maj 2015 Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maj 2015 Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN)"

Transkript

1 Tillæg til SAMARBEJDSAFTALE mellem Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 DK 9220 Aalborg Ø (RN) og Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø (AAU) RN (Region Nordjylland) og AAU (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) refereres herefter individuelt som en Part og kollektivt som Parterne. Hvor der refereres til Aalborg UH menes der Aalborg Universitetshospital i Aalborg og dermed de enheder i RN, som tidligere blev benævnt Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus ved RN. Hvor der refereres til Klinisk Institut menes der Klinisk Institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU. 1. Formål og afgrænsning Nærværende aftale ( Aftalen ) er et bilag til Samarbejdsaftale om Aalborg Universitetshospital ( Samarbejdsaftalen ) mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Region Nordjylland af den 22. februar Aftalen regulerer de generelle vilkår gældende for Parternes fælles forskningsprojekter. 2. Projekttyper omfattet af nærværende aftale Aftalen omfatter fælles forskningsprojekter. Hvor vilkår i denne aftale er gældende udover samarbejdet om fælles forskningsprojekter, er dette udtrykkeligt angivet jf. eksempelvis pkt Ved fælles forskningsprojekter forstås projekter, som har tilknytning til både Klinisk Institut og Aalborg UH. Den fælles tilknytning kan foreligge, hvor medarbejdere, som er involveret i projektet, er ansat hos Klinisk Institut og Aalborg UH dobbeltansættelse. Det kan også være tilfælde, hvor eksempelvis medarbejdere hos Aalborg UH deltager i projektaktiviteter, som foregår hos Klinisk Institut eller vice versa. 1

2 Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU bærer det overordnede ansvar for : - Overholdelse af principperne for videnskabelig redelighed jf. pkt Fremsendelse af projekter til godkendelse i Videnskabsetisk Komite jf. pkt. 3.7 Dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU og Forskningschefen ved Aalborg UH har i fælles forskningsprojekter i fællesskab det overordnede ansvar for : - Medvirkende forskningsmedarbejderes habilitet jf. pkt Overholdelse af Persondatalovens regler jf. pkt. 3.6 Undtaget fra Aftalen er som udgangspunkt rekvirerede forskningsprojekter (= indtægtsdækket virksomhed), kliniske afprøvninger, samt de projekter, der som følge af Samarbejdsaftalen (pkt. 2.1) alene er Forskningschefens (ved Aalborg UH) ansvar. Disse projekter er således alene den udførende Parts ansvar. I sådanne projekter, hvor der er en fælles tilknytning, betragtes RN som den udførende Part. Der kan dog undtagelsesvist forekomme projekter af den sidstnævnte art, som har en sådan karakter af tilknytning til begge Parter, at projektet efter konkret vurdering behandles som fælles forskningsprojekt under denne aftale. Det kan eksempelvis være tilfældet ved forskerinitierede kliniske afprøvninger, som ikke har karakter af rekvireret forskning. Fælles forskningsprojekter placeres bevillingsmæssigt på AAU og RN i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i tilhørende bilag, økonomibilaget. For det tilfælde at der i fælles forskningsprojekter skal gennemføres nyansættelser afklarer parterne i fællesskab, hos hvilken af parterne ansættelsen skal ske. Afklaring af budgetfordelingen i et fælles forskningsprojekt finder som udgangspunkt sted allerede i forbindelse med ansøgningen om forskningsbevillingerne, således at placeringen af forskningsmidlerne fremtræder klart og entydigt i ansøgningen. 3. Organisering 3.1 Generelt Den overordnede ansvarsfordeling i henhold til Samarbejdsaftalen indebærer, at AAU i relation til de fælles forskningsprojekter jf. pkt. 2 har hovedansvaret for forskning og den kliniske undervisning, og at RN har ansvaret for de kliniske funktioner. Nærværende organisationsafsnit er bygget op i henhold til de forskellige processer/faser, som et fælles forskningsprojekt normalt vil gennemgå. Pkt. 3.2 er gældende for alle ansøgninger, der udgår fra Aalborg UH og Klinisk Institut, hvorimod pkt kun er gældende for de fælles forskningsprojekter, der placeres i Aalborg UH og i Klinisk Institut, jf. pkt. 2. 2

3 3.2 Ansøgninger Alle ansøgninger, der udgår fra Aalborg UH og Klinisk Institut, skal vurderes med henblik på at fastslå om der er tale om et fælles forskningsprojekt omfattet af denne aftale. De administrative chefer i henholdsvis Klinisk Institut og Afdelingen For Universitets Anliggender (herefter blot AFUA), Forskningens Hus, RN har i fællesskab ansvaret for placering af bevillinger mv. Hvis et projekt vurderes ikke at være et fælles forskningsprojekt og således kun skal køre i regi af den ene Part, behandles ansøgningen/projektet efter den pågældende Parts almindelige retningslinier. Parterne udarbejder særskilte retningslinier for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgninger vedrørende forskningsprojekter omfattet af denne aftale. Retningslinierne er vedlagt i tilhørende bilag (Økonomibilaget). 3.3 Legalitetskontrol af aftaler og bevillinger vedr. fælles forskningsprojekter Alle aftaler og bevillinger vedrørende fælles forskningsprojekter med ekstern finansiering omfattet af denne aftale skal gennemgå en legalitetskontrol. Legalitetskontrollen omfatter kontrol af, at gældende lovgivning overholdes og skal sikre AAU s, RN s og forskernes interesser i relation til kontrakterne, herunder eksempelvis publicering, immaterielle rettigheder, fortrolighed og ansvar. Her i indgår en vurdering af, om der foreligger det fornødne hjemmelsgrundlag for en Parts deltagelse i forskningsprojektet. Iagttagelse af statsstøtteregler samt iagttagelse af reglerne i Lovbkg nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (forskerpatentloven) og Lovbkg. nr. 353 af 25. marts 2013 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (teknologioverførselsloven) indgår i legalitetskontrollen. Det sikres, at der udarbejdes nødvendige skriftlige aftaler med samarbejdspartnere, som regulerer disse forhold. Bevillingstilsagn gennemgås for sikring af, at opstillede forudsætninger kan opfyldes. Hver Part er ansvarlig for at udøve legalitetskontrol i forhold til egen andel af bevilling/aftale. Ansvaret for legalitetskontrol er fordelt på følgende enheder; Kontraktenheden, AAU. RN s juridiske enhed i AFUA, Forskningens Hus. Parterne fastlægger i fællesskab så vidt muligt standardiserede vilkår, som Parterne så vidt muligt tager udgangspunkt i ved forhandlinger og dokumentudarbejdelser med samarbejdspartnere. Parternes juridiske enheder vil tilsigte at have et meget tæt samarbejde, således at uanset hvor en forsker henvender sig med en aftale/bevilling, så sørger den pågældende enhed for at sende aftalen/bevillingen videre til rette sted, så forskeren ikke skal opleve forsinkelser og lignende gener. I fælles forskningsprojekter koordinerer Parternes juridiske enheder med hinanden, således at legalitetskontrol og forhandling i videst muligt omfang gennemføres så effektivt og fleksibelt som muligt. 3

4 Forhold beskrevet nedenfor under er ikke omfattet af legalitetskontrollen. 3.4 Økonomi/projektoprettelse Parterne udarbejder særskilte retningslinier for økonomistyringen vedrørende fælles forskningsprojekter. Retningslinierne vedlægges som tilførende bilag (Økonomibilaget) til denne aftale. 3.5 Kommercialisering Ejerskab af IPR (patenterbare eller brugsmodel-registrerbare opfindelser) jf. forskerpatentloven, følger ansættelsesforhold og opfinderandel. I forhold til opfinderandele for personer med ansættelsesforhold hos både AAU og RN gælder det, at ejerskab fordeles 50/50 mellem Parterne. Den samme fordeling gør sig gældende i forhold til ansatte, der helt eller delvist finansieres af den Part, hvor vedkommende ikke har sit ansættelsessted. Den Part der har den største procentuelle andel af den pågældende IPR varetager kommercialiseringsforpligtelsen medmindre andet aftales konkret mellem parterne. Er andelene lige store aftales det konkret mellem Parterne, hvem der varetager kommercialiseringsforpligtelsen. Indtægter og omkostninger følger i udgangspunktet Partens ejerandel. Alle omkostninger skal dog aftales konkret på den enkelte sag, så den Part der ikke har kommercialiseringsforpligtelsen ikke kan pådrages uforudsete omkostninger. Det kan konkret mellem parterne aftales, at den ene Part afholder en andel af omkostningerne, der er større end Partens ejerandel mod, at denne andel af omkostningerne bliver foranstillet i det omfang der genereres indtægter. Først når denne andel er dækket indtræder den normale fordeling efter ejerandele. For opfindelser, hvor enten RN eller AAU ikke ønsker at indlevere eller videreføre opfindelsen/patentansøgningen, skal de/n pågældende opfinder/e enten tilbydes at få tilbageoverdraget rettighederne på Partens sædvanlige vilkår eller have tilbudt, at den anden Part får rettighederne overdraget vederlagsfrit, dog mod at denne Part skal overtage vederlagsforpligtelsen til opfinderen hos den overdragende Part. Ejerskab, indtægter og udgifter vedrørende IPR, som ikke er omfattet af forskerpatentloven, herunder navnligt software, behandles efter samme retningslinier med de fornødne tilpasninger. IPR genereret udenfor fælles forskningsprojekter af personer med ansættelsesforhold hos begge Parter følger de samme retningslinier som beskrevet ovenfor. 3.6 Ansvar for forskningsdata. 4

5 Den person, som er koordinator for et fælles forskningsprojekt jf. bilag A, har overfor Parterne ansvaret for, at der sker den nødvendige registrering og godkendelse af forskningsprojektet i relation til regler i persondataloven, sundhedsloven etc. i relation til håndtering af persondata. Ligeledes er koordinatoren overfor Parterne ansvarlig for, at der etableres de nødvendige databehandleraftaler. Et forskningsprojekt registreres i relation til anmeldelse til Datatilsynet hos den af Parterne, som er dataansvarlig efter persondataloven. Denne Part har ansvaret for udarbejdelse af de nødvendige databehandleraftaler eksempelvis Parterne i mellem, når den ene Part i et forskningsprojekt er dataansvarlig, og den anden Part er databehandler. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU er overordnet ansvarlig for datatrafik mellem AAU og tredjemand. Forskningschefen, Aalborg UH er overordnet ansvarlig for datatrafik mellem RN og tredjemand. Dekanen og Forskningschefen er hver for sig overordnet ansvarlige for overholdelse af persondatalovens regler i relation til datatrafikken mellem Parterne. 3.7 Videnskabsetisk Komite Den person, som er koordinator for et fælles forskningsprojekt, har overfor Parterne ansvaret for, at der sker den nødvendige fremsendelse af fælles forskningsprojekter til godkendelse i Videnskabsetisk Komite i overensstemmelse med gældende regler. 3.8 Forskningsmedarbejderes habilitet Den person, som er koordinator for et fælles forskningsprojekt, har overfor Parterne ansvaret for, at der træffes de fornødne forholdsregler og gives den fornødne information med henblik på at undgå, at medvirkende medarbejdere i forskningsprojektet er eller bliver inhabile vurderet eksempelvis i forhold til medarbejdernes private eller personlige interesser i forskningsprojektet. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU har det overordnede ansvar for så vidt angår forskningsmedarbejdere ansat ved AAU. Forskningschefen, Aalborg UH har det overordnede ansvar for så vidt angår forskningsmedarbejdere ansat ved RN. For så vidt angår forskningsmedarbejdere, som er ansat både hos AAU og RN, koordineres varetagelsen af ansvaret imellem Dekanen og Forskningschefen. 3.9 Videnskabelig redelighed og Good Clinical Practice (GCP) Den person, som er koordinator for et fælles forskningsprojekt, har overfor Parterne ansvaret for, at forskningsprojektet udføres i overensstemmelse med regler og principper for videnskabelig redelighed jf. Lov om forskningsrådgivning samt reglerne for Good Clinical Practice (GCP). 5

6 Koordinatoren sikrer det fornødne samarbejde med GCP enheden. 4. Erstatning AAU og RN er som udgangspunkt erstatningsansvarlige for egne medarbejderes skadevoldende handlinger i forhold til tredjemand efter dansk rets almindelige regler. Parternes indbyrdes ansvarsfordeling eller indbyrdes regreskrav i tilfælde af, at Parternes ansatte forvolder skade på tredjemand i eller udenfor kontrakt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Der tages herved hensyn til fastlæggelse af ansvarsfordelingen vedrørende udførelse af opgaver efter denne aftale og de hertil knyttede fælles retningslinier vedrørende ansøgning og økonomistyring. RN hæfter for patientskadeerstatning jf. gældende lovgivning i forhold til patienter uanset forskningsprojektets bevillingsmæssige placering. Det udelukker dog ikke, at der konkret mellem Parterne fastlægges en anden indbyrdes ansvarsfordeling afhængig af ansvarsgrundlagets karakter, Parternes fordeling af opgaveansvaret i nærværende aftale og andre konkrete forhold i den konkrete sag. Hver part hæfter for arbejdsskadeerstatninger til ansatte efter gældende lovgivning. Det udelukker dog ikke, at der konkret mellem Parterne fastlægges en anden indbyrdes ansvarsfordeling afhængig af ansvarsgrundlagets karakter, Parternes fordeling af opgaveansvaret i nærværende aftale og andre konkrete forhold i den konkrete sag. 5. Regler/ansættelse Parternes medarbejdere, som deltager i fælles forskningsprojekter, skal følge regler og retningslinier gældende for den pågældendes ansættelsesforhold, medmindre andet fremgår af nærværende aftale med tilhørende bilag samt konkrete vilkår mv. gældende for det konkrete forskningsprojekt. Personer med dobbeltansættelse skal iagttage begge Parters regler og retningslinier afhængig af i hvilken Parts regi en opgave udføres herunder afhængigt af for hvilken Parts regning en aktivitet udføres. 6. Laboratorier, andre faciliteter og udstyr Personer med dobbeltansættelse skal have adgang til de laboratorier hos Aalborg UH og Klinisk Institut, der er relevante for deres arbejdes udførelse. Adgangen til laboratorier gives på samme vilkår og betingelser, som til ordinært ansatte på henholdsvis Aalborg UH og Klinisk Institut. For så vidt angår ansatte hos henholdsvis Aalborg UH og AAU kan disse kun gives adgang til laboratorier hos den anden part på baggrund af konkrete aftaler. Det fastlægges nærmere i de konkrete projekter som led i ansøgninger og budgetlægning for fælles forskningsprojekter i hvilket omfang der sker opkrævning mellem Parterne ved den ene Parts brug af den anden Parts faciliteter og udstyr. Anskaffelse af udstyr, forbrugsstoffer o.l. som led i et forskningsprojekt foretages af den Part, hos hvem projektbevillingen til anskaffelsen i henhold til ansøgning og budgetlægning er placeret. 6

7 Den anden part inddrages i relevant omfang ved anskaffelsen herunder særligt, hvis udstyret mv. fortrinsvis skal placeres hos den anden Part, og skal benyttes hos denne Part i forbindelse med forskningsprojektet. Det skal således eksempelvis sikres, at begge Parter har haft relevant indflydelse på formulering af kravspecifikation til indkøbt udstyr, som begge Parter under eller efter projektet efter nærmere aftale skal benytte. Anskaffelsen følger de indkøbsretningslinier, som er gældende for den Part, der foretager anskaffelsen. Denne Part er også forpligtet til at iagttage gældende udbudsregler mv. Ejendomsretten til udstyr mv. tilhører den Part, som har finansieret anskaffelsen herunder via projektbevillingen. Den eventuelle fælles brug af indkøbt udstyr efter et projekts afslutning skal fastlægges ved konkrete aftaler. 7. Tegningsret Hver Part har tegningsretten i overensstemmelse med hver Parts egne regler og retningslinier medmindre andet følger af nærværende bilag eller bilag A. 8. Immaterielle rettigheder 8.1 Patenter/Brugsmodeller Behandles som beskrevet under pkt Publikationer Parterne har udarbejdet fælles retningslinier for anførelse af tilknytningsforhold ved videnskabelige publikationer Affiliation guidelines for publications. Disse retningslinier er tillige gældende for forskningsprojekter omfattet af denne aftale. 8.3 Baggrundsviden og forgrundsviden Al baggrundsviden, som er genereret af deltagende projektmedarbejdere, såvel beskytbar som ikkebeskytbar baggrundsviden, der måtte være relevant for udførelsen af et fælles projekt, stilles af begge Parter vederlagsfrit til rådighed på en ikke eksklusiv basis for den anden Part. Dette gælder både til forskningsmæssig og kommerciel brug. I det omfang der er indgået bindende aftaler med tredjemand omkring eksklusive rettigheder til baggrundsviden, og denne baggrundsviden derfor ikke kan stilles frit til rådighed uden at krænke aftalen med tredjemand, er nærværende pkt. 8.3 ikke gældende. For så vidt angår baggrundsviden, der hos én eller begge Parter er inde i et kommercialiseringsforløb, jf. pkt. 3.5, skal brug af sådan viden i et fælles projekt aftales konkret. Ejerskab til forgrundsviden genereret under et fælles forskningsprojekt tilhører den Part, der har genereret den pågældende forgrundsviden jf

8 I det omfang, der i aftale med bevillingsgiver og/eller virksomhed/er tilknyttet projektet ikke er aftalemæssige bindinger på den pågældende forgrundsviden, kan den anden Part vederlagsfrit anvende denne forgrundsviden til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Er den pågældende forgrundsviden inde i et kommercialiseringsforløb jf. pkt. 3.5 hos én eller begge parter, skal brug af sådan viden aftales konkret. 9. Administrativ kontaktgruppe Da Parterne løbende ønsker at evaluere på det administrative samarbejde, og da Parterne vil sikre et tæt og smidigt samarbejde samt sikre hensigtsmæssige og effektive administrative processer, nedsætter Parterne en administrativ kontaktgruppe. Kontaktgruppen mødes efter behov med det formål at evaluere på samarbejdet og om nødvendigt tage initiativ til nye procedurer, hvor dette vurderes nødvendigt og hensigtsmæssigt. Kontaktgruppen kan efter behov inddrage øvrige medarbejdere og nedsætte arbejdsgrupper. Den administrative kontaktgruppe refererer til Kontaktudvalget, jf. Samarbejdsaftalen. De administrative chefer i henholdsvis Klinisk Institut og AFUA, Forskningens Hus, RN har i fællesskab ansvaret for afholdelse af møder i kontaktgruppen. 10. Ikrafttræden og ophør Nærværende aftale træder i kraft ved indgåelsen og vedvarer indtil samarbejdet opsiges af en af Parterne med mindst 3 måneders skriftligt varsel til en 1. januar. Aftalen kan ikke opsiges af Parterne de første 3 år. Igangværende projekter på ophørstidspunktet gennemføres af begge Parter efter denne aftales bestemmelser. Såfremt en Part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den anden Part dog bringe aftalen til øjeblikkeligt ophør over for den misligholdende Part. Inden en sådan ophævelse finder sted, skal den Part, der ønsker at hæve aftalen, dog skriftligt have opfordret den misligholdende Part til inden 30 dage at berigtige sådan misligholdelse. Har berigtigelsen fundet sted inden 30 dage, kan ophævelse ikke ske som følge af den påtalte og berigtigede væsentlige misligholdelse. 11. Force majeure Såfremt en Part temporært er afskåret fra at udføre sine pligter i henhold til denne aftale som følge af omstændigheder uden for Partens kontrol, som Parten ikke burde have forudset, skal Partens tilsidesættelse af sine pligter efter denne aftale ikke karakteriseres som misligholdelse, så længe disse omstændigheder foreligger, forudsat at Parten uden ugrundet ophold skriftligt orienterer den anden Part om de pågældende omstændigheders indtræden og ophør. 12. Tvister Tvister mellem Parterne i forbindelse med samarbejdet skal søges afgjort i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole. Nærværende aftale skal fortolkes og anvendes i henhold til dansk ret. Godkendt i kontaktudvalget den 26. maj

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem Samarbejdsaftale om deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen mellem Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K (i det følgende

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

AFTALE om masteoverdragelse (herefter Aftalen) Plan og Teknik CVR-nummer Kirkevej 7, 2791 Dragør (i det følgende kaldet DK )

AFTALE om masteoverdragelse (herefter Aftalen) Plan og Teknik CVR-nummer Kirkevej 7, 2791 Dragør (i det følgende kaldet DK ) AFTALE om masteoverdragelse (herefter Aftalen) MELLEM OG Dragør Kommune Plan og Teknik CVR-nummer 12881517 Kirkevej 7, 2791 Dragør (i det følgende kaldet DK ) DONG Energy Eldistribution A/S CVR-nummer

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere