Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl. 19.00 Fremmødte:"

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte: A/B Avetho 0 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 1 Maria Nørtoft A/B Bergthora 5 / 5 Søren Kvist Jan Petersen Rasmus Strange Petersen Morten Rosenmeier Hansen Søren Ottesen A/B Egilshus 6 / 5 Rudi Sommerlund Christian Vemb Aa Hannah Leanderdal ved fuldmagt til Jørgen Riis Jørgen Riis A/B Gullfoss 6 /5 Benny Wagner Adam Bertelsen Birthe Bugge Jens Hansen Per Marker Mortensen A/B Gunløg 5 / 2 Simon Emil Reumert Refn Frederik L. Homann Tre repræsentanter ikke mødt A/B HAB 4 / 1 Flemming Jørgensen Tre repræsentanter ikke mødt A/B Halfdan 4 / 2 Torben Linde Martin Rouchmann To repræsentanter ikke mødt B/S Isafjord 4 / 4 Rasmus Jessop Steffen Lund ved fuldmagt til Rasmus Jessop Lars Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop E/F Islands Brygge 2 / 1 Joan Due A/B Islands Brygge / 0 E/F Islands Brygge 7 1 / 1 Jens Skovgaard Andersen E/F Islandsborg 1 / 1 Jens Kramer Molbech Odgaard E/F Islandshus 3 / 0 Tre repræsentanter ikke mødt E/F Kommandantens Gård 4 / 2 Lene Ugilt ved fuldmagt til Peter Klitz Anne Johansen ved fuldmagt til Peter Klitz Peter Klitz Tenna Schoer ved fuldmagt til Peter Klitz A/B Langebro 1 / 0 A/B Leif 2 / 1 (Thomas Christensen?) A/B Njal 7 / 6 Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte Lars Kyhn Rasmussen ved fuldmagt til Niels Løchte Niels Løchte Jesper Bahn Larsen Mette Dalgaard ved fuldmagt til Niels Løchte Mette Belling Schou ved fuldmagt til Niels Løchte Lene Anderson Njal L / Saga A 6 / 6 Witold Hubitz Leif Beyer ved fuldmagt til Wiebke Engels Wiebke Engels Henrik Fischer Rune Wingård ved fuldmagt til Wiebke Engels Casper Fries ved fuldmagt til Wiebke Engels A/B Ny Tøjhus 1 3 / 3 René Seindal Marie Ravnholm ved fuldmagt til Bo Dalsgaard Bo Dalsgaard A/B Ny Tøjhus 2 2 / 2 Niels Tinglev Klan Karas E/F Ny Tøjhus 2 1 / 0 E/F Snorreshus 3 / 3 Keld Ulbæk Arne Bjørn Nielsen Dorte Brandt Jensen A/B Store Thorlakshus 2 / 1 Peter Smith A/B Thorlakshus 2 / 2 Annette Tønnesen Jesper D. Jensen ved fuldmagt til Annette Tønnesen A/B Vesthavn 1 / 1 Ib Baastrup I alt var 54 ud af samtlige 78 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. a. Forslag om Canal Digital, YouSee, ComX - som fremtidig Tv-leverandør. b. Forslag om nye kanaler: Canal 9, 6 eren c. Forslag til tilføjelse af kanalen Tv3 PULS d. Forslag til etablering af sekundær redundant fiberforbindelse e. Forslag om administrator/forretningsfører 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Ad. 1 Jørgen Riis bød repræsentanterne velkommen og foreslog Niels Løchte som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og at der desuden var mødt repræsentanter for så mange medlemsforeninger, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Ad. 2 Dirigenten foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette. Ad. 3 Jørgen Riis aflagde bestyrelsens beretning. Det forløbne år var efter formandens vurdering gået udmærket, dog igen præget af at der er for få personer i bestyrelsen, hvilket afspejles i det aktivitetsniveau, det har været muligt at opretholde. I årets løb er Bryggenets leverandør, Group Networks, blevet opkøbt af ComX. Bestyrelsen har indgået en ny kontrakt med ComX Bolignet, som har medført udvidelse af det tidsrum, hvori der

3 udføres service, mulighed for overvåget net når net-omlægningen (endelig) er fuldført samt teknisk support til Bryggenets brugere. Ind til videre fortsætter Bryggenets egen support-gruppe, man må afvente og se, om der fremover vil være behov for denne frivillige indsats. Båndbredden er blevet fordoblet til samme pris. Der blev spurgt fra salen, hvad man havde tænkt sig at gøre ved begrænsningen på 100 Mb/s på portene i det nuværende system. Der blev svaret at man i forbindelse med den planlagte net-omlægning fysisk ville gennemgå switche i netværket, nogle af dem var for gamle og gav problemer med ydelsen, på sigt ville man skifte til gigabit switche. Der var udført planer for net-omlægning i samarbejde med ComX, som skal iværksættes i løbet af sommeren. Det vil betyde at alle brugere af Bryggenet vil få fast IP-adresse i et VLAN med registrering af brugernes MAC-adresser. Det vil gøre nettet mere robust mod problemer forårsaget af virus-angreb o.l. hos enkeltbrugere. Der er ikke kommet nye medlemmer i årets løb, men bestyrelsen har heller ikke gjort en udadvendt indsats for at promovere foreningen. I årets løb er et af bestyrelsesmedlemmerne trådt ud, hvorefter suppleant Simon Veedfald trådte ind som bestyrelsesmedlem. Der blev fra salen spurgt, om man ville overveje at give en skriftlig beretning i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde, da det ville give repræsentanterne bedre mulighed for at forberede sig. Ib Baastrup fra bestyrelsen påpegede, at langt det meste arbejdet i bestyrelsen reelt var udført af kun to personer, Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen, og takkede dem for indsatsen. Jørgen og Dorte havde i årets løb modtaget et mindre honorar på 3.000,- kr/md, og der var desuden udbetalt penge til flere konsulenter. Der blev fra salen spurgt, om bestyrelsen havde udarbejdet en vedligeholdelsesplan for foreningens anlæg, som det blev pålagt den at gøre på sidste års repræsentantskabsmøde. Der blev svaret, at der ikke var udarbejdet nogen vedligeholdelsesplan, men den planlagte net-omlægning ville betyde en gennemgang og fornyelse af anlægget. Efter afslutningen af net-omlægningen vil man gå videre med en vedligeholdelsesplan. Net-omlægningen planlægges sammen med ComX til iværksættelse i løbet af sommeren, og vil blandt andet betyde en fysisk gennemgang af kabler og switche foruden ændring af netværkets struktur, så alle brugere får faste IP-adresser. Omlægning af internettet vil foregå i juni, medens telefoni omlægges i august. Brugerne vil opleve, at de første gang efter omlægningen skal logge på med nyt brugernummer, så MAC-adressen registres. Der vil samlet være ca. 700 Mb/s båndbredde til rådighed i nettet, hvad der skulle sikre, at brugerne oplever hastigheder på ca. 100 Mb/s på den store pakke og ca. 25 Mb/s på den lille. Der vil være en udgift på ,- kr til ComX, men ydelsespriserne vil ikke ændres pga. dette arbejde. Udgiften skal godkendes i budgettet for Dette var bestyrelsens beretning, dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende den. Der var ingen indvendinger mod dette.

4 Ad. 4 Formanden forklarede, at man igen i år havde valgt ikke at få en revisor til at fremlægge regnskab og budget. Han ville ikke foretage en egentlig gennemgang af regnskabet men opfordrede repræsentanterne til at stille spørgsmål. Der blev spurgt, om en nærmere specificering af posten til opgavekoordination under administrationsomkostninger (side 16 i regnskabet) kunne gives. Der blev svaret at udgiften havde været til et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen samt arbejde med specifikke opgaver udført af personer i Bryggenets tekniske udvalg. Alle bilag var kontrolleret og godkendt af bogholder og revisor. Der blev efterlyst en bedre specificering af denne post i regnskabet. Der blev spurgt, om salget af Forstædernes Bank havde betydet noget for foreningen. Der blev svaret, at det havde medført problemer med brug af net-bank i en periode, og tilsyneladende øgede gebyrer. Fra salen blev det påpeget, at det udsendte årsregnskab var uden underskrifter. Der blev svaret at årsregnskabet først ville blive underskrevet, efter at det var godkendt af repræsentantskabet. Der blev spurgt, om bestyrelsen havde overvejet, om man kunne opnå rabat på levering af de tekniske ydelser ved at samle dem hos én leverandør. Der blev svaret, at der fremadrettet kun vil være to leverandører, nemlig Canal Digital og ComX. Det vurderedes at disse aftaler allerede var fordelagtige, rabatten var så at sige allerede opnået. Der var ikke flere spørgsmål fra salen, og dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod at godkende årets regnskab. Det var der ikke, og regnskabet var dermed godkendt. Ad. 5 Formanden forklarede, at man ville følge samme procedure som ved ikke-fremlæggelsen af regnskabet, men gjorde dog opmærksom på, at der var nogle få og ubetydelige rettelser af tallene i forhold til det bilag, der var sendt ud med indkaldelsen. Der blev desuden knyttet en kommentar til visse punkter. Serviceafgiften var fjernet fra budgettet, og beløbet i stedet lagt ind under tjenester, som følge af den nye aftale med ComX. I budgettet er der regnet med el-forbrug som det nuværende, dvs. med fortsat drift af TV-hovedstationen. Hvis der senere vælges en TV-løsning, hvor hovedstationen ikke er nødvendig, vil der opnås en betydelig besparelse på el-regningen, dog kun for en kort periode af indeværende budgetår. Der blev rejst spørgsmål fra salen, om foreningen fortsat kan opkræve grundabonnement, når foreningens lån er tilbagebetalt pr. 31/11, da grundabonnementet opkræves for at dække afdragene på dette lån. Det blev foreslået at posten i budgettet for grundabonnement skulle nedsættes med 1/12, da der ikke var grundlag for at opkræve det i december Jørgen Riis forklarede, at bestyrelsen havde arbejdet på et forslag om bortfald af grundabonnement, og i stedet en stigning af kontingentet. Forslaget var dog ikke blevet klart i tide til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, men vil i stedet blive fremlagt til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ De forudsete vedligeholdelsesarbejder på nettet i den kom-

5 mende tid skønnes at kræve en udgift på ca ,- kr. Financieringen af dette beløb vil skønsmæssigt kræve en stigning i kontingentet på ca. 20,- kr/md pr. aktivt stik i foreningerne. Der blev spurgt fra salen, om man ikke kunne tage de ,- kr. fra foreningens egenkapital. Bestyrelsen svarede, at det ville være en for stor belastning af foreningens likviditet. Der var ikke flere spørgsmål fra salen til årets budget. Dirigenten satte herefter forslaget fra salen, om nedsættelse af grundabonnementet i budgettet med 1/12, til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Resultatet blev 5 stemmer for forslaget, og et stort flertal imod. Forslaget var hermed faldet. Dirigenten satte herefter godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for 2010 til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, der var 4 blanke stemmer og der var et stort flertal for. Budgettet var hermed godkendt. Ad. 6a Jørgen Riis bad Adam Arndt fra Bryggenets tekniske udvalg om at fremlægge forslaget om valg af TV-udbyder. Bryggenets TV-udvalg havde taget initiativ til at undersøge mulighederne for at opnå en løsning med bedre muligheder for digital TV. Resultatet blev, som nævnt i bilaget til dagsordenen, at der var tre reelle muligheder, Canal Digital, YouSee og ComX. Efter udsendelse af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, og derfor ikke med i bilagene, var der indkommet et tilbud fra Glentevejens Antennelaug, som blev fremlagt på mødet. Bestyrelsen og TV-udvalget fastholdt dog deres anbefaling af tilbuddet fra YouSee. Det blev påpeget, at man kontraktligt er bundet til Canal Digital som leverandør frem til 2011, så levering af signaler fra en anden TV-udbyder skal formidles af Canal Digital frem til kontraktens udløb. Der blev spurgt fra salen, hvad det vil koste i udgift til Canal Digital i denne periode. Samtidig blev det afklaret, at der er tale om en 3-årig aftale, som kun dækker leverance af tv-signal og rettigheder til dette. Slutkundens abonnementsforhold vil fortsætte som hidtil, med mindre kunden vælger en boksløsning, hvor der skal indgås aftale direkte med leverandør. Der blev svaret, at man ikke kendte dette beløb, men YouSee havde givet tilsagn om at kompensere foreningen for denne udgift i overgangsperioden. Det måtte dog indrømmes, at det kun var et tilsagn, ikke et juridisk bindende løfte. Der blev spurgt fra salen, hvorfor man holdt denne afstemning nu, i stedet for at vente til kontrakten med Canal Digital udløber. Der blev svaret, at man fandt det nødvendigt for at følge med den hastige udvikling på digitalt TV, så Bryggenets tilbud kan forblive konkurrencedygtigt. Der blev fra salen opfordret til, at man ved kontraktindgåelse ikke giver leverandøren eneret til at sende TV-signaler på Bryggenets anlæg. Da der stadig var uklarhed om mange detaljer i tilbuddene, skal bestyrelsen forhandle kontrakten med den leverandør, som repræsentantskabet peger på. Det var ikke klart om bestyrelsen herefter havde mandat til at indgå denne kontrakt, eller om det ville kræve endnu en godkendelse fra repræsentantskabet.

6 Det blev fra salen foreslået, at bestyrelsen skulle gives mandat til at forhandle og indgå kontrakt med den leverandør, som repræsentantskabet pegede på. Dirigenten satte herefter dette forslag til afstemning ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Derefter satte dirigenten bestyrelsens forslag om at vælge YouSee som TV-leverandør til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, 4 blanke, resten for. Forslaget var hermed vedtaget. Ad. 6b Jørgen Riis forklarede at Canal 9 og 6 eren har været vist som prøvekanaler tilgængenlige for alle TV-abonnenter i Bryggenet siden 1. januar. Hvis repræsentantskabet stemte for, at kanalerne skal indgå i de faste TV-pakker, ville det betyde en efterbetaling for prøveperioden på ca ,- kr. Især Canal 9 skønnedes at have interesse, da VM i fodbold vil blive vist på denne kanal. Der udspandt sig en længere debat om, hvorledes betalingen af de ,- kr skulle fordeles på brugerne af de forskellige TV-pakker, hvis det blev vedtaget at beholde kanalerne efter prøveperioden. Der var argumenter for, at alle TV-brugere skulle pålægges en forhøjet pris, da alle havde haft mulighed for at se kanalerne i prøveperioden. Andre argumenterede for, at det kun skulle være brugerne af de kanal-pakker, som kanalerne fremtidigt ville blive placeret i, der skulle betale, da brugene af den lille TV-pakke formodentlig aldrig havde været interesseret i disse kanaler, hvorfor det ville være uretfærdigt at pålægge dem en stigning. Der var også forslag fra salen om, at de ,- kr skulle tages fra foreningens egenkapital. Imod dette blev det indvendt, at så ville selv Bryggenet-brugere uden TV-abonnement overhovedet komme til at betale for at nogen ville se VM i bold. Det forventedes at den midlertidige stigning ville være omkring kr/md. Dirigenten foreslog, at man først skulle stemme om, hvorvidt de to kanaler skulle placeres i stor pakke eller både i mellem og stor pakke, hvis der senere blev stemt for, at de skulle fortætte. Der blev i første omgang stemt ved håndsoprækning, men resultatet var tæt, og tre optællere kom til tre forskellige tal. Dirigenten foreslog herefter skriftlig afstemning, hvorefter resultatet efter enighed mellem tre optællere blev, at 22 repræsentanter stemte for at kanalerne placeres i både mellem og stor pakke, 21 stemte for at de kun skulle placeres i stor pakke og 8 stemte blankt. Derefter foreslog dirigenten, at der skulle stemmes om, hvorvidt udgiften til prøvekanalerne skulle financieres af brugere af stor og mellem TV pakke. Der blev stemt ved skriftlig afstemning og resultatet blev 24 stemmer for, 17 stemmer imod og 11 stemmer blank. Herefter satte dirigenten til afstemning om Canal 9 og 6 eren skulle fortsætte i mellem og stor pakke efter prøveperioden. Der blev stemt ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6c Der var indkommet forslag om, at Tv3 PULS skulle tilføjes til Bryggenets kanaludbud. Jørgen Riis gjorde opmærksom på, at denne kanal indgik i den store pakke fra YouSee. Da repræsentantskabet

7 allerede havde vedtaget, at bestyrelsen kunne indgå kontrakt med YouSee, blev det foreslået at vente med at sende denne kanal, til aftalen med YouSee var indgået. Der blev stemt om dette ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6d. Forslagstilleren motiverede sit forslag med, at der havde været flere tilfælde af driftsafbrydelser, som kunne være undgået, hvis foreningen havde haft en uafhængig fiberforbindelse hos en anden udbyder, som kunne tage over ved problemer hos den primære udbyder. Det blev fra salen påpeget, at der i det netop vedtagne budget ikke var afsat midler til dette formål. Det blev også bemærket, at en redundant forbindelse hos en anden udbyder kunne give administrative problemer. Forslagstilleren indvilligede i at ændre sit forslag til, at bestyrelsen skulle pålægges at indhente tilbud på at skabe redundans i foreningens netforbindelse, som skulle fremlægges for repræsentantskabet til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6e Jørgen Riis forklarede, at det ikke havde været mulig at ansætte en administrator på deltid, under de vilkår bestyrelsen havde været underlagt. Bestyrelsen ønskede derfor at få mulighed for en fuldtidsansættelse af en konsulent. Det blev desuden påpeget at bestyrelsen fandt det vigtigt at bestyrelsen kunne frigøres fra rent administrative opgaver, der lagde beslag på en alt for stor del af den tilgængelige frivillige indsats. Det blev fra salen påpeget at flere forslag i dagsordenen med tilhørende bilag ikke var så gennemarbejdede som ønskeligt, sikkert pga. manglende ressourcer i bestyrelsen. En administrator ville formodentlig kunne sikre en mere gennemarbejdet dagsorden. Der blev fra salen spurgt, om man havde taget højde for de forpligtelser man påtog sig ved fuldtidsansættelse af en person. Der blev svaret, at det netop var derfor bestyrelsen ønskede at indgå aftale med en konsulent, dvs. ikke en person ansat af Bryggenet. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækkelse. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 7 Jørgen Riis påpegede, at bestyrelsen, efter at et bestyrelsesmedlem var trådt ud i årets løb, og suppleanten der var trådt ind, ikke stillede op til genvalg, ville blive for lille til at opfylde kravene i foreningens vedtægter, og det derfor var afgørende at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Fra salen meldte to personer sig som kandidater til bestyrelsen, Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Rudi Sommerlund A/B Egilshus. Desuden genopstillede to bestyrelsesmedlemmer, Ib Baastrup fra A/B Vesthavn og Flemming Jørgensen fra A/B HAB. Alle blev valgt med akklamation.

8 Ad. 8 Fra salen meldte to personer sig som kandidater til suppleantposter i bestyrelsen, Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Benny Wagner fra A/B Gullfoss. De blev valgt med akklamation. Ad. 9 Formanden foreslog at genvælge den nuværende revisor. Dette blev vedtaget med stort flertal. Ad. 10 Der var intet til dette punkt. Kl. 23 kunne dirigenten erklære repræsentantskabsmødet for afsluttet. Referat godkendt d. / 2010

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bente Ravn Helmer Carlsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere