Kontaktudvalgsmøde på Aalborg Sygehus, mandag den 14. februar 2011 kl. 14:00 16:00, Hobrovej 42a, lokale 240.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalgsmøde på Aalborg Sygehus, mandag den 14. februar 2011 kl. 14:00 16:00, Hobrovej 42a, lokale 240."

Transkript

1 Vibeke Deding, Chefsygeplejerske (Formand) Lise Søndergaard, Sundhedskoordinator og Leder af Sund Info Lone Nørgaard, Oversygeplejerske, Akut- og Traumecentret Lis Bjerregaard Riahi, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling Louise Weikop, Kvalitetskoordinator Kristian Cronwald, Ældrechef, Aalborg Kommune Finn Bernhard, Afdelingschef, Vesthimmerlands Kommune Anne Marie Holm, Afdelingsleder, Rebild Kommune Inge Tengnagel, Leder af sundhedsområdet, Brønderslev Kommune Svend Åge Fog, Socialchef, Jammerbugt Kommune Inger Marie Grønborg, Teamleder, Jammerbugt Kommune Ole Friis Junge, Praktiserende læge, PLO Marianne Siersbæk, Praktiserende læge, Praksiskoordinator Ann Vejlin Jensen, Udviklingskonsulent (referent) Afbud: Jens Ole Skov, Sygehusdirektør Morten Noreng, Cheflæge Carsten Kaalbye, Ældrechef, Mariagerfjord Kommune Plan & Kvalitet Kontaktudvalgsmøde på Aalborg Sygehus, mandag den 14. februar 2011 kl. 14:00 16:00, Hobrovej 42a, lokale 240. Dagsorden: 1. Velkomst v. chefsygeplejerske Vibeke Deding Vibeke Deding bød velkommen til de nye medlemmer af Kontaktudvalget på Aalborg Sygehus: - Lis Bjerregaard Riahi, oversygeplejerske i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus - Lone Nørgaard, oversygeplejerske i det nye Akut- og Traumecenter, Aalborg Sygehus - Louise Weikop, kvalitetskoordinator, Aalborg Sygehus - Svend Åge Fog, Socialchef, Jammerbugt Kommune Hobrovej 42 A Postboks Aalborg Tlf.: Fax Udviklingskonsulent Ann Vejlin Jensen Direkte: Ref.: AVJ Dato: 15. februar 2011 Journalnummer: Det nye kommissorium for Kontaktudvalg på de somatiske sygehuse blev gennemgået. Fremover holdes fire møder årligt, hvoraf det ene møde eventuelt kan være et temamøde. Emnet utilsigtede hændelser er fremover et fast tilbagevendende punkt. 2. Gensidig orientering Kommuner: Finn Bernhard, Vesthimmerland: Kommunen åbner et nyt Akut- og Rehabiliteringstilbud i Ranum den 1. maj Der er 8 boliger med sygeplejersker i fast døgnvagt. Tilbuddet er åbent for indskrivninger døgnet rundt. Formålet er at have et akuttilbud, der kan være med til at forebygge sygehusindlæggelser. Kommunen er i dialog med Sygehus Himmerland, og vil snarest gå i dialog med de praktiserende læger. Tilbuddet er udstyret med den nyeste teknologi, og det vil være muligt at afholde udskrivningskonferencer via video. Ole F. Junge påpegede, at der generelt er behov for mere information til almen praksis og Lægevagten om de mange nyetablerede akuttilbud i sygehuse og kommuner.

2 Anne Marie Holm, Rebild: I Rebild er der planer om på sigt at etablere et korttidsafsnit i Støvring by. Lige nu arbejdes med et stort Hverdagsrehabiliteringsprojekt som vil blive udrullet til alle ældrecentre i løbet af Svend Åge Fog, Jammerbugt: Kommunen arbejder med en ny visitationsmodel, hvor borgerne visiteres til Pakker i plejen ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau. Kristian Cronwald, Aalborg: I Aalborg Kommune sættes der fokus på træning og hverdagsrehabilitering frem for pleje. Kommunen har fokus på udvikling af Det nære Sundhedsvæsen, herunder samarbejdet med de praktiserende læger. I forlængelse af bilaterale sundhedsaftaler forventes 2 aftale om Opsøgende hjemmebesøg og Medicingennemgang for særligt udsatte borgere. Forslag til fremtidig model for Fremskudt Visitation / Udskrivningskoordinatorfunktion forventes behandlet efter sommerferien - hjemmesygeplejens træffetid udvides fra kl indtil ny model er vedtaget. Inge Tengnagel, Brønderslev: Kommunen har fortsat en Fremskudt Visitation på Sygehus Vendsyssel, men forventer ændringer når FAM træder i kraft. Brønderslev Kommune arbejder også med hverdagsrehabilitering, og projektet er under evaluering i samarbejde med Marselisborg Centret. Almen praksis Marianne Siersbæk: Der er ændringer ift. visitation af rygpatienter. En ny model for intelligente henvisninger er på vej. (Evt. emne til kommende dialogmøde AAS og praksiskonsulenter). Ole F. Junge: Der er indgået ny overenskomst. Lægevagten forbliver organiseret i praksis regi, og bliver dermed ikke underlagt de nye FAM ledelser. Praksis har tilsluttet sig overgangen til Fælles Medicin Kort pr. 1. marts 2013 (i de regioner, hvor sygehusene er med). Der arbejdes med en datafangst model. Sygehus: Vibeke Deding præsenterede en ny aftale mellem Aalborg Sygehus og Aalborg Kommune, hvor sygeplejersker kan komme på Studiebesøg hos hinanden, for at få større forståelse for hinandens hverdag. (Pjece udleveres) Samarbejdshåndbogen revideres i henhold til de nye sundhedsaftaler. Revisionen forventes afsluttet primo april Der er besparelser og sengereduktioner på Aalborg Sygehus. Bl.a. lukkes et medicinsk sengeafsnit i Dronninglund (med 20 sengepladser). Akut kirurgien flyttes fra Hobro til Aalborg, mens nogle elektive kirurgiske funktioner flyttes til Hobro. Der gennemføres patientinventering i foråret dvs. er patienten det rette sted? Sygehuset skal sikre info til kommunerne om konsekvenser af ændringer såvel som almen praksis og Lægevagten har behov for info om de funktioner, der fremtidigt er i Hobro og Farsø i regi af Sygehus Himmerland og Aalborg Sygehus. 3. Implementering af 2. generation sundhedsaftaler, v. chefsygeplejerske Vibeke Deding De nye sundhedsaftaler er godkendt og gældende fra 1. januar En Pixi udgave af Sundhedsaftalen blev uddelt på mødet. Vibeke Deding foreslog at der i regi af Kontaktudvalget arrangeres en temadag i maj 2011, med fokus på implementering af sundhedsaftalen. Forslag til program og deltagerkreds blev drøftet. Der var stor opbakning til en fælles temadag, og enighed om at det er vigtigt at både ledere og medarbejdere får mulighed for at deltage ud fra en lokal vurdering. Programmet skal indeholde både oplæg og workshops. Almen praksis er også interesseret i at deltage specielt ved mødestart fra kl. 13. Alle kommuner bedes udpege en kontaktperson, som kan medvirke til at planlægge dagen. Navn på kontaktperson sendes senest uge 9 til Ann Vejlin på Side 2 af 4

3 4. Alkohol behandling, v. sundhedskoordinator Lise Søndergaard Afdelingerne på Aalborg Sygehus KRAM screener patienterne fra 2. kvartal Hvis der identificeres et alkoholmisbrug eller overforbrug hos patienten, er det vigtigt at personalet i afdelingerne har kendskab til de kommunale tilbud. Kommunerne overtager indsatsen i forhold til behandling af alkoholmisbrug fra 1. maj Der var enighed om at alkohol er et meget vigtigt indsatsområde. Området er relativt tabu belagt, og personalet oplever ofte at det er vanskeligt at drøfte alkoholvaner med patienterne. Sundhedsprofilen og erfaringer fra sygehuset viser, at der er mange patienter med et overforbrug af alkohol eller et reelt alkohol misbrug. Mange patienter har ikke en selverkendelse af alkoholvaner og evt. alkoholmisbrug, hvilket opdages under indlæggelse når patienten skal faste. Udtrykket misbrug er en barriere for dialog, hvor indsatsen gerne skal sættes ind her og nu, hvis patienten er motiveret. Der er stor forskel på hvor langt kommunerne er med at udvikle deres tilbud. Der henvises til hjemmesiden NordjyskSundhed, hvor der er oplysninger om tilbud i alle 11 kommuner. Lise Søndergaard opfordrede alle kommuner til at sikre, at deres oplysninger er opdaterede. Anne Marie Holm orienterede om at Rebild Kommune er langt fremme med ydelseskatalog mv. (Materiale vedlagt ref. til inspiration). Ole Junge efterspurgte en afklaring af hvorvidt kommunerne er klar til at tage sig af akutafrusning, eller om det fortsat vil finde sted på sygehusene? Det er vigtigt at kommunerne informerer Lægevagten om de nye tilbud. Der aftales et fyraftensmøde i september 2011, hvor der sættes fokus på alkoholproblematikken. Der var opbakning til et sådan møde. Lise Søndergaard kontakter kommunerne vedrørende planlægning af mødet. Emnet vil blive taget op igen i Kontaktudvalget. 5. Opgaveoverdragelse, v. chefsygeplejerske Vibeke Deding. Der er nedsat en arbejdsgruppe i regionalt regi, som skal udarbejde en skabelon for at sikre veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne. Vibeke Deding orienterede kort om arbejdet, og emnet vil blive taget op igen i Kontaktudvalget. 6. Patientsikkerhed, v. kvalitetskoordinator Louise Weikop Kommunerne er i gang med patientsikkerhedsarbejdet og de første indberetninger af utilsigtede hændelser på tværs af sektorerne er indberettet. Der er i februar 2011 påbegyndt en kerneårsagsanalyse af en alvorlig hændelse, som involverer repræsentanter fra Aalborg Sygehus og Mariagerfjord Kommune. Louise Weikop orienterede om forløbet. De første erfaringer viser klart, at god kommunikation mellem sygehus og kommuner er meget afgørende for patientsikkerheden. Kontaktudvalget drøftede rammerne for hvordan hændelser på tværs af sektorerne skal sagsbehandles og analyseres. Følgende fremgår af Sundhedsaftalen: Med mindre andet aftales er det den sektor, der har modtaget rapporteringen, der er ansvarlig for, at analysen bliver igangsat. Det er ligeledes den sektor, der har ansvaret for, at rapporten bliver afsluttet i det elektroniske rapporteringssystem samt at der bliver givet feedback til rapportøren. Side 3 af 4

4 Der er behov for en nærmere afklaring af, hvornår der gennemføres kerneårsagsanalyse, hvilket ansvar de forskellige aktører har, hvordan rapporten skal håndteres mv. Louise Weikop bringer spørgsmålene videre til den faglige følgegruppe for området. Aalborg Sygehus tager initiativ til et møde mellem risikomanagere fra sygehuset, kommuner og praksis for at komme i dialog med hinanden mhp. læring. Louise Weikop indkalder til et møde. 7. Mødefora og arbejdsgrupper, v. ældrechef Kristian Cronwald Der eksisterer en række forskellige mødefora og arbejdsgrupper vedrørende emner i relation til sundhedsaftalerne. Kristian Cronwald stillede spørgsmål ved om der aktuelt er for mange fora, og om vi eventuelt kan bruge ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Der var enighed om at det er fornuftigt at vurdere formålet med de forskellige mødefora og vurdere om nogle arbejdsgrupper evt. kan undværes/sammenlægges. Dette kan f.eks. indgå når vi skal evaluere 2. generation sundhedsaftalen. Inge Tengnagel understregede at det er positivt, at Kontaktudvalget har fået større fokus på emner relateret til Sundhedsaftalen. Finn Bernhard supplerede med, at kontaktudvalgsmøderne har høj prioritet og deltagerne får vigtig viden med derfra. 8. Eventuelt Fyraftensmøde holdes den 24. marts 2011 og emnet er Dialysebehandling på sygehuset og i hjemmet. Kommunerne opfordres til at gøre reklame for mødet i egen organisation. Kristian Cronwald spurgte til status på Regionens indkøbsaftale ift. Stomiposer, og anbefalede at region og kommuner samarbejder om indkøb. Vibeke Deding vil tage kontakt til Regionens indkøbschef for at høre om mulighederne. Kristian Cronwald nævnte at det fortsat er vigtigt for Aalborg Kommune, at epikriserne sendes ud rettidigt, særligt i forbindelse med projekt vedrørende opfølgende hjemmebesøg. Vibeke Deding understregede, at sygehusledelsen er opmærksom på problematikken. Side 4 af 4

5 Misbrugspolitik i Rebild Kommune

6 Misbrugspolitik FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE Revideret 24. januar 2011

7 Misbrugspolitik Formål Rebild Kommune overtager 1. maj 2011 hele misbrugsindsatsen. Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer både stof- og alkoholafhængihed. Dette gør vi for at kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede. Det er et nyt driftsområde, og det er et område med mange tværfaglige samarbejdsflader. Rebild Kommune vil arbejde for en koordineret tværfaglig indsats. For Rebild Kommune er sammenhæng og tværfaglighed to helt centrale begreber i indsatsen, uanset om der ses på forebyggelse, behandling eller omsorg og skadesreduktion. Misbrugspolitikken er begrænset til at dække problematikker omkring alkohol og illegale stoffer. Politikken er således ikke udformet med henblik på personer, som har pådraget sig afhængighed af lægemidler, som er ordineret af den praktiserende læge. Dette er begrundet i, at dette henlægges til sundhedsvæsnet, (pt. læge, hospital), jf. sektoransvarsprincippet. Denne misbrugspolitik er en overordnet misbrugspolitik gældende for alle. Institutionerne/arbejdspladserne kan selv udarbejde en misbrugspolitik gældende for deres arbejdsplads. Lovgrundlag Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service 101 og Sundhedsloven 141 og 142. Af disse lovgivninger fremgår blandt andet, at Byrådet tilbyder vederlagsfri behandling til stofog alkoholafhængige, samt at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Definition af misbrug og rusafhængighed Brug af rusmidler kan placeres på en skala der går fra et sporadisk/ eksperimenterende brug over det almindelige, socialt accepterede brug til misbrug og videre til afhængighed. Rebild Kommune lægger sig op af følgende definition: Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt kan knyttes til gentagne mønstre af social uacceptabel adfærd/skader på andre (afstedkommer sociale problemer) 2 Revideret 24. januar 2011

8 Misbrugspolitik Målgrupper Misbrugspolitikkens primære målgruppe er borgere, der er fysisk eller psykisk afhængige af alkohol eller andre rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader for vedkommende selv, nærtstående eller samfundet. Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af stofmisbrug Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af alkoholmisbrug Borgere med dobbeltdiagnoser Pårørende til misbrugere, herunder særligt børn og unge fra misbrugsfamilier. Der bliver hvert år udarbejdet et indsatsområde, som indgår i kvalitetsstandarden. Værdigrundlag Rebild Kommune s værdigrundlag danner udgangspunkt for samarbejdet mellem forvaltning, borgere og pårørende. Det betyder, at de fem værdier: Ansvarlighed, ordentlighed, tillid, åbenhed og anerkendelse udgør grundlaget for arbejdet for borgere med misbrug. Rebild Kommune tager udgangspunkt i: Det enkelte menneske har ansvar for eget liv, egen forandring og fremskridt. Ordentlighed Det enkelte menneske er et socialt individ og har krav på at være en del af et socialt fællesskab. Tillid til at det enkelte menneske handler optimalt ud fra de kompetencer, det måtte have. Forhindre udvikling af misbrug gennem åbenhed, oplysning, forebyggelse, rammesætning og tidlig indsats Det enkelte menneske er unikt og har krav på at blive mødt med anerkendelse. Kvalitetsmål Som udgangspunkt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med afhængighed. At antallet af borgere med afhængighed i kommunen begrænses / reduceres At borgere med misbrug og deres pårørende sikres information og rådgivning om misbrug, støtte og vejledning samt oplysninger om aktuelle tilbud. At indsatsen overfor borgere med misbrug og deres pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen. At støtte borgeren i at blive integreret på ny socialt, arbejds- og familiemæssigt Fokus på misbrug og jobrelaterede indsatser Opfyldelse af behandlingsgaranti på stof og alkoholområdet Sikre den tidlige indsats ved at, forebygge og afhjælpe udvikling misbrug. 3 Revideret 24. januar 2011

9 Misbrugspolitik At ledelse og medarbejdere løbende udvikler tilbud og metoder i overensstemmelse i brugerkredsens behov Gennemførelse og opfølgning på politikken Efter byrådets vedtagelse af misbrugspolitikken i 2011 vil politikken blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der vil løbende blive fulgt op på målene i politikken, blandt andet via de årlige forberedelser til budgetprocessen. De generelle misbrugsmønstre og ungdomskulturer ændres løbende. Derfor er det vigtigt, at misbrugspolitikken regelmæssigt tages op til debat og overvejelse. I den forbindelse skal der laves en grundig opfølgning på det hidtidige arbejde, og kursen skal korrigeres, hvis der er behov for det. Nærværende misbrugspolitik skal revideres mindst hvert 4 år. Ikrafttrædelse Ovenstående Misbrugsspolitik træder i kraft d. xx måned Godkendt af Byrådet d. xx måned Revideret 24. januar 2011

10 Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling 2011

11 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandarder I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2005 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstandarder for Rebild Kommunes tilbud om social behandling for alkohol- og stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service En kvalitetsstandard er et politisk, administrativt og informativt styringsværktøj: Politisk, fordi standarden beskriver serviceniveauet for indsatserne til borgerne. Administrativt, fordi standarden er et arbejdsredskab både for visitatorerne som bestillere og leverandørerne som udførere. Informativt, fordi kvalitetsstandarderne oplyser borgeren om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgeren har ret til, når der er behov for hjælp. Kvalitetsstandarderne har således til formål: At synliggøre kommunes serviceniveau. At synliggøre borgernes rettigheder og pligter. At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kommunen skal mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarderne. Lovgrundlaget for misbrugsbehandling Følgende lovbestemmelser har betydning for misbrugsområdet: Sundhedsloven 141 og 142 Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at yde rådgivning til borgerne Servicelovens 16 der omhandler generelle bestemmelser om brugerinddragelse i tilrettelæggelsen og udnyttelsen af behandlingstilbuddene. Servicelovens 81 der generelt forpligter kommunen til at hjælpe voksne stofbrugere med en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, der er afpasset den enkeltes behov. Servicelovens 107, stk. 2 der fastsætter, at kommunen skal sikre det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til blandt andet stofbrugere, dvs. de tilbud, der i daglig tale kaldes døgnbehandling. Servicelovens der omhandler kommunens forpligtigelser til at tilbyde at udarbejde handleplaner (fx til sikring af en helhedsorienteret indsats). Revideret den 24. jan 2011 Side 1 af 8

12 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Alkoholbehandling Lovgrundlag Lov om Social Service 101 Sundhedsloven 141 og 141a Målgruppe/ tildelingskriterier Borgere med uhensigtsmæssigt og afhængighedsforhold til alkohol eller ønske om at få ændret dette. Henvisningsgrundlag Borgerne visiteres gennem Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg. Kommunerne er forpligtet til tage borgere fra andre kommuner, ligesom borgere i Rebild kommune har mulighed for at få ambulant anonym behandling andre steder. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet med Rebild Kommunes indsats på alkoholområdet er overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge alkoholmisbrug herunder at: Borgeren ophører med sit alkoholmisbrug Borgeren får nedsat og stabiliseret sit alkoholmisbrug, hvis et ophør ikke er muligt Reducere alkoholens psykiske og fysiske skadevirkninger Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst mulige tilbagefald Stabilisere og forbedre borgerens samlede sociale og helbredsmæssige situation Øge den enkeltes livskvalitet Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Ambulant alkoholbehandling: Udredning, afklaring af behandlingstilbud Ambulant alkoholbehandling Udlevering af antabus Afrusning Døgnbehandling Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser Støttende samtaler efter endt behandling Samtaler med pårørende Alkoholbehandlingen foregår ambulant med udgangspunkt i planlagte samtaler, hvilket betyder, at borgeren har mulighed for at passe et arbejde og øvrige aktiviteter, mens denne er i behandling. Revideret den 24. jan 2011 Side 2 af 8

13 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Krav til leverandør Uddannede alkoholbehandlere. Sundhedsfagligt og socialfagligt uddannet personale. Indsatsens omfang (Hyppighed) Udredning: 2-3 samtaler Afrusning evt. individuelt Ambulant alkoholbehandling: Ugentlige samtaler. Længden af forløbet er individuelt efter bevilling fra Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg. Udlevering af antabus: Efter behov og behandlingsplan. Tilbud til pårørende: Maksimum 2 samtaler. Hvad koster indsatsen for borgeren? Alkoholbehandlingen er vederlagsfri Hvad er kommunens kvalitetsmål? Som udgangspunkt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med misbrug. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med afhængigheds-problematikker opnår en alkoholfri tilværelse. At borgeren for at undgå tilbagefald sikres støttende samtaler i en nærmere afgrænset periode. At borgere med misbrug og deres pårørende sikres information og rådgivning om misbrug, støtte og vejledning samt oplysninger om aktuelle tilbud. At indsatsen overfor borgere med misbrug og deres pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen. Fokus på misbrug og jobrelaterede indsatser Hvordan følges op på ydelsen? Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk en gang årligt. Der følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og revisiteres i forhold til det Revideret den 24. jan 2011 Side 3 af 8

14 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling overordnede mål for indsatsen. I forbindelse med opfølgning vurderer Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg målene i forhold til pris og kvalitet. Herunder om der er udvikling i forhold til udgangspunktet. Monitorering af indsatsen Elektronisk patientjournal (OBS: Fokusområde) NAB Den nationale alkoholbehandlingsdatabase. Danmarks Statistik Servicestyrelsens misbrugsdatabase Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Revideret den 24. jan 2011 Side 4 af 8

15 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling Lovgrundlag Lov om Social Service 101 og 142 i Sundhedsloven og Vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Målgruppe/ tildelingskriterier Borgere med misbrug af euforiserende stoffer. Henvisningsgrundlag Borgerne visiteres gennem Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg. Kommunerne er forpligtet til tage borgere fra andre kommuner, ligesom borgere i Rebild kommune har mulighed for at få ambulant anonym behandling andre steder. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet med Rebild Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er overordnet at afklare, afdække, behandle og forebygge stofmisbrug herunder at: Borgeren ophører med sit stofmisbrug Reducere stofmisbrugets psykiske og fysiske skadevirkninger Tilbyde støtte til en stabil tilværelse med mindst mulige tilbagefald Stabilisere og forbedre borgerens samlede sociale og helbredsmæssige situation Øge den enkeltes livskvalitet Borgeren fastholdes i uddannelse og erhverv Forebygge kriminalitet Borgeren kan tilbydes substitutionsbehandling, hvis de ikke profiterer af stofmisbrugsbehandlingen. Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Ambulant stofmisbrugsbehandling: Udredning, afklaring af behandlingstilbud Ambulant stofbehandling Substitutionsbehandling Døgnbehandling Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser Støttende samtaler efter endt behandling. Krav til leverandør Uddannede stofmisbrugsbehandlere. Sundhedsfagligt og socialfagligt uddannet personale. Revideret den 24. jan 2011 Side 5 af 8

16 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indsatsens omfang (Hyppighed) Ambulant stofmisbrugsbehandling: Ugentlige samtaler, længden af forløbet er individuelt, efter bevilling fra Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg. Substitutionsbehandling: Efter behov Udlevering sker via apotekerordning. Døgnbehandling: Fra uger til måneder Tilbud til pårørende: Maksimum 2 samtaler. Hvad koster indsatsen for borgeren? Behandlingen af stofmisbrug er vederlagsfri. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Som udgangspunkt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med misbrug. Det overordnede kvalitetsmål er, at alle borgere med afhængigheds-problematikker opnår en stoffri tilværelse. At borgere med misbrug og deres pårørende sikres rådgivning om misbrug, samt oplysninger om aktuelle tilbud. At indsatsen overfor borgere med misbrug og deres pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde således, at der opnås sammenhæng i indsatsen. Fokus på misbrug og jobrelaterede indsatser Reducere kriminaliteten Hvordan følges op på ydelsen? Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk en gang årligt. Minimum 4 gange årligt følges op på behandlingstilbuddet i forhold til borgerens delmål og to gange årligt revisiteres i forhold til det overordnede mål for indsatsen. I forbindelse med opfølgning vurderer Myndighed forankret i Center for Pleje og Omsorg målene i forhold til pris og kvalitet. Herunder om der er udvikling i forhold til Revideret den 24. jan 2011 Side 6 af 8

17 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling udgangspunktet. Monitorering af indsatsen Elektronisk patientjournal SIB Den nationale stofmisbrugsbehandlingsdatabase. Danmarks Statistik Servicestyrelsens misbrugsdatabase Alle registreringer af behandlingsindsatsen, borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Revideret den 24. jan 2011 Side 7 af 8

18 Ydelseskatalog for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling 2011 Side 0 af 8

19 Hovedformålet med behandlingen i Rebild Kommunes misbrugsafdeling, er at bringe borgerens misbrug til ophør, samt at give vedkommende redskaber, der kan hjælpe pågældende til at forblive fri af misbrug. I misbrugsbehandlingen tages der hensyn til en helhedsindsats for borgeren, set i forhold til job, familie og netværk. Misbrugsafdelingen har faglig kompetence til at behandle personer med et misbrug af alkohol eller stoffer. Misbrugsafdelingen har ligeledes mulighed for at give støtte og vejledning til samarbejdspartnere i kommunen, pårørende og andre, der på den ene eller anden måde har misbrugsproblematikker inde på livet. I forhold til substitutionsbehandlingen er målsætningen at mindske misbrugets skadevirkninger og stabilisere borgerens daglige tilværelse. Derudover er formålet at bringe vedkommendes sidemisbrug af illegale stoffer til ophør og reducere kriminaliteten i forhold til dette. Revideret den 24. januar 2011 Side 2 af 8

20 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger Udredning Der laves en misbrugsudredning efter en misbrugsudredningsmodel. Udredning kan omfatte: Kortlægning af borgerens egne behandlingsønsker og mål med behandling Misbrugsanamnese, herunder tidl. behandling Netværksrelationer, både egne og professionelle. Psykologiske test 2-3 samtaler Udredning danner grundlag for matchning af behandlingstilbud, og for den efterfølgende visitation, så der kan lægges en behandlingsplan for borgeren. Der er behandlingsgaranti på 14 dage, fra borgerens første henvendelse til der skal ligge et behandlingsplan. Afrusning Borgeren (over 18 år) skal tilbydes akut afrusning inden en evt. behandling kan starte. Kan evt. foregå ambulant i kommunalt regi i samarbejde med egen læge Kan foregå på sygehus, Svenstrupgård eller anden behandlingsinstitution. Der ønskes stor smidighed mellem Center for familie og Handicap og misbrugsteamet, så behandlingen opstartes hurtigst muligt, når borgeren er ædru. Ambulant alkoholbehandling Individuelle samtaler med misbrugsbehandler efter bestemt aftalt koncept, og den behandlingsplan der er lagt. Samtaler hvor længden af forløbet er individuelt, efter bevilling fra Center for Familie og Handicap. Center for Familie og Handicap visiterer til denne opgave efter en udredning Revideret den 24. januar 2011 Side 3 af 8

21 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger Ambulant alkoholbehandling fortsat Ambulant behandling kan omfatte: Hjælp til fastsættelse af individuelle mål. Psykosociale samtaler Tilbagefaldsforebyggelse Mulighed for medicinsk og psykologisk vurdering Anonym rådgivning Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme især leversygdomme, infektioner, mangelsygdomme m.m. Behandlingen er på mindst 10 samtaler af ca. 1 times varighed. Udover behandlingen på X antal samtaler, er der mulighed for op til 5 opfølgende samtaler, som skal finde sted indenfor det efterfølgende år. Samtalerne kan foregå både i misbrugsafdelingens lokaler og i eget hjem efter individuel vurdering. OBS Flere borgere har blandingsmisbrug af både alkohol og stoffer. For at undgå tilbagefald er det meget vigtigt med opfølgende samtaler. OBS Borgere fra andre kommuner har ret til ambulant anonym alkoholbehandling i Rebild Kommune, ligesom borgere i Rebild Kommune har ret til at få anonym behandling andre steder. Pårørende samtaler, pårørende inddrages hvis det er relevant for behandlingen. Deltagelse i netværksmøder i forhold til familie, job m.m. Antabusbehandling Revideret den 24. januar 2011 Side 4 af 8

22 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger Udlevering af antabus Udlevering af antabus efter ordination af egen læge. Ydelsen kan omfatte: Frivillig indtag af antabus I opstarten er det 3 dage i træk og derefter ca. 2 x om ugen Opgaven kan ydes kvalificeret i en misbrugsafdeling. Der kan ydes vejledning og støtte, når ydelsen gives af personale med erfaring indenfor misbrugsområdet Behandlingsdom Ydelsen kan evt. gives i eget hjem Krav fra Center for Familie & Handicap i forhold til børn i hjemmet. Ambulant stofmisbrugsbehandling Individuelle samtaler med misbrugsbehandler efter aftalt koncept, og den behandlingsplan der er lagt efter en udredning. Ambulant behandling kan omfatte: Hjælp til fastsættelse af individuelle mål. Psykosociale samtaler Tilbagefaldsforebyggelse. Samtaler hvor længden af forløbet er individuelt, efter bevilling fra Center for Familie og Handicap. Behandlingen er på mindst 10 samtaler af 1 times varighed. Ud over behandlingen på X antal samtaler, er der mulighed for op til 5 opfølgende samtaler, som skal finde sted Center for Familie og Handicap visiterer til denne opgave efter en udredning. Samtalerne kan foregå i misbrugsafdelings lokaler og/eller i eget hjem. OBS Flere borgere har et blandingsmisbrug af både stoffer og alkohol. For at undgå tilbagefald er det meget vigtigt med opfølgende samtaler. Revideret den 24. januar 2011 Side 5 af 8

23 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger Mulighed for medicinsk og psykologisk vurdering. indenfor det efterfølgende år. Ambulant stofmisbrugsbehandling fortsat Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme, især hepatitis, HIV, infektioner, mangelsygdomme m.m. Pårørende samtaler, - pårørende inddrages, hvis det er relevant for behandlingen. Deltagelse i netværksmøder i forhold til familie, job, uddannnelse m.m. Urintest Vurdering om substitutionsbehandling er nødvendigt evt. i en periode. Substitutions-behandling Ud fra en lægelig behandlingsplan, hvor denne har vurderet at borgeren skal i substitutionsbehandling. Samtaler med læge Samtaler med misbrugsbehandler Hvis stofmisbrugsudredningen viser, at borgeren ikke kan behandles via samtaler ud af sit misbrug, henvises til lægekonsulent. Substitutionsbehandling omfatter: Udlevering af medicin på apotek daglig eller Målgruppen er: Personer med et længerevarende Revideret den 24. januar 2011 Side 6 af 8

24 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger fortsat Substitutions-behandling Lægelig behandlingsplan, herunder: Formål med behandling Valg af præparat Dosisstørrelse Udleveringsmåde Kontrol med indtagelsen Samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger Urintest, bl.a for at måle om der er supplerende illegal misbrug. sjældnere Ofte er det en meget langvarig behandling, og for mange livsvarigt. Ydelsen gives som en pakkeløsning for et år ad gangen misbrug af opioider og flere mislykkede behandlingsforløb. Denne gruppe er ofte meget sårbare personer, hvor der indenfor misbrugsafd. vil være behov for mere omsorgspræget social og sundhedsfaglig støtte, og personerne skal ofte støttes i deres kontakter til de sociale myndigheder og til sundhedsvæsenet. Opfølgning på helbredssituation. Skadesreduktion Døgnbehandling Døgnophold på en behandlingsinstitution. Fra uger til måneder Center for Familie og Handicap visiterer efter udredningen Urintest Tæt samarbejde med kommunens misbrugsafd. Og Center for Familie og Handicap Tage urinprøver for at tjekke misbrug/supplerende illegal misbrug: 1-2 gange om ugen. Hos borgere der har hjemmeboende børn Hos borgere der skal fremvise Revideret den 24. januar 2011 Side 7 af 8

25 Ydelseskatalog Alkoholbehandling og stofmisbrug Ydelsen Indholdet af ydelsen Hyppighed Bemærkninger rene urinprøver i forhold til uddannelse m.m. Borgere der har en behandlingsdom Revideret den 24. januar 2011 Side 8 af 8

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere