Strenge tider. København i krig og fred, Redigeret af Peter Henningsen & Rasmus Mariager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strenge tider. København i krig og fred, 1943-49. Redigeret af Peter Henningsen & Rasmus Mariager"

Transkript

1 Strenge tider København i krig og fred, Redigeret af Peter Henningsen & Rasmus Mariager Københavns Stadsarkiv og Københavns Kommune 2006

2 Indhold 1. Indledning... 5 Peter Henningsen & Rasmus Mariager 2. Indtil de vender hjem Københavns Socialtjeneste og de danske jøder Sofie Lene Bak 3. Da byen slog fra sig Erik T. Jensens optegnelser om folkestrejken i København 1944 Niels Erik Jensen (udg.) 4. Små patrioter Københavnske skolebørns erindringer om besættelsen Palle Roslyng-Jensen 5. Midt i en mørketid Tyske flygtninge på Kløvermarken Ulf Kyneb 6. Kastrupfortet En interneringslejr for tyske flygtningebørn Kirsten Lylloff 7. Forhaling og forhandling Danmark, Storbritannien og de tyske flygtninge Rasmus Mariager Bidragydere

3

4 2 Indtil de vender hjem Københavns Socialtjeneste og de danske jøder Sofie Lene Bak I begyndelsen Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 gennemførte den tyske besættelsesmagt i Danmark en razzia mod de danske jøder. Efter mere end tre års besættelse var Endlösung der Judenfrage den endelig løsning af Jødespørgsmålet blevet udvidet til også at omfatte mønsterprotektoratet Danmark. På dette tidspunkt havde de tyske jøder været udsat for mere end 10 års chikane og terrorisering og siden legaliseret diskrimination og forfølgelse. De første deportationer fra Vesteuropa var begyndt i Holland 2½ år forinden og først nu et år efter deportationen af de norske jøder blev også Danmark inddraget i den storstilede nazistiske plan for at rense Europa for jøder. De danske jøder havde ganske vist været en del af den nazistiske planlægning siden den berygtede Wannsee-konference i januar 1942, hvor de praktiske detaljer omkring masseudryddelsen af Europas jøder blev fastlagt, men af hensyn til samarbejdet mellem de danske og tyske myndigheder var en aktion imidlertid talrige gange blevet udskudt. Med samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 bortfaldt værnet om de danske jøder. Få dage efter begyndte besættelsesmagtens detaljerede planlægning af en massearrestation. Historien om den spektakulære advarsel til den danske jødiske menighed er velkendt og elsket. Advarslen kom fra en af den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Bests nærmeste medarbejdere, gesandtskabets skibsfartskyndige G. F. Duckwitz hvis ikke fra Best selv og muliggjorde den fabelagtige redning af de danske jøder. Da tyske politibataljoner, assisteret af danske nazister og østfrontsfrivillige på orlov, den 1. oktober kl. 21 kørte ud i Københavns gader for at arrestere jøderne, fandt de i langt de fleste tilfælde deres boliger forladte. Henover de næste tre uger blev henved 8000 mennesker med danskernes hjælp og velvilje transporteret i sikkerhed i Sverige. Kun medbringende hvad de kunne bære i deres arme, eller hvad de i al hast havde fået omsat til kon-

5 12 Sofie Lene Bak tanter eller afsat til venner og slægtninge. Bag sig efterlod de deres hjem og ejendele, jobs, forretninger, ja, deres hele tilværelse og dagligdag. Dette er beretningen om, hvad der skete med alt det, jøderne lod bag sig i deres paniske flugt for at redde livet. Som beretningen om redningen af de danske jøder bærer også denne del af historien vidnesbyrd om både skyggesider og altruisme, og fortæller om forholdet mellem majoriteten og minoriteten, og ikke mindst om de offentlige myndigheders afgørende rolle som både formidler og forsoner. En lille enhed under Københavns kommunes socialforsorg fik afgørende betydning for de levevilkår og muligheder, der mødte de danske jøder, da de i maj 1945 vendte tilbage til deres hjemland efter 20 måneders eksil i Sverige. Men kildematerialet efter Københavns Socialtjeneste leverer også stof til et opgør med hårdnakkede myter om jødernes egen part i flugten i oktober 1943, og om danskernes spontane reaktioner på deres pludselige forsvinden. I den israelske historiker Leni Yahils standardværk om de danske jøders flugt i oktober 1943 hævdes det, at de danske jøder var passive ofre for begivenhedernes gang, at de trods integration og assimilation i det danske samfund var frarøvet indflydelse på eget liv og velfærd. Det hedder således hos Yahil, at ret beset var og forblev jøderne i Danmark et objekt et objekt for forfølgelse og et objekt for redning, et objekt for andres politiske afgørelser tyskernes afgørelser og danskernes afgørelser. For Yahil illustrerede begivenheden dermed, at integration og assimilation ikke var løsningen for det jødiske folk. Kun staten Israel kunne garantere jøderne sikkerhed og råderet over egen skæbne. 1 Det bevarede kildemateriale fra Københavns Kommunes socialforsorg fortæller imidlertid en anden historie - en historie om beslutsomme og handlekraftige mennesker, der traf aktive afgørelser for at redde deres liv, ligesom materialet afslører vigtigheden af et socialt netværk i de kvarterer, hvor de boede. Her findes med andre ord stof til fortællingen om jødernes integration i det danske samfund. 2 I udrykningens tegn Den 2. oktober 1943 modtog Overlederen for Socialtjenesten i Københavns Kommune efter henstilling fra Udenrigsministeriet en udsædvanlig henvendelse fra Socialministeriet. Ministeriet anmodede Socialtjenesten om, som det hed sig, at varetage omsorgen for de flygtende jøders efterladte ejendele. Anmodningen kom naturligvis som følge af de af de tyske myndigheder mod jøderne i Danmark iværksatte foranstaltninger, som Udenrigsministeriet og landets øverst fungerende myndighed, departementscheferne, havde haft kendskab til siden 28. september. Det præcise omfang af pågrebne jøder

6 Indtil de vender hjem 13 Billedmateriale fra fl ugtens dage i oktober 1943 er af gode grunde meget begrænset. Det er endda blevet dokumenteret, at de fl este af de optagelser, man tidligere troede var autentiske, siden har vist sig at være rekonstruktioner. Tilsvarende var Socialtjenestens arbejde af så hemmelighedsfuld en karakter, at man ikke efterlod sig noget billedmateriale i arkivet. I de forkerte hænder kunne et sådant materiale være til livsfare for de implicerede personer. Billedet, der forestiller jødiske fl ygtninge på vej til Sverige, er en rekonstruktion fra filmen Det gælder din Frihed fra 1946 (Det Kongelige Bibliotek). var endnu ikke kendt, ligesom hverken Socialministeriet eller Københavns Kommune havde nogen systematiske oplysninger om antallet af jøder, endsige oplysninger om deres adresser. Datidens myndigheder havde med andre ord ikke indsamlet oplysninger, som diskriminerede borgere efter religiøs overbevisning eller etnisk oprindelse. Og det til trods for, at de tyske myndigheder og danske nazister ellers havde presset på for en sådan registrering. Socialtjenesten havde dermed intet præcist billede af opgavens omfang, dens karakter og økonomiske omkostning. Hvordan skulle de gribe sagen an? Socialtjenesten var blevet oprettet i foråret 1943 med det formål at varetage indkvartering og forplejning for personer, hvis boliger blev ødelagt eller måttes rømmes midlertidigt pga. krigsmæssige begivenheder, dvs. først og fremmest luftangreb. Endvidere lå katastrofeplaner for masseevakueringer, vandforsyning og bespisningsordninger inden for Socialtjenestens ressort. 3 Formelt set var den nye opgave således relateret til rømning af beboelseslejligheder pga. krigsmæssige begivenheder, omend omsorgen ikke angik personer, men deres bohave.

7 14 Sofie Lene Bak Socialtjenestens medarbejdere kastede sig ud i opgaven ad hoc og med krum hals. I dagene efter den 2. oktober modtog man talrige henvendelser fra dansk politi og privatpersoner, typisk fra viceværter, der meldte om ulåste lejligheder og forretninger, der enten var eller formodedes at være forladt af deres indehavere. Som oktober måned skred hen, modtog Socialtjenesten ligeledes henvendelser fra Skattevæsenet, fra Inspektoratet for Omsætningsafgifter og fra forsikringsselskaber, som reagerede på manglende indbetalinger. Socialtjenestens personale fra Forsørgelsesvæsenet blev engageret til opgaven. En sekretær fra Forsorgskontoret blev fra starten sat til at modtage rapporter og forhandle med relevante privatpersoner og myndigheder. Der gik ikke mange dage, før sekretæren ikke længere kunne overkomme arbejdet i kontortiden, og hun selv og en anden sekretær måtte derfor arbejde med sagerne efter normal arbejdstid. Derudover engageredes både distriktsledere og medarbejdere til arbejde i marken. Også de sled i det uden for kontortiden, men blev ellers fritaget for deres daglige arbejde i fornødent omfang, når de i dagtimerne var nødsaget til at opsøge forskellige personer og adresser. 4 Når Socialtjenesten modtog en anmeldelse om en rømmet bopæl, sendtes vagthavende personale fra Socialkontoret ud på adressen. Undersøgelsen bestod altid i at skaffe adgang til lejligheden ved hjælp af assistance fra viceværter eller andre, som opbevarede nøgler. Måske skulle der tilkaldes låsesmed eller vagtselskab. På adressen udførte personalet en summarisk registrering af indbo: Det påhviler i forbindelse med denne registrering den pågældende tjenestemand at gøre sine iagttagelser med hensyn til den stand, i hvilken boligen befinder sig, navnlig med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt bohavet eller genstande måtte være fjernet fra beboelsen, for derefter at skaffe sig klarhed over, om uvedkommende har haft adgang til lejligheden. 5 Socialtjenesten var fra starten indstillet på risikoen for tyveri og rapseri. Ofte rekvirerede personalet bistand fra Lottekorpset eller fra rengøringspersonale, som stod for oprydning, rengøring og udsmidning af fordærvede madvarer. Hvad der fandtes af spiseligt, skænkedes til velgørende formål. Hvis personalet fandt værdisager, sparekassebøger eller kontante penge, blev de taget i forvaring af Socialtjenesten og opbevaret i pengeskab eller boks, omhyggeligt mærkede, således at dens ejer let til sin tid vil kunne identificere den. Socialtjenesten drog afsluttende omsorg for, at boligen aflåstes forsvarligt: Har man formodning om, at nøgler er hos uvedkommende, har man ladet sætte ny lås på; det samme er foretaget, hvis man har ment, at det låsetøj, der sad på døren, ikke var tilstrækkeligt. I nogle tilfælde var det endog nødvendigt at lade døre, der var itusprængte eller ødelagte ved indbrud eller bombesprængning, reparere. 6 Efterfølgende indgav den pågældende medarbejder en rapport til afsnitsledelsen med anbefalinger om evt. behov for yder-

8 Indtil de vender hjem 15 ligere bistand eller undersøgelser. 7 Anbefalingerne gik først og fremmest på spørgsmålet om, hvorvidt boligen skulle opretholdes. Fandt socialtjenesten forhold, som begrundede bevaring, skulle der træffes dispositioner for fortsættelse af lejemålet, f.eks. om betaling af husleje. Socialtjenesten udredte ikke alene huslejen, men sørgede også for at ordne brand-, tyveri- og vandskadeforsikringer for indboet. Alternativt kunne man lade bopælen bevogte af private vagtselskaber. 8 Socialtjenesten mente sig også bemyndiget til at godkende eventuelle logerende eller fremlejere i de rømmede boliger, og man så uhyre kritisk på de improviserede ordninger, som man stødte på overalt i byen. København led af boligmangel, og det vejede tungt i Socialtjenestens overvejelser, navnlig når der kun var få møbler i lejligheden, som med fordel kunne opbevares i et lagerrum i stedet. Undertiden fandt Socialtjenesten lejemålet for dyrt eller anbefalede, at bohavet skulle opbevares mere forsvarligt, og tjenesten varetog både opsigelsen af lejemålet samt organiserede og betalte udgifter til flytning og opmagasinering. Ofte opstod der problemer i forbindelse med spørgsmål om betaling af skyldig husleje og præmie for indbo- og livsforsikringer. Belysningsvæsenet og telefonselskabet blev i alle tilfælde underrettet og bedt om at aflæse målere og fjerne telefonapparater, mens Socialtjenesten lukkede for vand og gas. Det er værd at notere sig, at Socialtjenesten ikke skelede til, hvad de evt. måtte vide eller konstatere om de flygtede beboeres sociale status. Tjenesten aflagde således besøg både i villaer, herskabslejligheder og usle kælderlejligheder. I den forstand var Socialtjenesten ikke en social foranstaltning, skønt det i praksis viste sig at være de dårligst stillede, som mest trængte til hjælp, mens bedre stillede familier gerne havde sikret deres ejendele ved juridiske værger, forretningsførere eller tjenestestab. Socialtjenestens arbejde hvilede i vid udstrækning på et individuelt skøn. Til gengæld blev opgaven løst ned til mindste detalje: Kommunens embedsmænd fjernede fordærvede madvarer, de sørgede for at aflevere biblioteksbøger og de tog sågar opvasken. Selv når Socialtjenesten måtte opgive at komme til bunds i en sag - man ankom f.eks. til en tom eller genudlejet lejlighed, men måtte opgive at skaffe oplysninger om, hvor de tidligere lejeres ejendele befandt sig - sikrede man sig i det mindste, at forholdene så vidt muligt blev bragt i orden: Man bestilte f.eks. vinduespudser, glarmester eller låsesmed efter behov. En særlig sag udgjorde opsigelsen af lejemålet for den jødiske menigheds ejendomme i Ny Kongensgade og Krystalgade. I Ny Kongensgade ryddedes 12 lejligheder og indboet blev sendt til opbevaring hos et privat flyttefirma. I Krystalgade blev plejehjemmets 21 lejligheder ryddet: Der var stjålet meget, efter så godt som alt var gennemrodet efter razzia. Indboet fra de mange

9 16 Sofie Lene Bak lejligheder blev sendt til opbevaring i et lagerlokale, der stilledes til rådighed af Den Kgl. Grønlandske Handel i Strandgade på Christianshavn. Socialtjenesten bestilte og betalte tyveri- og brandforsikring for det opmagasinerede. Dertil lejede Socialtjenesten et lagerlokale i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt pludseligt at rydde et større antal lejligheder. Lejlighederne i Ny Kongensgade og Krystalgade blev efterfølgende udlejet til Københavns kommunes husvildeforsorg, der fra november 1943 til juni 1945 benyttede dem til boliger for hjemløse. Troessamfundets administrationsbygning blev derimod udlejet til politiet. Om en anden, noget speciel, sag beretter sekretæren ved Socialtjenesten i juni 1946: Den 3. oktober 1943 var Socialtjenesten blevet alarmeret til Synagogen i Krystalgade 12. Den havde af tyskerne været benyttet til omsamlingssted under jøderazziaen og bar stadig præg deraf, idet de hvide bedesjaler var slængt hen over stolesæderne og forskellige bønnebøger var spredt ud over gulvet. I højsædet flød gulvet med nedtrampede cigaretstumper og forstanderskabets høje hatte, der ellers blev opbevaret i et skab i forhallen, havde været benyttet som fodbolde og var sparket ud over gulvet og ind under bænkeraderne. Socialtjenesten fjernede derefter, hvad man skønnede havde værdi, en del toraruller, forskellige sølvgenstande og nogle bøger. Disse effekter blev tillige med nogle kasser med effekter fra Mosaisk Troessamfunds Museum i Ny Kongensgade 6 ved bistand af Bymuseet opbevaret i krypten under en af Københavns gamle kirker. Herfra blev de efter kapitulationen udleveret til repræsentanten for Mosaisk Troessamfund. 9 Der var tale om Trinitatis kirke, og historien om evakueringen af torarullerne fra synagogen er velkendt fra litteraturen, 10 derimod har det ikke hidtil været kendt, at det var kommunens folk, som påtog sig opgaven. Sekretæren oplyser i sin rapport videre, at Socialtjenestens repræsentant tilfældigt opholdt sig i Troessamfundets bygning i Ny Kongensgade 6, da to Gestapomænd aflagde besøg. Gestapofolkene tog et eksemplar af Talmud og en gammel lysestage med sig, da de forlod bygningen. Socialtjenestens mand indberettede sagen til sin forestående, som oplyste Troesamfundets administrator, højesteretssagfører H.H. Bruun, om det passerede. Sagen blev anmeldt til politiet, hvorefter, som det hedder i Socialtjenestens rapport, det stjålne i løbet af få dage blev tilbageleveret. 11 Beretningen om den respektløse behandling af synagogen vækker mindelser om den tyske besættelsesmagts fremfærd overfor jødisk ejendom og jødiske helligdomme overalt i Europa. Men de to eksempler fortæller også om de helt særlige besættelsesforhold, der herskede i Danmark, og som ikke tillod ødelæggelser eller tyveri af jøders ejendom. Tyskernes utraditionelle fremfærd bekræftes af et dekret, som blev udstedt af Werner Best i forbindelse med ak-

10 Indtil de vender hjem 17 tionen mod de danske jøder. Heri forbød han indbrud i jødernes lejligheder samt ødelæggelse og tyveri af deres ejendom. 12 At dekretet i vid udstrækning blev respekteret fremgår af Socialtjenestens optegnelser, hvor det almindeligvis anførtes: Ved besigtigelsen af lejligheden gjorde denne ikke indtryk af at have været genstand for undersøgelse eller vold. 13 Juridisk og administrativ krisehåndtering Rygtet om Socialtjenestens virke spredtes i Københavns kvarterer. Det skete derfor ikke sjældent, at personer henvendte sig og hævdede, at de var i besiddelse af en mundtlig eller skriftlig fuldmagt til at varetage en bestemt flygtnings interesser. I hvert enkelt tilfælde foretog personalet en vurdering af sagen og måtte ofte konstatere, at det kun er et ganske ringe antal af de fuldmagter, der har været forevist, der har opfyldt de krav, man i almindelighed stiller til en fuldmagt. Har fuldmægtigen gjort et troværdigt indtryk, og har man ikke været i tvivl om underskriftens ægthed, blev ansvaret overladt til den befuldmægtigede. 14 Som tiden gik, henvendte flere værger sig i stigende grad for at forhøre sig om muligheden for, at Socialtjenesten ville yde økonomisk bistand til bevaring eller opmagasinering af de flygtedes bohave. Socialtjenesten måtte konstatere, at det kun var de færreste, der havde efterladt sig tilstrækkeligt med midler til at afholde den slags udgifter. I tilfælde hvor den fraværende drev forretning, ejede fast ejendom eller hvor Socialtjenesten skønnede, at der ville blive tale om mere vidtgående dispositioner, blev der beskikket en værge. Det skete således også i tilfælde, hvor der udelukkende skulle varetages en enkelt disposition på den fraværendes vegne, f.eks. ved udlevering af beklædningsgenstande indleveret til reparation hos en skrædder. 15 I andre tilfælde opdagede Socialtjenesten, at værgerne var uduelige eller måske tidligere straffede, hvorefter man beskikkede en ny. Et særligt problem repræsenterede virksomheder, der var ejet af jødiske flygtninge. Socialtjenesten fandt det bedrøveligt, at det kun er et ret lille antal forretningsdrivende, der har nået at ordne deres forhold betryggende. Typisk havde ejerne i al hast udformet en fuldmagt til en ekspedient eller svend i forretningen, som Socialtjenesten nu ansatte som bestyrer af forretningen. En ikke uvæsentlig del af Socialtjenestens virke bestod i at yde juridisk bistand og vejledning i sådanne tilfælde, hvorved man opnåede en ensartet praksis ved udøvelse af de forskellige værgemål for disse borteværende personer. 16 Forhandlingerne med diverse myndigheder kunne vise sig omstændelige, men fandt som regel deres løsning. Således lykkedes det at opnå en ordning med Assurandørsocietetet og senere også med Forsikringsrådet. Socialtjenesten tilbød at betale præmier, således at brand-, tyveri- og vandskadeforsikringer for indbo og livsforsikringer kunne fortsætte. Assurandørsocietetet ud-

11 18 Sofie Lene Bak Rekonstruktion fra filmen Det gælder din Frihed fra Billedserien af fl ygtninge, der hjælpes frem fra deres skjul i fiskekutterne, er anvendt i talrige bøger om de danske jøders fl ugt til Sverige. Billederne blev imidlertid taget under en udfl ugt i sommeren 1945 for tidligere medlemmer af den danske modstandsbevægelse (Det Kongelige Bibliotek). sendte ligefrem et cirkulære, hvor man gjorde medlemmerne opmærksomme på, at de ved henvendelse til Socialtjenesten i nogle tilfælde kunne få præmien betalt. Socialtjenesten søgte således at sikre, at størstedelen af det indbo, som var i tjenestens varetægt, var behørigt forsikret, men man fortolkede kun sine forpligtelser som en videreførelse af de flygtedes egne dispositioner. Var det pågældende indbo ikke i forvejen forsikret, fandt Socialtjenesten sig ikke forpligtet til at tegne forsikring. 17 Med belysningsvæsenet aftaltes henlæggelse af regninger indtil videre, mens efterladte rationeringsmærker blev returneret til hhv. Statistisk Kontor og Brændselsudvalget mod en kvittering, som gav ejerne løfte om udlevering af nye mærker ved deres tilbagekomst. Bohave købt på afdragsordning blev enten returneret til forhandleren mod udbetaling af den allerede betalte sum eller deponeret hos forhandleren, mens købekontrakten opbevaredes af Socialtjenesten. Hensigten var, som tilfældet også var det med andre aftaler, at sikre, at ejeren kunne generhverve genstanden, som om der ikke havde været nogen afbrydelse. 18

12 Indtil de vender hjem 19 Hjælpens omfang og finansiering Mod slutningen af oktober 1943 havde Socialtjenesten beskæftiget sig med 450 sager. I april 1945 var tallet steget til Tallet udtrykker antallet af anmeldelser til Socialtjenesten og dermed antallet af iværksatte undersøgelser. Det var dog langt fra alle anmeldelser, som krævede yderligere indsats, enten fordi de bortrejste ikke var af jødisk herkomst, eller fordi deres forhold var ordnet på betryggende vis eller afviklet på en måde, der ikke levnede handlemulighed for Socialtjenesten. Ved befrielsen i maj 1945 opgjordes antallet af lejligheder, bevaret ved Socialtjenestens mellemkomst, til 97, mens i alt 350 bohaver opbevaredes ved Socialtjenestens foranstaltning. Det er værd at notere sig, at anmeldelserne dækker over hele familier og dermed over et sted mellem 4000 og 8000 personer. Det samlede antal personer, som var potentielt omfattet af Socialtjenestens arbejde, udgjorde på landsplan Langt den overvejende del var bosat i København og Socialtjenesten kom dermed i berøring med hovedparten. 20 Socialtjenestens opgave antog faste former og rapporterne om arbejdet blev mere og mere systematiske og detaljerede. Man etablerede også et nært samarbejde under løfte om streng diskretion med Rigsregistraturen, idet tjenesten modtog lister over personer, der blev optaget i Rigsregistraturens kartotek over bortrejste jødiske personer. 21 Det betød også, at Socialtjenesten efterhånden oparbejdede det overblik over målgruppen - personer af jødisk herkomst - som man havde manglet så hårdt ved arbejdets start. Efterhånden som Socialtjenesten fik hånd om opgaven, blev spørgsmålet om finansiering af arbejdet og udgifterne forbundet med husleje og opbevaring presserende. Såfremt den flygtede havde modtaget alders- eller invaliderente afholdt man udgifterne ved hjælp af de opsparede udbetalinger af renten. Hvis lejemål blev ophævet ved Socialtjenestens mellemkomst, indgik tilbagebetalt husleje ligeledes som indtægter, tjenesten kunne disponere over og det samme gjaldt udbetalt huslejehjælp fra kommunen. Indtægterne blev registreret individuelt, men indgik kollektivt i regnskabet, dvs. at indtægter fra én familie medvirkede til den samlede finansiering for alle familier. Derimod blev evt. leje fra logerende deponeret og opsparet, ligesom indestående på bankbøger og kontante midler fundet i lejligheden blev opbevaret i Socialtjenestens bankboks med henblik på ejerens tilbagevenden. Det formelle grundlag for finansieringen af Socialtjenestens særlige virke var faldet på plads den 25. oktober 1943 med en lovanordning og et cirkulære i tilknytning til 281 i lov om offentlig forsorg. Paragraffen, som sædvanligvis omhandlede hjælp til personer, der ekstraordinært var indkaldt til militærtjeneste, var forud med en vis kreativitet fra Socialministeriets side blevet anvendt i forbindelse med interneringen af de danske kommunister i

13 20 Sofie Lene Bak juni Dermed var et antal medborgere, som det hedder i Socialministeriets departementschef H.H. Kochs beretning, blevet berøvet muligheden for at forsørge deres familier. 281 åbnede mulighed for en hjælp, som var mere omfattende end den almindelige kommunale hjælp, og som ikke indebar dennes tilbagebetalingspligt og evt. retslige virkninger. 22 Den 24. februar 1944 aflagde Socialtjenesten regnskab for varetagelsen af jødiske interesser : Figur 1 Regnskab 2. oktober 1943 til 24. februar 1944 Udgifter til husleje, inkl. 2 forretningslokaler ,40 Udgifter til opbevaring, månedlig 8.719,30 Diverse betalte regninger og udlæg ,57 Samlede udgifter ,27 Administration (excl. honorar og anskaffelser) 1.258,72 Indtægter ,63 Total ,36 De månedlige udgifter til husleje, inkl. to forretningslokaler beløb sig til kr., mens de månedlige udgifter til opbevaring var kr. 23 Udgifterne vedrørte husleje mm. til i alt 91 lejligheder og opbevaring af 72 bohaver. Huslejen varierede mellem 18 kr. og 120,60 kr. pr. måned. Ved udgangen af marts 1945 var de samlede omkostninger ved arbejdet steget til , 94 kr. 24 Til sammenligning var Københavns Kommunes sociale budget (social forsikring og offentlig forsorg) gennemsnitligt på 112 mio. kr. i perioden og I løbet af 1944 ændrede Socialtjenestens arbejde karakter. Det opsøgende arbejde, antallet af anmeldelser og besøg på formodede forladte bopæle fyldte ikke længere så meget, og indsatsen fik mere administrativ karakter. Huslejer skulle fortsat betales og løbende sager med forsikringsselskaber, skattevæsen og belysningsvæsen ordnes, ligesom der fortsat var en del arbejde forbundet med administrationen af lejemålene i Strandgade, hvor de mange bohaver blev opbevaret. Samtidigt førtes løbende kontrol med de mere eller mindre selvbestaltede værgers overtagelse og videreførelse af de flygtedes interesser.

14 Indtil de vender hjem 21 Reaktionen på Socialtjenestens virke Socialtjenestens medarbejdere syntes fra starten usikre på omverdenens og andre offentlige myndigheders forståelse og accept af deres nye opgave. Den 13. oktober følte Overlederen for Socialtjenesten sig således foranlediget til at informere samtlige institutionschefer under Københavns Kommune. Her begrundede han hvordan og hvorfor Socialtjenesten havde påtaget sig arbejdet med at beskytte jødernes efterladte lejligheder og bohave. Det første skete naturligvis med henvisning til Udenrigsministeriets og Socialministeriets anmodning, det sidste med begrundelsen, at Socialtjenesten her til trods for at det drejer sig om en opgave, som i og for sig ligger uden for det egentlige formål med Socialtjenesten ( ) kunne gøre en indsats af humanitær art ved at sikre de pågældendes forladte lejlighed, bohave m.v. mod tyveri eller forringelse. Overlederen ønskede at undgå enhver misforståelse med hensyn til karakteren af Socialtjenestens hjælpevirksomhed, mens han samtidigt oplyste, at Socialtjenesten inden for visse rammer vil kunne overtage de pågældendes forpligtelser, f.eks. med hensyn til betaling af husleje og lign., idet Socialministeriet har givet tilsagn om indtil videre at ville yde fuld refusion af de med de her omhandlede foranstaltninger forbundne udgifter. 26 Socialtjenesten anbefalede selv, at arbejdet med omsorgen for jødernes lejligheder blev holdt skarpt adskilt fra forsørgelsesvæsenet, idet man påpegede, at der var betydelige forskelle på disse sager. For det første blev der ikke gennemført og underskrevet en tvangsafhøring. For det andet var modtagerne af hjælpen ikke selv tilstede, og man var til en vis grad ude af stand til at efterprøve og kontrollere de foreliggende oplysninger, som ofte blev afgivet af tredjemand uden strafansvar. Socialtjenesten kunne derfor ikke udelukke, at der blev ydet hjælp til personer, der ikke i lovens forstand var trængende. Hertil kom, at de tredjemænd, der blev afhørt, ofte mødte Socialtjenesten med stor mistro, og undertiden ville de først give oplysninger, når de var overbevist om, at Socialtjenesten intet havde med forsørgelsesvæsenet at gøre. 27 Socialtjenestens embedsmænd pegede her på et væsentligt problem i deres arbejde. Hjælpen til de flygtede jøder var ikke blot en ny opgave for Socialtjenesten, den repræsenterede også en anden slags offentlig forsorg, end man hidtil havde kendt til. Retrospektivt kan vi betragte hjælpen til de jødiske flygtninge som en forløber for det velfærdssystem, der skulle blive udviklet i løbet af 1950 erne og som mellemkrigstidens socialreformer havde lagt kimen til. Overalt hvor de kom, blev Socialtjenestens medhjælpere mødt af stor respekt og tjenstvillighed, og det til trods for deres forespørgslers ofte nærgående og insinuerende karakter. Respekten for autoriteter og embedsmænd var dog helt anderledes almindelig, og tilbøjeligheden til at efterkomme auto-

15 22 Sofie Lene Bak riteternes vilje, en ganske anden end i dag. Af og til stødte Socialtjenesten dog på forhindringer, f.eks. når de involverede afviste enhver indblanding fra de offentlige myndigheders side. Dette skyldtes dog ikke så meget uvilje mod medhjælpernes konkrete opgaver eller spørgsmål, som det skyldtes uvilje mod socialforsorgen og forsørgelsesvæsenet. Nervøsiteten for kontakt med de sociale myndigheder var da heller ikke ubegrundet. Selvom sanktionerne mod modtagere af offentligt hjælp var blevet betydeligt lempet ved socialreformerne i 1930 erne kunne stemmeretten fortsat fratages modtagere af fattighjælp og hvad der ikke var uvæsentligt for en del af målgruppen for Socialtjenestens særlige opgave at modtage offentlig hjælp kunne betyde, at man ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. 28 Det var stadig socialt stigmatiserende at være under offentlig forsorg: Det stred mod arbejderklassens moral om at yde efter evne og nyde efter behov, og mod familiefaderens ideal om at forsørge sine egne. På et bestemt område viste frygten for det offentliges indblanding sig velbegrundet. Undersøgelsen af flygtningenes personlige forhold resulterede for en række sagers vedkommende i mistanker om socialt bedrageri, da det viste sig, at den flygtede havde arbejdet uden gyldig arbejdstilladelse. En mistanke, der især ramte de tyske og østrigske flygtninge, som under store vanskeligheder havde opnået tålt ophold i Danmark i 1930 erne, men som ikke var blevet tildelt arbejdstilladelse og dermed mulighed for at forsørge sig selv. 29 Andre reagerede mistroisk af frygt for, at oplysninger om de flygtede jøder skulle falde i forkerte hænder, eller at de selv skulle komme i besættelsesmagtens søgelys. Frygten for værnemagtens eller det tyske politis indblanding var ikke uforståelig. En tilfældig kunde, som havde handlet hos en nu flygtet skræddermester, havde således købt hele familiens indbo og hævdede at være blevet anholdt af den tyske værnemagt, da han ville afhente møblerne. Han blev ført til Dagmarhus, hvor det blev meddelt ham, at man vidste, at han var i besiddelse af familiens møbler, samt at man ønskede oplysninger om, hvorfra han havde dem. Køberen søgte over for det tyske politi at sløre, hvordan han havde fået adgang til indboet, men måtte slutteligt underskrive en erklæring, hvorefter han blev frigivet. Da Socialtjenesten blev inddraget i sagen, var han derfor først meget mistænksom over for tjenestens motiver og krævede oplysninger om, hvordan Socialtjenesten havde fået kendskab til sagen, og i hvilke hænder rapporten om sagen ville ende. 30 Der er næppe tvivl om, at de tyske myndigheder havde et vist kendskab til Socialtjenestens arbejde. Det var f.eks. her man henvendte sig, da man returnerede de nøgler, som var udleveret af viceværter og portnere under aktionen mod de danske jøder 1. og 2. oktober, eller som man havde indsamlet blandt de deporterede til Theresienstadt. 31 Det var også hos Socialtjenesten, at det

16 Indtil de vender hjem 23 Det er et karakteristisk træk ved jødedeportationerne under 2. Verdenskrig, at man forsøgte at opretholde et skær af normalitet og udviste en forbløffende sans for detaljer. Den tyske besættelsesmagt bekymrede sig således om, hvad der skete med de deporterede jøders hoveddørsnøgler. Derfor henvendte man sig til Københavns Kommune for at få hjælp, og man sendte også nøglerne hertil, når man da ikke, som i dette tilfælde, desværre glemte at vedlægge nøglen (Socialtjenestens arkiv, Københavns Stadsarkiv).

17 24 Sofie Lene Bak tyske politi henvendte sig, da de første breve fra Theresienstadt skulle fordeles i Danmark (se nedenfor). Alligevel var Socialtjenesten meget påpasselig med at sløre det konkrete indhold af tjenestens arbejde. Arbejdet for at sikre og bevare jødernes ejendom og ejendele var i himmelråbende uoverensstemmelse med besættelsesmagtens bestræbelser på at skabe et judenrein Danmark, al den stund tjenestens virke netop sigtede mod at jøderne skulle vende tilbage. Alle meddelelser til andre danske myndigheder blev derfor stemplet fortroligt, og af frygt for en razzia fra Gestapo tilintetgjorde Socialtjenesten i januar 1944 størstedelen af de optegnelser, man havde gjort om de forskellige lejligheder. Samtidig forsøgte man at overbevise flygtningenes nervøse bekendte om, at Socialtjenesten ville gøre alt for at undgå, at oplysninger fra tjenestens virke kom i besættelsesmagtens hænder. Til trods herfor kan man i det bevarede kildemateriale se, at flere bekendte til jøderne oplevede at blive opsøgt og midlertidigt interneret af det tyske politi. Årsagen hertil var, at forfølgelsen af jøderne i visse tilfælde fortsatte efter aktionen den oktober. Skønt der ikke var nogen indbyrdes sammenhæng imellem besøgene, kunne naboer og bekendte således opleve at blive opsøgt af både Socialtjenesten og Gestapo med et par dages mellemrum. I nogle tilfælde kunne naboerne endda navngive den tyske politiofficer, som havde foretaget afhøringer i kvarteret: 32 SS-Oberscharführer (oversergent) Fritz Renner gjorde tjeneste ved det tyske sikkerhedspoliti i afdeling IV- B-4, der havde jødespørgsmålet som sagsområde. Her samarbejdede han med den danske nazist Paul Hennig, der også havde gjort sig bemærket som lønnet medarbejder ved det antisemitiske skrift Kamptegnet, og ved sin deltagelse i razziaen mod Mosaisk Troessamfunds sekretariat i Nybrogade den 31. august 1943, hvor Troessamfundets medlemslister blev beslaglagt. 33 På trods af alle forsikringer oplevede Socialtjenestens medarbejdere ofte, at naboer og bekendte nægtede ethvert kendskab til den flygtede familie og at have deres private ting stående. Medarbejderne var imidlertid forstående og forklarede gerne afvisningerne med den ikke ualmindelige mistro til Socialtjenestens arbejde. 34 Hvis Socialtjenesten vurderede, at der var berettiget grund til bekymring, rettede de henvendelse til politiet og bad om en afhøring til politirapport. Det var ofte nødvendigt, 35 da der jævnligt opstod konflikter ang. retten til at varetage flygtningenes interesser. En herre, som mente sig berettiget til at disponere over en flygtet kvindes ejendele, og som havde truet lejlighedens nye logerende, viste sig at være særdeles ubehagelig og arrogant i tonen og straks afvisende; der var ingen grund til posekiggeri, der var ingen, der havde haft bud efter Socialtjenesten til at feje op i denne sag, der var ordnet på bedste måde. 36

18 Indtil de vender hjem 25 Rekonstruktion fra filmen Det gælder din Frihed fra På Frihedsmuseets hjemmeside, der findes under kan man finde oplysninger om hvilke billeder fra jødernes fl ugt, der er autentiske og hvilke der er rekonstruktioner (Det Kongelige Bibliotek). Det er svært at vurdere, om konfrontationen mellem Socialtjenestens medarbejdere og de implicerede borgere skyldtes mistillid og frygt for myndighedernes indblanding, eller om f.eks. skyldfølelse også kan have spillet en rolle. I en række tilfælde blev Socialtjenestens medarbejdere af gode grunde dog mistænksomme. Tyveri, rapseri og skødesløshed Socialtjenesten modtog adskillige anmeldelser om indbrud, tyveri og tyveriforsøg. 37 Den 5. oktober indfandt Socialtjenestens medarbejdere sig i en ejendom på Valby Langgade, hvor lejerne kunne berette, at der havde været forsøgt adgang til [den flygtede jødiske families og ejendommens ejers] lejlighed på 1 st sal, idet alarmapparatet ved 4-5 tiden natten til den 5 ds. var begyndt at kime, men inden han og den logerende i stuen havde fået tøj på og var kommet ud, holdt kimeriet (efter ca. 5 minutters forløb) op, og udover at begge mente at have hørt skridt af jernbeslåede støvler, var der intet at bemærke, og såvel døren som vinduer var intakte, hvad de stadig var ved undertegnedes besøg den 5 ds. Der var intet tegn på, at døren havde været åbnet, eller at der havde været gjort forsøg derpå. Om morgenen fandtes medfølgende emblem i havegangen lige udenfor huset [det omtalte emblem findes desværre ikke i arkivet]. 38 Med hensyn til gerningsmændene er mulighederne mange: Fra almindelige kriminelle til danske nazister, frikorpsfolk på orlov eller tyske politifolk på selvbestaltet aktion med arrestation eller tyveri for øje. Men Socialtjenesten etablerede ro i ejendommen, og lejerne indbetalte troligt deres husleje til Socialtjenesten, som også udvirkede, at der blev aflagt regnskab for familiens forretning, der iøvrigt blev lukket og låset. Der blev ikke senere rapporteret om forsøg på indbrud.

19 26 Sofie Lene Bak En anden familie var mindre heldig. Socialtjenesten blev den 15. oktober inddraget i sagen efter en anmeldelse om indbrudsforsøg. Dagen efter at Socialtjenesten havde aflagt lejligheden besøg, fik tyven imidlertid held med sit foretagende: Dækketøj, dynebetræk og et divantæppe var forsvundet og tjenesten måtte igen rykke ud for at få sat nye ruder i lejlighedens vinduer. Tyven blev pågrebet få dage efter, men havde da nået at omsætte de fleste af tyvekosterne. Yderligere tre gange måtte Socialtjenesten rykke ud til bopælen efter indbrud i husets kælder, hvor der var blevet stjålet koks og kasser. Hver gang satte tjenesten ny lås på kælderrummet. 39 I en noget pinlig sag forsvandt en trehjulet cykel og en klubstol under en flytning, bestilt og betalt af Socialtjenesten. Tjenestens efterfølgende kølige henvendelse til flyttefirmaet resulterede dog i, at flyttefirmaets direktør fik de forsvundne sager fremskaffet inden for få dage. 40 Antallet af indbrud i København steg voldsomt under krigen, idet besættelsen skabte en knaphedssituation, som øgede fristelsespresset. Som i det ovenfor anførte eksempel bestod tyvekosterne ofte i linned, forskelligt tøj og habitter, som, pga. rationering, var en mangelvare, og derfor stærkt eftertragtede på det sorte marked. Situationen var gefundenes Fressen for vanekriminelle, men også mennesker, der ikke tidligere havde været involveret i kriminalitet, blev fristet af situationen. Antallet af såkaldte tørresnoretyverier steg f. eks. eksplosivt i perioden, 41 ligesom ubeboede lejligheder var et oplagt mål, ikke mindst efter aktionen mod det danske politi den 19. september Tyverierne havde med andre ord sjældent et personligt eller antisemitisk motiv. Værre blev det imidlertid, når udenforstående på en eller anden måde havde fået fat i nøgler og skaffet sig adgang til lejlighederne, før Socialtjenesten kunne nå at aflægge adressen besøg. Så snart Socialtjenesten blev involveret, søgtes det imidlertid at gøre skaden god igen og man vogtede nidkært over de flygtedes ejendele. Man krævede behørig kvittering for udlevering af (selv små) genstande fra boet og man nægtede at fæste lid til ufuldkomne eller mundtlige fuldmagter, især hvis de indebar fri råderet over indbo og ejendele. I sådanne tilfælde krævede Socialtjenesten, at de pågældende underskrev erklæringer med ordlyden: Undertegnede erklærer herved på tro og love, at vi på betryggende måde opbevarer følgende af familien NNs ejendele, med en præcis angivelse af de ejendele, som befandt sig i den pågældendes varetægt. Sådanne erklæringer kom til nytte i en sag fra Ragnagade. Her konstaterede Socialtjenesten, at den flygtede families ejendele var fordelt hos tre personer i nabolaget. For den ene af naboernes vedkommende drejede det sig om ikke mindre end: 2 sæt herretøj, 5 frakker, 1 vest, 1 par benklæder, 1 muffe, 1 strikket trøje, 1 herrehat, 8 par sko, 1 fag gardiner, 2 rullegardiner (papir),

20 Indtil de vender hjem skjorter, 1 bluse, 1 nattrøje, 10 par underbenklæder, 28 trøjer, 1 sengetæppe, 3 bordtæpper, 1 rejseetui, 2 pyjamas, 4 underkjoler, 1 radio, 1 toiletmøbel, 1 divan med tæppe, 6 stole, 1 klapbord, 2 malerier, 2 billeder, 2 dyner, 2 puder, 1 ternet trøje, 1 nederdel, 11 stk. kjoler, 10 duge, 10 håndklæder, 11 viskestykker, 10 pudevår, 1 slaabrok, 1 kittel, 1 sengetæppe, 1 stråtæppe, 12 ølglas, 14 portvinsglas, 1 terrin, 2 fade, 10 sodavandsglas, 40 tallerkner, 10 skåle, 27 kagetallerkner, 12 stk. glasasietter.... Og det var ikke engang det hele. Naboen var endog gået så vidt, at tage familiens tøj i brug: Desuden måtte hun indrømme, at hendes voksne søn ( ) havde fået 2 sæt tøj, hvoraf han pt. gik med det ene sæt, og en voksen datter ( ) gik med [familiens frues] frakke. Da jeg bebrejdede hende, at en sådan handlemåde sikkert var ganske i modstrid med familiens ønsker, svarede hun, at det var hendes og hendes mands opfattelse, at familien faktisk havde afskrevet alt deres indbo, idet de ikke regnede med nogensinde at vende tilbage. 42 Socialtjenestens belæringer bar imidlertid frugt. Erklæringerne gjorde det ikke alene klart, at naboerne havde taget et langt større antal ejendele til opbevaring end tidligere oplyst. De forsikrede ligeledes Socialtjenesten om, at de ikke længere gik med familiens beklædningsgenstande, og at de heller ikke ville gøre det i fremtiden. Medhjælperen fra Socialtjenesten afsluttede sin indberetning med ordene: Selvom jeg ikke anser [naboen og dennes familie] for helt pålidelige, er jeg tilbøjelig til at antage, at man nu har givet mig konkrete oplysninger om alt det opbevarede. Han henstillede derfor til, at der intet yderligere blev foretaget i sagen. 43 I andre tilfælde henvendte naboer og venner sig til Socialtjenesten med den ofte berettigede mistro til andre naboer eller udtrykte ængstelse for, at disse ting er genstand for misbrug. 44 Det var ikke mindst brug af de flygtedes effekter, som vakte Socialtjenestens mistanke. Når naboer og bekendte selvbestaltet havde taget ejendele til opbevaring, måtte Socialtjenesten ofte fremsætte anmodningen om at bringe effekterne tilbage med stor vægt, da man tilsyneladende ikke var særligt tilbøjelig til at udlevere noget. 45 I en sag, hvor en stor del af indboet var fjernet og lejlighedens dagligstue og soveværelse stod beboet, blev Socialtjenestens medarbejder særlig indigneret over, hvad han så: Besøg blev aflagt på ny om aftenen for at træffe de logerende. Det lykkedes kun at komme i forbindelse med [en kvindelig logerende], men det viste sig at være hende, der uden videre havde tilladt sig at disponere over lejligheden i dens helhed; ja hun erkendte, at hun stærkt havde overvejet at træde ind i [familiens] rettigheder som lejer og derefter selv fremleje, idet hun følte sig berettiget til at disponere over det beholdne indbo ( ) det blev betydet hende, at en sådan fremgangsmåde

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere