROS-idræt bygger på tanken om, at en tidlig indsats, hvor idrætsuvante børn sammen med ligestillede introduceres til glæden ved at dyrke idræt, og dette danner grundstenen for at leve et aktivt liv hele livet. Deltagerne i ROS idræt dyrker 2 timer om ugen idræt sammen på et specielt tilrettelagt ROS idrætshold. Herudover besøger ROS idrætsholdet en gang ugentligt i 2 3 timer en lokal Side 5

11 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 idrætsforening, hvor deltagerne præsenteres for og prøver kræfter med den idræt, som dyrkes i den besøgte forening. ROS-idræt Skive Kommune I Skive Kommune forestår Ungdomsskolen-Skive afviklingen af ROS-Idrætsholdet. Instruktør på holdet er Tage Kristiansen, som har flere års erfaring med at lave specifikke idrætstilbud til bl.a. børn med overvægt og andre idrætsuvante børn. ROS-idræt i Skive Kommune er et pilotprojekt, som er støttet med kr. fra Skive Kommunes sundhedspulje. Det er målet, at den indlagte foreningskontakt skal sluse ROS-idrætsdeltagerne ud i lokale idrætsforeninger, og det har derfor været vigtigt, at ROS-idræt bliver gjort tilgængeligt i Skive Kommune. Foruden støtten fra Skive Kommune, har ROS-Projektet også modtaget kr. i støtte fra Nordea Fonden og kr. fra Thisted Forsikring til indkøb af udstyr i forbindelse med projektets idrætsaktiviteter. Forankring af ROS-idræt i 2015 En af Skive Idrætssamvirkes målsætninger for 2015 er, at ROS-idræt kan køre videre som et tilbud i regi af Ungdomsskolen-Skive. Det er også en målsætning at skabe endnu bedre samarbejde med SIS medlemsforeninger, så de børn og unge, der er en del af ROS-idræt, over tid kommer ud og bliver aktive i foreningsidrætten i Skive Kommune. Flytning og øget samarbejde med Ungdomsskolen-Skive I sommeren 2014 byttede Skive Idrætssamvirke kontoret i KCL ud med et kontor på Tambohus hos Ungdomsskolen-Skive. Det har længe været Skive Idrætssamvirkes målsætning at øge samarbejdet med Ungdomsskolen-Skive, fordi Ungdomsskolen-Skive besidder en omfattende viden omkring, hvordan man involverer og engagerer unge mennesker. Det er en viden, som også kan komme idrætsforeningerne til gode i samarbejde på tværs af idrætssamvirke og ungdomsskole. Side 6

12 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Fritidsmentor Et af de områder, hvor Skive Idrætssamvirke allerede har indledt et tæt samarbejde, er med Skive Kommunes fritidsmentor Michael Carstens. Fritidsmentorens rolle er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og folkeskolerne med særligt fokus på at få inaktive børn i aktivitet. En af de måder, hvorpå denne kontakt skabes er gennem SkoleSport, hvor fire lokale idrætsforeninger har indledt et særligt samarbejde omkring at åbne foreningen som led i SkoleSportsundervisningen. De fire foreninger er Skive Forenede Volleyballklubber, Skive Bordtennisklub, Skive Tennisklub og Skive Roklub. En anden vigtig del af fritidsmentorens virke er junioridrætslederuddannelsen. Junioridrætslederne er 7. til 9. klasses elever, som assisterer i forbindelse med SkoleSport. Inden de kan få en rolle i forhold til SkoleSport tager de junioridrætslederuddannelsen, der som noget nyt i år, udbydes som valgfag gennem Ungdomsskolen-Skive. Dette har betydet, at 50 unge har tilmeldt sig uddannelsen i skoleåret 2014/15. Hele ordningen koordineres af Skive Kommunes fritidsmentor i samarbejde med Ungdomsskolen- Skive. Fordelen herved er, at fritidsmentoren samtidigt uddanner junioridrætslederne på et hold i ungdomsskolen og ligeledes er repræsenteret i Skolesports koordinationsgruppe. Styrken herved ligger i den nære og tætte kontakt med juniorlederne, hvorved vi hurtigt er i stand til at agere og sætte aktioner i værk. Ligeledes er der et tæt samarbejde med integrationsmedarbejderne i kommunen, som i forvejen arbejdet intensivt med nogle af de børn, som vi ser i ordningen. Et af målene med junioridrætslederne i Skive Kommune er på sigt at skabe fremtidens foreningsildsjæle, trænere og ledere til kommunens idrætsforeninger. Derfor har Ungdomsskolen- Skive gennem Skive Kommunes fritidsmentor indledt et samarbejde med Skive Idrætssamvirke med det formål at få den ressource, som junioridrætslederne er, ud i foreningerne. Side 7

13 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Skolereform Skive DNA De fleste har nok bemærket, at en ny skolereform trådte i kraft i august Det har blandt andet betydet mere fokus på motion og bevægelse som en del af skoledagen og introduktion af begrebet den åbne skole. Den åbne skole dækker over det, at folkeskolerne nu i højere grad skal inddrage eksterne samarbejder i undervisningen, det kan eksempelvis være gennem særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Idrætten spiller også en rolle som samarbejdspartner i forhold til den åbne skole, men det er en stor tidmæssig udfordring for de frivillige i idrætsforeningerne at indgå i et stort samarbejde med en folkeskole om at tilrettelægge et helt eller dele af et undervisningsforløb. Derfor har Skive Idrætssamvirke hilst det meget velkommen, at Skive Kommune har valgt at skabe en ressourcebank, som samler og kategoriserer undervisningsforløb i forbindelse med den åbne skole. Arbejdet med at skabe ressourcebanken blev indledt i foråret 2014 og henover efteråret har 10 medarbejdere arbejdet på at skabe kontakt til blandt andet Skive Kommunes idrætsforeninger og afsøge mulighederne for, hvad de enkelte idrætsforeninger kan byde ind med i forhold til den åbne skole. Det er der kommet flere spændende samarbejder ud af, og Skive Tennisklub har eksempelvis budt ind med et undervisningsforløb, som kombinerer tennis med undervisningen i engelsk og matematik. Den færdige ressourcebank blev præsenteret i slutningen af februar 2015 under navnet Skive DNA, og kan besøges via hjemmesiden Faciliteter og prioriteringer Velfungerende og let tilgængelige idrætsfaciliteter er grundelementerne for et godt idrætsliv. Derfor kan Skive Idrætssamvirke med tilfredshed konstatere, at antallet af ansøgninger i forbindelse med den årlige anlægsprioritering er faldende, hvilket tyder på at idrætsfaciliteterne Side 8

14 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 rundt omkring i Skive Kommune har fået et løft. Der er selvfølgelig stadig behov for, at holde løbende øje med idrætsfaciliteterne og sikre den høje standart og tilgængelighed, som kendetegner Skive Kommune. I 2014 skete der en enkelt om rokering i toppen af prioriteringslisten, da en ny hal i forbindelse med KC Limfjord kom ind på en førsteplads på listen. Dette skyldes et massivt pres på netop KC Limfjords faciliteter, og netop med baggrund i ønsket om velfungerende og lettilgængelige idrætsfaciliteter valgte Skive Idrætssamvirkes bestyrelse at placere ønsket om en ny hal i forbindelse med KC Limfjord på listens førsteplads. Skive Idrætssamvirke kunne efterfølgende konstatere at politikerne i kultur og fritidsudvalget, samt i byrådet igen i 2014 lyttede til Skive Idrætssamvirkes indstillinger. Det at idrætten i Skive Kommune selv prioriterer ny anlæg og ekstraordinært vedligehold er ganske unikt, men der er ingen tvivl om, at det er medvirkende til at sikre idrætten gode rammer og vilkår. Halforum Skive I december 2013 startede Skive Idrætssamvirke i samarbejde med Skive Kommune og de selvejende haller i Skive Kommune netværket Halforum Skive op. Netværket har nu eksisteret lidt over et år, og vurderingen er, at Halforum Skive har været med til at styrke kommunikationen mellem hallerne og idrætten repræsenteret ved Skive Idrætssamvirke. I Skive Idrætssamvirke mener vi, at det er vigtigt med god kommunikation mellem idrætten og repræsentanter for de faciliteter, som idrætten benytter sig af. Vigtigheden af denne kommunikation bliver kun vigtigere i takt med, at der i fremtiden bliver endnu mere fokus på, at de mange gode faciliteter i Skive Kommune udnyttes endnu bedre til gavn for idrætsforeninger og lokalsamfund. Side 9

15 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Tillykke til Skives mestre Igen i 2014 har flere dygtige idrætsfolk fra Skive Kommune gjort sig bemærket med gode præstationer både nationalt og internationalt. Disse blev behørigt hyldet d. 6. marts 2015 i forbindelse med den årligt tilbagevendende lederfest i KCL. Ingen nævnt ingen glemt, men det vil dog være på sin plads at fremhæve Skive AM og Sportsdanserforeningen Fremad, som med hhv. 11 og 16 mestre leverede over en tredjedel af Skive Kommunes i alt 63 nationale og internationale medaljevindere i Fra Skive Idrætssamvirkes side skal der lyde et stort tillykke til alle 63 og også til de frivillige trænere og leder, som har gjort det muligt at sammensætte den rigtige træning og skabe de gode træningsmiljøer. Tak for godt samarbejde i 2014 Til slut skal der lyde en stor tak til Skive Idrætssamvirkes medlemsforeninger, Skive Kommune, DIF, DGI og øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde i Vi ser frem til at forsætte arbejdet for idrætten i Skive i På bestyrelsens vegne Lis Kaastrup Jensen Kim Kock Formand Næstformand Side 10

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere