Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!"

Transkript

1 Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.: Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK UNDERSØGELSE Uddannelsessted: ProfessionshøjskolenMetropol Radiografuddannelsen København Vejleder: LeneGerberg LektorpåPHMetropol Radiografuddannelsen Antalanslaginkl.mellemrum: Side 1af94 Opgavenmågerneudlånes

2 Bachelorprojekt Underskriftsblad Jeg bekræfter hermed, at jeg ikke udgiver andres arbejde for mit eget arbejde eller har skaffet mit uretmæssig hjælp til besvarelse af opgaven jf. Bekendtgørelse nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser / Dato Rikke Wedel Christensen

3 Bachelorprojekt RESUMÉ Titel: Samspillet mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser.et projekt om kommunikationen og relationen til en billeddiagnostisk undersøgelse Forfatter: Uddannelse: Rikke Wedel Christensen, Professionshøjskolen Metropol, Radiografuddannelsen Årstal: 2015 FORMÅL Mennesker, som lever med én eller flere funktionsnedsættelser, er en misforstået og undervurderet patientgruppe i radiografien. Projektet har derfor til formål at bidrage med viden indenfor kommunikationen og relationen mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis af David Manning og Lisa Booth danner grundlag for projektet og vil sammen med det empiriske studie undersøge følgende problemformulering: Hvilken af David Mannings og Lisa Booths fem kommunikationsstile vurderer radiograferne fra sygehus X at anvende overfor patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Og føler radiograferne sig fagligt klædt på til at indgå i et samspil med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser? METODE Problemformuleringen besvares ved hjælp af en overvejende kvantitativ positivistisk spørgeskemaundersøgelse. Forskningsmetodens empiriske resultater sammenholdes med forskningsartiklens resultater og analyseres yderligere ud fra Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet samt Erick Bernes egotilstande. KONKLUSION Majoriteten af radiograferne fra sygehus X anvender kommunikationsstilen Voksen og føler sig fagligt klædt på til at indgå i en relation med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Endvidere ses der behov for at fremme udviklingen af radiografernes kommunikative og relationsmæssige kompetencer.

4 Bachelorprojekt ABSTRACT Title: The interaction between the radiographer and the patient with multiple disabilities. A project about the communication and the relationship in medical imaging Author: Rikke Wedel Christensen, Education: Professionshøjskolen Metropol, Radiography Year: 2015 PURPOSE People living with one or more disabilities constitute a misunderstood and underestimated patient group in radiography. This project aims to provide information on communication and relationships between the radiograph and the patient with multiple disabilities undergoing medical imaging. The research article: Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis by David Manning and Lisa Booth forms the basis of the project, which, through an empirical study, will examine the following question: "Which of David Manning and Lisa Booth's five communication styles do the radiographers from hospital X use when a patient with multiple disabilities has to undergo medical imaging? And do the radiographers feel professionally capable of interacting with patients having multiple disabilities? METHODS The research question is answered by a predominantly quantitative positivistic questionnaire. The empirical findings are compared with Manning and Booth s results and further analysed using Joyce Travelbee s theory of "human-to-human-relationship" and Eric Berne s egostates. CONCLUSION The majority of radiographers from hospital X use the communication style Adult and feel professionally able to enter into a relationship with a patient having multiple disabilities. Nevertheless, this study identifies a need for further developing the radiographers communicative and relational competences.

5 Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse o INDLEDNING 1 o PROBLEMSTILLING 2 o AFGRÆNSNING 5 BEGREBSAFKLARING...6 o METODE 7 PROJEKTETSDESIGN...7 VIDENSKABSTEORI...8 POSITIVISMEN...8 HERMENEUTIKKEN...8 FORSKNINGSMETODEN...10 KONSTRUKTIONENAFSPØRGESKEMAET...11 RESPONDENTGRUPPEN...13 EMPIRIINDSAMLINGEN...14 FORSKNINGSARTIKLEN...16 ARTIKELSØGNING...16 PUBMED...16 CINAHL...16 SØGEFILTRE...17 SØGERESULTATER...17 VURDERINGAFFORSKNINGSARTIKLEN...18

6 Bachelorprojekt o TEORI 19 MENNESKE[TIL[MENNESKE[FORHOLD...19 EGOTILSTANDE...21 o RESULTATER 23 KRYDSNINGAFSPØRGSMÅL...32 o DISKUSSION 39 KOMMUNIKATIONSSTIL...39 SAMSPILLET...41 METODEKRITIK...43 o KONKLUSION 45 o PERSPEKTIVERING 46 o LITTERATURLISTE 47 o BILAGSFORTEGNELSE 50

7 Bachelorprojekt Indledning Mennesker, som lever med en eller flere funktionsnedsættelser, er en misforstået og undervurderet patientgruppe i radiografien. Gennem mit arbejde som pædagogmedhjælper på et bosted for borgere med multiple funktionsnedsættelser har jeg gentagende gange oplevet, hvordan mennesker uden et handicap tager afstand fra mennesker med et handicap (Det Centrale Handicapråd, 2013, s. 2). I mit virke som hhv. pædagogmedhjælper og radiografstuderende har jeg stået på begge sider af betjeningspulten og bemærket, hvordan berøringsangsten ofte indtræder og hæmmer kommunikationen og relationen mellem patienten med et handicap og radiografen. Denne angst for det anderledes er årsagen til, at jeg i dette bachelorprojekt vil have fokus på kommunikationen og relationen mellem patienten med multiple funktionsnedsættelser og radiografen til en billeddiagnostisk undersøgelse. Med udgangspunkt i forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis (Booth & Manning, 2005) og projektets empiriske studie vil radiografens kommunikationsstil samt evne til at indgå i en relation med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser blive undersøgt. Side 1 af 88

8 Bachelorprojekt problemstilling I Danmark registreres personer med et handicap ikke, men det formodes, at ca danskere lever med en eller flere funktionstab (Det Centrale Handicapråd, 2013, s. 1, stk. 4). Der findes imidlertid ingen klar definition af begrebet handicap, men for at der kan være tale om, at en person har et handicap, skal der være konstateret en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som forhindrer personen i at fungere på lige fod med andre (Det Centrale Handicapråd, 2001, s. 1). Størstedelen af de personer, som får konstateret et handicap har ofte en kronisk sygdom, som ikke lader sig behandle (ibid.). Denne invaliderende sygdom kan medføre en jævnlig kontakt med sundhedsvæsnet, da sygdommene forsøges forebygget med bl.a. diagnostik, operationer, medicinering, træning eller kontrolundersøgelser (Socialstyrelsen, 2014, s. 13). Radiografens møde med denne patientgruppe sker på radiologisk afdeling, hvor patienten enten kommer med henblik på en kontrolundersøgelse eller som led i en diagnostisk udredning. Det er her radiografens opgave at forene patienten og teknologien, således at den bedste diagnostiske billedkvalitet opnås, hvilket også er beskrevet i den nationale studieordning for radiografstuderende: Radiografi er at forene og anvende viden om mennesket og teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling samt ved stråleterapi (Undervisningsministeriet, 2009, s. 6). Dette kan imidlertid være en udfordring, da tiden med den enkelte patient er begrænset. Radiografen må derfor drage nytte af sine egne erfaringer, holdninger og oplevelser for at opnå indsigt i patientens livssituation (Radiograf Rådet, 2008, s. 3). I mødet med patienten, som lever med én eller flere funktionsnedsættelser, har radiografen nødvendigvis ikke den fornødne erfaring, holdning eller oplevelse til at kunne opbygge en relation tilpasset patientens behov og situation. Når radiografen skal indgå i en relation med patienten til en billeddiagnostisk undersøgelse, kan det på forhånd være svært at vide, hvordan situationen skal tackles. Til undersøgelsen skal radiografen forholde sig til patienten, de fysiske- og tekniske aspekter samt til kommunikationen og relationen. Møder radiografen en patient med et handicap, som gør, at vedkommende ser eller opfører sig anderledes end majoriteten, så vil de fleste radiografer opleve at blive usikre på, hvordan de skal kommunikere med denne patient (Center for ligebehandling af handicappede, s. 3). Side 2 af 88

9 Bachelorprojekt Usikkerheden kan skyldes manglende undervisning i, hvordan radiografen kommunikerer med patienten, som lever med et handicap. På radiografuddannelsen er der i undervisningssammenhæng fokus på kommunikationen med barnet, den angste, den demente og den psykisksyge patient. Læren om kommunikation med patienten, der lever med et handicap, som tilmed gør dem ude af stand til at tale og evt. forstå, er ikke en del af undervisningsmaterialet. Som sundhedsprofessionel er radiografen underlagt sundhedsloven, som helt overordnet har til formål: at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte (Sundhedsloven, 2005). Det fremgår ligeledes af sundhedsloven, at loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse (ibid.). For at sikre denne respekt, integritet og selvbestemmelse for den enkelte patient på radiologisk afdeling er der for alle radiografer i Danmark udarbejdet etiske retningslinjer. Disse retningslinjer omfatter bl.a., at radiografen skal respektere, at alle mennesker er unikke og til enhver tid bør prioriteres først (Radiograf Rådet, 2008, s. 6). Det er desuden radiografens pligt at bevare patientens værdighed, at beskytte patientens integritet og sårbarhed, at tilgodese retten og evnen til selv- og medbestemmelse samt at vejlede og informere tilpasset patientens behov (ibid.). Retningslinjerne er gældende for alle også for patienter med funktionsnedsættelser. Disse etiske retningslinjer går ind under kategorien bløde værdier, som frem til 1999 var et nedprioriteret område i det danske sundhedsvæsen (Hansen, 2003, s. 13). Det var først, da Det Nationale Råd for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet blev oprettet, at der for alvor kom fokus på kvalitetsudviklingen indenfor de bløde værdier (ibid.). På landets radiologiske afdelinger mærkes levnet fra perioden før, da arbejdskulturen stadig er præget af, at de bløde værdier er noget blødt pjat, der ikke anerkendes som en egentlig del af radiograffaget. Som tidligere nævnt handler radiografien om at forene teknologien og mennesket, hvilket betyder, at begge aspekter skal prioriteres højt til en radiologisk undersøgelse. Side 3 af 88

10 Bachelorprojekt Det er imidlertid et grundlæggende problem, at et menneske med funktionstab ikke betragtes som et unikt menneske, der har krav på at blive behandlet ligeværdigt og med respekt (ibid.). Oftest stigmatiseres de til at være én ud af en større patientgruppe, og ikke som et selvstændigt individ (CFK, 2003, s. 31). Måden, hvorpå radiografen kan være med til at bryde dette mønster, er ved at omtale patienten med respekt dvs., at radiograferne indbyrdes ligeledes skal omtale patienten som værende et individ med et handicap og ikke stigmatiserer patienten ved at bruge betegnelsen den handicappede og derved gøre patienten til en diagnose (ibid.). Siden 2009 har Danmark været en del af FN s handicapkonvention, som har til formål at sikre personer med et handicap samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre (FN s handicapkonvention, 2009). Som udgangspunkt anbefaler konventionen, at man i mødet med en person, som lever med funktionsnedsættelser, skal overholde samme samtalekonventioner, som man har med mennesker uden et handicap. Det vil f.eks. sige, at radiografen skal stå med fronten mod patienten og tale på samme måde, som han/hun ville gøre det i en hver anden situation (Center for ligebehandling af handicappede, s. 5). Radiografen skal ligeledes hilse på patienten og være naturligt imødekommende og høflig (ibid.). Selvom disse principper er gældende for alle mennesker, så opstår der alligevel oftest en barriere, der forhindrer radiografen i at gøre det naturlige i mødet med patienten, som lever med et handicap. Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på området, hvis radiograferne skal kunne leve op til kravene fra sundhedsloven, de etiske retningslinjer og FN s handicapkonvention. Side 4 af 88

11 Bachelorprojekt Afgrænsning Da der ikke tidligere er lavet studier omkring emnet, er der mange problemstillinger, som er værd at belyse. Projektet kan imidlertid ikke favne alle disse aspekter og må derfor afgrænses. Der findes som sagt ingen klar definition af begrebet handicap, men man forsøger alligevel at skelne mellem disse. I dette projekt vil fokus være på den voksne patient, der lever med multiple funktionsnedsættelser, der medfører et begrænset eller intet verbalt sprog. Denne patientgruppe er relevant at afgrænse sig til, eftersom disse patienter har svært ved at udtrykke deres ønsker og behov, hvilket sætter høje krav til radiografens evne til at kunne kommunikere og indgå i en relation med patienten. I opgaven benyttes betegnelserne patient med multiple funktionsnedsættelser eller patient som lever med multiple funktionsnedsættelser (MFN) efter FN s handicapkonventions standardregler (FN s handicapkonvention, 2009). Med udgangspunkt i ovenstående patientgruppe vil projektet undersøge, hvordan radiograferne fra sygehus X kommunikerer med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Ydermere vil projektets fokus være på relationen mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Projektet vil udelukkende omhandle billeddiagnostiske undersøgelser i forbindelse med konventionelrøntgen, da denne modalitet ikke, på samme måde som CT og MR, har nogen forholdsregler. Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvilken af David Mannings og Lisa Booths fem kommunikationsstile vurderer radiograferne fra sygehus X at anvende overfor patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse? Og føler radiograferne sig fagligt klædt på til at indgå i et samspil med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser? Side 5 af 88

12 Bachelorprojekt Begrebsafklaring Her vil de centrale begreber fra problemformuleringen blive præsenteret og forklaret: Kommunikationsstile: Fem kommunikationsstilarter af David Manning og Lisa Booth (Booth & Manning, 2005, s ) (bilag I). 1. Kontrollerende Forældre: Krævende, dominerende, insisterende, påståelig, intolerant. 2. Plejende Forældre: Kærlig, hensynsfuld, tilgivende, tolerant, forstående, uselvisk. 3. Voksen: Realistisk, logisk, retfærdig, rationel, præcis, organiseret, effektiv. 4. Naturligt Barn: Energisk, spontan, hæmningsløs, humoristisk, entusiastisk. 5. Tilpasset Barn: Ivrig, arrogant, argumenterende, forvirret, nervøs, hæmmet. Radiograf: Der skelnes ikke mellem radiografer og røntgensygeplejesker. Multiple funktionsnedsættelser: Borgere født med store hjerneskader, som medfører begrænset eller intet sprog. Borgeren har mellem 2 og 10 diagnoser, hvoraf de hyppigste er: spastisklammelse, mental retarderet, synshandicap, misdannelser og epilepsi (Socialstyrelsen, 2005). Billeddiagnostisk undersøgelse: Konventionel røntgenundersøgelse. Samspil: Forbindelsen mellem mennesker. Her anvendes begrebet om radiografens forhold til patienten med multiple funktionsnedsættelser iht. Joyce Travelbees mennesketil-menneske-forhold. Side 6 af 88

13 Bachelorprojekt Metode I dette afsnit vil projektets design og de to hovedvidenskabsteorier blive præcenteret. Herefter følger en uddybelse og begrundelse for den valgte forskningsmetode samt for den anvendte litteratur. Projektetsdesign Problemerne i forhold til samspillet mellem radiograferne og patienten med multiple funktionsnedsættelser er blevet identificeret, afgrænset og formuleret. Den empiriske del af opgaven vil først omhandle paradigmerne hermeneutikken og positivismen. Efterfølgende vil den valgte forskningsmetode blive uddybet og begrundet med bl.a. inddragelse af etiske og generelle overvejelser. I litteraturafsnittet vil primær litteraturen og projektets forskningsartikel blive præsenteret og vurderet ift. relevans. Derudover gengives den søgningsproces, som blev anvendt til at finde forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis. Teoriafsnittet vil behandle den teori, som er relevant for at kunne besvare problemformuleringen. Afsnittet vil blive inddelt i to underafsnit: Joyce Travelbee: Menneske-til-menneske-forholdet og Eric Berne: Egotilstande, hvor de fem kommunikationsstilarter fra forskningsartiklen inddrages. Herefter følger resultatafsnittet, hvor de empiriske resultater vil blive analyseret og visualiseret. Herunder følger et underafsnit, hvor udvalgte spørgsmål krydses for at påvise eventuelle tendenser. Afslutningsvis vil der i diskussionsafsnittet blive set kritisk på den valgte forskningsmetode samt på dennes resultater. Dette vil føre frem til en konklusion af problemformuleringen, hvorefter en perspektivering vil runde opgaven af. Side 7 af 88

14 Bachelorprojekt Videnskabsteori Videnskabsteorien er selve grundlaget for al stillingstagende. Det handler om at vælge, hvilke slags teori der skal anvendes til at skabe viden om en given problemstilling (Thurén, 2007, s. 10). Følgende afsnit vil give en kort præsentation af de to hovedvidenskabsteorier. Positivismen Positivismen udspringer fra naturvidenskaben og bygger på ønsket om at skabe så sikker en viden som overhovedet muligt. Positivisten har en kritisk grundindstilling til verden og vil hellere have en lille kerne af sikker viden end en stor mængde af løse antagelser. Ifølge positivismen har mennesket kun to kilder til at opnå viden, hvilket er igennem iagttagelser (sanser) og logikken (det der kan regnes ud). Har man en positivistisk tilgang, så stoler man ikke på traditioner, autoriteter eller egne følelser, man undersøger derimod alle påstande for at nå frem til en sikker viden (Thurén, 2007, s ). Det positivistiske paradigme anvendes oftest i forbindelse med en kvantitativ undersøgelse, hvor forskerens hensigt er at sammenligne og generalisere resultaterne. Forskeren må derfor forholde sig objektivt og neutralt og beskæftige sige med sager, som kan måles og vejes. Formålet med den positivistiske tilgang er at undersøge, hvordan verden hænger sammen, og som positivist ønsker man at kunne forklare, hvorfor den hænger sådan sammen ud fra klare og entydige regler (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s ). Hermeneutikken Hermeneutikken bygger på ønsket om at fortolke verden, så den kan forstås og ikke blot begribes. Dette gøres ved, at hermeneutikeren kigger ind i sig selv og derigennem forstår andre menneskers følelser og oplevelser, idet ens egen indføling og empati anvendes. Den hermeneutiske fortolkning er vigtig, når menneskets handlinger skal forstås. Metoden er dog ret usikker, da fortolkerens vurdering og forståelse ikke nødvendigvis stemmer overens med måden, hvorpå andre mennesker opfatter verden. Det er tilmed ikke muligt at afgøre, hvilken tolkning der er den rigtige, idet der er mange måder at forstå verden på (Thurén, 2007, s ). Side 8 af 88

15 Bachelorprojekt Den hermeneutiske tilgang anvendes oftest i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse, hvor forskeren arbejder subjektivt og foretrækker observationer og tale frem for tal (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011). Alt hvad der opleves, ses, høres, tænkes eller menes bygger på en forforståelse. En forforståelse er karakteriseret ved, at der altid er en tidligere forståelse, som danner grundlag for ens nuværende forståelse af et fænomen. Dette er en nødvendig og vigtig betingelse for, at man kan forstå ny viden (Vallgårda & Koch, 2012, s ). Denne betingelse kaldes også for den hermeneutiske cirkel: Vi kan kun forstå meningen med enkelte dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed og kan kun forstå helheden ud fra de enkelte dele, der skaber helheden (Vallgårda & Koch, 2012, s. 159). Cirklen består af en meningsdel og en meningshelhed, hvilket vil sige, at betydningen af en teksts enkelte dele bestemmes af tekstens samlede betydning, og at tekstens samlede betydning kun eksisterer i kraft af meningsdelene (ibid.). Enkeltdelen Forforståelse Helhed Ny forståelse FIGUR 1: DEN HERMENEUTISKE CIRKEL Side 9 af 88

16 Bachelorprojekt Forskningsmetoden I dette afsnit præsenteres og begrundes den valgte forskningsmetode til indsamling af empiri. Derudover vil afsnittet indeholde en beskrivelse af, hvordan denne er blevet konstrueret, samt hvilke inklusions- og eksklusionskriterier der er for respondentgruppen. Til slut vil selve empiriindsamlingen blive skildret med inddragelse af etiske og generelle overvejelser. For at kunne besvare problemformuleringen vælges en overvejende kvantitativ positivistisk spørgeskemaundersøgelse. Denne metode giver en koncentreret datamængde, som kan bearbejdes og analyseres ved hjælp af statistik (Boolsen, 2008, s ). Fordelene ved at anvende spørgeskemaer er, at undersøgelsen på kort tid kan nå ud til et stort antal personer, som udgør et repræsentativt udsnit af den relevante population. Derudover består spørgeskemaundersøgelser af en systematisk fremgangsmåde, som ensarter processen, hvilket gør det muligt at sammenligne respondenternes svar og nå frem til en generel konklusion (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 25). Interviewmetoden er fravalgt, da den ikke egner sig til at undersøge et stort antal respondenter, hvilket gør det umuligt at generalisere og nå frem til en samlet konklusion (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 75). I forhold til problemformuleringen er der brug for mange respondenter til at kunne opnå et validt resultat. Skulle problemformuleringen forsøges besvaret ud fra interviewmetoden, ville det være nødvendigt enten at lave et fokusgruppeinterview eller at interviewe en masse respondenter enkeltvis. Denne fremgangsmåde ville øge risikoen for, at intervieweren ikke er i stand til at forholde sig objektivt og intervieweffekten vil ikke kunne undgås, idet interviewpersonen automatisk vil forsøge at finde ud af, hvad det er intervieweren gerne vil høre (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 87). Selve datamaterialet er tidskrævende at bearbejde, da alt skal transskriberes, og resultaterne kan tilmed kun bruges til subjektive konklusioner. Side 10 af 88

17 Bachelorprojekt Et observationsstudie ville ligeledes ikke kunne besvare problemformuleringen alene, men den ville kunne supplere spørgeskemaundersøgelsen, idet observationsstudier vil kunne be- eller afkræfte, hvorvidt der er kongruens mellem radiografens besvarelser og radiografens egentlige adfærd. Der er dog en del etiske problemstillinger forbundet med denne form for dataindsamling. Som observatør ville jeg være nødt til at holde hensigten med min tilstedeværelse skjult overfor personalet på afdelingen for ikke at påvirke deres naturlige adfærd overfor patienterne. Da jeg finder det etisk forkert at lyve, og da det langt fra er dagligt, at radiografen møder en patient med MFN, fravælges denne metode (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 25). Konstruktionenafspørgeskemaet Konstruktionen af spørgeskemaet omfatter en beskrivelse af de åbne, lukkede og halvåbne spørgsmål. Herefter følger overvejelserne bag formuleringen af selve spørgsmålene og udformningen af skemaets layout. Åbne spørgsmål: Respondenterne skal selv formulere deres svar, hvilket er tidskrævende og sætter krav til deres formuleringsfærdigheder. Konsekvensen heraf kan blive, at kun de mest motiverede respondenter vil give deres mening til kende, hvilket kan føre til en lav svarprocent. De åbne spørgsmål er lette at konstruere, da der ikke skal laves forkodede svarmuligheder, og sådanne spørgsmål anvendes, når forskeren ønsker at opnå en dybere indsigt i respondentens holdninger. Selve bearbejdelsen af besvarelserne er tidskrævende og vanskelig at analysere statistisk. Der er desuden risiko for, at forskeren fortolker besvarelserne forkert, da de åbne spørgsmål behandles kvalitativt (Kruuse, 2007, s ). Lukkede spørgsmål: Respondenterne kan nemt og hurtigt svare på de lukkede spørgsmål, da disse besvares ved, at respondenten vælger mellem på forhånd fastlagte svarmuligheder. Ved at anvende lukkede spørgsmål opnås der ofte en højere svarprocent, da spørgsmålene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder. For forskeren er besvarelserne relativt hurtige og overskuelige at analysere statistisk, men selve konstruktionen af de lukkede spørgsmål er svære og kræver, at forskeren har et tiltrækkeligt stort kendskab til emnet for at kunne give nok og fyldestgørende svarmuligheder (Kruuse, 2007, s. 280). Side 11 af 88

18 Bachelorprojekt En anden ulempe ved at anvende lukkede spørgsmål er, at der kun bliver svaret på det spurgte, hvilket resulterer i, at andre relevante synspunkter ikke bliver belyst. Respondenterne tvinges desuden til at have en mening om emnet uden at være i stand til at begrunde den (Boolsen, 2008, s. 68). Endvidere er der risiko for, at respondenterne kommer til at kede sig, hvis der ikke er variation i måden, hvorpå spørgsmålene stilles, hvilket kan resulterer i, at respondenterne svarer uden omtanke (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 49). Halv-åbne spørgsmål: Eller halv-lukkede spørgsmål udgør en mellemkategori af de to ovenstående spørgsmålstyper. Forskeren anvender denne type spørgsmål i det kvantitative spørgeskema, når de væsentligste svarmuligheder er angivet, men tvivlen alligevel opstår omkring, hvorvidt der er andre betydningsfulde svarmuligheder, som ikke på forhånd er opgivet. For at imødekomme en uforudset situation, som kunne være interessant at studere yderligere, tilføjes svarkategorien Andet (Boolsen, 2008, s. 69). Projektets spørgeskema indeholder i alt otte spørgsmål, som er formuleret på baggrund af problemformuleringen. Skemaet består primært af lukkede og halv-åbne spørgsmål, som besvares ved, at respondenten vælger ét eller flere svar blandt en række forskellige svarmuligheder, som er angivet på forhånd. Spørgsmål 1, 2, 3, 4 og 6 er formuleret som helt lukkede spørgsmål med forkodede svarmuligheder (bilag II). Spørgsmål 7 og 8 er halv-åbne, hvor der foruden forkodede svarmuligheder er angivet svarkategorien Andet (bilag II). Spørgsmål 5 er formuleret som et åbent spørgsmål, da hensigten er at opnå indsigt i, hvad der ligger til grund for respondentens besvarelse i spørgsmål 4 (bilag II). Udover at inddele spørgsmålene i åbne, lukkede eller halv-åbne spørgsmål kategoriseres de ligeledes i baggrundsvariable-, handlings- og holdningsspørgsmål. Spørgsmål 1 og 2 er udformet som baggrundsspørgsmål (bilag II), som har til formål at skaffe baggrundsinformationer om respondenten. Disse spørgsmål har ikke en direkte forbindelse til problemformuleringen, men er medtaget for at kunne vurdere, hvorvidt respondenterne er repræsentative samt for at identificere eventuelle tendenser (Boolsen, 2008, s. 48). Spørgsmål 3, 6 og 7 er handlingsspørgsmål (bilag II), som trækker på respondenternes viden og erfaringer (Boolsen, 2008, s. 46). Spørgsmål 4, 5 og 8 er holdningsspørgsmål (bilag II), hvor svaret alene kun kan indhentes hos respondenten selv (Boolsen, 2008, s. 81). Side 12 af 88

19 Bachelorprojekt Ydermere opdeles svarmulighederne i skalaer, hvor der i spørgsmål 1, 3 og 4 er anvendt en dikotomiskskala (bilag II), hvilket vil sige, at respondenten kun kan vælge mellem to svarmuligheder (Boolsen, 2008, s. 106). Til spørgsmål 2 er der anvendt intervalskala som svarmulighed (bilag II), som er en ensartet afstand mellem svarmulighederne, hvilket i dette tilfælde er på 5 år (Boolsen, 2008, s. 107). Nominalskalaen er anvendt som svarmulighed i spørgsmål 6, 7 og 8 (bilag II), hvilket er en tilfældig kategorisering, hvor den typiske værdi kan identificeres (Boolsen, 2008, s. 106). Alle spørgsmålene er formuleret i et neutralt, kort og præcist sprog for at undgå ledende, lange og tvetydige spørgsmål. De ledende spørgsmål er undgået ved, at der bl.a. i spørgsmål 7 er formuleret lige mange positive og negative svarmuligheder (bilag II). Der er derved skabt balance, og et bestemt svar er ikke blevet favoriseret. Derudover er det ikke muligt for respondenterne at forholde sig neutralt til et spørgsmål, da den neutrale svarmulighed Ved ikke er fravalgt. Respondenterne er derved tvunget til at have en holdning til det pågældende spørgsmål (Boolsen, 2008, s. 61, 72). Selve spørgeskemaet er opbygget overskueligt og simpelt med en kort besvarelsestid, så respondenterne ikke mister interessen og svarer uden reel omtanke (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 49). Spørgeskemaet udstyres med en forside, hvortil en lille slikpose er fastgjort, som har til formål at motivere respondenterne til at besvare spørgeskemaet. Forsiden henvender sig direkte til respondentgruppen og beskriver bl.a. formålet med undersøgelsen. Derudover vejleder forsiden respondenterne i, hvordan spørgsmålene skal besvares og hvortil, samt hvornår disse skal returneres. Af forsiden fremgår det ligeledes, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at alle besvarelser vil blive behandlet anonymt. Til sidst er mine kontaktoplysninger oplyst i tilfælde af tvivlsspørgsmål (Launsø, Olsen, & Rieper, 2011, s ). Respondentgruppen For at opnå et repræsentativt resultat inkluderes samtlige 37 uddannede radiografer og røntgensygeplejersker fra sygehus X. Studerende og andet personale ekskluderes fra undersøgelsen, eftersom de studerende endnu ikke har en autorisation og den fornødne erfaring med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Besvarelser fra andet personale såsom radiologer og SOSO-assistenter fravælges ligeledes, da fokus udelukkende er på radiografprofession. Side 13 af 88

20 Bachelorprojekt Empiriindsamlingen Efter udarbejdelsen af spørgeskemaet blev ledelsen på den pågældende radiologiske afdeling kontaktet skriftligt i overensstemmelse med Procedure vedrørende radiografstuderendes indsamling af empiri i forbindelse med udarbejdelse af opgaver i uddannelsen. Henvendelsen skete via , hvor projektets formål, baggrund, problemformulering, metode og forskningsrefleksioner blev præsenteret og uddybet gennem projektbeskrivelsen (bilag III). Da afdelingsledelsen godkendte proceduren for empiriindsamlingen, blev alle spørgeskemaerne printet. Denne fremgangmåde blev valgt, idet den ikke sætter krav til respondenternes kunnen indenfor edb, og eftersom den ikke er afhængig af internet og strøm. Radiograferne og røntgensygeplejerskerne kan derved udfylde spørgeskemaet, hvor og hvornår de vil indenfor den fastsatte tidsramme. Efter aftale med afdelingsradiografen deltog jeg i et morgenmøde på afdelingen, hvor jeg præsenterede mig selv og projektets formål. Jeg fik stillet 5 min. til rådighed, som jeg bl.a. brugte til at forklare om spørgeskemaets opbygning og vise, at der var spørgsmål på begge sider af papiret. Dette gjorde jeg for at sikre, at hele spørgeskemaet bliver udfyldt korrekt. Ydermere lagde jeg vægt på, at det er deres holdning, jeg er interesseret i. Jeg bad dem derfor besvare spørgsmålene ærligt uden tanke på, hvad de tror, jeg gerne vil høre eller på, hvad de tænker, de bør svare. Jeg gjorde dem ligeledes opmærksomme på, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at besvarelserne vil blive behandlet anonymt og destrueret efter endt eksamen. Spørgeskemaerne blev uddelt til samtlige radiografer og røntgensygeplejersker, som var på arbejde den pågældende dag. For at sikre en høj svarprocent lagde jeg, med ledelsens accept, et spørgeskema i dueslagene hos de radiografer og røntgensygeplejersker, som ikke var på arbejde. For at samle besvarelserne og samtidig opretholde anonymiteten blev der udformet en postkasse, som ikke kunne åbnes. Side 14 af 88

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur og - roller anno 2025 - Hvad skal sundhedsvæsenet matche? Formålet med oplægget er at give nogle

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere