Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts 2014."

Transkript

1 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts D a g s o r d e n: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol og beretning, herunder beretning vedrørende gårdlauget 3. Regnskab med revisors påtegning, herunder godkendelse af budget for Gårdlauget Sundbygård. 4. Overskuddets fordeling. 5. Forslag. Herunder forslag vedrørende gårdlauget. 6.a. Valg af bestyrelse i A/B Sundbygård. 6.b. Valg af bestyrelse i Gårdlauget Sundbygård. 7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Valg af administrator til A/B Sundbygård og Gårdlauget Sundbygård. 9. Valg af vedligeholdelsesudvalg. 10. Eventuelt. Ad. Punkt 1. Som dirigent valgtes advokat Nina Pagh, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 62 andele var repræsenteret. Som stemmetællere blev udpeget René Rasmussen og Kim Larsen. Ad. Punkt 2. Protokollen for sidste års generalforsamling var uddelt tidligere og blev enstemmigt godkendt. Ralf Christophersen aflagde bestyrelsens beretning for A/B Sundbygård og John Mantzius aflagde Gårdlaugets beretning. Begge beretninger godkendtes enstemmigt. Ad. Punkt 3. Nina Pagh gennemgik regnskab, likviditetsoversigt og budgetter, herunder for Gårdlauget Sundbygård. Endvidere forelagdes bestyrelsens forslag til uændrede andelsværdier kr ,- per kvm., gældende fra generalforsamlingen frem til næste års ordinære generalforsamling. Årets store overskud skyldtes lave håndværkerudgifter og pæne indtægter fra gebyr ved salg af andele. Foreningen har en reserve/buffer ved andelsberegningen på kr ,00 til imødegåelse af fald i formuen. Budgettet for det nye år udviser et lille overskud på kr ,00. Gårdlaugets budget fremgår særligt af side 26. Det forelagte blev enstemmigt godkendt. Ad. Punkt 4. Det besluttedes enstemmigt at overføre overskuddet til næste års regnskab. Ad. Punkt 5. Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at lade kælderrummene udskifte til rum af metalgitter. Udgiften dækkes af foreningens frige likviditet. Forslaget blev vedtaget med et bredt flertal. Ingen stemte imod. Forslag 2: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at lade betaling for loftrum ske ved afdragsordning. Andelspris kr ,00 pr. kvm., og der betales fuld boligafgift ved overtagelsen. Når salget sker til andelshavere på 4. sal med henblik på inddragelse af loftsareal i andelsboligen, kan betaling for andelsprisen tillades via afdragsordning med månedlige afdrag over maks. 20 år. Ved fraflytning indbetales hele restbeløbet, hvilket sker ved modregning i provenuet. Ny køber opkræves fuld andelsværdi. Forslaget blev vedtaget med bred opbakning fra forsamlingen.

2 Forslag 3: Forslag fra bestyrelsen om indføjelse af ny 3 stk. 2 (se vedhæftede). Forslaget giver udækkede panthavere mulighed for at overtage andelen på en tvangsauktion for at videresælge den bedst muligt på almindelige salgsvilkår inden for 1 år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Forslag 4: Forslag fra bestyrelsen om indførelse af ny 7 stk. a om fremleje og bopælspligt (se vedhæftede). Forslaget svarer til Lejelovens regler. Under debatten var der ønske om at få indføjet en præcisering af minimumsvarighed af en fremlejeperiode, og der enedes om at fremleje kan ske for en periode af mindst 3 måneder og maks. 2 år. Dette er indføjet i den tekst som blev sat til afstemning og vedtaget med kvalificeret flertal, idet alle stemte for, undtagen 5, som stemte imod. Da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Forslag 5: Forslag fra bestyrelsen om at der ved salg af andele fremover benyttes udenfrakommende vurderingsmand, udpeget af bestyrelsen, til vurdering af lejlighedernes forbedringer m.m. i henhold til de vejledende regler fra ABF. Som et nyt punkt i vedtægternes 9 efter punktet om andelsværdien, foreslås inføjet et afsnit om "Vurdering af udførte forbedringer m.m.". (Se vedhæftede). Forslaget drøftedes og blev ved afstemning enstemmigt vedtaget, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Vedtagelsen af forslaget indebærer, at vurderingsudvalgets opgaver begrænses, hvorfor udvalget fremover kun vil bestå af 2 personer. Forslag 6: Forslag fra Lotte Jensen om tilladelse til at holde én hund/kat pr. lejlighed. Forslaget drøftedes og blev ved skriftlig afstemning forkastet, idet 16 stemte ja, 51 nej og 3 stemte blankt. Forslag 7: Forslag fra bestyrelsen om regler for pasning af hund/kat. Forslaget drøftedes indgående og dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis forslaget forkastedes ville det indebære, at det ikke var tilladt at passe hund og kat. Under denne forudsætning sattes forslaget til skriftlig afstemning og blev vedtaget med 35 stemmer for, 33 imod og 2 blanke stemmer. Forslaget indarbejdes i foreningens husorden. Forslag 8: Forslag fra Helle Kristensen om dispensation til at have handicaphund. Efter forelæggelse af forslaget blev det sat til skriftlig afstemning og vedtaget, idet 56 stemte for, 12 i mod og 2 stemte blankt. Forslag 9: Forslag fra Lotte Jensen om dispensation til pasning af hendes faders hund i perioder af vinterhalvåret. Forslaget blev forelagt og drøftet. Ved afstemning blev forslaget forkastet, idet 18 stemte for, 50 imod, og 2 stemte blankt. Forslag 10: Forslag fra Nat Valente om dispensation til at have hund. Forslaget blev forelagt og drøftet. Ved skriftlig afstemning forkastedes forslaget, idet 26 stemte for, 40 imod og 4 stemte blankt.

3 Forslag 11: Forslag fra Sophia Kjeldmand og Kim Larsen om etablering af halvtag til ladcykler. Forslaget drøftedes, herunder kravene fra Københavns Kommune til ikke at foretage ændringer i gården uden kommunens tilladelse. Ved afstemning blev forslaget forkastet, idet 2 stemte for og 26 imod. Forslag 12: Forslag fra Sophia Kjeldmann og Kim Larsen om udskiftning af porten på baggrund af problemer med lukkefunktionen. Eventuelt kunne etableres ny port med bredere og automatisk lukkemekanisme, der tager højde for ladcykler. Forslaget drøftedes og blev sat til afstemning. 3 stemte for og 25 imod, hvorved forslaget var forkastet. Forslag 13: Forslag fra Kristoffer Bryder Nielsen og Therese Henriksen om nedsættelse af et altanudvalg med opgave at indhente tilbudsmateriale på opsætning af altaner mod gården. Efter en kortere drøftelse sattes forslaget til afstemning og blev vedtaget med bredt flertal. Therese Henriksen er kontaktperson for udvalget og kan kontaktes på Nyrnberggade 51, 4. th., tlf: / , hvorefter Therese koordinerer deltagelse i udvalget. Ad. Punkt 6 a. Som formand for 2 genvalgtes Ralf Christophersen. Som sekretær for 2 år genvalgtes Susan Reese-Jørgensen. Som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år valgtes Mikkel Ammentorp Pedersen. Som suppleant for 1 år genvalgtes Svend Pedersen. Som suppleant for 1 år valgtes Joakim Kjeldsen. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand Ralf Christophersen Næstformand Lars Vallentin Christensen Sekretær Susan Reese-Jørgensen Best.medlemmer Jørgen Koblauch og Mikkel Ammentorp Pedersen Suppleant Svend Pedersen (1.) Joachim Kjeldsen (2.) Ad. Punkt 6.b. Til bestyrelsen for Gårdlauget valgtes følgende medlemmer: For 2 år genvalgtes Claus Pedersen og John Mantzius Hansen. Som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år valgtes René Rasmussen. Da Marianne Gregersen var udtrådt, valgtes Joan Frølund som medlem for 1 år. Som suppleant for 1 år valgtes Ida Nielsen. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: John Mantzius Hansen, Claus Pedersen, René Rasmussen, Majbrit Hansen og Joan Frølund. Som suppleant Ida Nielsen. Ad. Punkt 7. Som intern revisor genvalgtes Else Gelsing. Hjørdis Nielsen ønskede ikke genvalg og som ny intern revisor valgtes Charlotte Frølund, som revisorsuppleant valgtes Majbritt Trendholm Ad. Punkt 8. Andelsbo v/advokaterne Hanne Menné og Nina Pagh, hver med en administrators beføjelser, genvalgtes for 2 år som administrator af både A/B Sundbygård og Gårdlauget Sundbygård. Ad. Punkt 9. a). Som medlemmer valgtes Thomas H. Nyegaard, Joakim Johansen og Joachim Kjeldsen. b). Som suppleant valgtes Niels Bjerg Nielsen.

4

5 Andelsboligforeningen og Gårdlaug København, april 2014 "Sundbygård" Nedennævnte vedtægtsændringer blev vedtaget med kvalificeret flertal på ordinær generalforsamling den 18. marts 2014, men da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslagene op til anden og endelig vedtagelse på førstkommende generalforsamling. Punkt a: Forslag om indførelse af ny 3 stk. 2, med nedennævnte ordlyd: "Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 12 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som kan godkendes af foreningen og opfyld- er kravene til bopælspligt, jfr. vedtægternes 7. Såfremt andelen ikke er solgt inden 12 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 8-10, idet foreningen er berettiget til at fradrage sine tilgodehavender, herunder for boligafgift og sædvanlige salgsomkostninger incl. eventuelt ejendomsmæglersalær, forud for kreditor." Punkt b: Forslag om indførelse af ny 7 stk. a. "Bopælspligt og fremleje Stk. 1. Som indehaver af en bolig i foreningens ejendom skal andelshaveren tage boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. En andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, med mindre andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lign. Stk. 2. Fremleje kan kun ske med bestyrelsens skriftlige tilladelse, som kan gives, når en af ovennævnte midlertidige grunde foreligger og kun for en begrænset periode mindst 3 måneder og højest 2 år. Efter 2 års fremleje, skal andelshaveren bebo andelsboligen minimum 1 år, før en ny fremleje kan godkendes." Punkt c: Som et nyt punkt i vedtægternes 9 efter punktet om Andelsværdien foreslås derfor indføjet følgende: "Vurdering af udførte forbedringer mm. Værdien af forbedringer, inventar og løsøre i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. Såfremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usædvanlig mangelfuld, fastsættes et prisnedslag under hensyn hertil. Bestyrelsen og vurderingsudvalget godkender værdiansættelsen på grundlag af en vurderingsrapport, udarbejdet af en sagkyndig vurderingsmand, der er bekendt med andelsboligforhold og som skal udarbejde prisfastsættelse med udgangspunkt i ABF's vejledende regler. Udgiften hertil afholdes af sælger.

6 Til brug for vurderingen udarbejder den fraflyttende andelshaver en opgørelse over det, som ønskes medregnet og fremlægger relevante bilag. Vurderingsmanden indkaldes først til besigtigelse af lejligheden, når sælger har indhentet el- og VVS-attest, og disse er fremsendt til bestyrelsen/udvalget. Såfremt der opstår uenighed om den af bestyrelsen og vurderingsudvalget herefter godkendte værdi af forbedringer mm., vurderes denne ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal udpeges af ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation). Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde sælger, køber (hvis denne kendes) samt bestyrelsen og vurderingsudvalget. Skønsmandens vurderingsresultat er bindende for både sælger, køber og foreningen. Skønsmanden fastsætter ved skønnet selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem parterne og eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet." Vedtagelsen af forslaget indebærer, at vurderingsudvalgets opgaver begrænses, hvorfor udvalget fremover kun vil bestå af 2 personer. Nedennævnte husordensregel om pasning af hund/kat blev vedtaget således: "Selvom det i A/B Sundbygård ikke er tilladt at holde hund eller kat, kan en andelshaver dog lovligt passe hund eller kat, hvis pasningen kun sker én gang årligt og af maksimalt 8 dages varighed. Lovlig pasning af hund eller kat forudsætter desuden, at bestyrelsen forinden pasningen påbegyndes, skriftligt modtager underretning om pasningen med oplysning om hundens navn, type, alder og ejerforhold samt nøje angivelse af perioden for pasningen. Under pasningen må hunden eller katten ikke være i gården, og andelshaveren skal sikre, at hunden/katten ikke er til gene. Hvis ovennævnte vilkår tilsidesættes, kan bestyrelsen inddrage andelshaverens ret til for fremtiden at passe hund eller kat."

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:...

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted:... 3. 2 Formål:... 3. 3 Medlemmer:... 3. 4 Indskud:... 4. 5 Hæftelse:... 4. 6 Andel:... 4. 7 Boligaftale:... Senest revideret 24. april 2012 Vedtægter Indhold 1 Navn og hjemsted:... 3 2 Formål:... 3 3 Medlemmer:... 3 4 Indskud:... 4 5 Hæftelse:... 4 6 Andel:... 4 7 Boligaftale:... 5 8 Boligafgift:... 5 9 Vedligeholdelse

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere