Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

2 SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning har været et spændende år for DieH, der efter det første opstartsår er kommet langt udover stepperne. På trods af et år præget af en overhængende finanskrise, har vi med stor tilfredshed kunnet byde 19 nye medlemmer velkommen. DieH havde således 46 medlemmer i december DieH har også i 2009 fået opbakning fra Udenrigsministeriet. Den økonomiske støtte fra Danida har gjort det muligt at iværksætte nye aktiviteter og afholde en lang række arrangementer. DieH har i løbet af 2009 afholdt 16 medlemsarrangementer, herunder 4 træningsmoduler. Derudover afholdtes tre åbne seminarer om aktuelle emner inden for etisk handel og et større åbent debatmøde. DieH har i 2009 beskæftiget sig med flere større dilemmaer, der relaterer sig til etisk handel og har udarbejdet anbefalinger til håndtering af problematikker omkring blandt andet leveløn og migrantarbejdere i leverandørkæden. På DieHs ordinære generalforsamling i 2009 vedtog medlemmerne DieH retningslinjer for etisk Handel, der sammen med DieHs implementeringsprincipper danner fundamentet for medlemmernes arbejde med at forbedre arbejds og miljøfor holdene hos deres leverandører i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. DieHs vedtægter blev også ændret og åbnede dermed op for at offentlige instanser kan være medlem og gennem DieH arbejde med samfundsansvarlige offentlige indkøb. Vi var glade for at kunne byde velkommen til Frederiksberg Kommune, der som den første kommune meldte sig ind i september, og et velbesøgt seminar i december bekræftede interessen og behovet for en samlet indsats på området for etiske offentlige indkøb. DieH har i 2009 udvidet samarbejdet med de tilsvarende initiativer i england, Holland og norge og bidraget til arbejdet med udvikling af en fælles europæisk indsats inden for blandt andet import af natursten. samarbejdet har givet DieHs medlemmer en mulighed for at deltage i internationale samarbejder relevante for deres arbejde med samfundsansvar i leverandørkæden. DieH har i samarbejde med initiativ for etisk Handel, norge udarbejdet udkast til leverandørhåndbøger til kapacitetsopbygning af leverandører i Kina, indien, bangladesh, Vietnam og tyrkiet. DieH satte i 2009 også fokus på nye tiltag, som kan øge initiativets indtægter og dermed DieHs aktivitetsniveau. et DieH prospekt blev udarbejdet til potentielle sponsorer og fonde, der ønsker at bidrage til DieHs aktiviteter inden for etisk handel. DieH igangsatte også en strategiproces, som i 2010 skal føre til en strategi for organisationens fremadrettede aktiviteter og en økonomiske bæredygtighed udvikling. DieH har i 2009 indgået kontrakt med Miljøstyrelsen om et projekt for miljøansvarlig leverandørstyring til gennemførelse i DieH har endvidere i samarbejde med en række offentlige og private aktører udarbejdet udkast til projekt til fremme af samfunds ansvar i offentlige indkøb. i 2009 nedsatte Økonomi og erhvervsministeriet rådet for samfundsansvar, der skal rådgive regeringen om relevante tiltag omkring virksomheders samfundsansvar og komme med anbefalinger til danske virksomheder og investorer om, hvordan de kan styrke arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar. DieH blev inviteret til at være repræsenteret i rådet og har dermed fået mulighed for at bidrage yderligere til den danske indsats inden for etisk handel. god læselyst! Judith Kyst Formand for DieH og generalsekretær i Fairtrade Mærket Danmark FAKTA Dansk initiativ for etisk Handel, DieH, er det første danske multi stakeholder initiativ inden for etisk handel, som samler alle interessenter for i fællesskab at finde konstruktive løsninger på de udfordringer og dilemmaer, som relaterer sig til etisk handel og ansvarlig leverandørstyring. DieH er et ressourcecenter og en medlemsorganisation, der bistår både små og store virksomheder og organisationer i implementering af bedre arbejds og miljøstandarder i de globale leverandørkæder. INDHOLDSFORTEGNELSE DieHs arbejde med etisk handel... 3 etisk handel Hvor langt går ansvaret?... 4 samfundsansvar i offentlige indkøb... 5 Arrangementer DieHs medlemmer i internationale samarbejder og erfaringsudveksling Organisation og økonomi Foto på forsiden: Anne sofie Fischer 2

3 DIEHS ARBEJDE MED ETISK HANDEL DieH retningslinjer for etisk Handel er et væsentlig element i DieHs medlemsforpligtelser, og angiver minimumsniveauet for de etiske retningslinjer, som medlemsvirksomhederne forpligter sig til at formidle i deres leverandørkæde. retningslinjerne tager udgangspunkt i nedenstående 11 principper: ingen tvangsarbejde ret til faglig organisering og kollektive forhandlinger ingen børnearbejde ingen diskrimination ingen brutal behandling sundt og sikkert arbejdsmiljø Passende aflønning rimelige arbejdstider regulære ansættelser Hensyntagen til marginaliserede grupper Udvise miljøhensyn Medlemsforpligtelser Ved indmeldelse tilslutter virksomheden sig initiativets vedtægter, forretningsgrundlag, etisk kodeks for dialog og samarbejde og retningslinjer for etisk handel. 2. Virksomheden gennemfører evt. med bistand fra initiativet en indledende vurdering af, hvor den har særlige udfordringer i forhold til etisk handel, og får derved grundlag for at målrette sine aktiviteter inden for etisk handel. 3. Virksomheden udarbejder etiske retningslinjer, og formidler disse til virksomhedens producenter og leverandører. DieH retningslinjer for etisk Handel angiver minimumsstandarden. 4. Virksomheden arbejder aktivt for, at arbejds og miljøforhold til stadighed forbedres hos producenterne og leverandørerne, og virksomheden iværksætter tiltag for at opfylde medlemsforpligtelserne. 5. Virksomhedsmedlemmerne forpligter sig til en gang årligt at rapportere til initiativet om indsatsen i forhold til etisk handel. Virksomheden skal være villig til at svare på uddybende spørgsmål fra bestyrelsen på baggrund af rapporteringen. 7 implementeringsprincipper DieHs virksomhedsmedlemmer skal arbejde aktivt for at arbejds og miljøforhold til stadig forbedres hos deres leverandører. DieH anbefaler en implementeringsproces i syv trin, for hvorledes man kan varetage sit samfundsansvar i leverandørkæden. De 7 implementeringsprincipper omfatter følgende: Forankring Formidling Risikovurdering Forbedring Forretningspraksis Nye leverandører Rapportering og kommunikation Udarbejde handlingsplan og etiske ret ningslinjer. sikre forankring hos ledelse og organisation. Kommunikere etiske retningslinjer til leverandører. Kortlægge leverandørkæden og gennemføre risikovurdering for at prioritere den videre indsats. Definere forbedringstiltag i samarbejde med leverandørerne og bistå med kompetenceopbygning. sikre sammenhæng mellem etiske målsætninger og god indkøbspraksis samt incita menter for leverandørerne. tage udgangspunkt i etiske retningslinjer ved valg af nye leverandører. Kommunikere og rapportere om engagementet i etisk handel og bidrag til en styrket indsats. 3

4 Foto: Lars Helsinghof ETISK HANDEL HVOR LANGT GÅR ANSVARET? Et af DIEHs indsatsområder er målrettet offentligheden. Initiativet har til formål at højne og nuancere den offentlige debat om etisk handel og den samfundsansvarlige indsats i globale leverandørkæder. Dette fokus udmundede sig i et åbent debatmøde om, hvor langt dette ansvar reelt set går. Med en fyldt sal af interesserede tilhørere fra blandt andet organisationer, erhvervsliv, presse og fagbevægelse, som bidrog aktivt i debatten, blev der sat fokus på samfundsansvaret og håndteringen af dette i globale leverandørkæder. Et medansvar Det blev påpeget, at virksomheder som udgangspunkt bør opfatte sig selv som medansvarlige for etikken hos alle leverandører i hele leverandørkæden både i dybden og i bredden. Hvor langt går virksomheders og pressens ansvar? Foto: Lars Helsinghof Udviklingsminister Ulla Tørnæs indledte arrangementet den 10. marts 2009, hvor Børsens enestående gamle konferencesal udgjorde rammerne. Udgangspunktet for debatmødet var at skabe en dialog mellem forskellige parter om, hvor langt virksomhedernes samfundsansvar i leverandørkæden går, og hvad pressens rolle bør være for at fremme virksomheders samfundsansvar. Dette blev sat i perspektiv med spændende oplæg og paneldebat med repræsentanter fra alle DIEHs interessentgrupper. Hvordan man som virksomhed så kan og bør forvalte dette medansvar afhænger af hvem man er, og hvordan man vælger at prioritere sin indsats. Et valg der bør være baseret på en forretningsdrevet samt risiko- og indflydelsesbaseret tilgang til samfundsansvar i leverandørkæden. Det vigtige er, at man har taget aktiv stilling til, hvad man kan og vil gøre for at fremme ansvarligheden, frem for at lukke øjnene for de udfordringer og dilemmaer, der nu engang findes især i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. Kommunikér åbent Budskabet fra repræsentanter for pressen var tydelig. Pressen er ansvarlig for at afdække historierne bag samfundsansvaret, og når man som virksomhed ikke lever op til det man lover, så afslører pressen dette. Virksomhederne bør kommunikere åbent og ærligt om processen, tiltagene, forbedringerne og det ofte svære arbejde, som ligger bag en samfundsansvarlig virksomhed, hvor netop en prioritering af indsatsen er essentiel for resultater og dermed forbedringer på lang sigt. 4

5 SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Siden marts 2009 har offentlige virksomheder og instanser herunder kommuner kunnet være medlem af DIEH på lige fod med private virksomheder. DIEH har dermed sat fokus på, hvordan det offentlige gennem tiltag inden for etisk handel kan bidrage til at fremme samfundsansvar i de globale leverandørkæder. Et fokus der blandt andet har resulteret i en del nye medlemmer og sam arbejdsrelationer. Frederiksberg har som den første kommune meldt sig ind i DIEH, og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er gået fra at være observatør til fuldgyldigt medlem. Derudover har en række virksomheder som leverandører til det offentlige meldt sig ind for at styrke dette fokus. Det offentlige lokomotiv Den offentlige sektor køber hvert år ind for mere end 140 milliarder kroner og er dermed landets største forbruger af varer og tjenesteydelser. Det giver en unik mulighed for at påvirke produktionsforholdene i leverandørkæden i en positiv retning. Som forvalter af fællesskabets ressourcer er det særligt vigtigt, at offentlige virksomheder og instanser stiller etiske krav til deres leverandører og derigennem bidrager til at fremme grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder. Der kan imidlertid gøres langt mere i den offentlige sektor, end der bliver gjort i dag. Offentlige indkøbere kan påvirke danske leverandører til at påtage sig et samfundsansvar ved at stille krav om ansvarlig leverandørstyring. Det betyder indirekte indflydelse på arbejds- og miljøforhold i det globale syd, hvor flere og flere varer bliver produceret. DIEH ser den offentlige sektor som lokomotiv for at fremme sam fundsansvarlige indkøb. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan det gøres. Koordineret indsats private og offentlige aktører Fra flere sider udtrykkes der behov for en koordineret indsats, som inddrager offentlige såvel som private aktører. Det skal sikre ensartethed i de krav og metoder der anvendes. Ingen virksomheder, der leverer til eksempelvis kommuner har ressourcer til at forholde sig til 98 forskellige måder at gøre tingene på. Desuden kan det bremse for en positiv udvikling, hvis leverandører i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier mødes af forskelligt rettede krav og standarder, så fokus bliver på at efterleve disse frem for på reelle forbedringer af eksempelvis arbejdsvilkår. DIEH arbejder for, at der sker en sådan koordinering og erfaringsudveksling i Danmark mellem offentlige instanser, folkelige organisationer, fagbevægelsen og erhvervslivet og internationalt mellem en række europæiske Initiativer for etisk handel. Etisk handel er et af indsatsområderne i kommunens ubudsstrategi, og mange af vores udbud indeholder således allerede krav til bl.a. miljøbeskyttelse, forbud mod brug af børnearbejde etc. Medlemskabet af DIEH hjælper med at sikre, at vi får de nødvendige redskaber og den nødvendige viden til at fremme de etiske principper, som ligger til grund for vores indkøb. Jørgen Glenthøj, Borgmester, Frederiksberg Kommune Interessen er der DIEH afholdte sammen med Frederiksberg Kommune og SKI den 3. december 2009 et seminar med det formål at belyse og drøfte udfordringer og muligheder ved håndtering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Seminaret var velbesøgt. Der var godt 60 deltagere fra blandt andet kommuner, regioner, ministerier, leverandører til det offentlige, erhvervsorganisationer og folkelige organisationer. Hovedkonklusionen var klar: Der er behov for at øge kompetencen og ressourcerne hos offentlige indkøbere samt skabe politisk opbakning. 5

6 ARRANGEMENTER 2009 LISTE OVER AFHOLDTE ARRANGEMENTER I 2009 December: Medlemsmøde om holdningspapirer og anbefalinger om leveløn samt om migrantarbejdere December: seminar om samfundsansvar i offentlige indkøb November: Workshop om etisk handel med indien November: DieH infotræninger Medlemsforpligtelser og rapportering til DieH Oktober: Dialogmøde om dokumentarfilmen bananas! om Dole Oktober: Workshop om risikovurdering og leverandørkortlægning September: Møde om leveløn med eksperter fra UK, Asien, Afrika og Mellemamerika September: træningsmodul iii Kommunikation og rapportering Juni: Medlemsmøde drøftelse af indhold i holdningspapirer om migrantarbejdere samt leveløn Juni: seminar om dyrevelfærd i globale leverandørkæder Juni: Workshop om fagforeningsfrihed og kollektive forhandlinger Juni: seminar om etisk handel og natursten Maj: træningsmodul i introduktion til Csr og etisk handel Maj: træningsmodul ii implementering af samfundsansvar i leverandørkæden Marts: Ordinær generalforsamling Marts: Debatmøde om virksomheders samfundsansvar og etisk handel Februar: seminar om leveløn Februar: Medlemsmøde Drøftelse af DieH aktiviteter for 2009/2010 Januar: Konference om migrantarbejdere i globale leverandørkæder nedenfor er der korte beskrivelser af og medlemskommentarer til et udpluk af DieHs arrangementer i 2009: Fokus på leveløn i globale leverandørkæder Dette emne har gennem de sidste år givet anledning til stor debat blandt forskellige interessenter, og seminaret i februar var startskuddet for DieHs videre fokus på leveløn, som har vist sig særlig udfordrende for mange af virksomhedsmedlemmerne. Det er en udfordring, som der er bred enighed om kræver en indsats fra forskellige interessenter i høj grad også på et internationalt plan. gennem DieH har de forskellige medlemsinteressenter mulighed for at følge og bidrage til det internationale arbejde på dette område. seminaret i februar afholdte DieH i samarbejde med Amnesty international i Danmark, hvor fokus drejede sig om levelønsproblematikken i globale leverandørkæder. seminaret bød på oplæg fra Fair Labor Association, 3F og ethical trading initiative i england. Der er udarbejdet DieHs briefing og holdningspapir samt anbefalinger om leveløn på baggrund af blandt andet afholdte møder med DieH medlemmer og internationale eksperter. 6

7 Tina Devantier Larsen, CSR ansvarlig i Bestseller At sikre et anstændigt løn niveau for arbejderne i en tekstil leverandørkæde er en vanskelig opgave at løfte som enkeltstående virksomhed. Det var lærerigt for os at deltage i DIEHs seminar om living wage med repræsentation af forskellige interessent grupper ligesom det har været nyttigt at deltage i den efterfølgende proces mod udarbejdelsen af nogle konkrete anbefalinger, som vi nu arbejder videre med. Workshop om risikovurdering og leverandørkortlægning I oktober afholdte DIEH en medlemsworkshop om kortlægning og risikovurdering af leverandørkæden. Formålet var at give et indblik i de nyeste tendenser inden for risikoanalyse og leverandørkortlægning, præsentation af relevante værktøjer samt input fra de andre deltagere. Metoder og værktøjer for indsamling af in for mation, som kan bidrage til medlemmernes arbejde med at danne overblik over risici i leverandørkæden blev gennemgået med oplæg fra Human Rights and Business Project, CBS og Initiativ for Etisk Handel i Norge. Birgit Vendel, product manager, Beirholms Væverier A/S Vi har et stort behov for det internationale islæt, som DIEH bidrager med. Det var derfor yderst relevant at høre om Initiativ for Etisk Handel i Norges værktøj og erfaringer, samt Peter Lund Thomsen fra CBS fortælle om arbejdet i internationale leverandørkæder. I vores daglige arbejde har vi brug for gennemprøvede værktøjer, inspiration til nye tilgange til CSR-arbejdet, og vi drager stor nytte af at høre andres erfaringer til DIEHs medlemsarrangementer. Dialogmøde om Dole dokumentarfilm Den omdebatterede dokumentarfilm Bananas! om fødevaregiganten Doles brug af sprøjtemidler på deres bananplantager i Mellemamerika, fik stor omtale i medierne internationalt og i Skandinavien, da filmen var produceret af en svensk instruktør og medproduceret af danske Magic Hour Films. Filmen sætter spørgsmålstegn ved, hvornår en virksomhed kan holdes juridisk ansvarlig for de handlinger, de begår og konsekvenserne i dette tilfælde for arbejdernes sundhed. Filmen forsøgtes stoppet af Dole ved forskellige filmfestivaler i USA, og man forsøgte også at lobby den svenske regering for at forbyde visningen af filmen i Sverige. Dette lykkedes dog ikke, og filmen blev også vist på Cph:Dox, dokumentarfilmsfestivalen i København i november Inden da blev filmen venligst udlånt til DIEH, som afholdte et dialogmøde for medlemmerne. Filmen gav anledning til en vigtig og vedkommende diskussion i DIEH med deltagelse fra både fagbevægelse, folkelige organisationer, virksomheder og erhvervsorganisationer. Workshop om etisk handel med Indien I november afholdtes en medlemsworkshop med fokus på etisk samhandel med Indien. Formålet med workshoppen var at få indblik i udfordringer og dilemmaer, som virksomheder kan støde på i relation til samarbejde med leverandører i Indien. Dagen indledtes med en introduktion til Indiens økonomiske og kul turelle udvikling, som lægger til grund for situationen i landet i dag. Der udover var der fokus på én af de markante problemstillinger, som kendetegner Indiens udvikling nemlig kastediskriminationen, og et værktøj til virksomheder blev præsenteret af Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark. Derudover blev et brief om Indien og menneskerettigheder udarbejdet af Amnesty præsenteret, og Håndværksrådet gav et oplæg om deres erfaringer med kapacitetsopbygning af indiske leverandører. Hele workshoppen havde desuden til formål med input fra medlemmerne at diskutere udkast til indhold af DIEHs nye håndbøger målrettet virksomhedsmedlemmernes leverandører i Indien. Mette Boye, Afdelingschef, Forbrugerrådet Dokumentaren viste, hvor langvarigt og svært det er at få klar hed over virksomhedsmastodonters etiske og uetiske ageren. Som forbruger har vi ingen mulighed for at se på produktet hvilke arbejdsvilkår og miljøpåvirkninger, der ligger bag den vare, vi står med i butikken. Vores diskussion til dialogmødet viste tydeligt fordelen ved at være en del af et multi-stakeholder initiativ. De forskellige medlemsinteressenter har adgang til en bred og nuanceret viden eksempelvis fra fagforeninger, der har været derude i felten og oplevet problemstillingerne tæt på, og detailhandelen, der står med udfordringen at stille krav og arbejde for forbedringer i leverandørkæden. Rikke Nöhrlind, Koordinator, Dalit Solidaritetsnetværk i Danmark DIEH havde i sit arbejde fokus på Indien som et af de store samarbejdslande for danske virksomheder. På DIEH s workshop om udfordringer ved handel med Indien havde Dalit Solidari tet s netværket mulighed for en gensidig dialog med danske virksomheder om deres etiske overvejelser i forhold til at undgå kastediskrimination i forbindelse med engagement i Indien. Vi oplevede en åben dialog med nyttig feedback til oplæg om redskaber til virksomheder, der vil undgå kastediskrimination, og workshoppen gav os samtidig bedre indsigt i virksomhedernes udfordringer specifikt i forhold til kasteproblematikken og mere generelt i spørgsmål om etisk handel. 7

8 DIEHS MEDLEMMER DieH havde ved udgangen af medlemmer: MEDLEMMER Folkelige Organisationer: Amnesty international, dansk afdeling CAre Danmark Dalit solidaritetsnetværk Danmark Dyrenes beskyttelse Fair trade Danmark Folkekirkens nødhjælp Forbrugerrådet Fairtrade Mærket Danmark Mellemfolkeligt samvirke red barnet Erhvervsorganisationer og netværk: Dansk byggeri Dansk erhverv Danish Fashion institute De samvirkende Købmænd Håndværksrådet Dansk Kaffe netværk Fagbevægelsen: LO Handelskartellet i Danmark 3F Virksomheder: beirholms Væverier A/s bent brandt A/s bent Vangsøe natursten A/s bestseller A/s Coop Danmark A/s Csr Capital A/s Dykon A/s e. nielsens Mekaniske stenhuggeri A/s euro sten A/s eurotex Apparel A/s Fair trading Aps Fair trees First Factory A/s ic Companys A/s JYsK A/s Katvig Aps Kluntz A/s Lithos natursten Aps novo nordisk A/s novozymes A/s s.a. granit A/s sourcing House Aps statens og Kommunernes indkøbs service A/s Kommuner og Regioner: Frederiksberg Kommune Offentlige Institutioner (med observatørstatus): Cbs erhvervs og selskabsstyrelsen international business College 8

9 Medlemsressourcer og - kompetencer DIEHs kompetencer på området for etisk handel udvides løbende for hvert nyt medlem, og således udvides også den ressourcebase, som danner grundlaget for medlemmers arbejde med etisk handel og niveauet for sparring medlemmerne imellem. Nedenfor et udpluk af medlemmernes tilbageblik på medlemskabet af DIEH i 2009: Ken Daniel Petersen, Supply Chain Analysis & CSR, IC Companys A/S DIEH er en unik medlemsorganisation i kraft af multi-stakeholder grundlaget, som understøtter IC Companys arbejde med leverandører. Interessante seminarer og workshops af høj kvalitet har vist sig brugbare for de fleste i vores orga nisation. DIEH medlemmernes mulighed for nuancerede input fra organisationer, fagbevægelse og andre virksomheder er en af de største styrker ved Initiativet. Som medlem af DIEH har vi oplevet, at medlemmerne får mu ligheden for hurtigt at kunne debattere og reagere konstruktivt på aktuelle problemstillinger og ud fra en multi-stakeholder tilgang i fællesskab nå frem til potentielle løsninger. Trine Busk-Jepsen, Juridisk konsulent, De Samvirkende Købmænd De Samvirkende Købmænd finder det væsentligt, at DIEH er et multi-stakeholder initiativ, hvor der er mulighed for, at erhvervsorganisationer, virksomheder, fagbevægelsen og en lang række folkelige organisationer i samarbejde finder løsningsmuligheder på de mange etiske problemstillinger. Det er vigtigt, at også vi i detailhandlen involverer os i arbejdet og medvirker til at løse problemerne så tidligt som muligt fra jord til bord, og disse løsninger findes bedst i et samarbejde. Steen Andersen, Næstformand, 3F 3Fs ønske er, at det gode samarbejde baseret på gensidig respekt, der i mere end 100 år har været herskende på det danske arbejdsmarked, spredes langt udenfor Danmarks grænser. Noget af baggrunden er, at vi fortsat ser rigtig mange arbejds pladser forsvinde til såkaldte billiglande. Fair nok. Vi skal blot undgå, at barnet respekten for mennesker, deres rettigheder og miljø smides ud med badevandet. Etisk handel har for os det perspektiv, at denne gensidige respekt, vilje til at lytte, forhandle, indgå og overholde aftaler, bliver normen i produktionen af alle de varer og tjenesteydelser, vi forbruger. Som medlem af DIEH vil vi aktivt arbejde for, at vores søsterorganisationer i udviklingslandene tages alvorligt og retten til kollektiv forhandling respekteres. De skal selvfølgelig være med til at kontrollere, at etiske spilleregler overholdes. På dette område har vi mødt stor forståelse i DIEH. DIEHs kerneområde er at skabe et frugtbart samarbejde herhjemme om at sikre, at menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, respekteres i hele værdikæden. Vi har fået et godt indtryk af samarbejdet mellem de forskellige medlemmer. Vi har forskellige roller, men alle har noget vigtigt at bidrage med. Foto: Anne Sofie Fischer 9

10 Foto: Anne Sofie Fischer INTERNATIONALE SAMARBEJDER OG ERFARINGSUDVEKSLING DIEH har siden opstarten i 2008 etableret et stærkt fundament for samarbejde med internationale initiativer, som i 2009 har videreudviklet sig til konkrete samarbejder og erfaringsudveksling på en række væsentlige områder inden for etisk handel. Etisk handel og natursten Handel med natursten har gennem de sidste år vist sig at være problematisk for importørerne og disses kunder. Efter eksponering i medierne af dårlige arbejdsforhold i visse stenbrud i Kina og Indien, står mange importører overfor stadig strengere krav fra eksempelvis kommunerne, som også har været udsat i medierne grundet opmærksomheden på de dårlige arbejdsforhold hos leverandørerne. Manglen på arbejdssikkerhed medfører blandt andet lungesygdomme som følge af støv og mistet hørelse. I Kina har man hos nogle leverandører identificeret manglen på overtidsbetaling og dårlige bolig og mad forhold for arbejdere, som bor på leverandørens område samt mangel på kontrakter til arbejderne. DIEH satte således fokus på etisk handel og natursten til et åbent seminar i juni, hvor deltagere fra både dansk og norsk erhvervsliv, organisationer, kommuner og andre offentlige instanser mødte op. Dagen bød på oplæg om erfaringer fra Sverige, Norge, Holland og Tyskland og lagde således grundlaget for et efterfølgende samarbejde om udarbejdelse af fælles europæiske retningslinjer for etisk handel med natursten. Det fælles arbejde begynder med pilotprojekter i første omgang i Indien og Kina, og som startskud til projektet i Indien afholdtes et stakeholdermøde i oktober i Indien. Her fik man input fra rele vante indiske eksperter og leverandører til udarbejdelsen og indholdet af etiske retningslinjer, og DIEH var repræsenteret ved deltagelse af Lithos Natursten ApS. Et lignende møde afholdes i 2010 i Xiamen, Kina, hvor DIEH vil være repræsenteret med deltagelse af flere naturstensmedlemmer, som også får muligheden for at invitere kinesiske leverandører og samarbejdspartnere til mødet. Begge projekter vil fortsætte i 2010 hvor planen er, at man begynder at kigge på nye lande, hvor etisk handel med natursten er en udfordring. Samarbejde om leverandørhåndbøger DIEH har i 2009 fortsat samarbejdet med Initiativ for Etisk Handel i Norge om udarbejdelse af leverandørhåndbøger, som skal danne grundlaget for træning af leverandører lokalt, og som herefter kan benyttes af leverandøren i deres daglige arbejde. Emnerne for håndbøgerne er arbejdssikkerhed - og sundhed, aflønning, overtid, medarbejderrepræsentation og børnearbejde. Udkast til håndbøgerne er udarbejdet til brug i fem lande, Kina, Vietnam, Indien, Bangladesh og Tyrkiet og vil blive oversat til de respektive sprog. 10

11 ORGANISATION OG MEDARBEJDERE DIEHS bestyrelse Folkelige organisationer Judith Kyst, Generalsekretær, Fairtrade Mærket DK (Formand) Christian Friis Bach, International Chef, Folkekirkens Nødhjælp Mette Boye, Afdelingschef, Forbrugerrådet Fagbevægelsen Jens Erik Ohrt, Konsulent, LO Jørgen Hoppe, Formand, Handelskartellet Steen Andersen, Næstformand, 3F Erhvervsorganisationer Henning Høy Nygaard, Udviklingschef, Håndværksrådet Trine Busk-Jepsen, Juridisk konsulent, De Samvirkende Købmænd Lotte Engbæk Larsen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv (Næstformand) Virksomheder Henrik Johannesen, Direktør, Eurotex Apparel A/S Mogens Werge, Forbrugerpolitisk Direktør i Coop Danmark A/S Tina D. Larsen, CSR ansvarlig i Bestseller A/S Sekretariatet DIEH Sekretariatet havde i 2009 til huse hos Center for CSR på Handelshøjskolen i København. Sekretariatet havde ved udgangen af december 2009 fire ansatte med spidskompetencer inden for virksomheders samfundsansvar, ansvarlig leverandørstyring og udviklingsstudier. Sekretariatsleder Hanne Gürtler Projektmedarbejder, Maria Kim Lassen Seniorrådgiver, Annemette Nielsen Kommunikationsmedarbejder, Sine Lebech INDTÆGTER 2009 Udenrigsministeriet stod også i 2009 for hovedparten af DIEHs indtægter. Derudover fik DIEH supplerende ekstern støtte til DIEHs aktiviteter fra en privat fond og en privat virksomhed. Egenfinansieringen steg i 2009 i takt med det øgede antal medlemmer. En periodisering af medlemskontingenter fra nye medlemmer indmeldt efter DIEHs ordinære generalforsamling 18. marts 2009 resulterede dog i en lavere indtægt end ventet. Da støtten fra Udenrigsministeriet alene kan benyttes til at dække DIEHs aktivitetsomkostninger har det været vigtigt for DIEH at holde administrationsomkostningerne så lave som muligt. DIEH har modtaget Pro Bono ydelser fra bl.a. Copenhagen Business School og PricewaterhouseCoopers. Derudover har DIEH modtaget Pro Bono bidrag til afholdelse af DIEHs arrangementer fra en række DIEH medlemmer og eksterne eksperter. Foto: Anne Sofie Fischer 11

12 Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK 1022 København K Tel For mere information om DIEH se Printed matter

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1.

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1. Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Godkendt referat fra 3. møde 16. december 2009 kl. 9.30-12.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 8. januar 2010

Godkendt referat fra 3. møde 16. december 2009 kl. 9.30-12.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 8. januar 2010 Godkendt referat fra 3. møde 16. december 2009 kl. 9.30-12.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 8. januar 2010 Deltagere Se bilag 1. Dagsorden 1. Velkomst 2. Orientering om aktuelle aktiviteter i CenSa

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Referat fra 2. møde i Rådet for Samfundsansvar den 27. oktober 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Referat fra 2. møde i Rådet for Samfundsansvar den 27. oktober 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Referat fra 2. møde i Rådet for Samfundsansvar den 27. oktober 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere Se bilag 1. Dagsorden 1. Velkomst 2. Drøftelse og beslutning om procedurer

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere