Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til sager udtaget til senere godkendelse Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune Godkendelse af årsregnskab 2006/ Boligselskabet Limfjorden, afd Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" Fremtidig organisering af Mad- og måltidsservice i Jammerbugt Kommune Tillæg til spildevandsplan vedr. Grønhøj Spildevandslaug Endelig vedtagelse af Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Resultatrevision 2007 incl. kommentarer fra LBR Revalideringstilbud som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar Punkter på lukket møde: 78. Salg af kommunale ejendomme Afbud: Grethe Dragsbæk (A) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til sager udtaget til senere godkendelse / Arne Kristensen Beslutningstema Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 vedrørende de områder, der i behandlingen den 21. maj 2008 blev udtaget til senere godkendelse Sagsbeskrivelse Nedenfor er de enkelte institutioner/områder gennemgået. Aabybro SFO (Bikuben) Overskud på er overordnet opstået ved overførsel på kr. fra 2006 til 2007 (planlagt legeplads som ikke kunne etableres pga. arbejdet med anlæg af hal) planlagt mindreforbrug på ca kr. idet reduktion i forbindelse med serviceharmonisering (i alt ca. 1,2 mio. over 3 år) er effektueret i 2007 merindskrivning på ca. 25 børn, hvor normeringen ikke er hævet tilsvarende Det indstilles, at der overføres kr. til 2008, og at de resterende kr. ikke overføres med henvisning til, at ressourcemodellen for SFO området bør revideres mht. utilsigtede konsekvenser for helt store og helt små SFO er (jf. også beskrivelsen af underskud på Halvrimmen SFO). Biersted Skole Biersted skoles regnskab er primært taget ud til gennemsyn fordi afklaring fandt sted mens regnskaberne behandledes i direktion, ØKU og KMB. Efterfølgende er det godtgjort, at skolen mangler tilførsel af midler for ydelser leveret til Musikskolen indtil samt tilførsel af midler fra sygdomspuljen vedrørende ansat, der er bevilget orlov til pasning af barn. Disse midler omplaceres i Underskuddet, der er opgjort til kr. forventes dermed at være neutraliseret. Det indstilles at underskud på kr. overføres til Halvrimmen SFO Et stort fald i børnetallet hos Halvrimmen SFO har været en medvirkende årsag til at SFO en leverer et regnskab, der udviser et underskud på kr. SFO en er normeret til 42 børn og tildelt ressourcer hertil via budgettet for

4 Kommunalbestyrelsen Da børnetallet reguleres til ca. 25 falder tildelingen med kr., og de har ikke været muligt at reducere i personaletallet i nødvendigt omfang. Opmærksomheden henledes på, at den politisk godkendte ressourcetildelingsmodel på SFO-området ikke er indrettet til at håndtere SFO er med så få børn, som det her er tilfældet. Der opereres ikke som på børnehaveområdet, med en minimumsnormering, der skal sikre at det muligt at opretholde driften (personalemæssigt dække hele åbningstiden) af en SFO selvom børnetallet falder drastisk. Ressourcetildelingen ændres med ca kr./barn i opad- eller nedadgående retning uanset om der er 25 børn indskrevet eller 100 børn indskrevet. Uden at have beregnet konkret på ressourcetildelingsmodellen, skønnes et realistisk niveau for opretholdelse af en SFO at ligge omkring 35 børn. Hvis der indarbejdes en minimumsnormering i dette område, vil det være muligt at tilpasse personalet til det aktuelle børnetal i forhold hertil. Udgiften til grundnormeringen kunne tages fra den samlede ressource, idet det også må antages, at stordriftsfordele kunne betinge en mindre tildeling til de største SFO er. Evt. ændring af ressourcemodellen kræver en politisk behandling. Beregnes Halvrimmens SFO s budget med en normering på 35 børn vil det betyde, at budgettet burde forhøjes med kr. Det konstaterede merforbrug på kr. burde således reduceres til kr. Det indstilles, at der for Halvrimmen SFO overføres et underskud på kr. Ulveskov Skole inkl. ADHD-gruppen På Ulveskov Skole var der i 2007 et væsentligt merforbrug på løn. Der er lavet en detaljeret opfølgning herpå, og det er konstateret, at der ikke har været tilstrækkelig fokus herpå fra skolens leder (lederen er fratrådt). Ved kontrol har det vist sig, at lønforbruget i 2008 kun er marginalt over det budgetterede niveau. Det indstilles at det tidligere anførte merforbrug på kr. overføres til Naturskolen Store Vildmose Den relativt store overførsel skyldes, at budgettet er opgjort netto og ekskl. lederløn. Bruttobudgettet udgør ca kr. og underskuddet er på kr. Underskuddet udgør således ca. 10%. Det indstilles, at underskuddet på kr. overføres til Ungdomsskolen inkl. Centerområder samt Puljeklubber kr. af Ungdomsskolens overskud på er overført fra 2006 til Det indstilles at dette overskud overføres uændret til I løbet af 2007 har Ungdomsskolen således haft et mindreforbrug på

5 Kommunalbestyrelsen kr. Overskuddet er oparbejdet på grund af aftalt lav aktivitet i de fire gamle ungdomsskoler i skoleåret 2006/07 for at sikre et økonomisk godt udgangspunkt for Jammerbugt Ungdomsskole lav aktivitet og sen igangsætning af den normale ungdomsskolevirksomhed på grund af harmonisering mv. sen igangsætning af klubtilbud idet politisk afgørelse og etablering af private klubtilbud blev afventet. Ungdomsskolen ansøger om at få kr. af dette mindreforbrug overført til 2008 til istandsætning af klublokaler på Saltum Skole. Ungdomsklubben har forladt de gamle lokaler pga. skimmelsvamp og har fået tilbudt Egnssamlingens gamle lokaler. Der skal etableres brandudgang og lyddæmpning før lokalerne kan anvendes. Det indstilles således at Ungdomsskolen overfører kr. fra 2007 til Vej og Park samt Veje og belægninger De to områder bør ses under et, da Vej- og Parkafdelingen i stor udstrækning er involveret i vejvedligeholdelse. De to områder har i 2007 et mindreforbrug på kr., som søges overført til Den væsentligste årsag til mindreudgifterne er tilbageholdenhed med forbruget på baggrund af Kommunalbestyrelsens henstilling om at overføre et tilsvarende beløb fra 2007 til 2008 som der blev overført fra 2006 til Fra 2006 til 2007 blev der overført kr. Som supplerende forklaringer anfører afdelingen, at der i 2007 er indført et nyt ressourcestyringssystem, som har givet en del indkøringsproblemer. Det har derfor været svært helt at forudsige de faktiske indtægter. Jvf. den politiske beslutning skal maskintimer inkluderes i den interne afregning i resssourcestyringssystemet, og det medfører, at der skal ske en vis opsparing til udskiftning af maskiner. Det indstilles at overskuddet på overføres til Samlet Samlet set indstilles følgende beløb overført Aabybro SFO (Bikuben) Biersted Skole Halvrimmen SFO Ulveskov Skole Naturskolen Store Vildmose Ungdomsskolen samt Puljeklubber Vej og Park samt Veje og belægninger kr kr kr kr kr kr kr kr.

6 Kommunalbestyrelsen 6 Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering Overførslerne vil samlet medføre en tillægsbevilling i 2008 på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Overførslerne er drøftet med de enkelte institutioner/områder. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ovenstående overførsler fra 2007 til Samtidigt indstilles, at godkendelsen også på disse overførsler ledsages af et krav om, at de decentrale enheder og afdelinger overfører et tilsvarende beløb fra 2008 til Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen Overførsel af anlægsbevillinger fra 2007 til / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbevilliger fra 2007 til 2008 og orientering om disponering af anlægsrammen for Sagsbeskrivelse Overførsler fra 2007 til 2008 Det er nu gjort op, hvilke uforbrugte anlægsbevillinger fra 2007, der ansøges overført til Som bilag er vedlagt en oversigt over overførsler på projekt-niveau. Overordnet kan projekterne fordeles således: Overførsel til 2008 Udgifter/ mindreforbrug Indtægter/ merforbrug Netto overførsel Anlæg inden for serviceområderne Kloakforsyning Ældre-handicapboliger Samlede overførsler Brutto er der tale om samlede overførsler på i alt 21,6 mio. kr., men netto er der kun tale om overførsler på 1,1 mio. kr. Ser man på det skattefinansierede område alene (dvs. ekskl. kloakforsyning) er der endda tale om en netto mindreudgift på 4,7 mio. kr. Opgørelse af anlægsrammen 2008 Der er vedlagt et bilag, der viser frigivelser og disponeringer vedr. anlægsrammen på 38 mio. kr. i Bilaget kan opsummeres således: Anlægsramme 38 mio. kr. Udgifter/ Indtægter/ mindreforbrug merforbrug Frigivne bevillinger Netto Disponerede midler Anlægsprojekter overført fra drift Overført fra 2007 vedr serviceområderne I alt

8 Kommunalbestyrelsen 8 Af den samlede anlægsramme er der således brugt 40,6 mio. kr. brutto, men når indtægter på anlægsprojekter (hovedsageligt Brovst Multihus og Arentsmindeprojektet) medregnes er der kun disponeret 23,1 mio. kr. af rammen på 38 mio. kr. Anlægsloft Det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på, at Regeringen og Dansk Folkeparti med Finansloven for 2008 har lagt et anlægsloft over de kommunale bruttoanlægsudgifter. Det betyder, at kommunerne under et ikke må overskride udgiftssiden på de budgetterede anlægsudgifter. Såfremt kommunerne under et overskrider vil der komme individuelt rettede sanktioner, hvor den enkelte kommune, der overskrider, vil få reduceret bloktilskuddet med et tilsvarende beløb i For Jammerbugt Kommune betyder det, at rammen på 38 mio. kr. ikke må overskrides. Med frigivne/disponerede projekter og overførsler fra 2007 viser oversigten ovenfor, at udgifterne udgør 40,5 mio. kr. altså en overskridelse på 2,5 mio. kr. Hertil skal lægges, at projektet vedr. renovering af Tranum Strandgaard, der jo balancerer med en udgift og en indtægt på ca. 2,2 mio. kr., skal tillægges udgiftssiden, så den samlede overskridelse på bruttoanlægsudgifterne bliver på ca. 4,7 mio. kr. Det forekommer dog urimeligt, at anlægsprojekter, der i 2006 blev iværksat i gamle kommuner med væsentlig ekstern finansiering og senere godkendt i Sammenlægningsudvalget og optaget i budget 2007 skal belaste Jammerbugt Kommune i 2008, fordi forudsætningerne via anlægsloftet er ændret. Det anbefales derfor, at der søges dispensation for disse projekter. Det drejer sig om projekterne vedrørende Kultur og Naturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard. Der er i sanktionslovgivningen (der blev vedtaget den 4. juni) indføjet følgende om muligheden for dispensation fra anlægsloftet: Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra nedsættelsen efter denne lov. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår: Der kan endvidere dispenseres for anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet, hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et projekt, der overføres fra tidligere år, hvor kommunen er kontraktligt bundet, eller hvor kommunen før datoen for indgåelsen af aftalen om finansloven har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og på den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet. I alle tilfælde er det en forudsætning for dispensationen, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.

9 Kommunalbestyrelsen 9 Ønsker om overførsel af overførte driftsmidler til anlægsmidler I forbindelse med overførsel af driftsmidler fra 2007 til 2008 blev det på grund af sanktionslovgivningen på driftsudgifterne stillet som et krav, at der skal overføres et tilsvarende beløb fra 2008 til 2009, som der blev fra 2007 til Der er imidlertid en række konkrete projekter på skoleområdet, der allerede er projekteret/igangsat. Det drejer sig konkret om efterlevelse af påbud og ombygning på Jetsmark Centralskole på 1,8 mio. kr., genetablering af legeplads efter byggeri ved Aabybro SFO på ca kr. og renovering af lokaler på Fjerritslev Skole til 1,0 mio. kr. Såfremt der er plads på anlægsrammen kunne disse projekter gennemføres som anlægsprojekter og dermed ikke belaste kommunens serviceudgifter. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Økonomi og finansiering Såfremt indstillingerne om overførsel imødekommes skal der gives udgiftstillægsbevilling på kr. og indtægstillægsbevilling på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at de i bilaget angivne overførsler fra 2007 til 2008 godkendes at disponeringen af anlægsrammen i 2008 drøftes at der søges dispensation fra anlægsloftet vedr. Natur- og Kulturcykelsti, Brovst Multihus, Arentsmindeprojektet og Tranum Strandgaard at der tages stilling til, om ombygningsprojekter på skolerne skal gennemføres som anlægsprojekter Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Vedrørende ombygningsprojekter på skolerne frigives følgende rådighedsbeløb fra anlægsbudget 2008: - Fjerritslev Skole: renovering af lokaler kr. - Aabybro Skole (SFO): genetablering af legeplads efter ombygning kr. - Jetsmark Centralskole: renovering og efterlevelse af påbud fra AT kr. I forbindelse hermed reduceres de pågældende skolers driftsbudgetter (overførsler fra 2007) tilsvarende.

10 Kommunalbestyrelsen 10 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Frigivelser fra anlægspulje for 2008 på 38 mio. kr. pr. 31. maj Overførte anlægsarbejder fra 2007 til 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt - dog således, at oveførslen for kloakforsyningen ændres til kr. Tilbage til toppen

11 Kommunalbestyrelsen Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem Regeringen og KL / Arne Kristensen Beslutningstema Regulering af lønninger med 0,7% som følge af aftale mellem regeringen og KL Sagsbeskrivelse Som en konsekvens af aftalen den 18. december 2007 mellem Regeringen og KL om reviderede lønforudsætninger for 2008 er det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter for 2008 og frem løftet, og det statslige bloktilskud reguleret tilsvarende for at sikre finansiering af disse udgifter. Reguleringen af statstilskuddet til kommunerne er på i alt 940 mio. kr., som tilføres de enkelte kommuner på baggrund af indbyggertal. Som følge heraf tilføres Jammerbugt Kommune i kr. På baggrund af en samlet lønsum i Jammerbugt Kommune på 942,1 mio. kr. (inklusive overførte lønninger til Diakondrevne plejecentre) vil den konkrete regulering i Jammerbugt Kommune udgøre kr. Lønstigningen på 0,7% fordeles teknisk ud på alle kommunens lønkonti, hvorfor der kan opstå afrundinger der gør, at udgiften ikke bliver på præcis kr. Lønstigningen indarbejdes for 2009 og frem i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Retsgrundlag Finansloven for Økonomi og finansiering Den beregnede lønstigning på kr. finansieres fuldt ud af øget bloktilskud på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at der gives en indtægstillægsbevilling på kr. og en udgiftstillægsbevilling på Differencen tillægges kassebeholdningen.

12 Kommunalbestyrelsen 12 Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Godkendelse af mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i Sagsbeskrivelse Mål og sigtepunkter for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune 2009 bygger videre på de mål og sigtepunkter, som Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2007 som grundlag for budgetarbejdet i forbindelse med budget I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der kommet øget fokus på, at kommunerne skal overholde de mål, der indgår i økonomiaftalen. Der har været afholdt en række borgmestermøder, hvor der har været en klar opbakning til aftalesystemet og enighed om, at kommunerne skal forpligte sig til at opfylde målene i økonomiaftalen for På baggrund af konklusionerne fra borgmestermøderne har KL s bestyrelse besluttet at tilrettelægge en såkaldt faseopdelt budgetlægning (2 bilag vedlagt). Denne budgetproces indebærer, at landets borgmestre mødes i september måned for at drøfte den foreliggende landsprognose for det kommende års budget. Hensigten er at sikre, at budgetterne for kommunerne under ét overholder de aftalte mål i økonomiaftalen. For at sikre at Jammerbugt Kommune bidrager til at overholde målene i økonomiaftalen, indarbejdes måloverholdelse som et krav i forbindelse med budgetlægningen for Overordnede krav til budget 2009 Der skal være sammenhæng mellem de overordnede mål/servicemål og de økonomiske rammer. Skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes som i 2008 (Finanslovsaftalen indeholder en skattemekaniske, der indebærer, at hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil kommunernes merindtægter blive indraget gennem en nedsættelse af bloktilskuddet). Målene i økonomiaftalen vedrørende service- og anlægsudgifterne skal overholdes. Udgiftsbudgetterne skal være troværdige og realistiske. Budgettet og det efterfølgende regnskab skal være i balance.

14 Kommunalbestyrelsen 14 Kassebeholdningen skal styrkes og skal være tilstrækkelig til at sikre økonomisk stablitet. Konkrete krav til økonomien Budgetlægningen af indtægterne skal være realistisk. Selvbudgettering af skatteindtægterne skal overvejes nøje. Der skal være overskud på den skattefinansierede drift til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på lån samt eventuel styrkelse af kassebeholdningen. Budgettet for overførselsudgifterne skal være realistisk, og der bør være en høj grad af overenstemmelse mellem kommunens skøn over udviklingen i de samlede overførselsudgifter og den udvikling, der regnes med i budgetgarantien i økonomiaftalen. Anlægsbudgetterne skal have en størrelse, der sikrer en fortsat vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat, ligesom anlægsbudgettet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune. Der skal tilstræbes balance i forsyningsvirksomhedernes drift. Kassebeholdningen skal have en størrelse, så det er muligt at varetage den daglige drift og sikre stabilitet uden træk på kassekreditten. Det skal tilstræbes, at den langfristede gæld ikke øges. Udgangspunktet for budget 2009 er, at de allerede besluttede effektiviseringer og besparelser i budget 2008 og overslagsår 2009 er udmøntet. Der skal indarbejdes et seriøst bud på udviklingen i driftsudgifterne for overslagsårene blandt andet baseret på befolkningsprognosen. Der skal indarbejdes realistiske anlægsbudgetter for overslagsårene. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi og finansiering Ingen Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender målene og sigtepunkterne for den økonomiske politik for Jammerbugt Kommune i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Erik Ingerslev tager forbehold.

15 Kommunalbestyrelsen 15 Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Borgmesterbrev den 26. maj 2008 vedr. faseopdelt budgetlægning Spilleregler vedr. den faseopdelte budgetlægning Kommunalbestyrelsen, den Godkendt med 15 stemmer for (V, T, O og Søren P. Mortensen). 9 (resten) stemte hverken for eller imod. Gunhild Bach Nielsen er ikke enig i forudsætningen om udmøntning af besparelser på ældreområdet, samt det store fokus på anlægsbudgettet. F + A med undtagelse af Søren P. Mortensen ønsker fortsat mulighed for at anvende skatteudskrivningen som et budgetmiddel Tilbage til toppen

16 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab 2006/ Boligselskabet Limfjorden, afd / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2006/2007 for Boligselskabet Limfjorden, afd. 7, Faldborggade, Brovst. Sagsbeskrivelse Boligselskabet Limfjorden har fremsendt årsregnskab 2006/2007 samt revisionsprotokol for afd. 7, Faldborggade, Brovst. Efter lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skulle have været indsendt den 31. marts Regnskabet for afdeling 7, Faldborggade, Brovst udviser et overskud på 24,22 kr. som anvendes til yderligere henlæggelser. Der er ikke bemærkninger til regnskabet fra revisionen. Regnskabet ligger til gennemsyn i Fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes samt at det indskærpes, at regnskabet indsendes rettidigt til kommunen. Økonomiudvalget den

17 Kommunalbestyrelsen 17 Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

18 Kommunalbestyrelsen Årsregnskab 2007 Nørresundby Boligselskab afd. 41/42, 47 og / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab 2007 for Nørresundby Boligselskab, afd. 41/42 - Hune Plejecenter, afd. 47 Saltum Plejecenter og afd. 53 Klosterparken/Brogaarden. Sagsbeskrivelse Nørresundby Boligselskab har fremsendt årsregnskab 2007 med tilhørende revisionsprotokol for ovenstående afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift af almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er - at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, - at påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., - at foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 22. maj Regnskabet for afd. 41 udviser et overskud på kr. der anvendes til henlæggelse til istandsættelse og henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 42 balancerer. Regnskabet for afd. 47 udviser et overskud på kr. der anvendes til henlæggelse til tab. Regnskabet for afd. 53 udviser et overskud på kr. der anvendes til andre henlæggelser. Regnskabet er gennemgået og efter det forelagte materiale og revisionens konklusion skønnes, at afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 111 i ovennævnte bekendtgørelse. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag

19 Kommunalbestyrelsen 19 Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabet. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

20 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Aabybro Plejehjem. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Aabybro Plejehjem. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt merforbrug på driften på ,56 kr. Underskuddet indstilles overført til Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på ,13 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og underskuddet på ,56 kr. overføres til plejecentrets drift for Bilag: Årsregnskab 2007 Åbybro Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.

21 Kommunalbestyrelsen 21 Tilbage til toppen

22 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for Birkelse Plejecenter. Plejehjemmet drives af Danske Diakoner. Sagsbeskrivelse Danske Diakoner har fremsendt årsregnskab og beretning for Birkelse Plejecenter. Regnskabet for Diakonernes drift af plejehjemmet udviser et reelt mindreforbrug på driften på ,39 kr. Overskuddet indstilles overført til Årsregnskabets bemærkninger om et for lidt modtaget tilskud fra Jammerbugt Kommune på ,83 kr. er udbetalt i kommunes regnskab for Regnskabet er revisionsgodkendt af statsautoriseret revisionsselskab. Retsgrundlag Driftsoverenskomst med Danske Diakoner. Økonomi og finansiering Ingen likviditetsmæssig virkning, idet tilskuddet for 2007 er udbetalt. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at regnskabet tages til efterretning og overskuddet på ,39 kr. overføres til plejecentrets drift for Bilag: Årsregnskab 2007 for Birkelse Plejehjem Kommunalbestyrelsen, den Godkendt.

23 Kommunalbestyrelsen 23 Tilbage til toppen

24 Kommunalbestyrelsen Etablering af "Den erhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune" / Mogens Fransen Beslutningstema Godkendelse af Jammerbugt Kommunes involvering i etablering af Den Erhvervsdrivende Fond i Hune Blokhus Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet på at etablere et strandcenter i Blokhus har der været drøftelser med ildsjælene bag projektet om etableringen, den fremtidige organisering og den fremtidige drift. Drøftelserne er resulteret i et forslag om oprettelse af en erhvervsdrivende fond etableret af Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960, Foreningen Blokhus-Hune i Udvikling (en paraplyorganisation for foreningslivet i Blokhus- Hune området) og Jammerbugt Kommune. Fonden har til formål at medvirke til at udvikle Blokhus og Hune, så det er til gavn for lokalsamfundet blandt andet som turistdestination, gennem etablering af og efterfølgende eje og kommerciel drift af Strandcenter Blokhus, der som udgangspunkt består af en redningsstation, cafe- og toiletbygning og Fiskernes Hus. Fonden etableres ved, at stifterne indskyder aktiver i fonden herunder, at Jammerbugt Kommune indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning, Blokhus-Hune i Udvikling indskyder et kontant beløb skabt ved tegning af aktiver m.v., mens Blokhus og Omegns Grundejerforening indskyder det nyetablerede sømærke. Jammerbugt Kommune vil således indgå i et offentligt/privat samarbejde med henblik på at udvikle Blokhus-Hune til gavn for både lokalbefolkning og turister med afsmittende virkning på det lokale erhvervsliv. Fondens bestyrelse består af 3 medlem udpeget af de 3 stiftere (1 fra hver). Disse 3 udpeger yderligere 2 til bestyrelsen. Økonomi og finansiering Det forventes, at fonden kan drives uden kommunal støtte. Kommunen indskyder således alene den eksisterende kiosk- og toiletbygning Høring/borger- og brugerinvolvering Der har på borgermøder været meget stor opbakning til etablering af Strandcentret.

25 Kommunalbestyrelsen 25 Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender: at Jammerbugt Kommune deltager i etablering af Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune under forudsætning af, at de væsentligste elementer i strandcentret kan etableres at Jammerbugt Kommune i forbindelse med etablering af fonden indskyder den eksisterende kiosk- og toiletbygning heri vedtægterne for Den erhvervsdrivende fond i Blokhus-Hune Endvidere indstilles, at kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Afbud Eva Rytter Andersen (A) Bilag: Vedtægter for Den ervhvervsdrivende Fond i Blokhus-Hune Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Mogens Gade blev udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen. Tilbage til toppen

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere