Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12"

Transkript

1 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: A

2 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer både stof- og alkoholafhængihed. Dette gør vi for at kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede. Definition af misbrug og rusafhængighed Brug af rusmidler kan placeres på en skala der går fra et sporadisk/ eksperimenterende brug over det almindelige, socialt accepterede brug til misbrug og videre til afhængighed. Rebild Kommune lægger sig op af følgende definition: Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid. Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser. Målgrupper for misbrugsindsatsen Misbrugspolitikkens primære målgruppe er borgere, der er fysisk eller psykisk afhængige af alkohol eller andre rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader for vedkommende selv, nærtstående eller samfundet: 1. Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af alkoholmisbrug 2. Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af stofmisbrug samt borgere i medicinsk substitutionsbehandling (metadon mv.) 4. Unge misbrugere under 18 år 5. Borgere med dobbeltdiagnoser 6. Pårørende til misbrugere, herunder særligt børn og unge fra misbrugsfamilier Mulighed for frit-valg En person, der er visiteret til behandling, kan efter servicelovens 101, stk. 4, vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller på en godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det behandlingssted, der umiddelbart er visiteret til. Retten til at vælge kan dog ifølge servicelovens 101, stk. 6, begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Journalnummer: A

3 Overordnede mål for alle ydelser og indsatser At borgeren inddrages i hele forløbet og er medbestemmende i forhold til egen handleplan og tilrettelæggelsen af indsatser under behandlingsforløbet At sikre en målrettet sammenhængende indsats på misbrugsområdet. At tilbyde den til enhver tid mest optimale ydelse med de ressourcer, der er til rådighed i behandlingsteamet, og i en koordineret indsats med øvrige relevante instanser. At reducere sidemisbrug for de borgere, som modtager substitutionsmedicin. At skadesreducere i forhold til borgere med særlig belastning. At imødekomme borgere, der har behov for hjælp, uagtet at de ikke kan komme til Center Sundhed, via undtagelsesvist at tilbyde hjemmebesøg. 101: Behandling Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. 3 Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Journalnummer: Stk. 5. Behandling A og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkohol-misbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 2

4 Unge - under 18 år Anonyme samtaler Alle borgere herunder pårørende, som har spørgsmål, bekymringer eller ønsker om oplysninger vedrørende alkohol og misbrugsbehandling Åben anonym rådgivning opnås ved at ringe til Telefonen er åben hver dag fra kl Rådgivningen er ifølge lovgivningen anonym og kan i princippet gives til andre borgere fra andre kommuner/regioner. 3 gange á 2 timer. efter konkret aftale. Behandlingsgarantien træder i kræft inden for 14 dage efter, man har ytret ønske om at komme i behandling. Forældre/elev arrangementer Børn i 9. og 10. klasse og forældre Temaaften/oplæg for forældre og elever sideløbende, efterfulgt debat om mål for en fælles forståelse set i forhold til eksempelvis: Trivsel IT-mobning Alkoholdebut Fester, Hashbrug Netværk. At der skabes forældrenetværk og regler om alkohol Der lægges særlig vægt på, og stilles krav til at forældrenes rolle og initiativ er afgørende. En gang årligt pr. klasse. Lærerne kontakter Center Børn og Unge - SSP ved et konkret behov. Undervisere; SSP konsulenter, Sundhedsplejen. Rusmiddelkonsulent inddrages ad hoc. Undervisningsforløb for elever Udskolingen 8. og 9. klasse Via videndeling og dialog at få holdninger og viden frem hos eleverne, så de fremover kan forholde sig mere bevidst og kritisk til deres til eller fravalg af tobak og rusmidler. Kan med fordel være en del af den supplerende sundhedsundervisning og / eller i forbindelse med projekter og temauger. En gang årligt pr. klasse til Center Børn og Unge SSP. Undervisere er; Rusmiddelkonsulenter, SSP konsulenter 3

5 og Sundhedsplejen i samarbejde med lærere. Ungdomsklubbernes deltagelse i den forebyggende indsats år Uformel deltagelse i klubarrangementer. Ungdomsklubberne afholder forebyggende temaarrangementer omkring alkohol, tobak og rusmidler. Det er fortrinsvis SSP-konsulenter, der formidler dette. Ad-hoc Forankres i normalsystemet Rusmiddelkonsulent kan kontaktes ved konkret henvendelse. Råd/vejledning Lærere, pædagoger; Sundheds-plejerske, Kontakt-personer, Myndigheds-rådgiver UU-vejlederne Opkvalificering af fagpersoner, der på en eller anden vis arbejder med personer med et misbrug, eller som ønsker information om rusmidler som et led i en forebyggende indsats. Ad-hoc rettes til Rusmiddelkonsulenterne Når den enkelte fagperson har haft en bekymring om problematisk forbrug i en periode over 3 mdr., skal der rettes henvendelse til en Rusmidelskonsulent. Oplysning/ rådgivning 10. klasse Produktions-skolen, Ungdoms-uddannelser Gymnasium Opkvalificering af fagpersoner, der på en eller anden vis arbejder med personer med et problematisk forbrug, eller som ønsker information om rusmidler som et led i en forebyggende indsats. 1 time ugentlig Rusmiddelkonsulent skal kontaktes ved konkret henvendelse. Èn gang årligt mødes repræsentanter fra målgruppen med Center Arbejdsmarked. Hjælp til pårørende Pårørende Som pårørende er du udfordret på mange måder. Derfor har vi særligt fokus på hjælp til familier til rusmiddelafhængige. Tilbuddene gælder hvad enten du er pårørende til en alkohol- eller stofafhængig. Det er gratis og anonymt. 1-3 samtaler á 2 timer Rusmiddelkonsulent kan kontaktes ved konkret henvendelse. 4

6 Udredning Unge under 18 år Afklarende samtale mhp. egne oplevelser. Målsætning på den korte og den lange bane. Forældrene skal give samtykke til iværksættelse af et behandlingstilbud. Der er også krav om samtykke fra unge, når denne er fyldt 15 år. 1-4 samtaler á 1,5 time Rusmiddelkonsulent eller psykolog udreder forløb. Hvis der indledes et forløb eller ved behov kontaktes Center Familie og handicap som er myndighed. Ambulant ungebehandling Unge under 18 år Den unge tilbydes hjælp til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med teenagerlivet i overgangen til voksenlivet. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang med helhed for øje. Der er et tæt samarbejde med netværket. Der er mulighed for tæt samarbejde med eksterne parter herunder psykolog. ½ års forløb. pr. telefon, mail, skype eller efter individuel aftale. Voksne over 18 år Socialsygepleje + 18 år En socialsygeplejerske kan være brobygger og koordinator mellem udsatte borgere og sundhedssystemet, idet den udsatte kan have en adfærd, der vanskeliggør et samarbejde. Socialsygepleje kan omfatte: Kontakt til den udsatte ved indlæggelse på somatiske og psykiatrisk sygehus og efter udskrivelsen, så den udsatte bedst muligt kan følge den behandling der er sat i værk, så nye indlæggelser undgås. Egen læge. Opsøgende i forhold til indlagte borger. Andre afdelinger i Rebild Kommune. Kontakt til den udsatte ved ophold på forsorgshjem, og i samarbejde med Center Familie og handicap får lavet en handleplan. Kontakt til privatpraktiserende læge, speciallæge eller andre indenfor sundhedssystemet i samarbejde med den udsatte, for at bedre deres sundhedstilstand. 5

7 Kontakt til afhængige, som ikke kan profitere af den traditionelle behandling, men hvor behandling med omsorg er en vigtig del. Mad, hygge og socialt samvær/cafe Alle Nuværende og tidligere klienter ved Rusmiddelteam Rebild. Forebygge yderligere belastninger, og prøve at hjælpe den udsatte ud fra en faglig og professionel forståelse, og gøre det på en nænsom og empatisk måde. Frivilligt netværksskabende forum med fokus på konstruktiv håndtering af livets mange muligheder og udfordringer. Rusmiddelteamet er vært ved et let traktement, hvor der er et overordnet tema for dagen. Eksempelvis: Hvordan finder jeg glæde i mit liv, tilbud i lokalområdet, fritid, forår etc.) Der vil være en kort runde bordet rundt, hvor hver enkelt får mulighed for at fortælle og blive hørt uden afbrydelse. Opstart 2 gange årligt. Afholdes 1 x per måned á 2 timer Udredning + 18 år Der laves en Rusmiddeludredning efter en rusmiddeludredningsmodel. Udredning kan omfatte: Målsætning Kortlægning af borgerens egne behandlingsønsker og mål med behandling Rusmiddelanamnese, herunder tidl. behandling Netværksrelationer, både egne og professionelle. Psykologiske test evt. 1-3 samtaler á 1,5 time Udredning danner grundlag for matchning af behandlingstilbud, og for den efterfølgende visitation, så der kan lægges en behandlingsplan for borgeren. Der er behandlingsgaranti på 14 dage, fra borgerens første henvendelse til der skal ligge en behandlingsplan. Fokus på dobbeltbelastede borgere 6

8 Afrusning + 18 år Borgeren (over 18 år) skal tilbydes afrusning inden en evt. behandling kan starte eller ved behov under igangværende behandling Kan evt. foregå ambulant i kommunalt regi i samarbejde med egen læge Kan foregå på sygehus, Svenstrupgård eller anden behandlingsinstitution. Ambulant alkoholbehandling + 18 år Der tilbydes individuelle samtaler. De ambulante samtaler er grundstenene i behandlingen. Disse samtaler kan have forskellig karakter, alt efter hvilke personlige udfordringer og problematikker der er tale om. Individuelle samtaler med misbrugsbehandler efter bestemt aftalt koncept, og den behandlingsplan der er lagt. Ambulant behandling kan omfatte: Afklarende og motiverende samtale Hjælp til fastsættelse af individuelle mål. Anerkendende samtaler Tilbagefaldsforebyggelse Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme Pårørende samtaler, pårørende inddrages hvis det er relevant for behandlingen. Behandlingen er på max 10 samtaler. Udover behandlingen, er der mulighed for op til 5 opfølgningssamtaler, som skal finde sted indenfor det efterfølgende år. Samtalerne foregår som udgangspunkt i Rusmiddelteamets lokaler. OBS: Flere borgere har blandingsmisbrug af både alkohol og stoffer. For at undgå tilbagefald er det meget vigtigt med opfølgende samtaler. Borgere fra andre kommuner har ret til ambulant anonym alkoholbehandling i Rebild Kommune, ligesom borgere i Rebild Kommune har ret til at få anonym behandling andre steder. Udlevering af antabus Deltagelse i netværksmøder i forhold til familie, job m.m år Udlevering af antabus efter ordination af egen læge. Ydelsen kan omfatte: Frivilligt indtag af antabus Efter ordinering fra læge. Opgaven kan ydes kvalificeret i en Rusmiddelafdeling, dog aftalt i samarbejde med sygeplejeklinikken. Behandlingsdom Krav fra Center for Familie & Handicap i forhold til Der kan ydes vejledning og støtte, når ydelsen gives af personale med 7

9 børn i hjemmet. erfaring indenfor rusmiddelområdet. Ambulant stofmisbrugsbehandling + 18 år Individuelle samtaler med Rusmiddelbehandler efter aftalt koncept, og den behandlingsplan der er lagt efter en udredning. Ambulant behandling kan omfatte: Hjælp til fastsættelse af individuelle mål. Anerkendende og motiverende samtale Samtaler hvor længden af forløbet er individuelt. Der bevilges maksimalt 10 samtaler af 1 times. Ydelsen kan evt. gives i eget hjem, hvis det er i forbindelse med andre ydelser fra Rusmiddelteamet. Samtalerne foregår som udgangspunkt i Rusmiddelteamets lokaler. Tilbagefaldsforebyggelse. Mulighed for psykologisk vurdering. Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme Pårørende samtaler, - pårørende inddrages, hvis det er relevant for behandlingen. Deltagelse i netværksmøder i forhold til familie, job, uddannelse m.m. Urintest (frivilligt) Vurdering om substitutionsbehandling er nødvendigt evt. i en periode. Ud over behandlingen på maksimalt 10 individuelle samtaler, er der mulighed for op til 5 opfølgende samtaler, som skal finde sted indenfor det efterfølgende år. Skadesreduktion + 18 år Borgere der efter udredning og eventuel Individuel tilrettelagt omsorgstilbud i ambulant regi. Tæt samarbejde/koordinering ift. Andre instanser. Ydelsen er af mere opsøgende karakter og hvor stoffrihed eller ædruelighed ikke umiddelbart er muligt eller ønsket af 1 år ad gangen Ambulant 8

10 opstart af et ambulant forløb ikke vurderes at kunne profitere af et ambulant kognitivt forløb. borgeren. Substitutionsbehandling + 18 år Personer med et længerevarende problematisk forbrug af opioider og flere mislykkede behandlingsforløb. Ud fra en lægelig behandlingsplan, hvor denne har vurderet at borgeren skal i substitutionsbehandling. Substitutionsbehandling omfatter: Lægelig behandlingsplan, herunder: Formål med behandling Valg af præparat Dosisstørrelse Udleveringsmåde Samtaler med læge Samtaler med Rusmiddelbehandler Udlevering af medicin på apotek/sygeplej eklinik daglig eller sjældnere Hvis stofmisbrugsudredningen viser, at borgeren ikke kan behandles via samtaler ud af sit misbrug, henvises til lægekonsulent. Kontrol med indtagelsen Samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger Urintest, bl.a for at måle om der er supplerende illegal misbrug. Opfølgning på helbredssituation. Skadesreduktion Ofte er det en meget langvarig behandling, og for mange livsvarigt. Ydelsen gives som en pakkeløsning for et år ad gangen Social handleplan Rusmiddelteamet stiller krav om, at borgere, der har hjemmeboende børn aflægger urinprøver for at tjekke misbrug/supplerende illegal misbrug. Det forekommer minimum hver 3. md. og sker u-varslet. Denne gruppe er ofte meget sårbare personer, hvor der indenfor Rusmiddelafdelingen vil være behov for mere omsorgspræget social og sundhedsfaglig støtte, og 9

11 personerne skal ofte støttes i deres kontakter til de sociale myndigheder og til sundhedsvæsenet. Afklarende samtale Lægelig samtale + 18 år i Substitutionsbehandling Borgeren tilbydes en motiverende samtale med Rusmiddelteamets psykolog, såfremt Rusmiddelbehandler ved samtale vurderer, at borger vil have gavn af en samtale med henblik på at modtage behandling for sit problematiske forbrug af alkohol eller stoffer år Borgere har krav på en lægelig samtale om opstart af lægelig stofmisbrugsbehandling + 18 år Døgnophold på en behandlingsinstitution. Tæt samarbejde med kommunens Rusmiddelafdeling og Center for Familie og Handicap 1 time Til Rusmiddelteamet, der henviser til Rusmiddelteamets psykolog Samtalen foregår i Rusmiddelteamets lokaler. 1 time Ved henvendelse til Rusmiddelteamet tilbydes samtalen indenfor 14 dage. Fra uger til måneder Center for Familie og Handicap visiterer til Døgnbehandling efter udredning og indstilling fra Rusmiddelteamet. Urintest + 18 år Undersøge urinprøver for at afdække eventuelt rusmiddelforbrug/ illegalt forbrug: Hos borgere der har hjemmeboende børn Efter krav fra anden myndighed. Hos borgere der skal fremvise rene urinprøver i forhold til uddannelse m.m. Borgere der har en behandlingsdom Opfølgning + 18 år I samarbejde med Myndighed i Center for Familie og Handicap lægges en plan forud for hjemkomst fra døgnophold. Døgnbehandling Familieorienteret Rusmiddelbehandling + 18 år Der tilbydes ambulante samtaler med 2 Rusmiddelbehandlere, der hjælper familien med at arbejde med deres relationer og mønstre. Målet er at forældre får hjælp til at tage konstruktivt ansvar for sig selv og familien. Der ydes maksimalt 5 samtaler á 1,5 time, hvorefter der udarbejdes til en Rusmiddelbehandler. Samtalerne foregår som udgangspunkt i 10

12 Ny Ydelse Børn i familien inddrages i processen i samarbejde mellem Rusmiddelbehandlere og forældre. evaluering. Ved behov skal der ske ny bevilling efter socialfaglig vurdering. Rusmiddelteamets lokaler. 11

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere