Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til sager udtaget til senere godkendelse Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune Godkendelse af årsregnskab 2006/ Boligselskabet Limfjorden, afd Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt Kommune Tillæg til spildevandsplan vedr. Grønhøj Spildevandslaug Endelig vedtagelse af Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Resultatrevision 2007 incl. kommentarer fra LBR Revalideringstilbud som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar Punkter på lukket møde: 78. Salg af kommunale ejendomme Afbud: Grethe Dragsbæk (A) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til sager udtaget til senere godkendelse / Arne Kristensen Beslutningstema Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 vedrørende de områder, der i behandlingen den 21. maj 2008 blev udtaget til senere godkendelse Sagsbeskrivelse Nedenfor er de enkelte institutioner/områder gennemgået. Aabybro SFO (Bikuben) Overskud på er overordnet opstået ved overførsel på kr. fra 2006 til 2007 (planlagt legeplads som ikke kunne etableres pga. arbejdet med anlæg af hal) planlagt mindreforbrug på ca kr. idet reduktion i forbindelse med serviceharmonisering (i alt ca. 1,2 mio. over 3 år) er effektueret i 2007 merindskrivning på ca. 25 børn, hvor normeringen ikke er hævet tilsvarende Det indstilles, at der overføres kr. til 2008, og at de resterende kr. ikke overføres med henvisning til, at ressourcemodellen for SFO området bør revideres mht. utilsigtede konsekvenser for helt store og helt små SFO er (jf. også beskrivelsen af underskud på Halvrimmen SFO). Biersted Skole Biersted skoles regnskab er primært taget ud til gennemsyn fordi afklaring fandt sted mens regnskaberne behandledes i direktion, ØKU og KMB. Efterfølgende er det godtgjort, at skolen mangler tilførsel af midler for ydelser leveret til Musikskolen indtil samt tilførsel af midler fra sygdomspuljen vedrørende ansat, der er bevilget orlov til pasning af barn. Disse midler omplaceres i Underskuddet, der er opgjort til kr. forventes dermed at være neutraliseret. Det indstilles at underskud på kr. overføres til Halvrimmen SFO Et stort fald i børnetallet hos Halvrimmen SFO har været en medvirkende årsag til at SFO en leverer et regnskab, der udviser et underskud på kr. SFO en er normeret til 42 børn og tildelt ressourcer hertil via budgettet for

4 Kommunalbestyrelsen Da børnetallet reguleres til ca. 25 falder tildelingen med kr., og de har ikke været muligt at reducere i personaletallet i nødvendigt omfang. Opmærksomheden henledes på, at den politisk godkendte ressourcetildelingsmodel på SFO-området ikke er indrettet til at håndtere SFO er med så få børn, som det her er tilfældet. Der opereres ikke som på børnehaveområdet, med en minimumsnormering, der skal sikre at det muligt at opretholde driften (personalemæssigt dække hele åbningstiden) af en SFO selvom børnetallet falder drastisk. Ressourcetildelingen ændres med ca kr./barn i opad- eller nedadgående retning uanset om der er 25 børn indskrevet eller 100 børn indskrevet. Uden at have beregnet konkret på ressourcetildelingsmodellen, skønnes et realistisk niveau for opretholdelse af en SFO at ligge omkring 35 børn. Hvis der indarbejdes en minimumsnormering i dette område, vil det være muligt at tilpasse personalet til det aktuelle børnetal i forhold hertil. Udgiften til grundnormeringen kunne tages fra den samlede ressource, idet det også må antages, at stordriftsfordele kunne betinge en mindre tildeling til de største SFO er. Evt. ændring af ressourcemodellen kræver en politisk behandling. Beregnes Halvrimmens SFO s budget med en normering på 35 børn vil det betyde, at budgettet burde forhøjes med kr. Det konstaterede merforbrug på kr. burde således reduceres til kr. Det indstilles, at der for Halvrimmen SFO overføres et underskud på kr. Ulveskov Skole inkl. ADHD-gruppen På Ulveskov Skole var der i 2007 et væsentligt merforbrug på løn. Der er lavet en detaljeret opfølgning herpå, og det er konstateret, at der ikke har været tilstrækkelig fokus herpå fra skolens leder (lederen er fratrådt). Ved kontrol har det vist sig, at lønforbruget i 2008 kun er marginalt over det budgetterede niveau. Det indstilles at det tidligere anførte merforbrug på kr. overføres til Naturskolen Store Vildmose Den relativt store overførsel skyldes, at budgettet er opgjort netto og ekskl. lederløn. Bruttobudgettet udgør ca kr. og underskuddet er på kr. Underskuddet udgør således ca. 10%. Det indstilles, at underskuddet på kr. overføres til Ungdomsskolen inkl. Centerområder samt Puljeklubber kr. af Ungdomsskolens overskud på er overført fra 2006 til Det indstilles at dette overskud overføres uændret til I løbet af 2007 har Ungdomsskolen således haft et mindreforbrug på

5 Kommunalbestyrelsen kr. Overskuddet er oparbejdet på grund af aftalt lav aktivitet i de fire gamle ungdomsskoler i skoleåret 2006/07 for at sikre et økonomisk godt udgangspunkt for Jammerbugt Ungdomsskole lav aktivitet og sen igangsætning af den normale ungdomsskolevirksomhed på grund af harmonisering mv. sen igangsætning af klubtilbud idet politisk afgørelse og etablering af private klubtilbud blev afventet. Ungdomsskolen ansøger om at få kr. af dette mindreforbrug overført til 2008 til istandsætning af klublokaler på Saltum Skole. Ungdomsklubben har forladt de gamle lokaler pga. skimmelsvamp og har fået tilbudt Egnssamlingens gamle lokaler. Der skal etableres brandudgang og lyddæmpning før lokalerne kan anvendes. Det indstilles således at Ungdomsskolen overfører kr. fra 2007 til Vej og Park samt Veje og belægninger De to områder bør ses under et, da Vej- og Parkafdelingen i stor udstrækning er involveret i vejvedligeholdelse. De to områder har i 2007 et mindreforbrug på kr., som søges overført til Den væsentligste årsag til mindreudgifterne er tilbageholdenhed med forbruget på baggrund af Kommunalbestyrelsens henstilling om at overføre et tilsvarende beløb fra 2007 til 2008 som der blev overført fra 2006 til Fra 2006 til 2007 blev der overført kr. Som supplerende forklaringer anfører afdelingen, at der i 2007 er indført et nyt ressourcestyringssystem, som har givet en del indkøringsproblemer. Det har derfor været svært helt at forudsige de faktiske indtægter. Jvf. den politiske beslutning skal maskintimer inkluderes i den interne afregning i resssourcestyringssystemet, og det medfører, at der skal ske en vis opsparing til udskiftning af maskiner. Det indstilles at overskuddet på overføres til Samlet Samlet set indstilles følgende beløb overført Aabybro SFO (Bikuben) Biersted Skole Halvrimmen SFO Ulveskov Skole Naturskolen Store Vildmose Ungdomsskolen samt Puljeklubber Vej og Park samt Veje og belægninger kr kr kr kr kr kr kr kr.

6 Kommunalbestyrelsen 6 Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Overførslerne vil samlet medføre en tillægsbevilling i 2008 på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Overførslerne er drøftet med de enkelte institutioner/områder. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående overførsler fra 2007 til Samtidigt indstilles, at godkendelsen også på disse overførsler ledsages af et krav om, at de decentrale enheder og afdelinger overfører et tilsvarende beløb fra 2008 til Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbevilliger fra 2007 til 2008 og orientering om disponering af anlægsrammen for Sagsbeskrivelse Overførsler fra 2007 til 2008 Det er nu gjort op, hvilke uforbrugte anlægsbevillinger fra 2007, der ansøges overført til Som bilag er vedlagt en oversigt over overførsler på projekt-niveau. Overordnet kan projekterne fordeles således: Overførsel til 2008 Udgifter/ mindreforbrug Indtægter/ merforbrug Netto overførsel Anlæg inden for serviceområderne Kloakforsyning Ældre-handicapboliger Samlede overførsler Brutto er der tale om samlede overførsler på i alt 21,6 mio. kr., men netto er der kun tale om overførsler på 1,1 mio. kr. Ser man på det skattefinansierede område alene (dvs. ekskl. kloakforsyning) er der endda tale om en netto mindreudgift på 4,7 mio. kr. Opgørelse af anlægsrammen 2008 Der er vedlagt et bilag, der viser frigivelser og disponeringer vedr. anlægsrammen på 38 mio. kr. i Bilaget kan opsummeres således: Anlægsramme 38 mio. kr. Udgifter/ Indtægter/ mindreforbrug merforbrug Frigivne bevillinger Netto Disponerede midler Anlægsprojekter overført fra drift Overført fra 2007 vedr serviceområderne I alt

8 Kommunalbestyrelsen 8 Af den samlede anlægsramme er der således brugt 40,6 mio. kr. brutto, men når indtægter på anlægsprojekter (hovedsageligt Brovst Multihus og Arentsmindeprojektet) medregnes er der kun disponeret 23,1 mio. kr. af rammen på 38 mio. kr. Anlægsloft Det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på, at Regeringen og Dansk Folkeparti med Finansloven for 2008 har lagt et anlægsloft over de kommunale bruttoanlægsudgifter. Det betyder, at kommunerne under et ikke må overskride udgiftssiden på de budgetterede anlægsudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider vil der komme individuelt rettede sanktioner, hvor den enkelte kommune, der overskrider, vil få reduceret bloktilskuddet med et tilsvarende beløb i For Jammerbugt Kommune betyder det, at rammen på 38 mio. kr. ikke må overskrides. Med frigivne/disponerede projekter og overførsler fra 2007 viser oversigten ovenfor, at udgifterne udgør 40,5 mio. kr. altså en overskridelse på 2,5 mio. kr. Hertil skal lægges, at projektet vedr. renovering af Tranum Strandgaard, der jo balancerer med en udgift og en indtægt på ca. 2,2 mio. kr., skal tillægges udgiftssiden, så den samlede overskridelse på bruttoanlægsudgifterne bliver på ca. 4,7 mio. kr. Det forekommer dog urimeligt, at anlægsprojekter, der i 2006 blev iværksat i gamle kommuner med væsentlig ekstern finansiering og senere godkendt i Sammenlægningsudvalget og optaget i budget 2007 skal belaste Jammerbugt Kommune i 2008, fordi forudsætningerne via anlægsloftet er ændret. Det anbefales derfor, at der søges dispensation for disse projekter. Det drejer sig om projekterne vedrørende Kultur og Naturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard. Der er i sanktionslovgivningen (der blev vedtaget den 4. juni) indføjet følgende om muligheden for dispensation fra anlægsloftet: Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra nedsættelsen efter denne lov. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår: Der kan endvidere dispenseres for anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet, hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et projekt, der overføres fra tidligere år, hvor kommunen er kontraktligt bundet, eller hvor kommunen før datoen for indgåelsen af aftalen om finansloven har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og på den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet. I alle tilfælde er det en forudsætning for dispensationen, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.

9 Kommunalbestyrelsen 9 Ønsker om overførsel af overførte driftsmidler til anlægsmidler I forbindelse med overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008 blev det på grund af sanktionslovgivningen på driftsudgifterne stillet som et krav, at der skal overføres et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009, som der blev fra 2007 til Der er imidlertid en række konkrete projekter på skoleområdet, der allerede er projekteret/igangsat. Det drejer sig konkret om efterlevelse af påbud og ombygning på Jetsmark Centralskole på 1,8 mio. kr., genetablering af legeplads efter byggeri ved Aabybro SFO på ca kr. og renovering af lokaler på Fjerritslev Skole til 1,0 mio. kr. Såfremt der er plads på anlægsrammen kunne disse projekter gennemføres som anlægsprojekter og dermed ikke belaste kommunens serviceudgifter. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Økonomi og finansiering Såfremt indstillingerne om overførsel imødekommes skal der gives udgiftstillægsbevilling på kr. og indtægstillægsbevilling på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at de i bilaget angivne overførsler fra 2007 til 2008 godkendes at disponeringen af anlægsrammen i 2008 drøftes at der søges dispensation fra anlægsloftet vedr. Natur- og Kulturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard at der tages stilling til, om ombygningsprojekter på skolerne skal gennemføres som anlægsprojekter Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Vedrørende ombygningsprojekter på skolerne frigives følgende rådighedsbeløb fra anlægsbudget 2008: - Fjerritslev Skole: renovering af lokaler kr. - Aabybro Skole (SFO): genetablering af legeplads efter ombygning kr. - Jetsmark Centralskole: renovering og efterlevelse af påbud fra AT kr. I forbindelse hermed reduceres de pågældende skolers driftsbudgetter (overførsler fra 2007) tilsvarende.

10 Kommunalbestyrelsen 10 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Frigivelser fra anlægspulje for 2008 på 38 mio. kr. pr. 31. maj Overførte anlægsarbejder fra 2007 til 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt - dog således, at oveførslen for kloakforsyningen ændres til kr. Tilbage til toppen

11 Kommunalbestyrelsen Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL / Arne Kristensen Beslutningstema Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem regeringen og KL Sagsbeskrivelse Som en konsekvens af aftalen den 18. december 2007 mellem Regeringen og KL om reviderede lønforudsætninger for 2008 er det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter for 2008 og frem løftet, og det statslige bloktilskud reguleret tilsvarende for at sikre finansiering af disse udgifter. Reguleringen af statstilskuddet til kommunerne er på i alt 940 mio. kr., som tilføres de enkelte kommuner på baggrund af indbyggertal. Som følge heraf tilføres Jammerbugt Kommune i kr. På baggrund af en samlet lønsum i Jammerbugt Kommune på 942,1 mio. kr. (inklusive overførte lønninger til Diakondrevne plejecentre) vil den konkrete regulering i Jammerbugt Kommune udgøre kr. Lønstigningen på 0,7% fordeles teknisk ud på alle kommunens lønkonti, hvorfor der kan opstå afrundinger der gør, at udgiften ikke bliver på præcis kr. Lønstigningen indarbejdes for 2009 og frem i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Retsgrundlag Finansloven for Økonomi og finansiering Den beregnede lønstigning på kr. finansieres fuldt ud af øget bloktilskud på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at der gives en indtægstillægsbevilling på kr. og en udgiftstillægsbevilling på Differencen tillægges kassebeholdningen.

12 Kommunalbestyrelsen 12 Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Godkendelse af mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i Sagsbeskrivelse Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune 2009 bygger videre på de mål og sigtepunkter, som Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2007 som grundlag for budgetarbejdet i forbindelse med budget I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der kommet øget fokus på, at kommunerne skal overholde de mål, der indgår i økonomiaftalen. Der har været afholdt en række borgmestermøder, hvor der har været en klar opbakning til aftalesystemet og enighed om, at kommunerne skal forpligte sig til at opfylde målene i økonomiaftalen for På baggrund af konklusionerne fra borgmestermøderne har KL s bestyrelse besluttet at tilrettelægge en såkaldt faseopdelt budgetlægning (2 bilag vedlagt). Denne budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september måned for at drøfte den foreliggende landsprognose for det kommende års budget. Hensigten er at sikre, at budgetterne for kommunerne under ét overholder de aftalte mål i økonomiaftalen. For at sikre at Jammerbugt Kommune bidrager til at overholde målene i økonomiaftalen, indarbejdes måloverholdelse som et krav i forbindelse med budgetlægningen for Overordnede krav til budget 2009 Der skal være sammenhæng mellem de overordnede mål/servicemål og de økonomiske rammer. Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes som i 2008 (Finanslovsaftalen indeholder en skattemekaniske, der indebærer, at hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil kommunernes merindtægter blive indraget gennem en nedsættelse af bloktilskuddet). Målene i økonomiaftalen vedrørende service- og anlægsudgifterne skal overholdes. Udgiftsbudgetterne skal være troværdige og realistiske. Budgettet og det efterfølgende regnskab skal være i balance.

14 Kommunalbestyrelsen 14 Kassebeholdningen skal styrkes og skal være tilstrækkelig til at sikre økonomisk stablitet. Konkrete krav til økonomien Budgetlægningen af indtægterne skal være realistisk. Selvbudgettering af skatteindtægterne skal overvejes nøje. Der skal være overskud på den skattefinansierede drift til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på lån samt eventuel styrkelse af kassebeholdningen. Budgettet for overførselsudgifterne skal være realistisk, og der bør være en høj grad af overenstemmelse mellem kommunens skøn over udviklingen i de samlede overførselsudgifter og den udvikling, der regnes med i budgetgarantien i økonomiaftalen. Anlægsbudgetterne skal have en størrelse, der sikrer en fortsat vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat, ligesom anlægsbudgettet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune. Der skal tilstræbes balance i forsyningsvirksomhedernes drift. Kassebeholdningen skal have en størrelse, så det er muligt at varetage den daglige drift og sikre stabilitet uden træk på kassekreditten. Det skal tilstræbes, at den langfristede gæld ikke øges. Udgangspunktet for budget 2009 er, at de allerede besluttede effektiviseringer og besparelser i budget 2008 og overslagsår 2009 er udmøntet. Der skal indarbejdes et seriøst bud på udviklingen i driftsudgifterne for overslagsårene blandt andet baseret på befolkningsprognosen. Der skal indarbejdes realistiske anlægsbudgetter for overslagsårene. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi og finansiering Ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender målene og sigtepunkterne for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Erik Ingerslev tager forbehold.

15 Kommunalbestyrelsen 15 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Borgmesterbrev den 26. maj 2008 vedr. faseopdelt budgetlægning Spilleregler vedr. den faseopdelte budgetlægning Kommunalbestyrelsen, den Godkendt med 15 stemmer for (V, T, O og Søren P. Mortensen). 9 (resten) stemte hverken for eller imod. Gunhild Bach Nielsen er ikke enig i forudsætningen om udmøntning af besparelser på ældreområdet, samt det store fokus på anlægsbudgettet. F + A med undtagelse af Søren P. Mortensen ønsker fortsat mulighed for at anvende skatteudskrivningen som et budgetmiddel Tilbage til toppen

16 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab 2006/ Boligselskabet Limfjorden, afd / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2006/2007 for Boligselskabet Limfjorden, afd. 7, Faldborggade, Brovst. Sagsbeskrivelse Boligselskabet Limfjorden har fremsendt årsregnskab 2006/2007 samt revisionsprotokol for afd. 7, Faldborggade, Brovst. Efter lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skulle have været indsendt den 31. marts Regnskabet for afdeling 7, Faldborggade, Brovst udviser et overskud på 24,22 kr. som anvendes til yderligere henlæggelser. Der er ikke bemærkninger til regnskabet fra revisionen. Regnskabet ligger til gennemsyn i Fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes samt at det indskærpes, at regnskabet indsendes rettidigt til kommunen. Økonomiudvalget den

17 Kommunalbestyrelsen 17 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

18 Kommunalbestyrelsen Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2007 for Nørresundby Boligselskab, afd. 41/42 - Hune Plejecenter, afd. 47 Saltum Plejecenter og afd. 53 Klosterparken/Brogaarden. Sagsbeskrivelse Nørresundby Boligselskab har fremsendt årsregnskab 2007 med tilhørende revisionsprotokol for ovenstående afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift af almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 22. maj Regnskabet for afd. 41 udviser et overskud på kr. der anvendes til henlæggelse til istandsættelse og henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 42 balancerer. Regnskabet for afd. 47 udviser et overskud på kr. der anvendes til henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 53 udviser et overskud på kr. der anvendes til andre henlæggelser. Regnskabet er gennemgået og efter det forelagte materiale og revisionens konklusion skønnes, at afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 111 i ovennævnte bekendtgørelse. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag

19 Kommunalbestyrelsen 19 Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabet. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

20 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Aabybro Plejehjem. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt merforbrug på driften på ,56 kr. Underskuddet indstilles overført til Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på ,13 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og underskuddet på ,56 kr. overføres til plejecentrets drift for Bilag: Årsregnskab 2007 Åbybro Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.

21 Kommunalbestyrelsen 21 Tilbage til toppen

22 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Birkelse Plejecenter. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt mindreforbrug på driften på ,39 kr. Overskuddet indstilles overført til Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på ,83 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning, idet tilskuddet for 2007 er udbetalt. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og overskuddet på ,39 kr. overføres til plejecentrets drift for Bilag: Årsregnskab 2007 for Birkelse Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.

23 Kommunalbestyrelsen 23 Tilbage til toppen

24 Kommunalbestyrelsen Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" / Mogens Fransen Beslutningstema Godkendelse af Jammerbugt Kommunes involvering i etablering af Den Erhvervsdrivende Fond i Hune Blokhus Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet på at etablere et strandcenter i Blokhus har der været drøftelser med ildsjælene bag projektet om etableringen, den fremtidige organisering og den fremtidige drift. Drøftelserne er resulteret i et forslag om oprettelse af en erhvervsdrivende fond etableret af Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960, Foreningen Blokhus-Hune i Udvikling (en paraplyorganisation for foreningslivet i Blokhus- Hune området) og Jammerbugt Kommune. Fonden har til formål at medvirke til at udvikle Blokhus og Hune, så det er til gavn for lokalsamfundet blandt andet som turistdestination, gennem etablering af og efterfølgende eje og kommerciel drift af Strandcenter Blokhus, der som udgangspunkt består af en redningsstation, cafe- og toiletbygning og Fiskernes Hus. Fonden etableres ved, at stifterne indskyder aktiver i fonden herunder, at Jammerbugt Kommune indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning, Blokhus-Hune i Udvikling indskyder et kontant beløb skabt ved tegning af aktiver m.v., mens Blokhus og Omegns Grundejerforening indskyder det nyetablerede sømærke. Jammerbugt Kommune vil således indgå i et offentligt/privat samarbejde med henblik på at udvikle Blokhus-Hune til gavn for både lokalbefolkning og turister med afsmittende virkning på det lokale erhvervsliv. Fondens bestyrelse består af 3 medlem udpeget af de 3 stiftere (1 fra hver). Disse 3 udpeger yderligere 2 til bestyrelsen. Økonomi og finansiering Det forventes, at fonden kan drives uden kommunal støtte. Kommunen indskyder således alene den eksisterende kiosk- og toiletbygning Høring/borger- og brugerinvolvering Der har på borgermøder været meget stor opbakning til etablering af Strandcentret.

25 Kommunalbestyrelsen 25 Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender: at Jammerbugt Kommune deltager i etablering af Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune under forudsætning af, at de væsentligste elementer i strandcentret kan etableres at Jammerbugt Kommune i forbindelse med etablering af fonden indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning heri vedtægterne for Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune Endvidere indstilles, at kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Vedtægter for Den ervhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Mogens Gade blev udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen. Tilbage til toppen

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 61. Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 30. Resultatrevision 2007 incl. kommentarer fra LBR 1 31. Revalideringstilbud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere