Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl. 19.00 Fremmødte:"

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte: A/B Avetho 0 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 1 Maria Nørtoft A/B Bergthora 5 / 5 Søren Kvist Jan Petersen Rasmus Strange Petersen Morten Rosenmeier Hansen Søren Ottesen A/B Egilshus 6 / 5 Rudi Sommerlund Christian Vemb Aa Hannah Leanderdal ved fuldmagt til Jørgen Riis Jørgen Riis A/B Gullfoss 6 /5 Benny Wagner Adam Bertelsen Birthe Bugge Jens Hansen Per Marker Mortensen A/B Gunløg 5 / 2 Simon Emil Reumert Refn Frederik L. Homann Tre repræsentanter ikke mødt A/B HAB 4 / 1 Flemming Jørgensen Tre repræsentanter ikke mødt A/B Halfdan 4 / 2 Torben Linde Martin Rouchmann To repræsentanter ikke mødt B/S Isafjord 4 / 4 Rasmus Jessop Steffen Lund ved fuldmagt til Rasmus Jessop Lars Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop E/F Islands Brygge 2 / 1 Joan Due A/B Islands Brygge / 0 E/F Islands Brygge 7 1 / 1 Jens Skovgaard Andersen E/F Islandsborg 1 / 1 Jens Kramer Molbech Odgaard E/F Islandshus 3 / 0 Tre repræsentanter ikke mødt E/F Kommandantens Gård 4 / 2 Lene Ugilt ved fuldmagt til Peter Klitz Anne Johansen ved fuldmagt til Peter Klitz Peter Klitz Tenna Schoer ved fuldmagt til Peter Klitz A/B Langebro 1 / 0 A/B Leif 2 / 1 (Thomas Christensen?) A/B Njal 7 / 6 Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte Lars Kyhn Rasmussen ved fuldmagt til Niels Løchte Niels Løchte Jesper Bahn Larsen Mette Dalgaard ved fuldmagt til Niels Løchte Mette Belling Schou ved fuldmagt til Niels Løchte Lene Anderson Njal L / Saga A 6 / 6 Witold Hubitz Leif Beyer ved fuldmagt til Wiebke Engels Wiebke Engels Henrik Fischer Rune Wingård ved fuldmagt til Wiebke Engels Casper Fries ved fuldmagt til Wiebke Engels A/B Ny Tøjhus 1 3 / 3 René Seindal Marie Ravnholm ved fuldmagt til Bo Dalsgaard Bo Dalsgaard A/B Ny Tøjhus 2 2 / 2 Niels Tinglev Klan Karas E/F Ny Tøjhus 2 1 / 0 E/F Snorreshus 3 / 3 Keld Ulbæk Arne Bjørn Nielsen Dorte Brandt Jensen A/B Store Thorlakshus 2 / 1 Peter Smith A/B Thorlakshus 2 / 2 Annette Tønnesen Jesper D. Jensen ved fuldmagt til Annette Tønnesen A/B Vesthavn 1 / 1 Ib Baastrup I alt var 54 ud af samtlige 78 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. a. Forslag om Canal Digital, YouSee, ComX - som fremtidig Tv-leverandør. b. Forslag om nye kanaler: Canal 9, 6 eren c. Forslag til tilføjelse af kanalen Tv3 PULS d. Forslag til etablering af sekundær redundant fiberforbindelse e. Forslag om administrator/forretningsfører 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Ad. 1 Jørgen Riis bød repræsentanterne velkommen og foreslog Niels Løchte som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og at der desuden var mødt repræsentanter for så mange medlemsforeninger, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Ad. 2 Dirigenten foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette. Ad. 3 Jørgen Riis aflagde bestyrelsens beretning. Det forløbne år var efter formandens vurdering gået udmærket, dog igen præget af at der er for få personer i bestyrelsen, hvilket afspejles i det aktivitetsniveau, det har været muligt at opretholde. I årets løb er Bryggenets leverandør, Group Networks, blevet opkøbt af ComX. Bestyrelsen har indgået en ny kontrakt med ComX Bolignet, som har medført udvidelse af det tidsrum, hvori der

3 udføres service, mulighed for overvåget net når net-omlægningen (endelig) er fuldført samt teknisk support til Bryggenets brugere. Ind til videre fortsætter Bryggenets egen support-gruppe, man må afvente og se, om der fremover vil være behov for denne frivillige indsats. Båndbredden er blevet fordoblet til samme pris. Der blev spurgt fra salen, hvad man havde tænkt sig at gøre ved begrænsningen på 100 Mb/s på portene i det nuværende system. Der blev svaret at man i forbindelse med den planlagte net-omlægning fysisk ville gennemgå switche i netværket, nogle af dem var for gamle og gav problemer med ydelsen, på sigt ville man skifte til gigabit switche. Der var udført planer for net-omlægning i samarbejde med ComX, som skal iværksættes i løbet af sommeren. Det vil betyde at alle brugere af Bryggenet vil få fast IP-adresse i et VLAN med registrering af brugernes MAC-adresser. Det vil gøre nettet mere robust mod problemer forårsaget af virus-angreb o.l. hos enkeltbrugere. Der er ikke kommet nye medlemmer i årets løb, men bestyrelsen har heller ikke gjort en udadvendt indsats for at promovere foreningen. I årets løb er et af bestyrelsesmedlemmerne trådt ud, hvorefter suppleant Simon Veedfald trådte ind som bestyrelsesmedlem. Der blev fra salen spurgt, om man ville overveje at give en skriftlig beretning i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde, da det ville give repræsentanterne bedre mulighed for at forberede sig. Ib Baastrup fra bestyrelsen påpegede, at langt det meste arbejdet i bestyrelsen reelt var udført af kun to personer, Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen, og takkede dem for indsatsen. Jørgen og Dorte havde i årets løb modtaget et mindre honorar på 3.000,- kr/md, og der var desuden udbetalt penge til flere konsulenter. Der blev fra salen spurgt, om bestyrelsen havde udarbejdet en vedligeholdelsesplan for foreningens anlæg, som det blev pålagt den at gøre på sidste års repræsentantskabsmøde. Der blev svaret, at der ikke var udarbejdet nogen vedligeholdelsesplan, men den planlagte net-omlægning ville betyde en gennemgang og fornyelse af anlægget. Efter afslutningen af net-omlægningen vil man gå videre med en vedligeholdelsesplan. Net-omlægningen planlægges sammen med ComX til iværksættelse i løbet af sommeren, og vil blandt andet betyde en fysisk gennemgang af kabler og switche foruden ændring af netværkets struktur, så alle brugere får faste IP-adresser. Omlægning af internettet vil foregå i juni, medens telefoni omlægges i august. Brugerne vil opleve, at de første gang efter omlægningen skal logge på med nyt brugernummer, så MAC-adressen registres. Der vil samlet være ca. 700 Mb/s båndbredde til rådighed i nettet, hvad der skulle sikre, at brugerne oplever hastigheder på ca. 100 Mb/s på den store pakke og ca. 25 Mb/s på den lille. Der vil være en udgift på ,- kr til ComX, men ydelsespriserne vil ikke ændres pga. dette arbejde. Udgiften skal godkendes i budgettet for Dette var bestyrelsens beretning, dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende den. Der var ingen indvendinger mod dette.

4 Ad. 4 Formanden forklarede, at man igen i år havde valgt ikke at få en revisor til at fremlægge regnskab og budget. Han ville ikke foretage en egentlig gennemgang af regnskabet men opfordrede repræsentanterne til at stille spørgsmål. Der blev spurgt, om en nærmere specificering af posten til opgavekoordination under administrationsomkostninger (side 16 i regnskabet) kunne gives. Der blev svaret at udgiften havde været til et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen samt arbejde med specifikke opgaver udført af personer i Bryggenets tekniske udvalg. Alle bilag var kontrolleret og godkendt af bogholder og revisor. Der blev efterlyst en bedre specificering af denne post i regnskabet. Der blev spurgt, om salget af Forstædernes Bank havde betydet noget for foreningen. Der blev svaret, at det havde medført problemer med brug af net-bank i en periode, og tilsyneladende øgede gebyrer. Fra salen blev det påpeget, at det udsendte årsregnskab var uden underskrifter. Der blev svaret at årsregnskabet først ville blive underskrevet, efter at det var godkendt af repræsentantskabet. Der blev spurgt, om bestyrelsen havde overvejet, om man kunne opnå rabat på levering af de tekniske ydelser ved at samle dem hos én leverandør. Der blev svaret, at der fremadrettet kun vil være to leverandører, nemlig Canal Digital og ComX. Det vurderedes at disse aftaler allerede var fordelagtige, rabatten var så at sige allerede opnået. Der var ikke flere spørgsmål fra salen, og dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod at godkende årets regnskab. Det var der ikke, og regnskabet var dermed godkendt. Ad. 5 Formanden forklarede, at man ville følge samme procedure som ved ikke-fremlæggelsen af regnskabet, men gjorde dog opmærksom på, at der var nogle få og ubetydelige rettelser af tallene i forhold til det bilag, der var sendt ud med indkaldelsen. Der blev desuden knyttet en kommentar til visse punkter. Serviceafgiften var fjernet fra budgettet, og beløbet i stedet lagt ind under tjenester, som følge af den nye aftale med ComX. I budgettet er der regnet med el-forbrug som det nuværende, dvs. med fortsat drift af TV-hovedstationen. Hvis der senere vælges en TV-løsning, hvor hovedstationen ikke er nødvendig, vil der opnås en betydelig besparelse på el-regningen, dog kun for en kort periode af indeværende budgetår. Der blev rejst spørgsmål fra salen, om foreningen fortsat kan opkræve grundabonnement, når foreningens lån er tilbagebetalt pr. 31/11, da grundabonnementet opkræves for at dække afdragene på dette lån. Det blev foreslået at posten i budgettet for grundabonnement skulle nedsættes med 1/12, da der ikke var grundlag for at opkræve det i december Jørgen Riis forklarede, at bestyrelsen havde arbejdet på et forslag om bortfald af grundabonnement, og i stedet en stigning af kontingentet. Forslaget var dog ikke blevet klart i tide til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, men vil i stedet blive fremlagt til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ De forudsete vedligeholdelsesarbejder på nettet i den kom-

5 mende tid skønnes at kræve en udgift på ca ,- kr. Financieringen af dette beløb vil skønsmæssigt kræve en stigning i kontingentet på ca. 20,- kr/md pr. aktivt stik i foreningerne. Der blev spurgt fra salen, om man ikke kunne tage de ,- kr. fra foreningens egenkapital. Bestyrelsen svarede, at det ville være en for stor belastning af foreningens likviditet. Der var ikke flere spørgsmål fra salen til årets budget. Dirigenten satte herefter forslaget fra salen, om nedsættelse af grundabonnementet i budgettet med 1/12, til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Resultatet blev 5 stemmer for forslaget, og et stort flertal imod. Forslaget var hermed faldet. Dirigenten satte herefter godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for 2010 til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, der var 4 blanke stemmer og der var et stort flertal for. Budgettet var hermed godkendt. Ad. 6a Jørgen Riis bad Adam Arndt fra Bryggenets tekniske udvalg om at fremlægge forslaget om valg af TV-udbyder. Bryggenets TV-udvalg havde taget initiativ til at undersøge mulighederne for at opnå en løsning med bedre muligheder for digital TV. Resultatet blev, som nævnt i bilaget til dagsordenen, at der var tre reelle muligheder, Canal Digital, YouSee og ComX. Efter udsendelse af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, og derfor ikke med i bilagene, var der indkommet et tilbud fra Glentevejens Antennelaug, som blev fremlagt på mødet. Bestyrelsen og TV-udvalget fastholdt dog deres anbefaling af tilbuddet fra YouSee. Det blev påpeget, at man kontraktligt er bundet til Canal Digital som leverandør frem til 2011, så levering af signaler fra en anden TV-udbyder skal formidles af Canal Digital frem til kontraktens udløb. Der blev spurgt fra salen, hvad det vil koste i udgift til Canal Digital i denne periode. Samtidig blev det afklaret, at der er tale om en 3-årig aftale, som kun dækker leverance af tv-signal og rettigheder til dette. Slutkundens abonnementsforhold vil fortsætte som hidtil, med mindre kunden vælger en boksløsning, hvor der skal indgås aftale direkte med leverandør. Der blev svaret, at man ikke kendte dette beløb, men YouSee havde givet tilsagn om at kompensere foreningen for denne udgift i overgangsperioden. Det måtte dog indrømmes, at det kun var et tilsagn, ikke et juridisk bindende løfte. Der blev spurgt fra salen, hvorfor man holdt denne afstemning nu, i stedet for at vente til kontrakten med Canal Digital udløber. Der blev svaret, at man fandt det nødvendigt for at følge med den hastige udvikling på digitalt TV, så Bryggenets tilbud kan forblive konkurrencedygtigt. Der blev fra salen opfordret til, at man ved kontraktindgåelse ikke giver leverandøren eneret til at sende TV-signaler på Bryggenets anlæg. Da der stadig var uklarhed om mange detaljer i tilbuddene, skal bestyrelsen forhandle kontrakten med den leverandør, som repræsentantskabet peger på. Det var ikke klart om bestyrelsen herefter havde mandat til at indgå denne kontrakt, eller om det ville kræve endnu en godkendelse fra repræsentantskabet.

6 Det blev fra salen foreslået, at bestyrelsen skulle gives mandat til at forhandle og indgå kontrakt med den leverandør, som repræsentantskabet pegede på. Dirigenten satte herefter dette forslag til afstemning ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Derefter satte dirigenten bestyrelsens forslag om at vælge YouSee som TV-leverandør til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, 4 blanke, resten for. Forslaget var hermed vedtaget. Ad. 6b Jørgen Riis forklarede at Canal 9 og 6 eren har været vist som prøvekanaler tilgængenlige for alle TV-abonnenter i Bryggenet siden 1. januar. Hvis repræsentantskabet stemte for, at kanalerne skal indgå i de faste TV-pakker, ville det betyde en efterbetaling for prøveperioden på ca ,- kr. Især Canal 9 skønnedes at have interesse, da VM i fodbold vil blive vist på denne kanal. Der udspandt sig en længere debat om, hvorledes betalingen af de ,- kr skulle fordeles på brugerne af de forskellige TV-pakker, hvis det blev vedtaget at beholde kanalerne efter prøveperioden. Der var argumenter for, at alle TV-brugere skulle pålægges en forhøjet pris, da alle havde haft mulighed for at se kanalerne i prøveperioden. Andre argumenterede for, at det kun skulle være brugerne af de kanal-pakker, som kanalerne fremtidigt ville blive placeret i, der skulle betale, da brugene af den lille TV-pakke formodentlig aldrig havde været interesseret i disse kanaler, hvorfor det ville være uretfærdigt at pålægge dem en stigning. Der var også forslag fra salen om, at de ,- kr skulle tages fra foreningens egenkapital. Imod dette blev det indvendt, at så ville selv Bryggenet-brugere uden TV-abonnement overhovedet komme til at betale for at nogen ville se VM i bold. Det forventedes at den midlertidige stigning ville være omkring kr/md. Dirigenten foreslog, at man først skulle stemme om, hvorvidt de to kanaler skulle placeres i stor pakke eller både i mellem og stor pakke, hvis der senere blev stemt for, at de skulle fortætte. Der blev i første omgang stemt ved håndsoprækning, men resultatet var tæt, og tre optællere kom til tre forskellige tal. Dirigenten foreslog herefter skriftlig afstemning, hvorefter resultatet efter enighed mellem tre optællere blev, at 22 repræsentanter stemte for at kanalerne placeres i både mellem og stor pakke, 21 stemte for at de kun skulle placeres i stor pakke og 8 stemte blankt. Derefter foreslog dirigenten, at der skulle stemmes om, hvorvidt udgiften til prøvekanalerne skulle financieres af brugere af stor og mellem TV pakke. Der blev stemt ved skriftlig afstemning og resultatet blev 24 stemmer for, 17 stemmer imod og 11 stemmer blank. Herefter satte dirigenten til afstemning om Canal 9 og 6 eren skulle fortsætte i mellem og stor pakke efter prøveperioden. Der blev stemt ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6c Der var indkommet forslag om, at Tv3 PULS skulle tilføjes til Bryggenets kanaludbud. Jørgen Riis gjorde opmærksom på, at denne kanal indgik i den store pakke fra YouSee. Da repræsentantskabet

7 allerede havde vedtaget, at bestyrelsen kunne indgå kontrakt med YouSee, blev det foreslået at vente med at sende denne kanal, til aftalen med YouSee var indgået. Der blev stemt om dette ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6d. Forslagstilleren motiverede sit forslag med, at der havde været flere tilfælde af driftsafbrydelser, som kunne være undgået, hvis foreningen havde haft en uafhængig fiberforbindelse hos en anden udbyder, som kunne tage over ved problemer hos den primære udbyder. Det blev fra salen påpeget, at der i det netop vedtagne budget ikke var afsat midler til dette formål. Det blev også bemærket, at en redundant forbindelse hos en anden udbyder kunne give administrative problemer. Forslagstilleren indvilligede i at ændre sit forslag til, at bestyrelsen skulle pålægges at indhente tilbud på at skabe redundans i foreningens netforbindelse, som skulle fremlægges for repræsentantskabet til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6e Jørgen Riis forklarede, at det ikke havde været mulig at ansætte en administrator på deltid, under de vilkår bestyrelsen havde været underlagt. Bestyrelsen ønskede derfor at få mulighed for en fuldtidsansættelse af en konsulent. Det blev desuden påpeget at bestyrelsen fandt det vigtigt at bestyrelsen kunne frigøres fra rent administrative opgaver, der lagde beslag på en alt for stor del af den tilgængelige frivillige indsats. Det blev fra salen påpeget at flere forslag i dagsordenen med tilhørende bilag ikke var så gennemarbejdede som ønskeligt, sikkert pga. manglende ressourcer i bestyrelsen. En administrator ville formodentlig kunne sikre en mere gennemarbejdet dagsorden. Der blev fra salen spurgt, om man havde taget højde for de forpligtelser man påtog sig ved fuldtidsansættelse af en person. Der blev svaret, at det netop var derfor bestyrelsen ønskede at indgå aftale med en konsulent, dvs. ikke en person ansat af Bryggenet. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækkelse. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 7 Jørgen Riis påpegede, at bestyrelsen, efter at et bestyrelsesmedlem var trådt ud i årets løb, og suppleanten der var trådt ind, ikke stillede op til genvalg, ville blive for lille til at opfylde kravene i foreningens vedtægter, og det derfor var afgørende at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Fra salen meldte to personer sig som kandidater til bestyrelsen, Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Rudi Sommerlund A/B Egilshus. Desuden genopstillede to bestyrelsesmedlemmer, Ib Baastrup fra A/B Vesthavn og Flemming Jørgensen fra A/B HAB. Alle blev valgt med akklamation.

8 Ad. 8 Fra salen meldte to personer sig som kandidater til suppleantposter i bestyrelsen, Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Benny Wagner fra A/B Gullfoss. De blev valgt med akklamation. Ad. 9 Formanden foreslog at genvælge den nuværende revisor. Dette blev vedtaget med stort flertal. Ad. 10 Der var intet til dette punkt. Kl. 23 kunne dirigenten erklære repræsentantskabsmødet for afsluttet. Referat godkendt d. / 2010

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bente Ravn Helmer Carlsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006 København den 29. juni 2006 Fremmødte iht. afkrydsningslisten: A/B Avetho (0/1) Ingen En repræsentant ikke mødt A/B Axel

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

bryggenet Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13.

bryggenet Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13. Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13. juni 2005 Fremmødte: A/B Avetho Ingen A/B Axel Heides Gård Jens Bjerregaard Jimmy Olrich

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i. Foreningen Bryggenet

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i. Foreningen Bryggenet Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, 20. april 2005 Hermed fremsendes bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet. Mødet afholdes Torsdag

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere