Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide"

Transkript

1 Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Et Eksempel På Intervention Mit barn skal ikke være flov over at have en tyk mor Badedragter... Ja, en solsikke bliver altså ikke kønnere af at den bliver udvidet, vel Jordemødrene Lisbeth Skov og Lise Bjerre

2 Resume: 28 kvinder deltog i et projekt for gravide overvægtige med BMI > 27, med det formål at begrænse vægtøgningen i graviditeten til 10 kg. Den gennemsnitlige vægtøgning var på 11,9 kg, og der var et gennemsnitligt fald i BMI på 3,2, målt fra før graviditetens indtræden til 6 måneder efter fødslen. Dette projekt tyder på, at man med en målrettet og koordineret indsats, kan opnå gode resultater med hensyn til vægtstabilisering igennem graviditeten uden risiko for barnet. Tillige kan man støtte kvinden i nogle livsstilsændringer under graviditeten, som kan bære langt ind i resten af hendes liv, til gavn for hende selv og hendes familie.

3 Indholdsfortegnelse Baggrund:...side 4 Formål:...side 4 Materiale og metode:...side 4 Kursets indhold hos jordemoderen:...side 5 Indhold i gruppeundervisning:...side 5 Indhold i de individuelle samtaler:...side 6 Gældende for hele forløbet:...side 6 Fokusgruppeinterview:...side 6 Metode...side 6 Temaer til spørgeguiden...side 7 Resultater Kvantitative resultater...side 7 Kvalitative resultater...side 8 Diskussion...side 8 Konklusion...side 9 Litteraturliste...side 11 Adresser...side 12 3

4 Gravide med særlige behov: De overvægtige Et eksempel på en intervention Baggrund Det har været alment brugt at betragte en vægtøgning på kg i graviditeten som normalt. Denne udgøres af barnets vægt, placentas vægt, fostervand, ekstra blodvolumen, fedtdepoter og lign. Der er i Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg og Sandbjerg guidelines (DSOGs) vejledninger, ikke nogen anbefaling for vægtøgning i graviditeten.(1,4) I en videnskablig rapport udarbejdet af Motions og ernæringsrådet anbefales en vægtøgning på 8 10 kg i graviditeten for gravide med prægravid BMI over 25.(3) Det er en kendt sag at overvægt er et stigende problem i den vestlige verden. Med overvægt følger ofte en række helbredsproblemer, eksempelvis øget risiko for hjertekar lidelser, diabetes, slidgigt.(1,2) I relation til graviditet og fødsel er der ligeledes en række risikofaktorer forbundet med overvægt. De mest veldokumenterede er øget risiko for hypertension og graviditetsbetinget diabetes, samt risiko for udvikling af præeclampsi. Desuden ser man en tendens til rygmarvsbrok hos fosteret trods folinsyreprofylakse. Fosteret risikerer at udvikle en unormal vækst, ofte i form af makrosomi. Fødslen af et meget stort barn kan være forbundet med fastsiddende skuldre og de skader der deraf kan opstå på barn og mor. Vesvækkelse under fødslen er ligeledes hyppigere i forbindelse med overvægt. (1,2) I forbindelse med kejsersnit, er der hos overvægtige øget risiko for større blodtab, infektion og længere operationstid, samt længere indlæggelsestid.(1,5) Erfaringen er, at gravide kvinder er gode til at ændre på livsstilsfaktorer af hensyn til det ventede barn og af hensyn til deres eget helbred på længere sigt. F.eks. rygestop i graviditeten.(4) Der er således mange gode grunde til at tilbyde en målrettet indsats til gravide overvægtige, samt evaluere og justere denne indsats. Formål 1: At opnå en vægtøgning på maksimalt 10 kg i graviditeten, for kvinder med prægravid BMI > 27 samt at kvinden 6 måneder postpartum er nede på eller under prægravid vægt. 2: At undersøge udviklingen i BMI under og efter graviditeten, overvåge fødselsforløbene og følge børnene mht. til vægt, apgar-score, NS-A-pH. 3: Udfra fokusgruppeinterwiev, at finde ideer og form til, hvordan overvægtige gravide kan følges i særlige konsultationer, således at deres vægtøgning i graviditeten begrænses til 10 kg. Materiale og metode På Frederiksberg Jordemodercenter har to jordemødre fra april 2004 til april 2005 iværksat et projekt for overvægtige gravide. Kvinder henvist til fødsel på Frederiksberg Hospital (FH) i perioden april 2004 til april 2005 og med BMI>27 blev, via pjece samt v. 1. jordemoderkonsultation, tilbudt, at deltage i udvidet kontrolprogram i graviditeten. Dette omfattende individuel og gruppekonsultation hos to jordemødre, ultralydscanninger m.h.p. fostertilvækst og kontrol med vejning og motionsvejledning hos speciallæge. Endvidere var der i 22. uge hos diætist vejledning i grupper, hvor hovedvægten lå på generel information om overvægt og kost. Efter fødsel blev der arrangeret barselsgruppemøde 6 uger postpartum(pp), speciallæge 4 måneder pp og afsluttende jordemodersamtale 6 måneder pp. 4

5 Der blev indsamlet data vedr. kvindens vægt før graviditeten samt 6 måneder pp. Desuden indsamledes data om fødselsvægt, apgar score, ph og fødselsvarighed. Endvidere deltog 12 kvinder i fokusgruppe interview, for at belyse hvilke elementer der kunne have positiv indflydelse på vægtstabilisering i graviditeten. I alt 28 gravide deltog i hele eller dele af undersøgelsesprogrammet. Tabel 1: Undersøgelsesprogrammet før fødslen ultralyd + misdann. + + Gluc.belastn. + Jdm solo Jdm gruppe Spec.læge Diætist + Undersøgelsesprogrammet efter fødslen 6 uger pp 4mdr.pp 6mdr.pp Jdm solo + Jdm grup + Spec.læge + Kursets indhold hos jordemoderen: Gravide med et BMI>27 blev henvist til specialkonsultationen for overvægtige og fik før første jordemoderkonsultation tilsendt en pjece. Ved første jordemoderkonsultation blev tilbuddet uddybet og det blev afdækket, hvorvidt kvinden var motiveret for at deltage, da dette var et krav. Ingen gravide blev presset eller overtalt til at deltage. Grupperne blev dannet med 3 6 deltagere, såvel 1. som fleregangsfødende i samme gruppe. Så vidt muligt havde kvinderne termin nogenlunde samtidigt. Gruppen mødtes ialt ca. 5 gange før fødsel til møder af 2 1/2 times varighed. Kurset indeholdt ved hvert møde individuelle samtaler med jordemoderen, samt gruppe undervisning. Til dette særlige tilbud, blev der hos jordemoderen sat 1 time og 20 min mere af til hver enkelt gravid i graviditeten. Denne ekstra tid er, hvad der på Frederiksberg Hospital afsættes til andre specialtilbud til gravide udfra en risikovurdering. F.eks. meget unge gravide, grupppe med anden etnisk baggrund (Somaliere), gravide med en psykiatrisk anamnese. Indhold i gruppeundervisning De gennemgående temaer var viden om kost og motion, samt mestringsstategier i forhold til dette. Kvinderne blev vejledt af hospitalsdiætist, i forbindelse med første gruppemøde og den videre kostvejledning var med udgangspunkt i dette. Den motionsvejledning kvinderne fik, foregik i samarbejde med den speciallæge kvinderne gik til kontrol hos. Motionsvejledningen tog udgangspunkt i kvindens ønske, sundhedsstyrrelsens vejledninger og under hensyntagen til graviditeten.(6) Temaerne omhandlede eksempelvis; selvværd, selvopfattelse af at være overvægtig/normalvægtig, generelle holdninger og fordomme i forhold til overvægt, diskussion om livsstilsændring, vaner, følelser og mad, hvad overvægt betød for den enkelte i hverdagen, om succes og fiasko i kampen mod overvægt, om tabu emnet overvægt, ressourcer og netværk, om bevidstgørelse og ansvarsplacering i arbejdet mod overvægt. Desuden var der hver gang et graviditets relateret tema. Fødselsforberedelse erstattede dette tema de to af gangene, hvor mænd/samlever blev tilbudt at deltage. 5

6 Walk and talk konsultation er også afprøvet på et af holdene, men kunne ikke tilbydes af ressourcemæssige årsager. Kvinderne blev opfordret til at dyrke motion sammen i privat regi. Den første gang gruppen mødtes, var af afgørende betydning for det videre forløb. Denne gang adskilte sig fra de efterfølgende, ved at kvinderne aldrig havde mødt hinanden før og et netværk til fortsat støtte kunne starte sin opbygning her. Jordemoderen afstak nogle rammer for kommunikationen og fungerede som rollemodel og katalysator for, hvorledes dialogen var. Eksempelvis foreslog jordemoderen at: Der blev aftalt tavshedspligt i gruppen. At kvinden blev bevidst om hvor meget hun ville dele med gruppen. At der blev udvist respekt og omsorg for hinanden. De efterfølgende gruppemøder byggede videre på den tone af respektfuld åbenhed, der blev tilstræbt grundlagt i gruppen. Indhold i de individuelle samtaler Her blev der foretaget almindelig jordemoderundersøgelse og derudover samtale om overvægt. I disse samtaler blev der taget udgangspunkt i hver enkelt deltagers formulerede metoder og mål med projektet; hvilken vægtøgning ønskede kvinden og hvordan ville hun nå sine mål. Delmål blev diskuteret og nedskrevet fra gang til gang, så det for deltageren blev synliggjort og hun derved kunne fastholde sine egne målsætninger. Hvis der opstod divergens mellem kvindens mål og den aktuelle situation (at hun havde taget mere på end hun planlagde), kunne jordemoderen ved en mild og respektfuld konfrontation, hjælpe kvinden med at afdække hvor problematikken lå og lade hende opsætte nye delmål, eller lade hende komme med forslag til en evt. justering af metoderne. Ligeledes indgik der, efter behov, en gradvis bevidstgørelse om placeringen af ansvaret for forløbet. Gældende for hele forløbet Da man i kommunikation om livsstil og hermed også overvægt, ofte rører ved meget personlige problematikker, var den måde hvorpå jordemoderen samarbejdede med kvinden, såvel i gruppen som individuelt, af største betydning. Jordemoderens støtte tog udgangspunkt i fremhævelse af det der lykkedes for kvinden. Respekt og ligeværdighed var af afgørende betydning i samtalen om livsstil, og det var et mål i sig selv at kvinden følte sig styrket, fik en god proces og aldrig oplevede stokkemetoder, hverken fra sig selv eller fra jordemoderen. Fokusgruppeinterview For at afdække hvilke kvalitative resultater projektet viste, blev det foretaget fokusgruppeinterview. Undersøgelsesspørgsmålet var Hvad skal der til for at gravide overvægtige kvinder ikke tager mere end 10 kg på i løbet af graviditeten? Metode På grund af undersøgelsesspørgsmålenes natur anvendtes en kvalitativ undersøgelsesmetode. Som metode til dataindsamlingen anvendtes fokusgruppe interview, som havde til formål at indhente en beskrivelse af de interviewede kvinders livsverden, med henblik på kvalitativ fortolkning. I undersøgelsen blev der anvendt et semistruktureret interview. Hermed menes, at interviewet tog udgangspunkt i de temaer undersøgerne på forhånd havde fastlagt. Temaerne til spørgeguiden blev identificeret af undersøgerne gennem forløbet med gruppekonsultationerne med overvægtige gravide kvinder, samt ved at spørge andre med erfaring med gravide overvægtige kvinder. (22,28) Til analysen valgtes Grounded theory(16,24), da problemet med overvægtige gravide ikke på forhånd kan forventes at fungere som et isoleret socialt fænomen, men fungerer i samspil mellem samfund, socialt netværk, og personlige forhold. Derfor er det relevant at anvende netop denne analysemetode. For at få så bredt et udvalgt af emnet, blev der valgt 12 informanter der havde deltaget i konsultationsforløbet: -To som var sprunget fra undervejs. -Nogle som stadig var i forløbet. -Nogle som havde fuldført forløbet. -Nogle som ikke ville tage imod tilbudet. -Desuden deltog både første og flergangsfødende. Fokusgruppeinterviewet blev foretaget en eftermiddag, i jordemodercenteret på Frederiksberg. 6

7 Interviewet tog ca. 2 x 45 minutter med 15 minutters pause. De kvinder der havde født, havde mulighed for at have deres børn med. Interviewet blev optaget på bånd og transskriberet. I transskribtionene er der foretaget det valg, at ikke alle ytringer samt barnegråd ikke medtages. Når der har været tvivl om udsagn på båndet, er disse lyttet igennem af flere personer, ligesom det har været muligt, at gå tilbage og få klarhed over mening og sammenhænge. Temaer til spørgeguiden A: Introduktion. Oplevelse af pjecen og introduktionen af projektet. (Stikord: mødet med systemet : taget på fersk gerning, konfrontationen med et personligt problem, eller bare et godt tilbud?) Formålet med dette spørgsmål er at belyse om introduktionen skal ændres. B: Struktur og metode. Hvad har betydet noget for dig, så du kunne få hjælp til forandring? Stikord: Gruppen, jordemoderen her, de andre kvinder? Den individuelle jordemoderkontakt? Diætisten? Lægekontakten? Andet? Har det hver sin betydning? Antallet af kontroller hos jdm/læge Samvær med ligestillede Indhold og information Egen indsats C: Holdninger. Er du blevet mødt på ligeværdig vis? Af de andre kvinder? Af systemet? Hvad har det betydet for dig? D: Afslutning og fremtid. Hvad har du fået ud af at deltage i tilbuddet? Har du fået noget med dig du kan bruge fremover? Er der sket en livsstilsændring hos dig? Kan du pege på hvad der gjorde udslaget? Hvad kunne i stedet have gjort et udslag. Resultater Kvantitative resultater De kvantitative resultater fremgår af nedenstående tabel 2. Kvindernes gennemsnitlige vægtøgning i graviditeten var 11,9kg. Mest opmuntrende er et fald i gennemsnitlig prægravid BMI fra 31,6 til 29,8 6 mdr. post partum. Fødselsvarighed og komplikationer var identiske med gennemsnitsværdierne på FH i Børnene vejede i gennemsnit 3783 g, hvilket er 260g større end gennemsnittet for 2005 for fødsler på FH. Apgar-score og NS-pH var normale. Tabel 2: BMI før graviditeten BMI 6 mdr. pp Vægtøgning i graviditeten Fødsels varighed Barn vægt gennemsnit 32,6 29,4 11,9 kg 5,9 timer 3783 g 7,23 spredning Apgar score efter 5 minutter: Lå på 10, fraset 2 tilfælde, hvor den lå på 9. 24,5 40,5-6 19,9 kg g 4600 g Barn NSpH 7,05 7,43 7

8 33 32, , ,5 Series , ,5 28 BMI før graviditet BMI 1/2 år efter fødsel Tabel 3: BMI før og efter. Kvalitative resultater Undersøgelsens hovedresultat viser, at det er af største vigtighed at kvinderne får noget personligt ud af at deltage i projektet. At den enkelte får personlige redskaber til at takle vægtstyringen, som f.eks. at få praktiske råd om, hvordan teori om kost og motion omsættes til praktiske handlemuligheder. At have aftaler med andre, for at blive holdt fast i sine personlige bestræbelser, er af stor vigtighed. Desuden har samværet med ligesindede stor betydning. Kvinderne er ikke bange for at blive presset til fastholdelse i at nå egne mål, men kan derved være med til at øge egen ansvarlighed. Undersøgelsen viste at det har betydning, at kvinderne får sikkerhed for, at den nye livsstil ikke indebærer nogen risiko for hverken mor eller barn, og denne sikkerhed blev givet via ultralydsscanning, hvor barnets vægtkurve bedømmes. Diskussion Det har været Sundhedsstyrelsens oplæg siden Retningslinierne for Svangreomsorg i 1998, at graviditet skulle være en anledning til at sætte fokus på ændring af uhensigtsmæssige livsstilsfaktorer. Det er vist, at graviditet er en udmærket anledning til at ændre livsstil, når det gælder for eksempel rygeophør og begrænsning af rusmiddelforbrug. Først de senere år er der kommet stort fokus på betydningen af overvægt som selvstændig risikofaktor i graviditeten. Målsætningen i dette projekt omkring at begrænse vægtøgningen til 10 kg i graviditeten, blev nået af nogle af deltagerne, men ikke gennemsnitligt, da den gennemsnitlige vægtøgning var 11,9 kg. Til gengæld var der et gennemsnitligt fald i BMI fra 32,6 til 29,4, hvilket blev målt fra kvinden var prægravid til 6 måneder post partum. Vi finder at dette fald i BMI er interessant, da det måske kan give et fingerpeg om hvorledes kvindens BMI, livsstilsvaner og dermed sundhedstilstand, vil ligge fremover. Resultaterne skal tages med et vist forbehold p.g.a det lille antal deltagere. Udfra reslutaterne i fokusgruppeinterwievet, fremkom nye ideer til hvorledes en fremtidig indsats kan planlægges. Fra et objektivt synspunkt havde ultralydsscanning ikke den store betydning, da fødselsvægten kun lå 260g over gennemsnitsvægten for nyfødte på Frederiksberg Hospital i Imidlertid viste undersøgelsen at det havde betydning, at kvinderne fik sikkerhed for, at den nye livsstil ikke indebar nogen risiko for hverken mor eller barn, og denne sikkerhed blev givet via ultralydsscanning, hvor barnets vægtkurve blev bedømt. At kvinderne var i en gruppe var af meget stor betydning, da de angav at tryghed og fællesskab var en styrkende faktor for motivationen. Ligeledes var det vigtigt at den enkelte fik personlige redskaber 8

9 til at takle vægtstyringen, som f.eks. praktiske råd om, hvordan teori om kost og motion omsættes til praktiske handlemuligheder. Kvinderne angav at jordemødrene gerne måtte presse dem mere i at fastholde egne mål i forhold til at begrænse vægtøgningen. Da kvindernes hovedårsag til at møde jordemødrene er omsorg i graviditeten, kunne man forestille sig, at nogle kvinder ville blive stødt af at blive gået for tæt på, i spørgsmål om livsstilsændringer. Jordemødrene oplevede at mere personlige problematikker omkring ambivalens ofte blev bedre afdækket i de individuelle samtaler, hvor der forinden var brugt tid på at opbygge et tillidsforhold. I disse tilfælde var det uproblematisk at at presse kvinden, da tilliden var opbygget. Jordemødrenes holdning var dog gennem hele forløbet, at ændring af livsstil kræver motivation, reflektion over egne handlinger og isærdeleshed at den enkelte tager ansvaret for egne mål. Jordemødrene var meget bevidste om ikke at overtage ansvaret ved kontrol, men forsøgte istedet at sætte fokus på det der fra gang til gang var lykkes for den enkelte. Tillige at få kvinden til selv at afdække årsager til hvorfor hendes selvvalgte delmål ikke var lykkes. Jordemødrene var af den opfattelse, at kontrol nok ville give resultat så længe kontrolindstandsen eksisterede. Ligeledes at en reel begyndende livsstilsændring ikke ville finde sted, før kvinden selv tog hovedansvaret for kontrollen. At flere alligevel ønskede at der skulle presses mere på, fandt jordemødrene noget overraskende. En forklaring kunne måske være kvindernes tidligere talrige oplevelser med slankeprojekter, hvor kontrol fra andre ofte er i fokus, frem for en omlægning af livsstil. Resultatet et halvt år post partum med et markant fald i det gennemsnitlige BMI taler dog for, at faktorerne motivation, reflektion og ansvar er vigtige elementer i en begyndende livsstilsændring og at brug af kontrol fra andre end kvinden selv, skal vægtes varsomt og individuelt. Der blev ikke udført nogen form for autoriseret terapi dertil er ingen af de medvirkende professionelt uddannet. Projektet byggede udelukkende på entusiasme for ideen og respekt for de kvinder som deltog samt de elementer af psykologi og pædagogik der er implicit i uddannelsen til og arbejdet som hhv. jordemoder og læge. Jordemødrene følte nogle gange at de manglede en metode til at nå et spadestik dybere i forhold til de psykologiske mekanismer, der forhindrede nogle af kvinderne i at nå deres mål. Denne metode kunne være i form af en coachuddannelse eller supervision hos psykolog eller terapeut. Ligeledes oplevede jordemødrene, at den beskedne afsatte tid, til tider var en begrænsning for at kunne afdække kvindernes individuelle problematikker. Mere tid vil formentlig være en medvirkende faktor til at opnå bedre resultater. Kvinderne blev motionsvejledt ud fra sundhedsstyrrelsens anbefalinger. Af ressourcemæssige årsager var der ikke mulighed for at tilbyde et struktureret tilbud, selvom jordemødrene oplevede at kvinderne efterlyste dette.der er i lignende projekter set god effekt af et sådan tilbud. Nogle af kvinderne dyrkede motion med gruppen, på jordemødrenes opfordring. En etablering af et nært samarbejde med praktiserende læger og sundhedsplejen i evt. kommende sundhedscentre, kunne optimere den sundhedsmæssige gevinst på længere sigt. Konklusion Der blev opnået en gennemsnitlig vægtøgning på 11,9 kg, der er 1,9 kg over det mål der var sat. Der var et fald i prægravid BMI fra 32,6 til 29,4 6 måneder post partum. Apgarscore, ph og fødselsvarighed lå inden for normalområdet. Fødselsvægten lå 260g over gennemsnittet på FH i år 2005, og indgrebsfrekvensen lå på niveau med gennemsnittet for FH i Det var af stor betydning for tryghed og motivationen til at begrænse vægtøgningen, at kvinderne var i gruppe med ligestillede. Efter individuel vurdering måtte jordemødrene gerne presse nogle af kvinderne mere til at fastholde egne mål. 9

10 Tilvægtsscanningerne skal bibeholdes således at kvinden føler tryghed i sin påbegyndte livsstilsændring. For at støtte kvinderne i at dyrke motion og følge sundhedsstyrrelens vejledninger bør der findes et struktureret tilbud om motion. Der er vist ingen tvivl om, at der er store sundhedsmæssige gevinster at hente ved at begrænse vægtøgningen hos overvægtige gravide. Denne undserøgelse viser, at der er indikation for at yde en målrettet indsats i bestræbelserne for at begrænse vægtøgningen. Gruppe konsultationer er et godt bud på, hvordan sådanne indsats med fordel kan tilrettelægges, da det at være i samme båd skaber tryghed og tillid og stimulerer motivationen. Et samarbejde mellem primær og sekundær sektor, i fremtidige sundhedscentre, kunne være et bud, på en langsigtet indsats for denne gruppe af kvinder og deres familier. 10

11 Litteraturliste Kilder: 1: Borch-Christensen, Hanne et al: Den overvægtige gravide. Sandbjerg Guidelines 2: Mikkelsen, Connie: Det farlige fedt Tidsskrift for jordemødre 6/2002 s :Motions-og ernæringsrådet: Kost til gravide en videnskabelig rapport, : Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg, : Sundhedsstyrelsen, rapport: Fødsler og fødende kvinders vægtforhold, sst : Sundhedsstyrelsen, håndbog: Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling, sst 2005 Baggrundslitteratur: 7 : Andreassen, Kirsten Riis, et al. : Obesety and pregnancy. Acta Obstst Gynecol Scand 2004: : Cnattingius, Sven et al. : Pregnancy weight and the risk og adverse pregnancy outcomes. The New England Journal of Medicine. Vol 338, nr.3 Janury 15, : Dansk selskab for almen medicin: Den motiverende samtale, samlet rapport, nr.1, : Drake, Rane: Don`t ignore weight gain during pregnancy British journal of Midwifery, april 1998, Vol 6, nr.4 12 : Fødevarestyrelsen Pjece:Råd om mad og motion når du er gravid, : Forsum, Elisabeth et al.: Kvinnans vikt fore och under graviditet Lakartidningen, nr 48, 2003, volum : Ilfeldt, Annette Fedmens psykologi,, Munksgård, København, : Jørgensen, Finn K Forebyggende sundhedsarbejde. 3. udgave, Munksgård Kapitel 15. : Sundhedsadfærd Kapitel 20. : Forebyggelse gennem gruppeaktiviteter 16 : Kvale, Steinar Interview, Hans Reitzels forlag, : Klarskov, Bente: Graviditet og Motion, NNF A. Busck, : Manning, Sofia Coaching, Gyldendal,

12 19 : Mattsson, Lars-Åke: Overvikt og fetma. Lakartidningen, nr 48, 2003, Volym : Mikkelsen, Connie. Slut med at spise for to. Tidsskrift for jordemødre Nr.12/ : Olsen, Jørn &Sjudur F. Olsen : Vægt og graviditet : Hvad er optimalt for helbredet? Ugeskrift for læger 160/46 9.nov : Silkeborg Centralsygehus: Evalueringsrapport Kursus for overvægtige gravide : Stephansson, Olof, et al.: Maternal Weight, pregnancy weight gain, and the risk of Antepartum stillbirth Am J Obstet Gynecol, vol 183, nr 3, feb : Strauss, Anselm et al. Basic of qualitative Research, SAGE publ., London : Svendsen, Ole Leander : Fedmeepedemien har ramt Europa Ugeskr. for læger 166/-2, 5.jan : Valentin, Tine D: Overvægtige kvinder har komplicerede fødselsforløb Ugeskr. f. læger 165/10, 3. marts 2003 Andre kilder: 27 : Adipositasforeningen: Seminar august 2004, DGI byen. 28 : Besøg på fødegangen Silkeborg Centralsygehus, samtale med de jordemødre der har varetaget kurser og omsorg for overvægtige gravide. Adresser For yderligere information kontakt: Lisbeth Skov Lise Bjerre 12

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil?

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Overvægtige gravide Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Sundhedsstyrelsen anbefaler Overvægtige gravide tilbydes rådgivning med henblik på at

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

DIABETES OG SVANGERSKAB

DIABETES OG SVANGERSKAB DIABETES OG SVANGERSKAB Hvad er diabetes? Diabetes påvirker den måde, hvorpå kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et sukkerstof kaldet glukose. Glukose er det brændstof,

Læs mere

Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt

Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Amager Hvidovre Hospital Amager Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt Udarbejdet

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

Fokusgruppeinterview

Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Peter Hjorth, Sygeplejerske, MPH, Ph.d. studerende Helle Østermark Sørensen, Projektsygeplejerske Dagsorden Præsentation af HELPS Hvad er en fokusgruppe Hvornår anvende fokusgruppe

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide Evalueringsrapport Kursus for overvægtige gravide Jeg er blevet klar over hvorfor jeg skal tabe mig. Jeg vil gerne have et godt og langt liv med mine børn (citat fra kursusdeltager) Silkeborg Centralsygehus,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Optimering af ambulante forløb Fokus på fysisk aktivitet Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Hvad ved vi om fysisk aktivitet som intervention til kronisk sygdom? Specielt til diabetes Hvordan og hvor

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner Projektnr. 2560 Udkast til procesevaluering af Nyt Liv Nye Vaner En indsats overfor overvægtige gravide og nybagte mødre Indholdsfortegnelse 1. Formål...1 2. Design...1 3. Procesmøder...3 4. Organisation

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Svangrepraksis i Danmark En rundringning

Svangrepraksis i Danmark En rundringning Svangrepraksis i Danmark En rundringning Sarah Fredsted Villadsen, Hodan Jama Ims og Anne-Marie Nybo-Andersen Afdeling for Social Medicin Dias 1 Baggrund i europæisk sammenhæng - Etnisk ulighed i reproduktiv

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune

Evaluering af Ung Mor. Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune 1 Evaluering af projekt Ung Mor et gruppetilbud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Udarbejdet i juni 2015 af Vejen Kommune

Læs mere

Lægeforeningen. Notat

Lægeforeningen. Notat Lægeforeningen 8. november 2017/llg Notat Jr. 2017-2585 LLG Vurdering af udgifter og gevinster (november 2017) hvis man tilbyder gravide, der er uregistrerede migranter og deres børn forebyggende sundhedsydelser.

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere