Den nye selskabslov. muligheder og risici

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye selskabslov. muligheder og risici"

Transkript

1 Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009

2 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: Website: Redaktion: Henrik Steffensen Produktion: PwC, M&C Tryk: TrykBureauet A/S Oplag: ISBN: Redaktionen er afsluttet 29. maj Den nye selskabslov - muligheder og risici omhandler en beskrivelse af de væsentligste ændringer som følge af den nye selskabslov, herunder fokus på ledelsens risici. Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervis ning. Erhvervsmæssig udnyttelse af materiale i bogen kræver skriftlig til ladelse af PricewaterhouseCoopers. Enhver anvendelse af materiale skal tydeligt angive kilde, samt at PricewaterhouseCoopers har ret tig hederne til materialet PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed.

3 Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009

4

5 Indhold Forord Stiftelse og selskabskapital Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Oversigt over de væsentligste ændringer Udvalgte konsekvenser af de nye regler Valg af ledelsesmodel i selskabet Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Oversigt over de væsentligste ændringer Udvalgte konsekvenser af de nye regler Udlodning af midler fra selskabet kapitalnedsættelse, egne kapitalandele og udbytte Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Oversigt over de væsentligste ændringer Udvalgte konsekvenser af de nye regler Selvfinansiering og udlån til kapitalejere Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Oversigt over de væsentligste ændringer Udvalgte konsekvenser af de nye regler Fusion og spaltning Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Oversigt over de væsentligste ændringer Udvalgte konsekvenser af de nye regler Øvrige emner Valuta Sprog Et nyt ejerregister Ledelsesansvaret eksempler på ændringer i ledelsens risiko Appendiks Oversigt over de væsentligste ændringer fordelt på emne Appendiks Oversigt over udvalgte tidsfrister i selskabsloven

6 4

7 Forord Denne publikation har til formål at give et overordnet indtryk af den nye selskabslov, som blev vedtaget af folketinget umiddelbart før sommerferien Forarbejdet til selskabsloven er gjort i Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, som er et udvalg, der blev nedsat af Økonomi- og erhvervsministeren i oktober Publikationen indeholder ikke en minutiøs gennemgang af alle ændringer i forhold til de hidtidige to love aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. I stedet fokuserer vi på i oversigtsform at guide vores kunder og andre igennem de væsentligste ændringer, og samtidig tage stilling til udvalgte praktiske problemstillinger for selskabets ledelse. I appendiks 1 til publikationen har vi gengivet en oversigt over de mange ændringer. I appendiks 2 har vi samlet en oversigt over de mange frister, der er indeholdt i loven. Det er vores forventning, at den nye selskabslov generelt vil gøre det lettere at drive virksomhed i selskabsform i Danmark. På den anden side må det erkendes, at den nye lov på enkelte områder har reduceret de beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kreditorbeskyttelsen, som hidtil har været gældende. Prisen for de forenklede regler er derfor, at ledelserne generelt skal være mere opmærksomme på den forøgede risiko som bestyrelses- og direktionsmedlem. Disse risici kan imidlertid reduceres ved internt at etablere kontroller af forskellig art. Dette har vi også beskrevet i publikationen. De nye regler giver nye muligheder for selskaberne og disses kapitalejere. Enhver beslutning vedrørende selskabet bør altid inddrage de skattemæssige og regnskabsmæssige forhold. Disse aspekter er kun berørt i begrænset omfang i publikationen. Publikationen er gennemlæst af kontorchef Lars Bunch, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De holdninger og anbefalinger, som er udtrykt i publikationen, er dog udelukkende PricewaterhouseCoopers egne. Vi håber, at publikationen kan være en hjælp til at få et overblik over den nye selskabslov. København den 29. maj 2009 PricewaterhouseCoopers 5

8 6

9 1. Stiftelse og selskabskapital 1.1. Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Det har ved udarbejdelsen af den nye selskabslovgivning været et ønske at forenkle reglerne for stiftelse af selskaber, blandt andet ved øget anvendelse af informationsteknologi og ved at harmonisere reglerne med EU s direktiver. I forhold til tidligere er der sket følgende væsentlige ændringer: Forenklet stiftelsesprocedure m.v. Lempelser vedrørende vurderingsberetninger Lempelser i tilfælde af efterfølgende erhvervelser fra kapitalejere og stiftere inden for 2 år efter stiftelsen Lempeligere kapitalkrav Oversigt over de væsentligste ændringer De nuværende regler og ændringerne heri er i hovedtræk følgende: Nuværende regler Nye regler Forenklet stiftelsesprocedure Mulighed for stiftelse med fremadrettet virkning og justering vedrørende stiftelser med tilbagevirkende kraft Ophævelse af kravet om hjemsted i selskabets vedtægter Væsentligt kortere anmeldelsesfrister Skabelon til standardvedtægter Den nuværende stiftelsesprocedure omfatter for aktieselskaber bl.a.: Krav om stiftende generalforsamling, hvor der træffes beslutning om vedtægternes indhold, selskabets stiftelse og valg af bestyrelse og revision. Krav om udarbejdelse af tegningslister, hvis ikke alle aktierne tegnes på den stiftende generalforsamling. Tegnings - lis terne skal i så fald fremlægges til eftersyn for aktietegnerne senest 8 dage før generalforsamlingen. I et aktieselskab er det ikke krævet, at alle aktierne tegnes af stifterne. Det er derimod et krav i anpartsselskaber. Stiftelsesproceduren forenkles, så kravet om konstituerende generalforsamling og udarbejdelse af tegningslister ophæves. Ophævelse af kravet om at alle anparter i et anpartsselskab skal tegnes af stifterne. Mulighed for at stiftelsen først skal have virkning på et senere tidspunkt end stiftelsesdokumentets underskrivelse ( stiftelse med fremadrettet virkning ). Dette gælder dog ikke ved apportindskud, da der i mellemtiden kan ske værdiændringer af de indskudte aktiver (her kan man alene stifte med 2 ugers fremadrettet virkning, dog ikke senere end registreringstidspunktet i styrelsen). fortsættes... 7

10 Nuværende regler Nye regler... fortsat Stiftelsen sker pr. datoen for stiftelsesdokumentets oprettelse eller et tidligere tidspunkt, hvis der i forbindelse med stiftelsen indskydes en aktivitet/virksomhed. Indskud af kapitalandele kan efter gældende praksis ikke sidestilles med indskud af virksomhed, uanset om de repræsenterer 100% af kapitalen i virksomheden. Aktieselskaber skal anmeldes til registrering senest 6 måneder efter datoen for stiftelsesdokumentets oprettelse. For anpartsselskaber er den tilsvarende frist 8 uger. Der findes ingen standardvedtægter, men der er i lovgivningen oplistet en række oplysningskrav til vedtægterne. Stiftelse af et selskab ved indskud af en bestemmende post af kapitalandele i et andet selskab kan ske med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid på lige fod med indskud af bestående aktivitet/virksomhed. Krav om oplysning om hjemsted og revisor i selskabets vedtægter ophæves. Øvrige oplysningskrav opretholdes. Anmeldelsesfristen ved stiftelse reduceres til 2 uger for både aktieselskaber og anpartsselskaber. Tidspunktet regnes fra underskrivelse af stiftelsesdokumenterne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder et værktøj, hvor selskabets stiftere skal svare på nogle spørgsmål. Med udgangspunkt heri udarbejdes vedtægterne efter en forud fastlagt skabelon. Lempelser vedrørende vurderingsberetninger Vurderingsberetning skal udarbejdes ved indskud af andre værdier end kontanter. Selskabet kan undlade at udarbejde en vurderingsberetning, hvis der er tale om indskud af børsnoterede værdipapirer eller aktiver, der er individuelt præsenteret og indregnet til dagsværdi i en årsrapport for det forudgående regnskabsår. Børsnoterede værdipapirer skal optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for stiftelsesdokumentets underskrivelse. 8

11 Nuværende regler Nye regler Lempelser i tilfælde af efterfølgende erhvervelser fra kapitalejere og stiftere inden for 2 år efter stiftelsen Selskabets erhvervelse af formueværdier fra en stifter eller fra en kapitalejer, der er selskabet bekendt, skal godkendes af generalforsamlingen, hvis: 1. erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets oprettelse og indtil 24 måneder efter, at selskabet er registreret, og 2. vederlaget svarer til mindst en tiendedel af selskabskapitalen. Der skal alene udarbejdes vurderingsberetning, hvis erhvervelsen sker fra selskabets stiftere og dermed ikke længere, hvis erhvervelsen sker fra kapitalejerne. Reglerne gælder tillige også kun for aktieselskaber, således at de hidtidige regler er helt ophævet for anpartsselskaber. Til brug for generalforsamlingen skal der udarbejdes en vurderingsberetning af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. Lempeligere kapitalkrav og mulighed for at vente med indbetaling af dele af kapitalen Aktieselskaber skal have en selskabskapital på mindst kr. Anpartsselskaber skal have en selskabskapital på mindst kr. Der er krav om fuld indbetaling af kapitalen. Selskabets ledelse skal orientere generalforsamlingen, når halvdelen af selskabskapitalen er tabt. Aktieselskaber skal have en selskabskapital på mindst kr. Anpartsselskaber skal have en selskabskapital på mindst kr. Mulighed for alene at indbetale 25% af kapitalen, dog minimum kr. En eventuel overkurs skal dog altid indbetales fuldt ud. Selskabets ledelse skal orientere generalforsamlingen, når halvdelen af selskabskapitalen er tabt, dog således at kapitaltabsreglerne altid sætter ind, når kapitalen reduceres til under kr Udvalgte konsekvenser af de nye regler Forenklet stiftelsesprocedure m.v. Der har hidtil været mulighed for at stifte selskaber med tilbagevirkende kraft, hvis der indskydes en virksomhed/aktivitet. Det har ikke været muligt at stifte med fremadrettet 9

12 virkning. Fremover bliver det muligt at stifte med tilbagevirkende kraft, også når der indskydes kapitalandele. Reglerne om at stifte med tilbagevirkende kraft har stor praktisk betydning, da det derved sikres, at starten på regnskabsåret i det nye selskab altid kan passe med en balancedag, og første regnskabsår kan derfor praktisk svare til starten af regnskabsåret i den personligt drevne virksomhed, der indskydes. Fremover bliver det også muligt at stifte med fremadrettet virkning. Det betyder, at kontantstiftelser kan ske med virkning fra en fremtidig dato. Det forudsætter dog, at der ikke drives aktivitet i selskabet før stiftelsens virkningstidspunkt. Det vil ikke være muligt at stifte med fremadrettet virkning, når der indskydes aktivitet, bortset fra en praktisk frist på 14 dage, dog ikke længere end til registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De 14 dage svarer til den maksimale anmeldelsesfrist til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved stiftelse af et selskab hvor der indskydes en virksomhed, har det hidtil været muligt at gøre det til bogførte værdier (opgjort efter årsregnskabslovens regler for den pågældende regnskabsklasse) eller til dagsværdi. Sidstnævnte mulighed for at benytte dagsværdi har den fordel, at egenkapitalens frie reserver typisk forøges. Ulempen er dog bl.a., at selskabet i fremtiden belastes af større afskrivninger på de indskudte aktiver. Disse regler ændres ikke. Det er fortsat ikke muligt at bruge en mellemform, hvor nogle af aktiverne opskrives, og andre forbliver til bogført værdi Lempelser vedrørende vurderingsberetninger Hidtil har der været krav om vurderingsberetning ved indskud i værdier i forbindelse med stiftelsen. Efter de nye regler er der ikke krav om vurderingsberetning, hvis indskuddet sker i børsnoterede aktier eller obligationer, eller hvis indskuddet sker i form af aktiver, som har været individuelt præsenteret og indregnet til dagsværdi i en årsrapport for det forudgående regnskabsår. Sidstnævnte model kan være relevant, hvis der f.eks. sker tilførsel af aktiver fra et selskab til dettes 100% ejede datterselskab. Indskydes således f.eks. ejendomme, som hidtil har været opgjort til dagsværdi i en årsrapport, kan ledelsen i det modtagende selskab undlade at få udarbejdet vurderingsberetning. Af lovteksten fremgår imidlertid, at undtagelsen vedrørende aktiver opgjort til dagsværdi alene kan benyttes, hvis aktiverne er individuelt målt og præsenteret i en årsrapport. Det betyder efter forarbejderne, at bestemmelsen kun kan benyttes, hvis det indskudte individuelt eller som gruppe står opført adskilt fra andre aktiver i balancen. Det indebærer, at bestemmelsen næppe vil få stor praktisk betydning. Benytter ledelsen undtagelsen fra at udarbejde vurderingsberetning under henvisning til, at aktivet har været individuelt optaget til dagsværdi, skal man være opmærksom på, at selv hvis indskuddet sker blot kort efter regnskabsaflæggelsen, kan værdien af aktivet være reduceret, så der derved ikke er dækning for kapitalen. Ledelsen løber i denne situation en risiko for, at indskuddet ikke optages med den rette værdi. For at undgå et efterfølgende ansvar er det således tilrådeligt fortsat at få udarbejdet en vurderingsberetning

13 Lempelser i tilfælde af efterfølgende erhvervelser fra kapitalejere og stiftere inden for 2 år efter stiftelsen Hidtil har der været krav om vurderingsberetning i tilfælde af væsentlige erhvervelser fra kapitalejere og stiftere inden for 2 år fra stiftelsestidspunktet. Bestemmelsen har bl.a. haft til formål at fange de situationer, hvor kravet om vurderingsberetning er søgt omgået ved at stifte i to trin en kontantstiftelse og efterfølgende erhvervelser fra tegneren af selskabskapital. Fremover gælder kravet ikke ved erhvervelser fra kapitalejere. En bevidst strukturering af en værdistiftelse som to særskilte transaktioner bliver dog ud fra et omgåelseshensyn fortsat fanget af de normale regler om vurderingsberetninger ved værdistiftelser. Der er ingen tvivl om, at ledelsen her risikerer at fravælge et redskab til at sikre, at værdierne ved overdragelsen er forsvarlige. Er kapitalejeren samtidig i ledelsen af selskabet, er der således tale om selvkontrahering, hvor risikoen for en forkert værdiansættelse til skade for selskabet og kreditorerne er til stede. Denne risiko kan begrænses ved at få udarbejdet en vurderingsberetning Lempeligere kapitalkrav Hidtil har den tegnede kapital skullet indbetales fuldt ud. Fremover kan man nøjes med at indbetale 25% dog minimum kr. af selskabskapitalen kroners grænsen er alene relevant for anpartsselskaber. Efter de nye regler kan der tegnes en kapital på f.eks kr. kontant, hvor tegneren i første omgang kan nøjes med at indbetale 25%, svarende til kr. Denne mulighed gælder alene for kontantstiftelser, hvorimod apportindskud i sagens natur altid skal indbetales 100%. Samtidig skal en overkurs altid indbetales 100%, selvom der er tale om et kontant kapitalindskud. Der skal under egenkapitalen opføres en reserve for ikke indbetalt selskabskapital, som omposteres fra de frie reserver (eksempelvis fra posten Overført overskud). Er der ikke i forvejen frie reserver nok til at dække denne ompostering, vil de frie reserver blive negative. Omposteringen får derfor som konsekvens, at der ikke kan udbetales udbytte, før de frie reserver er positive igen, enten ved oparbejdet overskud eller ved indbetaling af den udestående selskabskapital. Er der indbetalt overkurs, kan denne indbetaling også hjælpe til at dække de frie reserver. I takt med, at selskabet optjener overskud nedbringes en eventuel negativ fri reserve. Først når der er positive frie reserver, må der udbetales udbytte. Det er heller ikke muligt at modregne det optjente overskud i aktionærernes restindbetalingsforpligtelse vedrørende den ikke indbetalte selskabskapital. I forbindelse med en blandet stiftelse bestående af såvel apportindskud som kontantindskud, vil der efter de nye regler ikke være mulighed for at udskyde indbetalingen af 11

14 det kontante indskud. Det skyldes en bestemmelse i EU-direktiverne, som ikke kan fraviges. Stiftes der et selskab f.eks. ved et generationsskifte, hvor den ene part indskyder en virksomhed, og den anden part indskyder kontanter bør det derfor overvejes at opdele transaktionen i to dele en kontant stiftelse og herefter et værdiindskud eller omvendt. Derved kan kontantindskuddet etableres, så kun 25% af beløbet indbetales. Det er værd at huske, at hvis et selskab modtager kapitalindskud, hvor kun nogle af deltagerne indbetaler fuldt ud (bl.a. de deltagere, der indskyder apportindskud), bør der etableres en intern forrentning, så det sikres, at de kapitalejere, der har indbetalt fuldt ud, også modtager godtgørelse for det, f.eks. når de udbetaler udbytte. Sker det ikke, overføres der værdier fra nogle kapitalejere til andre. Der er ikke i selskabsloven krav om forrentning af tilgodehavende selskabskapital. Den efterfølgende indbetaling af den udestående selskabskapital kan kræves af bestyrelsen på dennes anfordring. Selve indbetalingen kan ske kontant eller som indskud af værdier under iagttagelse af de almindelige regler om vurderingsberetning og med ledelsens samtykke. Ikke indbetalte kapitalandele kan godt overdrages. Opfylder erhververen af kapitalandelene ikke sin indbetalingsforpligtelse over for selskabet, når den aktualiseres, hæfter overdrageren dog solidarisk med erhververen. Derfor bør det nøje overvejes, om denne mulighed skal benyttes. I stedet kan overdrageren indbetale det resterende beløb, så overdrageren undgår at blive berørt af et krav, hvis erhververen ikke har betalingsevne. Reglerne om ikke at indbetale kapitalen fuldt ud skal tilvælges med varsomhed. For det første skal tegnerne af kapitalandelene være opmærksomme på, at der hviler en yderligere indbetalingsforpligtelse på kapitalandelene, som af selskabets bestyrelse kan kræves indbetalt på anfordring. For det andet skal selskabets ledelse være opmærksom på sin forøgede risiko. Selskabets ledelse er ikke blot ansvarlig for driften af selskabet, men også ansvarlig for til enhver tid at vurdere, om et fremtidigt indbetalingskrav kan honoreres. Bliver ledelsen opmærksom på problemer med betalingsevnen, er ledelsen forpligtet til at nedskrive tilgodehavendet. Samtidig skal der gennemføres en kapitalforhøjelse, så kapitalen (også den ikke indbetalte kapital) igen er sikret. Det må forventes, at selskabets långivere, leverandører og andre kreditgivere vil tage modforholdsregler i selskaber, hvor kapitalen ikke er fuldt indbetalt. Det kan ske i form af krav om pant, eller garantier. Det kan også ske ved at forhøje renten eller ved at begrænse kapitalejernes mulighed for at trække kapital ud af selskabet. 12

15 Kapitalandele, der ikke er indbetalt, modtager normalt fuldt udbytte, ligesom der også er stemmeret knyttet til dem. Det er imidlertid ikke muligt for selskabet at erhverve kapitalandelene som egne aktier/anparter. Det forhold, at kapitalen ikke ifølge loven skal indbetales fuldt ud, betyder ikke, at ledelsen i alle tilfælde kan konkludere, at det ikke er nødvendigt at indskyde midlerne ved stiftelsen. Det skal således konkret vurderes, om den indbetalte kapital er tilstrækkelig til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Muligheden for at indbetale senere må således ikke bruges som påskud til at underkapitalisere selskabet. Ved manglende indbetaling af selskabskapital kan selskabet vælge, om der i årsrapporten skal optages et tilgodehavende på det udestående beløb (bruttometoden), eller om det blot skal specificeres på egenkapitalen (nettometoden). Ved valg af metode skal ledelsen være opmærksom på, at selskabets nøgletal vedrørende soliditet, afkastgrader og balancesum kan være væsentlig forskellig afhængig af valget. Det kan have betydning for bestemmelser i låneaftaler m.m. Præsentation efter bruttometoden: Aktiver: Passiver: Anlægsaktiver 250 Ikke indbetalt selskabskapital 375 Øvrige omsætningsaktiver 175 Omsætningsaktiver i alt 550 Aktiekapital 500 Reserve for ikke indbetalt selskabskapital 375 Overført overskud Egenkapital i alt 500 Forpligtelser 300 Aktiver i alt 800 Passiver i alt

16 Præsentation efter nettometoden: Aktiver: Passiver: Anlægsaktiver 250 Omsætningsaktiver 175 Aktiekapital 500 Ikke indbetalt selskabskapital Reserve for ikke indbetalt selskabskapital 375 Overført overskud Egenkapital i alt 125 Forpligtelser 300 Aktiver i alt 425 Passiver i alt 425 Ovenstående præsentation af aktiekapitalen og egenkapitalen kan virke noget uoverskuelig. Imidlertid er det konsekvensen af, at der i henhold til årsregnskabsloven skal være en reserve for ikke indbetalt selskabskapital, ligesom de frie reserver (overført overskud) skal afspejle, at der ikke er reserver til udbytte, før den ikke indbetalte kapital er tjent hjem. Det er PricewaterhouseCoopers opfattelse, at tilsvarende valgmuligheder (brutto/netto) kan benyttes ved udarbejdelse af investors årsrapport, så ikke-indbetalt selskabskapital kan præsenteres enten som en gældspost eller som en tilsvarende lavere kapitalinteresse. Ved brug af sidstnævnte model, skal den resterende indbetalingsforpligtelse imidlertid oplyses i årsrapporten. Anvendes bruttometoden vedrørende præsentation af den ikke indbetalte kapital, skal det vurderes, om der er tale om et kort- eller langfristet tilgodehavende, og klassifikationen i årsrapporten skal ske i overensstemmelse hermed. Det nuværende krav om reaktion fra det øverste ledelsesorgan og indkaldelse til generalforsamling, hvis mere end halvdelen af selskabets kapital er tabt, er skærpet lidt vedrørende anpartsselskaber. Skærpelsen betyder, at selskabets ledelse skal reagere på et kapitaltab, når kapitalen kommer under kr. Denne grænse har imidlertid kun betydning, hvis den registrerede selskabskapital er mellem kr. og kr. Det forhold, at den tegnede kapital ikke er fuldt indbetalt, gør imidlertid ingen forskel i forhold til kapitaltabsreglerne. Er der tegnet en kapital på kr., sætter kravet om reaktion på kapitaltab ind, når selskabet har tabt kr., uanset om der er optaget et tilgodehavende på selskabskapitalen eller ej. Har selskabet således valgt ikke at optage et tilgodehavende men blot spe- 14

17 cificeret kravet på egenkapitalen, sætter kravet om reaktion ind, når den samlede egenkapital udgør minus kr. (indbetalt kapital på kr. fratrukket kr.) De nye kapitalkrav i forbindelse med efterfølgende kapitalforhøjelse Forhøjelse af selskabets kapital kan fremover også ske ved kontant indskud, indskud af værdier, konvertering af gæld og fondsaktier. Kapitalejerne har også fortsat ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, men generalforsamlingen kan med samme flertal, som kræves til vedtægtsændring, beslutte at fravige denne fortegningsret. Vedtægterne kan beslutte, at fortegningsretten ikke kan overdrages til tredjemand. De forskellige modeller kan benyttes i forbindelse med, at nye selskabsdeltagere træder ind (samtidig med at andre evt. træder ud), eller i forbindelse med en generel tilførsel af midler til selskabet. Processen med en kapitalforhøjelse er fortsat, at ledelsen skal stille forslag herom på generalforsamlingen, der herefter beslutter forhøjelsen. Skal beslutningen ske på en ekstraordinær generalforsamling, skal ledelsen herudover afgive en redegørelse om selskabets udvikling siden sidste regnskabsaflæggelse. Revisor skal tillige udtale sig om bestyrelsens redegørelse. Proceduren kan dog fraviges, hvis der er enighed blandt kapitalejerne således, at forslaget om kapitalforhøjelse ikke skal fremlægges for generalforsamlingen, lige som ledelsens redegørelse og revisors erklæring kan fravælges. I forlængelse af generalforsamlingens vedtagelse starter tegningen (denne kan dog også ske i generalforsamlingsprotokollatet). Reglerne om efterfølgende erhvervelser fra kapitalejere og stiftere i forbindelse med væsentlige erhvervelser inden for 2 år efter stiftelsen (jf. afsnit 1.3.3) gælder fortsat ikke for kapitalforhøjelser. En kontant kapitalforhøjelse, der efterfølgende helt eller delvist benyttes til at erhverve aktiver fra en kapitalejer, kræver derfor ikke nogen vurderingsberetning, medmindre opdelingen af transaktionen i de to dele en kontant forhøjelse og efterfølgende køb af aktiver hos kapitalejeren alene er sket for at undgå kravet om vurderingsberetning. Reglerne om optagelse af kapitalforhøjelsen i årsrapporten er uændret. Det betyder, at kapitalforhøjelser fortsat behandles således i årsrapporten: Er registrering af en kapitalforhøjelse sket i regnskabsåret, skal beløbet altid indregnes som en kapitalforhøjelse. Er en kapitalforhøjelse vedtaget inden balancetidspunktet, og er bindende tegning sket fuldt ud inden balancetidspunktet, og er der ikke tvivl om, at registrering af forhøjelsen vil ske (f.eks. pga. for sen anmeldelse eller uafhjælpelige tilblivelsesmangler), medtages forhøjelsesbeløbet på selskabskapitalen. Er der tvivl om registreringen, må beløbet ikke tages op under selskabskapitalen, men i stedet optages under gæld, evt. i en særskilt post, da indskuddet bortfalder ved registreringsnægtelse, og indbetalte beløb straks skal tilbagebetales. 15

18 Er tegning ikke sket bindende og fuldt ud inden balancetidspunktet, må tegningsbeløbet ikke optages under selskabskapitalen. Ved gældskonvertering er det afgørende, at gældskonverteringen er gennemført senest på balancedagen. Ved fondsemission træder beslutningen i stedet for tegningen som afgørende indikation. Det indebærer, at ledelsens forslag til fondsemission ikke kan optages som selskabskapital før det år, hvori fondsemissionen besluttes på en generalforsamling. Disse regler indebærer, at det fortsat vil være meget hensigtsmæssigt inden regnskabsårets udløb at tage stilling til og gennemføre en kapitalforhøjelse, såfremt selskabets kapitalberedskab tilsiger det. I modsat fald må kapitalforhøjelsen ikke indarbejdes i årsrapporten før året efter. Anmeldelse om beslutning om forhøjelse af kapitalen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter, at fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet. Anmeldelse om kapitalforhøjelse kan ikke registreres, før den selskabskapital, der skal indbetales, er indbetalt med tillæg af en eventuel overkurs. De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering, medmindre andet er bestemt i forhøjelsesbeslutningen. Rettighederne indtræder dog senest 12 måneder efter registreringen. 16

19 2. Valg af ledelsesmodel i selskabet 2.1. Kort om de nuværende regler og ændringerne heri Efter de nuværende regler skal et aktieselskab have en direktion og en bestyrelse. Et anpartsselskab kan nøjes med ét af ledelsesorganerne. De nye regler indebærer, at der kan vælges en anden model, som ikke hidtil har været mulig. I stedet for at have en bestyrelse kan man vælge et tilsynsråd. Tilsynsrådets opgave er alene at føre tilsyn, dvs. at tilsynsrådet ikke indgår i ledelsen af selskabet på samme måde som en bestyrelse gør. Efter de nye regler er der derfor mulighed for følgende ledelsesmodeller: Anpartsselskaber Aktieselskaber Direktion og bestyrelse X X Direktion X Direktion og tilsynsråd X X Danske selskaber får derved mulighed for at etablere ledelsesmodeller, som ligner dem, der er tilladte i andre lande, herunder flere af de andre EU-lande Oversigt over de væsentligste ændringer De nuværende regler og ændringerne heri er i hovedtræk følgende: Nuværende regler Nye regler Udvidelse af bestyrelsesformandens opgaver og anpartsselskabers mulighed for kun at etablere sig med en bestyrelse I børsnoterede selskaber må formanden kun påtage sig enkeltstående opgaver pålagt af bestyrelsen. I anpartsselskaber er det muligt at etablere sig udelukkende med en bestyrelse. Bestyrelsesformanden i børsnoterede selskaber kan, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Et anpartsselskab har ikke længere mulighed for at etablere sig udelukkende med en bestyrelse. I stedet kan det vælges udelukkende at etablere sig med en direktion. 17

20 Nuværende regler Nye regler Mulighed for etablering af tilsynsråd i stedet for en bestyrelse Det er ikke muligt at etablere sig med et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Tilsynsrådet tillades som et alternativ til en bestyrelse. Tilsynsrådet har ingen ledelsesopgaver, men skal udelukkende føre tilsyn med den daglige ledelse. Da tilsynsrådet også skal sikre en forsvarlig organisering og et forsvarligt kapitalberedskab, kan det imidlertid virke som om der udføres andet end blot tilsyn. I praksis kan der opstå afgrænsningsproblemer til direktionens ansvar herfor. Den nye lov viderefører ikke særskilte bestemmelser om repræsentantskab, men et selskab kan i sine vedtægter beslutte at oprette et sådant ekstra selskabsorgan, uanset dets valg af ledelsesstruktur. Dog vil repræsentantskabet ikke kunne tillægges nogen af de lovbestemte beføjelser til bestyrelse, tilsynsråd og direktion. I lighed med, hvad der gælder for bestyrelsen, er der også krav om en forretningsorden i tilsynsrådet. I forhold til tidligere er der dog ingen udtrykkelige minimumskrav til indholdet i forretningsordenen Udvalgte konsekvenser af de nye regler Fælles for de mulige ledelsesstrukturer er, at selskabet altid ledes af en direktion. Har selskabet også en bestyrelse, varetager direktionen den daglige ledelse, hvorimod bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse. Et andet vigtigt fælles træk er, at kapitalejerne altid udgør de ultimative beslutningstagere, sådan at medlemmerne af selskabets øverste ledelsesorgan (bestyrelsen, tilsynsrådet eller i anpartsselskaber med kun et selskabsorgan, direktionen) helt eller i hvert fald for flertallets vedkommende vælges eller ansættes af kapitalejerne på generalforsamlingen. Opgaverne for de enkelte ledelsesorganer kan skitseres således: Direktion Varetager den daglige ledelse af selskabet Skal følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Hvis der ingen bestyrelse er i selskabet, varetager direktionen også den overordnede strategiske ledelse Sørger for, at bogføringen foregår efter lovgivningen, og formue- forvaltningen foregår på en betryggende måde Sikrer, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt. 18

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere