Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

2 SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning har været et spændende år for DieH, der efter det første opstartsår er kommet langt udover stepperne. På trods af et år præget af en overhængende finanskrise, har vi med stor tilfredshed kunnet byde 19 nye medlemmer velkommen. DieH havde således 46 medlemmer i december DieH har også i 2009 fået opbakning fra Udenrigsministeriet. Den økonomiske støtte fra Danida har gjort det muligt at iværksætte nye aktiviteter og afholde en lang række arrangementer. DieH har i løbet af 2009 afholdt 16 medlemsarrangementer, herunder 4 træningsmoduler. Derudover afholdtes tre åbne seminarer om aktuelle emner inden for etisk handel og et større åbent debatmøde. DieH har i 2009 beskæftiget sig med flere større dilemmaer, der relaterer sig til etisk handel og har udarbejdet anbefalinger til håndtering af problematikker omkring blandt andet leveløn og migrantarbejdere i leverandørkæden. På DieHs ordinære generalforsamling i 2009 vedtog medlemmerne DieH retningslinjer for etisk Handel, der sammen med DieHs implementeringsprincipper danner fundamentet for medlemmernes arbejde med at forbedre arbejds og miljøfor holdene hos deres leverandører i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. DieHs vedtægter blev også ændret og åbnede dermed op for at offentlige instanser kan være medlem og gennem DieH arbejde med samfundsansvarlige offentlige indkøb. Vi var glade for at kunne byde velkommen til Frederiksberg Kommune, der som den første kommune meldte sig ind i september, og et velbesøgt seminar i december bekræftede interessen og behovet for en samlet indsats på området for etiske offentlige indkøb. DieH har i 2009 udvidet samarbejdet med de tilsvarende initiativer i england, Holland og norge og bidraget til arbejdet med udvikling af en fælles europæisk indsats inden for blandt andet import af natursten. samarbejdet har givet DieHs medlemmer en mulighed for at deltage i internationale samarbejder relevante for deres arbejde med samfundsansvar i leverandørkæden. DieH har i samarbejde med initiativ for etisk Handel, norge udarbejdet udkast til leverandørhåndbøger til kapacitetsopbygning af leverandører i Kina, indien, bangladesh, Vietnam og tyrkiet. DieH satte i 2009 også fokus på nye tiltag, som kan øge initiativets indtægter og dermed DieHs aktivitetsniveau. et DieH prospekt blev udarbejdet til potentielle sponsorer og fonde, der ønsker at bidrage til DieHs aktiviteter inden for etisk handel. DieH igangsatte også en strategiproces, som i 2010 skal føre til en strategi for organisationens fremadrettede aktiviteter og en økonomiske bæredygtighed udvikling. DieH har i 2009 indgået kontrakt med Miljøstyrelsen om et projekt for miljøansvarlig leverandørstyring til gennemførelse i DieH har endvidere i samarbejde med en række offentlige og private aktører udarbejdet udkast til projekt til fremme af samfunds ansvar i offentlige indkøb. i 2009 nedsatte Økonomi og erhvervsministeriet rådet for samfundsansvar, der skal rådgive regeringen om relevante tiltag omkring virksomheders samfundsansvar og komme med anbefalinger til danske virksomheder og investorer om, hvordan de kan styrke arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar. DieH blev inviteret til at være repræsenteret i rådet og har dermed fået mulighed for at bidrage yderligere til den danske indsats inden for etisk handel. god læselyst! Judith Kyst Formand for DieH og generalsekretær i Fairtrade Mærket Danmark FAKTA Dansk initiativ for etisk Handel, DieH, er det første danske multi stakeholder initiativ inden for etisk handel, som samler alle interessenter for i fællesskab at finde konstruktive løsninger på de udfordringer og dilemmaer, som relaterer sig til etisk handel og ansvarlig leverandørstyring. DieH er et ressourcecenter og en medlemsorganisation, der bistår både små og store virksomheder og organisationer i implementering af bedre arbejds og miljøstandarder i de globale leverandørkæder. INDHOLDSFORTEGNELSE DieHs arbejde med etisk handel... 3 etisk handel Hvor langt går ansvaret?... 4 samfundsansvar i offentlige indkøb... 5 Arrangementer DieHs medlemmer i internationale samarbejder og erfaringsudveksling Organisation og økonomi Foto på forsiden: Anne sofie Fischer 2

3 DIEHS ARBEJDE MED ETISK HANDEL DieH retningslinjer for etisk Handel er et væsentlig element i DieHs medlemsforpligtelser, og angiver minimumsniveauet for de etiske retningslinjer, som medlemsvirksomhederne forpligter sig til at formidle i deres leverandørkæde. retningslinjerne tager udgangspunkt i nedenstående 11 principper: ingen tvangsarbejde ret til faglig organisering og kollektive forhandlinger ingen børnearbejde ingen diskrimination ingen brutal behandling sundt og sikkert arbejdsmiljø Passende aflønning rimelige arbejdstider regulære ansættelser Hensyntagen til marginaliserede grupper Udvise miljøhensyn Medlemsforpligtelser Ved indmeldelse tilslutter virksomheden sig initiativets vedtægter, forretningsgrundlag, etisk kodeks for dialog og samarbejde og retningslinjer for etisk handel. 2. Virksomheden gennemfører evt. med bistand fra initiativet en indledende vurdering af, hvor den har særlige udfordringer i forhold til etisk handel, og får derved grundlag for at målrette sine aktiviteter inden for etisk handel. 3. Virksomheden udarbejder etiske retningslinjer, og formidler disse til virksomhedens producenter og leverandører. DieH retningslinjer for etisk Handel angiver minimumsstandarden. 4. Virksomheden arbejder aktivt for, at arbejds og miljøforhold til stadighed forbedres hos producenterne og leverandørerne, og virksomheden iværksætter tiltag for at opfylde medlemsforpligtelserne. 5. Virksomhedsmedlemmerne forpligter sig til en gang årligt at rapportere til initiativet om indsatsen i forhold til etisk handel. Virksomheden skal være villig til at svare på uddybende spørgsmål fra bestyrelsen på baggrund af rapporteringen. 7 implementeringsprincipper DieHs virksomhedsmedlemmer skal arbejde aktivt for at arbejds og miljøforhold til stadig forbedres hos deres leverandører. DieH anbefaler en implementeringsproces i syv trin, for hvorledes man kan varetage sit samfundsansvar i leverandørkæden. De 7 implementeringsprincipper omfatter følgende: Forankring Formidling Risikovurdering Forbedring Forretningspraksis Nye leverandører Rapportering og kommunikation Udarbejde handlingsplan og etiske ret ningslinjer. sikre forankring hos ledelse og organisation. Kommunikere etiske retningslinjer til leverandører. Kortlægge leverandørkæden og gennemføre risikovurdering for at prioritere den videre indsats. Definere forbedringstiltag i samarbejde med leverandørerne og bistå med kompetenceopbygning. sikre sammenhæng mellem etiske målsætninger og god indkøbspraksis samt incita menter for leverandørerne. tage udgangspunkt i etiske retningslinjer ved valg af nye leverandører. Kommunikere og rapportere om engagementet i etisk handel og bidrag til en styrket indsats. 3

4 Foto: Lars Helsinghof ETISK HANDEL HVOR LANGT GÅR ANSVARET? Et af DIEHs indsatsområder er målrettet offentligheden. Initiativet har til formål at højne og nuancere den offentlige debat om etisk handel og den samfundsansvarlige indsats i globale leverandørkæder. Dette fokus udmundede sig i et åbent debatmøde om, hvor langt dette ansvar reelt set går. Med en fyldt sal af interesserede tilhørere fra blandt andet organisationer, erhvervsliv, presse og fagbevægelse, som bidrog aktivt i debatten, blev der sat fokus på samfundsansvaret og håndteringen af dette i globale leverandørkæder. Et medansvar Det blev påpeget, at virksomheder som udgangspunkt bør opfatte sig selv som medansvarlige for etikken hos alle leverandører i hele leverandørkæden både i dybden og i bredden. Hvor langt går virksomheders og pressens ansvar? Foto: Lars Helsinghof Udviklingsminister Ulla Tørnæs indledte arrangementet den 10. marts 2009, hvor Børsens enestående gamle konferencesal udgjorde rammerne. Udgangspunktet for debatmødet var at skabe en dialog mellem forskellige parter om, hvor langt virksomhedernes samfundsansvar i leverandørkæden går, og hvad pressens rolle bør være for at fremme virksomheders samfundsansvar. Dette blev sat i perspektiv med spændende oplæg og paneldebat med repræsentanter fra alle DIEHs interessentgrupper. Hvordan man som virksomhed så kan og bør forvalte dette medansvar afhænger af hvem man er, og hvordan man vælger at prioritere sin indsats. Et valg der bør være baseret på en forretningsdrevet samt risiko- og indflydelsesbaseret tilgang til samfundsansvar i leverandørkæden. Det vigtige er, at man har taget aktiv stilling til, hvad man kan og vil gøre for at fremme ansvarligheden, frem for at lukke øjnene for de udfordringer og dilemmaer, der nu engang findes især i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. Kommunikér åbent Budskabet fra repræsentanter for pressen var tydelig. Pressen er ansvarlig for at afdække historierne bag samfundsansvaret, og når man som virksomhed ikke lever op til det man lover, så afslører pressen dette. Virksomhederne bør kommunikere åbent og ærligt om processen, tiltagene, forbedringerne og det ofte svære arbejde, som ligger bag en samfundsansvarlig virksomhed, hvor netop en prioritering af indsatsen er essentiel for resultater og dermed forbedringer på lang sigt. 4

5 SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Siden marts 2009 har offentlige virksomheder og instanser herunder kommuner kunnet være medlem af DIEH på lige fod med private virksomheder. DIEH har dermed sat fokus på, hvordan det offentlige gennem tiltag inden for etisk handel kan bidrage til at fremme samfundsansvar i de globale leverandørkæder. Et fokus der blandt andet har resulteret i en del nye medlemmer og sam arbejdsrelationer. Frederiksberg har som den første kommune meldt sig ind i DIEH, og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er gået fra at være observatør til fuldgyldigt medlem. Derudover har en række virksomheder som leverandører til det offentlige meldt sig ind for at styrke dette fokus. Det offentlige lokomotiv Den offentlige sektor køber hvert år ind for mere end 140 milliarder kroner og er dermed landets største forbruger af varer og tjenesteydelser. Det giver en unik mulighed for at påvirke produktionsforholdene i leverandørkæden i en positiv retning. Som forvalter af fællesskabets ressourcer er det særligt vigtigt, at offentlige virksomheder og instanser stiller etiske krav til deres leverandører og derigennem bidrager til at fremme grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder. Der kan imidlertid gøres langt mere i den offentlige sektor, end der bliver gjort i dag. Offentlige indkøbere kan påvirke danske leverandører til at påtage sig et samfundsansvar ved at stille krav om ansvarlig leverandørstyring. Det betyder indirekte indflydelse på arbejds- og miljøforhold i det globale syd, hvor flere og flere varer bliver produceret. DIEH ser den offentlige sektor som lokomotiv for at fremme sam fundsansvarlige indkøb. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan det gøres. Koordineret indsats private og offentlige aktører Fra flere sider udtrykkes der behov for en koordineret indsats, som inddrager offentlige såvel som private aktører. Det skal sikre ensartethed i de krav og metoder der anvendes. Ingen virksomheder, der leverer til eksempelvis kommuner har ressourcer til at forholde sig til 98 forskellige måder at gøre tingene på. Desuden kan det bremse for en positiv udvikling, hvis leverandører i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier mødes af forskelligt rettede krav og standarder, så fokus bliver på at efterleve disse frem for på reelle forbedringer af eksempelvis arbejdsvilkår. DIEH arbejder for, at der sker en sådan koordinering og erfaringsudveksling i Danmark mellem offentlige instanser, folkelige organisationer, fagbevægelsen og erhvervslivet og internationalt mellem en række europæiske Initiativer for etisk handel. Etisk handel er et af indsatsområderne i kommunens ubudsstrategi, og mange af vores udbud indeholder således allerede krav til bl.a. miljøbeskyttelse, forbud mod brug af børnearbejde etc. Medlemskabet af DIEH hjælper med at sikre, at vi får de nødvendige redskaber og den nødvendige viden til at fremme de etiske principper, som ligger til grund for vores indkøb. Jørgen Glenthøj, Borgmester, Frederiksberg Kommune Interessen er der DIEH afholdte sammen med Frederiksberg Kommune og SKI den 3. december 2009 et seminar med det formål at belyse og drøfte udfordringer og muligheder ved håndtering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Seminaret var velbesøgt. Der var godt 60 deltagere fra blandt andet kommuner, regioner, ministerier, leverandører til det offentlige, erhvervsorganisationer og folkelige organisationer. Hovedkonklusionen var klar: Der er behov for at øge kompetencen og ressourcerne hos offentlige indkøbere samt skabe politisk opbakning. 5

6 ARRANGEMENTER 2009 LISTE OVER AFHOLDTE ARRANGEMENTER I 2009 December: Medlemsmøde om holdningspapirer og anbefalinger om leveløn samt om migrantarbejdere December: seminar om samfundsansvar i offentlige indkøb November: Workshop om etisk handel med indien November: DieH infotræninger Medlemsforpligtelser og rapportering til DieH Oktober: Dialogmøde om dokumentarfilmen bananas! om Dole Oktober: Workshop om risikovurdering og leverandørkortlægning September: Møde om leveløn med eksperter fra UK, Asien, Afrika og Mellemamerika September: træningsmodul iii Kommunikation og rapportering Juni: Medlemsmøde drøftelse af indhold i holdningspapirer om migrantarbejdere samt leveløn Juni: seminar om dyrevelfærd i globale leverandørkæder Juni: Workshop om fagforeningsfrihed og kollektive forhandlinger Juni: seminar om etisk handel og natursten Maj: træningsmodul i introduktion til Csr og etisk handel Maj: træningsmodul ii implementering af samfundsansvar i leverandørkæden Marts: Ordinær generalforsamling Marts: Debatmøde om virksomheders samfundsansvar og etisk handel Februar: seminar om leveløn Februar: Medlemsmøde Drøftelse af DieH aktiviteter for 2009/2010 Januar: Konference om migrantarbejdere i globale leverandørkæder nedenfor er der korte beskrivelser af og medlemskommentarer til et udpluk af DieHs arrangementer i 2009: Fokus på leveløn i globale leverandørkæder Dette emne har gennem de sidste år givet anledning til stor debat blandt forskellige interessenter, og seminaret i februar var startskuddet for DieHs videre fokus på leveløn, som har vist sig særlig udfordrende for mange af virksomhedsmedlemmerne. Det er en udfordring, som der er bred enighed om kræver en indsats fra forskellige interessenter i høj grad også på et internationalt plan. gennem DieH har de forskellige medlemsinteressenter mulighed for at følge og bidrage til det internationale arbejde på dette område. seminaret i februar afholdte DieH i samarbejde med Amnesty international i Danmark, hvor fokus drejede sig om levelønsproblematikken i globale leverandørkæder. seminaret bød på oplæg fra Fair Labor Association, 3F og ethical trading initiative i england. Der er udarbejdet DieHs briefing og holdningspapir samt anbefalinger om leveløn på baggrund af blandt andet afholdte møder med DieH medlemmer og internationale eksperter. 6

7 Tina Devantier Larsen, CSR ansvarlig i Bestseller At sikre et anstændigt løn niveau for arbejderne i en tekstil leverandørkæde er en vanskelig opgave at løfte som enkeltstående virksomhed. Det var lærerigt for os at deltage i DIEHs seminar om living wage med repræsentation af forskellige interessent grupper ligesom det har været nyttigt at deltage i den efterfølgende proces mod udarbejdelsen af nogle konkrete anbefalinger, som vi nu arbejder videre med. Workshop om risikovurdering og leverandørkortlægning I oktober afholdte DIEH en medlemsworkshop om kortlægning og risikovurdering af leverandørkæden. Formålet var at give et indblik i de nyeste tendenser inden for risikoanalyse og leverandørkortlægning, præsentation af relevante værktøjer samt input fra de andre deltagere. Metoder og værktøjer for indsamling af in for mation, som kan bidrage til medlemmernes arbejde med at danne overblik over risici i leverandørkæden blev gennemgået med oplæg fra Human Rights and Business Project, CBS og Initiativ for Etisk Handel i Norge. Birgit Vendel, product manager, Beirholms Væverier A/S Vi har et stort behov for det internationale islæt, som DIEH bidrager med. Det var derfor yderst relevant at høre om Initiativ for Etisk Handel i Norges værktøj og erfaringer, samt Peter Lund Thomsen fra CBS fortælle om arbejdet i internationale leverandørkæder. I vores daglige arbejde har vi brug for gennemprøvede værktøjer, inspiration til nye tilgange til CSR-arbejdet, og vi drager stor nytte af at høre andres erfaringer til DIEHs medlemsarrangementer. Dialogmøde om Dole dokumentarfilm Den omdebatterede dokumentarfilm Bananas! om fødevaregiganten Doles brug af sprøjtemidler på deres bananplantager i Mellemamerika, fik stor omtale i medierne internationalt og i Skandinavien, da filmen var produceret af en svensk instruktør og medproduceret af danske Magic Hour Films. Filmen sætter spørgsmålstegn ved, hvornår en virksomhed kan holdes juridisk ansvarlig for de handlinger, de begår og konsekvenserne i dette tilfælde for arbejdernes sundhed. Filmen forsøgtes stoppet af Dole ved forskellige filmfestivaler i USA, og man forsøgte også at lobby den svenske regering for at forbyde visningen af filmen i Sverige. Dette lykkedes dog ikke, og filmen blev også vist på Cph:Dox, dokumentarfilmsfestivalen i København i november Inden da blev filmen venligst udlånt til DIEH, som afholdte et dialogmøde for medlemmerne. Filmen gav anledning til en vigtig og vedkommende diskussion i DIEH med deltagelse fra både fagbevægelse, folkelige organisationer, virksomheder og erhvervsorganisationer. Workshop om etisk handel med Indien I november afholdtes en medlemsworkshop med fokus på etisk samhandel med Indien. Formålet med workshoppen var at få indblik i udfordringer og dilemmaer, som virksomheder kan støde på i relation til samarbejde med leverandører i Indien. Dagen indledtes med en introduktion til Indiens økonomiske og kul turelle udvikling, som lægger til grund for situationen i landet i dag. Der udover var der fokus på én af de markante problemstillinger, som kendetegner Indiens udvikling nemlig kastediskriminationen, og et værktøj til virksomheder blev præsenteret af Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark. Derudover blev et brief om Indien og menneskerettigheder udarbejdet af Amnesty præsenteret, og Håndværksrådet gav et oplæg om deres erfaringer med kapacitetsopbygning af indiske leverandører. Hele workshoppen havde desuden til formål med input fra medlemmerne at diskutere udkast til indhold af DIEHs nye håndbøger målrettet virksomhedsmedlemmernes leverandører i Indien. Mette Boye, Afdelingschef, Forbrugerrådet Dokumentaren viste, hvor langvarigt og svært det er at få klar hed over virksomhedsmastodonters etiske og uetiske ageren. Som forbruger har vi ingen mulighed for at se på produktet hvilke arbejdsvilkår og miljøpåvirkninger, der ligger bag den vare, vi står med i butikken. Vores diskussion til dialogmødet viste tydeligt fordelen ved at være en del af et multi-stakeholder initiativ. De forskellige medlemsinteressenter har adgang til en bred og nuanceret viden eksempelvis fra fagforeninger, der har været derude i felten og oplevet problemstillingerne tæt på, og detailhandelen, der står med udfordringen at stille krav og arbejde for forbedringer i leverandørkæden. Rikke Nöhrlind, Koordinator, Dalit Solidaritetsnetværk i Danmark DIEH havde i sit arbejde fokus på Indien som et af de store samarbejdslande for danske virksomheder. På DIEH s workshop om udfordringer ved handel med Indien havde Dalit Solidari tet s netværket mulighed for en gensidig dialog med danske virksomheder om deres etiske overvejelser i forhold til at undgå kastediskrimination i forbindelse med engagement i Indien. Vi oplevede en åben dialog med nyttig feedback til oplæg om redskaber til virksomheder, der vil undgå kastediskrimination, og workshoppen gav os samtidig bedre indsigt i virksomhedernes udfordringer specifikt i forhold til kasteproblematikken og mere generelt i spørgsmål om etisk handel. 7

8 DIEHS MEDLEMMER DieH havde ved udgangen af medlemmer: MEDLEMMER Folkelige Organisationer: Amnesty international, dansk afdeling CAre Danmark Dalit solidaritetsnetværk Danmark Dyrenes beskyttelse Fair trade Danmark Folkekirkens nødhjælp Forbrugerrådet Fairtrade Mærket Danmark Mellemfolkeligt samvirke red barnet Erhvervsorganisationer og netværk: Dansk byggeri Dansk erhverv Danish Fashion institute De samvirkende Købmænd Håndværksrådet Dansk Kaffe netværk Fagbevægelsen: LO Handelskartellet i Danmark 3F Virksomheder: beirholms Væverier A/s bent brandt A/s bent Vangsøe natursten A/s bestseller A/s Coop Danmark A/s Csr Capital A/s Dykon A/s e. nielsens Mekaniske stenhuggeri A/s euro sten A/s eurotex Apparel A/s Fair trading Aps Fair trees First Factory A/s ic Companys A/s JYsK A/s Katvig Aps Kluntz A/s Lithos natursten Aps novo nordisk A/s novozymes A/s s.a. granit A/s sourcing House Aps statens og Kommunernes indkøbs service A/s Kommuner og Regioner: Frederiksberg Kommune Offentlige Institutioner (med observatørstatus): Cbs erhvervs og selskabsstyrelsen international business College 8

9 Medlemsressourcer og - kompetencer DIEHs kompetencer på området for etisk handel udvides løbende for hvert nyt medlem, og således udvides også den ressourcebase, som danner grundlaget for medlemmers arbejde med etisk handel og niveauet for sparring medlemmerne imellem. Nedenfor et udpluk af medlemmernes tilbageblik på medlemskabet af DIEH i 2009: Ken Daniel Petersen, Supply Chain Analysis & CSR, IC Companys A/S DIEH er en unik medlemsorganisation i kraft af multi-stakeholder grundlaget, som understøtter IC Companys arbejde med leverandører. Interessante seminarer og workshops af høj kvalitet har vist sig brugbare for de fleste i vores orga nisation. DIEH medlemmernes mulighed for nuancerede input fra organisationer, fagbevægelse og andre virksomheder er en af de største styrker ved Initiativet. Som medlem af DIEH har vi oplevet, at medlemmerne får mu ligheden for hurtigt at kunne debattere og reagere konstruktivt på aktuelle problemstillinger og ud fra en multi-stakeholder tilgang i fællesskab nå frem til potentielle løsninger. Trine Busk-Jepsen, Juridisk konsulent, De Samvirkende Købmænd De Samvirkende Købmænd finder det væsentligt, at DIEH er et multi-stakeholder initiativ, hvor der er mulighed for, at erhvervsorganisationer, virksomheder, fagbevægelsen og en lang række folkelige organisationer i samarbejde finder løsningsmuligheder på de mange etiske problemstillinger. Det er vigtigt, at også vi i detailhandlen involverer os i arbejdet og medvirker til at løse problemerne så tidligt som muligt fra jord til bord, og disse løsninger findes bedst i et samarbejde. Steen Andersen, Næstformand, 3F 3Fs ønske er, at det gode samarbejde baseret på gensidig respekt, der i mere end 100 år har været herskende på det danske arbejdsmarked, spredes langt udenfor Danmarks grænser. Noget af baggrunden er, at vi fortsat ser rigtig mange arbejds pladser forsvinde til såkaldte billiglande. Fair nok. Vi skal blot undgå, at barnet respekten for mennesker, deres rettigheder og miljø smides ud med badevandet. Etisk handel har for os det perspektiv, at denne gensidige respekt, vilje til at lytte, forhandle, indgå og overholde aftaler, bliver normen i produktionen af alle de varer og tjenesteydelser, vi forbruger. Som medlem af DIEH vil vi aktivt arbejde for, at vores søsterorganisationer i udviklingslandene tages alvorligt og retten til kollektiv forhandling respekteres. De skal selvfølgelig være med til at kontrollere, at etiske spilleregler overholdes. På dette område har vi mødt stor forståelse i DIEH. DIEHs kerneområde er at skabe et frugtbart samarbejde herhjemme om at sikre, at menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, respekteres i hele værdikæden. Vi har fået et godt indtryk af samarbejdet mellem de forskellige medlemmer. Vi har forskellige roller, men alle har noget vigtigt at bidrage med. Foto: Anne Sofie Fischer 9

10 Foto: Anne Sofie Fischer INTERNATIONALE SAMARBEJDER OG ERFARINGSUDVEKSLING DIEH har siden opstarten i 2008 etableret et stærkt fundament for samarbejde med internationale initiativer, som i 2009 har videreudviklet sig til konkrete samarbejder og erfaringsudveksling på en række væsentlige områder inden for etisk handel. Etisk handel og natursten Handel med natursten har gennem de sidste år vist sig at være problematisk for importørerne og disses kunder. Efter eksponering i medierne af dårlige arbejdsforhold i visse stenbrud i Kina og Indien, står mange importører overfor stadig strengere krav fra eksempelvis kommunerne, som også har været udsat i medierne grundet opmærksomheden på de dårlige arbejdsforhold hos leverandørerne. Manglen på arbejdssikkerhed medfører blandt andet lungesygdomme som følge af støv og mistet hørelse. I Kina har man hos nogle leverandører identificeret manglen på overtidsbetaling og dårlige bolig og mad forhold for arbejdere, som bor på leverandørens område samt mangel på kontrakter til arbejderne. DIEH satte således fokus på etisk handel og natursten til et åbent seminar i juni, hvor deltagere fra både dansk og norsk erhvervsliv, organisationer, kommuner og andre offentlige instanser mødte op. Dagen bød på oplæg om erfaringer fra Sverige, Norge, Holland og Tyskland og lagde således grundlaget for et efterfølgende samarbejde om udarbejdelse af fælles europæiske retningslinjer for etisk handel med natursten. Det fælles arbejde begynder med pilotprojekter i første omgang i Indien og Kina, og som startskud til projektet i Indien afholdtes et stakeholdermøde i oktober i Indien. Her fik man input fra rele vante indiske eksperter og leverandører til udarbejdelsen og indholdet af etiske retningslinjer, og DIEH var repræsenteret ved deltagelse af Lithos Natursten ApS. Et lignende møde afholdes i 2010 i Xiamen, Kina, hvor DIEH vil være repræsenteret med deltagelse af flere naturstensmedlemmer, som også får muligheden for at invitere kinesiske leverandører og samarbejdspartnere til mødet. Begge projekter vil fortsætte i 2010 hvor planen er, at man begynder at kigge på nye lande, hvor etisk handel med natursten er en udfordring. Samarbejde om leverandørhåndbøger DIEH har i 2009 fortsat samarbejdet med Initiativ for Etisk Handel i Norge om udarbejdelse af leverandørhåndbøger, som skal danne grundlaget for træning af leverandører lokalt, og som herefter kan benyttes af leverandøren i deres daglige arbejde. Emnerne for håndbøgerne er arbejdssikkerhed - og sundhed, aflønning, overtid, medarbejderrepræsentation og børnearbejde. Udkast til håndbøgerne er udarbejdet til brug i fem lande, Kina, Vietnam, Indien, Bangladesh og Tyrkiet og vil blive oversat til de respektive sprog. 10

11 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE DIEHS bestyrelse Folkelige organisationer Judith Kyst, Generalsekretær, Fairtrade Mærket DK (Formand) Christian Friis Bach, International Chef, Folkekirkens Nødhjælp Mette Boye, Afdelingschef, Forbrugerrådet Fagbevægelsen Jens Erik Ohrt, Konsulent, LO Jørgen Hoppe, Formand, Handelskartellet Steen Andersen, Næstformand, 3F Erhvervsorganisationer Henning Høy Nygaard, Udviklingschef, Håndværksrådet Trine Busk-Jepsen, Juridisk konsulent, De Samvirkende Købmænd Lotte Engbæk Larsen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv (Næstformand) Virksomheder Henrik Johannesen, Direktør, Eurotex Apparel A/S Mogens Werge, Forbrugerpolitisk Direktør i Coop Danmark A/S Tina D. Larsen, CSR ansvarlig i Bestseller A/S Sekretariatet DIEH Sekretariatet havde i 2009 til huse hos Center for CSR på Handelshøjskolen i København. Sekretariatet havde ved udgangen af december 2009 fire ansatte med spidskompetencer inden for virksomheders samfundsansvar, ansvarlig leverandørstyring og udviklingsstudier. Sekretariatsleder Hanne Gürtler Projektmedarbejder, Maria Kim Lassen Seniorrådgiver, Annemette Nielsen Kommunikationsmedarbejder, Sine Lebech INDTÆGTER 2009 Udenrigsministeriet stod også i 2009 for hovedparten af DIEHs indtægter. Derudover fik DIEH supplerende ekstern støtte til DIEHs aktiviteter fra en privat fond og en privat virksomhed. Egenfinansieringen steg i 2009 i takt med det øgede antal medlemmer. En periodisering af medlemskontingenter fra nye medlemmer indmeldt efter DIEHs ordinære generalforsamling 18. marts 2009 resulterede dog i en lavere indtægt end ventet. Da støtten fra Udenrigsministeriet alene kan benyttes til at dække DIEHs aktivitetsomkostninger har det været vigtigt for DIEH at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. DIEH har modtaget Pro Bono ydelser fra bl.a. Copenhagen Business School og PricewaterhouseCoopers. Derudover har DIEH modtaget Pro Bono bidrag til afholdelse af DIEHs arrangementer fra en række DIEH medlemmer og eksterne eksperter. Foto: Anne Sofie Fischer 11

12 Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK 1022 København K Tel For mere information om DIEH se Printed matter

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2008 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden DIEH - EN REALITET! Velkommen til første udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning. 2008

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring 01 FORORD Velkommen til den fjerde udgave af Dansk

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 Dansk Initiativ for Etisk Handel DIEH årsberetning 2015 2015 et år med nye udfordringer og flere muligheder 2015 har været et

Læs mere

Praktisk håndtering af etiske krav

Praktisk håndtering af etiske krav Praktisk håndtering af etiske krav Seminar Samfundsansvar og offentlige indkøb Frederiksberg Rådhus 3. december 2009 v/ole Grage E. Nielsen Mekanisk Stenhuggeri A/S Martin Holleufer euro sten as DIEH medlemmer

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder 01 FORORD DIEH OG ETISK HANDEL Velkommen til DIEHs årsberetning 2012. DIEH har

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Godkendt referat: 4. møde i Rådet for Samfundsansvar 24. februar 2010 kl. 10.00-22.00 på Schæffergården

Godkendt referat: 4. møde i Rådet for Samfundsansvar 24. februar 2010 kl. 10.00-22.00 på Schæffergården Godkendt referat: 4. møde i Rådet for Samfundsansvar 24. februar 2010 kl. 10.00-22.00 på Schæffergården Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden 1) Kl. 10.00 Velkomst og introduktion til dagen ved Rådsformand

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 3 2016 - et stærkt år med vind i sejlene Ny strategi har skabt resultater Internationale og nationale vinde blæser i retning

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1.

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1. Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel I Dansk Initiativ for Etisk Handel CVR-nr. 97 54 Årsrapport for 213 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 214 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK VIRKSOMHEDSNETVÆRKET Socialøkonomi i Kolding Kommune Virksomheds- Netværket Uafhængigt netværk der består af 135 medlemsvirksomheder/organisationer Private og offentlige virksomheder/organisationer Grundlagt

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer:

Dette dokument er en forkortet oversigt over de 11 NGO ers svar på en række spørgsmål, der kredser omkring fire temaer: Notat - Samarbejdet mellem virksomhed og NGO i Danmark Resultater af PwC s NGO-undersøgelse Introduktion I forbindelse med december 2007-udgaven af "Sustainability Quarterly" - PwC s kvartalsvise magasin

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere