Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998"

Transkript

1 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998

2 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf.: Fax: Litotryk København A/S ISBN: Publikationen kan købes ved henvendelse til: Indenrigministeriet Statens Informationer Christiansborg Slotsplads 1 Publikationsafdelingen 1218 København K eller Postboks 1103 Tlf.: København K Fax: Tlf.: Fax: Pris: 100 kr. inkl. moms. Det kommunale regnskab 1997 er tilgængelig på 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regnskab Aftalegrundlaget Det kommunale regnskab De kommunale udgifter Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Særlige udgiftsområder Sygehusvæsen og sygesikring Budgetgaranterede områder Børneområdet Ældreområdet De kommunale indtægter Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Likviditetsforbrug Personaleforbrug Særlige undersøgelser De kommunale fællesskaber Sygedagpengeområdet Udgiftsbehov Analyse- og udredningsarbejder m.v Finansieringsudvalg (inkl. skattekilder) Projekt om offentlig service i landdistrikterne Opgørelse af ØMU-gæld Kommuneaftaler for

4 6.1. Aftalen med Kommunernes Landsforening Aftalen med Amtsrådsforeningen Aftalerne med Københavns og Frederiksberg Kommuner Bilag 4

5 1. Indledning Det kommunale regnskab 1997 er den ene af Indenrigsministeriets to årlige publikationer om den kommunale økonomi. Den anden omhandler det kommunale budget og udkommer i efteråret efter kommunernes budgetvedtagelse. Herudover udgiver Indenrigsministeriet årligt de kommunale nøgletal samt beregningsgrundlaget for kommunal udligning og generelle tilskud. I kapitel 2 præsenteres en række hovedresultater fra de kommunale regnskaber for De anvendte tal svarer til den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber fra Danmarks Statistik. I afsnit 2.1 gennemgås kort aftalegrundlaget for 1997 inden der i afsnit 2.2 foretages en samlet gennemgang af de kommunale regnskaber for Der foretages i afsnit 2.3 en mere detaljeret gennemgang af de kommunale udgifter opdelt på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter. I afsnit 2.4 redegøres der for udviklingen på en række udvalgte udgiftsområder; sygehuse og sygesikring, budgetgaranterede områder samt børne- og ældreområdet. Derefter foretages i afsnit 2.5 en mere detaljeret gennemgang af de kommunale indtægter opdelt i afsnit om skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse og likviditetsforbrug. Til sidst indeholder afsnit 2.6 en kort gennemgang af det kommunale personaleforbrug i Kapitel 3 omhandler tre særlige undersøgelser. I afsnit 3.1 præsenteres en række hovedresultater vedrørende de kommunale fællesskabers budget for Dernæst undersøges i afsnit 3.2 udviklingen i kommunernes udgifter til sygedagpenge inden der i afsnit 3.3 foretages en analyse af primærkommunernes og amtskommunernes udgiftsbehov. I kapitel 4 omtales nogle analyse- og udredningsarbejder. Afsnit 4.1 omhandler Finansieringsudvalget arbejde - herunder arbejdet med de kommunale skattekilder, hvorefter det af Indenrigsministeriet iværksatte forskningsprojekt om den offentlige service i landkommunerne og landdistrikterne omtales i afsnit

6 Kapitel 5 indeholder en opgørelse af kommunernes gæld i forbindelse med den samlede ØMU-gæld. Kapitel 6 indeholder en kort gennemgang af de økonomiske aftaler mellem regeringen og de kommunale parter om den kommunale økonomi for I bilagene til publikationen er samlet en række statistiske grundoplysninger om den kommunale økonomi. Det drejer sig om oplysninger vedrørende pris- og lønudviklingen, likviditet, gæld, personaleforbrug og kommunale meropgaver samt oversigter over de kommunale regnskaber og budgetter for de senere år. Endvidere indeholder bilagene en række kommunefordelte tabeller vedrørende den kommunale sektors finansierings- og udgiftsstruktur. Endelig er de økonomiske aftaler mellem regeringen og den kommunale parter vedrørende den kommunale økonomi for 1999 optrykt. 6

7 2. Regnskab 1997 Dette afsnit indledes med en kortfattet gennemgang af de økonomiske aftaler mellem regeringen og de kommunale parter for 1997 (aftalerne er optrykt i Det kommunale regnskab 1995 ). Dernæst præsenteres hovedtallene for regnskab 1997 på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden ligesom der redegøres for udviklingen på en række udvalgte områder Kommuneaftaler for 1997 Aftalerne for 1997 tog deres udgangspunkt i regeringens langsigtede målsætning om at afvikle den offentlige gæld, hvilket kræver, at der kan opnås overskud på de offentlige budgetter. Denne finanspolitiske målsætning forudsatte en stram udgiftspolitik i I det følgende er omtalt hovedpunkterne i aftalerne for hver af de kommunale parter. Aftalen med primærkommunerne Regeringen og Kommunernes Landsforening var enige om, at henstille til kommunerne, at skatteudskrivningen under ét blev holdt uændret i 1997 i forhold til Der var desuden enighed om, at realvæksten i driftsudgifterne i 1997 skulle holdes i underkanten af realvæksten de foregående år, og at udgiftsvæksten især rettedes imod udgiftspresset på serviceområder, hvor antallet af brugere vokser. Den samlede finansiering af kommunernes udgifter ved et uændret skatteniveau i 1997 skulle sikres ved, at bloktilskuddet ekstraordinært blev forhøjet med 3,0 mia.kr. for KL-kommunerne. Dertil kom en midtvejsregulering af budgetgarantien for 1996 i 1997, som udgjorde 650 mio. kr. for KL-kommunerne. 7

8 Efterreguleringen af budgetgarantien for 1995 indebar, at KL-kommunerne skulle tilbagebetale 1,3 mia.kr. til staten. Denne tilbagebetaling ville kunne finansieres med den likviditet, der var opbygget som følge af mindreudgifterne på det budgetgaranterede område i Til vanskeligt stillede kommuner med lav likviditet, afsattes en lånedispensationspulje på 400 mio.kr. til dispensation for lån til engangsudgifter, herunder efterregulering af budgetgarantien for Den ordinære lånepulje på 200 mio.kr. til kommuner, der af likviditetsmæssige årsager havde behov for lånoptagelse, opretholdtes. Til renovering og udskiftning af færger indførtes generel låneadgang. Kommunernes Landsforening var indforstået med, at der gennemførtes en fremrykning af kommunernes afregning til staten af indeholdt kildeskat mv., så afregningen sker samtidig med, at indkomsten er til rådighed for modtageren. Fremrykningen med 25 dage afstedkom en kompensation for kommunernes rentetab på 200 mio.kr. over bloktilskuddet. Aftalen med amtskommunerne Regeringen og Amtsrådforeningen var enige om at henstille til amtskommunerne, at væksten i udgifterne i 1997 skulle holdes på niveau med væksten i de forudgående år. Der var således i aftalen plads til en udgiftsvækst på 2,3 pct. i Udgiftsvæksten var særligt rettet imod indsatsen for de svage grupper, dvs. udstødte, hjemløse og sindslidende, ligesom de psykiatriske tilbud blev aftalt forbedret. Ved aftalen overførtes pr. 1. juli 1997 ca. to tredjedele af det nuværende hovedlandevejsnet til amtskommunerne. Amtskommunernes merudgifter som følge af overførslen kompenseredes efter de sædvanlige regler. Den aftalte udgiftsvækst ville for nogle amtskommuner nødvendiggøre en øget skatteudskrivning. Parterne var enige om, at skatteudskrivningen højst kunne øges til 10,8 pct. fra 1996 til

9 Der var fortsat enighed om at arbejde for en afskaffelse af de resterende statslige bloktilskud, således at de amtskommunale udgifter fremover i højere grad finansieres af amtskommunale skatter. For amtskommuner, der havde en negativ afregning af skatter for 1995, hvilket primært vil sige hovedstadsamterne, oprettedes en tilskudspulje på 200 mio.kr. Til de samme amtskommuner afsattes en lånepulje på 450 mio.kr. til dækning af den negative afregning udover amtskommunens tilskud. Der var tale om hypotekbanklån, som var rentefrie i 1997, men som skulle afdrages med lige store årlige afdrag de efterfølgende tre år. Amtskommunernes eksisterende hypotekbanklån på 550 mio.kr., der skulle forfalde i 1997, videreførtes i 1997 på uændrede vilkår. Også for amtskommunerne indførtes generel låneadgang til renovering og udskiftning af færger. Aftalerne med Københavns og Frederiksberg Kommuner Aftalerne med Københavns og Frederiksberg Kommuner tog deres udgangspunkt i betydelige finansieringsunderskud i På den baggrund var en række finansieringsbidrag tilvejebragt, mens den resterende del af finansieringsunderskuddet aftaltes finansieret ved selvfinansiering. Der kunne derfor blive tale om skatteforhøjelser i hovedstadskommunerne. Nedenfor er finansieringsbidragene for de to kommuner omtalt. Københavns Kommune Helt på linie med aftalen med Kommunernes Landsforening fik Københavns Kommune i 1997 en ekstraordinær forhøjelse af bloktilskuddet, som udgjorde ca. 322 mio.kr., samt en midtvejsregulering af budgetgarantien for 1996 i 1997, som udgjorde ca. 70 mio.kr. 9

10 Der afsattes til Københavns Kommune en lånedispensationspulje på 200 mio.kr., som kunne anvendes til dispensation for lån til engangsudgifter, herunder tilbagebetalingen af ca. 140 mio.kr. til staten i efterregulering af budgetgarantien for Der ydedes i 1997 tillige kommunen et hypotekbanklån på 200 mio.kr., som er rente- og afdragsfrit i tre år. Endelig blev der givet dispensationsmulighed for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringerne i 1997 på 231 mio.kr., som er indeholdt i sygehusplanen for HS. Fremrykningen af kommunernes afregning til staten af indeholdt kildeskat, bevirkede en permanent forhøjelse af bloktilskuddet for Københavns Kommune på ca. 21 mio.kr., som kompensation for rentetabet. Frederiksberg Kommune Også Frederiksberg Kommune fik en ekstraordinær bloktilskudsforhøjelse på ca. 76 mio.kr., samt en midtvejsregulering af budgetgarantien for 1996 i 1997, som udgjorde ca. 16 mio.kr. Efterreguleringen af budgetgarantien for 1995, som for Frederiksberg Kommune udgjorde ca. 33 mio.kr. i tilbagebetaling til staten, forudsattes finansieret med den likviditet, der var opbygget som følge af mindreudgifterne på det budgetgaranterede område i På lige fod med Københavns Kommune blev der til Frederiksberg Kommune ydet et hypotekbanklån, der er rente- og afdragsfrit i tre år. Lånet er på 20 mio.kr. Samtidig afsattes en ekstraordinær lånedispensationsramme på 85 mio.kr. til kommunen. Endelig fritages Frederiksberg Kommune for rentebetaling på hypotekbanklån ydet i 1993 og 1994 i henhold til finansieringaftalerne med regeringen. I stedet opskrives restgælden med beløbet. 10

11 Der blev, som for Københavns Kommune, givet dispensationsmulighed for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringerne i 1997 på 231 mio.kr., som er indeholdt i sygehusplanen for HS. Fremrykningen af kommunernes afregning til staten af indeholdt kildeskat, bevirkede en permanent forhøjelse af bloktilskuddet for Frederiksberg Kommune på ca. 5 mio.kr., som kompensation for rentetabet. 11

12 2.2. Det kommunale regnskab I nedenstående tabel er vist en oversigt over det kommunale regnskab for Tabel 2.2.1: Oversigt over regnskab 1997 Mio. kr. Amtskommuner Primærkommuner Kbh. Kommune Fr.berg Kommune Hele landet Nettodriftsudg Nettoanlægsudg Momsudg Nettoudg. ekskl. moms Nettoudg. inkl. moms Nettorenteudgifter Skatter Tilskud og udligning Finansieringsunderskud Nettolåneafdrag Finansforskydning (1) Likviditetsforøgelse (2) Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. Noter: (1) I finansforskydninger indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og momsudgifterne. (2) En negativ likviditetsforøgelse svarer til et likviditetsforbrug. Den kommunale sektor under ét har i 1997 haft nettodriftsudgifter på 189,8 mia. kr. Nettoanlægsudgifterne beløber sig i samme periode til knap 10,6 mia. kr., mens momsudgifterne andrager ca. 10,0 mia. kr. Således har den samlede kommunale sektor i 1997 haft nettodrifts- og anlægsudgifter på 210,4 mia. kr. inkl. moms; hertil kommer nettorenteudgifter på godt 0,7 mia. kr. På finansieringssiden har den samlede kommunale sektor indtægter fra skatter på 179,3 mia. kr. og fra tilskud og udligning på 29,7 mia. kr. Således overstiger de samlede udgifter indtægterne med ca. 2,1 mia. kr. Ligeledes har kommunerne i 1997 haft udgifter til finansforskydninger på knap 5,4 mia. kr. samt en nettolåneoptagelse på 2,2 mia. kr. Således har den kommunale sektor under ét i 1997 haft et likviditetsforbrug på 5,3 mia. kr. 12

13 Udviklingen fra budget 1997 til regnskab 1997 for alle de kommunale sektorer fremgår af tabel Tabel : Udviklingen fra budget 1997 til regnskab 1997 (1) Mio. kr. Amtskommuner Primærkommuner Kbh. Kommune Fr.berg Kommune Hele landet Nettodriftsudg Nettodriftsudg. korrigeret for opgaveomlægn Nettoanlægsudg Momsudg Nettoudg. ekskl. moms Nettoudg. inkl. moms Nettorenteudgifter Skatter Tilskud og udligning Finansieringsunderskud Nettolåneafdrag Finansforskydninger Likviditetsforøgelse Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. Noter: (1) Der er ikke foretaget omregning fra budgetteret til opgjort pris- og lønudvikling. Et positivt beløb betyder, at regnskabet overstiger budgettet. I forhold til budgettet for 1997 havde den samlede kommunale sektor et merforbrug på driften på knap 0,9 mia. kr. Når der korrigeres for opgaveomlægninger udgør merforbruget 1,3 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 0,7 pct. Omvendt er der anvendt 127 mio. kr. mindre på anlægssiden end der var budgetteret med for 1997, svarende til en vækst på 1,2 pct. Amtskommunernes regnskabstal for 1997 viser et merforbrug på driften på knap 0,7 mia. kr. i forhold til budgettet, svarende til et merforbrug på 1,1 pct. i forhold til budget Ved en korrektion for opgaveomlægninger udgør merforbruget knap 0,6 mia. kr. eller en vækst på 0,9 pct. 13

14 Merforbruget skyldes først og fremmest en stigning i nettodriftsudgifterne til sygehusområdet på knap 700 mio. kr svarende til en vækst i nettoudgifterne i forhold til budgettet på mere end 2,6 pct. jf. afsnit 2.4. På anlægssiden har amterne derimod anvendt ca. 0,3 mia. kr. mindre i 1997, end der var budgetteret med. Dette svarer til et mindreforbrug på 13,9 pct. Mindreforbruget kan især henføres til sygehusområdet, hvor der er anvendt ca. 187 mio. kr. mindre på anlægsvirksomhed end i budgetterne (svarer til et fald på ca. 18,5 pct.) Sammenlignet med budgettet for 1997 har amtskommunerne haft merindtægter på 210 mio. kr. fra skatter og tilskud/udligning og merrenteindtægter på ca. 39 mio. kr. samt en større nettolånoptagelse på 98 mio. kr. Herudover har amterne i regnskabet en nettolikviditetsforøgelse på ca. 264 mio. kr., mens der var budgetteret med et nettolikviditetsforbrug på 51 mio. kr. Københavns og Frederiksberg Kommuner har begge lavere udgifter i regnskab 1997 end budgetteret. Københavns Kommune har et mindreforbrug på driften (korrigeret for opgaveomlægninger) på 152 mio. kr., svarende til en vækst på 0,8 pct., samt et mindreforbrug på anlægssiden på 509 mio. kr., eller 39,1 pct. For Københavns Kommune er de samlede nettoudgifter inkl. moms således 635 mio. kr. mindre (-2,9 pct.) i regnskabet i forhold til budgetteret for For Frederiksberg Kommune er de samlede nettoudgifter inkl. moms således 81 mio. kr. mindre (-2,1 pct.) i regnskabet i forhold til budgetteret for Primærkommunerne har i regnskab 1997 nettodriftsudgifter på 106,8 mia. kr., hvilket er 0,9 mia. kr. svarende til 0,9 pct. mere end budgetteret med (efter korrektion for opgaveomlægninger). Fordelt på henholdsvis land- og bykommuner viser det sig, at især landkommunerne har overskredet driftsbudgettet. Landkommuner er defineret som primærkommuner med et indbyggertal på mindre end 3000 pr. 1. januar 1994; de resterende primærkommuner betegnes som bykommuner. 14

15 Landkommunerne har i regnskab 1997 et merforbrug på nettodriftsudgifterne på 1,3 pct., mens bykommunerne har et tilsvarende merforbrug på 0,3 pct. (ikke korrigeret for opgaveomlægninger). Hvilke kommunale udgiftsområder, der har bidraget til merforbruget, vil blive behandlet i afsnit 2.3. Tabel : Udviklingen fra budget 1997 til regnskab 1997 (1)(2) Mio. kr. Landkommuner Bykommuner Primærkommuner Nettodriftsudg Nettodriftsudg. korrigeret for opgaveomlægn Nettoanlægsudg Momsudg Nettoudg. ekskl. moms Nettoudg. inkl. moms Nettorenteudgifter Skatter Tilskud og udligning Finansieringsunderskud Nettolåneafdrag Finansforskydninger Likviditetsforøgelse Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. Noter: (1) Der er ikke foretaget omregning fra budgetteret til opgjort pris- og lønudvikling. Et positivt beløb betyder, at regnskabet overstiger budgettet. (2) Der er ikke korrigeret for opgveomlægninger for henholdsvis land- og bykommunerne. På anlægssiden har primærkommunerne i regnskab 1997 et merforbrug i forhold til budgettet på godt 0,7 mia. kr., svarende til en vækst på ca. 10,2 pct. Også her har landkommunerne haft den relativt største overskridelse, nemlig 23,4 pct., mens bykommunernes regnskaber overskrider budgetterne med 8,5 pct. Samlet set har primærkommunerne under ét haft et samlet udgiftsniveau inkl. moms på 120,7 mia. kr. (korrigeret for opgaveomlægnin- 15

16 ger), hvilket i forhold til det budgetterede svarer til et merforbrug på 1,9 pct. For landkommunerne er der tale om et merforbrug på 2,6 pct. og for bykommunerne 1,3 pct. i forhold til budget 1997 (ikke korrigeret for opgaveomlægninger). I forhold til budgettet for 1997 har primærkommunerne haft merindtægter på 153 mio. kr. fra skatter, mindreindtægter fra tilskud/udligning på 242 mio. kr. og merrenteudgifter på ca. 38 mio. kr. samt en større nettolånoptagelse på 642 mio. kr. Primærkommunernes nettolånoptagelse er således knap 62 pct. større, end der var budgetteret med. Primærkommunernes samlede udgifter overstiger indtægterne i regnskab 1997 med godt 2,7 mia. kr. Der var budgetteret med et finansieringsunderskud på 770 mio. kr., således overstiger finansieringsunderskuddet i regnskabet det budgetterede med 2,4 mia. kr. (efter korrektion for opgaveomlægninger), eller mere end 300 pct. Finansieringen er sket ved en højere lånoptagelse end budgetteret, jf. ovenstående, men først og fremmest ved et højere likviditetsforbrug. Primærkommunerne havde således for 1997 budgetteret med en likviditetsforbrug på godt 2,4 mia. kr., mens regnskabet for 1997 viser, at primærkommunerne har haft et likviditetsforbrug på knap 5,6 mia. kr., svarende til en vækst i nettolikviditetsforbruget på mere end 128 pct De kommunale udgifter 16

17 I dette afsnit er foretaget en kortfattet gennemgang af de kommunale drifts- og anlægsudgifter i regnskab Udviklingen i de kommunale udgifter fra regnskab 1996 til regnskab 1997 er beskrevet, hvor regnskab 1996 er fremskrevet til 1997 pris- og lønniveau samt korrigeret for opgaveomlægninger. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i kommunernes nettoudgifter fra regnskab 1996 til regnskab Tabel 2.3.1: Udviklingen i nettoudgifterne fra regnskab 1996 til regnskab 1997 (1) Mio. kr. Nettoudgifter R96 i 1997-niveau Amtskommuner Primærkommuner Kbh. Kommune Fr.berg Kommune Hele landet Nettoudgifter R Vækst R96-R97 (i pct.) 2,5 0,8 1,2 3,3 1,4 Nettodriftsudgifter R96 i 1997-niveau Nettodriftsudgifter R Vækst R96-R97 (i pct.) 2,3 1,4 0,6 0,2 1,6 Nettoanlægsudgifter R96 i 1997-niveau Nettoanlægsudg. R Vækst R96-R97 (i pct.) 10,6-6,9 17,2 57,8-1,7 Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. Noter: Regnskab 1996 er fremregnet til 1997 pris- og lønniveau med p/l-procenterne vist i bilag 1, samt korrigeret for opgaveomlægninger, jf. bilag 7. Den kommunale sektor under ét har i regnskab 1997 haft nettodriftsog anlægsudgifter på ca. 200,4 mia. kr., svarende til en realvækst i forhold til regnskab 1996 på 1,4 pct. eller 2,7 mia. kr. For nettodriftsudgifterne, der i regnskab 1997 udgør 189,8 mia. kr. eller 94,7 pct. af de samlede nettoudgifter, er der i forhold til regnskab 1996 tale om en real stigning på 2,9 mia. kr. (1,6 pct.). På anlægssiden har den kommunale sektor under ét haft et realt fald i nettoudgifterne på knap 0,2 mia. kr., svarende til en realvækst på -1,7 pct. 17

18 Amtskommunernes samlede nettoudgifter er i regnskab 1997 steget realt med 1,5 mia. kr. eller 2,5 pct. i forhold til regnskab Stigningen fordeler sig med en realvækst i nettodriftsudgifterne på 1,3 mia. kr. (2,3 pct.) og i nettoanlægsudgifterne på 0,2 mia. kr. (10,6 pct.). Primærkommunerne har fra regnskab 1996 til regnskab 1997 haft en realvækst i den samlede nettoudgifter på 0,8 pct. svarende til 0,9 mia. kr., således at de samlede nettoudgifter i regnskab 1997 udgør 114,5 mia. kr. Væksten fordeler sig med en positiv realvækst i nettodriftsudgifterne på 1,5 mia. kr. (1,4 pct.) og en negativ vækst i nettoanlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. (-6,9 pct.). Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har begge en positiv realvækst i de samlede nettoudgifter fra regnskab 1996 til regnskab Københavns Kommunes vækst i henholdsvis de samlede nettoudgifter, nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter er 0,2 mia. kr. (1,2 pct.), 0,1 mia. kr. (0,6 pct.) og 0,1 mia. kr. (17,2 pct.). De tilsvarende realvækstrater for Frederiksberg Kommune er 0,1 mia. kr. (3,3 pct.), 7 mio. kr. (0,2 pct.) og 0,1 mia. kr. (57,8 pct.) Driftsvirksomhed I dette afsnit betragtes (amts)kommunernes driftsvirksomhed i regnskab 1997 nærmere. Regnskab 1997 ses i sammenhæng med regnskab 1996 og budget 1997, hvor brutto- og nettodriftsudgifterne i såvel regnskab 1996 og budget 1997 er korrigeret for opgaveomlægninger i kommuner og amtskommuner. Ligeledes er regnskab 1996 fremskrevet til 1997 pris- og lønniveau. Budget 1997 er ikke omregnet fra budgetteret til opgjort pris- og lønniveau, da der ikke foreligger en egentlig samlet opgørelse over de i budgetterne anvendte pris- og lønskøn. En tilbageskrivning af budget 1997 med de kommunale organisationers skøn og fremskrivning med den af staten opgjorte pris og lønstigning ville endvidere kun give anledning til marginale ændringer. Den er således ikke foretaget her. 18

19 I tabel er vist udviklingen i driftsudgifterne- og indtægterne fra regnskab 1996 henholdsvis budget 1997 til regnskab For den kommunale sektor under ét udgør de samlede bruttodriftsudgifter i regnskab ,0 mia. kr., mens bruttodriftsindtægterne andrager 92,2 mia. kr. Således var nettodriftsudgifterne 189,8 mia. kr., hvilket er en real stigning i forhold til regnskab 1996 på 2,9 mia. kr. svarende til 1,6 pct. I forhold til budgettet er udgifterne steget 1,3 mia. kr. eller 0,7 pct. For amtskommunernes vedkommende har der været tale om en realvækst i nettodriftsudgifterne fra regnskab 1996 til regnskab 1997 på godt 1,3 mia. kr. svarende til 2,3 pct. Dette dækker over en vækst i bruttodriftsudgifterne på 1,6 mia. kr. (2,2 pct.) og en vækst i bruttodriftsindtægterne på 0,25 mia. kr. (1,8 pct.). Også i forhold til budget 1997 er der i regnskab 1997 en real stigning i nettodriftsudgifterne. Denne vækst på ca. 0,6 mia. kr. (0,9 pct.) dækker over en vækst i bruttodriftsudgifterne på 1,8 mia. kr. (2,5 pct.) og i bruttodriftsindtægterne på 1,3 mia. kr. (10,0 pct.). For såvel Københavns og Frederiksberg Kommuner gælder, at der kun har været mindre stigninger i bruttodriftsudgifterne fra regnskab 1996 til regnskab 1997 (for Københavns Kommune 120 mio. kr. eller 0,6 pct. og for Frederiksberg Kommune 7 mio. kr. eller 0,2 pct.), mens der har været reale fald i nettodriftsudgifterne fra budget 1997 til regnskab 1997 på henholdsvis -0,8 pct. (152 mio. kr.) for Københavns Kommune og -1,0 pct. (32 mio. kr.) for Frederiksberg Kommune. For begge kommuner dækker dette over både stigninger i bruttodriftsindtægterne og fald i bruttodriftsudgifterne. Realvæksten i primærkommunernes bruttodriftsudgifter og -indtægter er på henholdsvis 2,6 pct. (4,4 mia. kr.) og 4,8 pct. (2,9 mia. kr.) i forhold til regnskab Det samlede reale merforbrug i regnskab 1997 udgør dermed 1,4 procent i forhold til Bruttodriftsudgifterne og indtægterne er steget med henholdsvis 3,1 pct. (5,1 mia. kr.) og 7,0 pct. (4,2 mia. kr.) i forhold til budget 1997 svarende til en stigning i nettodriftsudgifterne på 1,2 procent eller 0,9 mia. kr. 19

20 Tabel 2.3.2: Udviklingen i driftsudgifterne (1) Mio. kr. R 1997 R 1996 i B 1997 Vækst R 96-R97 Vækst B97-R97 97 p/l Mio.kr. Pct. Mio.kr. Pct. Amtskommuner Bruttodriftsudgifter , ,5 Bruttodriftsindtægter , ,0 Nettodriftsudgifter , ,9 Primærkommuner Bruttodriftsudgifter , ,1 Bruttodriftsindtægter , ,0 Nettodriftsudgifter , ,9 heraf Landkomm. Bruttodriftsudgifter , ,6 Bruttodriftsindtægter , ,2 Nettodriftsudgifter , ,3 heraf Bykommuner Bruttodriftsudgifter , ,6 Bruttodriftsindtægter , ,7 Nettodriftsudgifter , ,3 Københavns Kom. Bruttodriftsudgifter , ,2 Bruttodriftsindtægter ,3 83 0,7 Nettodriftsudgifter , ,8 Frederiksberg Kom. Bruttodriftsudgifter , ,5 Bruttodriftsindtægter ,7 9 0,5 Nettodriftsudgifter , ,0 Hele landet Bruttodriftsudgifter , ,5 Bruttodriftsindtægter , ,4 Nettodriftsudgifter , ,7 Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. Noter: (1) Regnskab 1996 er fremregnet til 1997 pris- og lønniveau med p/l-procenterne vist i bilag 1. Regnskab 1996 og budget 1997 er korrigeret for opgaveomlægninger, jf. bilag 7. (gælder dog ikke kategorierne 'landkommuner' og 'bykommuner'). Som det fremgår af tabel har væksten i såvel driftsindtægterne som -udgifterne været relativt større i landkommunerne end i bykommunerne. Dette gælder i forhold til regnskab 1996, men også i forhold til budget Det skal bemærkes, at nettodriftsudgifterne og brutto- 20

21 driftsudgifterne for såvel regnskab 1996 som budget 1997 ikke er korrigerede for opgaveomlægninger for landkommunerne og bykommunerne. Derfor er realvækst-tallene for disse to kategorier ikke helt sammenlignelige med realvækst-tallene for samtlige primærkommuner eller de andre kommunale sektorer. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 1996 til regnskab 1997 for henholdsvis amtskommuner og primærkommunerne er illustreret i figur , og for henholdsvis landkommuner og bykommuner i figur Af bilagene 16 og 17 fremgår realvæksten fra henholdsvis regnskab 1996 til regnskab 1997 og budget 1997 til regnskab 1997 i driftsudgifterne og -indtægterne opdelt på hovedkonti. Amtskommunernes største udgiftsområde er sygehusvæsen og sygesikring. I regnskab 1997 udgør disse områder tilsammen 38,9 mia. kr. kr., svarende til 64,6 pct. af amternes samlede nettodriftsudgifter. I forhold til regnskab 1996 udviser disse områder en real udgiftsvækst på 0,9 mia. kr. eller 2,4 pct. I forhold til det budgetterede er væksten på knap 1,0 mia. kr. eller 2,5 pct. Dette betyder, at området for sygehusvæsen og sygesikring er det område med de største absolutte budgetoverskridelser i nettodriftsudgifterne og næststørste relative budgetoverskridelser. Kun på social- og sundhedsområdet er den procentvise vækst større; nemlig 3,6 pct., svarende til knap 0,3 mia. kr. Social- og sundhedsområdet udgør sammen med undervisning og kultur amtskommunernes næststørste udgiftsområder i regnskab 1997 med nettodriftsudgifter på 7,9 mia. kr. I forhold til regnskab 1996 Figur 2.3.1: Nettodriftsudgifternes fordeling i 21 Amtskommunerne Amtskommunerne Primærkommunerne Primærkommunerne Regnskab 1997 Regnskab 1996 Regnskab 1997 Regnskab 1996

22 regnskab 1996 og i regnskab Byudvikling m.v. 1. Forsyningsvirksomhed 2. Vejvæsen 3. Undervisning og kultur 4. Sygehuse og sygesikring 5. Social- og sundhedsvæsen 6. Administration Mio. kr Amtskommuner Amtskommuner Primærkommuner Primærkommuner Regnskab 1996 Regnskab 1997 Regnskab 1996 Regnskab 1997 Anm.: Regnskab 1996 er fremskrevet til 1997 pris- og lønniveau. udviser området for undervisning og kultur en vækst i nettodriftsudgifterne på 0,13 mia. kr. eller 1,7 pct., mens social- og sundhedsområdet har en realvækst på 0,4 mia. kr. eller 5,5 pct., hvilket er den næststørste relative vækst; kun området for byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger har en relativ vækst, der er større, nemlig 13,5 pct. Figur 2.3.2: Nettodriftsudgifternes fordeling i 22

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. August 2000

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. August 2000 Det kommunale regnskab 1999 Indenrigsministeriet August 2000 Det kommunale regnskab 1999 Udgiver: Tryk: Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Det kommunale regnskab 2002

Det kommunale regnskab 2002 Det kommunale regnskab 2002 Det kommunale regnskab 2002 Indenrigs- og Sundhedsministeriet December 2003 Det kommunale regnskab 2002 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Det kommunale budget. Indenrigsministeriet. Februar 1998

Det kommunale budget. Indenrigsministeriet. Februar 1998 Det kommunale budget 1998 Indenrigsministeriet Februar 1998 Det kommunale budget 1998 Udgiver: Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39 inm@inm.dk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002

Det kommunale budget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Marts 2002 Det kommunale budget 2002 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 33 92 33 60 Fax:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne Kommunal Budgetoversigt Budget 2004 og aftalerne Januar 2004 Kommunal Budgetoversigt, januar 2004. I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 De kommunale og regionale budgetter 2013 Indhold Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 1.1.2 Oversigt over regionernes

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 Kolofon Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Udgivet i oktober 2009 Foto: Ole Nielsen Layout: PrinfoTrekroner ISBN-nr:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere