statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 3-2010"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid betydning for lønnen på ferietidspunktet? 4 Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske medarbejdere 5 Forældrekøbslejligheder 6 Udligningsskat på store pensioner 7 Vi noterer at... 7 Revisionsfirmaet Statsautoriserede revisorer Ole Vestergaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bakkevænget Fårup tlf fax cvr

2 2 DyrT AT SJuSke MeD AnSæTTelSeSforholD Af Julie Gerdes, Senior Tax Manager Rod i ansættelsesforholdene kan koste virksomheder og arbejdsgivere dyrt. Det har en dom fra Københavns Byret netop understreget ved at tildele en medarbejder med manglende ansættelseskontrakt en rekordhøj godtgørelse. Og de høje godtgørelser er tilsyneladende kommet for at blive. Københavns byret har dømt en arbejdsgiver til at betale 20 ugers løn til en medarbejder, der ingen ansættelseskontrakt havde. Og det er ny danmarksrekord inden for godtgørelser, og det maksimale som en arbejdsgiver kan dømmes til at betale. Desuden skal virksomheden med tilbagevirkende kraft også betale medarbejderen løn under sygdom. Sagen drejede sig om en medarbejder, der startede som timelønnet tjener på en café i 2007, uden at der blev lavet en ansættelseskontrakt. Imidlertid skete der det uheldige, at den pågældende i 2008 kom ud for en arbejdsulykke. Parterne blev herefter uenige om, hvorvidt medarbejderen fortsat var timelønnet tjener, selvom hun i 2008 var overgået til ansættelse som bestyrer af cafeen. Således ville en ansættelse som bestyrer give funktionærstatus i overensstemmelse med funktionærlovens almindelige regler herom. Funktionærstatus ville også berettige medarbejderen til løn under sygdom. Medarbejderen rykkede herefter arbejdsgiveren for en ansættelseskontrakt, dog uden held. Retten fastslog på baggrund af vidneudsagn, at medarbejderen var blevet forfremmet til bestyrer og dermed funktionær, uden dog af den grund at få en ansættelseskontrakt. Retten tilkendte på den baggrund medarbejderen 20 ugers løn i godtgørelse samt løn under sygdom med tilbagevirkende kraft. VirkSoMheDSpAnT udgifter Til TinGlySninG M.V. Af Steen Mørup, Seniorskattekonsulent Banker og andre långivere benytter sig i stigende grad af muligheden for at få virksomhedspant som sikkerhed for lån til mindre og mellemstore virksomheder. Ofte som alternativ til en personlig kaution fra indehaveren. Virksomhedspant er en pantsætningsform, hvor der f.eks kan gives sikkerhed i virksomhedens debitorer, varelagre, driftsmidler og goodwill. Altså ikke i specifikke aktiver. Det er dyrt at etablere virksomhedspant. Ud over gebyr til banken skal der betales tinglysningsafgift med 1,5 procent af pantets værdi. Den skattemæssige behandling af disse udgifter er endnu ikke afklaret i praksis. I alle tilfælde foreligger der ingen offentliggjorte afgørelser fra SKAT om spørgsmålet. Det er min opfattelse, at udgifterne skal behandles som låneomkostninger. Dette støtter jeg på, at SKAT i praksis definerer låneomkostninger som udgifter, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde et gældsforhold. Som fradragsberettigede låneomkostninger nævner SKAT selv blandt andet stiftelsesprovisioner og tinglysningsafgift. For selvstændige betyder dette, at de normalt kun vil få fradrag, hvis der er tale om sikkerhedsstillelse for lån i fremmed valuta. Selskaber vil derimod normalt få fradrag, uanset om der er tale om sikkerhed for lån i danske kroner eller i fremmed valuta. Kun i få tilfælde vil udgifterne kunne fradrages ved indkomstopgørelsen i det år, hvori virksomhedspantet etableres. Normalt vil udgifterne nemlig skulle fradrages i takt med afviklingen af de bagvedliggende lån. Er der tale om sikkerhedsstillelse for en kassekredit, kan udgiften således først fradrages ved indfrielsen af denne, herunder ved skift af pengeinstitut. Fradrag i takt med afviklingen gælder også, selvom virksomheden anvender lagerprincippet i forhold til valutakursændringer. Kun hvis virksomheden har fået tilladelse til generelt at anvende lagerprincippet, kan omkostningerne indgå heri. I nogle tilfælde har etablering af virksomhedspant ingen sammenhæng med en konkret lånoptagelse, ligesom de bagvedliggende lån over tid kan variere. Efter min opfattelse bør dette ikke have betydning for den skattemæssige behandling af udgifterne altså at udgifterne er fradragsberettigede idet virksomhedspant i de fleste tilfælde etableres, fordi banken kræver dette. Udgiften sikrer derfor virksomheden mod en opsigelse af lånet.

3 3 fastforrentede lån VerSuS rentetilpasningslån fordele og ulemper Af Johan Juul-Jensen, Økonom, nykredit koncernrådgivning Fordelen ved rentetilpasningslån er muligheden for at få en lav rente mens det ved fastforrentede lån er sikkerheden i at kende ydelserne i hele lånets løbetid. Hvad man foretrækker afhænger af ens personlige præferencer. I dag har vi et stort antal forskellige lånemuligheder, der alle har forskellige fordele og ulemper. Kendte vi den fremtidige renteudvikling, ville valget ikke være svært, men det gør end ikke eksperterne. Derfor afhænger valget imellem de mange typer først og fremmest af ens personlige præferencer, f.eks. om man kan leve med ikke at kende sine fremtidige ydelser eller ej. At sammenligne det traditionelle fastforrentede lån med rentetilpasningslån giver et godt billede af de fordele og ulemper, vi skal vægte op mod vores præferencer. Lav rente, men også risici Ulempen ved rentetilpasningslån er først og fremmest, at man kun kender renten og dermed ydelsen frem til næste rentetilpasning. Det giver en betydelig usikkerhed om størrelsen af de fremtidige ydelser. Og det kan få stor betydning da de typisk udgør en betydelig post i det samlede husholdningsbudget. At rentetilpasningslån er meget kursstabile betyder også, at man ikke har mulighed for aktiv gældspleje i form af konvertering. Fastforrentede lån: Fordele Den primære fordel ved fastforrentede lån er den sikkerhed, der ligger i at kende de fremtidige ydelser for hele lånets løbetid. De lange fastforrentede lån har desuden en betydelig højere kursfølsomhed end rentetilpasningslånene, hvilket muliggør aktiv gældspleje. Taget de nuværende lave renter i betragtning vil muligheden formodentlig være en opkonvertering som følge af stigende renter. Dette vil følgelig sænke restgælden, men samtidig typisk føre til en stigning i ydelsen, hvorfor en opkonvertering kun er en entydig fordel såfremt man senere kan nedkonvertere. For alle konverteringer gælder det ydermere, at der er omkostninger forbundet hermed. Sikkerhed og mulighed for konvertering koster Tryghed forbundet med fastforrentede lån koster i form af en relativ høj rente sammenlignet med rentetilpasningslån. Desuden er kursudsvingene relativt større på grund af den længere løbetid og dermed rentefølsomhed. Det er især et problem, hvis man er tvunget til at indfri før tiden, da man kan risikere at få et kurstab. Rentetilpasningslån: Fordele Et rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente. Det rentetilpasses typisk én gang om året (F1), men kan blandt andet også fås i udgaver, hvor renten tilpasses hvert 3. eller 5. år (F3 og F5). Ved hver tilpasning kan renten og dermed ydelsen blive enten højere eller lavere, men mellem rentetilpasningerne er renten fast. Den altoverskyggende fordel ved et F1-lån er, at renten sammenlignet med et fastforrentet lån typisk vil være lavere. Det er især tilfældet i øjeblikket, og det betyder at man løbende afdrager betydeligt mere på sin gæld endda pt. ved en lavere ydelse. Desuden vil kursen på især F1-lån ofte ligge meget tæt på 100. Dette giver en relativ lav kursrisiko og betyder, at man har sikkerhed om størrelsen af restgælden.

4 4 ændring i ArBeJDSTiD BeTyDninG for lønnen på ferietidspunktet? Af advokatfuldmægtig Jens Grud Jakobsen og advokat helene Amsinck, kromann reumert Medarbejdere med ret til løn under ferie oppebærer normalt blot den løn, der er gældende på ferietidspunktet, når de holder ferie. Ferielovens 23, stk. 3 indeholder imidlertid en særregel om regulering af lønnen under ferie, hvis der er sket en væsentlig ændring i arbejdstiden i forhold til Vi forklarer i denne artikel, hvornår særreglen finder anvendelse, og hvordan ferielønnen i givet fald beregnes. Ferielovens udgangspunkt Ferieloven sondrer mellem to grupper af lønmodtagere: Lønmodtagere, som optjener ret til ferie med løn, og lønmodtagere, som modtager feriegodtgørelse. (Se faktaboks Ferie med løn ). De lønmodtagere, som optjener ret til ferie med løn, modtager som udgangspunkt deres aktuelle løn på ferietidspunktet. Opnår lønmodtageren en lønstigning som følge af forfremmelse, lønforhandling eller andet, får lønmodtageren altså den nye høje løn under ferien, selvom han fik en lavere løn i Hvis en lønmodtager går ned i løn, har han tilsvarende kun krav på den lave løn, når han holder ferie, selvom hans løn var højere, da han optjente retten til betalt ferie. Dette udgangspunkt fraviges dog, når ændringen i lønnen skyldes en væsentlig ændring i arbejdstiden eller arbejdsomfanget. Væsentlige ændringer Ferielovens 23, stk. 3 indeholder en særlig bestemmelse, som skal sikre en mere rimelig løsning for begge parter ved væsentlige ændringer i arbejdstiden eller arbejdsomfanget. Her skal lønnen under ferie stå i et rimeligt forhold til forholdene på optjeningstidspunktet. Lønnen skal reguleres op eller ned, alt efter om arbejdstiden i optjeningsåret var højere eller lavere end på ferietidspunktet. Hvis der alene er tale om en ændring af lønnen, uden en ændring i arbejdstiden, sker der ingen regulering af lønnen på ferietidspunktet, uanset hvor meget lønnen afviger fra lønnen i 20 %-grænsen 23, stk. 3 fastlægger væsentlighedsgrænsen til 20 %. Ferielønnen skal reguleres, hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger mere end 20 % i forhold til Uden denne regel ville den lønmodtager, som på ferietidspunktet arbejder på halv tid med tilsvarende mindre løn, men som under optjeningsåret arbejdede på fuld tid med dertilhørende højere løn, alene have krav på den lave løn under ferie. Lønmodtageren ville i så tilfælde formentlig føle sig snydt. Dette skal sammenholdes med, at lønmodtageren i tilfælde af fratræden jo ville have haft krav på feriegodtgørelse af den høje løn i Uanset om en regulering finder sted, modtager lønmodtageren det samme ferietillæg. (Se faktaboks Ferietillæg ). Som det fremgår, gælder reglen ikke kun ændringer i arbejdstid, men også ændringer i arbejdsomfang. Hermed tænkes på eksempelvis dagplejemødre, som aflønnes efter det antal børn, de har i pasning. I denne artikel vil vi koncentrere os om ændringer i arbejdstid. Gennemsnitsberegning For at kunne vurdere, om reglen kommer i spil, skal der foretages en sammenligning mellem optjeningsåret og ferietidspunktet. Eftersom der kan indtræde ændringer i arbejdstiden i løbet af et optjeningsår, er det den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret, der anvendes ved sammenligningen. Hvis arbejdstiden på ferietidspunktet afviger med mere end 20 % i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret, skal lønnen på ferietidspunktet reguleres. Eksempler på ændringer af arbejdstiden Lad os kigge nærmere på et par eksempler: Eksempel 1: En lønmodtager går fra en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer i optjeningsåret til en 30 timers arbejdsuge på ferietidspunktet. Ændringen (7 i forhold til 37 timer) udgør 18,9 %, og der skal således ikke ske en regulering af lønnen under ferie. Eksempel 2: En lønmodtager går fra en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer i optjeningsåret til en arbejdsuge på 37 timer i ferieåret. Ændringen (7 ud af 30 timer) udgør 23,3 %. Lønmodtageren skal reguleres i løn, således at lønmodtageren alene modtager 30/37 dele af sin nuværende løn under ferien. Bemærk, at der i eksempel 1, hvor lønmodtageren går 7 timer ned i tid, ikke er tale om en væsentlig ændring, mens en forhøjelse af arbejdstiden på 7 timer i eksempel 2 er en væsentlig ændring i lovens forstand. Dette skyldes, at der er tale om en relativ vurdering i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid i

5 Eksempel 3: En lønmodtager arbejder 37 timer i gennemsnit i optjeningsåret Ugelønnen udgør kr Pr. 1. januar 2010 modtager lønmodtageren en lønforhøjelse, hvorefter lønnen udgør kr pr. uge. Pr. 1. maj går lønmodtageren ned til 25 timer om ugen (ændring på 32,4 %), og lønnen reduceres til kr Lønnen under ferie udgør 37/25 gange kr , i alt kr pr. ferieuge. At lønnen under ferie er højere end lønnen i optjeningsåret afspejler den relative lønstigning, der er sket fra optjeningsåret til ferietidspunktet. Eksemplet illustrerer, at lønnen i optjeningsåret er uden betydning for beregningen, da det er lønnen på ferietidspunktet, der reguleres. Kollektiv overenskomst Reglen om regulering af løn under ferie kan fraviges ved kollektiv overenskomst. Herudover er det naturligvis muligt at indgå individuelle aftaler, som stiller lønmodtageren bedre end bestemmelserne i ferieloven. Ferie med løn? Lønmodtagere, der er ansat månedsvist og får fuld løn på søgnehelligdage og på sygedage får løn under ferie i stedet for feriegodtgørelse, jf. ferielovens 23, stk. 1. Funktionærer opfylder disse kriterier. Andre lønmodtagere får feriegodtgørelse, jf. ferielovens 24. Retten til løn under ferie skal dog optjenes først. Der optjenes 2,08 betalte feriedage pr. måned, svarende til 25 optjente feriedage i løbet af et fuldt optjeningsår (1. januar til 31. december), jf. ferielovens 7, stk. 1. Ferien afholdes i det efterfølgende ferieår, der løber fra den 1. maj til 30. april. En funktionær, der tiltræder en ny stilling, har ikke ret til ferie med løn hos den nye arbejdsgiver, før der er optjent ret hertil, men har stadig ret til at holde 5 ugers ferie, jf. ferielovens 8, stk. 1. Arbejdsgiveren er berettiget til at fradrage 4,8 % af månedslønnen for hver dag, hvor der holdes ferie, jf. ferielovens 8, stk. 2. En funktionær, som kommer direkte fra et andet ansættelsesforhold, kan i stedet bruge den feriegodtgørelse, der er afregnet i forbindelse med dette ansættelsesforhold til at holde ferie for (12,5 % af lønnen i optjeningsåret). 5 Ferietillæg Lønmodtagere der optjener ret til ferie med løn får ud over lønnen udbetalt et ferietillæg på 1 % af lønnen i Tillægget udbetales senest ved begyndelsen af ferien. Ferietillægget skal ikke reguleres ved væsentlige ændringer i arbejdstiden, da det jo under alle omstændigheder baserer sig på lønnen i Mange arbejdsgivere vælger at udbetale ferietillægget ved ferieårets begyndelse 1. maj se faktaboks 1. Fratræder lønmodtageren inden ferien afholdes, kan arbejdsgiveren ikke kræve for tidligt udbetalt ferietillæg tilbagebetalt eller modregne ferietillægget i feriegodtgørelsen ved fratræden. Dog kan en sådan modregningsadgang følge af kollektiv overenskomst. Det er ikke muligt at aftale en modregningsadgang med den enkelte lønmodtager. SkærpeT AnMelDelSeSpliGT for udenlandske MeDArBeJDere Af Julie Gerdes, Senior Tax Manager Nye regler betyder, at både private og virksomheder kan risikere bøde, hvis de hyrer udstationerede udenlandske medarbejdere og ikke sikrer, at de er retmæssigt anmeldt til de danske myndigheder. Pr. 1. juni 2010 kan danske virksomheder og private, som får udført arbejde af udstationerede udenlandske medarbejdere indenfor bygge- og anlægsbranchen, risikere at skulle betale en bøde, hvis ikke de sikrer sig, at den udenlandske virksomhed og de udenlandske medarbejdere er anmeldt retmæssigt til de danske myndigheder. Det er konsekvenserne af et netop vedtaget lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, og de nye regler er en væsentlig skærpelse af de hidtil gældende regler om arbejde, som udføres af udstationerede udenlandske medarbejdere. En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, har således siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde forskellige oplysninger om den udenlandske virksomhed samt om de udenlandske medarbejdere, som virksomheden udstationerer i forbindelse med arbejdet i Danmark. Anmeldelsen skal ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens såkaldte RUT register. Anmeldelsespligten skal bl.a. sikre, at fagforeningerne kan få den fornødne indsigt i, hvor mange udenlandske medarbejdere, som udfører arbejde i Danmark og indenfor hvilke brancher. Det kan gøre det lettere for fagforeningerne at sikre, at den danske udstationeringslovgivning og kollektive overenskomster bliver overholdt af udenlandske virksomheder. Det bliver det danske Arbejdstilsyn, som fremover skal føre tilsyn med anmeldelsespligten. Arbejdstilsynet får derved ansvaret for at undersøge overtrædelser af anmeldelsespligten på samme måde som ved overtrædelser af arbejdsmiljøbestemmelser.

6 6 ForælDrekøBslejligheDer Af Advokat Bodil D. Christiansen, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Med de stagnerende boligpriser er forældres køb af ejerlejligheder til boligsøgende børn formentlig på vej mod en renæssance. Det aktualiserer flere overvejelser, ikke blot om driften, men tillige om den senere afvikling af lejligheden. Købet Forældrene bør i forbindelse med købet overveje, om lejligheden skal placeres i et selskab eller købes i personligt regi. Udover finansieringen bør ved denne beslutning også inddrages dels den løbende beskatning, dels beskatningen ved den senere afvikling af lejligheden. Et tredje alternativ er at lade barnet selv købe lejligheden, eventuelt således, at barnet låner et kontant beløb af forældrene, hvis dette er en mulighed. I sidstnævnte fald vil det indenfor visse rammer være muligt at udlåne beløbet rentefrit på anfordringsvilkår til barnet. Barnet skal i så fald udover de løbende prioritetsydelser og andre faste udgifter tillige betale ejendomsværdiskat. Driften Selvom lejligheden udlejes til eget barn, må det særligt ud fra skattemæssige betragtninger anbefales at udvise samme rettidige omhu i henseende til etablering af lejekontrakt og andre aftaler, som ved udlejning til en fremmed. Skattemæssigt anses udlejning af lejligheden som en erhvervsmæssig virksomhed. Den løbende beskatning sker på samme måde som for andre udlejningsejendomme, dvs. helt uafhængigt af, om lejligheden udlejes til eget barn eller til en fremmed. Forældrene skal beskattes af markedslejen for lejligheden, men markedslejen skal fastsættes under hensyn til de lejeretlige regler om lejefastsættelse, herunder i første række reglerne om opgørelse af omkostningsbestemt husleje i de såkaldt regulerede kommuner. Forældrene har omvendt fradrag for renter og driftsomkostninger ved udlejning af lejligheden. Betaler barnet kun en favørleje, modtager barnet i princippet en gave svarende til forskellen mellem markedslejen og favørlejen. Gaven til barnet skal afgiftsberigtiges for den del, der overstiger det årlige bundfradrag for gaver. Bundfradraget er i år på kr. Forældrene skal beskattes af markedslejen, uanset om barnet kun betaler en favørleje. Købes lejligheden i et selskab, må forældrene i kraft af deres hovedaktionærstatus påregne yderligere at skulle beskattes af forskellen mellem markedslejen og en leje opgjort efter de skematiske hovedaktionærregler som personlig indkomst. Købes lejligheden af forældrene personligt, kan lejligheden placeres i virksomhedsskatteordningen eller eventuelt kapitalafkastordningen, hvis det måtte være favorabelt. I så fald vil der være fuld fradragseffekt for renter. Afvikling Ved forældrenes senere salg af lejligheden skal en fortjeneste beskattes som kapitalindkomst, dvs. med op til højeste marginale beskatning, medens tab kan fratækkes i senere gevinster ved afståelse af anden ejendom. Er lejligheden placeret i virksomhedsordningen, vil en avance blive beskattet som virksomhedsindkomst og i sidste ende som personlig indkomst. Gør forældrene selv brug af lejligheden forud for et eventuelt salg, kan lejligheden i visse tilfælde sælges skattefrit. Der stilles her strenge krav for accept af denne brug med efterfølgende skattefrihed ved salg. Ønsker forældrene at sælge lejligheden til barnet, vil det alt afhængigt af konjunkturudviklingen kunne være en fordel at gøre brug af reglerne om værdiansættelse af lejligheden ved dette salg til +/ 15 % af den offentlige vurdering. Tidligere har det været favorabelt at indrømme barnet en køberet til lejligheden til fast pris allerede på tidspunktet for forældrenes køb af lejligheden. Efter gennemførelse af nye regler om lagerbeskatning af gevinster på sådanne køberetter, bør man tænke sig grundigt om, før en sådan aftale etableres. Er lejligheden købt af et selskab, medfører en ny afgørelse fra Landsskatteretten, at forældrene bør overveje at købe lejligheden ud af selskabet, før videresalget til børnene. Landsskatteretten har accepteret, at en lejlighed ved salg fra selskab til forældrene kan værdiansættes til den meget lave offentlige vurdering som følge af, at lejligheden er udlejet (ikke-fri), idet lejligheden er udlejet til barnet. I den konkrete sag realiserede selskabet samtidig et tab til fremførsel ved afståelsen. Forældrene kan herefter videresælge lejligheden til barnet efter en normal offentlig vurdering, eventuelt +/ 15 %, der fremkommer, når lejligheden vurderes som ikke-udlejet (fri), idet lejligheden sælges til barnet som lejer af lejligheden. Sælges lejligheden derimod direkte fra selskabet til barnet, skal lejligheden efter en højesteretsdom fra 2005 værdiansættes som en fri lejlighed, og da baseret på en konkret markedsvurdering og ikke den lempeligere offentlige vurdering. Fremgangsmåden Disse og andre facetter ved forældrekøbslejligheder vil normalt medføre, at forældrene bør konsultere revisor forud for købet. Med en heldig hånd rummer forældrekøbslejligheden ikke blot mulighed for at huse barnet, men tillige elementer af et generationsskifte.

7 7 udligningsskat på STore pensioner Af Steen Mørup, Seniorskattekonsulent Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget lovforslag L 213 om en udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Sidste år indgik de samme parter som bekendt en skattereform, som betyder, at skatten på den sidst tjente krone er nedsat markant nemlig fra ca. 60 % til ca. 52,5 %. Denne skattenedsættelse har vi allerede mærket, for den trådte i kraft den 1. januar i år. Skattereformens overordnede mål var at nedsætte skatten på den sidst tjente krone, og det er også allerede sket. Regeringen har betonet, at skattebesparelserne er fuldt ud finansierede altså at de mistede skatteindtægter hentes ind ved andre initiativer. Et af elementerne til at finansiere skattebesparelserne skulle være en udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Tankegangen bag en sådan udligningsskat er, at de personer, som i tidligere år har fået skattefradrag for deres pensionsindbetalinger i indkomst med høj beskatning, skal betale en udligningsskat, når pensionerne kommer til udbetaling. Det skal de, fordi skatten på udbetalingstidspunktet er væsentligt lavere, end da de fik skattefradrag for pensionsindbetalingerne. Efter længere politisk tovtrækkeri har Regeringen og Dansk Folkeparti nu vedtaget et lovforslag, som må betegnes som et politisk forlig om en udligningsskat. Der er indgået aftale om: en udligningskat på 6 % i 4 år begyndende i 2011 kun for samlede pensionsudbetalinger ud over et bundfradrag på kr. (2010-niveau) overførsel af uudnyttet bundfradrag fra ægtefælle med indtil kr. (2010-niveau) udligningsskatten aftrappes med 1 % årligt fra 2015 udligningsskatten ophører derfor fra og med 2020 udligningsskatten pålægges ikke kapitalpensionsordninger, invalidepension, førtidspension og efterløn. Det skønnes, at udligningsskatten typisk vil blive aktuel for personer, der har haft en årlig indtægt på over kr., og dem er der ifølge Skatteministeriet ca af % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % VI NOTERER AT... Af erik høegh, Tax partner Bidrag til velgørenhed Gaver til velgørende foreninger er fradragsberettigede ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, for den del af årets gaver, som overstiger 500 kr. Årets gaver til den enkelte forening skal udgøre mindst 500 kr. Gavefradraget kan for indkomståret 2010 dog maksimalt udgøre kr. Hver af ægtefællerne kan fradrage sine gaver, ligesom de nævnte fradragsbegrænsninger gælder for hver ægtefælle. Hvis den ene ægtefælle ikke udnytter gavefradraget i fuldt omfang, kan et overskydende beløb ikke overføres til den anden ægtefælle. Gavefradraget er et ligningsmæssigt fradrag og betinget af, at den modtagne forening m.m. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS land som almen velgørende eller trossamfund. Fradraget er endvidere betinget af, at foreningen m.m. foretager indberetning til skattemyndighederne. Bundfradraget for de velgørende gaver ophæves med virkning fra indkomståret Sommerhusudlejning Med virkning for indkomståret 2010 er bundfradraget i forbindelse med anvendelse af den såkaldte 40 % regel for sommerhusudlejning ændret fra kr. til kr. De første kr. i lejeindtægt vil herefter være skattefri og det overskydende beløb vil blive nedsat med 40 %. Der kan ikke foretages fradrag for de faktiske udgifter inkl. ejendomsskat, ligesom ejeren ikke kan få nedsættelse af ejendomsværdiskatten, selvom ejeren ikke har haft rådighed over fritidsboligen i udlejningsperioden. Ved bruttolejeindtægten forstås lejeindtægten efter fradrag for honorar til udlejningsbureau, men med tillæg af særskilt betaling for el, gas, varme, telefon m.v. Eksempel: Lejeindtægt kr Bundfradrag kr kr % kr. Til beskatning kr.

8 8 Vi noterer AT... Af erik høegh, Tax partner Regulering af moms i forbindelse med debitor tab Skat har nu ændret praksis med hensyn til momsregulering for debitor tab. Tidligere har det været således, at der for krav over 3000 kr. skulle være sket indenretlig behandling af sagerne, og der har således skulle foreligge tvangsakkord, cirkulæreskrivelse eller lignende for at der kunne accepteres momsregulering. Efter ny praksis er tabet nu konstateret, når Fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen i virksomheden, Fordringerne herefter er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, der har foretaget de inddrivelsesskridt, som inkassovirksomheden i relation til fordringen størrelse har fundet mulige og En uafhængig inkassovirksomhed har foretaget en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring og i den forbindelse har vurderet, om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten. Følgende betingelser skal dog tillige være opfyldt. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne, idet en procentvis nedskrivning på den enkelte eller på den samlede debitormasse ikke tillades. Det er en forudsætning, at fordringen er uomtvistelig og endelig Der skal være foretaget tilstrækkelig til fordringens inddrivelse, idet der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen Det er normalt en forudsætning, at handelsforpligtelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget kan foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse Konsekvenserne af praksisændringen er, at virksomheder, der har krav, der er uomtvistelige og endelige, kan betragte tabet som konstateret, allerede når en uafhængig inkassovirksomhed har foretaget inddrivelseskridt, som vil være naturlige at foretage set på baggrund af fordringens størrelse og i forhold til omkostningerne ved at inddrive. Toldoplag I forbindelse med import fra tredjelande vil der skulle betales told. Denne told er ikke mulig at få godtgjort, hvis varerne efterfølgende reeksporteres til et land udenfor EU. For virksomheder, der sælger varer til kunder udenfor EU vil denne situation kunne undgås ved, at der oprettes et toldoplag. Virksomheden undgår dermed, at betale told til EU ved indførsel af varerne. Dermed skal der alene betales told i modtagerlandet, når varerne indfortoldes der. Virksomheden opnår således en besparelse svarende til det toldbeløb, der skulle have været betalt i forbindelse med indførsel af varerne til EU. Et toldoplag er et område, der er godkendt af SKAT og underlagt SKAT s kontrol. Medens varerne er oplagt på toldlageret opkræves der ikke told. Virksomheden skal i forbindelse med oplagringen føre lagerregnskab med til og fraførsel af varerne. Mindsterenten 1/1 30/ ,00 % Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters Professional A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters Professional A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 19. juli 2010

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere