HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. marts 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. marts 2013 Sag 308/2009 (2. afdeling) AIG Europe S.A. og Danish Crown AmbA (advokat Jens Rostock-Jensen for begge) mod Trelleborg Phønix A/S (advokat Henrik Valdorf-Hansen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 13. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, AIG Europe S.A. og Danish Crown AmbA, har gentaget deres påstande. Indstævnte, Trelleborg Phønix A/S, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har afgivet supplerende skønserklæring af 11. januar Af erklæringen fremgår bl.a.: Nærværende skønserklæring besvarer spørgsmålene i spørgetema, dateret 22. december 2011.

2 - 2 - Som grundlag for besvarelse af spørgsmål 8-10 er der på opfordring af sagens parter foretaget en række forsøg. Forsøgene er afrapporteret i Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag dateret Spørgsmål 7-10 besvares i fællesskab af skønsmand Kaj Nygaard og skønsmand Anders Bach Vestergaard. Spørgsmål besvares alene af skønsmand Anders Bach Vestergaard. Spørgsmål 7 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt flammen fra en mm lang håndsvejser med et brændehoved på ca. 45 mm og flammen indstillet som angivet af tagdækker Jens Thue Jensen efter skønsmandens opfattelse vil spredes, når flammen rammer et givent emne. Besvarelse af spørgsmål 7 En håndsvejser som den, der er beskrevet i spørgsmål 7, fungerer ved, at antændt gas (flammen) under højt tryk blæses ud af brænderhovedet. Flammen er cirkulær, når den forlader brænderhovedet. Hvis brænderen holdes stille med brænderhovedet holdt lodret ned på en plan vandret flade, vil flammen, når den rammer underlaget, afbøjes symmetrisk og sprede sig på underlaget i en cirkel. Cirklens diameter forstørres, alt efter afstanden fra brænderen til underlaget, trykket på gassen samt brænderhovedets størrelse og udformning. Spørgsmål 8 Såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende, bedes skønsmanden anslå, hvor meget flammen og varmen herfra vil sprede sig, hvis brænderen holdes cm fra det emne, der brændes på (bagsiden af et stykke tagpap). Til brug for besvarelsen anmodes skønsmanden om at foretage en praktisk test (rekonstruktion) med en håndbrænder (som beskrevet i spørgsmål 1) således, at flammen fra brænderen rettes mod en model af et udsnit af gangbroen og ventilationsrørene Skønsmanden anmodes om at opbygge modellen baseret på de vidneforklaringer, der fremgår af landsrettens dom af 13. november 2009 og på vidneforklaringerne for Højesteret, herunder i forhold til mellemrum mellem gangbro og ventilationskanaler (ca. 3-4 cm som forklaret af Jørn Vejs Lauridsen eller ca. 1 cm som forklaret af Jens Thue Jensen) og længden af det stykke tagpap (ca cm), som tagdækkeren Jens Thue Jensen har forklaret skulle "vendes på" og stødes op mod ventilationskanalerne Som hjælpebilag 3 er vedlagt principtegninger, som viser opbygningen af den model som skønsmanden anmodes om at opbygge og benytte i forbindelse med rekonstruktionen.

3 - 3 - Skønsmanden bedes begrunde sit svar og vedlægge fotos fra testen som bilag. Skønsmanden bedes ved sin besvarelse tage højde for, at gangbroen var placeret udenfor oppe på taget af staldbygningen og den der af følgende vindpåvirkning af flammen fra brænderen. Skønsmanden bedes ved sin besvarelse oplyse, hvorvidt det giver anledning til en ændret besvarelse, hvis det lægges til grund, at mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler var ca. 1 cm i stedet for ca. 3-4 cm. Besvarelse af spørgsmål 8 Hvor meget flammen vil sprede sig, hvis den holdes cm over det emne der brændes på, og hvilken indflydelse mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler har på, hvor meget flammen spreder sig, kan ikke besvares præcist da en række parameter har indflydelse herpå. Som beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 7, vil flammen have et spredningsmønster formet som en cirkel, når brænderen holdes stille og når flammen fra brænderen rammer et plant vandret underlag. Når der arbejdes med gasbrænderen, anvendes den til at varme på tagpappens underside. Det betyder, at brænderen bevæges hen over underlaget og at underlaget ikke altid er plant. Hvor tagdækkerne udfører vendt-på-metoden, varmes der på undersiden af tagpap der er bukket om. Det betydet, at underlaget ikke er plant og at flammen derfor vil blive afbøjet asymmetrisk (ikke cirkulært) på underlaget. Da der ved vendt-på-metoden arbejdes relativ tæt på en åbning i tagpappens underlag og/eller på materialer, der ikke ønskes opvarmet af gasbrænderens flammer, kan tagdækkeren vælge en udførelsesmetode, hvor gasbrænderen holdes skråt på underlaget. Holdes gasbrænderen skråt, bidrages der til en asymmetrisk spredning af flammerne, når flammerne rammer underlaget. Uanset om en flamme spredes asymmetrisk eller symmetrisk, vil flammen efter at have ramt underlaget bevæge sig væk fra brænderen. Flammerne vil bevæge sig væk fra brænderen i samme retning som underlagets udstrækning. Rammer flammerne en forhindring, afbøjes de igen. Som bilag for besvarelse af spørgsmål 8 er der foretaget en række forsøg, se Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag dateret I den aktuelle forsøgsopstilling vil flammerne kunne sprede sig til hulrum under gangbroen via spalten mellem gangbroen og ventilationskanalen, hvis flammerne rammer ventilationskanalen. Forsøgene viste, at det ved prøveopstillinger som den aktuelle, kun er i de situationer, hvor der arbejdes relativt tæt på ventilationskanalen, at der er risiko for, at flammerne rammer ventilationskanalen. Spørgsmål 9

4 - 4 - På baggrund af besvarelsen af spørgsmål 8, bedes skønsmanden oplyse, hvorvidt det efter skønsmandens opfattelse er overvejende sandsynligt, at der har været direkte flamme- og/eller varme påvirkning via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler og ned i underliggende hulrum, hvis det lægges til grund, at arbejdet er udført ved at "vende" det sidste stykke (15-20 cm) af en tagpapstrimmel på op mod ventilationskanalerne. Ved besvarelsen bedes skønsmanden selvstændigt vurdere, hvilken vinkel flammen må antages at have haft i forhold til underlaget og mellemrummet ved ventilationsrørene under hensyntagen til brænderens fysiske størrelse og på, hvor tæt den må antages at være holdt på ventilationsrørene for, at det har været muligt at ramme med flammen på det sidste stykke tagpap på cm. Skønsmanden bedes begrunde sit svar. Besvarelse af spørgsmål 9 Med udgangspunkt i de forsøg der er beskrevet i Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag dateret ses, at vendt-på-metoden kan anvendes uden, at der er risiko for antændelse af brandbart materiale under gangbroen, ved flammegennemgang via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler. Brandsikkerheden ved anvendelse af vendt-på-metoden er meget afhængig af den tagdækker, der udfører arbejdet. Hvis en tagdækker udfører vendt-på-metoden med en fornuftig sikkerhedsafstand mellem gasbrænderen og åbninger i underlaget, så er det ikke overvejende sandsynligt, at der vil ske direkte flamme- og/eller varmepåvirkning via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler og ned i underliggende hulrum. Hvis en tagdækker ikke sikrer en fornuftig sikkerhedsafstand mellem gasbrænderen og åbninger i underlaget, og anvender en udførelsesmetode, der tillader flammerne at ramme forhindringer som ventilationskanalen, så er det overvejende sandsynligt, at der kan ske direkte flamme- og/eller varmepåvirkning via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler og ned i underliggende hulrum. Ud af de 20 forsøg der er beskrevet i Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag ses der i de 18 af forsøgene ikke en væsentlig risiko for direkte flamme- og/eller varmepåvirkning via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler og ned i underliggende hulrum. Det var alene i de 2 forsøg, hvor sikkerhedsafstanden er mindst, og hvor der er anvendt en udførelsesmetode, hvor flammerne kan ramme ventilationskanalen, at det kan anses som overvejende sandsynligt, at der har været direkte flamme- og/eller varmepåvirkning via mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler og ned i underliggende hulrum. Spørgsmål 10 Skønsmanden bedes på baggrund af besvarelsen af spørgsmål 8 og 9 oplyse, hvorvidt det efter skønsmandens opfattelse må betragtes som overvejende sandsynligt, at flammer og eller varmepåvirkning fra brænderen har antændt støv og spindelvæv m.v. i hul-

5 - 5 - rummene under mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler i forbindelse med påsvejsning af tagpappet. Besvarelse af spørgsmål 10 Det er skønsmændenes vurdering, at det ikke kan betragtes som overvejende sandsynligt, at flammer og eller varmepåvirkning fra brænderen har antændt støv og spindelvæv m.v. i hulrummene under mellemrummet mellem gangbro og ventilationskanaler i forbindelse med påsvejsning af tagpappet. Ovenstående vurdering forudsætter følgende: At der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på dagen for branden og de rekonstruktioner der er beskrevet i Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag. At tagdækkeren har anvendt montagemetoden vendt-på-metoden, udført som beskrevet i Rapport vedrørende rekonstruktioner i forbindelse med syn og skønssag. At tagdækkeren har udførte arbejdet med en forsvarlig grundighed og opmærksomhed. Spørgsmål besvares alene af skønsmand Anders Bach Vestergaard. Spørgsmål 11 Skønsmanden bedes på baggrund af besvarelsen af spørgsmål 8-10 og sagens oplysninger i øvrigt oplyse, hvorvidt det efter skønsmandens opfattelse er overvejende sandsynligt, at branden er opstået som følge af brug af brænder i forbindelse med påsvejsning af tagpap ved mellemrummet mellem ventilationsrør og gangbro i den østlige ende af staldbygningen og om det giver anledning til en ændret besvarelse af pkt. 2, s. 5 og konklusionen s. 9 i skønserklæringen af 7. juni Skønsmanden bedes begrunde sit svar. Besvarelse af spørgsmål 11 Besvarelserne af spørgsmål 8-10 ændrer ikke på, at oplysningerne i sagen, herunder politiets gerningsstedsundersøgelse, sandsynliggør at påsvejsning af tagpap er den mest sandsynlige brandårsag, set i forhold til de mulige brandårsager, der er beskrevet i skønserklæringen af 7. juni De rekonstruktioner, der er udført som baggrund for besvarelsen af spørgsmål 8-10 viser, at vendt-på-metoden kan anvendes, hvor der kræves et særligt fokus på brandsikkerheden. Resultaterne af forsøgene udtømmer ikke sandsynligheden for, at branden alligevel er opstået i forbindelse med påsvejsning af tagpap ved mellemrummet mellem ventilationsrør og gangbroen. Se forudsætningerne for besvarelsen af spørgsmål 10.

6 - 6 - At det kan være forsvarligt at anvende vendt-på-metoden ændrer ikke på forudsætningerne for konklusionen i politiets gerningsstedsundersøgelse, og det ændre heller ikke på vidneudsagnet fra Kaj Orla Damgaard. Af politiets afhøringsrapport, dateret fredag den 19. september 2003 fremgår det, at Kaj Orla Damgaard helt præcist kan præcisere arnestedet til tagbygning ved en udluftningskanal, hvor en tagdækker kort forinden havde været i gang med at lægge nyt tagpap på. I sagen er beskrevet 2 sæt ventilationskanaler: Et sæt ventilationskanaler placeret i tagets østlige ende af taget Et sæt ventilationskanaler placeret i tagets vestlige ende af taget. Ventilationskanalernes placering er bedst vist på hjælpebilag 1. Det skal bemærkes, at branden ifølge politiets gerningsstedsundersøgelse og vidneudsagnet fra Kaj Orla Damgaard er opstået ved det sæt ventilationskanaler der er placeret i den østlige ende af taget. I udskriften af Østre Landsrets Domsbog, omhandlende dom afsagt den 13. november 2009 af Østre Landsrets 9. afdeling, er gengivet forklaringer fra forskellige vidner, herunder Jørn Vejs Lauridsen, Kaj Orla Damgaard og Ernst Meyer Hansen. Af forklaringerne fremgår blandt andet: Jørn Vejs Lauridsen så, at tagdækkeren brugte gasbrænderen på området mellem røret og gangbroen for at lægge tagpap op ad røret. Flammerne havde en diameter på ca cm, og han så, at flammerne ramte ventilationsrøret (ventilationskanalerne i den østlige ende af taget). Kaj Orla Damgaard vedstod sin tidligere forklaring, og forklarede supplerende, at eternitpladerne sprang og ilden brød igennem ved ventilationskanalerne (ventilationskanalerne i den østlige ende af taget). Ernst Meyer Hansen forklarede, at han så, at der kom røg op af et rør i den vestlige ende af taget og at røgen ikke kom op ved siden af røret som det er skrevet i politirapporten (ventilationskanalerne i den vestlige ende af taget). Skønsmanden erkender, at forklaringen fra Ernst Meyer Damgaard er modstridende i forhold til skønsmandens vurdering af brandårsagen. Men da de øvrige forklaringer og politiets undersøgelsesrapport fokuserer på forhold vedrørende ventilationskanalerne i den østlige ende af taget, kan skønsmanden tilslutte sig konklusionerne i skønserklæringen 7. juni Det skal bemærkes, at skønserklæringen af 7. juni 2007 er udarbejdet af skønsmand Lars Vædeled Roed. Derfor kan skønsmand Anders Bach Vestergaard ikke fastholde vurderingen i skønserklæringen, men alene tilslutte sig den. Spørgsmål 12

7 - 7 - Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det efter skønsmandens opfattelse er sandsynligt, at branden kan være opstået inde i staldbygningen i forbindelse med nedskæring af ventilationsrør inde i staldbygningen, og om skønsmandens vurdering af dette spørgsmål giver anledning til en ændret besvarelse af spørgsmål 5a i den supplerende skønserklæring af 29. juni Skønsmanden bedes ved besvarelsen lægge til grund, at ventilationsrørene inde i staldbygningen var afmonteret, og at de røgdykkere, som blev sendt ind i bygningen, kom ud uden at have fundet ild inde i bygningen. Skønsmanden bedes endvidere oplyse, om det efter skønsmandens opfattelse kan udelukkes, at branden kan være opstået inde i staldbygningen i forbindelse med nedskæring af ventilationsrør inde i staldbygningen. Skønsmanden bedes ved besvarelsen lægge til grund, at der, kort før ilden brød ud, blev konstateret en sort og gul røg op ad det første rør i den vestlige ende (indsugning til ventilationssystemet i staldene markeret med blåt på hjælpebilag 1), og at ventilationsrørene, der befandt sig 5-10 cm fra loft, blev skåret ned af 2-3 mand med skærebrænder med tryk 10 bar. Skønsmanden bedes endvidere lægge til grund, at der, kort tid før ilden brød ud, blev skåret i ventilationsrørene, der befandt sig længst til højre ved muren ind til stikstien, at der ligesom blev skudt en "raket" af fra øst mod vest på toppen af taget svarende til det sted, hvor der var blevet skåret i rørene indenfor, og at ilden udviklede sig stærkt. Besvarelsen ønskes foretaget alternativt alt efter, om det lægges til grund, at ventilationsrørene inde i staldbygningen var afmonteret, eller at dette ikke var tilfældet. Besvarelse af spørgsmål 12 Som beskrevet under besvarelse af spørgsmål 11, så er der i sagen tale om 2 sæt ventilationskanaler. Politiets gerningsstedsundersøgelse og vidneudsagnet fra Kaj Orla Damgaard udpeger brandens arnested til at være ved ventilationskanalerne i den østlige ende. Spørgsmål 12 ser på forhold vedrørende ventilationskanalerne i den vestlige ende. For besvarelse af spørgsmål 12 henvises til hjælpebilag 1. Hvis der for besvarelse af spørgsmål 12 alene tages højde for, at der blev konstateret en sort og gul røg op ad den første ventilationskanal i den vestlige ende. Så er det sandsynligt, at anvendelsen af skærebrænder til demontering af ventilationskanaler i stalden kan have antændt brandbart materiale inde i ventilationskanalen. Om røgen fra denne brand har vist sig som sort og gul røg, der kunne konstateres op ad den første ventilationskanal, er afhængig af om kanalerne i staldbygningen var demonteret eller ej. Hvis de kanaler der blev bearbejdet med skærebrænder ikke stod i forbindelse med den ventilationskanal der var ført op over taget, så ville røgen sandsynlig primært have spredt sig i selve stalden. Hvis branden er opstået inde i ventilationskanalen, som følge af bearbejdning med skærebrænder eller vinkelsliber, må det formodes, at flammerne og den største del af røgen var forblevet inde i kanalerne. Derfor kan skønsmanden ikke se, at der skulle kunne

8 - 8 - være en sammenhæng mellem en brand inde i ventilationskanalen, og udsagnet om, at der ligesom blev skudt en "raket" af fra øst mod vest på toppen af taget svarende til det sted, hvor der var blevet skåret i rørene indenfor, og at ilden udviklede sig stærkt. Ifølge hjælpebilag 1 blev der på dagen for branden arbejdet med skærebrænder på ventilationskanaler der står i forbindelse med den første ventilationskanal i den vestlige ende af taget. Se indsugningen til ventilationssystemet, markeret med blå farve på hjælpebilag 1. Det skal bemærkes, at indsugningen til et ventilationsanlæg ikke kan sammenlignes med udsugningen fra et ventilationsanlæg for, hvad angår mængden af brandbart materiale i udsugningskanalerne. Udsugningen fra staldene vil på kanalernes inderside være fyldt med brandbart materiale i form af støv og snavs, se foto 4. Kanalerne i indsugningen vil sandsynligvis være renere, da de indblæser rent udeluft der normalt filtreres via filtre placeret i ventilationsaggregatet. Med udgangspunkt i, at ventilationskanalerne var afmonterede, og i at brandvæsnets røgdykkere ikke kunne konstatere nogen brand, er der ingen oplysninger i sagen, der sandsynliggører, at branden er opstået i stalden. Skønsmanden fastholder konklusionen i spørgsmål 5a i den supplerende skønserklæring af 29. juni Spørgsmål 13 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det giver anledning til en ændret besvarelse af spørgsmål 5b i den supplerende erklæring af 29. juni 2008, og om sandsynligheden for, at Jørn Vejs Lauridsens arbejde har været årsag til branden fortsat vurderes som værende lille, eller om sandsynligheden nu vil vurderes at være mindre eller højere, såfremt det lægges til grund, at Jørn Vejs Lauridsen anvendte en kapsav med vandtilførsel og en vinkelsliber og/eller en Bosch-hammer. Skønsmanden bedes begrunde sit svar. Besvarelse af spørgsmål 13 Skønsmanden ser på det foreliggende grundlag ingen grund til at ændre besvarelse af spørgsmål 5b i den supplerende erklæring af 29. juni 2008, uanset om Jørn Vejs Lauridsen har anvendte en kapsav med vandtilførsel og en vinkelsliber og/eller en Boschhammer. Spørgsmål 14 Skønsmanden bedes oplyse, hvad den sorte plamage på væggen til højre for ventilationsrørene (Foto 22) efter skønsmandens opfattelse kan skyldes. Herunder bedes skønsmanden oplyse, om brand- og varmeudviklingen efter skønsmandens opfattelse har været størst eller mindst ved den sorte plamage (sammenlignet med lige til venstre og højre herfor), og hvorvidt der eksempelvis ved den sorte plamage kan være faldet brændende materiale ned fra tagkonstruktionen, da den kollapsede under branden, som har sodet væggen på dette sted.

9 - 9 - Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt besvarelsen af dette spørgsmål giver anledning til en ændret besvarelse af spørgsmål 11. Besvarelse af spørgsmål 14 Det er efter skønsmandens vurdering ikke muligt at udtale sig om en brands udbredelse og spredning, alene på baggrund af billeder fra et skadested. Spørgsmål 14 kan derfor ikke besvares Forklaringer For Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Mogens Baad, Ernst Nielsen, Poul Erik Mathiesen, Kaj Damgaard og Jens Thue Jensen samt forklaringer af Niels E. Holm, Hans Jakob Johnsen, Hans Sørensen, Gert Kirkeby og Svend Aage Møller Nielsen. Mogens Baad har supplerende forklaret bl.a., at han var på brandstedet dagen efter branden, dvs. om fredagen. Hans konklusion i Final Report on Fire Claim af 20. juli 2004, hvorefter [t]here is little doubt that the damage is the result of the roofing contractor s work in connection with conversion work on the buildings byggede på den almindelige holdning på stedet, da han ikke selv er brandefterforsker. Hans opgave bestod i at være Danish Crowns forsikringsselskabs mand på stedet, og han skulle sikre, at alt gik rigtigt til, og at skaden blev opgjort korrekt. Der var en del drøftelser mellem Danish Crown og AIG, herunder mellem riskmanager Kenneth Carlsen og maskinmester Kaj Damgaard. Der var ikke den store uenighed, men der var en del spørgsmål og behov for yderligere dokumentation. Han kan ikke genkalde sig, hvem han har talt med i forhold til den tidligere nævnte rapport, men han talte i hvert fald med Kaj Damgaard. Det forekom alle åbenbart, at branden havde noget med tagdækningen at gøre. Han kan ikke huske, at han talte med nogen politifolk, og han talte ikke med nogen fra Trelleborg Phønix. Ernst Nielsen har supplerende forklaret bl.a., at afhøringen af Jens Thue Jensen fandt sted 10 dage efter branden. Når man kommer til et brandsted, undersøger man de forskellige brandårsager. Af en af rapporterne i sagen fremgår det, at der ikke var tegn på brand i ventilationsskakten. Det kunne derfor udelukkes, at vinkelsliberen var årsag til branden. Han kan aldrig sige med 100 % sikkerhed, at det var svejsningen af tagpap, der var årsag til branden, men der er stor sandsynlighed herfor, når man ser på, hvor der var størst brandudvikling. Der var ingen tvivl om, at der var tale om det, brandvæsenet kalder en tagbrand. Dertil kommer den måde,

10 som skaderne fremtrådte på. I forhold til fotoet af de to ventilationsrør skal man lægge mærke til forskellen i skaderne på murværket på højre og venstre side, hvor venstre på billedet må være vest og højre øst. Man kan altså se på billedet, at der var været en væsentligt større varmeudvikling i den østlige del frem for i den vestlige del. Han kan ikke huske, at der var brand i den vestlige del af taget. I forhold til det, han har anført i efterslukningsrapporten af 6. oktober 2003, kan han ikke nærmere huske, hvor på taget han stod sammen med Jørn Lauridsen. Han må dog have bevæget sig på den sydlige del af taget, da billederne er taget mod nord. Den sorte plamage på nogle af billederne skyldes, at varmeudviklingen medfører, at pudset i første omgang bliver sort. Der, hvor varmeudviklingen er størst, forsvinder pudset. Han erindrer ikke at have afhørt Kaj Damgaard, og han erindrer ikke, at have hørt noget om, hvorvidt ventilationsmotorerne var i gang, da røgudviklingen startede. Poul Erik Mathiesen har supplerende forklaret bl.a., at han omkring kl plus minus 10 minutter befandt sig i stikstien sammen med en anden kollega. Han havde forinden bevæget sig igennem bygningen øst for stalden for at komme ind i stikstien. Kollegaen mødte ham i eller uden for stikstien og sagde, at de ikke kunne komme i gang med rengøringen på grund af håndværkere. Han gik herefter ind til håndværkerne, som befandt sig ved røret længst til højre ved muren ind til stikstien, for at spørge, hvor længe arbejdet med nedskæringen ville tage. Han fik at vide, at arbejdet ville tage 1-2 timer. Han mener, at der var 2 håndværkere. Der lugtede af vinkelsliber. Han gik herefter tilbage til stikstien. Kort tid efter kom kollegaen og sagde, at nu skulle de ud. Der var også allerede røg i stikstien. Han og kollegaen sprang hurtigt ud af bygningen ad en udgang, der vendte mod nord. Han så, at der ligesom blev skudt en raket af på toppen af taget svarende til det sted, hvor der var blevet skåret i rørene indenfor. Raketten røg fra øst mod vest, og det gik rigtigt stærkt med udviklingen af ild. Han og kollegaen gik herefter vestligt rundt om bygningen for at se, om de skulle hjælpe til med at redde grise ud fra de tilstødende bygninger. Han så først flammer på toppen af bygningen og derefter sort røg. Bygningen var ca. to etager høj, og han og kollegaen var placeret ca. 7 meter fra bygningen, da han så raketten løbe langs rygningen på taget fra øst mod vest. Han er ikke i tvivl om, at raketten skød op fra toppen af taget. Røgen var kulsort. Han så først raketten og dernæst røgen, men det gik lynhurtigt. Han har ikke først forklaret for landsretten, at branden startede i stalden, og derefter, at han ikke er sikker på, om ilden startede indenfor eller udenfor. Han har ikke set ind i rørene, men han ved erfaringsmæssigt, at der i sådanne rør samler sig støv og skidt, da han selv har haft et landbrug med lignende udsugningskanaler, og da

11 grise som bekendt sviner meget. Hans antagelse om årsagen til branden bygger altså på, at han har set, at der blev arbejdet med at skære i rørene. Han ved ikke, hvad der ellers er blevet udført af arbejde på bygningen, herunder at der blev påsvejset tagpap. Foreholdt oplysningerne i politiets anmeldelsesrapport forklarer han, at han ikke har været i kontakt med nogen, der arbejdede i bygningen, og fortalt dem, at det brændte på taget. Dette var ikke muligt, da bygningen var fyldt med røg. Der var i alt 42 rengøringsmedarbejdere, og han kan derfor ikke sige, om nogle af de andre medarbejdere eller mesteren har sagt noget til personerne i bygningen. Men i så tilfælde er det ikke sket i selve bygningen, da den som sagt var fyldt med røg. Han har intet at bemærke i forhold til, at brandvæsenet ved ankomsten til stedet sendte røgdykkere ind i bygningen. Kaj Damgaard har supplerende forklaret bl.a., at han har kontor i lokale 0672 ved siden af den store vandbeholder. Martin Rungstrøm har kontor i lokale nummer 0083 nær kartonlageret. Da Rungstrøm ringede til ham kl , sagde Rungstrøm, at han lugtede røg. Der var nok meter fra Rungstrøms kontor til der, hvor branden viste sig at være. Han løb herefter ud af sit kontor, og allerede da han kom ud på vejen, kunne han se røgen med det samme. Røgen var placeret på den gamle staldbygning og var gråsort. Han fortsatte herefter i løb nordligt rundt om bygningen, hvorefter han kravlede op på det flade tag over rum 005 og videre op på taget over rum 006, 007 og 008. Han befandt sig herefter på rygningen, og han kunne se den sydlige del af taget. Da han var på rygningen, så han, at det væltede op med sort-grå røg i hele længderetningen af taget syd for muren. Der var ingen flammer. Klokken var på dette tidspunkt omkring Bygningen med lokale 005 er bygget sammen med den gamle staldbygning. Han var nødt til at gå op på rygningen, da han ikke kunne se noget, før han kom helt derop. Han kravlede op ad stilladset, der var sat op i forbindelse med renovering af bygningen. Da han opdagede røgen, forsøgte han uden held at ringe til brandvæsenet på sin mobiltelefon. Han løb derfor over til en kollega, som befandt sig i det nærmest tilgængelige kontor. Inden han kom tilbage til stalden, kunne han høre brandvæsenets sirener. Han løb tilbage ad den samme rute, og da han kom tilbage til rygningen, kunne han nu se, at eternitpladerne sprang op fra taget. Pladerne befandt sig over lokalerne 0044, 0043 og Han så ikke flammer andre steder på taget på dette tidspunkt. Der kom ikke røg ud af ventilationskanaler eller lignende, da han befandt sig på taget, heller ikke anden gang han befandt sig der. Ventilationssystemet nord for muren er ikke forbundet med ventilationssystemet syd for muren. Ind- og udsugningssystemerne fungerer separat. Indsugningen rager 2-3 meter op på byg-

12 ningen. Ventilationssystemet omkring de 2 ventilationsrør fungerer også separat og fører direkte ned til toiletterne ved pauserummet til medarbejderne. Han mener ikke, at ind- og udsugningssystemet kørte den dag, da det ellers ikke havde været muligt at gennemføre nedskæringsarbejdet. Han angiver samme sted som Poul Erik Mathiesen som det sted, der blev skåret i ventilationsrørene. Arbejdet med rørene kan dog ikke have været årsag til branden, da rørene hang 2-3 meter ned fra det pudsede loft, hvorfor ilden ikke ville kunne tage fat i loftet. Det kan heller ikke lade sig gøre, at ilden er startet i røret, da der er tale om spirorør, som ikke er isoleret. Når man skærer en del ned, vil man således kunne se ind i den næste del. Foreholdt at et andet vidne mente, at der var snavs i sådanne rør, forklarede han, at der ikke kan være snavs i dem, da de rør, der blev skåret ned, var indsugningsrør fra den fri luft, hvor luften passerer et filter. Der kan heller ikke ligge blade eller lignende. Rørene er alt fra cm i diameter, og det tager ca minutter at skære et sådant rør over. Det sted, hvor man skar rørene ned, var ikke forbundet til det sted på taget, hvor han så røgen. Loftet i stalden var lavet af cement, og dette er ikke brandbart. Han inspicerede brandtomten sammen med politiet dagen efter, hvor man fortsat kunne gå på taget. Han var ikke med for at vise brandstedet, da det var det, som politiet skulle tage sig af. Politiet var dog ikke i tvivl om, at arnestedet var i det hjørne, hvor han havde set flammer. De kunne se på murværket dette sted, at temperaturen havde været meget høj. Ventilationssystemet i den østlige ende ved pauserummet kørte sandsynligvis, da branden startede, da dette ventilationssystem altid kører i arbejdstiden. Han mener ikke at have udtalt sig herom til politiet. Jens Thue Jensen har supplerende forklaret bl.a., at den brænder, der blev brugt under svejsningen, har to indstillinger, en til luft og en til gas, og er ca cm lang med et brændehoved på ca. 45 mm i diameter. Man styrer den med en hånd og regulerer trykket med håndtaget. Trykket er på ca. 4,5 bar. Når man bruger vende-på-metoden, brænder man væk fra det, der skal dækkes, dvs. at man vender materialet om. Flammen er cm eksklusiv det, man kalder den usynlige flamme. Når man vender flammen mod emnet, forventer han, at flammen spredes. Han ved det dog ikke, da ingen har spurgt om det før. Når man bruger vende-påmetoden, holder man sig i pæn afstand til flammen, dvs cm. Da han startede på gangbroen, bevægede han sig fra vest mod øst. Han lagde lagene af tagpap vinkelret på gangbroen. Dag 2 startede han arbejdet omkring ventilationskanalerne. Her tilpassede han stykkerne,

Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1.

Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. U.1995.737H Brand opstået ved svejsning på bil ikke forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. A, der var ansat som maskinmester hos Midtkraft I/S, ville efter arbejdstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst. D O M afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 2465 09 Tryg Forsikring A/S (tidligere Tryg Vesta Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel.

Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel. Bortfald og nedsættelse af erstatning i henhold til autoansvarsforsikring og ulykkesforsikring efter ulykke forårsaget af spirituskørsel. Forsikring 3.1, 3.3, 6 og 7.4 - Færdselsret 71.1. M og dennes kæreste

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere