Regionernes budgetter for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes budgetter for 2008"

Transkript

1 23. oktober 2007 Regionernes budgetter for 2008 Der bliver yderligere pres på regionernes økonomi i 2008 på trods af store stigninger i den økonomiske ramme. Det skyldes, at kravene til aktivitetsstigninger på de enkelte hospitaler samtidig er store. Opfyldelsen af aktivitetsmålene er en forudsætning for at få tilført de økonomiske midler, der er aftalt. Hvis hospitalerne ikke når aktivitetsmålene kan det betyde færre penge. Regionernes budgetter er samtidig følsomme overfor de forudsætninger, der er lagt ind om struktur- og rationaliseringsprojekter på hospitalsområdet. Kan planerne ikke leve op til forventningerne, fordi der ikke er penge til de planlagte anlægsinvesteringer, tidsplanen bliver forrykket eller effektiviseringsgevinsterne udebliver, kommer regionerne i økonomiske vanskeligheder. Det er påfaldende, at man mange steder har regnet med en nettogevinst i driftsudgifterne allerede i 2008 på trods af, at ændringerne først igangsættes i løbet af året. Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og FTF har gennemgået regionernes budget-oplæg for 2008 i samarbejde med b-siden i hovedmed-udvalgene. Nedenfor er nærmere redegjort for resultaterne. Gennemgangen bygger på de budgetter, der er fremlagt til 2. behandlingen i september, samt de indgåede budgetforlig. OAO og FTF tager generelt forbehold for, at der kan ske forskydninger frem til den endelige vedtagelse i oktober. Budgetterne i en region Regionerne har 3 selvstændige budgetter for henholdsvis sundhed, regional udvikling samt social- og psykiatriområdet. Den tværgående administration finansieres af bidrag fra de tre budgetter. Opdelingen af den regionale økonomi i tre hovedområder betyder, at regionerne ikke har mulighed for at overføre midler mellem de tre områder. I modsætning til kommunerne, har regionerne ingen skatteindtægter. I stedet får regionerne penge fra staten og fra kommunerne efter nogle centralt bestemte beregningsmodeller og lokalt fastsatte samarbejds- og rammeaftaler. Læs mere i pjece fra OAO om budgetlægningen i regionerne. Store forskelle på trods af ens grundlag Når man sammenligner regionernes præsentation af deres budgetforslag er der store forskelle i såvel form som indhold. Der er både tale om forskelle i den politiske prioritering og forskelle i den mere tekniske side af præsentationen. Den politiske prioritering skinner allerede i gennem i indledningerne til nogle af de fem budgetforslag: Nordjylland tager udgangspunkt i et afsnit om regionen med De bedste arbejdspladser om rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Midtjylland ønsker at fremme et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner, erhvervsliv, organisationer og brugere m.fl. som dynamo i udviklingen af et stærkt offentligt sundhedsvæsen Sjælland fremhæver fra starten, at Et væsentligt omdrejningspunkt for realisering af planen er investeringer i de fysiske rammer 1

2 Budgetterne i hovedtal I oversigten nedenfor er samlet nogle nøgletal fra regionernes budgetter. Som det fremgår, er der en pæn stigning fra budget2007 til budget2008 på sundhedsområdet. Men stigningen skal sammenholdes med de krav til aktivitetsudviklingen, som følger i halen på rammebudgetterne. Og samtidig er der markante forskelle mellem regionerne, såvel i de samlede sundhedsudgifter som i udgifterne til driften af hospitalerne. Opgørelsen af driftsudgifterne på sundhedsområdet er omgæret af en del slør i form af efterregulering, særordninger og tilpasninger gennem de sidste år, herunder: Kompensation for mer-udgifter til medicin Efterregulering af rammen for 2006 Ændring i beregningsgrundlaget for bloktilskud (fordelingen mellem regioner) Overgangstilskud som kompensation for ændret bloktilskud Opgradering af aktivitetsniveau fra budget 2007 Modregning af forventet effektivisering Kommunalt grund- og aktivitetsbestemt bidrag. Regulering af engangsudgifter i Forskelle i kontering af administrationsudgifter. På socialområdet afspejler budgetterne de forskelle, der også i 2007 er mellem regionerne i forhold til opgavefordelingen mellem regioner og kommuner hvor mange institutioner kommunerne har overtaget. Udviklingen fra 2007 til 2008 afspejler en nogenlunde konstant opgavefordeling, men dog med en fortsat opgaveglidning fra regioner til kommuner. Udgifter til administration (tværgående) indgår i de tre budgetter. Det forventes, at Danske Regioner vil se nærmere på en sammenligning efter budgetvedtagelsen. Som tallene er nu, er det meget vanskeligt at sammenligne disse udgifter på tværs af regionerne, idet aktiviteterne er placeret forskelligt på tværs af regionerne mellem de tværgående hhv. de sektorrettede aktiviteter. Endelig viser tallene for anlægsbudgetterne relativt store forskelle mellem regionerne. Nedenfor er nærmere redegjort for de planlagte ændringer i hospitalsstruktur, som anlægsbudgetterne (delvist) er udtryk for. I forhold til anlægsbudgetterne skal man være særlig opmærksom på, at regionerne forventer yderligere midler via nye forhandlinger med regeringen, bl.a. i forbindelse med nye mål for kræftbehandlingen i oplæg til kvalitetsreform og som følge af de generelle rammer for strukturudviklingen, der er fastlagt i økonomiaftalen (central prioritering med ekspertpanel, løbende forhandlinger m.v). Der er i flere budgetter også henvist til regeringens kvalitetsfond på 50 mia. kr. til fordeling med 25 mia. kr. til hospitalsområdet. De midler er dog i kvalitetsreformen først afsat for perioden , og de skal i øvrigt findes indenfor den ramme, der allerede er afsat for den offentlige sektor i 2015-planen og endelig skal fordelingen afpasses med konjunktursituationen. Så heller ikke i budgetoverslagsårene kan regionerne være sikre på en væsentlig forhøjelse af anlægsrammen. 2

3 Budgetterne for 2008 (mio.kr) Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden Samlet budget Sundhedsdrift 2008 Stigning fra 2007(1) Hospitalsdrift 2008 Stigning fra 2007(2) % % % % % % % % % Sundhedsanlæg Social-drift (3) Social-anlæg Udvikling m.m Kilder: Oplæg til 2. behandling af de regionale budgetter. Endelig budget for 2007 samt oversigt over budget2007 fra Danske Regioner. Noter: Budgettet på social- og udvikling og fælles formål er efter omkostningsprincipper. Budgettet på sundhedsområdet er efter udgiftsprincippet. Forskelle på tværs af regionerne i hospitalsudgifter kan bl.a. skyldes forskelle i kontering af administrative udgifter. (1) + (2) Samlet stigning fra budget2007 til budget2008 er beregnet med fradrag af pris- og lønstigningen på 3,1% (2) Hospitalsudgifterne er de direkte nettodriftsudgifter til både somatik og psykiatri. Der tages forbehold for forskelle i opgørelserne mellem årene og mellem regionerne. (3) Driftsudgifterne er beregnet med tillæg af anlæg efter omkostningsprincippet. Finansiering anvender regionerne lånerammen? Regionernes budgetter er styret af staten efter fælles principper. Regionerne kan fremover aftale ekstra bidrag med kommunerne, men den mulighed vil ikke blive benyttet i Regionernes eneste anden (væsentlige) mulighed for at få flere midler til rådighed, er derfor at optage lån. I økonomiaftalen er der afsat en låneramme på 900 mio. kr. til medico-teknisk udstyr til alle regioner. Der er derudover afsat en anlægsramme på 1900 mio. kr. Endvidere er der mulighed for særlige lån som kompensation for ekstraudgifter til lån og leasing, der er overtaget fra de gamle amter. Der er her tale om en overgangsordning, inden man forud for økonomiaftalen for 2009 finder en mere permanent løsning. Endelig er der på sundhedsområdet mulighed for yderligere lån til projektering af anlægsinvesteringer på 50 mio. kr. På socialområdet er der ikke i økonomiaftalen nogen bestemmelser om låneadgang. Økonomien på socialområdet er som nævnt skruet helt anderledes sammen, end på sundhedsområdet. Det betyder, at et lån eller en anlægsudgift - skal finansieres via de takster, regionen modtager fra kommunerne. Her vil udgifterne være fordelt over en årrække efter de regnskabsmæssige principper for omkostningsbudgettering. Gennemgangen af budgetterne viser generelt, at lånerammen til medico-teknik vil blive udnyttet fuldt ud. Til gengæld er der meget forskellig udmøntning af de øvrige lånemuligheder, ligesom der øjensynligt er forskel på, hvor meget af anlægsudgifterne, der på forhånd er øremærkede. 3

4 Planlagte lån Nordjylland: Indkøb af apparatur finansieres dels gennem lånepuljen til medico-teknik og dels af en leasingaftale på mio. kr. Rammen er ikke fuldt disponeret på forhånd. Midtjylland: Til refinansiering af de årlige leasing-udgifter er der afsat lån på 166 mio. kr. og endelig er der afsat lån til fuld dækning af anlæg på socialområdet på 92 mio. kr. (jf. ovenfor om omkostningsbudgettering). Syd: Der søges om lånedispensation på 109,4 mio. kr. til refinansiering af afdrag i Sjælland: Lånerammen til anlæg eksl. medico-teknisk udstyr indgår også fuldt ud i budgettet. Hovedstad: Lånerammen i budgettet er relativ stor. Ændring i udligningsordning og bloktilskud hvor hårdt rammer det i 2008? Udligningen af udgiftsbehovene mellem de fem regioner er ændret samtidig med strukturreformen, så fordelingen af midlerne bliver anderledes, end den var i 2006 for de gamle amter. For de første år er der etableret en overgangsordning som indebærer, at regioner med et overskud på sundhedsområdet betaler til regioner med et underskud. Tilskud/bidrag udgjorde i /6 af det beregnede under- eller overskud. Beløbene aftrappes herefter årligt med 1/6 og udgør således i /6. Ordningen vil være fuldt aftrappet i Tabellen nedenfor viser størrelsen af dette overgangstilskud. Den skal læses sådan at Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland efterhånden vil blive stillet dårligere, modsat Syd og Midtjylland. Overgangstilskud og -bidrag (sundhedsområdet) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Syddanmark Eksempel: For Hovedstaden betyder det netto en indtægtsnedgang på 135 mio. kr. i 2008 i forhold til Det samlede nettotab stiger med faldet i overgangstilskud, og vil være på ca. 300 mio. kr. i Overgangsordningen skal ses i lyset af størrelsen på det samlede tilskud. Det fremgår af tabellen nedenfor. 4

5 Statens tilskud til regionerne 2008 Statstilskud vedr. sundhedsområdet (1) Statstilskud vedr. udviklings opgaver (2) Samlet tilskud (3) Regioner Region Hovedstaden 1085 Region Sjælland 1083 Region Syddanmark 1082 Region Midtjylland 1081 Region Nordjylland Kilde: Indenrigsministeriet Note: Tilskuddene er ekskl. Overgangsordning Mål for aktivitet og produktivitet på hospitalerne? I økonomiaftalen er der regnet med en samlet aktivitetsvækst på i alt 9,1 % fra 2006 til Den er fordelt med 4,9 % fra 2006 til 2007 og yderligere 3,9 % fra 2007 til Det er værd at bemærke, at i budgetaftalen for 2007 blev der oprindeligt aftalt en aktivitetsstigning på 3,0 % fra 2006 til I budgetaftalen for 2008 er aktivitetsstigningen fra opreguleret til 4,9 %. Aktiviteten fra er således steget mere, end man antog på aftaletidspunktet. Hvis man skal sammenligne stigningen i driftsudgifterne fra budget2007 til budget2008 skal man se på det mer-krav til aktivitetsstigninger, der er lagt oven i de 3,0 %. Man skal samtidig regne med renters rente og IKKE som flere regioner ellers skriver i budgetterne blot lægge procenterne sammen. Resultatet bliver, at økonomiaftalen stiller krav om en aktivitetsforhøjelse på ca. 5,9 % fra budget2007 til budget2008. (jf. økonomiaftalen for 2008, boks 1) Den økonomiske ramme bliver i princippet beregnet ud fra dette aktivitetsmål. Der indregnes dog en forudsætning om 2 % produktivitetsstigning fra 2007 til 2008 og der stilles endvidere nogle tekniske forudsætninger om opgørelsen af aktivitetsstigningen, der skal undgå, at man tænker strategisk i opgørelsen af aktiviteten. Regionerne har dog ikke slavisk taget udgangspunkt i denne gennemsnitsberegning. De har tilsvarende forsøgt at indregne de behov for yderligere besparelser, der følger af ændring i bloktilskudsfordelingen og i eventuelle andre konkrete faktorer, der kan have betydning for udgiftsudviklingen. Slutresultatet er generelt endnu skrappere krav til hospitalerne: Mål for stigning i produktivitet

6 Nord: 2,6 % generelt krav, dog forbehold for endelig udmøntning. Midt: 2,5 % plus konkrete rationaliseringsprojekter Syd: Varierende krav på mellem 2 % og 4 % alt efter hvor effektive sygehusene er i dag, dog kun 1 % på den akutte aktivitet. Sjælland: Varierende krav på mellem 2 % og 4 % (som i Syd) Hovedstaden: 2 % plus målrettede besparelser/rationaliseringer Mål for stigning i samlede aktivitet Nord: 4,5 % Midt: 6,9 %, svarende til en mer-aktivitet udover aftalen på 250 mio. kr. Syd: Følger regeringsaftalen Sjælland: 4,9 % i lyset af en vækst i 2007 på 3,4 %. Hovedstaden: 4,9 % Målrettede besparelses- og rationaliseringsprojekter? Budgetterne indeholder - udover de generelle krav om effektivisering - en række konkrete besparelses- og rationaliseringsprojekter, der allerede i 2008 skal give en besparelse for at økonomien kan hænge sammen. Nedenfor er en række af disse projekter listet, og et eventuelt konkret sparemål er angivet. Besparelsesprojekter og rationaliseringsmål Nord: Besparelser ved strukturændringer på 44 mio. kr. Midt: Besparelser ved strukturændringer (100 mio. kr.).; fællesudgifter (50 mio. kr.); mindre vikarforbrug m.m.(15 mio. kr.); Effekt af målrettede investeringer (10 mio. kr.); fællesindkøb (15 mio. kr.) og serviceområderne (10 mio. kr.) Syd: Uændret anvendelse af privathospitaler som ét blandt flere sparemål. Sjælland: Faldende anvendelse af privathospitaler og af de andre regioner; harmoniseringsprojekt med sammenlægning af en række funktioner; Besparelser på service m.v., bl.a. ved øget udbud (9 mio. kr.); besparelser på administration, herunder nedlæggelse af ubesatte stillinger og effektivisering på sygesikringsområdet (65 mio. kr.) Hovedstaden: Budgettet indeholder besparelser og øvrig tilpasning svarende til en reduktion på sundhedsområdet på 218 mio. kr. De største besparelser er på indkøbsområdet, hvor der skal opnås yderligere besparelser på indkøb (85 mio. kr.), heraf ca. 35 mio. kr. som led i igangværende udbud og 50 mio. kr. ved gennemførelse af nye udbud vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser. Endvidere er der en generel besparelse på i alt 55 mio. kr. fordelt med 38,2 mio. kr. på øvrig drift og merindtægter og 16,8 mio. kr. på lønninger. Udover de nævnte besparelsesprojekter er den samlede økonomi afhængig af, at der ikke skal findes ekstra penge til at finansiere aktiviteter, der ikke på forhånd er indregnet i budgettet. Populært sagt er det et spørgsmål om, hvor mange bomber der er gemt i budgetterne. En række problemer går igen i flere af regionerne, herunder særligt problemet med at indregne besparelse som følge af en kommende måske kun delvist finansieret strukturændring. Ligeledes har regionerne ikke fået afklaret spørgsmålet om implementeringen af den danske kvalitetsmodel. Generelt har man endnu ikke indregnet udgifter hertil i budgetterne. 6

7 Derudover er der en række typisk mindre ufinansierede aktiviteter nævnt i budgetterne. Her må forventningen naturligvis være, at de bliver finansieret senere, men de medvirker til en øget budget-usikkerhed: 7

8 U-finansierede aktiviteter eksempler fra Midtjylland: Forudsætning, at erkendte økonomiske problemer i 2007 skal løses. Presserende anlægsudgifter på sundhedsområdet er ikke medtaget ( mio.kr.). Yderligere behov for anlægsudgifter på psykiatri er ikke medtaget. Yderligere ledelsesressourcer er anført som et behov, men ikke finansieret. Ændringer af hospitalsstrukturen? Alle regionerne har medtaget en række udgifter til strukturændringer på hospitalsområdet, men omfanget af det, der er medtaget i budgettet, er meget forskelligt. Nord: 18,8 mio. kr. til en struktur/implementeringspulje, der skal understøtte tiltag for at reducere antallet af akutte indlæggelser og forkorte indlæggelsestiden. Yderligere 26 mio. kr. til strukturændringer. Generelt få ændringer. Midt: Der er indregnet effektivisering på strukturændring (helårsvirkning) på 100 mio. kr. Konsekvenser af akut-plan og nyt universitetshospital i Århus er dog ikke medtaget i budgetforslaget. Der er afsat 55 mio. kr. til mindre investeringer i sengeafsnit og ny teknologi. Psykiatriplanen vil forudsætte yderligere investeringer udover anlægsbudgettet. Syd: Strukturændringer på sundhedsområdet indebærer bl.a. at man går fra 14 sygehuse med akutmodtagelse til mellem 4 og 6 akutsygehuse i regionen. Den nye struktur besluttes i december 2007 og er ikke indregnet i budgettet. Sjælland: Vedtaget sygehusplan medio juni 2007, der fastlægger hovedtrækkene i de profiler, som de enkelte sygehuse skal arbejde hen imod de kommende 3-5 år. Investeringer skal i 2008 finansieres af låne- og anlægsrammen aftalt i økonomiaftalen. De fleste af strukturændringerne er kun i planlægningsfasen, der forventes afsluttet primo 2008, men på nogle områder forventes strukturændringer allerede i Derudover omrokeringer af specialer og funktioner, som i mindre omfang kræver om- og tilbygninger. Der er afsat 19,7 mio. kr. hertil. Hovedstaden: Hospitalsplan vedtaget i maj Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Hospitalsplanen inddeler regionen i 4 planlægningsområder Nord, Midt, Syd og Byen. De 4 planlægningsområder skal have hver ét områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. En række sammenflytninger påbegyndes nu, herunder ledelsesmæssige sammenlægninger og investeringer i ny struktur fremrykkes. Det er anført, at regionen afventer aftale med regeringen. Udviklingsprojekter, herunder personalepolitiske projekter? Region Nordjylland skiller sig særligt ud på dette punkt. Her er i indledningen til budgettet samlet en række personalepolitiske projekter under parolen De bedste arbejdspladser. Målsætningen er, at rekruttere og fastholde medarbejdere. Finansiering af projekterne sker bl.a. ved udmøntning af trepartsaftaler, kvalitetsreform og overenskomster, men regionen supplerer med at afsætte yderligere 50 mio. kr. i budgettet allerede nu og forventer, at der samlet bliver afsat 100 mio. kr. i en 2-årig periode. De personalepolitiske initiativer omfatter projekter om efter- og videreuddannelse, arbejdstilrettelæggelse, anerkendelse af medarbejdere bl.a. gennem løn, personalegoder, lederindsats, stolthed og omdømme på fagområderne. Det virker meget omfattende med fokus på mange elementer. I regionsbudgettet er der afsat 25 mio. kr. i 2008, hvoraf de ca. 11 mio. kr. er fordisponeret. Der er således 14 mio. kr. tilbage. Modsat de øvrige regioner har Nordjylland desuden afsat penge til kvalitetsmodellen. 8

9 I Midtjylland er de personalepolitiske pulemidler målrettet personaleledelse, arbejdsmiljø, fastholdelse, og nedbringelse af sygefravær samt øget trivsel. Det er målet med indsatsen, at produktivitetsstigningerne skal realiseres uden, at den enkelte medarbejder oplever et stigende arbejdspres. Der er konkret peget på, at sammenhængende patientforløb, opgaveglidning, investeringer i mere tidssvarende fysiske rammer og ny teknolog kan bidrage til højere produktivitet OG et bedre arbejdsmiljø. Administrationen skal desuden fremlægge forslag til styrkelse af den direkte ledelse, herunder evt. behov for yderligere ledelsesressourcer. Der er ikke afsat penge til kvalitetsmodellen. I Syddanmark er der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til prioritering af aktiviteter på det personalepolitiske område, herunder videreførelse af uddannelsesinitiativer inden for psykiatri, som hidtil har været finansieret af satspuljemidler fra staten. Der er ikke taget højde for kvalitetsreformen. Inden for det afsatte beløb vedr. kulturel virksomhed afsættes 2 mio. kr. årligt til en personalepolitisk kulturpulje. I budgetaftalen for region Sjælland er der afsat en pulje på 10,3 mio.kr. til arbejdsmiljøindsatsen. MED-organisationen fremhæves i aftalen som omdrejningspunkt for de arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Fx skal der gennemføres vurderingen af, om effektiviseringer har negativ konsekvens for arbejdsmiljømæssige belastninger. Der er også fokus på forebyggelse. Der en række konkrete indsatser. Her er fokus på anvendelse af ny teknologi, omorganisering og kompetenceudvikling. På hospitalsområdet er der personalepolitiske tiltag, der har fokus på rekruttering/uddannelse. Budgetforslaget er ikke særligt præcist på dette punkt, men det er anført at der skal iværksættes en række tiltag. Dog er der afsat 5 mio. kr. til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, med ønske om at det bliver en fælles indsats mellem regionerne. Der er desuden tværgående i regionen afsat flg. til udvikling af arbejdspladser: Pulje til ansættelse i jobtræning Pulje til arbejdsmiljø af samme størrelsesorden som i budget Ændring af pulje til særlig arbejdsmiljømæssig indsats i forbindelse overgang fra ansættelse i amt til region (Pulje til samkøring) til pulje vedr. særlig personalepolitisk initiativer på 3 mio. kr., der finansierer tiltag til samvær på tværs af organisationen og optimering af rekrutteringen og en pulje til merituddannelse på 2 mio. kr. Pulje til MED, der skal finansiere kurser, møder og seminarer på 0,7 mio. kr. Derudover også forhøjelse af pulje til organisationsopbygning og udvikling med 0,3 mio. kr. Puljen skal bl.a. vurdere behov for indførelse af Lean. Trepart og kvalitetsreform forventes at tilføre regionen midler til opkvalificering, efter- og videreuddannelse. Disse er ikke indarbejdet i budgettet. Der er desuden fokus på lederudvikling, der skal koordineres med trepartsinitiativerne, men der er ikke afsat ekstra midler hertil. På børne- og ungdomspsykiatri afsættes der yderligere 2 mio. kr. hertil i 2008 for at udvide aktiviteten på området. Der skal således rekrutteres mere personale til området og gøres forsøg med at andre faggrupper overtager behandlingen. Hovedstaden har haft en central pulje på 4,8 mio.kr. til arbejdsmiljøområdet på hospitalerne i det tidligere Københavns Amt. De midler tilføres i 2008 og følgende år til de pågældende ho- 9

10 spitaler, så de ligestilles med de øvrige hospitaler, hvor midler til arbejdsmiljø har været placeret decentralt. Hermed har alle hospitaler egne midler til arbejdsmiljøforbedringer. Der budgetteres endvidere med 11,2 mio. kr. til regionens centrale udgifter til arbejdsmiljøindsatsen og initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse. De 7,2 mio.kr. er afsat under sundhedsområdet og de 4,0 mio. kr. er afsat under administrationen. Budgetrammen anvendes bl.a. til aktiviteter i forbindelse med: Arbejdsmiljøpolitikkens overordnede indsatsområder og fælles prioriterede tiltag. Initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse, der suppleres med målrettede uddannelsestilbud inden for fagområder med personalemangel, således at der sker en aktiv anvendelse af mulighederne for eksterne forsøgsmidler. Der skal gøres en indsats for at gøre de unge interesseret i at arbejde i sundhedssektoren, fx gennem praktik. Herudover ydes der hvert år en kvalitetspris på kr. til en afdeling, der har ydet en særlig indsats, der kan være til inspiration for andre. Med hensyn til sygefravær er det målet, at alle virksomheder nedbringer sygefraværet til højst 5 pct. som udgangspunkt for den videre indsats. Det er endelig besluttet at igangsætte et antal konkrete projekter med henblik på at etablere en aktiv og struktureret anvendelse af mulighederne for opgaveglidning, inkl. vidensdeling på tværs i regionen, jf. de igangværende virksomhedsaktiviteter. Udbuds- eller udliciteringsplaner? Det er for nylig debatteret, om regionerne er - eller vil blive - bundet af mål for øget udbud og udlicitering, sådan som kommunerne er det via økonomiaftalerne. Der er ikke p.t. formuleret et helt præcist mål for graden af konkurrenceudsættelse for regionerne, svarende til det kommunale måltal på 25 % udbud. Regionerne er dog en del af projektsamarbejdet vedrørende en decentral offentlig sektor sammen med KL og Staten. Det samarbejde har i høj grad fokus på at øge offentlig-privat samarbejde, og der arbejdes bl.a. med konkretisering af, hvordan kommunerne kan nå det opstillede mål for udbud. Endelig er regionerne underlagt de samme krav til servicestrategi og udbudspolitik som de nye kommuner, hvilket bl.a. indebærer, at de senest 1. januar 2008 skal have vedtaget en ny udbudspolitik. Hertil kommer det pres, der lovgivningsmæssigt er lagt på de forskellige sektorområder vedrørende konkurrence. Det omfatter bl.a. reglerne om udvidet behandlingsgaranti på sundhedsområdet samt reglerne om en tilbudsportal, hvor regionens tilbud kan måles op mod private alternativer på det sociale område. Der er således både direkte gennem lovgivningen og indirekte via de fælles projekter i regi af økonomiaftalerne lagt et pres på regionerne for øget udbud. 10

11 Udbudsplaner i budgetterne? Nordjylland: Der står intet om planer for udbuds- eller udlicitering i budget Nordjylland oplyser dog, at ambulancetjenesten skal i udbud sandsynligvis i slutningen af 2008 med virkning tidligst i Midtjylland: Nye udbud på sundhedsområdet - med mulighed for kontrolbud (jf. budgetforlig) Syd: Særlig fokus på udbud af patienttransport (fælles udbud) Sjælland: Eventuelt udbud på service- og administration Hovedstad: Planlagt udbud vedr. laboratorier m.m. som led i rationalisering på indkøbsområdet. Rammeaftalen på socialområdet Forhandlingen af nye rammeaftaler for socialområdet er omdrejningspunktet for regionernes opgavevaretagelse på dette område. Det skyldes, at hele finansieringen sker via kommunernes brug af de regionale tilbud. Området er fortsat præget af overgangsordninger og tilpasninger efter strukturreformen og der forventes kun mindre ændringer set på landsplan men dog med enkelte store, lokale konsekvenser. Status for rammeaftalerne Nordjylland: I al væsentlighed en videreførelse af aftalen for Der er dog ændringer i pladser på nogle institutioner. Der også afsat midler til investeringer på en række institutioner. Midt: Svagt faldende personaleforbrug, men i øvrigt uændret aktivitet. Syd: Justeringerne betyder gennemgående lavere takster. Vejle kommune overtager 7 institutioner fra regionen den 1. januar Der er desuden et fald i antallet af pladser på flere institutioner i regionen. Sjælland: De centrale temaer i budget 2008 er fortsat fokus på harmonisering og nedbringelse af enhedsomkostningerne. Der er stadig strukturændringer på socialområdet, der udestår. Hovedstad: Behovet skønnes at være det samme i 2008 som i

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser).

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser). NOTAT 14. september 2015 Spareplaner og afskedigelser i regionerne Regionernes budgetter skal i år vedtages inden 15. oktober. I alle regionerne er der lagt op til store besparelser, men ikke alle steder

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018

Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018 19. september 2017 Gennemgang af regionernes budgetforlig for 2018 Alle fem regioner har indgået budgetforlig for 2018 primo september. Dette notat beskriver de væsentligste elementer i forligene. 2% s

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere