Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011 Kære forældre Skolebestyrelsen på Vigersted Skole har et klart defineret årshjul der arbejdes efter. Årshjulet indebærer cirka 10 ordinære møder og med års mellemrum en tilbagevenden til en række faste temaer. Derudover arbejdes der i forskellige skrivegrupper uden for møderne, når der er behov for dette. Den nuværende skolebestyrelse synes måske for nogle at være mindre udadvendt end den forrige, men det er kun et spørgsmål om arbejdsmetoder, det er ikke et spørgsmål om engagement! P.t. er der nedsat en arbejdsgruppe som forestår udarbejdelse af velkomstfolder fra forældre til forældre Velkommen til Vigersted Skole. Herudover er der planer om et fællesmøde for klasserepræsentanterne, herom senere. Endvidere vil bestyrelsen bruge hjemmesiden noget mere, når der er nyt og spændende at dele med alle. Samtidig hermed opfordres der til at læse referaterne fra bestyrelsesmøderne. Vi arbejder godt sammen i skolebestyrelsen, vi trækker på hinandens ressourcer, og vi har et godt samarbejde med skolens ledelse. Skoleåret 2010/2011 blev dog meget anderledes end vi havde planlagt. Skolestruktur: Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2010/2011 har været præget af det politiske arbejde om Ringsted Kommunes fremtidige skolestruktur. Dette arbejde, der begyndte tilbage i 2008/2009, vil, så vidt vi kan vurdere, kunne få stor indvirkning på Vigersted Skoles hverdag. Baggrunden for diskussionen om en ny skolestruktur i kommunen er et behov for store investeringer i skolevæsenet, blandt andet til efteruddannelse af lærere, forøgelse af elevernes timetal og forbedring af skolernes IT. Da det ikke er politisk muligt at øge bevillingerne til skolevæsenet nævneværdigt, kan disse investeringer kun ske ved, at der spares andre steder på skoleområdet. I efteråret 2010 gik arbejdet ind i en ny fase, da politikerne fremsendte et forslag til strukturændring, som skolebestyrelserne blev bedt om at forholde sig til. Forslaget, Distriktsskolemodellen, indebar, at alle skolerne i hvert skoledistrikt skulle slås sammen til én skole. De enkelte skoler ville efter den model blive til afdelinger i én og samme distriktsskole. Den største afdeling ville være distriktets centralskole, hvor alle elever fra og med 7. klasse skulle gå. I skolebestyrelsen kunne vi ikke se, at politikernes forslag ville frigøre midler i nævneværdigt omfang til de påkrævede investeringer. Vi fandt, at de nye distriktsskoler derfor hurtigt ville havne i en situation, hvor de måtte lukke egne afdelinger for at få økonomi og kvalitet til at hænge sammen. Samtidig var mange af de små skolers bestyrelser helt naturligt meget kritiske overfor forslaget. Kort efter nytår trak politikerne derfor forslaget tilbage. 1

2 I marts fremkom politikerne med et nyt udspil til ændret skolestruktur. Det nye udspil taler på en åbenhjertig og direkte måde om behovet for at reducere antallet af skoler, så der frigives penge til at højne kvaliteten af undervisningen på de skoler, der bliver tilbage. Skolebestyrelserne har reageret på de nye signaler fra kommunen ved at tage arbejdstøjet på og samarbejde om at løse opgaven. Skolebestyrelsesmedlemmerne deltog på det udvidede skoleforumsmøde i Ringsted Kongrescenter, hvor de forskellige modeller og indsatsområder blev diskuteret. Der var bred enighed, om at alle indsatserne, højere faglighed, IT, lokalt råderum, forøgelse af elevernes timetal samt kompetenceforøgelse hos lærerne var lige vigtige. Der blev ikke peget på en decideret model som værende den bedste, men der var enighed om, at politikerne skulle tage nogle langsigtede beslutninger, hvor man skulle kigge på hele kommunens skole. Det lå i kortene, at der skulle foretages store beslutninger for at tilføje skoleområdet flere midler til indsatsområderne. Politikerne besluttede at fremrykke processen for at give mulighed for at etablere privatskoler, og det ligger nu klart, at der bliver truffet en budgetmæssig beslutning i byrådet i juni. I det reviderede kommissorium per april 2011 som Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet at arbejde videre med, har man valgt, at den nye skolestruktur i Ringsted skal være følgende: En Land & by model, hvor organisationen er den samme som hidtil med skolebestyrelser og lignende, men hvor man lukker tre skoler: Kværkeby, Allindelille og Vetterslev-Høm. Derudover foreslås det, at Benløse Skole og Asgårdsskolen slås sammen til en, men på to adresser. Denne model foreslås implementeret per 1. august 2012, altså skoleåret 2012/13. For Vigersted Skole betyder det konkret, at vi til august 2012 skal huse børn fra Vigersted og nogle fra Kværkeby skoledistrikter. Oveni Land & by modellen foreslås en Campusmodel, hvor alle kommunens børn skal gå fra klasse. Det bliver en skole med op til elever. For Vigersted Skole betyder det konkret, at vi, hvis campusmodellen bliver besluttet, ikke har overbygningen per 1. august Vi henviser endvidere til, at alle læser det vedhæftede kommissorium for Skolestruktur Vi følger i skolebestyrelsen selvfølgelig debatten meget nøje. Vi håber, at så mange som muligt vil finde vej til lærerværelset den 12. maj kl og give deres mening til kende om Vigersted Skoles fremtid. Vi starter ca. ½ time efter Forårskoncerten for at alle evt. kan nå hjem med børnene og retur igen. Der er ikke én af de skolestrukturmodeller, der diskuteres i øjeblikket, som ikke er godt nyt for regionens trafikselskab! Det skal understreges, at fritids- og pasningstilbud ikke (længere) er omfattet af debatten om ny skolestruktur. Med andre ord har kommunen ikke aktuelle planer om at afskaffe dagstilbud nogen steder lige nu! I skolebestyrelsen har vi valgt at gå ind i det politiske arbejde om den nye skolestruktur i sikker forvisning om, at Vigersted Skole ikke kan undværes, uanset hvilken struktur, der ender med at blive vedtaget i 2

3 byrådet. Blandt andet derfor har vi ikke været helt så langt oppe på barrikaderne som andre skolebestyrelser, der har stået med et helt anderledes alvorligt perspektiv på det, som skal til at ske. I stedet har vi argumenteret for, at der skal anlægges et samlet syn på hele skolevæsenet i kommunen. Vi er vi gået ind i arbejdet på de præmisser, som er blevet lagt frem fra kommunens side, og har fokuseret på, hvordan Vigersted Skole bedst kan bidrage til helheden. I sidste ende er beslutningen op til vore politikere. Vore nye 7. klasse-elever Samtidig med debatten om skolestrukturen blev der i efteråret indgået et budgetforlig i kommunen, der indebærer, at 7. klasserne fra Jystrup og Kværkeby fra og med august 2011 skal gå på Vigersted Skole. I den forbindelse tog skolebestyrelsen allerede i november kontakt til Søholmskolens og Kværkeby Skoles bestyrelser og senere med alle forældrerepræsentanterne på de tre skoler med henblik på at udforme fælles sociale spilleregler for alle 7. klasser, så alle elever og forældre kan føle sig velkomne. Skolebestyrelsen lægger stor vægt på, at de elever, der modtages fra oplandsskolerne, føler sig velkomne og godt tilpas. Elevrådet er langt fremme i overvejelserne om at holde en fest i begyndelsen af det nye skoleår. Tidspunktet er valgt med omhu, så de nye 7. klasse elever kan komme med. De kommende 7. klasses elever har alle været samlet tre intro dage på Vigersted Skole for at mødes deres kommende klassekammerater samt været på dagsbesøg på Søholmskolen og Kværkeby Skole. På Vigersted Skole har de fået vist deres kommende skole frem og lavet mange spændende aktiviteter sammen. Forældrerepræsentanterne for alle skoler i distriktet har sammen aftalt et sæt spilleregler for samværet i de store klasser, med det formål at sikre de bedst mulige rammer for elevernes trivsel. Vore nye 8. kl. elever Samtidig med, at vi har forberedt modtagelsen af 7. klasse eleverne fra oplandsskolerne, har vi også i år budt næste skoleårs kommende 8. klasse elever velkommen fra Søholmskolen. Kværkeby Skole har allerede i indeværende skoleår været en integreret del af den nuværende 7. klasse på Vigersted Skole. Overgangsarbejdet har fundet sted på samme vis som i de foregående år. Naturlegepladsen Vigersteds naturlegeplads ligger centralt i byen, overfor kirken. Vigersted Skoles elever har stor fornøjelse af legepladsen, men dens eksistens har været truet på grund af manglende økonomi til vedligeholdelse. Skolebestyrelsen har accepteret, at Vigersted Skole yder et beskedent, årligt bidrag på kr. til opretholdelse af legepladsen. Principper for vikardækning Skolebestyrelsen har i år behandlet skolens principper for vikardækning. Det er relativt sjældent, at børnenes lærere er fraværende, og når det sker, kan der være mange forskellige årsager dertil. Sygdom kan 3

4 være én af årsagerne, men heldigvis har Vigersted Skoles lærerstab et meget lavt sygefravær, faktisk på cirka det halve af gennemsnittet for alle landets kommunalt ansatte (landsgennemsnittet for kommunalt ansatte var på 4,7% i 2010). Forhåbentlig vil antallet af vikartimer stige i fremtiden, i takt med, at vore lærere forhåbentlig kommer til at modtage mere efteruddannelse! Mobning og sociale medier Skolebestyrelsen afviklede i begyndelsen af 2011 et aftenarrangement med temaet mobning og sociale medier. Organisationen Børns Vilkår holdt en levende og gribende præsentation med indlagte debatter, og vi fik indtryk af, at de fremmødte forældre og børn som helhed havde stort udbytte af aftenen. Arrangementet efterlod et levende indtryk af, hvor stærke kræfter de sociale medier, som eksempelvis Facebook og Arto rummer, kræfter, der, hvis de vendes imod den enkelte, kan være ødelæggende. Men aftenen bidrog i høj grad til at øge vidensniveauet om, hvad der faktisk foregår på de sociale medier, og til at sætte perspektiver på: Det er heldigvis kun få, der får meget ubehagelige oplevelser gennem de sociale medier, og endnu langt færre, som udsættes for eksempelvis seksuelle krænkelser. Fra skolebestyrelsens side skal der dog lyde en opfordring til alle forældre om at interessere sig for deres børns brug af sociale medier og om at medvirke til, at børnene følger almindelig god skik og brug for dels at beskytte sig selv, dels at passe på andre. Budgettet for skoleåret 2011/2012 Skolebestyrelsen har under gennemgangen af skolens budget for 2011/2012 taget til efterretning, at skolens elever nu efterhånden kun lige akkurat modtager det mindste lovlige antal undervisningstimer. Der er ingen tvivl om, at skolens ledelse ikke har nogen selvstændige handlemuligheder for at øge timetallet. Problemstillingen er for os et tydeligt eksempel på, at vi, med de foreliggende kommunale budgetter, er nået til vejs ende med den nuværende skolestruktur. Dette er en væsentlig årsag til, at vi som skolens bestyrelse er gået konstruktivt ind i debatten om ændringerne i skolestrukturen. For skolebestyrelsen er det vigtigere, at vore skoleelever modtager den bedst mulige undervisning i det størst mulige antal timer, end at den nuværende skolestruktur bevares. Navne, der kom og gik i løbet af skoleåret 2010/2011 Vigersted Skole har i dette skoleår sagt farvel til følgende medarbejder: Anne Marie Christensen, A-huset. Tarik Bassiouni, Teknisk Serviceleder, fratræder sin stilling for at gå på pension ved udgangen af juni måned afvikling af ferie betyder at Tarik har sidste arbejdsdag den 11/ Skolebestyrelsen takker for den indsats som I begge har ydet for vores skole og børn. Følgende medarbejder er tiltrådt: Helle Gødsbøll Wandel, A-huset. Skolebestyrelsen ønsker dig velkommen på Vigersted Skole! 4

5 Ved indledningen af skoleåret 2010/2011 var der valg til skolebestyrelsen. Tre forældrerepræsentanter genopstillede ikke. Skolebestyrelsen siger tak til Palle Kristoffersen, Ole Østergaard og Jakob Bjerre for jeres mangeårige indsats for vores skole. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er Peter Gylling, Peer Rasmussen, Søren Vendler, Trine Præstmark, Marianne Løve, Miriam Munksgaard og Anette Fog. Elevrepræsentanter i skolebestyrelsen dette skoleår er Selma Munksgaard og Peter Thestrup Foss. Medarbejderrepræsentanterne er: Ingelise Jørgensen og Lena Jensen. Sekretærerne er Jette Vase Hansen og Christine Borup Gad. Afrunding Nu er skoleåret snart slut, og et nyt skal begynde om ikke så længe. I skolebestyrelsen er vi altid åbne for kommentarer, idéer og spørgsmål, der vedrører skolens principper. Vi ser frem til et nyt skoleår med tre 7. klasser, to 8. klasser og tre 9. klasser og til at modtage et helt nyt kuld børnehaveklassebørn præcis 24 børn det er skønt! 10. maj 2011 Skolebestyrelsen, Vigersted Skole 5

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere