Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide"

Transkript

1 Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Et Eksempel På Intervention Mit barn skal ikke være flov over at have en tyk mor Badedragter... Ja, en solsikke bliver altså ikke kønnere af at den bliver udvidet, vel Jordemødrene Lisbeth Skov og Lise Bjerre

2 Resume: 28 kvinder deltog i et projekt for gravide overvægtige med BMI > 27, med det formål at begrænse vægtøgningen i graviditeten til 10 kg. Den gennemsnitlige vægtøgning var på 11,9 kg, og der var et gennemsnitligt fald i BMI på 3,2, målt fra før graviditetens indtræden til 6 måneder efter fødslen. Dette projekt tyder på, at man med en målrettet og koordineret indsats, kan opnå gode resultater med hensyn til vægtstabilisering igennem graviditeten uden risiko for barnet. Tillige kan man støtte kvinden i nogle livsstilsændringer under graviditeten, som kan bære langt ind i resten af hendes liv, til gavn for hende selv og hendes familie.

3 Indholdsfortegnelse Baggrund:...side 4 Formål:...side 4 Materiale og metode:...side 4 Kursets indhold hos jordemoderen:...side 5 Indhold i gruppeundervisning:...side 5 Indhold i de individuelle samtaler:...side 6 Gældende for hele forløbet:...side 6 Fokusgruppeinterview:...side 6 Metode...side 6 Temaer til spørgeguiden...side 7 Resultater Kvantitative resultater...side 7 Kvalitative resultater...side 8 Diskussion...side 8 Konklusion...side 9 Litteraturliste...side 11 Adresser...side 12 3

4 Gravide med særlige behov: De overvægtige Et eksempel på en intervention Baggrund Det har været alment brugt at betragte en vægtøgning på kg i graviditeten som normalt. Denne udgøres af barnets vægt, placentas vægt, fostervand, ekstra blodvolumen, fedtdepoter og lign. Der er i Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg og Sandbjerg guidelines (DSOGs) vejledninger, ikke nogen anbefaling for vægtøgning i graviditeten.(1,4) I en videnskablig rapport udarbejdet af Motions og ernæringsrådet anbefales en vægtøgning på 8 10 kg i graviditeten for gravide med prægravid BMI over 25.(3) Det er en kendt sag at overvægt er et stigende problem i den vestlige verden. Med overvægt følger ofte en række helbredsproblemer, eksempelvis øget risiko for hjertekar lidelser, diabetes, slidgigt.(1,2) I relation til graviditet og fødsel er der ligeledes en række risikofaktorer forbundet med overvægt. De mest veldokumenterede er øget risiko for hypertension og graviditetsbetinget diabetes, samt risiko for udvikling af præeclampsi. Desuden ser man en tendens til rygmarvsbrok hos fosteret trods folinsyreprofylakse. Fosteret risikerer at udvikle en unormal vækst, ofte i form af makrosomi. Fødslen af et meget stort barn kan være forbundet med fastsiddende skuldre og de skader der deraf kan opstå på barn og mor. Vesvækkelse under fødslen er ligeledes hyppigere i forbindelse med overvægt. (1,2) I forbindelse med kejsersnit, er der hos overvægtige øget risiko for større blodtab, infektion og længere operationstid, samt længere indlæggelsestid.(1,5) Erfaringen er, at gravide kvinder er gode til at ændre på livsstilsfaktorer af hensyn til det ventede barn og af hensyn til deres eget helbred på længere sigt. F.eks. rygestop i graviditeten.(4) Der er således mange gode grunde til at tilbyde en målrettet indsats til gravide overvægtige, samt evaluere og justere denne indsats. Formål 1: At opnå en vægtøgning på maksimalt 10 kg i graviditeten, for kvinder med prægravid BMI > 27 samt at kvinden 6 måneder postpartum er nede på eller under prægravid vægt. 2: At undersøge udviklingen i BMI under og efter graviditeten, overvåge fødselsforløbene og følge børnene mht. til vægt, apgar-score, NS-A-pH. 3: Udfra fokusgruppeinterwiev, at finde ideer og form til, hvordan overvægtige gravide kan følges i særlige konsultationer, således at deres vægtøgning i graviditeten begrænses til 10 kg. Materiale og metode På Frederiksberg Jordemodercenter har to jordemødre fra april 2004 til april 2005 iværksat et projekt for overvægtige gravide. Kvinder henvist til fødsel på Frederiksberg Hospital (FH) i perioden april 2004 til april 2005 og med BMI>27 blev, via pjece samt v. 1. jordemoderkonsultation, tilbudt, at deltage i udvidet kontrolprogram i graviditeten. Dette omfattende individuel og gruppekonsultation hos to jordemødre, ultralydscanninger m.h.p. fostertilvækst og kontrol med vejning og motionsvejledning hos speciallæge. Endvidere var der i 22. uge hos diætist vejledning i grupper, hvor hovedvægten lå på generel information om overvægt og kost. Efter fødsel blev der arrangeret barselsgruppemøde 6 uger postpartum(pp), speciallæge 4 måneder pp og afsluttende jordemodersamtale 6 måneder pp. 4

5 Der blev indsamlet data vedr. kvindens vægt før graviditeten samt 6 måneder pp. Desuden indsamledes data om fødselsvægt, apgar score, ph og fødselsvarighed. Endvidere deltog 12 kvinder i fokusgruppe interview, for at belyse hvilke elementer der kunne have positiv indflydelse på vægtstabilisering i graviditeten. I alt 28 gravide deltog i hele eller dele af undersøgelsesprogrammet. Tabel 1: Undersøgelsesprogrammet før fødslen ultralyd + misdann. + + Gluc.belastn. + Jdm solo Jdm gruppe Spec.læge Diætist + Undersøgelsesprogrammet efter fødslen 6 uger pp 4mdr.pp 6mdr.pp Jdm solo + Jdm grup + Spec.læge + Kursets indhold hos jordemoderen: Gravide med et BMI>27 blev henvist til specialkonsultationen for overvægtige og fik før første jordemoderkonsultation tilsendt en pjece. Ved første jordemoderkonsultation blev tilbuddet uddybet og det blev afdækket, hvorvidt kvinden var motiveret for at deltage, da dette var et krav. Ingen gravide blev presset eller overtalt til at deltage. Grupperne blev dannet med 3 6 deltagere, såvel 1. som fleregangsfødende i samme gruppe. Så vidt muligt havde kvinderne termin nogenlunde samtidigt. Gruppen mødtes ialt ca. 5 gange før fødsel til møder af 2 1/2 times varighed. Kurset indeholdt ved hvert møde individuelle samtaler med jordemoderen, samt gruppe undervisning. Til dette særlige tilbud, blev der hos jordemoderen sat 1 time og 20 min mere af til hver enkelt gravid i graviditeten. Denne ekstra tid er, hvad der på Frederiksberg Hospital afsættes til andre specialtilbud til gravide udfra en risikovurdering. F.eks. meget unge gravide, grupppe med anden etnisk baggrund (Somaliere), gravide med en psykiatrisk anamnese. Indhold i gruppeundervisning De gennemgående temaer var viden om kost og motion, samt mestringsstategier i forhold til dette. Kvinderne blev vejledt af hospitalsdiætist, i forbindelse med første gruppemøde og den videre kostvejledning var med udgangspunkt i dette. Den motionsvejledning kvinderne fik, foregik i samarbejde med den speciallæge kvinderne gik til kontrol hos. Motionsvejledningen tog udgangspunkt i kvindens ønske, sundhedsstyrrelsens vejledninger og under hensyntagen til graviditeten.(6) Temaerne omhandlede eksempelvis; selvværd, selvopfattelse af at være overvægtig/normalvægtig, generelle holdninger og fordomme i forhold til overvægt, diskussion om livsstilsændring, vaner, følelser og mad, hvad overvægt betød for den enkelte i hverdagen, om succes og fiasko i kampen mod overvægt, om tabu emnet overvægt, ressourcer og netværk, om bevidstgørelse og ansvarsplacering i arbejdet mod overvægt. Desuden var der hver gang et graviditets relateret tema. Fødselsforberedelse erstattede dette tema de to af gangene, hvor mænd/samlever blev tilbudt at deltage. 5

6 Walk and talk konsultation er også afprøvet på et af holdene, men kunne ikke tilbydes af ressourcemæssige årsager. Kvinderne blev opfordret til at dyrke motion sammen i privat regi. Den første gang gruppen mødtes, var af afgørende betydning for det videre forløb. Denne gang adskilte sig fra de efterfølgende, ved at kvinderne aldrig havde mødt hinanden før og et netværk til fortsat støtte kunne starte sin opbygning her. Jordemoderen afstak nogle rammer for kommunikationen og fungerede som rollemodel og katalysator for, hvorledes dialogen var. Eksempelvis foreslog jordemoderen at: Der blev aftalt tavshedspligt i gruppen. At kvinden blev bevidst om hvor meget hun ville dele med gruppen. At der blev udvist respekt og omsorg for hinanden. De efterfølgende gruppemøder byggede videre på den tone af respektfuld åbenhed, der blev tilstræbt grundlagt i gruppen. Indhold i de individuelle samtaler Her blev der foretaget almindelig jordemoderundersøgelse og derudover samtale om overvægt. I disse samtaler blev der taget udgangspunkt i hver enkelt deltagers formulerede metoder og mål med projektet; hvilken vægtøgning ønskede kvinden og hvordan ville hun nå sine mål. Delmål blev diskuteret og nedskrevet fra gang til gang, så det for deltageren blev synliggjort og hun derved kunne fastholde sine egne målsætninger. Hvis der opstod divergens mellem kvindens mål og den aktuelle situation (at hun havde taget mere på end hun planlagde), kunne jordemoderen ved en mild og respektfuld konfrontation, hjælpe kvinden med at afdække hvor problematikken lå og lade hende opsætte nye delmål, eller lade hende komme med forslag til en evt. justering af metoderne. Ligeledes indgik der, efter behov, en gradvis bevidstgørelse om placeringen af ansvaret for forløbet. Gældende for hele forløbet Da man i kommunikation om livsstil og hermed også overvægt, ofte rører ved meget personlige problematikker, var den måde hvorpå jordemoderen samarbejdede med kvinden, såvel i gruppen som individuelt, af største betydning. Jordemoderens støtte tog udgangspunkt i fremhævelse af det der lykkedes for kvinden. Respekt og ligeværdighed var af afgørende betydning i samtalen om livsstil, og det var et mål i sig selv at kvinden følte sig styrket, fik en god proces og aldrig oplevede stokkemetoder, hverken fra sig selv eller fra jordemoderen. Fokusgruppeinterview For at afdække hvilke kvalitative resultater projektet viste, blev det foretaget fokusgruppeinterview. Undersøgelsesspørgsmålet var Hvad skal der til for at gravide overvægtige kvinder ikke tager mere end 10 kg på i løbet af graviditeten? Metode På grund af undersøgelsesspørgsmålenes natur anvendtes en kvalitativ undersøgelsesmetode. Som metode til dataindsamlingen anvendtes fokusgruppe interview, som havde til formål at indhente en beskrivelse af de interviewede kvinders livsverden, med henblik på kvalitativ fortolkning. I undersøgelsen blev der anvendt et semistruktureret interview. Hermed menes, at interviewet tog udgangspunkt i de temaer undersøgerne på forhånd havde fastlagt. Temaerne til spørgeguiden blev identificeret af undersøgerne gennem forløbet med gruppekonsultationerne med overvægtige gravide kvinder, samt ved at spørge andre med erfaring med gravide overvægtige kvinder. (22,28) Til analysen valgtes Grounded theory(16,24), da problemet med overvægtige gravide ikke på forhånd kan forventes at fungere som et isoleret socialt fænomen, men fungerer i samspil mellem samfund, socialt netværk, og personlige forhold. Derfor er det relevant at anvende netop denne analysemetode. For at få så bredt et udvalgt af emnet, blev der valgt 12 informanter der havde deltaget i konsultationsforløbet: -To som var sprunget fra undervejs. -Nogle som stadig var i forløbet. -Nogle som havde fuldført forløbet. -Nogle som ikke ville tage imod tilbudet. -Desuden deltog både første og flergangsfødende. Fokusgruppeinterviewet blev foretaget en eftermiddag, i jordemodercenteret på Frederiksberg. 6

7 Interviewet tog ca. 2 x 45 minutter med 15 minutters pause. De kvinder der havde født, havde mulighed for at have deres børn med. Interviewet blev optaget på bånd og transskriberet. I transskribtionene er der foretaget det valg, at ikke alle ytringer samt barnegråd ikke medtages. Når der har været tvivl om udsagn på båndet, er disse lyttet igennem af flere personer, ligesom det har været muligt, at gå tilbage og få klarhed over mening og sammenhænge. Temaer til spørgeguiden A: Introduktion. Oplevelse af pjecen og introduktionen af projektet. (Stikord: mødet med systemet : taget på fersk gerning, konfrontationen med et personligt problem, eller bare et godt tilbud?) Formålet med dette spørgsmål er at belyse om introduktionen skal ændres. B: Struktur og metode. Hvad har betydet noget for dig, så du kunne få hjælp til forandring? Stikord: Gruppen, jordemoderen her, de andre kvinder? Den individuelle jordemoderkontakt? Diætisten? Lægekontakten? Andet? Har det hver sin betydning? Antallet af kontroller hos jdm/læge Samvær med ligestillede Indhold og information Egen indsats C: Holdninger. Er du blevet mødt på ligeværdig vis? Af de andre kvinder? Af systemet? Hvad har det betydet for dig? D: Afslutning og fremtid. Hvad har du fået ud af at deltage i tilbuddet? Har du fået noget med dig du kan bruge fremover? Er der sket en livsstilsændring hos dig? Kan du pege på hvad der gjorde udslaget? Hvad kunne i stedet have gjort et udslag. Resultater Kvantitative resultater De kvantitative resultater fremgår af nedenstående tabel 2. Kvindernes gennemsnitlige vægtøgning i graviditeten var 11,9kg. Mest opmuntrende er et fald i gennemsnitlig prægravid BMI fra 31,6 til 29,8 6 mdr. post partum. Fødselsvarighed og komplikationer var identiske med gennemsnitsværdierne på FH i Børnene vejede i gennemsnit 3783 g, hvilket er 260g større end gennemsnittet for 2005 for fødsler på FH. Apgar-score og NS-pH var normale. Tabel 2: BMI før graviditeten BMI 6 mdr. pp Vægtøgning i graviditeten Fødsels varighed Barn vægt gennemsnit 32,6 29,4 11,9 kg 5,9 timer 3783 g 7,23 spredning Apgar score efter 5 minutter: Lå på 10, fraset 2 tilfælde, hvor den lå på 9. 24,5 40,5-6 19,9 kg g 4600 g Barn NSpH 7,05 7,43 7

8 33 32, , ,5 Series , ,5 28 BMI før graviditet BMI 1/2 år efter fødsel Tabel 3: BMI før og efter. Kvalitative resultater Undersøgelsens hovedresultat viser, at det er af største vigtighed at kvinderne får noget personligt ud af at deltage i projektet. At den enkelte får personlige redskaber til at takle vægtstyringen, som f.eks. at få praktiske råd om, hvordan teori om kost og motion omsættes til praktiske handlemuligheder. At have aftaler med andre, for at blive holdt fast i sine personlige bestræbelser, er af stor vigtighed. Desuden har samværet med ligesindede stor betydning. Kvinderne er ikke bange for at blive presset til fastholdelse i at nå egne mål, men kan derved være med til at øge egen ansvarlighed. Undersøgelsen viste at det har betydning, at kvinderne får sikkerhed for, at den nye livsstil ikke indebærer nogen risiko for hverken mor eller barn, og denne sikkerhed blev givet via ultralydsscanning, hvor barnets vægtkurve bedømmes. Diskussion Det har været Sundhedsstyrelsens oplæg siden Retningslinierne for Svangreomsorg i 1998, at graviditet skulle være en anledning til at sætte fokus på ændring af uhensigtsmæssige livsstilsfaktorer. Det er vist, at graviditet er en udmærket anledning til at ændre livsstil, når det gælder for eksempel rygeophør og begrænsning af rusmiddelforbrug. Først de senere år er der kommet stort fokus på betydningen af overvægt som selvstændig risikofaktor i graviditeten. Målsætningen i dette projekt omkring at begrænse vægtøgningen til 10 kg i graviditeten, blev nået af nogle af deltagerne, men ikke gennemsnitligt, da den gennemsnitlige vægtøgning var 11,9 kg. Til gengæld var der et gennemsnitligt fald i BMI fra 32,6 til 29,4, hvilket blev målt fra kvinden var prægravid til 6 måneder post partum. Vi finder at dette fald i BMI er interessant, da det måske kan give et fingerpeg om hvorledes kvindens BMI, livsstilsvaner og dermed sundhedstilstand, vil ligge fremover. Resultaterne skal tages med et vist forbehold p.g.a det lille antal deltagere. Udfra reslutaterne i fokusgruppeinterwievet, fremkom nye ideer til hvorledes en fremtidig indsats kan planlægges. Fra et objektivt synspunkt havde ultralydsscanning ikke den store betydning, da fødselsvægten kun lå 260g over gennemsnitsvægten for nyfødte på Frederiksberg Hospital i Imidlertid viste undersøgelsen at det havde betydning, at kvinderne fik sikkerhed for, at den nye livsstil ikke indebar nogen risiko for hverken mor eller barn, og denne sikkerhed blev givet via ultralydsscanning, hvor barnets vægtkurve blev bedømt. At kvinderne var i en gruppe var af meget stor betydning, da de angav at tryghed og fællesskab var en styrkende faktor for motivationen. Ligeledes var det vigtigt at den enkelte fik personlige redskaber 8

9 til at takle vægtstyringen, som f.eks. praktiske råd om, hvordan teori om kost og motion omsættes til praktiske handlemuligheder. Kvinderne angav at jordemødrene gerne måtte presse dem mere i at fastholde egne mål i forhold til at begrænse vægtøgningen. Da kvindernes hovedårsag til at møde jordemødrene er omsorg i graviditeten, kunne man forestille sig, at nogle kvinder ville blive stødt af at blive gået for tæt på, i spørgsmål om livsstilsændringer. Jordemødrene oplevede at mere personlige problematikker omkring ambivalens ofte blev bedre afdækket i de individuelle samtaler, hvor der forinden var brugt tid på at opbygge et tillidsforhold. I disse tilfælde var det uproblematisk at at presse kvinden, da tilliden var opbygget. Jordemødrenes holdning var dog gennem hele forløbet, at ændring af livsstil kræver motivation, reflektion over egne handlinger og isærdeleshed at den enkelte tager ansvaret for egne mål. Jordemødrene var meget bevidste om ikke at overtage ansvaret ved kontrol, men forsøgte istedet at sætte fokus på det der fra gang til gang var lykkes for den enkelte. Tillige at få kvinden til selv at afdække årsager til hvorfor hendes selvvalgte delmål ikke var lykkes. Jordemødrene var af den opfattelse, at kontrol nok ville give resultat så længe kontrolindstandsen eksisterede. Ligeledes at en reel begyndende livsstilsændring ikke ville finde sted, før kvinden selv tog hovedansvaret for kontrollen. At flere alligevel ønskede at der skulle presses mere på, fandt jordemødrene noget overraskende. En forklaring kunne måske være kvindernes tidligere talrige oplevelser med slankeprojekter, hvor kontrol fra andre ofte er i fokus, frem for en omlægning af livsstil. Resultatet et halvt år post partum med et markant fald i det gennemsnitlige BMI taler dog for, at faktorerne motivation, reflektion og ansvar er vigtige elementer i en begyndende livsstilsændring og at brug af kontrol fra andre end kvinden selv, skal vægtes varsomt og individuelt. Der blev ikke udført nogen form for autoriseret terapi dertil er ingen af de medvirkende professionelt uddannet. Projektet byggede udelukkende på entusiasme for ideen og respekt for de kvinder som deltog samt de elementer af psykologi og pædagogik der er implicit i uddannelsen til og arbejdet som hhv. jordemoder og læge. Jordemødrene følte nogle gange at de manglede en metode til at nå et spadestik dybere i forhold til de psykologiske mekanismer, der forhindrede nogle af kvinderne i at nå deres mål. Denne metode kunne være i form af en coachuddannelse eller supervision hos psykolog eller terapeut. Ligeledes oplevede jordemødrene, at den beskedne afsatte tid, til tider var en begrænsning for at kunne afdække kvindernes individuelle problematikker. Mere tid vil formentlig være en medvirkende faktor til at opnå bedre resultater. Kvinderne blev motionsvejledt ud fra sundhedsstyrrelsens anbefalinger. Af ressourcemæssige årsager var der ikke mulighed for at tilbyde et struktureret tilbud, selvom jordemødrene oplevede at kvinderne efterlyste dette.der er i lignende projekter set god effekt af et sådan tilbud. Nogle af kvinderne dyrkede motion med gruppen, på jordemødrenes opfordring. En etablering af et nært samarbejde med praktiserende læger og sundhedsplejen i evt. kommende sundhedscentre, kunne optimere den sundhedsmæssige gevinst på længere sigt. Konklusion Der blev opnået en gennemsnitlig vægtøgning på 11,9 kg, der er 1,9 kg over det mål der var sat. Der var et fald i prægravid BMI fra 32,6 til 29,4 6 måneder post partum. Apgarscore, ph og fødselsvarighed lå inden for normalområdet. Fødselsvægten lå 260g over gennemsnittet på FH i år 2005, og indgrebsfrekvensen lå på niveau med gennemsnittet for FH i Det var af stor betydning for tryghed og motivationen til at begrænse vægtøgningen, at kvinderne var i gruppe med ligestillede. Efter individuel vurdering måtte jordemødrene gerne presse nogle af kvinderne mere til at fastholde egne mål. 9

10 Tilvægtsscanningerne skal bibeholdes således at kvinden føler tryghed i sin påbegyndte livsstilsændring. For at støtte kvinderne i at dyrke motion og følge sundhedsstyrrelens vejledninger bør der findes et struktureret tilbud om motion. Der er vist ingen tvivl om, at der er store sundhedsmæssige gevinster at hente ved at begrænse vægtøgningen hos overvægtige gravide. Denne undserøgelse viser, at der er indikation for at yde en målrettet indsats i bestræbelserne for at begrænse vægtøgningen. Gruppe konsultationer er et godt bud på, hvordan sådanne indsats med fordel kan tilrettelægges, da det at være i samme båd skaber tryghed og tillid og stimulerer motivationen. Et samarbejde mellem primær og sekundær sektor, i fremtidige sundhedscentre, kunne være et bud, på en langsigtet indsats for denne gruppe af kvinder og deres familier. 10

11 Litteraturliste Kilder: 1: Borch-Christensen, Hanne et al: Den overvægtige gravide. Sandbjerg Guidelines 2: Mikkelsen, Connie: Det farlige fedt Tidsskrift for jordemødre 6/2002 s :Motions-og ernæringsrådet: Kost til gravide en videnskabelig rapport, : Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg, : Sundhedsstyrelsen, rapport: Fødsler og fødende kvinders vægtforhold, sst : Sundhedsstyrelsen, håndbog: Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling, sst 2005 Baggrundslitteratur: 7 : Andreassen, Kirsten Riis, et al. : Obesety and pregnancy. Acta Obstst Gynecol Scand 2004: : Cnattingius, Sven et al. : Pregnancy weight and the risk og adverse pregnancy outcomes. The New England Journal of Medicine. Vol 338, nr.3 Janury 15, : Dansk selskab for almen medicin: Den motiverende samtale, samlet rapport, nr.1, : Drake, Rane: Don`t ignore weight gain during pregnancy British journal of Midwifery, april 1998, Vol 6, nr.4 12 : Fødevarestyrelsen Pjece:Råd om mad og motion når du er gravid, : Forsum, Elisabeth et al.: Kvinnans vikt fore och under graviditet Lakartidningen, nr 48, 2003, volum : Ilfeldt, Annette Fedmens psykologi,, Munksgård, København, : Jørgensen, Finn K Forebyggende sundhedsarbejde. 3. udgave, Munksgård Kapitel 15. : Sundhedsadfærd Kapitel 20. : Forebyggelse gennem gruppeaktiviteter 16 : Kvale, Steinar Interview, Hans Reitzels forlag, : Klarskov, Bente: Graviditet og Motion, NNF A. Busck, : Manning, Sofia Coaching, Gyldendal,

12 19 : Mattsson, Lars-Åke: Overvikt og fetma. Lakartidningen, nr 48, 2003, Volym : Mikkelsen, Connie. Slut med at spise for to. Tidsskrift for jordemødre Nr.12/ : Olsen, Jørn &Sjudur F. Olsen : Vægt og graviditet : Hvad er optimalt for helbredet? Ugeskrift for læger 160/46 9.nov : Silkeborg Centralsygehus: Evalueringsrapport Kursus for overvægtige gravide : Stephansson, Olof, et al.: Maternal Weight, pregnancy weight gain, and the risk of Antepartum stillbirth Am J Obstet Gynecol, vol 183, nr 3, feb : Strauss, Anselm et al. Basic of qualitative Research, SAGE publ., London : Svendsen, Ole Leander : Fedmeepedemien har ramt Europa Ugeskr. for læger 166/-2, 5.jan : Valentin, Tine D: Overvægtige kvinder har komplicerede fødselsforløb Ugeskr. f. læger 165/10, 3. marts 2003 Andre kilder: 27 : Adipositasforeningen: Seminar august 2004, DGI byen. 28 : Besøg på fødegangen Silkeborg Centralsygehus, samtale med de jordemødre der har varetaget kurser og omsorg for overvægtige gravide. Adresser For yderligere information kontakt: Lisbeth Skov Lise Bjerre 12

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide Evalueringsrapport Kursus for overvægtige gravide Jeg er blevet klar over hvorfor jeg skal tabe mig. Jeg vil gerne have et godt og langt liv med mine børn (citat fra kursusdeltager) Silkeborg Centralsygehus,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006.

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006. Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering... 5 3 Problemafgrænsning... 5 4 Begrebsafklaring... 7 4.1 Psykologiske problemstillinger... 7 4.2 Tabubelagte emner... 7 5 Fremgangsmåde... 8

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund

Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund Kostvejledning af gravide kvinder i det senmoderne samfund Dietary coaching of pregnant women in late modern society Bachelorprojekt i ernæring og sundhed Specialeretning: Human ernæring UCSJ Ankerhus

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID

AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID AT FØDE KRÆVER FØRST OG FREMMEST TID Af jordemoder Charlotte Grumme. Jordemoder siden 1970. Tidligere instruktionsjordemoder på Jordemoderskolen og afdelingslærer på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, videreuddannelsen

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE Forord Som jordemødre står vi konstant overfor valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en tydelig

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi

Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi Overvægtige gravide en kommunikationsstrategi Obese pregnant a communication strategy Bachelorprojekt, 7. semester Sundhedskommunikation Camilla Westerback 220e09026 1 Titelblad Overvægtige gravide en

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere