Regionernes budgetter for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes budgetter for 2008"

Transkript

1 23. oktober 2007 Regionernes budgetter for 2008 Der bliver yderligere pres på regionernes økonomi i 2008 på trods af store stigninger i den økonomiske ramme. Det skyldes, at kravene til aktivitetsstigninger på de enkelte hospitaler samtidig er store. Opfyldelsen af aktivitetsmålene er en forudsætning for at få tilført de økonomiske midler, der er aftalt. Hvis hospitalerne ikke når aktivitetsmålene kan det betyde færre penge. Regionernes budgetter er samtidig følsomme overfor de forudsætninger, der er lagt ind om struktur- og rationaliseringsprojekter på hospitalsområdet. Kan planerne ikke leve op til forventningerne, fordi der ikke er penge til de planlagte anlægsinvesteringer, tidsplanen bliver forrykket eller effektiviseringsgevinsterne udebliver, kommer regionerne i økonomiske vanskeligheder. Det er påfaldende, at man mange steder har regnet med en nettogevinst i driftsudgifterne allerede i 2008 på trods af, at ændringerne først igangsættes i løbet af året. Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og FTF har gennemgået regionernes budget-oplæg for 2008 i samarbejde med b-siden i hovedmed-udvalgene. Nedenfor er nærmere redegjort for resultaterne. Gennemgangen bygger på de budgetter, der er fremlagt til 2. behandlingen i september, samt de indgåede budgetforlig. OAO og FTF tager generelt forbehold for, at der kan ske forskydninger frem til den endelige vedtagelse i oktober. Budgetterne i en region Regionerne har 3 selvstændige budgetter for henholdsvis sundhed, regional udvikling samt social- og psykiatriområdet. Den tværgående administration finansieres af bidrag fra de tre budgetter. Opdelingen af den regionale økonomi i tre hovedområder betyder, at regionerne ikke har mulighed for at overføre midler mellem de tre områder. I modsætning til kommunerne, har regionerne ingen skatteindtægter. I stedet får regionerne penge fra staten og fra kommunerne efter nogle centralt bestemte beregningsmodeller og lokalt fastsatte samarbejds- og rammeaftaler. Læs mere i pjece fra OAO om budgetlægningen i regionerne. Store forskelle på trods af ens grundlag Når man sammenligner regionernes præsentation af deres budgetforslag er der store forskelle i såvel form som indhold. Der er både tale om forskelle i den politiske prioritering og forskelle i den mere tekniske side af præsentationen. Den politiske prioritering skinner allerede i gennem i indledningerne til nogle af de fem budgetforslag: Nordjylland tager udgangspunkt i et afsnit om regionen med De bedste arbejdspladser om rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Midtjylland ønsker at fremme et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner, erhvervsliv, organisationer og brugere m.fl. som dynamo i udviklingen af et stærkt offentligt sundhedsvæsen Sjælland fremhæver fra starten, at Et væsentligt omdrejningspunkt for realisering af planen er investeringer i de fysiske rammer 1

2 Budgetterne i hovedtal I oversigten nedenfor er samlet nogle nøgletal fra regionernes budgetter. Som det fremgår, er der en pæn stigning fra budget2007 til budget2008 på sundhedsområdet. Men stigningen skal sammenholdes med de krav til aktivitetsudviklingen, som følger i halen på rammebudgetterne. Og samtidig er der markante forskelle mellem regionerne, såvel i de samlede sundhedsudgifter som i udgifterne til driften af hospitalerne. Opgørelsen af driftsudgifterne på sundhedsområdet er omgæret af en del slør i form af efterregulering, særordninger og tilpasninger gennem de sidste år, herunder: Kompensation for mer-udgifter til medicin Efterregulering af rammen for 2006 Ændring i beregningsgrundlaget for bloktilskud (fordelingen mellem regioner) Overgangstilskud som kompensation for ændret bloktilskud Opgradering af aktivitetsniveau fra budget 2007 Modregning af forventet effektivisering Kommunalt grund- og aktivitetsbestemt bidrag. Regulering af engangsudgifter i Forskelle i kontering af administrationsudgifter. På socialområdet afspejler budgetterne de forskelle, der også i 2007 er mellem regionerne i forhold til opgavefordelingen mellem regioner og kommuner hvor mange institutioner kommunerne har overtaget. Udviklingen fra 2007 til 2008 afspejler en nogenlunde konstant opgavefordeling, men dog med en fortsat opgaveglidning fra regioner til kommuner. Udgifter til administration (tværgående) indgår i de tre budgetter. Det forventes, at Danske Regioner vil se nærmere på en sammenligning efter budgetvedtagelsen. Som tallene er nu, er det meget vanskeligt at sammenligne disse udgifter på tværs af regionerne, idet aktiviteterne er placeret forskelligt på tværs af regionerne mellem de tværgående hhv. de sektorrettede aktiviteter. Endelig viser tallene for anlægsbudgetterne relativt store forskelle mellem regionerne. Nedenfor er nærmere redegjort for de planlagte ændringer i hospitalsstruktur, som anlægsbudgetterne (delvist) er udtryk for. I forhold til anlægsbudgetterne skal man være særlig opmærksom på, at regionerne forventer yderligere midler via nye forhandlinger med regeringen, bl.a. i forbindelse med nye mål for kræftbehandlingen i oplæg til kvalitetsreform og som følge af de generelle rammer for strukturudviklingen, der er fastlagt i økonomiaftalen (central prioritering med ekspertpanel, løbende forhandlinger m.v). Der er i flere budgetter også henvist til regeringens kvalitetsfond på 50 mia. kr. til fordeling med 25 mia. kr. til hospitalsområdet. De midler er dog i kvalitetsreformen først afsat for perioden , og de skal i øvrigt findes indenfor den ramme, der allerede er afsat for den offentlige sektor i 2015-planen og endelig skal fordelingen afpasses med konjunktursituationen. Så heller ikke i budgetoverslagsårene kan regionerne være sikre på en væsentlig forhøjelse af anlægsrammen. 2

3 Budgetterne for 2008 (mio.kr) Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden Samlet budget Sundhedsdrift 2008 Stigning fra 2007(1) Hospitalsdrift 2008 Stigning fra 2007(2) % % % % % % % % % Sundhedsanlæg Social-drift (3) Social-anlæg Udvikling m.m Kilder: Oplæg til 2. behandling af de regionale budgetter. Endelig budget for 2007 samt oversigt over budget2007 fra Danske Regioner. Noter: Budgettet på social- og udvikling og fælles formål er efter omkostningsprincipper. Budgettet på sundhedsområdet er efter udgiftsprincippet. Forskelle på tværs af regionerne i hospitalsudgifter kan bl.a. skyldes forskelle i kontering af administrative udgifter. (1) + (2) Samlet stigning fra budget2007 til budget2008 er beregnet med fradrag af pris- og lønstigningen på 3,1% (2) Hospitalsudgifterne er de direkte nettodriftsudgifter til både somatik og psykiatri. Der tages forbehold for forskelle i opgørelserne mellem årene og mellem regionerne. (3) Driftsudgifterne er beregnet med tillæg af anlæg efter omkostningsprincippet. Finansiering anvender regionerne lånerammen? Regionernes budgetter er styret af staten efter fælles principper. Regionerne kan fremover aftale ekstra bidrag med kommunerne, men den mulighed vil ikke blive benyttet i Regionernes eneste anden (væsentlige) mulighed for at få flere midler til rådighed, er derfor at optage lån. I økonomiaftalen er der afsat en låneramme på 900 mio. kr. til medico-teknisk udstyr til alle regioner. Der er derudover afsat en anlægsramme på 1900 mio. kr. Endvidere er der mulighed for særlige lån som kompensation for ekstraudgifter til lån og leasing, der er overtaget fra de gamle amter. Der er her tale om en overgangsordning, inden man forud for økonomiaftalen for 2009 finder en mere permanent løsning. Endelig er der på sundhedsområdet mulighed for yderligere lån til projektering af anlægsinvesteringer på 50 mio. kr. På socialområdet er der ikke i økonomiaftalen nogen bestemmelser om låneadgang. Økonomien på socialområdet er som nævnt skruet helt anderledes sammen, end på sundhedsområdet. Det betyder, at et lån eller en anlægsudgift - skal finansieres via de takster, regionen modtager fra kommunerne. Her vil udgifterne være fordelt over en årrække efter de regnskabsmæssige principper for omkostningsbudgettering. Gennemgangen af budgetterne viser generelt, at lånerammen til medico-teknik vil blive udnyttet fuldt ud. Til gengæld er der meget forskellig udmøntning af de øvrige lånemuligheder, ligesom der øjensynligt er forskel på, hvor meget af anlægsudgifterne, der på forhånd er øremærkede. 3

4 Planlagte lån Nordjylland: Indkøb af apparatur finansieres dels gennem lånepuljen til medico-teknik og dels af en leasingaftale på mio. kr. Rammen er ikke fuldt disponeret på forhånd. Midtjylland: Til refinansiering af de årlige leasing-udgifter er der afsat lån på 166 mio. kr. og endelig er der afsat lån til fuld dækning af anlæg på socialområdet på 92 mio. kr. (jf. ovenfor om omkostningsbudgettering). Syd: Der søges om lånedispensation på 109,4 mio. kr. til refinansiering af afdrag i Sjælland: Lånerammen til anlæg eksl. medico-teknisk udstyr indgår også fuldt ud i budgettet. Hovedstad: Lånerammen i budgettet er relativ stor. Ændring i udligningsordning og bloktilskud hvor hårdt rammer det i 2008? Udligningen af udgiftsbehovene mellem de fem regioner er ændret samtidig med strukturreformen, så fordelingen af midlerne bliver anderledes, end den var i 2006 for de gamle amter. For de første år er der etableret en overgangsordning som indebærer, at regioner med et overskud på sundhedsområdet betaler til regioner med et underskud. Tilskud/bidrag udgjorde i /6 af det beregnede under- eller overskud. Beløbene aftrappes herefter årligt med 1/6 og udgør således i /6. Ordningen vil være fuldt aftrappet i Tabellen nedenfor viser størrelsen af dette overgangstilskud. Den skal læses sådan at Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland efterhånden vil blive stillet dårligere, modsat Syd og Midtjylland. Overgangstilskud og -bidrag (sundhedsområdet) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Syddanmark Eksempel: For Hovedstaden betyder det netto en indtægtsnedgang på 135 mio. kr. i 2008 i forhold til Det samlede nettotab stiger med faldet i overgangstilskud, og vil være på ca. 300 mio. kr. i Overgangsordningen skal ses i lyset af størrelsen på det samlede tilskud. Det fremgår af tabellen nedenfor. 4

5 Statens tilskud til regionerne 2008 Statstilskud vedr. sundhedsområdet (1) Statstilskud vedr. udviklings opgaver (2) Samlet tilskud (3) Regioner Region Hovedstaden 1085 Region Sjælland 1083 Region Syddanmark 1082 Region Midtjylland 1081 Region Nordjylland Kilde: Indenrigsministeriet Note: Tilskuddene er ekskl. Overgangsordning Mål for aktivitet og produktivitet på hospitalerne? I økonomiaftalen er der regnet med en samlet aktivitetsvækst på i alt 9,1 % fra 2006 til Den er fordelt med 4,9 % fra 2006 til 2007 og yderligere 3,9 % fra 2007 til Det er værd at bemærke, at i budgetaftalen for 2007 blev der oprindeligt aftalt en aktivitetsstigning på 3,0 % fra 2006 til I budgetaftalen for 2008 er aktivitetsstigningen fra opreguleret til 4,9 %. Aktiviteten fra er således steget mere, end man antog på aftaletidspunktet. Hvis man skal sammenligne stigningen i driftsudgifterne fra budget2007 til budget2008 skal man se på det mer-krav til aktivitetsstigninger, der er lagt oven i de 3,0 %. Man skal samtidig regne med renters rente og IKKE som flere regioner ellers skriver i budgetterne blot lægge procenterne sammen. Resultatet bliver, at økonomiaftalen stiller krav om en aktivitetsforhøjelse på ca. 5,9 % fra budget2007 til budget2008. (jf. økonomiaftalen for 2008, boks 1) Den økonomiske ramme bliver i princippet beregnet ud fra dette aktivitetsmål. Der indregnes dog en forudsætning om 2 % produktivitetsstigning fra 2007 til 2008 og der stilles endvidere nogle tekniske forudsætninger om opgørelsen af aktivitetsstigningen, der skal undgå, at man tænker strategisk i opgørelsen af aktiviteten. Regionerne har dog ikke slavisk taget udgangspunkt i denne gennemsnitsberegning. De har tilsvarende forsøgt at indregne de behov for yderligere besparelser, der følger af ændring i bloktilskudsfordelingen og i eventuelle andre konkrete faktorer, der kan have betydning for udgiftsudviklingen. Slutresultatet er generelt endnu skrappere krav til hospitalerne: Mål for stigning i produktivitet

6 Nord: 2,6 % generelt krav, dog forbehold for endelig udmøntning. Midt: 2,5 % plus konkrete rationaliseringsprojekter Syd: Varierende krav på mellem 2 % og 4 % alt efter hvor effektive sygehusene er i dag, dog kun 1 % på den akutte aktivitet. Sjælland: Varierende krav på mellem 2 % og 4 % (som i Syd) Hovedstaden: 2 % plus målrettede besparelser/rationaliseringer Mål for stigning i samlede aktivitet Nord: 4,5 % Midt: 6,9 %, svarende til en mer-aktivitet udover aftalen på 250 mio. kr. Syd: Følger regeringsaftalen Sjælland: 4,9 % i lyset af en vækst i 2007 på 3,4 %. Hovedstaden: 4,9 % Målrettede besparelses- og rationaliseringsprojekter? Budgetterne indeholder - udover de generelle krav om effektivisering - en række konkrete besparelses- og rationaliseringsprojekter, der allerede i 2008 skal give en besparelse for at økonomien kan hænge sammen. Nedenfor er en række af disse projekter listet, og et eventuelt konkret sparemål er angivet. Besparelsesprojekter og rationaliseringsmål Nord: Besparelser ved strukturændringer på 44 mio. kr. Midt: Besparelser ved strukturændringer (100 mio. kr.).; fællesudgifter (50 mio. kr.); mindre vikarforbrug m.m.(15 mio. kr.); Effekt af målrettede investeringer (10 mio. kr.); fællesindkøb (15 mio. kr.) og serviceområderne (10 mio. kr.) Syd: Uændret anvendelse af privathospitaler som ét blandt flere sparemål. Sjælland: Faldende anvendelse af privathospitaler og af de andre regioner; harmoniseringsprojekt med sammenlægning af en række funktioner; Besparelser på service m.v., bl.a. ved øget udbud (9 mio. kr.); besparelser på administration, herunder nedlæggelse af ubesatte stillinger og effektivisering på sygesikringsområdet (65 mio. kr.) Hovedstaden: Budgettet indeholder besparelser og øvrig tilpasning svarende til en reduktion på sundhedsområdet på 218 mio. kr. De største besparelser er på indkøbsområdet, hvor der skal opnås yderligere besparelser på indkøb (85 mio. kr.), heraf ca. 35 mio. kr. som led i igangværende udbud og 50 mio. kr. ved gennemførelse af nye udbud vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser. Endvidere er der en generel besparelse på i alt 55 mio. kr. fordelt med 38,2 mio. kr. på øvrig drift og merindtægter og 16,8 mio. kr. på lønninger. Udover de nævnte besparelsesprojekter er den samlede økonomi afhængig af, at der ikke skal findes ekstra penge til at finansiere aktiviteter, der ikke på forhånd er indregnet i budgettet. Populært sagt er det et spørgsmål om, hvor mange bomber der er gemt i budgetterne. En række problemer går igen i flere af regionerne, herunder særligt problemet med at indregne besparelse som følge af en kommende måske kun delvist finansieret strukturændring. Ligeledes har regionerne ikke fået afklaret spørgsmålet om implementeringen af den danske kvalitetsmodel. Generelt har man endnu ikke indregnet udgifter hertil i budgetterne. 6

7 Derudover er der en række typisk mindre ufinansierede aktiviteter nævnt i budgetterne. Her må forventningen naturligvis være, at de bliver finansieret senere, men de medvirker til en øget budget-usikkerhed: 7

8 U-finansierede aktiviteter eksempler fra Midtjylland: Forudsætning, at erkendte økonomiske problemer i 2007 skal løses. Presserende anlægsudgifter på sundhedsområdet er ikke medtaget ( mio.kr.). Yderligere behov for anlægsudgifter på psykiatri er ikke medtaget. Yderligere ledelsesressourcer er anført som et behov, men ikke finansieret. Ændringer af hospitalsstrukturen? Alle regionerne har medtaget en række udgifter til strukturændringer på hospitalsområdet, men omfanget af det, der er medtaget i budgettet, er meget forskelligt. Nord: 18,8 mio. kr. til en struktur/implementeringspulje, der skal understøtte tiltag for at reducere antallet af akutte indlæggelser og forkorte indlæggelsestiden. Yderligere 26 mio. kr. til strukturændringer. Generelt få ændringer. Midt: Der er indregnet effektivisering på strukturændring (helårsvirkning) på 100 mio. kr. Konsekvenser af akut-plan og nyt universitetshospital i Århus er dog ikke medtaget i budgetforslaget. Der er afsat 55 mio. kr. til mindre investeringer i sengeafsnit og ny teknologi. Psykiatriplanen vil forudsætte yderligere investeringer udover anlægsbudgettet. Syd: Strukturændringer på sundhedsområdet indebærer bl.a. at man går fra 14 sygehuse med akutmodtagelse til mellem 4 og 6 akutsygehuse i regionen. Den nye struktur besluttes i december 2007 og er ikke indregnet i budgettet. Sjælland: Vedtaget sygehusplan medio juni 2007, der fastlægger hovedtrækkene i de profiler, som de enkelte sygehuse skal arbejde hen imod de kommende 3-5 år. Investeringer skal i 2008 finansieres af låne- og anlægsrammen aftalt i økonomiaftalen. De fleste af strukturændringerne er kun i planlægningsfasen, der forventes afsluttet primo 2008, men på nogle områder forventes strukturændringer allerede i Derudover omrokeringer af specialer og funktioner, som i mindre omfang kræver om- og tilbygninger. Der er afsat 19,7 mio. kr. hertil. Hovedstaden: Hospitalsplan vedtaget i maj Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Hospitalsplanen inddeler regionen i 4 planlægningsområder Nord, Midt, Syd og Byen. De 4 planlægningsområder skal have hver ét områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. En række sammenflytninger påbegyndes nu, herunder ledelsesmæssige sammenlægninger og investeringer i ny struktur fremrykkes. Det er anført, at regionen afventer aftale med regeringen. Udviklingsprojekter, herunder personalepolitiske projekter? Region Nordjylland skiller sig særligt ud på dette punkt. Her er i indledningen til budgettet samlet en række personalepolitiske projekter under parolen De bedste arbejdspladser. Målsætningen er, at rekruttere og fastholde medarbejdere. Finansiering af projekterne sker bl.a. ved udmøntning af trepartsaftaler, kvalitetsreform og overenskomster, men regionen supplerer med at afsætte yderligere 50 mio. kr. i budgettet allerede nu og forventer, at der samlet bliver afsat 100 mio. kr. i en 2-årig periode. De personalepolitiske initiativer omfatter projekter om efter- og videreuddannelse, arbejdstilrettelæggelse, anerkendelse af medarbejdere bl.a. gennem løn, personalegoder, lederindsats, stolthed og omdømme på fagområderne. Det virker meget omfattende med fokus på mange elementer. I regionsbudgettet er der afsat 25 mio. kr. i 2008, hvoraf de ca. 11 mio. kr. er fordisponeret. Der er således 14 mio. kr. tilbage. Modsat de øvrige regioner har Nordjylland desuden afsat penge til kvalitetsmodellen. 8

9 I Midtjylland er de personalepolitiske pulemidler målrettet personaleledelse, arbejdsmiljø, fastholdelse, og nedbringelse af sygefravær samt øget trivsel. Det er målet med indsatsen, at produktivitetsstigningerne skal realiseres uden, at den enkelte medarbejder oplever et stigende arbejdspres. Der er konkret peget på, at sammenhængende patientforløb, opgaveglidning, investeringer i mere tidssvarende fysiske rammer og ny teknolog kan bidrage til højere produktivitet OG et bedre arbejdsmiljø. Administrationen skal desuden fremlægge forslag til styrkelse af den direkte ledelse, herunder evt. behov for yderligere ledelsesressourcer. Der er ikke afsat penge til kvalitetsmodellen. I Syddanmark er der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til prioritering af aktiviteter på det personalepolitiske område, herunder videreførelse af uddannelsesinitiativer inden for psykiatri, som hidtil har været finansieret af satspuljemidler fra staten. Der er ikke taget højde for kvalitetsreformen. Inden for det afsatte beløb vedr. kulturel virksomhed afsættes 2 mio. kr. årligt til en personalepolitisk kulturpulje. I budgetaftalen for region Sjælland er der afsat en pulje på 10,3 mio.kr. til arbejdsmiljøindsatsen. MED-organisationen fremhæves i aftalen som omdrejningspunkt for de arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Fx skal der gennemføres vurderingen af, om effektiviseringer har negativ konsekvens for arbejdsmiljømæssige belastninger. Der er også fokus på forebyggelse. Der en række konkrete indsatser. Her er fokus på anvendelse af ny teknologi, omorganisering og kompetenceudvikling. På hospitalsområdet er der personalepolitiske tiltag, der har fokus på rekruttering/uddannelse. Budgetforslaget er ikke særligt præcist på dette punkt, men det er anført at der skal iværksættes en række tiltag. Dog er der afsat 5 mio. kr. til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, med ønske om at det bliver en fælles indsats mellem regionerne. Der er desuden tværgående i regionen afsat flg. til udvikling af arbejdspladser: Pulje til ansættelse i jobtræning Pulje til arbejdsmiljø af samme størrelsesorden som i budget Ændring af pulje til særlig arbejdsmiljømæssig indsats i forbindelse overgang fra ansættelse i amt til region (Pulje til samkøring) til pulje vedr. særlig personalepolitisk initiativer på 3 mio. kr., der finansierer tiltag til samvær på tværs af organisationen og optimering af rekrutteringen og en pulje til merituddannelse på 2 mio. kr. Pulje til MED, der skal finansiere kurser, møder og seminarer på 0,7 mio. kr. Derudover også forhøjelse af pulje til organisationsopbygning og udvikling med 0,3 mio. kr. Puljen skal bl.a. vurdere behov for indførelse af Lean. Trepart og kvalitetsreform forventes at tilføre regionen midler til opkvalificering, efter- og videreuddannelse. Disse er ikke indarbejdet i budgettet. Der er desuden fokus på lederudvikling, der skal koordineres med trepartsinitiativerne, men der er ikke afsat ekstra midler hertil. På børne- og ungdomspsykiatri afsættes der yderligere 2 mio. kr. hertil i 2008 for at udvide aktiviteten på området. Der skal således rekrutteres mere personale til området og gøres forsøg med at andre faggrupper overtager behandlingen. Hovedstaden har haft en central pulje på 4,8 mio.kr. til arbejdsmiljøområdet på hospitalerne i det tidligere Københavns Amt. De midler tilføres i 2008 og følgende år til de pågældende ho- 9

10 spitaler, så de ligestilles med de øvrige hospitaler, hvor midler til arbejdsmiljø har været placeret decentralt. Hermed har alle hospitaler egne midler til arbejdsmiljøforbedringer. Der budgetteres endvidere med 11,2 mio. kr. til regionens centrale udgifter til arbejdsmiljøindsatsen og initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse. De 7,2 mio.kr. er afsat under sundhedsområdet og de 4,0 mio. kr. er afsat under administrationen. Budgetrammen anvendes bl.a. til aktiviteter i forbindelse med: Arbejdsmiljøpolitikkens overordnede indsatsområder og fælles prioriterede tiltag. Initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse, der suppleres med målrettede uddannelsestilbud inden for fagområder med personalemangel, således at der sker en aktiv anvendelse af mulighederne for eksterne forsøgsmidler. Der skal gøres en indsats for at gøre de unge interesseret i at arbejde i sundhedssektoren, fx gennem praktik. Herudover ydes der hvert år en kvalitetspris på kr. til en afdeling, der har ydet en særlig indsats, der kan være til inspiration for andre. Med hensyn til sygefravær er det målet, at alle virksomheder nedbringer sygefraværet til højst 5 pct. som udgangspunkt for den videre indsats. Det er endelig besluttet at igangsætte et antal konkrete projekter med henblik på at etablere en aktiv og struktureret anvendelse af mulighederne for opgaveglidning, inkl. vidensdeling på tværs i regionen, jf. de igangværende virksomhedsaktiviteter. Udbuds- eller udliciteringsplaner? Det er for nylig debatteret, om regionerne er - eller vil blive - bundet af mål for øget udbud og udlicitering, sådan som kommunerne er det via økonomiaftalerne. Der er ikke p.t. formuleret et helt præcist mål for graden af konkurrenceudsættelse for regionerne, svarende til det kommunale måltal på 25 % udbud. Regionerne er dog en del af projektsamarbejdet vedrørende en decentral offentlig sektor sammen med KL og Staten. Det samarbejde har i høj grad fokus på at øge offentlig-privat samarbejde, og der arbejdes bl.a. med konkretisering af, hvordan kommunerne kan nå det opstillede mål for udbud. Endelig er regionerne underlagt de samme krav til servicestrategi og udbudspolitik som de nye kommuner, hvilket bl.a. indebærer, at de senest 1. januar 2008 skal have vedtaget en ny udbudspolitik. Hertil kommer det pres, der lovgivningsmæssigt er lagt på de forskellige sektorområder vedrørende konkurrence. Det omfatter bl.a. reglerne om udvidet behandlingsgaranti på sundhedsområdet samt reglerne om en tilbudsportal, hvor regionens tilbud kan måles op mod private alternativer på det sociale område. Der er således både direkte gennem lovgivningen og indirekte via de fælles projekter i regi af økonomiaftalerne lagt et pres på regionerne for øget udbud. 10

11 Udbudsplaner i budgetterne? Nordjylland: Der står intet om planer for udbuds- eller udlicitering i budget Nordjylland oplyser dog, at ambulancetjenesten skal i udbud sandsynligvis i slutningen af 2008 med virkning tidligst i Midtjylland: Nye udbud på sundhedsområdet - med mulighed for kontrolbud (jf. budgetforlig) Syd: Særlig fokus på udbud af patienttransport (fælles udbud) Sjælland: Eventuelt udbud på service- og administration Hovedstad: Planlagt udbud vedr. laboratorier m.m. som led i rationalisering på indkøbsområdet. Rammeaftalen på socialområdet Forhandlingen af nye rammeaftaler for socialområdet er omdrejningspunktet for regionernes opgavevaretagelse på dette område. Det skyldes, at hele finansieringen sker via kommunernes brug af de regionale tilbud. Området er fortsat præget af overgangsordninger og tilpasninger efter strukturreformen og der forventes kun mindre ændringer set på landsplan men dog med enkelte store, lokale konsekvenser. Status for rammeaftalerne Nordjylland: I al væsentlighed en videreførelse af aftalen for Der er dog ændringer i pladser på nogle institutioner. Der også afsat midler til investeringer på en række institutioner. Midt: Svagt faldende personaleforbrug, men i øvrigt uændret aktivitet. Syd: Justeringerne betyder gennemgående lavere takster. Vejle kommune overtager 7 institutioner fra regionen den 1. januar Der er desuden et fald i antallet af pladser på flere institutioner i regionen. Sjælland: De centrale temaer i budget 2008 er fortsat fokus på harmonisering og nedbringelse af enhedsomkostningerne. Der er stadig strukturændringer på socialområdet, der udestår. Hovedstad: Behovet skønnes at være det samme i 2008 som i

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 51 Notat med orientering vedrørende det planlagte

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere