Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!"

Transkript

1 Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.: Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK UNDERSØGELSE Uddannelsessted: ProfessionshøjskolenMetropol Radiografuddannelsen København Vejleder: LeneGerberg LektorpåPHMetropol Radiografuddannelsen Antalanslaginkl.mellemrum: Side 1af94 Opgavenmågerneudlånes

2 Bachelorprojekt Underskriftsblad Jeg bekræfter hermed, at jeg ikke udgiver andres arbejde for mit eget arbejde eller har skaffet mit uretmæssig hjælp til besvarelse af opgaven jf. Bekendtgørelse nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser / Dato Rikke Wedel Christensen

3 Bachelorprojekt RESUMÉ Titel: Samspillet mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser.et projekt om kommunikationen og relationen til en billeddiagnostisk undersøgelse Forfatter: Uddannelse: Rikke Wedel Christensen, Professionshøjskolen Metropol, Radiografuddannelsen Årstal: 2015 FORMÅL Mennesker, som lever med én eller flere funktionsnedsættelser, er en misforstået og undervurderet patientgruppe i radiografien. Projektet har derfor til formål at bidrage med viden indenfor kommunikationen og relationen mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis af David Manning og Lisa Booth danner grundlag for projektet og vil sammen med det empiriske studie undersøge følgende problemformulering: Hvilken af David Mannings og Lisa Booths fem kommunikationsstile vurderer radiograferne fra sygehus X at anvende overfor patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Og føler radiograferne sig fagligt klædt på til at indgå i et samspil med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser? METODE Problemformuleringen besvares ved hjælp af en overvejende kvantitativ positivistisk spørgeskemaundersøgelse. Forskningsmetodens empiriske resultater sammenholdes med forskningsartiklens resultater og analyseres yderligere ud fra Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet samt Erick Bernes egotilstande. KONKLUSION Majoriteten af radiograferne fra sygehus X anvender kommunikationsstilen Voksen og føler sig fagligt klædt på til at indgå i en relation med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Endvidere ses der behov for at fremme udviklingen af radiografernes kommunikative og relationsmæssige kompetencer.

4 Bachelorprojekt ABSTRACT Title: The interaction between the radiographer and the patient with multiple disabilities. A project about the communication and the relationship in medical imaging Author: Rikke Wedel Christensen, Education: Professionshøjskolen Metropol, Radiography Year: 2015 PURPOSE People living with one or more disabilities constitute a misunderstood and underestimated patient group in radiography. This project aims to provide information on communication and relationships between the radiograph and the patient with multiple disabilities undergoing medical imaging. The research article: Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis by David Manning and Lisa Booth forms the basis of the project, which, through an empirical study, will examine the following question: "Which of David Manning and Lisa Booth's five communication styles do the radiographers from hospital X use when a patient with multiple disabilities has to undergo medical imaging? And do the radiographers feel professionally capable of interacting with patients having multiple disabilities? METHODS The research question is answered by a predominantly quantitative positivistic questionnaire. The empirical findings are compared with Manning and Booth s results and further analysed using Joyce Travelbee s theory of "human-to-human-relationship" and Eric Berne s egostates. CONCLUSION The majority of radiographers from hospital X use the communication style Adult and feel professionally able to enter into a relationship with a patient having multiple disabilities. Nevertheless, this study identifies a need for further developing the radiographers communicative and relational competences.

5 Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse o INDLEDNING 1 o PROBLEMSTILLING 2 o AFGRÆNSNING 5 BEGREBSAFKLARING...6 o METODE 7 PROJEKTETSDESIGN...7 VIDENSKABSTEORI...8 POSITIVISMEN...8 HERMENEUTIKKEN...8 FORSKNINGSMETODEN...10 KONSTRUKTIONENAFSPØRGESKEMAET...11 RESPONDENTGRUPPEN...13 EMPIRIINDSAMLINGEN...14 FORSKNINGSARTIKLEN...16 ARTIKELSØGNING...16 PUBMED...16 CINAHL...16 SØGEFILTRE...17 SØGERESULTATER...17 VURDERINGAFFORSKNINGSARTIKLEN...18

6 Bachelorprojekt o TEORI 19 MENNESKE[TIL[MENNESKE[FORHOLD...19 EGOTILSTANDE...21 o RESULTATER 23 KRYDSNINGAFSPØRGSMÅL...32 o DISKUSSION 39 KOMMUNIKATIONSSTIL...39 SAMSPILLET...41 METODEKRITIK...43 o KONKLUSION 45 o PERSPEKTIVERING 46 o LITTERATURLISTE 47 o BILAGSFORTEGNELSE 50

7 Bachelorprojekt Indledning Mennesker, som lever med en eller flere funktionsnedsættelser, er en misforstået og undervurderet patientgruppe i radiografien. Gennem mit arbejde som pædagogmedhjælper på et bosted for borgere med multiple funktionsnedsættelser har jeg gentagende gange oplevet, hvordan mennesker uden et handicap tager afstand fra mennesker med et handicap (Det Centrale Handicapråd, 2013, s. 2). I mit virke som hhv. pædagogmedhjælper og radiografstuderende har jeg stået på begge sider af betjeningspulten og bemærket, hvordan berøringsangsten ofte indtræder og hæmmer kommunikationen og relationen mellem patienten med et handicap og radiografen. Denne angst for det anderledes er årsagen til, at jeg i dette bachelorprojekt vil have fokus på kommunikationen og relationen mellem patienten med multiple funktionsnedsættelser og radiografen til en billeddiagnostisk undersøgelse. Med udgangspunkt i forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis (Booth & Manning, 2005) og projektets empiriske studie vil radiografens kommunikationsstil samt evne til at indgå i en relation med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser blive undersøgt. Side 1 af 88

8 Bachelorprojekt problemstilling I Danmark registreres personer med et handicap ikke, men det formodes, at ca danskere lever med en eller flere funktionstab (Det Centrale Handicapråd, 2013, s. 1, stk. 4). Der findes imidlertid ingen klar definition af begrebet handicap, men for at der kan være tale om, at en person har et handicap, skal der være konstateret en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som forhindrer personen i at fungere på lige fod med andre (Det Centrale Handicapråd, 2001, s. 1). Størstedelen af de personer, som får konstateret et handicap har ofte en kronisk sygdom, som ikke lader sig behandle (ibid.). Denne invaliderende sygdom kan medføre en jævnlig kontakt med sundhedsvæsnet, da sygdommene forsøges forebygget med bl.a. diagnostik, operationer, medicinering, træning eller kontrolundersøgelser (Socialstyrelsen, 2014, s. 13). Radiografens møde med denne patientgruppe sker på radiologisk afdeling, hvor patienten enten kommer med henblik på en kontrolundersøgelse eller som led i en diagnostisk udredning. Det er her radiografens opgave at forene patienten og teknologien, således at den bedste diagnostiske billedkvalitet opnås, hvilket også er beskrevet i den nationale studieordning for radiografstuderende: Radiografi er at forene og anvende viden om mennesket og teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostisk undersøgelse og behandling samt ved stråleterapi (Undervisningsministeriet, 2009, s. 6). Dette kan imidlertid være en udfordring, da tiden med den enkelte patient er begrænset. Radiografen må derfor drage nytte af sine egne erfaringer, holdninger og oplevelser for at opnå indsigt i patientens livssituation (Radiograf Rådet, 2008, s. 3). I mødet med patienten, som lever med én eller flere funktionsnedsættelser, har radiografen nødvendigvis ikke den fornødne erfaring, holdning eller oplevelse til at kunne opbygge en relation tilpasset patientens behov og situation. Når radiografen skal indgå i en relation med patienten til en billeddiagnostisk undersøgelse, kan det på forhånd være svært at vide, hvordan situationen skal tackles. Til undersøgelsen skal radiografen forholde sig til patienten, de fysiske- og tekniske aspekter samt til kommunikationen og relationen. Møder radiografen en patient med et handicap, som gør, at vedkommende ser eller opfører sig anderledes end majoriteten, så vil de fleste radiografer opleve at blive usikre på, hvordan de skal kommunikere med denne patient (Center for ligebehandling af handicappede, s. 3). Side 2 af 88

9 Bachelorprojekt Usikkerheden kan skyldes manglende undervisning i, hvordan radiografen kommunikerer med patienten, som lever med et handicap. På radiografuddannelsen er der i undervisningssammenhæng fokus på kommunikationen med barnet, den angste, den demente og den psykisksyge patient. Læren om kommunikation med patienten, der lever med et handicap, som tilmed gør dem ude af stand til at tale og evt. forstå, er ikke en del af undervisningsmaterialet. Som sundhedsprofessionel er radiografen underlagt sundhedsloven, som helt overordnet har til formål: at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte (Sundhedsloven, 2005). Det fremgår ligeledes af sundhedsloven, at loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse (ibid.). For at sikre denne respekt, integritet og selvbestemmelse for den enkelte patient på radiologisk afdeling er der for alle radiografer i Danmark udarbejdet etiske retningslinjer. Disse retningslinjer omfatter bl.a., at radiografen skal respektere, at alle mennesker er unikke og til enhver tid bør prioriteres først (Radiograf Rådet, 2008, s. 6). Det er desuden radiografens pligt at bevare patientens værdighed, at beskytte patientens integritet og sårbarhed, at tilgodese retten og evnen til selv- og medbestemmelse samt at vejlede og informere tilpasset patientens behov (ibid.). Retningslinjerne er gældende for alle også for patienter med funktionsnedsættelser. Disse etiske retningslinjer går ind under kategorien bløde værdier, som frem til 1999 var et nedprioriteret område i det danske sundhedsvæsen (Hansen, 2003, s. 13). Det var først, da Det Nationale Råd for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet blev oprettet, at der for alvor kom fokus på kvalitetsudviklingen indenfor de bløde værdier (ibid.). På landets radiologiske afdelinger mærkes levnet fra perioden før, da arbejdskulturen stadig er præget af, at de bløde værdier er noget blødt pjat, der ikke anerkendes som en egentlig del af radiograffaget. Som tidligere nævnt handler radiografien om at forene teknologien og mennesket, hvilket betyder, at begge aspekter skal prioriteres højt til en radiologisk undersøgelse. Side 3 af 88

10 Bachelorprojekt Det er imidlertid et grundlæggende problem, at et menneske med funktionstab ikke betragtes som et unikt menneske, der har krav på at blive behandlet ligeværdigt og med respekt (ibid.). Oftest stigmatiseres de til at være én ud af en større patientgruppe, og ikke som et selvstændigt individ (CFK, 2003, s. 31). Måden, hvorpå radiografen kan være med til at bryde dette mønster, er ved at omtale patienten med respekt dvs., at radiograferne indbyrdes ligeledes skal omtale patienten som værende et individ med et handicap og ikke stigmatiserer patienten ved at bruge betegnelsen den handicappede og derved gøre patienten til en diagnose (ibid.). Siden 2009 har Danmark været en del af FN s handicapkonvention, som har til formål at sikre personer med et handicap samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre (FN s handicapkonvention, 2009). Som udgangspunkt anbefaler konventionen, at man i mødet med en person, som lever med funktionsnedsættelser, skal overholde samme samtalekonventioner, som man har med mennesker uden et handicap. Det vil f.eks. sige, at radiografen skal stå med fronten mod patienten og tale på samme måde, som han/hun ville gøre det i en hver anden situation (Center for ligebehandling af handicappede, s. 5). Radiografen skal ligeledes hilse på patienten og være naturligt imødekommende og høflig (ibid.). Selvom disse principper er gældende for alle mennesker, så opstår der alligevel oftest en barriere, der forhindrer radiografen i at gøre det naturlige i mødet med patienten, som lever med et handicap. Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på området, hvis radiograferne skal kunne leve op til kravene fra sundhedsloven, de etiske retningslinjer og FN s handicapkonvention. Side 4 af 88

11 Bachelorprojekt Afgrænsning Da der ikke tidligere er lavet studier omkring emnet, er der mange problemstillinger, som er værd at belyse. Projektet kan imidlertid ikke favne alle disse aspekter og må derfor afgrænses. Der findes som sagt ingen klar definition af begrebet handicap, men man forsøger alligevel at skelne mellem disse. I dette projekt vil fokus være på den voksne patient, der lever med multiple funktionsnedsættelser, der medfører et begrænset eller intet verbalt sprog. Denne patientgruppe er relevant at afgrænse sig til, eftersom disse patienter har svært ved at udtrykke deres ønsker og behov, hvilket sætter høje krav til radiografens evne til at kunne kommunikere og indgå i en relation med patienten. I opgaven benyttes betegnelserne patient med multiple funktionsnedsættelser eller patient som lever med multiple funktionsnedsættelser (MFN) efter FN s handicapkonventions standardregler (FN s handicapkonvention, 2009). Med udgangspunkt i ovenstående patientgruppe vil projektet undersøge, hvordan radiograferne fra sygehus X kommunikerer med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Ydermere vil projektets fokus være på relationen mellem radiografen og patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse. Projektet vil udelukkende omhandle billeddiagnostiske undersøgelser i forbindelse med konventionelrøntgen, da denne modalitet ikke, på samme måde som CT og MR, har nogen forholdsregler. Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvilken af David Mannings og Lisa Booths fem kommunikationsstile vurderer radiograferne fra sygehus X at anvende overfor patienten med multiple funktionsnedsættelser til en billeddiagnostisk undersøgelse? Og føler radiograferne sig fagligt klædt på til at indgå i et samspil med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser? Side 5 af 88

12 Bachelorprojekt Begrebsafklaring Her vil de centrale begreber fra problemformuleringen blive præsenteret og forklaret: Kommunikationsstile: Fem kommunikationsstilarter af David Manning og Lisa Booth (Booth & Manning, 2005, s ) (bilag I). 1. Kontrollerende Forældre: Krævende, dominerende, insisterende, påståelig, intolerant. 2. Plejende Forældre: Kærlig, hensynsfuld, tilgivende, tolerant, forstående, uselvisk. 3. Voksen: Realistisk, logisk, retfærdig, rationel, præcis, organiseret, effektiv. 4. Naturligt Barn: Energisk, spontan, hæmningsløs, humoristisk, entusiastisk. 5. Tilpasset Barn: Ivrig, arrogant, argumenterende, forvirret, nervøs, hæmmet. Radiograf: Der skelnes ikke mellem radiografer og røntgensygeplejesker. Multiple funktionsnedsættelser: Borgere født med store hjerneskader, som medfører begrænset eller intet sprog. Borgeren har mellem 2 og 10 diagnoser, hvoraf de hyppigste er: spastisklammelse, mental retarderet, synshandicap, misdannelser og epilepsi (Socialstyrelsen, 2005). Billeddiagnostisk undersøgelse: Konventionel røntgenundersøgelse. Samspil: Forbindelsen mellem mennesker. Her anvendes begrebet om radiografens forhold til patienten med multiple funktionsnedsættelser iht. Joyce Travelbees mennesketil-menneske-forhold. Side 6 af 88

13 Bachelorprojekt Metode I dette afsnit vil projektets design og de to hovedvidenskabsteorier blive præcenteret. Herefter følger en uddybelse og begrundelse for den valgte forskningsmetode samt for den anvendte litteratur. Projektetsdesign Problemerne i forhold til samspillet mellem radiograferne og patienten med multiple funktionsnedsættelser er blevet identificeret, afgrænset og formuleret. Den empiriske del af opgaven vil først omhandle paradigmerne hermeneutikken og positivismen. Efterfølgende vil den valgte forskningsmetode blive uddybet og begrundet med bl.a. inddragelse af etiske og generelle overvejelser. I litteraturafsnittet vil primær litteraturen og projektets forskningsartikel blive præsenteret og vurderet ift. relevans. Derudover gengives den søgningsproces, som blev anvendt til at finde forskningsartiklen Observations of radiographer communication: An exploratory study using Transactional Analysis. Teoriafsnittet vil behandle den teori, som er relevant for at kunne besvare problemformuleringen. Afsnittet vil blive inddelt i to underafsnit: Joyce Travelbee: Menneske-til-menneske-forholdet og Eric Berne: Egotilstande, hvor de fem kommunikationsstilarter fra forskningsartiklen inddrages. Herefter følger resultatafsnittet, hvor de empiriske resultater vil blive analyseret og visualiseret. Herunder følger et underafsnit, hvor udvalgte spørgsmål krydses for at påvise eventuelle tendenser. Afslutningsvis vil der i diskussionsafsnittet blive set kritisk på den valgte forskningsmetode samt på dennes resultater. Dette vil føre frem til en konklusion af problemformuleringen, hvorefter en perspektivering vil runde opgaven af. Side 7 af 88

14 Bachelorprojekt Videnskabsteori Videnskabsteorien er selve grundlaget for al stillingstagende. Det handler om at vælge, hvilke slags teori der skal anvendes til at skabe viden om en given problemstilling (Thurén, 2007, s. 10). Følgende afsnit vil give en kort præsentation af de to hovedvidenskabsteorier. Positivismen Positivismen udspringer fra naturvidenskaben og bygger på ønsket om at skabe så sikker en viden som overhovedet muligt. Positivisten har en kritisk grundindstilling til verden og vil hellere have en lille kerne af sikker viden end en stor mængde af løse antagelser. Ifølge positivismen har mennesket kun to kilder til at opnå viden, hvilket er igennem iagttagelser (sanser) og logikken (det der kan regnes ud). Har man en positivistisk tilgang, så stoler man ikke på traditioner, autoriteter eller egne følelser, man undersøger derimod alle påstande for at nå frem til en sikker viden (Thurén, 2007, s ). Det positivistiske paradigme anvendes oftest i forbindelse med en kvantitativ undersøgelse, hvor forskerens hensigt er at sammenligne og generalisere resultaterne. Forskeren må derfor forholde sig objektivt og neutralt og beskæftige sige med sager, som kan måles og vejes. Formålet med den positivistiske tilgang er at undersøge, hvordan verden hænger sammen, og som positivist ønsker man at kunne forklare, hvorfor den hænger sådan sammen ud fra klare og entydige regler (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s ). Hermeneutikken Hermeneutikken bygger på ønsket om at fortolke verden, så den kan forstås og ikke blot begribes. Dette gøres ved, at hermeneutikeren kigger ind i sig selv og derigennem forstår andre menneskers følelser og oplevelser, idet ens egen indføling og empati anvendes. Den hermeneutiske fortolkning er vigtig, når menneskets handlinger skal forstås. Metoden er dog ret usikker, da fortolkerens vurdering og forståelse ikke nødvendigvis stemmer overens med måden, hvorpå andre mennesker opfatter verden. Det er tilmed ikke muligt at afgøre, hvilken tolkning der er den rigtige, idet der er mange måder at forstå verden på (Thurén, 2007, s ). Side 8 af 88

15 Bachelorprojekt Den hermeneutiske tilgang anvendes oftest i forbindelse med en kvalitativ undersøgelse, hvor forskeren arbejder subjektivt og foretrækker observationer og tale frem for tal (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011). Alt hvad der opleves, ses, høres, tænkes eller menes bygger på en forforståelse. En forforståelse er karakteriseret ved, at der altid er en tidligere forståelse, som danner grundlag for ens nuværende forståelse af et fænomen. Dette er en nødvendig og vigtig betingelse for, at man kan forstå ny viden (Vallgårda & Koch, 2012, s ). Denne betingelse kaldes også for den hermeneutiske cirkel: Vi kan kun forstå meningen med enkelte dele ved at se dem i sammenhæng med deres helhed og kan kun forstå helheden ud fra de enkelte dele, der skaber helheden (Vallgårda & Koch, 2012, s. 159). Cirklen består af en meningsdel og en meningshelhed, hvilket vil sige, at betydningen af en teksts enkelte dele bestemmes af tekstens samlede betydning, og at tekstens samlede betydning kun eksisterer i kraft af meningsdelene (ibid.). Enkeltdelen Forforståelse Helhed Ny forståelse FIGUR 1: DEN HERMENEUTISKE CIRKEL Side 9 af 88

16 Bachelorprojekt Forskningsmetoden I dette afsnit præsenteres og begrundes den valgte forskningsmetode til indsamling af empiri. Derudover vil afsnittet indeholde en beskrivelse af, hvordan denne er blevet konstrueret, samt hvilke inklusions- og eksklusionskriterier der er for respondentgruppen. Til slut vil selve empiriindsamlingen blive skildret med inddragelse af etiske og generelle overvejelser. For at kunne besvare problemformuleringen vælges en overvejende kvantitativ positivistisk spørgeskemaundersøgelse. Denne metode giver en koncentreret datamængde, som kan bearbejdes og analyseres ved hjælp af statistik (Boolsen, 2008, s ). Fordelene ved at anvende spørgeskemaer er, at undersøgelsen på kort tid kan nå ud til et stort antal personer, som udgør et repræsentativt udsnit af den relevante population. Derudover består spørgeskemaundersøgelser af en systematisk fremgangsmåde, som ensarter processen, hvilket gør det muligt at sammenligne respondenternes svar og nå frem til en generel konklusion (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 25). Interviewmetoden er fravalgt, da den ikke egner sig til at undersøge et stort antal respondenter, hvilket gør det umuligt at generalisere og nå frem til en samlet konklusion (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 75). I forhold til problemformuleringen er der brug for mange respondenter til at kunne opnå et validt resultat. Skulle problemformuleringen forsøges besvaret ud fra interviewmetoden, ville det være nødvendigt enten at lave et fokusgruppeinterview eller at interviewe en masse respondenter enkeltvis. Denne fremgangsmåde ville øge risikoen for, at intervieweren ikke er i stand til at forholde sig objektivt og intervieweffekten vil ikke kunne undgås, idet interviewpersonen automatisk vil forsøge at finde ud af, hvad det er intervieweren gerne vil høre (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 87). Selve datamaterialet er tidskrævende at bearbejde, da alt skal transskriberes, og resultaterne kan tilmed kun bruges til subjektive konklusioner. Side 10 af 88

17 Bachelorprojekt Et observationsstudie ville ligeledes ikke kunne besvare problemformuleringen alene, men den ville kunne supplere spørgeskemaundersøgelsen, idet observationsstudier vil kunne be- eller afkræfte, hvorvidt der er kongruens mellem radiografens besvarelser og radiografens egentlige adfærd. Der er dog en del etiske problemstillinger forbundet med denne form for dataindsamling. Som observatør ville jeg være nødt til at holde hensigten med min tilstedeværelse skjult overfor personalet på afdelingen for ikke at påvirke deres naturlige adfærd overfor patienterne. Da jeg finder det etisk forkert at lyve, og da det langt fra er dagligt, at radiografen møder en patient med MFN, fravælges denne metode (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 25). Konstruktionenafspørgeskemaet Konstruktionen af spørgeskemaet omfatter en beskrivelse af de åbne, lukkede og halvåbne spørgsmål. Herefter følger overvejelserne bag formuleringen af selve spørgsmålene og udformningen af skemaets layout. Åbne spørgsmål: Respondenterne skal selv formulere deres svar, hvilket er tidskrævende og sætter krav til deres formuleringsfærdigheder. Konsekvensen heraf kan blive, at kun de mest motiverede respondenter vil give deres mening til kende, hvilket kan føre til en lav svarprocent. De åbne spørgsmål er lette at konstruere, da der ikke skal laves forkodede svarmuligheder, og sådanne spørgsmål anvendes, når forskeren ønsker at opnå en dybere indsigt i respondentens holdninger. Selve bearbejdelsen af besvarelserne er tidskrævende og vanskelig at analysere statistisk. Der er desuden risiko for, at forskeren fortolker besvarelserne forkert, da de åbne spørgsmål behandles kvalitativt (Kruuse, 2007, s ). Lukkede spørgsmål: Respondenterne kan nemt og hurtigt svare på de lukkede spørgsmål, da disse besvares ved, at respondenten vælger mellem på forhånd fastlagte svarmuligheder. Ved at anvende lukkede spørgsmål opnås der ofte en højere svarprocent, da spørgsmålene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder. For forskeren er besvarelserne relativt hurtige og overskuelige at analysere statistisk, men selve konstruktionen af de lukkede spørgsmål er svære og kræver, at forskeren har et tiltrækkeligt stort kendskab til emnet for at kunne give nok og fyldestgørende svarmuligheder (Kruuse, 2007, s. 280). Side 11 af 88

18 Bachelorprojekt En anden ulempe ved at anvende lukkede spørgsmål er, at der kun bliver svaret på det spurgte, hvilket resulterer i, at andre relevante synspunkter ikke bliver belyst. Respondenterne tvinges desuden til at have en mening om emnet uden at være i stand til at begrunde den (Boolsen, 2008, s. 68). Endvidere er der risiko for, at respondenterne kommer til at kede sig, hvis der ikke er variation i måden, hvorpå spørgsmålene stilles, hvilket kan resulterer i, at respondenterne svarer uden omtanke (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 49). Halv-åbne spørgsmål: Eller halv-lukkede spørgsmål udgør en mellemkategori af de to ovenstående spørgsmålstyper. Forskeren anvender denne type spørgsmål i det kvantitative spørgeskema, når de væsentligste svarmuligheder er angivet, men tvivlen alligevel opstår omkring, hvorvidt der er andre betydningsfulde svarmuligheder, som ikke på forhånd er opgivet. For at imødekomme en uforudset situation, som kunne være interessant at studere yderligere, tilføjes svarkategorien Andet (Boolsen, 2008, s. 69). Projektets spørgeskema indeholder i alt otte spørgsmål, som er formuleret på baggrund af problemformuleringen. Skemaet består primært af lukkede og halv-åbne spørgsmål, som besvares ved, at respondenten vælger ét eller flere svar blandt en række forskellige svarmuligheder, som er angivet på forhånd. Spørgsmål 1, 2, 3, 4 og 6 er formuleret som helt lukkede spørgsmål med forkodede svarmuligheder (bilag II). Spørgsmål 7 og 8 er halv-åbne, hvor der foruden forkodede svarmuligheder er angivet svarkategorien Andet (bilag II). Spørgsmål 5 er formuleret som et åbent spørgsmål, da hensigten er at opnå indsigt i, hvad der ligger til grund for respondentens besvarelse i spørgsmål 4 (bilag II). Udover at inddele spørgsmålene i åbne, lukkede eller halv-åbne spørgsmål kategoriseres de ligeledes i baggrundsvariable-, handlings- og holdningsspørgsmål. Spørgsmål 1 og 2 er udformet som baggrundsspørgsmål (bilag II), som har til formål at skaffe baggrundsinformationer om respondenten. Disse spørgsmål har ikke en direkte forbindelse til problemformuleringen, men er medtaget for at kunne vurdere, hvorvidt respondenterne er repræsentative samt for at identificere eventuelle tendenser (Boolsen, 2008, s. 48). Spørgsmål 3, 6 og 7 er handlingsspørgsmål (bilag II), som trækker på respondenternes viden og erfaringer (Boolsen, 2008, s. 46). Spørgsmål 4, 5 og 8 er holdningsspørgsmål (bilag II), hvor svaret alene kun kan indhentes hos respondenten selv (Boolsen, 2008, s. 81). Side 12 af 88

19 Bachelorprojekt Ydermere opdeles svarmulighederne i skalaer, hvor der i spørgsmål 1, 3 og 4 er anvendt en dikotomiskskala (bilag II), hvilket vil sige, at respondenten kun kan vælge mellem to svarmuligheder (Boolsen, 2008, s. 106). Til spørgsmål 2 er der anvendt intervalskala som svarmulighed (bilag II), som er en ensartet afstand mellem svarmulighederne, hvilket i dette tilfælde er på 5 år (Boolsen, 2008, s. 107). Nominalskalaen er anvendt som svarmulighed i spørgsmål 6, 7 og 8 (bilag II), hvilket er en tilfældig kategorisering, hvor den typiske værdi kan identificeres (Boolsen, 2008, s. 106). Alle spørgsmålene er formuleret i et neutralt, kort og præcist sprog for at undgå ledende, lange og tvetydige spørgsmål. De ledende spørgsmål er undgået ved, at der bl.a. i spørgsmål 7 er formuleret lige mange positive og negative svarmuligheder (bilag II). Der er derved skabt balance, og et bestemt svar er ikke blevet favoriseret. Derudover er det ikke muligt for respondenterne at forholde sig neutralt til et spørgsmål, da den neutrale svarmulighed Ved ikke er fravalgt. Respondenterne er derved tvunget til at have en holdning til det pågældende spørgsmål (Boolsen, 2008, s. 61, 72). Selve spørgeskemaet er opbygget overskueligt og simpelt med en kort besvarelsestid, så respondenterne ikke mister interessen og svarer uden reel omtanke (Kjær, Pedersen, & Kristiansen, 2011, s. 49). Spørgeskemaet udstyres med en forside, hvortil en lille slikpose er fastgjort, som har til formål at motivere respondenterne til at besvare spørgeskemaet. Forsiden henvender sig direkte til respondentgruppen og beskriver bl.a. formålet med undersøgelsen. Derudover vejleder forsiden respondenterne i, hvordan spørgsmålene skal besvares og hvortil, samt hvornår disse skal returneres. Af forsiden fremgår det ligeledes, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at alle besvarelser vil blive behandlet anonymt. Til sidst er mine kontaktoplysninger oplyst i tilfælde af tvivlsspørgsmål (Launsø, Olsen, & Rieper, 2011, s ). Respondentgruppen For at opnå et repræsentativt resultat inkluderes samtlige 37 uddannede radiografer og røntgensygeplejersker fra sygehus X. Studerende og andet personale ekskluderes fra undersøgelsen, eftersom de studerende endnu ikke har en autorisation og den fornødne erfaring med patienten, som lever med multiple funktionsnedsættelser. Besvarelser fra andet personale såsom radiologer og SOSO-assistenter fravælges ligeledes, da fokus udelukkende er på radiografprofession. Side 13 af 88

20 Bachelorprojekt Empiriindsamlingen Efter udarbejdelsen af spørgeskemaet blev ledelsen på den pågældende radiologiske afdeling kontaktet skriftligt i overensstemmelse med Procedure vedrørende radiografstuderendes indsamling af empiri i forbindelse med udarbejdelse af opgaver i uddannelsen. Henvendelsen skete via , hvor projektets formål, baggrund, problemformulering, metode og forskningsrefleksioner blev præsenteret og uddybet gennem projektbeskrivelsen (bilag III). Da afdelingsledelsen godkendte proceduren for empiriindsamlingen, blev alle spørgeskemaerne printet. Denne fremgangmåde blev valgt, idet den ikke sætter krav til respondenternes kunnen indenfor edb, og eftersom den ikke er afhængig af internet og strøm. Radiograferne og røntgensygeplejerskerne kan derved udfylde spørgeskemaet, hvor og hvornår de vil indenfor den fastsatte tidsramme. Efter aftale med afdelingsradiografen deltog jeg i et morgenmøde på afdelingen, hvor jeg præsenterede mig selv og projektets formål. Jeg fik stillet 5 min. til rådighed, som jeg bl.a. brugte til at forklare om spørgeskemaets opbygning og vise, at der var spørgsmål på begge sider af papiret. Dette gjorde jeg for at sikre, at hele spørgeskemaet bliver udfyldt korrekt. Ydermere lagde jeg vægt på, at det er deres holdning, jeg er interesseret i. Jeg bad dem derfor besvare spørgsmålene ærligt uden tanke på, hvad de tror, jeg gerne vil høre eller på, hvad de tænker, de bør svare. Jeg gjorde dem ligeledes opmærksomme på, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at besvarelserne vil blive behandlet anonymt og destrueret efter endt eksamen. Spørgeskemaerne blev uddelt til samtlige radiografer og røntgensygeplejersker, som var på arbejde den pågældende dag. For at sikre en høj svarprocent lagde jeg, med ledelsens accept, et spørgeskema i dueslagene hos de radiografer og røntgensygeplejersker, som ikke var på arbejde. For at samle besvarelserne og samtidig opretholde anonymiteten blev der udformet en postkasse, som ikke kunne åbnes. Side 14 af 88

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Bilag 1. 2.4 Operationalisering

Bilag 1. 2.4 Operationalisering Bilag 1 2.4 Operationalisering Hvordan kan der i relationen mellem radiograf og patient med anden etnisk baggrund opnås gensidig forståelse i forbindelse med korterevarende røntgenundersøgelser? Kategorier

Læs mere

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere