Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol"

Transkript

1 Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem Arbejdsgange radiografen og den Erfaring Individualitet bariatriske Selvtillid patient ved en Fordomme Håndtering billeddiagnostisk Årsager undersøgelse Diskriminering Energi Klassificering Empowerment Bachelorprojekt, modul Kreativitet 14 Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel Isolation Følelser Nina Sally Karaktersvaghed Haagensen Empati Oplevelser Livsudfoldelse Studie nr: Holdninger Radiografuddannelsen, hold 71 Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet Professionshøjskolen Metropol Meninger Vejleder: Magtesløshed Rikke Lang Ingebrigtsen Selvkontrol Vilje Bidrag Undersøgelse Afleveringsdato: D. 26/12 Vægtgrænse 2014 Tid Doven Venner Social Forbedring Angst Selvværd Denne opgave indeholder anslag Færdigheder Sårbarhed Fjendtlighed Depression inkl. mellemrum og tabeller Pleje Behandling Feedback Ikke-Perfekt Arbejde Reaktion Vægt Kritik Alvor Bemærkninger Ærlighed Kontakt Radiograf Overvejelser Røntgenrør Leje Lidelse Mening Forståelse Imødekommende Indstilling Dømmende Udtryk Risiko Sikkerhed Strålehygiejne Neutralitet Modvilje Udvikling Livskvalitet Bevidsthed Situation Ydmyg Person Forløb Indblik Liv Privathed Handling Omgivelser Planlæggelse Accept Inddragelse Modløs Denne opgave er udarbejdet af en studerende ved radiografuddannelsen på PH Metropol. Beskyldninger Den foreligger ukommenteret Råd fra uddannelsens Samarbejde side og er således et udtryk Opmærksomhed for den studerendes egne synspunkter. Opgaven må anvendes internt i uddannelsen. Forflytning Toneleje Medinddragelse Selvbestemmelse Relation Omsorg Attitude Lyttende Førstehåndsindtryk Stereotyp

2 Abstrakt Titel: Forfatter: Skole: Vejleder: Relationen mellem radiografen og den bariatriske patient ved en billeddiagnostisk undersøgelse Nina Sally Haagensen, mail: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Rikke Lang Ingebrigtsen, lektor ved radiografuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Problemstilling I Danmark har antallet af svært overvægtige været stigende siden 1987, og kommer sandsynligvis også til at stige i fremtiden. Der er i sundhedsvæsenet stor fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af overvægt, som bl.a. ses i Sundhedsloven. Denne er radiografer underlagt og skal derfor leve op til denne. En del af det at være radiograf består i at yde omsorg og sygepleje til patienten, så det enkelte menneske er i centrum ved en billeddiagnostisk undersøgelse. Det tyder på, at sygepleje og kommunikation til den overvægtige patient er et nedprioriteret område, hvor der er tendens til forskelsbehandling, stigmatisering og fordomme. Metode Konstruktionen af dette projekt er foregået ved den hermeneutiske arbejdsmetode, hvor egen forforståelse er en vigtig faktor. Forskningsmetoden foregår ved indsamling af empiri, hvor tre kvalitative semistrukturerede interviews af hhv. en radiograf, en sygeplejerske og en tidligere bariatrisk patient udføres. For at planlægge, udføre og analysere de tre interviews, benyttes Kvales syv faser. Konklusion Ud fra projektet konkluderes det, at relationen mellem radiograf og den bariatriske patient til en billeddiagnostisk undersøgelse er kendetegnet ved ligeværdig kontakt, og kommunikationen er ens ved alle undersøgelser, overvægtig eller ej. Der er fundet tre områder, hvor relationen kan kvalitetsudvikles. Dette omhandler at forventningsafstemme med patienten, hvordan informationsniveauet skal være og komme fordommene til livs.

3 Abstract Title: Author: School: Supervisor: The relationship between the radiographer and the bariatric patient at an imaging examination Nina Sally Haagensen, mail: Bachelor in Radiography, Metropolitan University College Rikke Lang Ingebrigtsen, lecturer in radiography, Metropolitan University College Issue In Denmark, the number of highly obese among the population has increased since 1987, and is likely to increase in the future. There is a strong focus on health promotion and prevention of obesity in the health care industry, which is seen in the Health Act (Sundhedsloven). The radiographers are obliged to follow the act and must therefore work under its conditions. Part of being a radiographer consists of providing care and nursing for patients, so the individual is at the center of an imaging examination. Nursing and communication with the obese patient seems to be a subject not prioritized, there is a tendency to discrimination, stigmatization and prejudice with these patients. Method The construction of this project is carried out by the hermeneutic science, the project is built on my own presumptions, which are an important element in that science. The method of research is done by the collection of empirical data, in which three qualitative semi-structured interviews with a radiographer, a nurse and a former bariatric patient are being used. Kvale s seven stages are applied to plan, execute and analyze the three interviews. Conclusion The project concludes, that the relation between radiographer and the bariatric patient at an imaging examination is characterized by an equal interaction, and the communication is the same in any examination. Three areas have been found, where the relation can undergo a quality development. It concerns matching expectations with the patient, on which level the information to the patient should be, and overcoming the prejudice.

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemstilling Afgrænsning Problemformulering Metode Videnskabsteori Artikelsøgning Vurdering af forskningsartikel Vurdering af litteratur Kvalitative interviews som forskningsmetode Semistrukturerede forskningsinterview Teori Plambech og Bøgedal Respekt-modellen Joyce Travelbee Kommunikationsproces Menneske-til-menneske forholdet Erving Goffman Stigmatisering af den overvægtige Fem kommunikationsformer observeret hos radiografer Analyse Interview med radiograf Interview med sygeplejerske Interview med patient Diskussion... 36

5 8.1 Metodekritik Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilagsfortegnelse... 46

6 1 Indledning I Danmark har antallet af svært overvægtige været stigende siden den første nationale sundhedsundersøgelse i Her berørte det 5,5 % af befolkningen (1:116), hvor det i 2013 var 14,1 % (2:94). Hver gang en ny national sundhedsundersøgelse har fundet sted, er andelen af svært overvægtige steget, hvilket indikerer, at dette tal sandsynligvis stiger i fremtiden (1:116, 2:94). Overvægt er ifølge Sundhedsstyrelsen et folkesundhedsproblem i den vestlige verden (2:91). Hvorvidt et menneske er overvægtigt udregnes ved hjælp højde og vægt, som udgør et Body Mass Index, BMI. Det udregnes som vægten i kg divideret med kvadratet på højden i meter. WHO har defineret forsk. vægtgrupper ud fra BMI, som viser om et voksent menneske er overvægtigt. Svær overvægt defineres ved BMI 30 (ibid). Der er endnu en gruppe indenfor overvægt som klassificeres som svær fedme, og omtales som bariatrisk. Bariatri er viden om svær fedme og årsager hertil samt følgesygdomme, forebyggelse og behandling. En person defineres bariatrisk hvis denne har et BMI 35 med fedmerelateret sygdom eller et BMI 40 uden fedmerelateret sygdom (3:10). Risikoen for udvikling af følgesygdomme ved overvægt er stor. Det gælder bl.a. type-2 diabetes, forhøjet blodtryk. Derfor kan det også undre, at nogle mennesker bliver så store. Der hersker en udbredt misforståelse om, at dette udelukkende er selvforskyldt, hvilket fører til stigmatisering af denne befolknings-gruppe (3:11). Årsagen til overvægt er en sammenfatning af et menneskes gener, livsstil, opvækst, økonomiske muligheder samt uddannelsesniveau. Svær overvægt, og dermed bariatri, betegnes som en kronisk sygdom, der bør behandles med livslang kontrol og behandling. Denne befolkningsgruppe skal behandles med respekt og værdighed på samme niveau som alle andre. Hvis radiografer skal møde den bariatriske patient med respekt for det enkelte menneske og tage ansvar for dennes værdighed, så bør stigmatisering og fordømmende forestillinger i højere grad erstattes med en større forståelse for, hvad det vil sige at være overvægtig. Side 6 af 90

7 2 Problemstilling Der er i sundhedsvæsenet enorm stor fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af overvægt. Det ses fx i Sundhedsloven, hvor formålet med denne bl.a. er at fremme befolkningens sundhed (4: 1). Der står også, at loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse (4: 2). Som sundhedsprofessionelle er radiografer underlagt Sundhedsloven og skal derfor leve op til denne. En del af det at være radiograf består i at yde omsorg og sygepleje til patienten, så det enkelte menneske er i centrum ved en billeddiagnostisk undersøgelse (5:6). Relationen mellem radiograf og patient ved en billeddiagnostisk undersøgelse er som regel kortvarig i forhold til andre faggrupper. Derfor er det vigtigt, at relationen er så god som mulig i dette lille tidsrum. Patienten udleverer sig i mødet med radiografen og det er derfor, i overensstemmelse med de radiograffaglige etiske retningslinjer, radiografens ansvar at bevare patientens værdighed, beskytte dennes integritet og sårbarhed, at tilgodese patientens ret og evne til selv- og medbestemmelse samt vejlede og informere patienten tilpasset dennes behov (6:9). Disse etiske retningslinjer gælder alle patientgrupper, også bariatriske patienter. I arbejdet med denne patientgruppe kan den gyldne regel om pligtetik med rette benyttes; du skal behandle andre, som du selv vil behandles. Dette opnås ved at leve sig ind i patientens behov og ønsker, og tænke hvordan ville jeg selv behandles i denne situation? (7:54). På danske radiologiske afdelinger findes en loftlift i de fleste røntgen- og CT rum. Desuden findes en lang række hjælpemidler, fx glidestykker, som kan lette arbejdsbyrden med denne patientgruppe. Det formodes, at det ikke er de fysiske rammer, som er problemet i relationen med den bariatriske patient, men den nære relation kan være grunden til, at patientgruppen ikke oplever samme behandling af høj kvalitet, som Sundhedsloven ligger op til (4: 2). Den enkelte radiograf skal forholde sig til den bariatriske befolkningsgruppe, både i forhold til de fysiske rammer og det tekniske aspekt, men også i forhold til det kommunikative og relationelle. Det tyder på, at sygepleje og kommunikation til den bariatriske borger er et nedprioriteret område, hvor der er tendens til forskelsbehandling, Side 7 af 90

8 stigmatisering og fordomme. Jeg ønsker ikke at virke fordømmende overfor patienten men har alligevel i baghovedet, at jeg selv synes overvægten er selvforskyldt (8:29). Citatet er fra en sygeplejerske og stemmer overens med, hvad jeg som studerende har oplevet, radiografer give udtryk for i klinisk praksis. Her optræder der i høj grad fordomme om, at overvægten er selvforskyldt som følge af karaktersvaghed. Jeg bygger denne formodning på egen forforståelse og erfaringer i klinisk praksis samt litteratursøgning og debatten i det offentlige rum (6:9). Når radiografen skal møde den bariatriske patient, kan det være svært at vide, hvordan situationen skal gribes an. Bariatriske patienter er mere sårbare og har mindreværdskomplekser. Det betyder, at den, der skal tale med dem, skal have tid, være nærværende og professionel (8:25). Dette er sagt af overlæge Jette Ingerslev, talskvinde for Adipositasforeningen, som har været aktiv i debatten om bariatri i mange år (9). Udsagnet er væsentligt i forhold til det, at være radiograf og møde denne patientgruppe ligeværdigt. Ingerslev laver en kort opsummering af, hvad der er vigtigt i dette møde, nemlig tid, nærvær og professionalisme. Det er især emnet nærvær, den nære relation, dette projekt vil beskæftige sig med. Grundet fordomme og diskriminering, oplever den overvægtige i højere grad en stigmatisering af udseendet. Artiklen Stigmatiseres den fede patient? (10) samt bogen Svær overvægt Forflytning og Etik (3) beskriver problemet med stigmatisering og fordomme af bariatriske patienter i sundhedsvæsenet. Det er en udsat patientgruppe, da den bariatriske person har en tendens til at tage stigmatiseringen til sig, hvilket i sidste ende resulterer i, at befolkningsgruppen tøver med at opsøge sundhedsvæsenet (3:15-16). Så er du en af de der hun er vidst også lidt overvægtig. Så er du ligesom sat i bås (3:16). Citatet kommer fra en bariatrisk kvinde og beskriver, hvordan kvinden føler sundhedspersonale opfatter hende. Hun giver udtryk for en hvis frustration over kun at blive set på som overvægtig og ikke som person, der har et problem. Hun vil tages alvorligt, og respekteres på lige fod med alle andre. Side 8 af 90

9 3 Afgrænsning Dette projekt afgrænses fra flere aspekter, som ellers kunne være relevante i forhold til emnet om bariatriske patienter på en billeddiagnostisk afdeling. Projektet omhandler ikke det tekniske aspekt i arbejdet med bariatriske patienter, ej heller de fysiske rammer ifm. vægtgrænse til leje, størrelse på gantry o.lign. Det er vigtigt at understrege, at formålet med projektet ikke er at diskutere hvorvidt overvægt skal forebygges, men at alle skal sikres respekt i sundhedsvæsenet, så alle oplever en behandling af høj kvalitet jf. Sundhedsloven (4: 2) uanset deres vægt. Denne problemstilling er ikke før blevet belyst med en radiograffaglig vinkel. Der er skrevet en del om det mht. sygeplejersker og læger samt hvordan bariatri forebygges. Projektet bygger på artikler skrevet ud fra den sygeplejefaglige vinkel, hvad teorien siger om bariatri, stigmatisering og den nære relation samt radiograf-patient forholdet generelt. Interviews af en forhenværende bariatrisk patient, en radiograf og en sygeplejerske med erfaring i bariatri analyseres og diskuteres ud fra dette mhp. at besvare problemformuleringen. Ved billeddiagnostisk undersøgelse i dette projekt menes der udelukkende røntgen- og CT-undersøgelser. Dette gøres, da de fysiske rammer ved disse undersøgelser er ens ved fx loftlift, hvor der fx i MR-undersøgelser er flere forholdsregler at tage højde for. 4 Problemformulering Hvad kendetegner relationen mellem radiograf og den bariatriske patient til en billeddiagnostisk undersøgelse, herunder den verbale og non-verbale kommunikation. Og hvordan kan denne relation kvalitetsudvikles, så patienten i højere grad får en oplevelse af at blive behandlet med respekt og værdighed? Side 9 af 90

10 5 Metode I dette afsnit vil den anvendte videnskabsteori hermeneutik blive beskrevet. Efterfølende beskrives, hvordan søgning af artikler er udført, og her foreligger en vurdering af valgt forskningsartikel mhp. validitet samt en vurdering af den hyppigst anvendte litteratur. Til slut beskrives det kvalitative forskningsinterview, som er den anvendte forskningsmetode til indsamling af empiri, hvor der redegøres for det semistrukturerede interview. 5.1 Videnskabsteori Konstruktionen af dette projekt er foregået ved den hermeneutiske arbejdsmetode. Jeg har som radiografstuderende fået den forforståelse, at radiografer har svært ved at forholde sig til den nære relation mellem dem og bariatriske patienter. Min forforståelse er i forskningsmæssig forstand hensigtsmæssig. Hvis jeg ikke havde den, ville jeg ikke vide, hvilke forskningsspørgsmål jeg skulle stille til projektet og ved interviewene. Ifølge Gadamer bygger al viden på en forståelse, der udbygges og udtrykkes i en udlægning af det, jeg allerede ved noget om. På den måde vil der i enhver forståelsesproces være medbragt en forforståelse (11:161). Her frembringes en forståelse af, hvordan den hermeneutiske cirkel fungerer. Uden min forforståelse opnår jeg ikke forståelse af det, jeg undersøger. En persons forforståelse er præget af den situation, personen står i. Situationen er udgangspunktet for forståelsen og er det ståsted, hvorfra man ser og skal forstå verden omkring sig (ibid). Situationen er mig som radiografstuderende, som gennem uddannelsen har fået en forståelse af emnet relationen med den bariatriske patient. Jeg er påvirket af mine oplevelser på samme måde som en bariatrisk patient, sygeplejerske eller radiograf er påvirket af, hvad de har oplevet. Denne påvirkning skal vi ikke fri os fra, og i forståelsen af noget må vi derfor tage højde for vores egne oplevelser. Al forståelse i dette projekt er derfor præget af mine oplevelser, og derfor kan jeg ikke lave et fuldkomment objektivt projekt og ej heller afdække problemformuleringen fuldstændigt. Det er konsekvensen af den hermeneutiske arbejdsmetode (12:96-98). Det ståsted, jeg befinder mig i nu og her, begrænser min horisont. Horisonten er udsynet, som breder sig som en vifte fra situationen og undergår konstant forandring i Side 10 af 90

11 mødet med andre horisonter (ibid). Situationen og forforståelsen bestemmer tilsammen, hvorvidt horisonten er snæver eller bred. En snæver horisont betyder, at man kun ser det, der står ligefor. En bred horisont åbner derimod muligheden for at se en større sammenhæng (11: ). Når jeg fx laver interviews, vil jeg møde informantens horisont, hvor min forforståelse sættes i spil og horisonten kan gøres mere bred eller snæver. Jeg som interviewer og informanten har hver sin horisont, som tilsammen vil skabe en ny horisont, hvor fælles forståelse er mulig. Der sker en horisontsammensmeltning ved, at jeg som interviewer sætter mig ind i informantens sted og får en forståelse af, hvordan informantens horisont ser ud, ved hjælp af min egen forforståelse (12:99-101). For at opnå en ny forståelse skal empirien analyseres, hvor den hermeneutiske cirkel anvendes. Der sker en dekontekstualisering, hvor dele af materialet betragtes nærmere udenfor helheden, og en rekontekstualisering, hvor materialet sættes sammen igen på en ny måde. Hvordan dette gøres, styres af problemformuleringen (11:175). 5.2 Artikelsøgning For at finde artikler til dette projekt benyttede jeg systematisk- og kædesøgning (13: ). Ved systematisk søgning blev de to artikeldatabaser PubMed og Cinahl brugt. De er fundet via skolebibliotekets hjemmeside, og databaserne indeholder bl.a. sygepleje- og radiograffaglige artikler. Søgningerne er foregået fra d. 31/8-14 til d. 28/9-14. Jeg ville gerne finde artikler, som omhandlede relationen mellem radiograf og bariatriske patienter. Jeg fandt hurtigt ud af, at sådanne artikler aldrig er blevet skrevet. Derfor valgte jeg at fokusere på relationen mellem sygeplejersker og bariatriske patienter. Udgangspunktet var at finde ud af, hvordan sundhedsfagligt personale forholder sig til svært overvægtige patienter ved undersøgelser samt plejen af disse. Artiklerne måtte max være 10 år gammel og skulle være fuldt tilgængelig hjemmefra. Argumentationen for tidsbegrænsningen er, at artiklerne skal kunne relateres til nuværende sundhedsvæsen. Dette bevidste valg kan både være en fordel og en ulempe. Fordel, da ingen artikler med forældet forskning vises. Ulempe, da det kan begrænse antallet af hits (13: ). Derudover findes tidshorisonten mht. at få fat i artiklerne. Side 11 af 90

12 Ved at kunne få fat i disse med det samme, kunne jeg hurtigt danne et overblik over, om artiklerne var brugbare (13:145). Hele søgeprocessen kan ses i bilag 1. Ved søgning på PubMed brugte jeg bl.a. søgeord som communication obese patients, obese patients radiology department og overweight patients and stigma. Den sidste søgning gav anledning til én artikel, som jeg læste, men ikke fundet relevant i forhold til problemstillingen. Jeg fandt ingen relevante artikler på PubMed, selvom jeg søgte med 18 forskellige kombinationer af søgeord (bilag 1), da de primært handlede om det tekniske aspekt eller vægttab. På Cinahl fandt jeg relevante artikler på to forskellige kombinationer af søgeord. Ved søgning på radiographer communication gav dette to hits (bilag 1). Artikel nr. 2 Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis (14) er valgt som forskningsartikel. Validiteten af denne artikel uddybes senere. Den anden kombination af søgeord, hvori relevante artikler fremkom, var nurse patient relationship obese patient. Søgningen gav 3051 hits, hvor jeg valgte at kigge de første 100 hits igennem. Blandt disse fandt jeg fire relevante artikler, hhv. nr. 11, 16, 29 og 61 (bilag 1). De blev alle læst igennem, men det var kun artikel nr. 16, jeg fandt brugbar. Den var tilfældigvis på dansk og hedder Stigmatiseres den fede patient? (10), og omhandler stigmatisering af bariatriske patienter med fokusgruppeinterview af sygeplejersker. Artiklen er ikke en forskningsartikel, udgivet af tidsskriftet Klinisk Sygepleje, som fokuserer på forskning og udvikling af klinisk sygepleje (15). Artiklen benyttes udelukkende til at opbygge baggrundsviden om problematikken mht. stigmatisering af bariatriske patienter, hvorfor denne kun bruges til belysning af problemstillingen. Derfor vil der ikke foreligge en yderligere uddybning af artiklen og dens validitet. Via denne artikel lavede jeg kædesøgning ved at kigge på artiklens litteraturliste (bilag 1). Her fandt jeg ingen relevante artikler, men ved en tilfældig søgning fremkom Sygeplejerskers forestillinger om overvægt (16). Det er en tidsskriftartikel i Sygeplejerskeren, som beskriver sygeplejerskers ærlige opfattelse af overvægt. Den belyser problemstillingen. En sygeplejerske på en gastroenhed anbefalede en artikel, hvor hun sendte linket pr mail (bilag 1). Artiklen XXL erne kommer (8) er en tidsskriftartikel i Sygeplejersken, og beskriver problematikker i at yde omsorg og pleje til bariatriske patienter. Den benyttes Side 12 af 90

13 kun til at belyse problemstillingen samt opbygge baggrundsviden om emnet og uddybes derfor ikke Vurdering af forskningsartikel Formålet med artiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis fra 2005 (14) er at undersøge, hvordan radiografer kommunikerer med patienter. Det gøres mhp. at forstå, hvad der karakterer radiografen i en undersøgelse, og hvorvidt omsorg og pleje bliver udført med patienten i centrum. Der blev lavet et observationsstudie af radiografers kommunikation ved billeddiagnostiske undersøgelser. Her fremkom fem forskellige former for kommunikation, som uddybes i teoriafsnittet. Det er en forskningsartikel, hvilket bl.a. ses på opstillingen efter IMRaD metoden. Dette står for hhv. Introduction, Methods, Results and Discussion, og imødekommer videnskabelige tidsskrifters krav til stringent og overskuelig formidling på begrænset plads (17:35-36). Forfatterne tvinges til at forholde sig neutrale i resultatafsnittet, og først formidle egne synspunkter i diskussion. Således påvirkes læseren ikke af forfatternes egne holdninger, og danner selv sine egne meninger, hvilket øger validiteten (11: ). På Cinahl ses det, at artiklen er peer reviewed. Dvs. fagfolk inden for emnet har gennemgået artiklen grundigt og sagt god for dens faglige kvalitet (13:175). Artiklen har to forfattere, som er tilknyttet St. Martin s College, England. Skolen er en del af University of Cumbria, hvor forfatteren Lisa Booth er senior lektor med en PhD i Communication Strategies in Diagnostic Radiography (18). Hendes faglige status inden for dette emne øger validiteten (13: ). Der findes en udførlig referenceliste, hvilket øger reliabiliteten. Afsenderen er, foruden St. Martin s College, The College of Radiographers, som støtter forskning og uddannelse inden for radiografi samt vurderer forskningsartiklers validitet. Skolen er en del af The Society of Radiographers, som er en faglig organisation, der repræsenterer radiografer i Storbritannien (19). At det er en af Storbritanniens største foreninger for radiografer, som støtter denne artikel, er med til at øge reliabiliteten og validiteten. Side 13 af 90

14 5.3 Vurdering af litteratur Jeg benytter bogen Svær overvægt forflytning og etik af Lene Plambech og Gitte Bøgedal, da bogen giver et godt indblik i, hvad dvs. at arbejde med bariatriske personer. Forfatterne anses som eksperter pga. deres mangeårige arbejde med bariatri. Bogen Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab af Signild Vallgårda og Lene Kock benyttes bl.a. til at beskrive den hermeneutiske videnskabsteori. Her gives en grundig gennemgang af, hvordan der arbejdes hermeneutisk, og hvordan den indsamlede empiri kan analyseres. Da empirien består af tre interviews, er det yderst relevant at benytte Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog Interview Introduktion til et håndværk. Kvales syv stadier beskrives i forbindelse med et interview, hvilket benyttes i dette projekt. Valget af bogen Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje af Joyce Travelbee skyldes, at Travelbee er en af de store sygeplejeteoretikere, som bl.a. er kendt for sit menneske-tilmenneske forhold og syn på kommunikation. Da respekt og kommunikation er en del af problemformuleringen, anses bogen for relevant til at beskrive disse fænomener. Det er væsentligt at benytte Erving Goffmans bog Stigma Om afvigerens sociale identitet, til at belyse begrebet stigmatisering. Goffman er kendt for hans hverdags- og afvigelsessociologi, som begge bidrager til forståelsen af stigmatisering. 5.4 Kvalitative interviews som forskningsmetode Der benyttes en kvalitativ tilgang til udarbejdelse af dette projekt. Det gør sig bl.a. gældende ved problemformuleringen, hvor der ikke kun spørges om hvordan relationen kan kvalitetsudvikles, men også hvad der kendetegner den. Det undersøges vha. tre informanter, hvor deres subjektive oplevede livsverden gør sig gældende, hvilket netop karakteriserer den kvalitative metode (11:55-57). Udvælgelsen af informanter sker ikke ud fra deres statistiske repræsentativitet ved en given befolkningsgruppe, men snarere fordi det enkelte menneske har noget interessant at sige om dette emne. Dernæst vil den kvalitative dataindsamling lade sig lede af begivenheder, hvilket er grunden til at semistrukturerede forskningsinterviews benyttes. Ved kvalitativ dataindsamling forstås det også, at forskeren ikke står udenfor Side 14 af 90

15 undersøgelsen, men er derimod en aktiv medspiller. Dette ses bl.a. ved interviewsituationen, hvor intervieweren deltager og stiller opfølgende spørgsmål, eller ligefrem provokerer informanten til at svare ærligt. Ved kvalitativ metode gælder det, at undersøgelsen ikke kan gentages således præcis de samme svar fremkommer, da de er individuelle og afhænger af informanterne (ibid). Modsat den kvantitative metode som tilstræber en objektiv og neutral tilgang, åbner den kvalitative metode op for inddragelse af forskerens forforståelse. Den er ikke en fejlkilde, men en forudsætning for en hermeneutisk analyse. Forskeren skal være bevidst om sin forforståelse og ses som en ressource. Ved brug af den kvalitative metode findes der ikke en eksakt skabelon for, hvordan projektet skal udarbejdes (ibid) Semistrukturerede forskningsinterview Til projektet interviewes tre personer. Det omhandler en radiograf, en sygeplejerske som til daglig arbejder med bariatriske patienter, og en patient som tidligere har været klassificeret som bariatrisk. Der er lavet tre forskellige interviewguides. Hensigten med interviewene er, at informanten frit fortæller med sine egne ord på baggrund af hovedspørgsmålet og bestemmer tempoet i interviewet. Det er interviewerens ansvar at få belyst alle de emner, det er muligt, hvorfor delspørgsmål findes i interviewguiderne. Her kan intervieweren komme tilbage på rette spor, hvis interviewet er på vej væk fra emnet. Interviewet fokuserer udelukkende på informantens tanker om et givent emne, hvor målet er at få indblik i og forståelse for informantens livsverden (11:61-63). For at planlægge, udføre og analysere de tre interviews, benyttes Kvales syv faser. Som uerfaren interviewer hjælper de syv faser med at fastholdes fokus ved alle interviews samt den efterfølgende analyse (20: ). Disse beskrives nedenfor. I forbindelse med et interview, kan etiske spørgsmål fremkomme, som ligeledes beskrives ved hver fase. 1 Tematisering Ved udarbejdelse af interviewguide tages der hensyn til de dynamiske og tematiske dimensioner (20: ). Formålet med interviewene er at belyse problemstillingen fra tre forskellige vinkler i sundhedsvæsenet. Dette gøres mhp. at åbne op for dialog om arbejdet med bariatriske patienter på radiologiske afdelinger (20:81). Side 15 af 90

16 Forskningsspørgsmål samt formål med disse udarbejdes, og interviewspørgsmålene inddeles i to kategorier hhv. hoved- og delspørgsmål (bilag 2-4). Hovedspørgsmål er en oversættelse af forskningsspørgsmål, og delspørgsmål er et redskab til uddybning af hovedspørgsmål. Flere af spørgsmålene går igen på de tre interviewguides, men formuleret på forskellige måder, tilpasset den enkelte informant. Da det er tre forskellige interviews, er formålet forskelligt afhængigt af, hvilken informant det omhandler. Fælles er dog, at formålet er at besvare problemformuleringen på baggrund af informanternes svar. For at sikre at de samme emner belyses, udarbejdes et operationaliseringsskema forud for hvert interview (11:67). For hvert skema er der først fundet mulige spørgsmål. De er fundet på baggrund af min forforståelse, den læste teori og artikler samt undren i praksis. På baggrund heraf udarbejdes forskningsspørgsmål inkl. formålet. Herefter deles spørgsmålene ind i på forhånd bestemte temaer, så der dannes et overblik over, hvorvidt alle temaer dækkes. Til sidst bestemmes det i hvilken rækkefølge, spørgsmålene skal stilles i interviewguiden. Operationaliseringsskemaet for interview med radiografen ses nedenfor. Skemaerne for interview med hhv. sygeplejerske og patient kan findes i bilag 5 og 6. Operationaliseringsskema for interview med radiograf Mulige spørgsmål Forskningsspørgsmål Tema Punkt i guide * Hvornår længe har du været radiograf? Og hvor mange af disse år var på denne afdeling? * Hvor stor erfaring har du med svært overvægtige patienter? * Kender du udtrykket bariatrisk person? * Hvilke hjælpemidler findes på denne afdeling og hvor meget benyttes de? * Hvad er årsagen til at personer bliver svært overvægtige? * Er denne patientgruppe mere udsat end andre? Hvordan? * Hvad tænker du, når du ser en svært overvægtig person for * Hvor længe har informanten arbejdet som radiograf på radiologisk afdeling? informantens erfaring som radiograf og med overvægtige * Hvad er radiografens kendskab til bariatri? radiografens viden indenfor bariatri * Hvad er årsagen til bariatri? årsagen til bariatri set fra en radiograffaglig vinkel Baggrunds viden Personlige tanker om overvægt 1 2 Side 16 af 90

17 første gang? * Hvad er årsagen til fordømmende og diskriminerende holdninger blandt sundhedspersonale, som teorien ligger op til? * Hvordan foregår en typisk undersøgelse? * Har det indflydelse på undersøgelsen, at en patient er svært overvægtig? Hvordan? * Hvordan foregår en gennemsnitlig billeddiagnostisk undersøgelse, og på hvilken måde har patientens vægt indflydelse på en given undersøgelse? hvordan en billeddiagnostisk undersøgelse typisk foregår, og hvorvidt patents vægt har indflydelse på en given billeddiagnostisk undersøgelse Udfordringer i arbejdet med overvægtige 4 * Er undersøgelsen anderledes ved en bariatrisk patient? * Hvilke konsekvenser kan det have for patienten, at blive mødt med fordomme i sundhedsvæsenet? * Er de fem kommunikationsformer observeret hos radiografer noget, du kan nikke genkendende til enten selv at udføre eller have set kollegaer udføre? * Hvilken kategori kendetegner dig og din måde at kommunikere med * Hvilke tanker og overvejelser gør radiografen sig ved det første møde med en bariatrisk patient? radiografens tanker ved det første møde med en bariatrisk patient * Teorien siger, at bariatriske personer ofte møder en fordømmende og diskriminerende holdning blandt sundhedspersonale. Hvad tror radiografen kan være årsagen til dette? radiografens tanker om, hvad årsagen til denne adfærd kan skyldes * Hvordan stemmer forskningsartiklen fem kategorier overens med, hvad radiografer på denne afdeling praktiserer? Og hvilken form for kommunikation foretrækkes? resultaterne stemmer overens med radiografer på denne Det første møde Den overvægtiges egne tanker 3 6 Relationen 5 Side 17 af 90

18 patienter? Hvorfor? * Hvilke kvaliteter er vigtige i relationen med den bariatriske patient? afdeling, og hvilken af disse kategorier egner sig bedst til kommunikation med den bariatriske patient * Hvilke kvaliteter er vigtige i relationen mellem radiograf og bariatrisk patient? hvad radiografen mener, er vigtig i relationen med den bariatriske patient * Mangler vi noget? * Mener radiografen, at der mangler at blive sagt noget om emnet? hvorvidt informanten mener, at emnet er udtømt Andet 7 Fælles for alle interviewguides er, at forskningsspørgsmålet teorien siger, at bariatriske personer ofte møder en fordømmende og diskriminerende holdning blandt sundhedspersonale. Hvad tror informanten kan være årsagen til dette? er det næstsidste spørgsmål. Det er et bevidst valg, selvom det ikke nødvendigvis hører til der ifølge operationaliseringsskemaerne, da informanten ikke må farves af den negative holdning, det ledende spørgsmål lægger op til. På den måde opnås informantens umiddelbare tanker ved alle spørgsmål, uden det forsøges påvirket af intervieweren (20:195). 2 Design Før interviewene blev der sendt projektbeskrivelse ud til deltagerne (se bilag 7-9), således indsamlingen af empiri er i overensstemmelse med notatet Procedure vedrørende radiografstuderendes indsamling af empiri i forbindelse med udarbejdelse af opgaver i uddannelsen (21). Derudover indhentes skriftligt informeret samtykke fra informanterne og fortrolighed sikres (se bilag 10-12) (20:89). Underskrifter er med vilje udeladt i bilagene for at sikre informanternes anonymitet (20:81). Der er lagt stor omtanke bag udvælgelse af informanter. Fælles for dem er, at de er tilknyttet samme hospital, hvor en gastroenhed er etableret. Ved at vælge disse tre informanter, belyses problemformuleringen fra tre sider af sagen. For radiografen gælder, at sandsynligheden for at vedkommende har mødt en bariatrisk patient, er større Side 18 af 90

19 på dette hospital, end hvis det var et hospital, hvor der ingen gastroenhed er. Sygeplejersken arbejder til daglig på gastroenheden, og er derfor erfaren i feltet. Hvad angår patienten er vedkommende blevet kontaktet af mig, da jeg på modul 13 lavede et observationsstudie på gastroenheden. Patienten er opereret for gastric bypass, og ved derfor hvordan det er at være svært overvægtig. Inden observationsstudiet blev der udarbejdet et skriftligt samtykke, hvor en klinisk ansvarlig sygeplejerske skrev under på, at dette måtte bruges til både modul 13 og 14 (bilag 13). Her blev den pågældende patient observeret og kontaktet af mig mhp. eventuelt interview. Inden projektbeskrivelsen til patienten sendes ud, orienteres gastroenheden om, at jeg har i sinde at interviewe to patienter tilknyttet afdelingen, og hvordan kontakten til disse er etableret (bilag 14). To patienter var den oprindelige tanke, men kunne ikke lade sig gøre. 3 Interview Interviewene udføres af mig, som har en relation til alle informanter. Jeg har været i praktik samt arbejdet på hospital X s radiologiske afdeling, hvilket gør, at radiografen og jeg kender hinanden på forhånd. På samme måde har sygeplejersken og jeg en relation qua modul 13 empiriindsamling. Patienten og jeg kender kun hinanden overfladisk, men har alligevel en form for relation, da jeg observerede vedkommende før og efter gastric bypass operation. Relationerne anses som en fordel, da informanterne har en klar opfattelse af, hvem jeg, som interviewer, er. Således er de mere villige til at tale frit og fremlægge oplevelser, end hvis det havde været en fremmed (20: ). Alle interviews optages, så interviewsamspillet er i fokus (20:201). Under selve interviewet tages der hensyn til interviewsamspillets personlige konsekvenser, hvor interviewet sættes på pause, hvis informanten har behov for dette (20:81). 4 Transskription Alle interviews transskriberes af mig. Der transskriberes kun det, der bliver sagt, og der analyseres ikke. Latter, lange pauser og følelsesudtryk er ikke nedskrevet. Ved alle interviews forekommer der hyppige gentagelser i form af øh mellem spørgsmål og svar. Disse er ligeledes ikke nedskrevet (20: ). Jf. skriftligt samtykke (bilag 10-12) sikres informanternes fortrolighed, hvor navne gøres anonymt. For yderligere at Side 19 af 90

20 sikre informanternes anonymitet, vedlægges transskriberingerne ikke i bilag, og optagelserne slettes efter projektets afslutning (20: ). 5 Analyse Analysen inddeles i fire trin (11: ): Trin 1 Helhedsindtrykket Hele interviewet lyttes igennem. Trin 2 Organisering af materialet i meningsbærende enheder Fokus er på, hvad materialet siger, hvor der ikke stilles spørgsmålstegn ved det. Formålet er ikke at finde en dybere mening med udsagnene, men blot at inddele materialet i kategorier. Trin 3 Operationalisering Kategorierne i trin 2 ses efter mhp. at være mere stringent, om flere kategorier kan slås sammen, eller om en kategori kan have en anden betydning end først antaget. Trin 4 Rekontekstualisering Fokus er på, hvordan materialet kan forstås som et svar på problemformuleringen. Kategorier slås sammen på en ny måde hvor en hermeneutisk fortolkning pålægges. Når andet trin skal gennemgås mhp. meningskodning, tilstræbes en åben kodning, dvs. der er ikke på forhånd vedtaget temaer, hvori udsagn skal passe ind. På den måde er interviewet åbent, og analysen kan frit organiseres i de meningsbærende enheder, der giver mening i forhold til informantens udsagn (20: ). 6 Verifikation For at øge validiteten tematiseres interviewguiderne vha. operationaliseringsskemaer, hvilket giver overblik mht. om alle interviewguider undersøger det samme. Ligeledes er interviewguiderne opdelt i hhv. forskningsspørgsmål med dertilhørende formål, hovedog delspørgsmål, så interviewet undersøger formålet (20:272). For at øge reliabiliteten beskrives Kvales syv faser inkl. operationaliseringsskemaer og interviewguides. På den måde kan det læses hvilke vilkår, interviewene er udført under (20:271). Side 20 af 90

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Bilag 1. 2.4 Operationalisering

Bilag 1. 2.4 Operationalisering Bilag 1 2.4 Operationalisering Hvordan kan der i relationen mellem radiograf og patient med anden etnisk baggrund opnås gensidig forståelse i forbindelse med korterevarende røntgenundersøgelser? Kategorier

Læs mere

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Professionshøjskolen Metropol Bacheloropgave Marie Møller Nygaard, 675224 Kristina Damm Hansen, 675527 Vejleder: Lotte Evron Afleveret den 01.06.15 Hold: F 2012

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview

BILAGSOVERSIGT. Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning. Bilag 2. Deltager information. Bilag 3. Oplæg til interview BILAGSOVERSIGT Bilag 1. Søgeprotokol til struktureret litteratur søgning Bilag 2. Deltager information Bilag 3. Oplæg til interview Bilag 4. Samtykkeerklæring Bilag 5. Interviewguide Bilag 1. Søgeprotokol

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Betydningen af undervisning i professionslokaler

Betydningen af undervisning i professionslokaler Betydningen af undervisning i professionslokaler Tværprofessionelt samarbejde mellem Bioanalytikeruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus HASI_marts 2013_(c) 1 Deltagere i projektet Sygeplejerskeuddannelsen:

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere