BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016

2 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne... 4 Tilfredshed med Randers Kommunale Tandpleje... 6 Den pædagogiske tilgang... 7 Det praktiske ved at gå til tandlæge... 7 Kommunikation til og fra Tandplejen Det digitale booking system Holdning til Tandplejens faglighed og ydelser Tryghed og tillid til Tandplejen Konklusion Anbefalinger Side 2 af 16

3 Undersøgelse og metode Formålet med undersøgelsen er at belyse tilfredsheden blandt forældre, som har barn/børn, der benytter sig af Tandplejen. Yderligere er formålet med undersøgelsen at kunne sammenligne undersøgelsens resultater med brugerundersøgelsen fra Rapporten vil belyse den samlede tilfredshed, men også gå i dybden med enkelte elementer, der har betydning for tilfredsheden. Forældrene har skullet svare på en række baggrundsvariable herunder alder, højeste fuldførte uddannelse, alderen på det barn, der svares på baggrund af, og antal hjemmeboende børn. Yderligere var der også spørgsmål om forældrenes tilfredshed med forskellige elementer i Tandplejen. Randers Kommunale Tandpleje er løbende i udvikling, tidligere i form af nedlæggelse af tandklinikker og efterfølgende i form af forebyggende indsatser samt indførelsen af det nye digitale booking system, som Tandplejen har anvendt siden august Denne rapport skal derfor ses som et redskab til at vurdere forældrenes holdninger til disse ændringer. For at lave en valid og repræsentativ undersøgelse er det valgt at lave en totalundersøgelse blandt forældre, som har barn/børn, der er i aldersgruppen 3-18 år, der gør brug af Tandplejen. Brugerundersøgelsen er gennemført elektronisk og er udsendt via E-Boks. Hvis et forældrepar eller en forældre har mere end et barn, så er de blevet bedt om at svare med udgangspunkt i det yngste barn. Det er valgt at moren skulle modtage spørgeskemaet hvis begge forældre har bopælsadresse med barnet. I de tilfælde hvor barnet bor med sin far, har faren modtaget spørgeskemaet. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde mellem studentermedhjælper i Sundhed, Kultur og Omsorg og medarbejdere i Tandplejen. Ordlyden af spørgsmålene er inspireret af Brugerundersøgelsen lavet på området i år Dataindsamlingen er foregået fra uge 22 til uge 25, hvorefter analysen er foretaget. Side 3 af 16

4 Resultater I de kommende afsnit præsenteres resultaterne af brugerundersøgelsen. Først vil respondenterne blive beskrevet, hvorefter tilfredsheden med Tandplejen vil blive gennemgået, efterfuldt af en analyse af kommunikationen mellem forældre og Tandpleje, herunder en vurdering af det nye digitale bookningssystem og forældrenes holdninger til ydelser og faglighed samt graden af tryghed og tillid til Tandplejen. Rapporten afsluttes med en konklusion og anbefalinger til Tandplejens videre arbejde. Undersøgelsen er baseret på besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 19,5 procent. Respondenterne har undervejs skrevet kommentarer til nogle af emnerne, et udpluk af disse vil indgå i rapporten. Alle 11 klinikker er repræsenteret i undersøgelsen. Respondenterne Blandt de 1923 besvarelser er 94,5 procent fra kvinder, og de resterende 5,4 procent er fra mænd. Denne fordeling skyldes hovedsageligt, at undersøgelsen primært er sendt ud til barnets mor, hvis barnet delte bopæl med begge forældre. Gennemsnits alderen blandt forældrene er 41 år, og 34 procent af respondenterne har en mellemlang uddannelse, 23 procent har en erhvervsfaglig baggrund, 17 procent har en kort videregående uddannelse, mens 14,5 procenten enten har gennemført grundskolen eller har en gymnasial uddannelse og de sidste 11,5 procent har enten en lang videregående uddannelse eller har en forsker eller Ph.d. stilling. Tre fjerdedele af forældrene har mere end et hjemmeboende barn. 2 Besvarelser fordeler sig på Tandplejens klinikker på følgende måde: Tabel 1: Tilknyttet tandklinik Hvilken klinik er dit barn tilknyttet? Respondenter Procent Tandplejen Thors Bakke ,6% Tandreguleringsklinikken 91 4,8% Tandklinikken Østervangsskolen 135 7,1% Tandklinikken Korshøjskolen 132 6,9% Tandklinikken Blicherskolen 135 7,1% Tandklinikken Tirsdalens Skole 183 9,6% Tandklinikken Søndermarksskolen 157 8,2% Tandklinikken Assentoftskolen 112 5,9% Tandklinikken Bjerregrav Skole 130 6,8% Tandklinikken Langå Skole 134 7,0% Tandklinikken Nørrevangskolen 117 6,1% I alt ,0% N = Forældrene har haft mulighed for at springe spørgsmål over, hvorfor ikke alle 1923 forældre har svaret på alle spørgsmålene. Derfor er n ved nogle af spørgsmålene mindre end det samlede antal af besvarelser. 2 Se Bilag 1-3 for at se fordelingen på baggrundsoplysningerne

5 De børn, som forældrenes besvarelse vedrører, fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde. Tabel 2: Alder på barn, der svares på baggrund af Hvor gammelt er dit barn, som du Respondenter Procent svarer på baggrund af? Mellem 3-6 år ,2% Mellem 7-10 år ,2% Mellem år ,4% Mellem år ,2% I alt ,0% N = 1912 Andelen af børn og unge i de forskellige alderskategorier fordeler sig næsten ligeligt, hvilket betyder at besvarelserne både bygger på erfaringer med mindre børn samt erfaringer, der er dannet på baggrund af ældre børn. Dette betyder, at det er muligt at få et bredt billede af tilfredsheden med Tandplejen på tværs af børnenes alder. Side 5 af 16

6 Tilfredshed med Randers Kommunale Tandpleje Nedenstående figur viser den samlede tilfredshed med Tandplejen. Blandt forældrene har 96 procent svaret, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds samlet set med Tandplejen. Dette er en stigning på seks procent sammenlignet med den seneste brugerundersøgelse fra Figur 1: Hvor tilfreds er du samlet set med Tandplejen? N=1883 Tilfredsheden med de enkelte klinikker er også høj. Der er ingen af klinikkerne hvor sammenlægningen af meget tilfreds og tilfreds giver under 92 procent, hvilket også er en forbedring sammenlignet med resultaterne fra Den samlede tilfredshed blandt forældre, der har børn, som benytter sig af Tandplejen, er altså høj. Samme tendens ses, når den samlede tilfredshed bliver krydset med de enkelte klinikker. Dette viser, at forældrene oplever samme grad af tilfredshed uafhængig af tandklinik. Fordelingen af den samlede tilfredshed fordelt på klinikkerne kan ses i Figur 2. Figur 2: Samlet tilfredshed med Tandplejen fordelt på tandklinikker N=1879

7 Den pædagogiske tilgang Blandt forældrene er 94 procent enten meget tilfreds eller tilfreds med Tandplejens tid til det enkelte barn, og den samme vurdering ses af Tandplejens pædagogiske tilgang. Når det gælder inddragelsen af forældre i behandling, så svarer 92 procent at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med dette. Denne positive tendens er også at spore i tilfredsheden omhandlende information om gennemførte undersøgelser og/eller behandlinger, her har 93 procent svaret at de meget tilfreds eller tilfreds med dette. 3 Om dette siger forældrene: Vores dreng synes at det har været en dejlig oplevelse at komme til tandplejer, der har været en god pædagogisk tilgang. Og så har det også hjulpet med en lille gave fra tandplejeren efter endt besøg. Fantastisk flot resultat - skønt at se fine og sunde tænder hos ens barn og især efter bøjlebehandling - dejligt og tak for jeres professionelle behandling såvel tandfagligt men ikke mindst jeres tilgang til vores søn. Mor til datter med autisme: Den pædagogiske tilgang til min datters særlige behov i den grad imødekommet, hvilket jeg også kan læse ud fra journal notatet. Deres pædagogiske tilgang har været meget svingende alt efter hvilken tandlæge der har været involveret. Tandplejeren har altid været flink og venlig. Meget søde og imødekomne. De har en rigtig god tilgang til børnene, og de er gode til at informere og give råd. Det har altid været en positiv oplevelse at komme der, både som forælder og barn. Utroligt imødekommende og stadig rigtig dygtige både til at håndtere min datter, men også mig når jeg er nervøs. Er især tilfreds med den meget pædagogiske tilgang til nye børn stor ros. Det praktiske ved at gå til tandlæge Blandt forældrene er der 94 procent som enten er meget tilfreds eller tilfreds med Tandplejens fysiske rammer, det værende sig venteværelse, indretning og klinikrum. I 2013 svarede 85 procent at de enten var meget tilfreds eller tilfreds, her er der sket en stigning på 9 procent. 4 Andelen der er utilfreds med Tandplejens åbningstider er dog steget fra 6 procent til 11 procent, og andelen der tilkendegiver, at de enten er meget utilfreds eller utilfreds med åbningstiderne er på 14 procent, som i 2013 var på 8 procent altså en stigning på 6 procent. Nedenstående tabel viser svarfordelingen på spørgsmålet om tilfredsheden med Tandplejens åbningstider blandt forældrene. 3 Se bilag 4-7 for fordelingen på disse spørgsmål omhandlende Tandplejens pædagogiske tilgang 4 Se bilag 8 for fordelingen på spørgsmålet omkring de fysiske rammer Side 7 af 16

8 Figur 3: Hvor tilfreds er du... - Med Tandplejens åbningstider? N=1880 Figur 4 viser, hvordan fordelingen i forhold til tilfredsheden med åbningstiderne ser ud fordelt på enkelte Tandklinikker. Her er det Tandklinikken Nørrevangskolen og Tandplejen Thorsbakke, der har den laveste utilfredshed med åbningstiderne. Den højeste utilfredshed med åbningstiderne er at finde ved forældre, hvis barn er tilknyttet Tandklinikkerne på Korshøjskolen samt Tirsdalens Skole. Figur 4: Tilfredshed med åbningstiderne fordelt på de enkelte klinikker N=1880 Side 8 af 16

9 Figur 5 viser, hvordan fordelingen af forældrenes tilfredshed med åbningstiderne er, når det krydses med hvor gammelt barnet er. Figuren illustrerer, at forældre til børn i aldersgruppen 3-6 år er mindre utilfreds med åbningstiderne sammenlignet med forældre, der svarer på baggrund af et barn i en af de andre tre alderskategorier. Figur 5: Tilfredsheden med åbningstiderne fordelt på alderen af børnene, som der bliver svaret på baggrund af N= 1880 Andelen der er utilfreds med åbningstiderne er siden sidste brugerundersøgelse steget. Det der efterspørges på dette område er muligheden for, at bestille senere eller tidligere tider så forældre, der arbejder udenfor Randers, har mulighed for komme med samt at de børn, der ikke længere har en tandklinik tilknyttet deres skole, og de unge, der går på ungdomsuddannelser, ikke skal gå glip af undervisning. Forældrenes kommentarer til åbningstiderne er: Er OK mens de går i folkeskolen. Når de er på efterskole er det UMULIGT! Og svært, når de er på ungdomsuddannelse. Angående åbningstider, kunne det være ønskeligt, at der var flere eftermiddagstider længere ud på eftermiddagen, når ens barn er tilknyttet til f.eks. en anden skole/ fri-/privatskole, så det kan undgås, at barnet må gå glip af undervisning. Eneste kritikpunkt er åbningstider. Især nu hvor tandplejen ikke længere er på de enkelte skoler og man fortsat kun behandler i skoletiden. Meget svært at få passet ind i en arbejdsdag, særligt når man IKKE arbejder i Randers. Kunne være rart med åbningstider, så vi forældre ikke behøver tage fri fra arbejde for at køre vores børn til tandlæge. Det er ikke optimalt at børn skal ud af skolen for at komme til tandlæge. Optimalt ville det være med længere åbningstider, især for de ældre børn. Jeg synes ikke man skal gå glip af undervisning. Der er rigeligt med vikarer, aflysninger osv. i forvejen. Åbningstiderne skal være længere. Da der er børn, der ikke ønsker at miste nogle lektioner. Et nyligt tiltag fra Tandplejens side om tidlig åbningstid kl er ganske enkelt helt fantastisk. Det er sjældent muligt at få en tid udenfor skoletiden, grundet åbningstiderne. Og jeg mener det er forkert, at børnene skal have fravær for at komme til tandlæge. Side 9 af 16

10 Kunne være dejligt, hvis Tandplejen i lighed med andre kommunale kontorer, havde én længere åbningsdag så ville det være nemmere for os forældre. Det ville være skønt med længere åbningstid, særligt når barnet skal til en behandling, hvor det ville være rart at have en voksen med. Kommunikation til og fra Tandplejen Nedenstående figur viser forældrenes tilfredsheden med den mundtlige og skriftlige kommunikation de har med Tandplejen. Størstedelen, 92 procent, er enten meget tilfreds eller tilfreds med den kontakt de har med Tandplejen. Figur 6: Tilfredshed med den mundtlige og skriftlige kontakt med Tandplejen N=1879 Det digitale booking system I august 2015 indførte Tandplejen et digitalt booking system, og tilfredsheden med det nye system vil blive belyst i det følgende. Formålet er at belyse hvor mange, der gør brug af det, samt hvordan disse vurderer dets anvendelsesmuligheder. Yderligere vil der også være en analyse af den gruppe af forældre, som ikke anvender det digitale brugerbooking system. Blandt de forældre, som har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, har 59 procent gjort brug af det digitale booking system, mens de resterende 41 procent ikke har, hvilket nedenstående figur illustrerer. Figur 7: Har du gjort brug af det digitale booking system? N=1891 Den klinik der har den største andel af forældre, der gør brug af booking systemet, er Tandklinikken på Bjerregrav Skole, hvor hele 69 procent bruger det. Det er på Tandreguleringsklinikken og Tandklinikken Søndermarkskolen at den mindste andel af forældre gør brug af booking systemet. De forældre, der gør brug af systemet har hovedsageligt hørt om det gennem Tandplejens hjemmeside samt Tandplejens personale. Andelen der gør brug af booking systemet er uafhængig af forældrenes uddannelsesniveau, da det på tværs af uddannelsesniveauerne er mellem procent af forældrene, der benytter booking systemet. Side 10 af 16

11 Den største andel af forældre, der gør brug af booking systemet, har svaret på baggrund af et barn der er i alderskategorien 7 til 10 år, mens den andel af forældre, der bruger det mindst, har svaret på baggrund af et barn, som er mellem 15 til 18 år. Dette kan forklares med at de unge mennesker mellem 15 til 18 år muligvis selv gør brug af booking systemet, hvorfor deres forældre ikke gør brug af det i samme grad som blandt de yngre alderskategorier. Blandt de forældre, som bruger det digitale booking system, mener 68 procent, at brugervenligheden på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårlig og 10 er optimal, er over otte. 25 procent mener, at brugervenligheden er mellem 5 og 6, mens 7 procent har svaret at de mener, at brugervenligheden er mellem 1-4. Disse 7 procent har haft mulighed for at uddybe hvorfor de finder brugervenligheden dårlig, og de følgende citater klargør begrundelserne for vurderingen af den dårlige brugervenlighed. 5 Det er utrolig svært at finde frem til stedet, hvor man skal booke tider. Jeg har de seneste 2 dage forsøgt at booke en tid, men systemet virker tilsyneladende ikke. Ved sidste besøg skulle jeg booke tid til både tandeftersyn og lakering af en tand. Dette ville jeg gerne gøre samme dag og gerne med tid lige efter hinanden. Dette var dog ikke muligt at få den samme tandlæge som vi plejede til begge opgaver. Jeg ringede derfor til klinikken og fik en løsning. Det er et meget firkantet system. Hvis der er en smule afvigelse kan man ikke komme videre i systemet. Det er besværligt, at man skal logge på via en pc. Det vil være mere brugervenligt, hvis det var via en app. Det ville være smart at kunne overskue dobbelttider når man booker, for man kommer jo ikke med to børn med få ugers mellemrum. Det er ikke særligt overskueligt, når man skal gå ind og vælge tid for et barn ad gangen. Ellers et meget fint bookingsystem, så man kan tilrettelægge besøg mest optimalt og med hensyntagen til job, skole etc. Man burde kunne booke tid via app, så man ikke skal til at finde nemid-koder frem. Kniber med bookingsystemets smidighed. Det er meget omstændeligt, at først skal man til en computer, så finde hjemmesiden og forhåbentlig har man husket sit nem-id. Derudover tager det syv lange og otte brede at finde en dato bare to uger frem i tiden, man skal bladre gennem adskillige uhyrligt langsomme sider, hvis man ikke opgiver. Jeg har flere børn, som jeg ønsker kommer til tandlæge samtidig. Men det er ikke muligt med det nye system, da indkaldelserne kommer på forskelligt tidspunkt. Det kunne være rart stadig, at kunne booke til alle 4 på en gang. Blandt de 41 % af forældrene, som ikke gør brug af det digitale booking system, skyldes dette i høj grad, at de ikke kendte til booking systemet og dets muligheder, eller at det er for besværligt at anvende. Der er altså en udfordring i forhold til at få udbredt kendskabet til det digitale booking system yderligere. Holdning til Tandplejens faglighed og ydelser Denne del af rapporten undersøger forældrenes holdninger og tilfredshed med nogle af Tandplejens primære ydelser. I de kommende tabeller vil resultaterne fra 2016 blive sammenlignet med Se bilag 9-13 for fordelingen på spørgsmålene omhandlende det digitale booking system Side 11 af 16

12 Tabel 3: Andelen der er tilfredse med Tandplejens primære ydelser Spørgsmål Det er min oplevelse, at Tandplejen lærer mit barn at passe på sine tænder Det er min oplevelse, at Tandplejen kan løse mit barns tandproblemer Andel af forældre, der enten er helt enige eller enige i følgende i 2016 Andel af forældre, der enten er helt enige eller enige i følgende i 2013 Forskel mellem 2013 og procent 76 procent + 15 procent 91 procent 85 procent + 6 procent I ovenstående tabel ses andelen af forældre, der henholdsvis i 2016 og 2013 svarede på deres tilfredshed med måden hvorpå Tandplejen udføre sine primære opgaver. Som tallene viser, så er et flertal af forældrene tilfredse med Tandplejens ydelser. Yderligere er der flere forældre, der er i 2016 svarer, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med deres oplevelse af Tandplejen, i forhold til hvad de lærer børn om deres tænder, samt hvorvidt de kan løse tandproblemer, sammenlignet med besvarelserne fra Dette kan ses som et udtryk for, at den forebyggende indsats og tilgang, som Tandplejen har arbejdet målrettet med siden 2014, virker efter hensigten. Ligesom i 2013 synes 99 procent, at det er vigtigt at få besked om begyndende huller, mens 76 procent er enige i, at de oplever at få besked om begyndende huller, og hvad der kan gøres for at standse dem, efter barnet har været til undersøgelse. Som det ses i tabel 4, så har næsten alle forældre både i 2016 og i 2013 svaret at de enten finder det meget vigtigt eller vigtigt at Tandplejen opretholder et så højt fagligt niveau som muligt, samt at personalet er specialiseret i at behandle børn. Derfor er det vigtigt, at det forbliver en prioritet for Tandplejen. Tabel 4: Vigtigheden af et højt fagligt niveau samt specialister i børn Spørgsmål: Hvor vigtigt er følgende for dig Tandplejens opretholdelse af et så højt fagligt niveau som muligt At børn bliver behandlet af personale, som er specialiseret i at behandle børn Andel af forældre, der finder følgende meget vigtigt eller vigtigt i 2016 Andel af forældre, der finder følgende meget vigtigt eller vigtigt i 2013 Forskel % 99 procent 99 procent 0 procent 98 procent 98 procent 0 procent Tryghed og tillid til Tandplejen Denne del af rapporten er optaget af, hvilken grad af tryghed og tillid forældrene har til Tandplejen. Der er derfor blevet spurgt til, om forældrene er trygge ved at sende deres barn til tandlæge, samt om de oplever deres barn som værende bange for at komme til tandlæge. Størstedelen af forældrene, 97 procent, svarer at de enten er helt enig eller enig i, at de er trygge ved at sende deres barn til tandlæge. Dette er en samlet stigning på seks procentpoint fra undersøgelsen i Der har altså været en positiv udvikling i følelsen af tryghed til tandlægen. Nedenstående tabel viser den samlede fordeling på dette spørgsmål. Side 12 af 16

13 Figur 7: Jeg er tryg ved at sende mit barn til tandlæge N=1877 Figur 8 viser, hvordan trygheden er i forhold til at sende ens barn til tandlæge fordelt på de enkelte klinikker. Trygheden ved at sende sit barn til Tandlæge fordelt på de enkelte klinikker er også høj, og varierer ikke meget. Figur 8: Jeg er tryg ved at sende mit barn til tandlæge fordelt på klinikker N=1877 Størstedelen af forældrene oplever i høj grad at deres børn ikke er bange for at gå til tandlæge. Blandt forældrene er der 65 procent der har svaret, at deres barn slet ikke er bange for at gå til tandlæge, og 26 procent af forældrene har svaret, at deres barn i mindre grad er bange for at gå til tandlæge. De resterende 9 procent af forældrene oplever, at deres barn i nogen eller høj grad er bange for at gå til tandlæge, fordelingen ses på figur 9, og på figur 10 er det muligt at se det samme fordelt på klinikker. Side 13 af 16

14 Figur 9: I hvor høj grad oplever du at dit barn er bange for at gå til tandlæge? N=1898 Figur 10: I hvor høj grad oplever du at dit barn er bange for at gå til tandlæge fordelt på klinikker N=1876 Ved Figur 10 er det tydeligt at andelen af børn, der er bange for at komme til tandlæge, er lille, og at andelen varierer mellem klinikkerne, hvor den største andel af børn, der i høj grad er bange for at komme til tandlæge, er 6 procent og den laveste 0 procent. Konklusion Samlet set er der siden sidste brugerundersøgelse sket en stigning i den samlede tilfredshed. I 2016 har 96 procent svaret at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med Tandplejen samlet set, hvilket er en stigning på 6 procent sammenlignet med undersøgelsen fra Dette er et godt tegn og et udtryk for, at forældrene til de Side 14 af 16

15 børn og unge, der benytter sig af tilbuddet, overordnet set er tilfreds med Tandplejen. Tilfredsheden med de enkelte klinikker er også høj og der er ikke store forskelle i tilfredsheden samlet set når der kigges på klinikkerne individuelt. 94 procent af forældrene er enten meget tilfreds eller tilfreds med den pædagogiske tilgang de oplever hos Tandplejen, og det samme gør sig gældende i forhold til Tandplejens tid til det enkelte barn. Det er også 94 procent af forældrene, der har svaret at de er meget tilfreds eller tilfreds med Tandplejens fysiske rammer. I forbindelse med tilfredsheden af Tandplejens åbningstider er der siden 2013 sket en nedgang på 6 procent. I 2016 svarer 14 procent af forældrene at de enten er meget utilfreds eller utilfreds med åbningstiderne. Det er særligt forældre det børn og unge i alderen 7-18 år der er utilfredse med åbningstiderne, og som i deres kommentarer giver udtryk for, at det er problematisk at særligt de unge er nødsaget til at få fravær på deres ungdomsuddannelser, fordi der ikke er tidlige eller sene tider til dem. 92 procent af forældrene svarer at de enten er meget tilfreds eller tilfreds både med den mundtlige og skriftlige kontakt de har med Tandplejen. Siden sidste tilfredshedsundersøgelse har Tandplejen indført et digitalt booking system, der gør det muligt at booke tider elektronisk og se journalen. 59 procent af forældrene har gjort brug af booking systemet, mens de resterende ikke har. Blandt de forældre, der gør brug af booking systemet, vurderer 68 procent brugervenligheden til ar være over 8, på en skala fra procent mener at brugervenligheden er mellem 5-6, mens 7 procent mener brugervenligheden er under 4. De forældre, som ikke benytter sig af booking systemet, har hovedsageligt svaret at det er fordi de ikke havde kendskab til det. At Tandplejen lærer børnene at passe på deres tænder, og at Tandplejen kan løse børns tandproblemer er 91 procent af forældrene enten helt enige eller enige i. Alle forældre giver udtryk for, at det er vigtigt for dem, at de får besked om begyndende huller og hvad der kan gøres for at standse dem. Blot 76 procent er enige i at de oplever at få disse beskeder. Blandt forældrene er der 97 procent, der svarer at de enten er helt enige eller enige i, at de er trygge ved at sende deres barn til tandlæge, hvilket er en stigning på seks procentpoint fra På spørgsmålet om barnet er bange for at gå til Tandlæge, svarer 91 procent at barnet enten slet ikke eller i mindre grad er bange for at gå til tandlæge. Samlet set ser viser brugerundersøgelsen af Randers Kommunale Tandpleje at tilfredsheden er høj både samlet set, men også i forhold til enkelte elementer såsom kontakten med Tandplejen, de fysiske rammer, tiden til det enkelte barn og den pædagogiske tilgang. Der er sket tilbagegang i forhold til den seneste brugerundersøgelse i forbindelse med tilfredsheden af Tandplejens åbningstider samt udbredelsen af information om og brug af det ny indførte booking system. Derfor er dette elementer der kan arbejdes videre med, og der opstilles følgende anbefalinger til det videre arbejde, sådan at rapportens resultater indgår i overvejelserne om tandplejetilbuddets fremadrettede udvikling. Anbefalinger På baggrund af rapportens fremstillede resultater foreslås følgende fokusområder til det videre arbejde. 14 procent er enten meget utilfreds eller utilfreds med åbningstiderne, hvilket er en stigning fra tidligere. Tandplejen kunne med fordel kigge på, om åbningstiderne kunne gøres mere brugervenlige. Side 15 af 16

16 Få udbredt kendskabet og brugen af det digitale booking system - hele 41 procent bruger det ikke, hvilket hovedsageligt skyldes at de ikke havde kendskab til det. Så en indsats for at få udbredt kendskabet hertil kunne være en ide. Arbejde med at udvikle brugervenligheden i det digitale bookning system 68 procent vurdere booking systemets brugervenlighed som værende høj. Side 16 af 16

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje...

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 1 Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 5 Holdning til Tandplejens serviceydelser og faglighed... 9 Holdning

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner.

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner. Notat Vedrørende: Notat om BTU 2015 Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse på Skoleområdet 2015 Sagsnummer: 17.00.00-P05-1-15 Skrevet af: Louise Bisgaard Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato:

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere