PROJEKT ROSEN APS Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40"

Transkript

1 PROJEKT ROSEN APS Tlf Fax ( ) Lejemål nr xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen ApS v/leif Iversen CVR nr c/o LTI ApS, Havnepladsen 4, 1. sal, 4300 Holbæk udlejer til LEJERS NAVN LEJERS CVR nr. LEJERS ADRESSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontraktens parter 2. Beskrivelse af det lejede 3. Anvendelse. 4. Ikrafttræden. 5. Pligt til at holde åbent 6. Konkurrenceforhold 7. Miljøspørgsmål 8. Lejeaftalens varighed (opsigelse) 9. Lejen og dens betaling 10. Regulering af lejen efter særlig aftale 11. Regulering af lejen efter lovgivning og ændring af lejevilkår 12. Forbedringer og forbedringsforhøjelser 13. Depositum 14. Refusion af udgifter til skatter, afgifter og forsikringer 15. Refusion af udgifter varme, varmt vand, el og fællesudgifter 16. Markedsføring 17. Moms m.v. 18. Udlejerens adgang til arbejder i og forandringer af det lejede 19. Lejerens ændringer af det lejede 20. Design og skiltning 21. Vedligeholdelsespligt 22. Renholdelse m.v. 23. Udlejerens ansvarsfraskrivelse m.v. 24. Lejeforholdets ophør. Lejerens fraflytning 25. Det lejedes stand ved fraflytningen 26. Afleveringsforretning og reklamation 27. Misligholdelse 28. Afståelsesret, genindtrædelsesret og omdannelse 29. Fremleje, fremlån, bortforpagtning og franchising 30. Særlige aftaler 31. Lejekontraktens tinglysning 32. Kontraktændringer 33. Lovændringer 34. Bilagsfortegnelse 35. By- og Boligministeriets checkliste -2-

3 1.0 Kontraktens parter 1.1 Mellem undertegnede Projekt Rosen ApS v/leif Iversen CVR nr c/o LTI ApS, Havnepladsen 4, 1. sal, 4300 Holbæk som udlejer og medundertegnede LEJERS NAVN LEJERS CVR nr. LEJERS ADRESSE som lejer er der dags dato indgået følgende lejekontrakt vedrørende erhvervslokale, der er beliggende Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk. 2.0 Beskrivelse af det lejede 2.1 Lejemålet omfatter ca. 100 m 2 nettoetageareal i stueplan i ejendommen matr.nr. 100 a m.fl. Holbæk Bygrunde, beliggende Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk, idet følgende benævnt Rosen. Lejemålet er beliggende i byzone. 2.2 Det lejede er indtegnet på den som bilag 1 vedlagte skitse. 2.3 Parterne er enige om, at dette m 2 -areal, uanset evt. opmålingsfejl, bl.a. i forhold til arealbekendtgørelsen, skal lægges til grund ved lejeberegningen og ved den indbyrdes fordeling af skatter og afgifter, driftsudgifter m.v. mellem ejendommens lejere. Det angive areal er opgjort indtil midten af lejemålets omsluttende vægges andel i planarealet og udlejer har bindende fastsat lejemålets arealer. Lejemålets fordelingsnøgle for fællesomkostninger, driftsudgifter, skatter- og afgifter m.v. for ovennævnte lejemål er 100/ Beregningen af arealet er bindende foretaget af udlejer. Arealbekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 finder ikke anvendelse. I arealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de hertil knyttede begrænsninger. 2.4 Udlejer har råderetten over og tillige eventuelle indtægter af fællesarealer/fællesfaciliteter. Fællesarealer defineres i denne lejekontrakt som bebyggelsens samlede ind- og udvendige arealer beliggende udenfor de enkelte lejemål. -3-

4 2.5 Såfremt der i det lejede er rum, der fungerer som sikringsrum, skal lejeren klargøre disse i overensstemmelse med lovgivningen herom. Der kan ikke rejses krav mod udlejer i den anledning. 2.6 Det lejede overtages uden inventar med færdiggørelsesniveau for uindrettede lejemål jævnfør bilag Der medfølger ingen parkeringspladser til det lejede. Der må ikke parkeres udenfor de afmærkede båse i parkeringskælderen. 3.0 Anvendelse 3.1 Det lejede skal anvendes til detailsalg (specialforretning) med følgende sortiment og profil og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål eller af andre end lejer: xxx Af hensyn til centerets samlede indtryk må det lejede på intet tidspunkt fremstå som en lavprofileret forretning, hvormed bl.a. menes en forretning med langtidslave priser, begrænset vareudvalg og beskeden service. Udlejer er frit stillet med hensyn til udlejning af andre lokaler i centret til samme anvendelse og/eller med helt eller delvist samme sortiment som aftalt i denne kontrakt. 3.2 Lejeren har pligt til i hele lejeperioden at anvende det lejede i sin fulde udstrækning til det formål, der er angivet i pkt Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af lejers sortiment afgøres alene af udlejer. Det lejede skal til stadighed være forsynet med sædvanligt varesortiment i den aftalte branche, og der skal til stadighed være det nødvendige kvalificerede personale i det lejede. 3.3 Tilsidesættelse af pligten nævnt i stk. 2 indebærer, at lejeren bliver erstatningsansvarlig overfor udlejeren for det tab, som denne måtte lide i den anledning, f.eks. mistet afskrivningsret. 3.4 Lejeren er ansvarlig for, at den i det lejede udøvede virksomhed ikke er i strid med lovgivningen eller andre offentlige forskrifter, herunder tinglyste servitutter. 3.5 Såfremt lejerens brug af det lejede skulle kræve særlig godkendelse/tilladelse for anvendelse til formålet, herunder godkendelse/tilladelse fra offentlige myndigheder, -4-

5 sundhedsmyndigheder, arbejdstilsyn, kommunale myndigheder, miljømyndigheder m.v., er dette udlejeren uvedkommende, og det påhviler i enhver henseende lejeren at indhente de nødvendige godkendelser/tilladelser for lovlig anvendelse af det lejede. 3.6 Lejer skal respektere servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved lejeaftalens indgåelse samt senere er tinglyst på ejendommen. 3.7 Lejer skal respektere den gældende husorden for centeret, der vedlægges som bilag 4 til denne lejekontrakt. 4.0 Ikrafttræden. 4.1 Lejemålet overtages den , dersom det på grund af bygningsarbejder, vejrlig og lignende sker forsinkelser skal udlejeren være berettiget til at udskyde kontraktens overtagelsesdag ved skriftlig meddelelse herom senest 8 måneder før det i punkt 4.1 anførte overtagelsestidspunkt, uden dette medfører ret for lejer til at opsige, respektive ophæve lejemålet. Lejebetaling sker fra det endelige åbningstidspunkt. Lejer skal have adgang til lejemålet 6 uger før åbningstidspunktet med henblik på lejers egne indretninger. Lejer accepterer udlejers færdiggørelse af mindre fejl og mangler i de første 14 dage af de 6 uger. 4.2 Såfremt udlejer eller dennes entreprenører også eventuelle underentreprenører har krav på tidsfristforlængelse efter AB92 eller ABT93, udskydes ikrafttrædelsestidspunktet for Lejemålet med lige så mange arbejdsdage, som den pågældende forsinkelse har udskudt færdiggørelsen af centeret, idet det i mangel af enighed herom overlades til et anerkendt rådgivende ingeniørfirma, som udpeges af udlejer, bindende for parterne, at afgøre forsinkelsestiden. Eventuelle mindre og uvæsentlige mangler ved færdiggørelsen, der ikke hindrer lejers egen indretning og klargøring, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet. 4.3 I forbindelse med lejemålets aflevering afholdes en afleveringsforretning, og der udarbejdes eventuel mangelliste. Lejers eventuelle indsigelser mod mangellisten skal skriftligt meddeles udlejer senest 14 dage efter modtagelsen af mangellisten, idet lejemålet i modsat fald anses for afleveret i kontraktmæssig stand og accepteret af lejer. Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe de påtalte mangler snarest muligt efter aftale med lejer. 4.4 Udlejer kan forlange, at lejer deltager i en afleveringsforretning vedrørende byggeriet med den/de entreprenører, der har forestået dettes opførelse for udlejer, og således at den i punkt 4 fastsatte reklamationsfrist løber i 14 dage fra afleveringsforretningens afholdelse. Lejer skal respektere den voldgiftskendelse, som Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i henhold til AB92 eller ABT93 måtte træffe om eventuelle mangler ved den opførte ejendom. Eventuel uenighed om mangler ved den faste ejendom/det lejede afgøres endeligt bindende af Voldgiftsretten og ikke af Boligretten. -5-

6 5.0 Pligt til at holde åbent. 5.1 Lejeren skal holde forretningen i sædvanlig drift. Misligholdelse af denne pligt giver udlejeren ret til at hæve lejeforholdet. 5.2 Lejeren er forpligtet til at holde forretningen åben på følgende tidspunkter, dog undtaget helligdage: Minimumsåbningstider: Mandag Fredag fra kl til kl Lørdag fra kl til kl Den første søndag i hver måned fra kl til kl Lejeren er forpligtet til at overholde de af udlejer i stk. 5.2 fastsatte minimumsåbningstider og centrets lukketider (adgang til fællesarealer) fra kl til kl Lejer er i øvrigt forpligtet til at holde forretningen åben på de tidspunkter, som aftales med centerforeningen. 5.4 Lejer er pligtig at have det lejede klar til fælles åbning af centeret på åbningsdagen. Udlejer meddeler lejer datoen for den endelige åbningsdag senest 3 måneder før åbningsdagen. Forventet åbningsdag for centeret er fastsat til den 1. oktober Konkurrenceforhold. 6.1 Udlejeren er berettiget til i den udlejede ejendom at foretage udlejning af lokaler eller selv benytte lokaler i ejendommen til drift af virksomhed i samme branche som lejeren. 6.2 I øvrigt afgøres alle tvister mellem ejendommens lejere om grænserne for deres virksomheds områder udelukkende mellem lejerne indbyrdes, og er således udlejeren uvedkommende. Udlejeren bevarer dog retten til påtale, såfremt lejerens virksomhed ikke er i overensstemmelse med pkt Miljøspørgsmål 7.1 Udlejeren og lejeren er enige om, at der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke er forhold, der kan medføre miljømæssige problemer. 7.2 Lejerens brug må ikke medføre forurening af ejendommen. Deponering af farlige eller forurenende stoffer på ejendommen må ikke finde sted. 7.3 Lejeren er ansvarlig for, at brugen af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejerens virksomhed, påhviler lejeren. Dette gælder, uanset hvornår kravet fremsættes, og uanset om krav fra tredjemand måtte være rettet mod udlejeren. -6-

7 8.0 Lejeaftalens varighed (opsigelse) 8.1 Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned. 8.2 Udlejer kan opsige lejemålet efter erhvervslovgivningens til enhver tid gældende regler, for tiden Erhvervslejelovens 61, stk. 2 eller efter nærværende lejekontrakt stk Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 10 år fra åbningstidspunktet. Efter 10 år fra åbningstidspunktet kan lejer opsige lejemålet med det i stk anførte varsel. Uopsigeligheden er for udlejer stedse det dobbelte i forhold til lejer. Denne uopsigelighed er ikke til hinder for regulering af lejen efter denne kontrakts bestemmelser eller Erhvervslejeloven i øvrigt jf. dog Lejen og dens betaling 9.1 Den årlige minimumsleje for lejemålet er aftalt til: 100 m2 butiksareal jævnfør pkt. 2.1, á kr ,00 i alt kr ,00 Til den gældende leje lægges moms og lignende ydelser, jfr. nedenfor. Der betales omsætningsbestemt leje svarende til 8 % af den samlede bruttoomsætning ekskl. moms beregnet af alt salg fra lokaliteterne, herunder den totale omsætning vedrørende salg og leasing af varer og/eller tjenesteydelser foretaget i eller fra lokaliteterne inkl. telefon-, internet- og postordresalg og omfatter såvel kontant- som kreditsalg. Opgørelsen over den omsætningsbestemte leje følger kalenderåret. Senest hvert års 1. februar sender lejer til udlejer på den af udlejer anviste måde en opgørelse over bruttoomsætningen i det forløbne kalenderår. Opgørelsen skal være udarbejdet i overensstemmelse med ovenstående samt attesteres af lejers statsautoriserede eller registrerede revisor. Opgørelsen omfatter første gang perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet til udløbet af det pågældende kalenderår. Bruttoomsætningen beregnes ekskl. moms og før fradrag af kontant- og personalerabatter, kommissioner, provisioner, bonus og lignende. Udlejer er berettiget til, ved statsautoriseret eller registreret revisor, hos lejeren at kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger. Udlejer betaler omkostningerne herved, medmindre det ved denne kontrol konstateres, at den faktiske bruttoomsætning er 2 % eller mere end den af lejer opgivne. Regulering af den omsætningsbestemte leje opkræves pr. 1. april for det forgangne kalenderår. Lejen kan dog aldrig blive mindre end minimumslejen med tillæg af reguleringer. -7-

8 Den årlige minimumsleje for lejemålet er aftalt til kr ,00, skriver kroner tohundrede femti tusinde og 00/100 svarende til kr ,00 pr. m2. Til den gældende leje lægges moms og lignende ydelser, jfr. nedenfor. Lejer er udtrykkeligt gjort opmærksom på, at den ovennævnte årlige betaling er den pr. underskriftstidspunktet gældende og at minimumslejen indeksreguleres jf. punkt 10.1 og der betales for skatter og afgifter jf. punkt Udover ovennævnte leje, betaler lejer årligt, lejemålets andel af det årlige forbrugsregnskab og af ejendomsregnskabet, jævnfør pkt og i henhold til bilag 6, således: Fællesdriftsudgifter 100 m2 á kr. 307,23 kr ,00 Skatter, afgifter og forsikringer 100 m2 á kr. 134,47 kr ,00 Energiafgifter 100 m2 á kr. 19,29 kr ,00 Varme-/varmtvandforbrug 100 m2 á kr. 37,45 kr ,00 Vandforbrug 100 m2 á kr. 14,75 kr ,00 Øvrige udgifter 100 m2 á kr. 168,79 kr ,00 Energiafgifter 100 m2 á kr. 31,21 kr ,00 Til ovennævnte ydelser tillægges moms. kr , Alle ydelser fra lejeren betales forud hver den 1. i hvert kvartal på det sted, som udlejeren har anvist. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag er betaling den følgende hverdag rettidig. Betaling sker første gang på åbningsdagen forventeligt den for perioden , og derpå den for tiden Lejer er forpligtet til at betale huslejen på den af udlejer anviste måde, depositum m.v. indbetales til Nykredit Bank, reg.nr. 8117, konto nr Lejer skal betale et kvartalsvist opkrævningsgebyr, der p.t. udgør kr. 45,00 pr. kvartal eller svarende til kr. 180,00 årligt, hvortil kommer moms. Lejeren er pligtig at tilmelde lejeopkrævningen til PBS. 9.5 Alle betalinger er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling, jfr. erhvervslejelovens 69, stk Ved enhver forsinkelse med betaling af leje eller andre pengeydelser tilskrives der udover gebyr i henhold til Erhvervslejelovens 69, stk. 3, rente fra forfaldstidspunktet på op til 2% pr. påbegyndt måned. 9.7 Udlejer oplyser, at kontingent til Centerforeningen p.t. årligt udgør kr. 200,00 pr. m2 butiksareal, herudover skal lejer til Centerforeningen betale annoncekontingent i henhold til Centerforeningens vedtægter. Kontingenterne tillægges moms. -8-

9 10.0 Regulering af minimumslejen efter særlig aftale 10.1 Uanset den aftale uopsigelighed, er det mellem parterne aftalt, at minimumslejen reguleres en gang årligt den i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i det nævnte indeks fra oktober måned året før til oktober måned i året for det seneste offentliggjorte nettoprisindeks efter følgende formel: Seneste offentliggjorte indeks divideret med det foregående indeks og ganget med gældende leje. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2017 dog tidligst 12 måneder efter åbningstidspunktet i overensstemmelse med udviklingen i indekset fra oktober 2015 til oktober Reguleringen sker på grundlag af den gældende minimumsleje, således inkl. alle tillæg til minimumslejen, såsom alle forhøjelser herunder forbedringsforhøjelser, skatter og afgifter etc. Minimumslejen reguleres dog altid med minimum 3 % Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere beregnes, reguleres minimumslejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig Lejeforhøjelser efter erhvervslejelovgivningens almindelige regler, kan kræves uanset den særligt aftalte reguleringsklausul Regulering af minimumslejen efter lovgivning og ændring af lejevilkår 11.1 Uanset uopsigelighed, nettoprisindeksering eller anden særlig aftalt regulering og eventuelle andre aftalte forhøjelser er udlejer berettiget til at foretage forhøjelser af årslejen i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning, herunder som følge af ændringer i skatter og afgifter, såvel udgifts- som forbrugsændringer, jfr. erhvervslejeloven 10-12, medmindre skatter og afgifter refunderes efter regning, til markedsleje, jfr. erhvervslejeloven 13 eller som følge af forbedringer, jfr. erhvervslejeloven forhøjelser af udlejers udgifter til det offentlige Lejer er derimod ikke berettiget til at kræve nedsættelse af lejen efter de nævnte bestemmelser Ved regulering til markedsleje skal markedslejen ansættes under hensyntagen til lokalernes anvendelsesmuligheder og ikke til den aftalte anvendelse Reguleringen til markedsleje kan på intet tidspunkt føre til, at årslejen bliver mindre end den aftalte årsleje ved lejemålets begyndelse med eventuelle reguleringer som følge af forbedringer eller ændrede skatter og afgifter samt foretagne indekseringer Såfremt årslejen reguleres i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning skal den i nærværende kontrakts pkt. 10 aftalte lejeregulering fortsætte på dette nye grundlag. -9-

10 11.5 Der skal ikke i lejers uopsigeligheds periode (10 år) kunne foretages regulering af lejen ud over den aftalte NPI regulering, dog kan minimumslejen reguleres for skatter og afgifter efter den første af udlejer accepterede skattebillet Forbedringer og forbedringsforhøjelser 12.1 Udlejeren kan foretage forbedringer og varsle hertil svarende forbedringsforhøjelser i henhold til den lejelovgivning, der er gældende på varslingstidspunktet Forbedringsforhøjelsen fordeles på ejendommens lokaliteter i forhold til lokaliteternes øgede brugsværdi som følge af forbedringen. Må den øgede brugsværdi anses for at være væsentlig den samme for ejendommens lokaliteter, fordeles forbedringsforhøjelsen efter foranstående pkt Depositum 13.1 Der betales et depositum svarende til 4 måneders leje 4 måneders a conto bidrag til drifts- og varmeregnskaberne. den Beløbet forrentes ikke Det stillede depositum reguleres ved lejestigninger og lejenedsættelser, således at depositum til enhver tid svarer til 4 måneders leje samt 4 måneders aktuelle a conto bidrag til drifts- og varmeregnskaberne. Reguleringsbeløbet betales senest 7 dage efter fremkomst af udlejerens påkrav herom. Depositum tillægges moms. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Depositum tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige lejerens forpligtelser efter denne kontrakt, herunder forpligtelser efter fraflytning, såsom flytteopgørelseskrav, varmeregnskab, ubetalte driftsudgifter samt sagsomkostninger i tilfælde af tvist mellem parterne. Indtil varmeregnskab og regnskab over driftsudgifter foreligger, kan udlejeren alene tilbageholde et rimeligt beløb hertil med tillæg af skønnede sagsomkostninger. Alternativt kan vælges: 13.4 Senest stiller lejer sikkerhed i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår for et beløb svarende til 4 måneders leje samt 4 måneders a conto bidrag til drifts- og varmeregnskaberne Bankgarantien reguleres hvert 5. år, således at bankgarantien forhøjes med den anslåede stigning i lejen samt a conto bidrag til drifts- og varmeregnskaberne for de 5 kommende år samt stigninger i perioden frem til reguleringstidspunktet Bankgarantien tjener til sikkerhed for opfyldelse af samtlige lejerens forpligtelser efter denne kontrakt, herunder forpligtelser efter fraflytning, såsom flytteopgørelseskrav, varmeregnskab, ubetalte driftsudgifter samt sagsomkostninger i tilfælde af tvist mellem parterne. Indtil varmeregnskab og regnskab over driftsudgifter foreligger, kan udlejeren alene tilbageholde et rimeligt beløb hertil med tillæg af skønnede sagsomkostninger. -10-

11 13.7 Vælger lejer at stille bankgaranti i stedet for kontant depositum, skal lejer betale 8 % i forrentning, af det til enhver tid garanterede beløb overfor udlejer, til udlejer Refusion af udgifter til skatter, afgifter og forsikringer 14.1 Lejer refunderer over udlejer lejemålets andel (100/17.625) af den samlede bebyggelses udgifter til (jfr. bilag 6 pkt. 2) : a) Skatter, dækningsafgift og afgifter påhvilende ejendommen b) Samtlige afgifter af enhver art, som vedrører ejendommen, dens drift og administration m.v., blandt andet miljøtilsvar og afgifter, spildevandsafgift, renovationsbidrag, vandafgift, vejbidrag, bidrag til kloak og parkeringsanlæg etc., og det uanset ydelsen skal betales til det offentlige eller det private. c) Bidrag pålagt af det offentlige til specielle formål, som f.eks. krigsforsikringsbidrag, bidrag til brandvæsnet, civilforsvarsforanstaltninger, sikringsrum m.v. d) Udgifter til sædvanlige forsikringer, herunder bygningsbrandforsikring, hus- og grundejerforsikring, glasforsikring for fællesarealer, erhvervsforsikring. I udgifterne til forsikring indgår eventuelle betalte selvrisici beløb for forsikringsskader. e) Nye skatter, afgifter og forsikringer af enhver art, der måtte blive pålignet ejendommen eller dens ejere i forbindelse med bebyggelsens drift, administration og udlejning Refusion af udgifter til varme, varmt vand, køling og ventilation, el og fællesudgifter 15.1 Lejeren betaler varme, varmt vand, vandafgifter og vandafledningsafgifter, køling og ventilation samt andre driftsudgifter, herunder el efter forbrug ud over den aftalte leje og lejer refunderer overfor udlejer lejemålets andel af bebyggelsens samlede udgifter hertil. På varme- henholdsvis køle- samt ventilationsregnskabet debiteres følgende udgifter: a) Alle udgifter til brændsel, herunder varmt vand, strøm til anlæggene, løn og øvrige udgifter til varmemester, der er beskæftiget ved varmeanlæggene og disses pasning, reparation og vedligeholdelse af anlæggene, herunder fyr, pumper, radiatorer, ventilationskanaler m.v., reparation af automatik og termostater m.v., energimærkning/energiplan, herunder løbende registrering af energiforbruget m.v. samt anskaffelse og fornyelse af håndværktøj. b) Henlæggelse til fornyelse af varme-, køl- og ventilationsanlæggene over en periode, der fastsættes efter installationernes og de enkelte anlægs påregnede levetid, bindende fastsat af udlejers ingeniør. Henlæggelserne fastsættes efter en annuitetsberegning baseret på anskaffelsessum og levetid, tillagt rente. Renteniveauet fastsættes som Nationalbankens diskonto + 3 procent p.a. på anskaffelsestidspunktet, og forretning sker fra dette tidspunkt. For såvidt en installation såsom kedler, anlæg for varmtvandforsyning og ventilation, gennemluftningsarmaturer, sprinkleranlæg, anlæg for koldt og varmt vand, el-tavler, anlæg for kraftinstallationer, svagstrømsanlæg, armaturer, brandalarmeringsanlæg, pumper, radiatorer og andet udstyr (håndværktøj og lignende af større værdi) fornys før en henlæggelsesperiode er udløbet, fortsætter henlæggelse til fornyelse af de udskiftede anlæg indtil disse er fuldt afskrevne. Henlæggelse til fornyelse af det nye anlæg påbegyndes samtidigt med installationen over en henlæggelsesperiode, der -11-

12 maksimalt svarer til det udskiftede anlægs levetid. Henlæggelserne finder sted med lige store årlige beløb i den fastsatte henlæggelsesperiode. c) Omkostningerne ved administration og udfærdigelse af regnskabet efter nærværende punkt 15. d) Lejemålets vandforbrug. Der medregnes således alle udgifter til varmt og koldt vand, opvarmning af fælles rum og lokaler, fællesarealer samt kælderarealer, hvad enten disse er udlejede eller ikke samt køl og ventilation af samme. Fordelingen af de i stk. 1 nævnte udgifter sker efter udlejers bestemmelse, enten efter areal, rumfang eller anden af udlejer vedtaget generel standard, i det omfang, at der ikke er opsat målere, hvorefter omkostningen fordeles efter forbrug. Fordelingsnøglen fastsættes endelig af udlejer. Varme 15.2 Lejemålet opvarmes af centralvarmeanlæg, der er tilsluttet fælles varmeenhed. Varmeforbruget afregnes via fællesregnskabet efter fordelingstallet 100/ Skulle det i projektforløbet vise sig, at lejemålet ikke kan tilsluttes fælles varmeenhed, vil varmeforbruget blive afregnet efter opsatte målere og punkterne vil herefter være gældende for nærværende kontrakt: 15.3 Varmeregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/ Varmeudgiften er anslået til for dette lejemål i første fulde regnskabsår at udgøre kr. 234,61 årligt pr. m2 x 100 m2 ekskl. moms eller kr ,00, der opkræves med kr ,25, hvortil kommer moms hvert kvartal Udlejer udarbejder varmeregnskabet. Varmeregnskabet udarbejdes hvert år pr. den 31/12 og udlejer foranlediger varmeregnskabet fremsendt til lejer senest 4 måneder efter, at endelig afregning er modtaget fra Dong A/S. Erhvervslejeloven 51, stk. 1 og 2 om frist for fremsendelse af varmeregnskab m.v. og om virkning af overskridelse skal ikke gælde for lejemålet Efterbetaling respektive tilbagebetaling i henhold til regnskabet forfalder til kontant betaling 14 dage efter fremsendelse af regnskabet, idet Erhvervslejeloven 50 ikke skal gælde for lejemålet. Vand 15.7 Lejemålet vandforbrug afregnes fællesregnskabet efter fordelingstallet 100/ Skulle det i projektforløbet vise sig, at der stilles krav fra offentlige myndigheder om, at vandforbruget skal afregnes efter opsatte målere vil punkterne herefter være gældende for nærværende kontrakt: 15.8 Vandforbrug afregnes i henhold til opsatte målere. -12-

13 15.9 Vandregnskabsåret løber fra 1/1 til 31/ Vandudgiften er anslået til for dette lejemål i første fulde regnskabsår at udgøre kr. 17,59 årligt pr. m2 x 100 m2 ekskl. moms eller 1.759,00, der opkræves med kr. 439,75, hvortil kommer moms hvert kvartal Udlejer udarbejder vandregnskabet. Vandregnskabet udarbejdes hvert år pr. den 31/12 og udlejer foranlediger vandregnskabet fremsendt til lejer senest 4 måneder efter, at endelig afregning er modtaget fra Holbæk Forsyning. Erhvervslejeloven 51, stk. 1 og 2 om frist for fremsendelse af varmeregnskab m.v. og om virkning af overskridelse skal ikke gælde for lejemålet Efterbetaling respektive tilbagebetaling i henhold til regnskabet forfalder til kontant betaling 14 dage efter fremsendelse af regnskabet, idet Erhvervslejeloven 50 ikke skal gælde for lejemålet. El Udgiften til det lejedes forsyning med el betales af lejeren efter opsatte målere og i øvrigt på forsyningsselskabets vilkår (SEAS-NVE). Lejer opsætter selv målere og sørger selv for at tilmelde sig som bruger.. Fællesudgifter Det er mellem udlejer og lejer aftalt, at lejer skal betale en forholdsmæssig andel af den samlede bebyggelses fælles driftsudgifter, herunder Lejemålets fællesudgifter omfatter: a) Udgifter til rengøring, vedligeholdelse og fornyelser/udskiftning af terrænbelægninger, friarealer, udvendig udsmykning/skiltning, belysning m.v. og pasning/fornyelse af de ved ejendommen værende beplantninger samt snerydning, grus- og saltning i fornødent omfang på veje og parkeringsarealer. Udlejer drager omsorg for tilplantning af centerområdet med blomster, træer og buske o.s.v. og for vedligeholdelse heraf. De årlige udgifter til vedligeholdelse og fornyelse betales af lejer. b) Andre driftsudgifter som vagt, udsmykning, rengørings- og vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter til ejendommens anlæg/installationer og indvendige bygningsdele i fælles anlæg og arealer (gågader, torve, indgangspartier, fællesrum, teknikrum, kældergange, parkeringsanlæg, interne veje, belysning, ventilation, køl, elevatorer, eksalatorer, musikanlæg, sprinkleranlæg, alarmanlæg, overvågning m.v.). Til fællesudgifterne henregnes udgifter til fjernelse af graffiti og andre foranstaltninger vedrørende hærværk og lignende på de nævnte bygninger, anlæg og arealer; centrets fælles renovation, el-, vand- og varmeforbrug, i det omfang, at det ikke kan henføres til de enkelte lejemål eller vand- og varmeregnskab; endvidere afskrivninger efter påregnet levetid af samtlige de til centret hørende fælles tekniske anlæg/installationer samt rengøringsmateriel, feje- og snerydningsmaskiner, traktorer etc. respektive henlægger til fornyelser. Afskrivningerne pristalsreguleres -13-

14 (reguleringsprisindeks for boligbyggeri) og eventuelle restsaldi ved udskiftning indgår i afskrivningsgrundlaget. c) Personaleudgifter (lønudgifter, lønaccessorier, herunder arbejdsgiverafgifter/-bidrag m.v.) for det til ejendommen knyttede personale. Leje af teknikrum og administrationslokaler. d) Udlejer er berettiget til at gennemføre en opdatering af centrets interne/eksterne miljø i henhold til et med Centerforeningens bestyrelse drøftet samlet opdateringsprojekt og budget. Omkostningerne med tillæg af renter afvikles over den følgende 10-årige periode. Ad b: Så længe der opkræves parkeringsafgift for centrets parkeringsanlæg, indgår driftsomkostningerne hertil ikke i centrets fælles driftsregnskab, idet udlejer betaler disse, herunder omkostningerne til etablering, drift og vedligeholdelse samt fornyelse af eventuelle parkometre/betalingssystemer. Driftsindtægterne ved parkeringsanlægget tilfalder udlejer. Når og hvis opkrævning af parkeringsafgift ophører, uanset hvilken årsag, indgår de nævnte udgifter til centrets fælles driftsregnskab Udlejer på tager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i varme-, vand-, køle-, ventilations- og elforsyningen. Udlejer berettiget til at afbryde forsyningerne af hensyn til anlæggenes eftersyn Denne kontrakt vedhæftes, som en integreret del af denne kontrakt, budgetter, jævnfør bilag 6, over den anslåede størrelse af de p.t. kendte udgifter/udgiftsarter lejer skal betale vedrørende det lejede i medfør af denne bestemmelse jævnfør punkt og i øvrigt i henhold til Erhvervslejelovens 5, stk. 2 og stk Markedsføring 16.1 Ved lejekontraktens ikrafttræden indtræder lejer i centrets forretningsfællesskab, der er forenet i lejernes interesseorganisation Centerforeningen Rosen, der i samarbejde med udlejer har den primære opgave at fastholde, styrke og udbygge centrets position som områdecenter. Lejer er derfor, udover hvad der fremgår af denne lejekontrakt, forpligtet til at følge de retningslinjer, der til enhver tid fastsættes af fællesskabet omkring centrets markedsføring m.v., således som de fastsættes i henhold til centerforeningens vedtægter og af udlejer Lejer er således forpligtet til at være medlem af Centerforeningen Rosen, hvis vedtægter er vedhæftet og indgår som en integreret del af denne lejekontrakt, jævnfør bilag 3. Betaling af kontingent og andre ydelser til Centerforeningen Rosen i henhold til centerforeningens vedtægter anses tillige for pligtige ydelser i lejeforholdet, ligesom lejer anerkender, at lejers tilsidesættelse af sine forpligtelser i øvrigt overfor centerforeningen tillige vil være en misligholdelse af denne lejekontrakt med deraf følgende ret til at opsige/ophæve lejeaftalen. -14-

15 16.3 Til planlægning af centrets samlede markedsføring og driftsforløb er lejer forpligtet til at meddele udlejer oplysning om sin månedlige bruttoomsætning ekskl. moms. Oplysningerne skal være udlejer i hænde senest den 10. i den efterfølgende måned Bruttoomsætningen omfatter hele det totale salg af varer og/eller tjenesteydelser (herunder leje/leasing), der er foretaget i eller fra de lejede lokaler, inklusive telefon- og postordrer samt internetsalg, omfattende såvel kontant- som kreditsalg Moms m.v. Bruttoomsætningen beregnes ekskl. moms og før fradrag af kontant- og personalerabatter, kommissioner, provisioner, bonus og lignende Ejendommen er momsregistreret, og samtlige lejerens ydelser ifølge denne kontrakt pålægges moms, for tiden 25 %. Momsen erlægges samtidig med lejerens øvrige ydelser i forbindelse med de almindelige betalingsterminer. Betaling af moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Udlejeren er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms Udlejerens adgang til arbejder i og forandringer af det lejede 18.1 Udlejeren og/eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. Udlejeren kan altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede Udlejeren har, uanset en eventuelt aftalt uopsigelighed, ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af ejendommen, selv om dette berører lejerens brugsret, såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet Varsling af iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig og med en frist på mindst 8 uger. Ved beregningen af fristen ses der bort fra juli måned. Det samme gælder arbejder uden for det lejede, hvis arbejderne indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejerens adgang til eller brug af det lejede under eller efter arbejdernes gennemførelse Ethvert arbejde, som udlejeren iværksætter, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer Udlejer kan foretage de forandringer/forbedringer af lejemålet eller centret, som udlejer skønner hensigtsmæssige. Lejer kan ikke kræve nedslag i lejen eller nogen form for erstatning for eventuelle gener eller ulemper i forbindelse hermed Lejerens ændringer af det lejede -15-

16 19.1 Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke foretage andre ændringer af det lejede eller anbringe andre indretninger eller genstande end dem, der er nævnt i dette punkt. Lejeren må således ikke anbringe parabolantenne på ejendommen uden udlejerens skriftlige samtykke Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren godtgør, at centerets el-, afløbskapacitet og lignende ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal indhente skriftlig tilladelse fra udlejeren, inden han foretager installationen Lejeren har ikke ret til at anbringe markiser, udhængsskabe, automater og lignende uden særskilt aftale med udlejer herom Lejeren har under iagttagelse af reglerne i pkt ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der efter aftalen drives i det lejede. Lejeren skal give udlejeren 8 ugers varsel, inden lejeren foretager ombygningen. Udlejeren kan modsætte sig ombygningen, hvis udlejeren godtgør, at ombygningen vil være til ulempe for centeret eller dennes lejere Lejeren har endvidere efter udlejerens rimeligt begrundede anvisninger og under iagttagelse af reglerne i pkt ret til at foretage installationer og ombygninger i det lejede, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede, jfr. pkt. 3. Udlejeren er forpligtet til at afgive alle erklæringer til offentlige myndigheder, som måtte være nødvendige for at gennemføre de pågældende ændringer Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter påbud fra offentlige myndigheder og krav fra forsyningsvirksomheder m.v Forinden forandringen udføres, skal de stillede krav skriftligt meddeles udlejer med beskrivelse af, hvorledes forandringen foreslås gennemført (projektbeskrivelse). Udlejer forbeholder sig ret til at stille ændringsforslag. Udlejeren kan endvidere kræve fuldstændig sikkerhed i form af kontant depositum for påbegyndte arbejders færdiggørelse, indtrufne skader samt eventuel retablering ved lejeforholdets ophør Enhver bygningsmæssig ændring eller indgreb, der griber ind i centerets eller andre lejemåls installationer m.v., skal forinden arbejdets påbegyndelse godkendes skriftligt af udlejer, og udlejer indhenter byggetilladelse for lejers regning, forinden lejer iværksætter ændringen, der kun må foretages ved lejers benyttelse af centerets teknikere Udlejeren kan kræve selv at lade foretage arbejder som anført i pkt og kræve en forbedringsforhøjelse beregnet på grundlag af de afholdte udgifter. Lejeren kan dog kræve at betale dette beløb kontant til udlejeren. Udlejeren kan ikke kræve forbedringsforhøjelse, såfremt lejer har bekostet de foretagne arbejder, jfr. pkt Har lejeren foretaget ændringer, installationer m.v. i det lejede som nævnt i pkt , tilhører installationerne m.v. lejeren, medmindre der i den konkrete situation indgås anden aftale. Lejeren har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer m.v. Ved lejeforholdets ophør er lejeren forpligtet til at foretage -16-

17 retablering, medmindre udlejer skriftligt har fraskrevet sig krav herom i forbindelse med godkendelse af ændringen Design og Skiltning 20.1 Skiltning på ejendommen og på lejemålets facader må kun foretages i henhold til kommunens bestemmelser og med respekt af eventuelle tredjemandsrettigheder og med udlejers forudgående skriftlige samtykke. Af hensyn til centerets samlede miljø er udlejer berettiget til at fastlægge generelle retningslinjer for det interne og eksterne design og skiltning. Der henvises til design og skiltemanualen, jævnfør bilag 5 til lejekontrakten Anbringelse af udhængsskabe, automater, markiser, solafskærmning m.v. samt udstilling af varer på fællesarealer, herunder ud for forretningens facade og lignende, kan kun ske med udlejers skriftlige samtykke og efter udlejers anvisninger på de af udlejer stillede vilkår. Tilladelse kan til enhver tid uden varsel tilbagekaldes af udlejer Alle udgifter og eventuelle afgifter i forbindelse med lejers skiltning betales af lejer Lejers ansøgning til offentlige myndigheder om skiltning i henhold til denne bestemmelse, må kun ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke Vedligeholdelsespligt 21.1 Inden for de rammer, der er indtegnet på bilag 1, har lejeren den fulde indvendige vedligeholdelsespligt, jfr. pkt Vedligeholdelsespligten omfatter også fornøden fornyelse Lejerens vedligeholdelsespligt efter stk omfatter følgende: a) maling, hvidtning og tapetsering b) gulve og gulvbelægninger, herunder tæpper c) maling af vinduesrammer indvendig d) installationer og fast inventar af enhver art, herunder VVS-installationer og el-installationer e) rensning af afløb f) indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag Det lejede skal til enhver tid fremtræde i vel vedligeholdt stand. Udlejeren og hans repræsentanter er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, om lejerens vedligeholdelsesforpligtelser er opfyldt Lejeren er forpligtet til straks at udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder, som udlejeren kan kræve til opfyldelse af pkt Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter modtagelse af skriftligt påkrav har udført et påkrævet vedligeholdelses-arbejde, er udlejeren berettiget til at lade arbejdet udføre for lejerens regning. Det beløb, som udlejeren har lagt ud til dette formål, skal betales af lejeren senest 7 dage efter påkrav. Betaling af dette beløb anses som pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. -17-

18 21.5 Til udførelse af vedligeholdelsesarbejder er lejeren forpligtet til at vælge anerkendte og momsregistrerede håndværkere. Udlejeren kan modsætte sig anvendelse af bestemte håndværkere, såfremt han har rimelig grund hertil. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt Den udvendige vedligeholdelsespligt påhviler udlejer, som tillige bærer risikoen for ruder, herunder punktering af termoruder Renholdelse m.v Udlejeren anviser placering af renovationsstativer/containere m.m Lejeren foretager selv bortskaffelse af sit affald og drager i øvrigt omsorg for, at alle lejers særlige renovationsbehov opfyldes for lejers egen regning. At lejer forpligter sig til at anvende det renovationssystem, som etableres af udlejer. Der må ikke henstilles emballage eller andre affaldsgenstande udenfor lejemålet/ejendommen og udenfor de til formålet indrettede stativer Enhver renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Det lejede skal til enhver tid fremstå i pæn og renholdt stand Renholdelse af ejendommens udenomsarealer, herunder fejning, snerydning og glatførebekæmpelse, påhviler udlejer og betales af lejer Ud- og indvendig vinduesrengøring (vinduespudsning) påhviler lejeren. Alle vinduer skal til enhver tid være i ordentlig rengjort stand Tilsidesættelse af pligten nævnt i pkt. 22.2, 22.3 og 22.5 anses som misligholdelse, der kan medføre ophævelse af lejeaftalen. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter modtagelse af skriftligt påkrav har bortskaffet det pågældende affald og/eller foretager renholdelse, er udlejeren endvidere berettiget til på lejerens regning at bortskaffe affaldet og/eller foretage renholdelse. Det beløb, som udlejeren har lagt ud til dette formål, skal betales af lejeren senest 7 dage efter påkrav. Betaling af dette beløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at udlejeren er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling Udgifter til fælles renholdelse opkræves via fællesudgifterne jf. punkt Udlejerens ansvarsfraskrivelse m.v Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af mangler ved lejemålet, jfr. pkt. 25, men udlejer er forpligtet til uden ugrundet ophold at udbedre konstaterede mangler, for hvilke han hæfter I sommerperioden er udlejer berettiget til at afbryde varme- og varmtvandsforsyningen i indtil 14 dage af hensyn til anlæggets eftersyn m.v Lejeforholdets ophør. Lejerens fraflytning -18-

19 24.1 Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til besigtigelse af det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Besigtigelse kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder. Såfremt lejeren ikke er til stede eller er repræsenteret ved en anden, kan besigtigelse kun finde sted, såfremt udlejeren eller en fast repræsentant for denne deltager i besigtigelsen Når lejeforholdet er opsagt af lejeren eller af udlejeren, uden at lejeren har gjort indsigelse mod opsigelsen, har udlejeren ret til at skilte på ejendommens facade eller i lejemålets vinduer med et skilt med teksten Til leje tillige med angivelse af, hvem henvendelse kan rettes til om leje. Skiltningen må højst udgøre 5 % af facaden eller vinduerne. Samme regel gælder 3 måneder før et tidsbestemt lejemåls udløb Lejeren skal senest 14 dage før fraflytningen opgive den adresse, som meddelelser, herunder reklamation efter pkt. 24, kan sendes til. Undladelse heraf eller forsinkelse hermed har bl.a. betydning for udlejerens reklamationspligt efter pkt Medmindre andet aftales, skal lejeren fraflytte det lejede senest 15 dage forinden tidspunktet for lejeforholdets ophør af hensyn til det lejedes istandsættelse. Ved vanrøgt eller anden uforsvarlig omgang med det lejede er lejeren endvidere forpligtet til at betale leje i perioden fra lejeforholdets ophør, og indtil istandsættelse har fundet sted. Istandsættelsen, der sker ved udlejerens foranstaltning idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet skal ske uden ufornødent ophold Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for lejerens regning. Udlejeren skal dog forinden have afgivet påkrav til lejeren med angivelse af en rimelig frist, som skal være udløbet, uden at lejeren har fjernet sine ejendele. Lejeren er endvidere forpligtet til at betale leje, indtil bortfjernelsen har fundet sted samt erstatte udlejeren ethvert tab i den anledning, f.eks. lejetab og erstatning til en anden lejer Medmindre andet er aftalt mellem parterne, er lejeren ikke berettiget til at fraflytte det lejede tidligere end 15 dage før tidspunktet for lejeforholdets ophør. Ved fraflytning i utide bærer lejeren risikoen for det lejede indtil ophørstidspunktet, og lejeren er erstatningsansvarlig for tab, som udlejeren måtte lide i den anledning, f.eks. mistet afskrivningsret Lejeren betaler selv eventuelle aflæsningsgebyrer i forbindelse med opgørelse af varme-, vand- og elforbrug Det lejedes stand ved fraflytningen 25.1 Det lejede skal på lejerens bekostning afleveres nyistandsat, d.v.s. med nye gulve og samtlige malede flader, lofter, vægge m.v. skal være nymalede, samt i det hele uden mangler af nogen art og i rengjort stand, og med samtlige installationer i god og brugbar stand. -19-

20 25.2 Medmindre andet aftales, sker istandsættelsen ved udlejerens foranstaltning, idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet Det lejede skal af lejeren på fraflytningstidspunktet afleveres fuldstændigt rengjort. Er dette ikke tilfældet, vil rengøring blive foretaget for lejerens regning På udlejerens forlangende skal de indretninger og installationer, som lejeren har udført, uden udgift for udlejeren være bortfjernet på fraflytningstidspunktet. Lejeren er ikke berettiget til at foretage sådan retablering, medmindre det er aftalt. Eventuelle efterreparationer sker ved udlejerens foranstaltning, idet udlejeren vælger de håndværkere, der skal udføre arbejdet, medmindre andet aftales Umiddelbart efter fraflytningstidspunktet skal lejeren aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende. Dette gælder også nøgler til låse, som lejeren har isat og ikke har fjernet ved fraflytningen. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låsekasse ske for lejerens regning Afleveringsforretning og reklamation 26.1 Udlejeren indkalder med mindst 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 uge efter fraflytningen. Såfremt udlejeren ikke foretager indkaldelse som anført, eller udlejeren ikke giver møde under afleveringsforretningen, er lejeren berettiget til for udlejerens regning at gå frem efter pkt og Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det lejede i aftalt stand, jfr. pkt. 25. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af lejerens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelse, hvori uenigheden består. Såfremt parterne ikke bliver enige om en anden fremgangsmåde, er hver af parterne berettiget til at gå frem efter pkt og I forbindelse med afleveringsforretningen overgives lejeren en kopi af afleveringsrapporten, jfr. dog pkt Ved sin underskrift på afleveringsrapporten kvitterer lejeren for modtagelsen heraf, hvorefter der er indgået en bindende aftale mellem parterne om lejerens vedligeholdelsespligt af denne grund er reklamation fra udlejeren overflødig Såfremt lejeren ikke giver møde under afleveringsforretningen, er udlejeren berettiget til for lejerens regning at gå frem efter pkt og I de tilfælde, der er omtalt i pkt. 26.1, 26.2 og 26.4, er hver af parterne berettiget til at anmode Danske Arkitekters Landsforbund om så snart som overhovedet muligt at udpege en sagkyndig, der har særligt kendskab til istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder for så vidt angår fast ejendom. Den sagkyndige skal uden ugrundet ophold og uden at afvente syns- og skønstemaer fra parterne bindende for begge parter: a) beskrive det lejedes vedligeholdelsesmæssige tilstand, b) tage stilling til omfanget af og udgiften ved den istandsættelse, der er -20-

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 BILAG 3 (2012-11-21) VEDTÆGTER FOR CENTERFORENINGEN ROSEN Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab 4. Medlemskontingent 5. Puljeannoncering

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Flot butik opføres på Borgergade

Flot butik opføres på Borgergade Flot butik opføres på Borgergade Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed Årlig leje kr. 306.000 Etageareal m 2 255 Årlig

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere